Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje."

Transkript

1 HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 20 - BŘEZEN ZDARMA. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! Není tomu tak dávno, kdy někteří z nás teprve nedávno odstrojili vánoční stromeček, a máme tady svátky jara - svátky velikonoční. Tak nějak si zvykáme, že zimy na Valašsku už nejsou hromady sněhu a i letošní byla velmi mírná, prakticky bez větší sněhové nadílky. Přeji Vám proto klidné prožití svátků velikonočních, klid a pohodu nejen doma, pěknou procházku do probouzející se přírody, cérkám pořádného šmigrusta a ogarom z lásky malované vajíčka. Foto: Jaroslav Pechal Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím našeho Zpravodaje seznámil s tím, co se v naší obci připravuje. Jsme v období let , kdy k nám do republiky proudí miliony korun, aby naše města a vesničky byly krásnější a modernější. Odpovědně vám všem mohu říct, že je to především souboj mezi státními úředníky a rostoucí administrativní agendou. Přesto i naše obec nezůstává pozadu a do tohoto boje se zapojila. Již ke konci minulého roku byl podán projekt na opravu a úpravu lesních cest na Chladné a Tarožné. Celková částka cca 3,5 mil. Kč. Výsledek očekáváme do konce měsíce dubna. V l e d n u b y l r e a l i z o v á n o b - sáhlý projekt na výměnu oken a celkové zateplení budovy MŠ - na Bařinách. Tady si dovolím připomenout, že poslední den podání výzvy vyšlo nařízení o doplnění projektu o tvz. energetický štítek. To se nám podařilo a očekáváme, že se tento projekt v celkové hodnotě cca 6 mil. budeme od letních měsíců realizovat. V únoru byl dopracován projekt na rozšíření vodovodního řádu a to do lokalit Uherská, Černé, Losové. Tento projekt byl podán již v roce 2005, ale neměl podporu Zlínského kraje a nebyl realizován. Vedení obce proto požádalo o výjimku, neboť Zlínský kraj podporuje obce jen do 2000 obyvatel (naše obec k má obyvatel). Pevně věřím, že zastupitelé Zlínského kraje pochopí situaci, ve které se nacházíme, a postaví se na naší stranu při žádosti o dotaci přes ministerstvo zemědělství. Realizace v případě doporučení a schválení by musela dle podmínek proběhnout do konce roku 2008 s celkovým nákladem cca 12 mil. Kč. Na měsíc březen se připravují další projekty. Z Fondu dopravní infrastruktury chceme opravit stávající komunikaci od katastru obce Hovězí až po skládku pod Losovým. Jedná se o úsek cca 1,1 km a v rámci cyklostezky, který je však značně zatížen dopravou osobní i nákladní. Tento projekt, zdánlivě velmi jednoduchý, narazil na dopravní označení tohoto úseku. Dopravní inspektorát má k označení značné výhrady, které nejsou slučitelné s podmínkami Fondu infrastruktury. V čísle si přečtete: SOH s.r.o. informují - Hasiči - Mateřská školka Huslenky- Charita Nový Hrozenkov - Farnost Halenkov - Fobal - šachy - šipky - Velkikonoční slovo...a příloha HUSLENČÁK

2 Souběžně na tento projekt navazuje Cyklostezka Bečva, která je projektem Sdružení Valašsko - Horní Vsacko v návaznosti na pokračování této trasy od Vsetína až do Velkých Karlovic. Cyklostezka by měla mít v naší obci dvě větve. Prví větev je projektována chatovou oblastí podél řeky Bečvy (po velmi dnes zničené komunikaci) až po most Bratřejůvka. Zde se opět ale dostáváme do problému s označením trasy. Je nutno připomenout, že podmínky pro čerpání dotací obzvláště z Regionálního operačního programu jsou velmi tvrdé a neuznávají žádné výjimky. Celkový náklad na tuto trasu Bečva I je plánován na 15 mil. Kč. Realizace se plánuje na měsíce říjen - listopad v případě výběru tohoto projektu. Druhá větev cyklostezky Bečva 2 je plánován přes naší vesnici od Darebně přes Bařiny, Pod Černým až k bratřejovskému mostu, kde plynule bude navazovat na trasu Bečva 1. Tato trasa se dnes potýká s řadou problémů, a to především majetko-právních. Je potřeba si uvědomit, že tato možnost se nám v budoucnu už nenaskytne a investice řádově okolo 15 mil. Kč se přesune do jiné oblasti Valašsko -Horní Vsacko. Pochopitelně je věcí každého z nás, zda bude nebo ne, tato trasa pro nás přínosem. Dostávám denně řadu telefonátů a ů od mladší generace, která tuto akci jednoznačně podporuje. Nejvíce mě mrzí postoj některých vlastníků pozemků, kteří jsou natolik zatvrzelí, že nesouhlasí se vstupem a s výkupem pozemku, či věcným břemenem. Nutno podotknout, že plánována trase nevede majitelům pozemků přes zahrady, ale po pozemcích, které jsou dnes využívány jako tzv. komunikace, či neplodné a neobdělávané pozemky. Tento článek připravuji v předstihu 14 dnů, což je ve vývoji události hodně dlouhá doba. Vám se dostává Zpravodaj v době, kdy již Obecní Foto: Jaroslav Pechal zastupitelstvo s definitivní platností rozhodlo, zda trasa Bečva 2 ANO či NE. Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum. Dalším připravovaným projektem je chodník propojující úsek od obecního úřadu po MŠ Bařiny. Tento úsek je velmi nebezpečný, neboť rodinná výstavba podél silnice II/486 se rozrůstá. Realizace tohoto projektu by byla možná po konzultaci s projektantem, za předpokladu souhlasu všech majitelů pozemků, přes které tento chodník povede. Po prostudování vlastníků pozemků nepředpokládám, že by některý s majitelů parcel vyslovil nesouhlas. Tuto akci pokládám pro obec za prioritu číslo jedna. Počátkem května bude připraven další projekt - Autobusová zástavka Pod Černým. Tato akce byla v plánu již na tento rok z vlastních finančních prostředků, ale vyskytla se nám možnost využít programu soudružnosti Střední Morava na Rozvoj integrované dopravního systému autobusové zástavky. Akce započne v druhé polovině měsíce května. Celkový náklad 1,2 mil. Kč. Největší projekt, který nás čeká, je akce Čistá řeka Bečva 2 v úseku od Darebně po MŠ Bařiny. Nyní se dodělávají poslední podklady pro vydání územního rozhodnutí k propojení Darebně do čističky odpadních vod na Hovězí. Zahájení prací na této akci započne nejpozději v roce 2010 dle požadavků EU. Náklad cca 100 mil. Kč. Dále je navržen projekt na kanalizaci pro části Kychová, Černé, Bratřejůvka, Pod Černým. Zde musím vyzvednout vstřícné jednání vedení obce Halenkov, kdy došlo ke shodě a místní část Bratřejůvka a Černé bude dle navrhovaného projektu odkanalizováno společně do čistírny odpadních vod na Hovězí. Tento záměr obce se bude projednávat na zasedání OZ, a pokud bude odsouhlasen, započneme s pracemi jak na projektu, tak i v terénu. Opět se obracím na občany naší obce, protože kanalizace povede přes pozemky soukromých vlastníků. Záleží na nich, jak nám práci ulehčí, či zkomplikují. Náklad na tuto akci se odhaduje cca 100 mil.kč. Nutno konstatovat, že všechny akce, které dostanou podporu, je nutno také spolufinancovat z vlastních finančních zdrojů, a to v rozmezí 15-20%. Ano, někteří namítnete, a z čeho to chcete zaplatit? Dobře vím, že musíme udržet chod naší obce, ale taky jsem si vědom toho, že pokud této možnosti čerpat finance z různých fondů nevyužijeme, těžko si to budeme moci dovolit postavit sami. Otevřeně prohlašuji, že si obec musí požádat o úvěr řádově několika milionů, ale věřím, že se nám to vyplatí. Doufám, že z větší části se nám podaří tyto projekty realizovat a naší obci prospějí. Mohl bych pokračovat ve výčtu naší práce ještě dlouze, ale další informace se můžete dočíst na našich internetových stránkách Zde se snažíme o všem podstatném informovat. Odměnou je nám vaše sledovanost a návštěvnost, za což vám všem děkuji. Oldřich Surala starosta obce Huslenky Navštivte naše webové stránky 2 HUSLENKY, BŘEZEN 2008

3 Služby obce Huslenky s. r. o. informují Pravidla třídění odpadů dle obecně závazné vyhlášky Pravidla nakládání s odpady určuje zákon o odpadech. Ten mimo jiné ukládá obcím jasná práva a povinnosti pro nakládání s komunálními odpady. Přestože základní způsoby nakládání s odpady jsou stejné pro všechny obce, samotné řešení v obci si každý obecní úřad řeší podle svých místních podmínek a zvyklostí. Každá obec má možnost stanovit si vlastní systém nakládání s odpady, a tím zohlednit svoje specifické podmínky. Systém nakládání s odpady si i Obec Huslenky stanovuje obecně závaznou vyhláškou a ta je platná pro každého občana na jejím území. Proto doporučujeme se s touto vyhláškou seznámit. V ní se dozvíte, jakým způsobem se v obci nakládá s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou místa pro odkládání odpadu, co můžete a co nesmíte. Dále z ní získáte informace o tom, kdy se konají svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Protože si každá obec tvoří tuto vyhlášku sama, je běžné, že v každé obci funguje třídění odpadů trochu jinak. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další život odpadu pokud ho správně roztřídíte, umožníte tak jeho recyklaci a znovupoužití. Pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak zlikviduje bez dalšího využití. PĚT PRAVIDEL, která je dobré dodržovat pro správné třídění odpadů: 1) Třídění odpad by neměl obsahovat zbytky potravin nebo chemikálií znečištěný tříděný odpad se ve většině případů vůbec nedá zpracovat. Obaly stačí vypláchnout malým množstvím vody. 2) Dobře se informujte. Obec Huslenky má svůj systém nakládání s odpady, který je popsaný v obecně závazné vyhlášce. 3) Dodržujte pokyny uvedené na nádobách. 4) Vytříděné odpady odkládejte jen do nádob k tomu určených. Do drátěných košů vhazujte pouze plasty. Zelené zvony slouží pouze na barevné sklo, bílé zvony na bílé sklo, modré pytle na papír, oranžové pytle na tetrapaky, žluté pytle na plast. Naplněné třídící pytle zavažte a lze je odložit na sběrných místech vedle drátěných košů. 5) Zmenšujte objem odpadu. Na plastové obaly šlapejte, papírové krabice rozkládejte. Čím více odpadu se do kontejneru vejde, tím menší jsou náklady na jeho svoz. To neplatí u skla, sklo pokud možno nerozbíjejte na malé kousky, pro úspěšnou recyklaci je třeba, aby sklo bylo co nejméně rozbité. Petra Sívková, SOH s.r.o. Množství odpadu v kontejnerech na domovní odpad Kontejnery a sběrné nádoby slouží pro uložení komunálního odpadu s dostupností, k využití především pro naše spoluobčany a chalupáře ve výše položených místních částech naší obce. Pro porovnání jak tyto kontejnery jsou vytížené jsme sestavili podrobnou tabulku. Provozování těchto kontejnerů je v některých částech obce velice nákladné. Vyvážení kontejnerů nám zajišťují TS Vsetín, vzhledem k tomu, že tato firma renovuje vozový park, je obec Huslenky nucena k předělání některých kontejnerů. Proto oznamujeme občanům, že tyto změny budou postupně probíhat. Proto je možné, že kontejnery budou provizorně nahrazeny jinými. Umístění kontejneru Kontejner Hřebík 14, 99t 14, 78t 12, 01t Kontejner Hrachoveček 3, 96t 4, 83t 5, 42t Kontejner Černé 2, 91t 3, 89t 4, 84t Kontejnery Losový 2 ks nebyl nebyl 8, 33t Vyvezení 1 tuny odpadu z těchto kontejnerů činí 1166, - Kč/tuna + doprava. Recyklační kontejner u Váhy Papír 1, 523t 2, 687t 3, 581t Sklo 10, 49t 11, 693t 2, 656t Plast ne 0, 585t ne Směsný komunální odpad 2, 864t 0, 685t 2, 193t Množství vytříděného odpadu v letech Komodita odpadu Směsný komunální odpad: - občané 291, 312t 275, 400t - ostatní 45, 288t 48, 833t Papír 5, 227t 13, 165t Plast 10, 715t 14, 36t Sklo barevné 11, 69t 18, 986t Sklo bílé ne 4, 94t Železo 158, 843t 179, 187t Tetrapacky 0, 400t 0, 73t Obaly obsahující nebezpečné látky 0, 710t 1, 1t Vyř.zařízení obsah. chlor.-uhlovod. 1, 3t 1, 8t Barvy a lepidla 1, 48t 1, 25t Vyřazená elektrozařízení nebezpečné 0, 47t 0, 800t Vyřazená elektrozařízení 0, 22t 0, 42t Velkoobjemový odpad 11, 88t 33, 26t Pneumatiky 1, 93t 6, 05t Stav. materiál obsahující azbest 7, 2t ne Akumulátory 0, 3t 0, 93t Jiné převodové a mazací oleje ne 0, 11t HUSLENKY, BŘEZEN

4 Oznamujeme všem rodičům, že mateřská škola přijímá přihlášky dětí pro školní rok nejpozději do Zájemci, hlaste se v mateřské škole. Mateřská škola Huslenky V měsíci únoru je každoročně Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlášená soutěž Požární ochrana očima dětí. Tak tomu bylo i v letošním roce. Jak to tedy vymyslet, abychom se také zapojili do soutěže a výkresy našich dětí byly co nejlepší. Didaktické pomůcky, které škola k tomuto tématu má, jsou jen málo podnětné. Nejlepší by byl osobní kontakt. Tak jsme se obrátili na místního hasiče, pana Jindřicha Černovského, který má velmi dobré zkušenosti s prací mladých hasičů, které vede v místním kroužku. Na soutěžích získali nejedno ocenění. Jindra byl velmi ochotný navštívit a pobesedovat s našimi dětmi. Nastal den D. V 10 hodin přijelo k mateřské škole hasičské auto. Nadšení dětí bylo veliké. Děti si mohly vyzkoušet helmu, osahat si motorovou pilu, hasičskou hadici i proudnici a dokonce posedět i v autě. A když pan Černovský na chvíli spustil houkání, radost a pozornost dětí byla hned větší. Děti se vyptávaly na zážitky dobré i zlé. Chtěly dokonce vědět, zda i ony mohou chodit k němu do kroužku. Nejdůležitější však bylo zdůraznění: Lepší než hasit požáry je předcházet jim. Děti věděly, že dětem do rukou zápalky nepatří a když uvidí jiné děti se zápalkami, upozorní hned dospělé. Mateřská škola se domluvila na další Tak se nám, společně s novým číslem zpravodaje, přiblížilo tolik očekávané jarní počasí. Zahrady a ostatní pozemky, včetně těch lesních, už netrpělivě čekají na své vlastníky. Co se dá dělat, po zimním odpočinku nastává čas probuzení a nekončící práce. Je třeba pomoci tam, kde to příroda nezvládá, a to i v případech, kde to naopak pěkně přehnala. Neklamným a doprovodným znamením příchodu jara se stává podmanivý zvuk motorových pil a křovinořezů. Dále se nám nad naší vískou začíná objevovat kouř a dým. A jako správní hasiči víme, že kde je kouř, je s největší pravděpodobnosti i oheň. Tato skutečnost je pro nás trochu zneklidňující, nicméně není důvod ke zbytečné panice, pokud se u těchto ohňů nacházejí zodpovědní lidé. Víme, že prevence v naší obci není nutná, protože podle statistiky u nás není potřeba zásahu složek sdružených pod zkratkou IZS tak častá. Nicméně jsme připraveni vyrazit okamžitě v případě jakékoliv nehody na pomoc. Nejsou to totiž jenom požáry, k čemu vyjíždíme. Náš poslední zásah směřoval k vyvrácenému stromu přes železniční trať. Je sice pravda, po příjezdu na místo už naše pomoc nebyla až tak nutná a mohlo by se zdát, že náš výjezd byl zbytečný. Vše bylo ovšem nakonec jinak. Vítr, který kácel stromy a strhával střechy domů, provázel i déšť. Jen pár metrů od místa, kde jsme zasahovali, došlo vlivem zvýšeného stavu vody a zanedbání povinností majitele hlavní komunikace (nevyčištěná a zanesená propust pod hlavní silnicí) k jejímu zaplavování. Nečekali jsme na pokyn operačního střediska a začali jsme tuto situaci řešit. Nebudeme vás zdržovat popisem celého zásahu, byla to špinavá a zdlouhavá práce, ale cíle bylo dosaženo a na ty dvě hodiny strávených u zanesené propusti budeme jen vzpomínat. Jak sami vidíte, činnost našeho sboru není jen o práci s mládeží, o soutěžích, zájezdech a kulturně společenských akcích, ale především o pomoci a obětavosti. Držíme se stále našeho hesla: Bohu ku cti a bližnímu ku pomoci! Věříme, že v nadcházejícím jarním období budete všichni nanejvýše opatrní při zacházení s otevřeným ohněm spolupráci. Závěrečné foto celé dopoledne zakončilo.teď už nám chybí jen namalovat obrázky a získat v dubnu nějakou cenu ve vyhlášené soutěži. Tak HURÁ DO MALOVÁNÍ. Jana Václavíková Ředitelka mateřské školy by chtěla dodatečně poděkovat Mysliveckému sdružení Katlina Huslenky ve spolupráci s honebním společenstvím v Huslenkách pod vedením pana Pavla Kocurka, který v poslední den před vánočními svátky přinesl našim dětem milé dárky na hraní jako sponzorský dar. Moc Vám všichni děkujeme. Díky, díky, díky!!!!! SDH Huslenky a naše pomoc při hašení požárů nebude nutná. A v případě, že naši pomoc budete potřebovat, umíte nás zavolat. Je dobré, když si vzpomenete na naše telefonní čísla (150, 112), ale nezapomínejte, že na operačním středisku telefony přijímá člověk. Má sice k dispozici moderní zařízení, které mu hodně pomůže, ale telefonát typu: Tady hoří, okamžitě přijeďte, hlavně si pospěšte!! mu práci příliš neusnadní. Víme, že rady jako zachovat chladnou hlavu se dobře říkají a píší. Ale správné informace dokáží zachránit víc, než zmatené a neúplné. Takže jen pro pořádek - po navázání spojení s operačním střediskem je nutné se představit, popsat kde hoří (nebo se děje jiná událost) a odpovídat na - pro laika někdy nesmyslné - otázky, které vám budou položeny. Pokud nevoláte z mobilního telefonu, vyčkejte po skončení rozhovoru u aparátu. Je obvyklé, že vám bude voláno zpět kvůli ověření nahlášené události. Vypadá to složitě, ale funguje to. Jindra Černovský Velitel SDH Huslenky 4 HUSLENKY, BŘEZEN 2008

5 Rekonstrukce víceúčelového charitního domu Charita Nový Hrozenkov letos vstoupila do patnáctého roku své činnosti. Za tuto dobu se rozšířila z Charitní pečovatelské služby na další projekty jako je Dům pokojného stáří, Denní stacionář pro seniory a Osobní asistenci. Počet zaměstnanců již překročil čtyřicítku a počet uživatelů se pohybuje kolem 260. Dva projekty (Dům pokojného stáří a Denní stacionář pro seniory) mají své zázemí v Novém Hrozenkově na Čubově. Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba s Osobní asistencí je od 1. ledna 2006 umístěna do kanceláří bývalé pečovatelské služby v Karolince Na Ingstavu. Již delší dobu nedokážeme uspokojit další a další žádosti o pobyt v Domě pokojného stáří, ať se jedná o pobyt stálý či přechodný. Také zájemců o stacionář stále přibývá. Službu tohoto projektu mají možnost využít osamělí staří lidé ale také senioři, kteří jsou již nemocní. Příbuzní odcházejí do zaměstnání a oni zůstávají v domácím prostředí sami a často mají obavy, že mohou např. upadnout a nikdo jim v tuto dobu nebude nablízku. Proto je velmi výhodné využít po dobu nepřítomnosti příbuzných stacionář, kde je pro seniory připraven program a zajištěno stravování. Pokud potřebují odvoz, může být také zajištěn Charitou. Na základě těchto skutečností jsme se snažili získat v roce 2006 objekt, kde bychom mohli zřídit rozšířené středisko Denního stacionáře a také několik lůžek k pobytu. V říjnu 2006 byla podepsána smlouva s obcí Halenkov, která za poplatek 1 Kč převedla dům bývalé vojenské správy do vlastnictví Charity. V loňském roce mohla díky výtěžku z Adventního koncertu v Praze ( Kč) a Tříkrálové sbírky (vyčleněno bylo na stavbu Kč z celkové částky Kč) rekonstrukce začít. V srpnu pak byla podepsána smlouva se Zlínským krajem na dotaci Kč. Tím byla ukončena první etapa rekonstrukce. V průběhu roku také stále přicházely dary od soukromých osob ( Kč). Všem mnohokrát děkujeme. V prvních prosincových dnech jsme ještě dostali vyrozumění z Ministerstva práce a sociálních věcí o přidělení částky 5,5 mil. Kč na dofinancování rekonstrukce (rozpočet 8,5 mil Kč). Akce tak může být ukončena v polovině roku To, zda se nám podaří na podzim nové zařízení otevřít záleží teď na získání finančních prostředků na provoz. Ing. Danuše Martinková, ředitelka Charity Nový Hrozenkov Každému člověku dává Bůh do vínku různá nadání a schopnosti, které může člověk svoji pílí a prací rozvíjet pro radost druhým lidem, ale i pro radost sobě samému. Záleží jen na každém z nás, jak se svým bohatstvím naložíme, jak se v něm uvidíme a jakou budeme mít sílu a odvahu je dát druhým. Jeden se narodí jako dobrý pěvec, druhý bude malíř a ten třetí může být na své cestě životem třeba jen dobrým a poctivým člověkem, který bude mít rád život a lidi kolem sebe. Je mnoho způsobů jak jít a hledat to dobré a světlé na své cestě. Všechno o životě se můžeme dozvědět z té nejmoudřejší knihy, z Bible. Ona sama dává člověku podněty k plnohodnotnému a dobrému životu. Někdo se v ní uvidí až v dospělosti, ale nejdůležitějším časem pro odkrývání pravdy této knihy, je už v dětství. Děti ji nemusí číst slovo od slova, stačí, když si její pravdu poslechnou z vyprávění dospělých lidí. Jsou v ní tak hluboké myšlenky biblických příběhů, které doprovází člověka po celý jeho život. Naše malování Jedním ze způsobů, jak nahlédnou zajímavou formou do tajemství Bible, je i kreslení a malba, ve které děti vidí krásu slova, rozvinou svoje vědomosti a posílí své představy, jak život na naší zemi šel ruku v ruce s Bohem, který po šest dnů náš svět tvořil. Tak se i děti z naší farnosti přiblížily svoji výtvarnou prací k této knize. Vybraly si biblické příběhy, které si oblíbily a výtvarnou formou je přenesly na barevná plátna. Byly to hodiny poctivé a krásné práce. Do své malby dávaly kus sebe, svoji tvořivost a svoji fantazii, která u nich rozvíjí nové poznání o světě kolem nás. Do společné práce se zapojily děti čtvrté, páté, šesté a deváté třídy. Každý věk přináší jiné pohledy na svět, jiné barvy jejich obrazů i jiné chápání biblických příběhů. Jejich malování odráží zájem a velkou chuť podělit se o své nadání a svůj výsledek s okolím. Můj pocit z jejich práce, do které naše děti šly s velkým zápalem, byl příjemný. Dovedl mne k poznání, že mají širokou duši v tom, že chtějí pracovat, tvořit a rozvíjet všechn o b o h a t s t v í, které jim Bůh do jejich životů dal. a dnešní svět toto poznání hodně potřebuje. Čas věnovaný dětem a pro děti je zárukou jejich plnohodnotného života a rozvoje správných pohledů na náš společný svět. Mgr. Jarmila Kopecká HUSLENKY, BŘEZEN

6 Od minulého vydání zpravodaje stroj času odkrojil další skývu a sportovci v tomto období nebyli nečinní. Družstva fotbalového oddílu dohrála podzimní část sezóny , cvičitelky oddílu ASPV se opět dvakrát týdně věnovaly populárnímu cvičení žen v tělocvičně ZŠ Huslenky a šachovému oddílu se plně rozhořely boje o mistrovské body. Na ukončení kalendářního roku 2007, přesně v neděli 30. prosince, uspořádal fotbalový oddíl již tradiční předsilvestrovský fotbálek, na kterém si fotbalisté a jejich příznivci protáhli svá těla zmožená vánočními svátky. Další možnost pohybu měli nadšenci v pátek 18. ledna, kdy se konal tradiční Sportovní ples, kde přítomným hrála k tanci skupina Stram a své umění předvedly břišní tanečnice. A neděli 24. února proběhla v sále restaurace U Pokorných Valná hromada tělovýchovné jednoty. Přítomní členové a hosté byli seznámeni s hospodařením za rok 2007 a s předpokládaným rozpočtem v roce letošním. Dále si vyslechli zprávy o činnosti výkonného výboru i práci jednotlivých oddílů a jejich výsledcích na poli sportovním. Jedinou vadou byla malá účast členů. A nyní bych Vás seznámil s výsledky jednotlivých oddílů. Činnost a úspěch naší tělovýchovné jednoty je vázaný s úspěchy fotbalového oddílu, potažmo s výsledky družstva mužů. Proto se nejdříve budu věnovat zbývajícím dvou oddílům. Oddíl ASPV (Asociace Sportu Pro Všechny) se v zimním období věnuje cvičení aerobiku. Toto cvičení probíhá dvakrát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek od 19-ti hodin v tělocvičně ZŠ Huslenky. Na měsíc duben oddíl plánuje SOBOTNÍ ODPOLEDNE V POHYBU, které se uskuteční v tělocvičně ZŠ Hovězí. Dále dne 25. května 2008 uspořádá oddíl tradiční Pochod okolo Huslenek a koncem měsíce června pak Dětský den. Přesnější informace se objeví na nástěnce TJ sokol a oficiálních internetových stránkách. Jste srdečně zváni. Jak jsem avizoval výše, úspěchy naší TJ se hodnotí podle výsledků fotbalového oddílu, hlavně družstva mužů. Protože část výsledků již zveřejnil minulý zpravodaj, tak nyní Vás seznámím se zbývajícími výsledky. Do konce podzimní části muži odehráli sedm mistrovských Sportovci Vás informují utkání, když čtyřikrát měli výhodu domácího hřiště a třikrát hráli u soupeře. Ze čtyř domácích zápasů získali devět bodů, a to za výhry s FC Vsetín B 3:0, D. Bečva B 4:1 a Lhotka n. B. 3:1. Mrzet může jen domácí porážka s tým Polic 0:3. Ze tří venkovních zápasů dovezli tři body za výhru v Lužné 3:1. Ve zbývajících dvou zápasech odešli poraženi, a to v Liptále 0:5 a v Hrachovci 0:2. V podzimní tabulce III.třídy jsou muži čtvrtí se ziskem Horní řada (zleva:) Hrbáček S. (předseda), Tydlačka Pe., Václavík O., Šimčík J., Haas M., Labaj L., Eimann P., Vozák A., Tylačka Pa., Gargulák R. (vedoucí), Novosad M. (trenér). Dolní řada: Zádilský J., Pisklák D., Černovský M., Chovanec J., Chrástecký L., Hladký J., Rosa T., Gargulák J., Kopecký T. 22 bodů a skórem 24:21. Na podzimních čtyřiadvaceti brankách se podíleli Vozák A. pěti, Labaj L. čtyřmi, Orság L. třemi, dvakrát se trefili Chovanec J., Gargulák J., Tydlačka Pe., Václavík O. a jednou Surý A. a Tydlačka Pa. Trochu ve stínu mužů stojí mládežnická družstva fotbalového oddílu. Dorostu se sice nedaří dle představ trenérů, ale je to rovněž způsobeno zraněním nejlepšího střelce loňské sezóny Brhlíka M., který si toto zranění přivodil v úvodním kole, ale i remízami na domácím hřišti. Dorost rovněž absolvoval ve sledovaném období sedm utkání, čtyři doma a tři venku. Na domácím hřišti získal pět bodů za výhru nad týmem Kateřinice 3:2, a remízu s celky Liptálu 0:0 a Leskovce 2:2. Jediný prohrané utkání bylo s týmem Hošťálkové 0:3. Ze hřišť soupeřů dovezl dva body za remizy v Jablůnce 0:0 a Halenkově 2:2. Dost mrzela vysoká prohra ve Francově Lhotě 0:7. Po podzimní části Okresního přeboru dorostu skupina a je náš celek na devátém místě se ziskem deseti bodů a skórem 13:36. Do síti soupeřů se trefili třikrát Šimara R:, dvakrát Brhlík M., Kocourek M. a Januš R. a jednou Václavík O. a Zádilský T. To starší žáci dělají fotbalovému oddílu radost již delší dobu. Po loňském prvním místě se i po odchodu několika opor drží v popředí tabulky Okresní soutěže žáků skupina A. Týmu zbývalo odehrát tři utkání, dvě na domácím hřišti a jedno u soupeře. Po domácí výhře s celkem Halenkova 2:0 a remíze s týmem Prlova 2:2 dovezli rovněž tři body ze Študlova za vysokou výhru 16:1. To znamenalo zisk dalších sedmi bodů a v tabulce jsou na třetím místě se ziskem 14 bodů a skórem 31:11. Mezi střelce se zapsali s devíti góly Slováček J., šesti brankami Beránek M., pět branek vstřelil Kratochvíl M., čtyři Kratina R., dvě Mikuš J. a po jedné přidali Maloušek O., Václavík J., Dobeš M., Zvoníček J. a Kocourek T.. Na podzim začali své první krůčky v bojích o mistrovské body rovněž mladší žáci. Z hráčů je cítit odhodlaní bojovat, ale na podzim zatím byli soupeři nad jejich um. A tak ve zbývajících třech utkáních podlehli, a to doma N. Hrozenkovu 1:5, v Jarcové 0:6 a doma týmu Hovězí 0:5. Takže prozatím jsou v podzimním tabulce v Okresním přeboru mladších žáků skupina a bez bodu a skórem 4:46 na posledním osmém místě. O čtyři podzimní branky se podělili třemi brankami Václavík Z. a jednou Rýc V. V lednu 2008 začala příprava družstev fotbalového oddílu na jarní část sezóny Muži trénovali v tělocvičně a venku, mládežníci v tělocvičně. Družstvo mužů už stihlo odehrát čtyři přátelská utkání. 10. února v Liptálu prohráli 3:4 (naše branky vstřelili Orság L., Labaj L., Pisklák D.); 17. února doma na Střelnici porazili tým Francové Lhoty 4:1 (Orság L., Labaj L., Pisklák D., Zádilský J.), 24. února Kateřince B 9:1 (Orság L. 4, Vozák A. 2, Václavík O., Eimann P., Labaj L.) a 9. března Lískovec 5:3 (Labaj L. 2, Surý A., Zádilský J., vlastní). Více informací naleznete na nástěnce TJ Sokol Huslenky a internetových stránkách V závěru článku mi dovolte, abych Vám jménem TJ Sokol Huslenky popřál příjemné prožití velikonočních svátků a vyjádřil naději, že se potkáme na některé z našich akcí. Martin Černovský 6 HUSLENKY, BŘEZEN 2008

7 Rozpis zápasů - JARO 2008 MUŽI DOROST STARŠÍ ŽÁCI MLADŠÍ ŽÁCI :15 F C V s e t í n B - Huslenky Kateřinice-Huslenky :00 Ústí-Huslenky :00 Horní Lideč-Huslenky :30 Huslenky-Růžďka :00 Huslenky-Lhota u Vs :30 Va l. B y s t ř i c e B - Huslenky :00 Lidečko-Huslenky :00 Ústí-Huslenky :30 Huslenky-Krhová :00 Huslenky-Střelná :30 Huslenky-Ratiboř :30 Huslenky-Branky :00 Huslenky-Fr. Lhota :30 Police-Huslenky :30 Hošťálková-Huslenky :00 Horní Lideč-Huslenky :00 Hošťálková-Husl :30 Huslenky-Lužná :00 Huslenky-Jablůnka :00 Huslenky-Střelná :30 Huslenky-Jablůnka :30 Dol. Bečva B-Husl :30 Liptál-Huslenky :30 Val. Senice-Huslenky :00 N. Hrozenkov-Hus :30 Huslenky-Liptál :00 Huslenky-Halenkov :00 Huslenky-Lužná :30 Huslenky-Jarcová :30 L h o t k a n. B. - Huslenky :30 Leskovec-Huslenky :00 Halenkov-Huslenky :00 Hovězí-Huslenky :30 Husl.-Hrachovec B :00 Huslenky-Študlov :30 Leskovec-Huslenky :00 Prlov-Huslenky Zpráva šachového oddílu TJ Sokol Huslenky V této sezóně disponuje šachový oddíl 17-ti hráči, z nichž čtyři nehrají z vlastního rozhodnutí, jen si platí členské příspěvky. Vzhledem k tomu, že šachový oddíl hrál stejně jako předchozí sezonu dvě soutěže, bylo by 13 hráčů málo na pokrytí obou soutěží, a to RP a RS. Proto nám vypomáhají hostující hráči. Jsou to: ing. Straděj Vlastimil, kandidát mistra ze Zbrojovky Vsetín na 1. šachovnici, Koňařík Alois 1. VT ze šach. oddílu Ústí na 3. šachovnici, ing. Klíma Martin ze ŠO Karolinka 2. VT, (tito hrají v RP) a pan Švagera Jaroslav 2. VT z Mezu Vsetín nám hrají spolu s Klímou v RS. To by bylo vše, co se týče zabezpečení hráčské základny. Nejdůležitější činnosti ŠO jsou ovšem soutěže družstev. Družstvo A startovalo v RP 1, kde mezi deseti zúčastněnými družstvy skončilo na předposledním 9. místě a tím se zachránilo RP. Do nižší soutěže spadla Zašová a do ZKS východ postoupilo Ústí. Nutno podotknout, že naše družstvo mělo stejně bodů jako sestupující, ale díky dalším kriteriím určujícím sestup nebo postup se zachránilo, což bylo pro nás důležité. Družstvo B startovalo v RP, který byl obsazen devíti šachovými oddíly. Vítězem se stal Rožnov B, ale nakonec postoupilo do RP družstvo Valašské Bystřice. Jako poslední skončil ŠO Karolinka C. Naše béčko obsadilo pěkné 4. místo se ztrátou 4 bodů na 1 a 2 a čtyřmi vítězstvími, třemi remízami a jednou porážkou od Rožnova. Nyní k sezóně 2007/2008, která v současné době probíhá. A družstvo začalo soutěž RP v Rožnově s valašským A64 remízou 4:4. Další utkání jsme ve Valašské Bystřici vyhráli 4,5:3,5. Jasenice jsme porazili stejným poměrem, Zbrojovku C 5:3, a pak přišla prohra s Karolinkou 2,5:5,5. Všechno jsme si však vynahradili ve Valašském Meziříčí, kde jsme zvítězili 5,5:2,5. V tabulce se nacházíme na krásném 3. místě za Lužnou a Valašskou Bystřicí. Družstvo B odstartovalo vítězstvím s Karolinkou B 5:0, vyhrálo s Vidčí B 4,5:0,5. S Brankami vyhrálo 3,5:1,5 se Zašovou C 3:2, následovala remíza s Rožnovem B 2,5:2,5. Ještě vyhráli s Francovou Lhotou B 3:2, avšak v posledním zápase minulý týden prohráli ve Velkých Karlovicích 2:3, přesto si drží díky lepšímu skóre 2. místo za Zašovou A, která je favoritem této soutěže. Je vidět z umístění obou družstev, jak je důležité mít silný kádr hráčů, což se nám podařilo díky již zmiňovaným výše uvedeným hráčům na hostování, kterým bych chtěl jménem celého šachového oddílu poděkovat. Nutno poznamenat, že oplátkou za ing. Straděje hostuje ve Zbrojovce B Maňák Antonín a za Koňaříka hostuje v Ústí Mieres Petr a oba si vedou dobře. Co se týče jiných činností, tak spolupracujeme s orelskou jednotou Halenkov Huslenky tím, že jim zapůjčujeme šachové soupravy k uskutečnění jejich šachového turnaje (v říjnu). Někteří hráči se turnaje zúčastňují a řídil ho ing. Klíma Martin, náš host z Karolinky. Se školní mládeží nemáme žádné kontakty nebo spolupráci, protože to v současné době není možné. Oproti předchozím létům jsme odpracovali v počtu 5-ti členů asi 30 brigádních hodin při čištění rubiska. Na závěr této zprávy bych chtěl poděkovat panu Machalovi Janovi dřevovýroba Zděchov za sponzorský dar 1000,- Kč a panu Zádilskému Josefovi za poskytnutí hrací místnosti v sále restaurace pod Černým a sponzorování jízd k zápasům B družstva. Za šachový oddíl zpracovali vedoucí šach. oddílu Antonín Maňák Kapitán družstva B Bělíček Miroslav ŠIPKY Představujeme vám huslenský šipkový team Buď a nebo Huslenky, který má v této sezóně nástup do 1. ligy (vsetínská oblast) v šipkách. Zatím s jedinou porážkou vede suverénně 2. ligu v této sestavě: Kapitánka: Kopecká Jana Hráči:Kovařík Jaroslav, Kopecký Tomáš, Jašek Vlastimil, Zajíček Josef, Komjaty Michal, Esteřák Radek. Za celý team Buď a nebo bychom rádi poděkovali místní restauraci U Pokorných za příjemné prostředí během domácích zápasů a zároveň patří naše poděkování místním fanouškům za jejich podporu. Chtěli bychom pozvat všechny příznivce tohoto krásného sportu a konzumenty dobrého piva na poslední čtyři domácí zápasy v této sezóně, které se uskuteční v těchto dnech: Datum - soupeř Bororo team Halenkov Čelisti Vsetín Stíhačky Vranča N. Hrozenkov Maníci z Údolí Malá Bystřice Průběžné pořadí po 18-ti kolech Družstvo Kol Body 1. Buď a nebo Huslenky Hrbáci Vsetín Stíhačky Vranča N. Hroz Fklidu Vsetín Bororo Team Halenkov SONA Team Vsetín Maníci z Údolí Malá Bystřice Kohůti Juniors Vsetín Čelisti Vsetín Videokavárna Janová Rangers Vsetín Outsiders Vsetín Bazilišci Vsetín Rosé Bar Vsetín 18 9 Jaroslav Kovařík HUSLENKY, BŘEZEN

8 Poselství přicházejícího (velikonočního) času Milí přátelé! Velikonoční svátky k nám letos přicházejí velmi brzy. Vzhledem k tomu, že úplněk připadá na první jarní den, oslavíme velikonoční neděli v úplně prvním možném termínu (již 23. března). Přestože se tedy velikonoční svátky kvapem blíží, dovolte mi začít velikonoční poselství Vám poněkud oklikou Pro křesťany představují velikonoce největší svátky vůbec. Připomínáme si v nich ukřižování a slavíme vzkříšení Ježíše Krista. Ony dvě velikonoční události (velikonoční proto, že se podle tradice udály o židovských velikonocích někdy kolem roku 30 n. l.) stojí uprostřed příběhu. Příběhu Boha a člověka. O čem ten příběh je? a o co v něm jde? To se dá lépe vyjádřit několika knihami (Biblí) spíš, než několika málo slovy. Ale přece jedno z možných shrnutí celého příběhu nabízí závěr modlitby Páně (modlitby, kterou Ježíš učil své učedníky). Tam říkáme: Neboť tvé jest království i moc i sláva. Na věky. Amen. (Evangelíci tento závěr spojují přímo s textem modlitby, katolíci jej říkají většinou liturgicky odděleně, nicméně to na věci nic nemění ) I ve velikonočním příběhu, jako v mnoha jiných dobrodružných vyprávěních, jde totiž o království, moc a slávu. Když slyšíme o království, vybavíme si nejspíš nějakou pohádku nebo hodinu dějepisu. Království, o kterém je řeč ve velikonočním příběhu, však není ani pohádkové, ani pouhou historií. Jde totiž o království Boží. Nenechme se zmást tím, že se mu někdy říká také království nebeské. O věci nebe totiž půjde až potom. Dnes se nás týkají především zdejší poměry, někdy dost přízemní, jindy přímo zoufalé. A království Boží, jak se o něm můžeme dočíst, se prosazuje všude tam, kde panuje spravedlnost, pokoj a radost. Což, připusťme si to, může někdy nastat i na této zemi Každé království musí mít i svého vladaře. Také ve velikonočním vyprávění je o králi řeč. Jenže je to trochu divný král. Přijíždí sice do hlavní města v čele průvodu. Ale nejede na skvostném oři, ale na oslu. A je doprovázen sice královskou družinou, ale namísto věhlasných velmožů a urozených dam ji tvoří banda žebráků, nuzáků a otrhanců, před kterými bychom si raději pečlivě zamkli dveře svých obydlí. Také moc toho krále je neobvyklá. Ve svých životech se potkáváme s různými mocemi. Často zakoušíme i svou vlastní bezmoc, v konfrontaci s něčím, nebo někým mocnějším, než jsme my sami (ať už je tou jinou mocí třeba nepříjemný úředník, nebo například vlastní nemoc). Křesťané vyznávají o Bohu, že je všemocný, všemohoucí. Toto vyznání je často předmětem kritiky ze strany okolního světa: Jestliže je Bůh skutečně všemohoucí a nekonečně dobrý, jak tvrdíte, jak může snášet všechno to zlo, které se děje? Právě velikonoční příběh nám dává částečnou (ale jedinou možnou) odpověď na výše položenou otázku. Namísto Boží všemohoucnosti se zde zdůrazňuje Boží soucit. Soucit se všemi, kdo jsou v problémech, kdo se trápí, kdo v životě trpí. Bůh ve svém soucitu s námi dokonce zachází tak daleko, že část našeho trápení bere na sebe. V Ježíši Nazaretském. Na kříži. A právě v okamžiku největšího ponížení (ukřižování znamenalo stejně potupnou smrt, jako dnes, řekněme, oběšení) se překvapivě projevila Boží moc a sláva. Slavný je v tomto světě leckdo. Bankovní lupič, skvělý fotbalista, masový vrah, úspěšný politik nebo známá herečka. Nejen v Bibli se však píše o tom, že světská sláva je jako polní tráva a žloutne rychleji, než novinový papír se články o našich slavných činech... O Boží slávě však vyznáváme že je na věky. Jak tomu rozumět? Inu tak, že na rozdíl od té naší slávy si na tu Boží nepřijde zapomnění ani smrt. O to ve velikonočním příběhu jde nakonec. V okamžiku, kdy se zdá, že každá (naše) naděje končí s Ježíšem na kříži, Bůh překvapivě mění svou porážku v triumfální vítězství tím, že svého Syna křísí z mrtvých. Tím prokázal svoji všemocnost, sobě dal věčnou slávu a nám naději na věčný život. Možná si po přečtení těchto řádků nyní myslíte: dobrá, pane faráři, to jsou pěkné řeči, tak do kostela, ale co my, co třeba do kostela zas tolik nechodíme, co my, kteří nevíme přesně, jak to s tím Pánem Bohem je. Co si máme vzít z velikonočních svátků my? Byla řeč o království, moci, i slávě. O moc nad naším životem soupeří nejrůznější mocnosti, vladaři a síly. Proti leckterým z nich si připadáme bezmocní. Zmáhají nás četné povinnosti, stres, slabost nebo jen obyčejná jarní únava. A přece není nutné se toho všeho, co se někdy děje kolem nás, děsit. Velikonoční příběh nám dává naději, že existuje ještě jiná moc, která panuje nad vším. A Velikonoce nám také ukazují, že není nutné se pachtit za pomíjivým pozlátkem doby. Není nutné se hnát za uznáním, slávou, penězi a bůhví čím ještě. Ale naopak je možné ve svém okolí přispět k věcem, které přetrvají - ke spravedlnosti, radosti a pokoji mezi lidmi. Přeji Vám všem pokojné, radostné a požehnané velikonoční svátky! Jiří Palán, evangelický farář v Huslenkách Galerie v Huslenkách Galerie v Huslenkách hledá autory různých originálních výtvorů - fotografií, obrazů, grafik, kreseb, oděvních výrobků, ručních prací, tradičních řemeslných výrobků a podobně - kteří by chtěli své práce, výrobky či výtvory (nebo třeba také cestopisné soubory, zajímavé sbírky, básně, reportáže z cest a podobně) vystavit v obecní galerii. Pokud máte zájem o bližší informace, nebo znáte někoho, jehož práci by stálo zato ukázat široké veřejnosti, pište prosím na nebo tel či nechte na sebe kontakt na obecním úřadě v Huslenkách. Neváhejte, již v letošním roce můžete i vy vystavovat v naší Galerii! Galerii v tomto roce podpořila nadace Děti -Kultura - Sport z Uherského Hradiště. Za podporu moc děkujeme. -dh- HUSLENKY - Zpravodaj OÚ Huslenky. Na tomto vydání spolupracovali: O. Surala, P. Sívková, J. Václavíková, J. Martínková, D. Martínková, J. Kopecká, M. Černovský, J. Černovský, A. Maňák, M. Bělíček, J. Kovařík, J. Palán a D. Halašová. Vyšlo v březnu 2008 v nákladu 800 ks. Grafická úprava a zlom: DAF INNOVA s.r.o., Denisa Halašová. Tisk: GARAMOND Vsetín. Vaše příspěvky či připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Huslenky, tel.: , nebo na: Internetová adresa:

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Přítomni: Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká, Bc. Martin Schön, Antonín Vozák ml. Začátek:

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ VSETÍN Svárov 1082, P.O. Box 10 755 01 VSETÍN http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/zlinsky/vsetin HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ IHNED PO UTKÁNÍ SMS 734 760 582 (výsledek utkání + střelci) KOMENTÁŘ

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 46. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 46. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce Přítomní: Omluveni: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis ze 46. zasedání rady obce konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 14. 5. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 14. 5. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 14. 5. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo9 září 2015

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo9 září 2015 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo9 září 2015 VÝLET NA KOHÚTKU Středeční den 26. srpna se pro Denní stacionář Slunečnice stal dnem výjimečným. Naplánován byl výlet na Kohútku, na jeden

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015,

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

» CYKLOSTEZKA BEČVA,»» KRÁLOVNA» STEZEK MORAVY

» CYKLOSTEZKA BEČVA,»» KRÁLOVNA» STEZEK MORAVY » CYKLOSTEZKA BEČVA,»» KRÁLOVNA» STEZEK MORAVY CYKLOSTEZKA BEČVA představení území projektu: mikroregion je největším mikroregionem Valašska. Jeho členy jsou obce a města na horním toku řeky Vsetínské

Více

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI Ing. Jaroslav Martinek Problémy s přípravou X vlastníků pozemků roztroušených po celém světě pozemkovou úpravou se pozemky mohou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

A) Méně příznivé oblasti. B) Oblasti s environmentálními omezeními stanovené dle čl. 16 Nařízení Rady (ES) Příl. 1.

A) Méně příznivé oblasti. B) Oblasti s environmentálními omezeními stanovené dle čl. 16 Nařízení Rady (ES) Příl. 1. Detailnější specifikace méně příznivých oblastí. (Převzato z: Půda 2003) Příl. 1. A) Méně příznivé oblasti Horské oblasti stanovené dle čl. 18 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 Pro vymezení horských oblastí

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL Historického úspěchu dosáhli reprezentanti našich škol na republikovém přeboru škol, když ve dvou kategoriích jsme dosáhli na medaile: v kategorii

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 19. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO. www.valassko hornivsacko.cz www.trails.cz

SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO. www.valassko hornivsacko.cz www.trails.cz SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO CYKLOSTEZKA BEČVA představení území projektu: mikroregion je největším mikroregionem Valašska. Jeho členy jsou obce a města na horním toku řeky Vsetínské Bečvy lemovaný státní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více