Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje."

Transkript

1 HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 20 - BŘEZEN ZDARMA. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! Není tomu tak dávno, kdy někteří z nás teprve nedávno odstrojili vánoční stromeček, a máme tady svátky jara - svátky velikonoční. Tak nějak si zvykáme, že zimy na Valašsku už nejsou hromady sněhu a i letošní byla velmi mírná, prakticky bez větší sněhové nadílky. Přeji Vám proto klidné prožití svátků velikonočních, klid a pohodu nejen doma, pěknou procházku do probouzející se přírody, cérkám pořádného šmigrusta a ogarom z lásky malované vajíčka. Foto: Jaroslav Pechal Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím našeho Zpravodaje seznámil s tím, co se v naší obci připravuje. Jsme v období let , kdy k nám do republiky proudí miliony korun, aby naše města a vesničky byly krásnější a modernější. Odpovědně vám všem mohu říct, že je to především souboj mezi státními úředníky a rostoucí administrativní agendou. Přesto i naše obec nezůstává pozadu a do tohoto boje se zapojila. Již ke konci minulého roku byl podán projekt na opravu a úpravu lesních cest na Chladné a Tarožné. Celková částka cca 3,5 mil. Kč. Výsledek očekáváme do konce měsíce dubna. V l e d n u b y l r e a l i z o v á n o b - sáhlý projekt na výměnu oken a celkové zateplení budovy MŠ - na Bařinách. Tady si dovolím připomenout, že poslední den podání výzvy vyšlo nařízení o doplnění projektu o tvz. energetický štítek. To se nám podařilo a očekáváme, že se tento projekt v celkové hodnotě cca 6 mil. budeme od letních měsíců realizovat. V únoru byl dopracován projekt na rozšíření vodovodního řádu a to do lokalit Uherská, Černé, Losové. Tento projekt byl podán již v roce 2005, ale neměl podporu Zlínského kraje a nebyl realizován. Vedení obce proto požádalo o výjimku, neboť Zlínský kraj podporuje obce jen do 2000 obyvatel (naše obec k má obyvatel). Pevně věřím, že zastupitelé Zlínského kraje pochopí situaci, ve které se nacházíme, a postaví se na naší stranu při žádosti o dotaci přes ministerstvo zemědělství. Realizace v případě doporučení a schválení by musela dle podmínek proběhnout do konce roku 2008 s celkovým nákladem cca 12 mil. Kč. Na měsíc březen se připravují další projekty. Z Fondu dopravní infrastruktury chceme opravit stávající komunikaci od katastru obce Hovězí až po skládku pod Losovým. Jedná se o úsek cca 1,1 km a v rámci cyklostezky, který je však značně zatížen dopravou osobní i nákladní. Tento projekt, zdánlivě velmi jednoduchý, narazil na dopravní označení tohoto úseku. Dopravní inspektorát má k označení značné výhrady, které nejsou slučitelné s podmínkami Fondu infrastruktury. V čísle si přečtete: SOH s.r.o. informují - Hasiči - Mateřská školka Huslenky- Charita Nový Hrozenkov - Farnost Halenkov - Fobal - šachy - šipky - Velkikonoční slovo...a příloha HUSLENČÁK

2 Souběžně na tento projekt navazuje Cyklostezka Bečva, která je projektem Sdružení Valašsko - Horní Vsacko v návaznosti na pokračování této trasy od Vsetína až do Velkých Karlovic. Cyklostezka by měla mít v naší obci dvě větve. Prví větev je projektována chatovou oblastí podél řeky Bečvy (po velmi dnes zničené komunikaci) až po most Bratřejůvka. Zde se opět ale dostáváme do problému s označením trasy. Je nutno připomenout, že podmínky pro čerpání dotací obzvláště z Regionálního operačního programu jsou velmi tvrdé a neuznávají žádné výjimky. Celkový náklad na tuto trasu Bečva I je plánován na 15 mil. Kč. Realizace se plánuje na měsíce říjen - listopad v případě výběru tohoto projektu. Druhá větev cyklostezky Bečva 2 je plánován přes naší vesnici od Darebně přes Bařiny, Pod Černým až k bratřejovskému mostu, kde plynule bude navazovat na trasu Bečva 1. Tato trasa se dnes potýká s řadou problémů, a to především majetko-právních. Je potřeba si uvědomit, že tato možnost se nám v budoucnu už nenaskytne a investice řádově okolo 15 mil. Kč se přesune do jiné oblasti Valašsko -Horní Vsacko. Pochopitelně je věcí každého z nás, zda bude nebo ne, tato trasa pro nás přínosem. Dostávám denně řadu telefonátů a ů od mladší generace, která tuto akci jednoznačně podporuje. Nejvíce mě mrzí postoj některých vlastníků pozemků, kteří jsou natolik zatvrzelí, že nesouhlasí se vstupem a s výkupem pozemku, či věcným břemenem. Nutno podotknout, že plánována trase nevede majitelům pozemků přes zahrady, ale po pozemcích, které jsou dnes využívány jako tzv. komunikace, či neplodné a neobdělávané pozemky. Tento článek připravuji v předstihu 14 dnů, což je ve vývoji události hodně dlouhá doba. Vám se dostává Zpravodaj v době, kdy již Obecní Foto: Jaroslav Pechal zastupitelstvo s definitivní platností rozhodlo, zda trasa Bečva 2 ANO či NE. Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum. Dalším připravovaným projektem je chodník propojující úsek od obecního úřadu po MŠ Bařiny. Tento úsek je velmi nebezpečný, neboť rodinná výstavba podél silnice II/486 se rozrůstá. Realizace tohoto projektu by byla možná po konzultaci s projektantem, za předpokladu souhlasu všech majitelů pozemků, přes které tento chodník povede. Po prostudování vlastníků pozemků nepředpokládám, že by některý s majitelů parcel vyslovil nesouhlas. Tuto akci pokládám pro obec za prioritu číslo jedna. Počátkem května bude připraven další projekt - Autobusová zástavka Pod Černým. Tato akce byla v plánu již na tento rok z vlastních finančních prostředků, ale vyskytla se nám možnost využít programu soudružnosti Střední Morava na Rozvoj integrované dopravního systému autobusové zástavky. Akce započne v druhé polovině měsíce května. Celkový náklad 1,2 mil. Kč. Největší projekt, který nás čeká, je akce Čistá řeka Bečva 2 v úseku od Darebně po MŠ Bařiny. Nyní se dodělávají poslední podklady pro vydání územního rozhodnutí k propojení Darebně do čističky odpadních vod na Hovězí. Zahájení prací na této akci započne nejpozději v roce 2010 dle požadavků EU. Náklad cca 100 mil. Kč. Dále je navržen projekt na kanalizaci pro části Kychová, Černé, Bratřejůvka, Pod Černým. Zde musím vyzvednout vstřícné jednání vedení obce Halenkov, kdy došlo ke shodě a místní část Bratřejůvka a Černé bude dle navrhovaného projektu odkanalizováno společně do čistírny odpadních vod na Hovězí. Tento záměr obce se bude projednávat na zasedání OZ, a pokud bude odsouhlasen, započneme s pracemi jak na projektu, tak i v terénu. Opět se obracím na občany naší obce, protože kanalizace povede přes pozemky soukromých vlastníků. Záleží na nich, jak nám práci ulehčí, či zkomplikují. Náklad na tuto akci se odhaduje cca 100 mil.kč. Nutno konstatovat, že všechny akce, které dostanou podporu, je nutno také spolufinancovat z vlastních finančních zdrojů, a to v rozmezí 15-20%. Ano, někteří namítnete, a z čeho to chcete zaplatit? Dobře vím, že musíme udržet chod naší obce, ale taky jsem si vědom toho, že pokud této možnosti čerpat finance z různých fondů nevyužijeme, těžko si to budeme moci dovolit postavit sami. Otevřeně prohlašuji, že si obec musí požádat o úvěr řádově několika milionů, ale věřím, že se nám to vyplatí. Doufám, že z větší části se nám podaří tyto projekty realizovat a naší obci prospějí. Mohl bych pokračovat ve výčtu naší práce ještě dlouze, ale další informace se můžete dočíst na našich internetových stránkách Zde se snažíme o všem podstatném informovat. Odměnou je nám vaše sledovanost a návštěvnost, za což vám všem děkuji. Oldřich Surala starosta obce Huslenky Navštivte naše webové stránky 2 HUSLENKY, BŘEZEN 2008

3 Služby obce Huslenky s. r. o. informují Pravidla třídění odpadů dle obecně závazné vyhlášky Pravidla nakládání s odpady určuje zákon o odpadech. Ten mimo jiné ukládá obcím jasná práva a povinnosti pro nakládání s komunálními odpady. Přestože základní způsoby nakládání s odpady jsou stejné pro všechny obce, samotné řešení v obci si každý obecní úřad řeší podle svých místních podmínek a zvyklostí. Každá obec má možnost stanovit si vlastní systém nakládání s odpady, a tím zohlednit svoje specifické podmínky. Systém nakládání s odpady si i Obec Huslenky stanovuje obecně závaznou vyhláškou a ta je platná pro každého občana na jejím území. Proto doporučujeme se s touto vyhláškou seznámit. V ní se dozvíte, jakým způsobem se v obci nakládá s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou místa pro odkládání odpadu, co můžete a co nesmíte. Dále z ní získáte informace o tom, kdy se konají svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Protože si každá obec tvoří tuto vyhlášku sama, je běžné, že v každé obci funguje třídění odpadů trochu jinak. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další život odpadu pokud ho správně roztřídíte, umožníte tak jeho recyklaci a znovupoužití. Pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak zlikviduje bez dalšího využití. PĚT PRAVIDEL, která je dobré dodržovat pro správné třídění odpadů: 1) Třídění odpad by neměl obsahovat zbytky potravin nebo chemikálií znečištěný tříděný odpad se ve většině případů vůbec nedá zpracovat. Obaly stačí vypláchnout malým množstvím vody. 2) Dobře se informujte. Obec Huslenky má svůj systém nakládání s odpady, který je popsaný v obecně závazné vyhlášce. 3) Dodržujte pokyny uvedené na nádobách. 4) Vytříděné odpady odkládejte jen do nádob k tomu určených. Do drátěných košů vhazujte pouze plasty. Zelené zvony slouží pouze na barevné sklo, bílé zvony na bílé sklo, modré pytle na papír, oranžové pytle na tetrapaky, žluté pytle na plast. Naplněné třídící pytle zavažte a lze je odložit na sběrných místech vedle drátěných košů. 5) Zmenšujte objem odpadu. Na plastové obaly šlapejte, papírové krabice rozkládejte. Čím více odpadu se do kontejneru vejde, tím menší jsou náklady na jeho svoz. To neplatí u skla, sklo pokud možno nerozbíjejte na malé kousky, pro úspěšnou recyklaci je třeba, aby sklo bylo co nejméně rozbité. Petra Sívková, SOH s.r.o. Množství odpadu v kontejnerech na domovní odpad Kontejnery a sběrné nádoby slouží pro uložení komunálního odpadu s dostupností, k využití především pro naše spoluobčany a chalupáře ve výše položených místních částech naší obce. Pro porovnání jak tyto kontejnery jsou vytížené jsme sestavili podrobnou tabulku. Provozování těchto kontejnerů je v některých částech obce velice nákladné. Vyvážení kontejnerů nám zajišťují TS Vsetín, vzhledem k tomu, že tato firma renovuje vozový park, je obec Huslenky nucena k předělání některých kontejnerů. Proto oznamujeme občanům, že tyto změny budou postupně probíhat. Proto je možné, že kontejnery budou provizorně nahrazeny jinými. Umístění kontejneru Kontejner Hřebík 14, 99t 14, 78t 12, 01t Kontejner Hrachoveček 3, 96t 4, 83t 5, 42t Kontejner Černé 2, 91t 3, 89t 4, 84t Kontejnery Losový 2 ks nebyl nebyl 8, 33t Vyvezení 1 tuny odpadu z těchto kontejnerů činí 1166, - Kč/tuna + doprava. Recyklační kontejner u Váhy Papír 1, 523t 2, 687t 3, 581t Sklo 10, 49t 11, 693t 2, 656t Plast ne 0, 585t ne Směsný komunální odpad 2, 864t 0, 685t 2, 193t Množství vytříděného odpadu v letech Komodita odpadu Směsný komunální odpad: - občané 291, 312t 275, 400t - ostatní 45, 288t 48, 833t Papír 5, 227t 13, 165t Plast 10, 715t 14, 36t Sklo barevné 11, 69t 18, 986t Sklo bílé ne 4, 94t Železo 158, 843t 179, 187t Tetrapacky 0, 400t 0, 73t Obaly obsahující nebezpečné látky 0, 710t 1, 1t Vyř.zařízení obsah. chlor.-uhlovod. 1, 3t 1, 8t Barvy a lepidla 1, 48t 1, 25t Vyřazená elektrozařízení nebezpečné 0, 47t 0, 800t Vyřazená elektrozařízení 0, 22t 0, 42t Velkoobjemový odpad 11, 88t 33, 26t Pneumatiky 1, 93t 6, 05t Stav. materiál obsahující azbest 7, 2t ne Akumulátory 0, 3t 0, 93t Jiné převodové a mazací oleje ne 0, 11t HUSLENKY, BŘEZEN

4 Oznamujeme všem rodičům, že mateřská škola přijímá přihlášky dětí pro školní rok nejpozději do Zájemci, hlaste se v mateřské škole. Mateřská škola Huslenky V měsíci únoru je každoročně Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlášená soutěž Požární ochrana očima dětí. Tak tomu bylo i v letošním roce. Jak to tedy vymyslet, abychom se také zapojili do soutěže a výkresy našich dětí byly co nejlepší. Didaktické pomůcky, které škola k tomuto tématu má, jsou jen málo podnětné. Nejlepší by byl osobní kontakt. Tak jsme se obrátili na místního hasiče, pana Jindřicha Černovského, který má velmi dobré zkušenosti s prací mladých hasičů, které vede v místním kroužku. Na soutěžích získali nejedno ocenění. Jindra byl velmi ochotný navštívit a pobesedovat s našimi dětmi. Nastal den D. V 10 hodin přijelo k mateřské škole hasičské auto. Nadšení dětí bylo veliké. Děti si mohly vyzkoušet helmu, osahat si motorovou pilu, hasičskou hadici i proudnici a dokonce posedět i v autě. A když pan Černovský na chvíli spustil houkání, radost a pozornost dětí byla hned větší. Děti se vyptávaly na zážitky dobré i zlé. Chtěly dokonce vědět, zda i ony mohou chodit k němu do kroužku. Nejdůležitější však bylo zdůraznění: Lepší než hasit požáry je předcházet jim. Děti věděly, že dětem do rukou zápalky nepatří a když uvidí jiné děti se zápalkami, upozorní hned dospělé. Mateřská škola se domluvila na další Tak se nám, společně s novým číslem zpravodaje, přiblížilo tolik očekávané jarní počasí. Zahrady a ostatní pozemky, včetně těch lesních, už netrpělivě čekají na své vlastníky. Co se dá dělat, po zimním odpočinku nastává čas probuzení a nekončící práce. Je třeba pomoci tam, kde to příroda nezvládá, a to i v případech, kde to naopak pěkně přehnala. Neklamným a doprovodným znamením příchodu jara se stává podmanivý zvuk motorových pil a křovinořezů. Dále se nám nad naší vískou začíná objevovat kouř a dým. A jako správní hasiči víme, že kde je kouř, je s největší pravděpodobnosti i oheň. Tato skutečnost je pro nás trochu zneklidňující, nicméně není důvod ke zbytečné panice, pokud se u těchto ohňů nacházejí zodpovědní lidé. Víme, že prevence v naší obci není nutná, protože podle statistiky u nás není potřeba zásahu složek sdružených pod zkratkou IZS tak častá. Nicméně jsme připraveni vyrazit okamžitě v případě jakékoliv nehody na pomoc. Nejsou to totiž jenom požáry, k čemu vyjíždíme. Náš poslední zásah směřoval k vyvrácenému stromu přes železniční trať. Je sice pravda, po příjezdu na místo už naše pomoc nebyla až tak nutná a mohlo by se zdát, že náš výjezd byl zbytečný. Vše bylo ovšem nakonec jinak. Vítr, který kácel stromy a strhával střechy domů, provázel i déšť. Jen pár metrů od místa, kde jsme zasahovali, došlo vlivem zvýšeného stavu vody a zanedbání povinností majitele hlavní komunikace (nevyčištěná a zanesená propust pod hlavní silnicí) k jejímu zaplavování. Nečekali jsme na pokyn operačního střediska a začali jsme tuto situaci řešit. Nebudeme vás zdržovat popisem celého zásahu, byla to špinavá a zdlouhavá práce, ale cíle bylo dosaženo a na ty dvě hodiny strávených u zanesené propusti budeme jen vzpomínat. Jak sami vidíte, činnost našeho sboru není jen o práci s mládeží, o soutěžích, zájezdech a kulturně společenských akcích, ale především o pomoci a obětavosti. Držíme se stále našeho hesla: Bohu ku cti a bližnímu ku pomoci! Věříme, že v nadcházejícím jarním období budete všichni nanejvýše opatrní při zacházení s otevřeným ohněm spolupráci. Závěrečné foto celé dopoledne zakončilo.teď už nám chybí jen namalovat obrázky a získat v dubnu nějakou cenu ve vyhlášené soutěži. Tak HURÁ DO MALOVÁNÍ. Jana Václavíková Ředitelka mateřské školy by chtěla dodatečně poděkovat Mysliveckému sdružení Katlina Huslenky ve spolupráci s honebním společenstvím v Huslenkách pod vedením pana Pavla Kocurka, který v poslední den před vánočními svátky přinesl našim dětem milé dárky na hraní jako sponzorský dar. Moc Vám všichni děkujeme. Díky, díky, díky!!!!! SDH Huslenky a naše pomoc při hašení požárů nebude nutná. A v případě, že naši pomoc budete potřebovat, umíte nás zavolat. Je dobré, když si vzpomenete na naše telefonní čísla (150, 112), ale nezapomínejte, že na operačním středisku telefony přijímá člověk. Má sice k dispozici moderní zařízení, které mu hodně pomůže, ale telefonát typu: Tady hoří, okamžitě přijeďte, hlavně si pospěšte!! mu práci příliš neusnadní. Víme, že rady jako zachovat chladnou hlavu se dobře říkají a píší. Ale správné informace dokáží zachránit víc, než zmatené a neúplné. Takže jen pro pořádek - po navázání spojení s operačním střediskem je nutné se představit, popsat kde hoří (nebo se děje jiná událost) a odpovídat na - pro laika někdy nesmyslné - otázky, které vám budou položeny. Pokud nevoláte z mobilního telefonu, vyčkejte po skončení rozhovoru u aparátu. Je obvyklé, že vám bude voláno zpět kvůli ověření nahlášené události. Vypadá to složitě, ale funguje to. Jindra Černovský Velitel SDH Huslenky 4 HUSLENKY, BŘEZEN 2008

5 Rekonstrukce víceúčelového charitního domu Charita Nový Hrozenkov letos vstoupila do patnáctého roku své činnosti. Za tuto dobu se rozšířila z Charitní pečovatelské služby na další projekty jako je Dům pokojného stáří, Denní stacionář pro seniory a Osobní asistenci. Počet zaměstnanců již překročil čtyřicítku a počet uživatelů se pohybuje kolem 260. Dva projekty (Dům pokojného stáří a Denní stacionář pro seniory) mají své zázemí v Novém Hrozenkově na Čubově. Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba s Osobní asistencí je od 1. ledna 2006 umístěna do kanceláří bývalé pečovatelské služby v Karolince Na Ingstavu. Již delší dobu nedokážeme uspokojit další a další žádosti o pobyt v Domě pokojného stáří, ať se jedná o pobyt stálý či přechodný. Také zájemců o stacionář stále přibývá. Službu tohoto projektu mají možnost využít osamělí staří lidé ale také senioři, kteří jsou již nemocní. Příbuzní odcházejí do zaměstnání a oni zůstávají v domácím prostředí sami a často mají obavy, že mohou např. upadnout a nikdo jim v tuto dobu nebude nablízku. Proto je velmi výhodné využít po dobu nepřítomnosti příbuzných stacionář, kde je pro seniory připraven program a zajištěno stravování. Pokud potřebují odvoz, může být také zajištěn Charitou. Na základě těchto skutečností jsme se snažili získat v roce 2006 objekt, kde bychom mohli zřídit rozšířené středisko Denního stacionáře a také několik lůžek k pobytu. V říjnu 2006 byla podepsána smlouva s obcí Halenkov, která za poplatek 1 Kč převedla dům bývalé vojenské správy do vlastnictví Charity. V loňském roce mohla díky výtěžku z Adventního koncertu v Praze ( Kč) a Tříkrálové sbírky (vyčleněno bylo na stavbu Kč z celkové částky Kč) rekonstrukce začít. V srpnu pak byla podepsána smlouva se Zlínským krajem na dotaci Kč. Tím byla ukončena první etapa rekonstrukce. V průběhu roku také stále přicházely dary od soukromých osob ( Kč). Všem mnohokrát děkujeme. V prvních prosincových dnech jsme ještě dostali vyrozumění z Ministerstva práce a sociálních věcí o přidělení částky 5,5 mil. Kč na dofinancování rekonstrukce (rozpočet 8,5 mil Kč). Akce tak může být ukončena v polovině roku To, zda se nám podaří na podzim nové zařízení otevřít záleží teď na získání finančních prostředků na provoz. Ing. Danuše Martinková, ředitelka Charity Nový Hrozenkov Každému člověku dává Bůh do vínku různá nadání a schopnosti, které může člověk svoji pílí a prací rozvíjet pro radost druhým lidem, ale i pro radost sobě samému. Záleží jen na každém z nás, jak se svým bohatstvím naložíme, jak se v něm uvidíme a jakou budeme mít sílu a odvahu je dát druhým. Jeden se narodí jako dobrý pěvec, druhý bude malíř a ten třetí může být na své cestě životem třeba jen dobrým a poctivým člověkem, který bude mít rád život a lidi kolem sebe. Je mnoho způsobů jak jít a hledat to dobré a světlé na své cestě. Všechno o životě se můžeme dozvědět z té nejmoudřejší knihy, z Bible. Ona sama dává člověku podněty k plnohodnotnému a dobrému životu. Někdo se v ní uvidí až v dospělosti, ale nejdůležitějším časem pro odkrývání pravdy této knihy, je už v dětství. Děti ji nemusí číst slovo od slova, stačí, když si její pravdu poslechnou z vyprávění dospělých lidí. Jsou v ní tak hluboké myšlenky biblických příběhů, které doprovází člověka po celý jeho život. Naše malování Jedním ze způsobů, jak nahlédnou zajímavou formou do tajemství Bible, je i kreslení a malba, ve které děti vidí krásu slova, rozvinou svoje vědomosti a posílí své představy, jak život na naší zemi šel ruku v ruce s Bohem, který po šest dnů náš svět tvořil. Tak se i děti z naší farnosti přiblížily svoji výtvarnou prací k této knize. Vybraly si biblické příběhy, které si oblíbily a výtvarnou formou je přenesly na barevná plátna. Byly to hodiny poctivé a krásné práce. Do své malby dávaly kus sebe, svoji tvořivost a svoji fantazii, která u nich rozvíjí nové poznání o světě kolem nás. Do společné práce se zapojily děti čtvrté, páté, šesté a deváté třídy. Každý věk přináší jiné pohledy na svět, jiné barvy jejich obrazů i jiné chápání biblických příběhů. Jejich malování odráží zájem a velkou chuť podělit se o své nadání a svůj výsledek s okolím. Můj pocit z jejich práce, do které naše děti šly s velkým zápalem, byl příjemný. Dovedl mne k poznání, že mají širokou duši v tom, že chtějí pracovat, tvořit a rozvíjet všechn o b o h a t s t v í, které jim Bůh do jejich životů dal. a dnešní svět toto poznání hodně potřebuje. Čas věnovaný dětem a pro děti je zárukou jejich plnohodnotného života a rozvoje správných pohledů na náš společný svět. Mgr. Jarmila Kopecká HUSLENKY, BŘEZEN

6 Od minulého vydání zpravodaje stroj času odkrojil další skývu a sportovci v tomto období nebyli nečinní. Družstva fotbalového oddílu dohrála podzimní část sezóny , cvičitelky oddílu ASPV se opět dvakrát týdně věnovaly populárnímu cvičení žen v tělocvičně ZŠ Huslenky a šachovému oddílu se plně rozhořely boje o mistrovské body. Na ukončení kalendářního roku 2007, přesně v neděli 30. prosince, uspořádal fotbalový oddíl již tradiční předsilvestrovský fotbálek, na kterém si fotbalisté a jejich příznivci protáhli svá těla zmožená vánočními svátky. Další možnost pohybu měli nadšenci v pátek 18. ledna, kdy se konal tradiční Sportovní ples, kde přítomným hrála k tanci skupina Stram a své umění předvedly břišní tanečnice. A neděli 24. února proběhla v sále restaurace U Pokorných Valná hromada tělovýchovné jednoty. Přítomní členové a hosté byli seznámeni s hospodařením za rok 2007 a s předpokládaným rozpočtem v roce letošním. Dále si vyslechli zprávy o činnosti výkonného výboru i práci jednotlivých oddílů a jejich výsledcích na poli sportovním. Jedinou vadou byla malá účast členů. A nyní bych Vás seznámil s výsledky jednotlivých oddílů. Činnost a úspěch naší tělovýchovné jednoty je vázaný s úspěchy fotbalového oddílu, potažmo s výsledky družstva mužů. Proto se nejdříve budu věnovat zbývajícím dvou oddílům. Oddíl ASPV (Asociace Sportu Pro Všechny) se v zimním období věnuje cvičení aerobiku. Toto cvičení probíhá dvakrát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek od 19-ti hodin v tělocvičně ZŠ Huslenky. Na měsíc duben oddíl plánuje SOBOTNÍ ODPOLEDNE V POHYBU, které se uskuteční v tělocvičně ZŠ Hovězí. Dále dne 25. května 2008 uspořádá oddíl tradiční Pochod okolo Huslenek a koncem měsíce června pak Dětský den. Přesnější informace se objeví na nástěnce TJ sokol a oficiálních internetových stránkách. Jste srdečně zváni. Jak jsem avizoval výše, úspěchy naší TJ se hodnotí podle výsledků fotbalového oddílu, hlavně družstva mužů. Protože část výsledků již zveřejnil minulý zpravodaj, tak nyní Vás seznámím se zbývajícími výsledky. Do konce podzimní části muži odehráli sedm mistrovských Sportovci Vás informují utkání, když čtyřikrát měli výhodu domácího hřiště a třikrát hráli u soupeře. Ze čtyř domácích zápasů získali devět bodů, a to za výhry s FC Vsetín B 3:0, D. Bečva B 4:1 a Lhotka n. B. 3:1. Mrzet může jen domácí porážka s tým Polic 0:3. Ze tří venkovních zápasů dovezli tři body za výhru v Lužné 3:1. Ve zbývajících dvou zápasech odešli poraženi, a to v Liptále 0:5 a v Hrachovci 0:2. V podzimní tabulce III.třídy jsou muži čtvrtí se ziskem Horní řada (zleva:) Hrbáček S. (předseda), Tydlačka Pe., Václavík O., Šimčík J., Haas M., Labaj L., Eimann P., Vozák A., Tylačka Pa., Gargulák R. (vedoucí), Novosad M. (trenér). Dolní řada: Zádilský J., Pisklák D., Černovský M., Chovanec J., Chrástecký L., Hladký J., Rosa T., Gargulák J., Kopecký T. 22 bodů a skórem 24:21. Na podzimních čtyřiadvaceti brankách se podíleli Vozák A. pěti, Labaj L. čtyřmi, Orság L. třemi, dvakrát se trefili Chovanec J., Gargulák J., Tydlačka Pe., Václavík O. a jednou Surý A. a Tydlačka Pa. Trochu ve stínu mužů stojí mládežnická družstva fotbalového oddílu. Dorostu se sice nedaří dle představ trenérů, ale je to rovněž způsobeno zraněním nejlepšího střelce loňské sezóny Brhlíka M., který si toto zranění přivodil v úvodním kole, ale i remízami na domácím hřišti. Dorost rovněž absolvoval ve sledovaném období sedm utkání, čtyři doma a tři venku. Na domácím hřišti získal pět bodů za výhru nad týmem Kateřinice 3:2, a remízu s celky Liptálu 0:0 a Leskovce 2:2. Jediný prohrané utkání bylo s týmem Hošťálkové 0:3. Ze hřišť soupeřů dovezl dva body za remizy v Jablůnce 0:0 a Halenkově 2:2. Dost mrzela vysoká prohra ve Francově Lhotě 0:7. Po podzimní části Okresního přeboru dorostu skupina a je náš celek na devátém místě se ziskem deseti bodů a skórem 13:36. Do síti soupeřů se trefili třikrát Šimara R:, dvakrát Brhlík M., Kocourek M. a Januš R. a jednou Václavík O. a Zádilský T. To starší žáci dělají fotbalovému oddílu radost již delší dobu. Po loňském prvním místě se i po odchodu několika opor drží v popředí tabulky Okresní soutěže žáků skupina A. Týmu zbývalo odehrát tři utkání, dvě na domácím hřišti a jedno u soupeře. Po domácí výhře s celkem Halenkova 2:0 a remíze s týmem Prlova 2:2 dovezli rovněž tři body ze Študlova za vysokou výhru 16:1. To znamenalo zisk dalších sedmi bodů a v tabulce jsou na třetím místě se ziskem 14 bodů a skórem 31:11. Mezi střelce se zapsali s devíti góly Slováček J., šesti brankami Beránek M., pět branek vstřelil Kratochvíl M., čtyři Kratina R., dvě Mikuš J. a po jedné přidali Maloušek O., Václavík J., Dobeš M., Zvoníček J. a Kocourek T.. Na podzim začali své první krůčky v bojích o mistrovské body rovněž mladší žáci. Z hráčů je cítit odhodlaní bojovat, ale na podzim zatím byli soupeři nad jejich um. A tak ve zbývajících třech utkáních podlehli, a to doma N. Hrozenkovu 1:5, v Jarcové 0:6 a doma týmu Hovězí 0:5. Takže prozatím jsou v podzimním tabulce v Okresním přeboru mladších žáků skupina a bez bodu a skórem 4:46 na posledním osmém místě. O čtyři podzimní branky se podělili třemi brankami Václavík Z. a jednou Rýc V. V lednu 2008 začala příprava družstev fotbalového oddílu na jarní část sezóny Muži trénovali v tělocvičně a venku, mládežníci v tělocvičně. Družstvo mužů už stihlo odehrát čtyři přátelská utkání. 10. února v Liptálu prohráli 3:4 (naše branky vstřelili Orság L., Labaj L., Pisklák D.); 17. února doma na Střelnici porazili tým Francové Lhoty 4:1 (Orság L., Labaj L., Pisklák D., Zádilský J.), 24. února Kateřince B 9:1 (Orság L. 4, Vozák A. 2, Václavík O., Eimann P., Labaj L.) a 9. března Lískovec 5:3 (Labaj L. 2, Surý A., Zádilský J., vlastní). Více informací naleznete na nástěnce TJ Sokol Huslenky a internetových stránkách V závěru článku mi dovolte, abych Vám jménem TJ Sokol Huslenky popřál příjemné prožití velikonočních svátků a vyjádřil naději, že se potkáme na některé z našich akcí. Martin Černovský 6 HUSLENKY, BŘEZEN 2008

7 Rozpis zápasů - JARO 2008 MUŽI DOROST STARŠÍ ŽÁCI MLADŠÍ ŽÁCI :15 F C V s e t í n B - Huslenky Kateřinice-Huslenky :00 Ústí-Huslenky :00 Horní Lideč-Huslenky :30 Huslenky-Růžďka :00 Huslenky-Lhota u Vs :30 Va l. B y s t ř i c e B - Huslenky :00 Lidečko-Huslenky :00 Ústí-Huslenky :30 Huslenky-Krhová :00 Huslenky-Střelná :30 Huslenky-Ratiboř :30 Huslenky-Branky :00 Huslenky-Fr. Lhota :30 Police-Huslenky :30 Hošťálková-Huslenky :00 Horní Lideč-Huslenky :00 Hošťálková-Husl :30 Huslenky-Lužná :00 Huslenky-Jablůnka :00 Huslenky-Střelná :30 Huslenky-Jablůnka :30 Dol. Bečva B-Husl :30 Liptál-Huslenky :30 Val. Senice-Huslenky :00 N. Hrozenkov-Hus :30 Huslenky-Liptál :00 Huslenky-Halenkov :00 Huslenky-Lužná :30 Huslenky-Jarcová :30 L h o t k a n. B. - Huslenky :30 Leskovec-Huslenky :00 Halenkov-Huslenky :00 Hovězí-Huslenky :30 Husl.-Hrachovec B :00 Huslenky-Študlov :30 Leskovec-Huslenky :00 Prlov-Huslenky Zpráva šachového oddílu TJ Sokol Huslenky V této sezóně disponuje šachový oddíl 17-ti hráči, z nichž čtyři nehrají z vlastního rozhodnutí, jen si platí členské příspěvky. Vzhledem k tomu, že šachový oddíl hrál stejně jako předchozí sezonu dvě soutěže, bylo by 13 hráčů málo na pokrytí obou soutěží, a to RP a RS. Proto nám vypomáhají hostující hráči. Jsou to: ing. Straděj Vlastimil, kandidát mistra ze Zbrojovky Vsetín na 1. šachovnici, Koňařík Alois 1. VT ze šach. oddílu Ústí na 3. šachovnici, ing. Klíma Martin ze ŠO Karolinka 2. VT, (tito hrají v RP) a pan Švagera Jaroslav 2. VT z Mezu Vsetín nám hrají spolu s Klímou v RS. To by bylo vše, co se týče zabezpečení hráčské základny. Nejdůležitější činnosti ŠO jsou ovšem soutěže družstev. Družstvo A startovalo v RP 1, kde mezi deseti zúčastněnými družstvy skončilo na předposledním 9. místě a tím se zachránilo RP. Do nižší soutěže spadla Zašová a do ZKS východ postoupilo Ústí. Nutno podotknout, že naše družstvo mělo stejně bodů jako sestupující, ale díky dalším kriteriím určujícím sestup nebo postup se zachránilo, což bylo pro nás důležité. Družstvo B startovalo v RP, který byl obsazen devíti šachovými oddíly. Vítězem se stal Rožnov B, ale nakonec postoupilo do RP družstvo Valašské Bystřice. Jako poslední skončil ŠO Karolinka C. Naše béčko obsadilo pěkné 4. místo se ztrátou 4 bodů na 1 a 2 a čtyřmi vítězstvími, třemi remízami a jednou porážkou od Rožnova. Nyní k sezóně 2007/2008, která v současné době probíhá. A družstvo začalo soutěž RP v Rožnově s valašským A64 remízou 4:4. Další utkání jsme ve Valašské Bystřici vyhráli 4,5:3,5. Jasenice jsme porazili stejným poměrem, Zbrojovku C 5:3, a pak přišla prohra s Karolinkou 2,5:5,5. Všechno jsme si však vynahradili ve Valašském Meziříčí, kde jsme zvítězili 5,5:2,5. V tabulce se nacházíme na krásném 3. místě za Lužnou a Valašskou Bystřicí. Družstvo B odstartovalo vítězstvím s Karolinkou B 5:0, vyhrálo s Vidčí B 4,5:0,5. S Brankami vyhrálo 3,5:1,5 se Zašovou C 3:2, následovala remíza s Rožnovem B 2,5:2,5. Ještě vyhráli s Francovou Lhotou B 3:2, avšak v posledním zápase minulý týden prohráli ve Velkých Karlovicích 2:3, přesto si drží díky lepšímu skóre 2. místo za Zašovou A, která je favoritem této soutěže. Je vidět z umístění obou družstev, jak je důležité mít silný kádr hráčů, což se nám podařilo díky již zmiňovaným výše uvedeným hráčům na hostování, kterým bych chtěl jménem celého šachového oddílu poděkovat. Nutno poznamenat, že oplátkou za ing. Straděje hostuje ve Zbrojovce B Maňák Antonín a za Koňaříka hostuje v Ústí Mieres Petr a oba si vedou dobře. Co se týče jiných činností, tak spolupracujeme s orelskou jednotou Halenkov Huslenky tím, že jim zapůjčujeme šachové soupravy k uskutečnění jejich šachového turnaje (v říjnu). Někteří hráči se turnaje zúčastňují a řídil ho ing. Klíma Martin, náš host z Karolinky. Se školní mládeží nemáme žádné kontakty nebo spolupráci, protože to v současné době není možné. Oproti předchozím létům jsme odpracovali v počtu 5-ti členů asi 30 brigádních hodin při čištění rubiska. Na závěr této zprávy bych chtěl poděkovat panu Machalovi Janovi dřevovýroba Zděchov za sponzorský dar 1000,- Kč a panu Zádilskému Josefovi za poskytnutí hrací místnosti v sále restaurace pod Černým a sponzorování jízd k zápasům B družstva. Za šachový oddíl zpracovali vedoucí šach. oddílu Antonín Maňák Kapitán družstva B Bělíček Miroslav ŠIPKY Představujeme vám huslenský šipkový team Buď a nebo Huslenky, který má v této sezóně nástup do 1. ligy (vsetínská oblast) v šipkách. Zatím s jedinou porážkou vede suverénně 2. ligu v této sestavě: Kapitánka: Kopecká Jana Hráči:Kovařík Jaroslav, Kopecký Tomáš, Jašek Vlastimil, Zajíček Josef, Komjaty Michal, Esteřák Radek. Za celý team Buď a nebo bychom rádi poděkovali místní restauraci U Pokorných za příjemné prostředí během domácích zápasů a zároveň patří naše poděkování místním fanouškům za jejich podporu. Chtěli bychom pozvat všechny příznivce tohoto krásného sportu a konzumenty dobrého piva na poslední čtyři domácí zápasy v této sezóně, které se uskuteční v těchto dnech: Datum - soupeř Bororo team Halenkov Čelisti Vsetín Stíhačky Vranča N. Hrozenkov Maníci z Údolí Malá Bystřice Průběžné pořadí po 18-ti kolech Družstvo Kol Body 1. Buď a nebo Huslenky Hrbáci Vsetín Stíhačky Vranča N. Hroz Fklidu Vsetín Bororo Team Halenkov SONA Team Vsetín Maníci z Údolí Malá Bystřice Kohůti Juniors Vsetín Čelisti Vsetín Videokavárna Janová Rangers Vsetín Outsiders Vsetín Bazilišci Vsetín Rosé Bar Vsetín 18 9 Jaroslav Kovařík HUSLENKY, BŘEZEN

8 Poselství přicházejícího (velikonočního) času Milí přátelé! Velikonoční svátky k nám letos přicházejí velmi brzy. Vzhledem k tomu, že úplněk připadá na první jarní den, oslavíme velikonoční neděli v úplně prvním možném termínu (již 23. března). Přestože se tedy velikonoční svátky kvapem blíží, dovolte mi začít velikonoční poselství Vám poněkud oklikou Pro křesťany představují velikonoce největší svátky vůbec. Připomínáme si v nich ukřižování a slavíme vzkříšení Ježíše Krista. Ony dvě velikonoční události (velikonoční proto, že se podle tradice udály o židovských velikonocích někdy kolem roku 30 n. l.) stojí uprostřed příběhu. Příběhu Boha a člověka. O čem ten příběh je? a o co v něm jde? To se dá lépe vyjádřit několika knihami (Biblí) spíš, než několika málo slovy. Ale přece jedno z možných shrnutí celého příběhu nabízí závěr modlitby Páně (modlitby, kterou Ježíš učil své učedníky). Tam říkáme: Neboť tvé jest království i moc i sláva. Na věky. Amen. (Evangelíci tento závěr spojují přímo s textem modlitby, katolíci jej říkají většinou liturgicky odděleně, nicméně to na věci nic nemění ) I ve velikonočním příběhu, jako v mnoha jiných dobrodružných vyprávěních, jde totiž o království, moc a slávu. Když slyšíme o království, vybavíme si nejspíš nějakou pohádku nebo hodinu dějepisu. Království, o kterém je řeč ve velikonočním příběhu, však není ani pohádkové, ani pouhou historií. Jde totiž o království Boží. Nenechme se zmást tím, že se mu někdy říká také království nebeské. O věci nebe totiž půjde až potom. Dnes se nás týkají především zdejší poměry, někdy dost přízemní, jindy přímo zoufalé. A království Boží, jak se o něm můžeme dočíst, se prosazuje všude tam, kde panuje spravedlnost, pokoj a radost. Což, připusťme si to, může někdy nastat i na této zemi Každé království musí mít i svého vladaře. Také ve velikonočním vyprávění je o králi řeč. Jenže je to trochu divný král. Přijíždí sice do hlavní města v čele průvodu. Ale nejede na skvostném oři, ale na oslu. A je doprovázen sice královskou družinou, ale namísto věhlasných velmožů a urozených dam ji tvoří banda žebráků, nuzáků a otrhanců, před kterými bychom si raději pečlivě zamkli dveře svých obydlí. Také moc toho krále je neobvyklá. Ve svých životech se potkáváme s různými mocemi. Často zakoušíme i svou vlastní bezmoc, v konfrontaci s něčím, nebo někým mocnějším, než jsme my sami (ať už je tou jinou mocí třeba nepříjemný úředník, nebo například vlastní nemoc). Křesťané vyznávají o Bohu, že je všemocný, všemohoucí. Toto vyznání je často předmětem kritiky ze strany okolního světa: Jestliže je Bůh skutečně všemohoucí a nekonečně dobrý, jak tvrdíte, jak může snášet všechno to zlo, které se děje? Právě velikonoční příběh nám dává částečnou (ale jedinou možnou) odpověď na výše položenou otázku. Namísto Boží všemohoucnosti se zde zdůrazňuje Boží soucit. Soucit se všemi, kdo jsou v problémech, kdo se trápí, kdo v životě trpí. Bůh ve svém soucitu s námi dokonce zachází tak daleko, že část našeho trápení bere na sebe. V Ježíši Nazaretském. Na kříži. A právě v okamžiku největšího ponížení (ukřižování znamenalo stejně potupnou smrt, jako dnes, řekněme, oběšení) se překvapivě projevila Boží moc a sláva. Slavný je v tomto světě leckdo. Bankovní lupič, skvělý fotbalista, masový vrah, úspěšný politik nebo známá herečka. Nejen v Bibli se však píše o tom, že světská sláva je jako polní tráva a žloutne rychleji, než novinový papír se články o našich slavných činech... O Boží slávě však vyznáváme že je na věky. Jak tomu rozumět? Inu tak, že na rozdíl od té naší slávy si na tu Boží nepřijde zapomnění ani smrt. O to ve velikonočním příběhu jde nakonec. V okamžiku, kdy se zdá, že každá (naše) naděje končí s Ježíšem na kříži, Bůh překvapivě mění svou porážku v triumfální vítězství tím, že svého Syna křísí z mrtvých. Tím prokázal svoji všemocnost, sobě dal věčnou slávu a nám naději na věčný život. Možná si po přečtení těchto řádků nyní myslíte: dobrá, pane faráři, to jsou pěkné řeči, tak do kostela, ale co my, co třeba do kostela zas tolik nechodíme, co my, kteří nevíme přesně, jak to s tím Pánem Bohem je. Co si máme vzít z velikonočních svátků my? Byla řeč o království, moci, i slávě. O moc nad naším životem soupeří nejrůznější mocnosti, vladaři a síly. Proti leckterým z nich si připadáme bezmocní. Zmáhají nás četné povinnosti, stres, slabost nebo jen obyčejná jarní únava. A přece není nutné se toho všeho, co se někdy děje kolem nás, děsit. Velikonoční příběh nám dává naději, že existuje ještě jiná moc, která panuje nad vším. A Velikonoce nám také ukazují, že není nutné se pachtit za pomíjivým pozlátkem doby. Není nutné se hnát za uznáním, slávou, penězi a bůhví čím ještě. Ale naopak je možné ve svém okolí přispět k věcem, které přetrvají - ke spravedlnosti, radosti a pokoji mezi lidmi. Přeji Vám všem pokojné, radostné a požehnané velikonoční svátky! Jiří Palán, evangelický farář v Huslenkách Galerie v Huslenkách Galerie v Huslenkách hledá autory různých originálních výtvorů - fotografií, obrazů, grafik, kreseb, oděvních výrobků, ručních prací, tradičních řemeslných výrobků a podobně - kteří by chtěli své práce, výrobky či výtvory (nebo třeba také cestopisné soubory, zajímavé sbírky, básně, reportáže z cest a podobně) vystavit v obecní galerii. Pokud máte zájem o bližší informace, nebo znáte někoho, jehož práci by stálo zato ukázat široké veřejnosti, pište prosím na nebo tel či nechte na sebe kontakt na obecním úřadě v Huslenkách. Neváhejte, již v letošním roce můžete i vy vystavovat v naší Galerii! Galerii v tomto roce podpořila nadace Děti -Kultura - Sport z Uherského Hradiště. Za podporu moc děkujeme. -dh- HUSLENKY - Zpravodaj OÚ Huslenky. Na tomto vydání spolupracovali: O. Surala, P. Sívková, J. Václavíková, J. Martínková, D. Martínková, J. Kopecká, M. Černovský, J. Černovský, A. Maňák, M. Bělíček, J. Kovařík, J. Palán a D. Halašová. Vyšlo v březnu 2008 v nákladu 800 ks. Grafická úprava a zlom: DAF INNOVA s.r.o., Denisa Halašová. Tisk: GARAMOND Vsetín. Vaše příspěvky či připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Huslenky, tel.: , nebo na: Internetová adresa:

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané,

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané, [Zadejte text.] číslo 244 duben 2013 zpravodaj obce BOHUSLAVICE Vážení spolubčané, nejvýznamnější událostí března, nejenom pro věřící katolíky, ale i ostatní občany, byla po nečekaném odstoupení papeže

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Aktuálně o obchvatu Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí

Aktuálně o obchvatu Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí Aktuálně o obchvatu Je skutečností skloňovanou ve všech pádech všemi občany naší obce obchvat. Na každém kroku se setkávají zástupci obce s dotazy téhož charakteru: bude se vůbec stavět a kdy? Rád bych

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané,

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník II duben 2011 Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, je mi ctí Vás oslovit prostřednictvím dalšího čísla obecního zpravodaje. Dlouhou

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC INFORMACE Z RADY. Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma

ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC INFORMACE Z RADY. Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma Vážení spoluobčané, máme u konce měsíc duben a co pro nás bylo v tomto měsíci důležité? V současné době nás kromě politických událostí ve státě asi bude nejvíce zajímat oblast financí, kdy právě začíná

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více