Německo-český slovník frazeologismů a ustálených spojení. Legenda. (orientační pomůcka pro uživatele slovníku)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Německo-český slovník frazeologismů a ustálených spojení. Legenda. (orientační pomůcka pro uživatele slovníku)"

Transkript

1 Německo-český slovník frazeologismů a ustálených spojení Legenda (orientační pomůcka pro uživatele slovníku) 1. Rozsah a historie vzniku slovníku Předkládaný překladový slovník zahrnuje přibližně hesel. Jedná se o rozsáhlý idiomatický slovník, který se vyznačuje velkým množstvím aktuálních příkladů kontextuálního použití. Německá část slovníkového korpusu proto může dobře posloužit také jako základ pro frazeologické slovníky jiných jazykových kombinací. K historii vzniku slovníku viz oddíl Německý frazeologismus. 2. Cíl, česko-německý rejstřík a okruh uživatelů slovníku 2.1. Cílem slovníku je zdokumentovat frazeologismy, přirovnání a verbonominální spojení současné němčiny a umožnit uživatelům, aby jim plně porozuměli. K tomuto účelu slouží německé definice, české ekvivalenty a ilustrativní příklady kontextuálního použití, které byly pro potřebu slovníku zvlášť vytvořeny nebo zpracovány podle dokladů z německy psaného tisku, literatury nebo internetu. Posláním předkládaného slovníku je tedy umožnit jeho uživatelům autentické a situaci přiměřené používání frazeologismů. Chce-li se uživatel slovníku vyjadřovat idiomaticky, najde v tomto slovníku potřebné informace český rodilý mluvčí v česko-německém rejstříku, německý rodilý mluvčí pak přímo ve vlastním slovníkovém korpusu (viz příloha 2 Rejstřík českých klíčových slov). Vzhledem ke geografické blízkosti a procesu evropského sjednocování chce být tento slovník také drobným příspěvkem ke zdokonalení komunikace mezi českými a německými rodilými mluvčími a napomáhat tak ke všeobecnému porozumění Okruh uživatelů. Slovník je určen široké veřejnosti všem zájemcům, jejichž znalost němčiny v ideálním případě odpovídá středně pokročilé nebo vyšší úrovni. Mohou to být: studenti jazykových škol, gymnázií, středních a vysokých škol, zejména studenti germanistiky 1

2 učitelé nejrůznějších typů škol překladatelé, tlumočníci novináři, redaktoři průvodci zástupci či zaměstnanci německých, rakouských a švýcarských firem působících v České republice obchodní partneři německých, rakouských a švýcarských firem působících v České republice a mnozí jiní. Slovník však může být dobrou pomůckou také mnohem méně pokročilému uživateli. 3. Vznik slovníkových záznamů (hesel) Pod pojmem frazeologismus (někdy též idiom ) se zde rozumí pevné slovní spojení skládající se nejméně ze dvou komponent, jejichž celkový význam nelze aditivně odvodit z významu jednotlivých složek, ale který je spjat s nově vzniklým celkem. Příklady slovníkových záznamů: etw. steht auf der Kippe = etw. befindet sich in einer kritischen Lage = s něčím je to nahnutý auf dem letzten Loch pfeifen = erschöpft sein = mlít z posledního im Nachhinein = hinterher = dodatečně, později nach und nach = allmählich = postupně alles in allem = zusammengenommen; im Ganzen gesehen = celkově schief gehen = misslingen = nedařit se in der Regel = meist, fast immer = zpravidla, většinou 3.1. Výběr frazeologismů vychází ze současné němčiny. Příklady jejich použití byly excerpovány z německého tisku od roku V oblasti beletrie zpravidla nebyly použity texty starší 40 let, přednost měly příklady z aktuálních textů. Mnoho dokladů pro použití frazeologismů v příkladových větách bylo čerpáno z internetu. Abychom však uživateli slovníku poskytli pomůcku také pro práci se staršími texty, zahrnuli jsme do slovníku i jistý počet frazeologismů, které se již v současné němčině běžně neužívají. Jsou označeny zkratkou veralt. (= veraltet zastaralé). Přestože většině frazeologismů obsažených v tomto slovníku rozumí obyvatelé všech německy mluvících zemí a také je aktivně užívají, zahrnuje slovník rovněž určitý počet frazeologismů specifických jen pro některou německy mluvící oblast, což je vždy uvedeno v 2. řádku slovníkového hesla v souhrnné charakteristice Stil, např.: H 608 zum Handkuss kommen Stil: neutr. österr. draufzahlen; für andere einstehen müssen 2

3 doplatit na to; [N / KOL:] odnést to 3.2. Za rozhodující kritéria pro posouzení, zda se jedná o volné spojení slov s doslovným významem jednotlivých komponent, nebo o frazeologismus, se považují následující znaky frazeologismu: Vysoký stupeň idiomatičnosti (metaforičnosti, přenesení významu) jednotlivých komponent, např. Mist bauen = einen Fehler machen = udělat pitomost, zvorat to, na rozdíl od doslovného významu volného slovního spojení ein Haus bauen = postavit / stavět dům. Nebo ve frazeologismu einer Sache Rechnung tragen = zohledňovat / respektovat něco, přihlížet k něčemu evidentně nestačí k pochopení celého spojení a jeho správného překladu znalost překladu jednotlivých komponent: einer Sache = něčemu, Rechnung = účet, faktura a tragen = nosit. Je nutno znát význam celé skupiny slov. To znamená, že frazeologismus nelze chápat doslovně Stabilita, idiomatická pevnost. Frazeologismy se používají jako pevné lexikální jednotky, tedy jako celek. Je proto zpravidla nutno použít vždy všechny složky frazeologismu, nejen některé. Např. ve frazeologismu kurz angebunden sein = kurze, unfreundliche Antworten geben = být strohý a nepřívětivý nelze vynechat složku kurz. Do frazeologismu nelze libovolně přidávat další komponenty. Určitý počet frazeologismů obsahuje též fakultativní složky, ve slovníku jsou uvedeny v kulatých závorkách: alles in allem (gerechnet) = celkově ; (bis über beide Ohren) in der Patsche sitzen = být (až po krk) v maléru / průšvihu. Uživatel si tedy v těchto případech může vybrat, zda fakultativní složku použije, či ne. Součásti frazeologismu nelze vůbec nebo jen v omezené míře měnit či nahrazovat jinými. Složky, které lze měnit, jsou ve slovníku od sebe odděleny lomítkem, např.: die / seine Angel nach jmdm. / etw. auswerfen = snažit se někoho / něco ulovit Ve frazeologismech není tedy zpravidla možný žádný z těchto jevů: libovolná náhrada jiným slovem (ve frazeologismu in den Mond gucken = leer ausgehen = vyjít naprázdno nemůže být místo slova Mond slovo Mars, Sonne atd.) přidávání přívlastků (chybné by bylo např. slovo mächtig ve spojení gegen den mächtigen Strom schwimmen = jít proti proudu ). libovolné rozšíření o další slova (chybné by bylo např. vor allem ve spojení jmdm. raucht vor allem der Kopf = někdo přemýšlí, až se mu z hlavy kouří ). záměna pořadí komponent ( Hand und Fuß haben = mít hlavu a patu nelze použít opačně Fuß und Hand haben ) Kromě klasických frazeologismů slovník obsahuje: 3

4 Přirovnání, např. sich freuen wie ein Schneekönig = radovat se jako malé dítě ; dümmer sein, als die Polizei erlaubt = být blbej, až to bučí aj. Ustálená verbonominální spojení sousloví obsahující funkční slovesa. Např. (jmdm.) etw. in Aussicht stellen = slíbit (někomu) něco; dát někomu naději na něco, etw. in Kauf nehmen = vzít něco v úvahu / jako fakt, einer Sache / jmdm. gerecht werden = splňovat něco; hodnotit někoho po zásluze, etw. publik machen = zveřejnit / uveřejnit něco, unter Führung liegen = vést, být v čele. V takových spojeních podstatného jména a slovesa se často vyskytují slovesa stehen, stellen, liegen, machen, werden aj., do češtiny je zpravidla nelze překládat doslovně. Běžně užívané floskule, klišé, komunikační fráze tzn. ustálené výpovědi s plně vyvinutou nebo redukovanou větnou strukturou, např.: raus mit der Sprache! = tak ven s tím!, ganz meinerseits = potěšení je na mé straně, bei aller Liebe = při vší úctě; při nejlepší vůli, da liegt der Hund begraben! = tady je zakopán pes!. Spojení dvou předložek a substantiva nebo zájmena (jedna předložka před substantivem/zájmenem, druhá v postpozici). Např.: über hinweg ve spojení über Jahrhunderte / Jahre /... hinweg = po celá tisíciletí / léta / ; von aus, např. ve spojení von mir aus = pro mě za mě ; von her, např. von der Größe / Bedeutung /... her = pokud jde o velikost / význam / atd. Několik málo přísloví (lidových pořekadel), tj. ustálených větných konstrukcí s mravoučnou tendencí), např. durch Schaden wird man klug = chybami se člověk učí, wenn die Kanne voll ist, so läuft sie über = tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne, stille Wasser sind / gründen tief = tichá voda břehy mele. Několik volných slovních spojení, která v češtině vykazují mnohem vyšší stupeň metaforičnosti nebo při jejichž překladu z češtiny do němčiny mohou nastat problémy, resp. vzniká větší variabilita ekvivalentů. Např.: jmdn. um etw. händeringend bitten = na kolenou někoho o něco prosit, mit der Wahrheit herausrücken = kápnout božskou, jít s pravdou ven, jmdn. schickt / sendet der Himmel = někoho posílá samo nebe; někdo jde jako na zavolanou. Pro posouzení, zda je určité slovní spojení pro účely slovníku relevantní, je v případě pochybností rozhodující otázka obtížnosti jeho překladu do češtiny Do slovníku proto nebyly zahrnuty až na naprosté výjimky následující jevy: volná spojení slovesa a předložky / předložek, např.: sich bei jmdm. für etw. bedanken, an jmdm. vorbeigehen atd. okazionalismy (příležitostně vytvořená spojení, která se ještě nezačala obecně používat), např. lachen wie ein Ski-Lehrer auf den Tourismus-Plakaten = smát 4

5 se nepřirozeně / strojeně, jmd. strahlt die Unwiderstehlichkeit einer Chanel No.5-Packung aus = někdo je neodolatelný slovní hříčky záměrné odchylky od stávajících frazeologismů (s výjimkou několika případů, kdy je slovní hříčka uvedena ve druhém či třetím větném příkladu k určitému frazeologismu), např. ve hříčce Vorsicht macht auch Mist jde o záměnu Kleinvieh za Vorsicht v původním frazeologismu Kleinvieh macht auch Mist = lepší něco než nic. Nové spojení mir fiel ein Felsen vom Herzen vychází z frazeologismu mir fiel ein Stein vom Herzen = spadl mi kámen ze srdce. Pro vtipné spojení Zahnärzte leben nicht schlecht von der Hand in den Mund je použito frazeologismu von der Hand in den Mund leben = žít z ruky do huby. Frazeologismus jmdm. Flötentöne beibringen = postavit někoho do latě, zvednout někomu morálku byl východiskem k novému použití er ist Musiklehrer, er hat seinen Schülern Flötentöne beizubringen. 4. Struktura slovníkových hesel Frazeologismy jsou řazeny abecedně podle klíčových slov. Netvoří se tzv. hnízda, tj. skupiny příbuzných frazeologismů uváděné pod společným heslovým záhlavím Tzv. klíčové slovo je určujícím prvkem pro abecední zařazení frazeologismu do korpusu slovníku, je to nejdůležitější slovo frazeologismu. Určení klíčového slova. Substantivum má ve všech frazeologismech nejvyšší prioritu při volbě klíčového slova. Chybí-li ve frazeologismu substantivum, stávají se klíčovým slovem další slovní druhy, takže celkové pořadí pro volbu klíčového slova je následující: 1. substantivum (podstatné jméno) 2. adverbium (příslovce) 3. číslovka 4. sloveso 5. zájmeno 6. předložka Příklady: Číslovka achtzig má ve frazeologismu auf achtzig sein = pěnit; být vytočenej při výběru klíčového slova přednost před slovesem sein, klíčovým slovem se stává achtzig. Stejně je tomu u slova alt ve spojení alt aussehen = (v)ostrouhat (kolečka) Jsou-li ve frazeologismu dvě slova stejného slovního druhu, má při volbě klíč. slova většinou to první přednost, např. jmdn. von Pontius zu Pilatus schicken = posílat někoho (v)od čerta k ďáblu / všude možně Jsou-li těmito slovy dvě substantiva, postupuje se takto: ve frazeologismech se dvěma substantivy ve stejném pádě a čísle (často tzv. Zwillingsformen) se zvolí první z dvojice substantiv, např. Hand ve spojení Hand und Fuß haben = mít hlavu a patu, Fug ve spojení mit Fug und Recht = plným právem. 5

6 substantivum v nominativu (1. pád) má přednost před substantivem v akuzativu (4. pád), např. Dampf je klíč. slovem ve frazeologismu Dampf in der Waschküche = dusno, napjaté ovzduší, Totenhemd v das Totenhemd hat keine Taschen = do hrobu si to s sebou nevezmu. Substantivum v akuzativu má přednost před substantivem v dativu (3. pád) i genitivu (2. pád). substantivum bez předložky má přednost před substantivem s předložkou, např.: klíč. slovo Pferde ve spojení mehrere Pferde im Rennen haben = mít několik želízek v ohni Vyskytuje-li se ve frazeologismu sloveso v participiálním tvaru, stává se klíčovým slovem sloveso v infinitivním tvaru, pokud infinitivní tvar existuje, např. hauen ve spojení gehauen wie gestochen sein = být prašť jako uhoď. Neexistuje-li infinitivní tvar, je klíčové slovo tvořeno slovesem v participiálním tvaru, např. gebum(s)fiedelt ve frazeologismu sich gebum(s)fiedelt fühlen = cítit se polichocen U přirovnání se klíčovým slovem stává slovo následující za komponentou wie, případně als, např. rädern v přirovnání sich wie gerädert fühlen = cejtit se jak(o) přejetej parním válcem ; Polizei v přirovnání dümmer als die Polizei erlaubt = být blbej, až to bučí ; Dreck v přirovnání Geld wie Dreck haben = mít peněz jako šlupek, válet se v penězích Až na vzácné výjimky klíčové slovo nealternuje, tedy nejsou uvedena po lomítku jeho synonyma. Frazeologismus s takovým alternujícím klíčovým slovem by byl totiž pro uživatele nesnadno vyhledatelný. Existuje-li ke klíčovému slovu synonymum, stává se základem pro vytvoření nového slovníkového hesla. Aby byla práce se slovníkem uživatelsky příjemnější, rozhodli se autoři po dlouhém zvažování nepracovat s odkazy Pořadí hesel se stejným klíčovým slovem Ve slovníku se často vyskytují případy, kdy má několik frazeologismů jedno klíčové slovo (např. slovo Hand tvoří klíčové slovo u 176 frazeologismů!). Zde se pořadí určitých typů frazeologismů zpravidla řídí následujícím principem: substantivum bez slovesa a adjektiva zpravidla substantivum + substantivum nebo předložka + substantivum; substantivum + adjektivum (+ sloveso), např. beklommenen Herzens, sich einen guten Abgang verschaffen ; substantivum v nominativu + sloveso bez adjektiva, např. das Herz geht jmdm. auf, es ist noch nicht aller Tage Abend ; substantivum v genitivu + sloveso bez adjektiva; substantivum v dativu + sloveso bez adjektiva; substantivum v akuzativu + sloveso bez adjektiva, např. jmdm. sein Herz ausschütten ; substantivum s předložkou + sloveso, např. jmdn. ins Herz treffen ; adverbium + sloveso, např. es überläuft jmdn. kalt, sloveso + sloveso, např. das muss man ihm lassen, adverbium + adverbium, např. halb so kalt! 4.3. Rozšiřující informace k pořadí hesel: 6

7 Frazeologismy s klíčovým slovem v plurálu následují až za frazeologismy s tímtéž klíčovým slovem v singuláru, např. napřed jsou uvedena všechna hesla s klíč. slovem Hand, po nich následují všechna s Hände Stejně znějící klíčová slova různého rodu, např. der Hut (maskulinum), die Hut (femininum), jsou uvedena ve tvaru HUT 1), HUT 2). Číslice 1) je uvedena za klíč. slovem prvního hesla, kde klíč. slovo HUT = klobouk je maskulinum. Číslice 2) je uvedena za klíč. slovem prvního hesla, kde klíč. slovo HUT = pozor, je femininum ( vor jmdm. / etw. auf der Hut sein = mít se před někým / něčím na pozoru ). To se týká také frazeologismů, jejichž klíčové slovo tvoří infinitivní tvar slovesa LEBEN 1) = žít a stejně znějící substantivum LEBEN 2) = život, jakož i frazeologismů majících jako klíčové slovo adjektivum/adverbium a stejně znějící substantivum: GROSS 1) groß je adjektivum/adverbium, např. auf groß stehen = být zapnutý na maximum, GROSS 2) groß je substantivum, např. Groß und Klein = děti i dospělí. 5. Součásti slovníkového záznamu (hesla): 5.1. Každý slovníkový záznam zahrnuje: začáteční písmeno klíčového slova + odpovídající číslo, které udává pořadí daného frazeologismu v rámci jednoho písmene (umístěno vedle německého frazeologismu každého hesla po vnější straně stránky), např. H1 vedle frazeologismu aufs Haar genau = naprosto přesně, což je první heslo s klíč. slovem HAAR klíčové slovo německého frazeologismu (velkými písmeny a tučně) pouze u prvního frazeologismu s příslušným klíč. slovem: H1 HAAR německý frazeologismus (tučně), H1 HAAR aufs Haar genau stylové zařazení německého tvaru frazeologismu a eventuální jiná označení charakterizující např. územní výskyt, emocionální zabarvení a příslušnost k jazyku určitých profesních nebo zájmových skupin, jakož i časové zařazení (vše v řádku Stil ), např.: H1 HAAR (tučně) aufs Haar genau (tučně) Stil: ugs definice/vysvětlení frazeologismu v němčině, český ekvivalent (české ekvivalenty) frazeologismu (polotučně), uplatnění frazeologismu v kontextu německé větné příklady použití frazeologismu Německý frazeologismus Historie vzniku korpusu Pro vytvoření korpusu německých frazeologismů byly excerpovány všechny velké německoněmecké a rakousko-německé tištěné slovníky frazeologismů, které vyšly do roku 2008 (viz Přehled použitých pramenů). 7

8 DUDEN Deutsches Universalwörterbuch však v tomto ohledu nebyl excerpován kompletně (k definicím viz bod ). V roce 2008 byl již existující korpus sestávající z cca hesel srovnán s německým internetovým lexikonem Redensarten a rozšířen o některé záznamy (viz Zároveň byly získávány nové frazeologismy především hledáním na internetu a v tištěných médiích a zařazeny do korpusu. V letech 2006 až 2009 bylo z korpusu vyřazeno více než hesel (nepravé frazeologismy, spojení bez relevance pro překlad z češtiny do němčiny). Tak vznikla sbírka čítající frazeologismů Snahou autorů bylo nabídnout uživatelům slovníku dílo, které by co nejvěrněji odráželo stav frazeologismů současné němčiny. Z tohoto důvodu autoři neupřednostňovali ani neopomíjeli frazeologismy žádné stylové roviny, nýbrž postupovali přísně nezaujatě Před frazeologismem je občas uveden údaj týkající se četnosti použití. Zde se jako jediné označení používá [selten:], jedná-li se o frazeologismus, který se dnes již běžně neužívá, nebo naopak ještě není vžitý Autoři se snažili zachytit všechny varianty a významy frazeologismů. Jsou-li uvedeny různé varianty frazeologismů, označují kulaté závorky fakultativní složky (tj. prvky frazeologismů, které mohou být vynechány), např. (ob) ve spojení sich den Anschein geben, als (ob)...= tvářit se, jako by. Obdobně se užívají závorky v definicích a českých ekvivalentech. Naproti tomu výrazy uváděné v hranatých závorkách nepředstavují složky frazeologismů, nýbrž vysvětlivky, např.: na denn / dann prost! Stil: ugs. iron. [Ausdruck der Skepsis / Verärgerung; ein Ausruf, der die Befürchtung zum Ausdruck bringt, dass etw. eine schlimme Entwicklung nehmen könnte] no nazdar!; a sakra!;... Varianty nebo alternativy různých částí frazeologismů jsou uváděny za lomítky, např. jmdn. ve spojení im Anschluss an etw. / jmdn. = hned po něčem, v návaznosti na něco; Stylová a jiná rozlišení německého frazeologismu (ve slovníkovém hesle druhý řádek, začíná slovem Stil: ) V tomto slovníku je užito následujícího rozlišení stylových rovin: Německy Česky geh. (= gehoben) VZ (= vzletně) neutr. (= neutral) N (= neutrálně) ugs. (= umgangssprachlich) KOL (= kolokviálně = v obecné češtině, obecněčesky = angl. colloquial) salopp KOL (= kolokviálně = v obecné češtině, obecněčesky = angl. colloquial) O (= obhrouble) derb O (= obhrouble) 8

9 Stylová rovina spisovného jazyka je v němčině označována zkratkou neutr. (= neutral), čemuž odpovídá v češtině označení [N:] (= neutrálně). V češtině byla dána přednost stručnějším označením kvůli zpřehlednění delšího a mnohem členitějšího pole českých ekvivalentů. Ve slovníku se nerozlišují stylové roviny derb = obhrouble a vulgär = vulgárně nebo obszön = obscénně. Všechna zmíněná rozlišení zastupuje označení derb v německé části hesla, [O:] (= obhrouble) u českých ekvivalentů. Takto jsou většinou označeny frazeologismy obsahující obscénní pojmenování genitálií či exkrementů a některé frazeologismy s komponentou Arsch = prdel. Označení občas kolísá mezi dvěma stylovými rovinami, např. neutr. / ugs., geh. / neutr. apod. Takto může být upozorňováno na již počínající, většinou však ještě neukončený posun z jedné stylové roviny do druhé nebo na změny v jazykovém úzu Vyskytuje-li se v řádku Stil označení územního rozšíření, např. označení österr., schweiz., norddt., süddt. ), znamená to, že se frazeologismus používá převážně jen v daných oblastech. Pro výskyt frazeologismu na ještě méně rozsáhlém území se užívá označení regional = krajově Definice německého frazeologismu Velký dík patří slovníku DUDEN Universalwörterbuch, slovníku DUDEN sv. 11, zčásti též jiným německým lexikonům v oblasti frazeologie (viz příloha 2: Přehled použitých pramenů), a to především pro četné podněty týkající se vytváření definic. Mnohé definice byly dále upřesněny nebo pozměněny. U celé řady frazeologismů se nebylo možno opřít o existující definice, např. proto, že frazeologismus nebyl nalezen v žádném slovníku. Významové nuance německého frazeologismu jsou často již v definici číslovány (číslování významových nuancí je pak samozřejmě nutné u českých ekvivalentů a příkladů) České ekvivalenty U většiny německých frazeologismů znamenalo vytváření českých ekvivalentů ve všech významových odstínech včetně jejich stylového zařazení vskutku průkopnickou práci. Zachyceny byly jak frazeologické, tak jednoslovné ekvivalenty V slovníku obecně platí tato zásada: Shoduje-li se stylová rovina českého ekvivalentu s rovinou německého frazeologismu, není v příslušném českém ekvivalentu uvedeno žádné označení stylu, např.: gelinde gesagt, Stil: neutr. = mírně řečeno u čes. ekvivalentu již není uvedeno, že jeho stylová rovina je rovněž neutrální. Liší-li se stylová rovina, je před českým ekvivalentem označení stylu uvedeno, např. etw. wird nicht auf die Goldwaage gelegt, Stil: neutr. = [KOL:] z něčeho se nestřílí ; herumlaufen / auftreten wie Graf Koks (von der Gasanstalt), Stil: ugs. = nést se / nosit se jak(o) páv / [O:] jak(o) hovno na lopatě Vyskytují-li se významové odstíny, jsou ekvivalenty nebo skupiny ekvivalentů jednotlivých významových odstínů očíslovány. Totéž číslování se pak opakuje v příkladech. Např.: etw. alle machen Stil: ugs. etw. vollends (Lebensmittel / Vermögen) verbrauchen / aufbrauchen 1. něco dobrat / [N:] spotřebovat 2. něco probendit / [N:] utratit 1. Im Kühlschrank gibt es keine Butter mehr. Wir haben sie schon alle gemacht. * 2. Was er geerbt hat, hat er 9

10 wieder in einem Jahr alle gemacht Salopní frazeologismy mohou v češtině odpovídat stylu [O:] = obhrouble (= derb), např. in die Bretter gehen, Stil: salopp = [O:] zhebnout, některé jsou značeny jako [KOL:] (= kolokviálně = obecněčesky, vyjádřeno v obecné češtině), např. auf dem Zahnfleisch kriechen, Stil: salopp = [KOL:] mlít z posledního / být úplně na dně. U salopních frazeologismů je tedy před českým ekvivalentem vždy uvedeno předznamenání, většinou je to [O:] nebo [KOL:] nebo [KOL / O:]. (viz též bod přehled stylových rovin) Německé frazeologismy stylové roviny derb odpovídají českému [O:] = obhrouble ; v těchto případech není nutné u českých ekvivalentů uvádět žádné předznamenání. Mohou jim samozřejmě odpovídat také české ekvivalenty s předznamenáním [KOL / O:] nebo [KOL:] Jestliže je frazeologismus v němčině zastaralý (označeno veralt. (= veraltet) v řádce Stil ), jsou běžné (= nezastaralé) české ekvivalenty opatřeny předznamenáním [běžně:] Stylová rovina, která je o stupeň nižší než spisovný jazyk, je v němčině označována jako umgangssprachlich. Při volbě označení českého ekvivalentu této roviny se autoři snažili vyhnout označení hovorově z důvodu jeho odlišného používání, často nepřesného. Správný překlad roviny umgangssprachlich autoři spatřují v označení obecněčesky či kolokviálně. Protože výraz obecná čeština je svou délkou pro účely slovníku nepříliš vhodný, je v předkládaném slovníku užíváno stejného označení, jaké zvolili autoři Slovníku české frazeologie a idiomatiky (Academia, Praha 1994) kolokviálně = [KOL:] (= ugs. ). Toto označení se autorům předkládaného slovníku jeví jako jednoznačné. Doufají, že také vzhledem ke značně rozšířené základní znalosti angličtiny bude pro uživatele označení [KOL:] přijatelné (angl. colloquial ) Autoři se u kolokviálních ekvivalentů snažili o zachycení charakteristických rysů obecné češtiny i na rovině morfologické, např. v koncovkách adjektiv -ej místo neutrálního -ý, např. být do někoho celej pryč, v substantivních koncovkách plurálu -ama místo -y, např. být s nervama na huntě, apod Výjimku zde představuje sloveso být. Autoři se po zralé úvaze rozhodli uvádět toto sloveso ve frazeologismech všech stylových rovin v nezměněném spisovném tvaru a upustili od uvádění kolokviálního tvaru bejt z následujících důvodů: Kdyby se všude uváděly současně oba tvary být / bejt (spisovný tvar / kolokviální tvar), mohl by vzniknout dojem, že tvar bejt přichází v úvahu také u spisovných výrazů, což není pravda. Uvádění obou tvarů být / bejt by mnohde znepřehlednilo českou část hesel. V mnoha heslech se totiž vyskytuje několik alternujících částí ekvivalentů, které jsou odděleny lomítkem. U stylových předznamenání, která vyjadřují přechod z jedné stylové roviny do druhé, např. [KOL / O:] či [N / KOL:], by opět musely být uvedeny oba slovesné tvary. Uživatele proto tedy prosíme, aby do kolokviálních a obhroublých výrazů dosazovali tvar bejt. V kolokviálních frazeologismech je to převládající tvar, u obhroublých výrazů tvar jediný možný Obecněčeské protetické v- se u českých ekvivalentů užívá takto: 10

11 u ekvivalentů s předznamenáním [KOL:] nebo [KOL / O:] jako fakultativní násloví, např. být drzej jak(o) (v)opice = frech wie ein Rohrspatz sein, přičemž tvary s náslovím podle pozorování autorů alespoň v mluvené podobě značně převládají u obhroublých ekvivalentů jako obligatorní násloví K otázce užívání určitých jednotných formálních charakteristik, např. ve volbě označení stylových rovin českých ekvivalentů, na tomto místě poznamenáváme jen tolik: Autoři si uvědomují značnou variabilitu především mluveného jazyka na základě osobních preferencí a jazykových schopností mluvčího, což např. umožňuje eventuální přechody z jedné stylové roviny do druhé u jednoho mluvčího v rámci jedné výpovědi, někdy i záměrné nečekané kombinace slov a stylových rovin či slovní hříčky aj. To podle názoru autorů vyžaduje určité zjednodušení především v oblasti morfologie frazeologismů ve prospěch co největší transparentnosti a udržení zvoleného systému např. v oblasti adjektivních koncovek ( ej / -ý atd.). Cílem autorů je poskytnout pravdivé, nikoliv však matoucí informace o významu a užívání toho kterého frazeologismu také německým mluvčím, kteří se českému jazyku teprve postupně učí V zájmu zjednodušení a přehlednosti byl pro účely slovníku zvolen jazykový úzus v Čechách, nikoli na Moravě Překlady příkladů frazeologismů do češtiny jsou v Legendě velmi zestručněny uvádí se jen jeden či maximálně dva z několika existujících českých ekvivalentů Kontextuální příklady užití frazeologismu Autoři se snažili nečerpat kontextuální příklady z žádných jednojazyčných nebo vícejazyčných slovníků. Příklady z tisku, beletrie apod. byly ještě dále porovnávány s jejich výskytem na internetu. Příklady z internetu musely být pro potřeby slovníku v naprosté většině upravovány, např. zkracovány, opravovány nejen co se týče pravopisu, určité nepodstatné či matoucí části byly vynechávány event. nahrazovány jinými apod Do všech uvedených příkladových vět musí být při překladu dosaditelné všechny české ekvivalenty, které jsou přiřazeny k jednomu významovému odstínu (významové odstíny jsou u českých ekvivalentů a jejich příkladů číslovány). Každá taková významová varianta musí být dokumentována nejméně jedním příkladem použití Většina jazyků vykazuje množství frazeologismů, které vyjadřují kritické, nevlídné, nihilistické, nebo dokonce jednoznačně nepřátelské či vulgární smýšlení mluvčích. Německý a český jazyk v tomto ohledu nejsou výjimkou oba jazyky mají bohaté výrazové možnosti i v této oblasti. (Jak již bylo konstatováno v bodu , nechtějí to autoři slovníku nikterak zastírat či zkrášlovat.) Tato skutečnost se odráží nejen ve frazeologismech, ale také ve větných příkladech. Přestože se autoři u frazeologismů, které to dovolovaly, snažili vyjádřit pozitivní smýšlení, nebylo to bohužel možné ve všech heslech. Pokud bylo použito jmen osob, názvů firem, institucí apod., slouží to výlučně jazykové autentičnosti příkladů, které byly ostatně čerpány z veřejně přístupných zdrojů. Souhrnně nechť je podtrženo, že větné příklady v žádném případě nevyjadřují názory nebo smýšlení autorů. 6. Pravopis 11

12 Autoři se snaží ve slovníku respektovat nejnovější stav německého pravopisu (stav k srpnu 2006: DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 24. vydání) a uvádět pouze pravopisně správné tvary slov. 7. Přílohy Příloha 1: Přehled použitých pramenů (Quellennachweis) Příloha 2: Rejstřík českých klíčových slov Rozsáhlý rejstřík českých klíčových slov obsažených ve slovníku má uživateli umožnit najít pomocí určitého českého klíčového slova odpovídající německý frazeologismus, například při tvorbě německých textů. Každý český ekvivalent německého frazeologismu je do rejstříku zařazen uvedením nejdůležitějšího v něm obsaženého slova (tzv. klíčového slova). Při výběru klíčového slova se nejprve hledalo substantivum, a pokud chybělo, bylo zvoleno adjektivum, adverbium nebo sloveso atd. U každého klíč. slova je uveden minimálně jeden odkaz na německý frazeologismus, někdy však i několik desítek. Každý odkaz obsahuje písmeno a číslo, např. A75, A1607, E699,,V23, Z273. Písmeno je počátečním písmenem klíčového slova německého frazeologismu, např. přijít A75 odkazuje na frazeologismus s klíč. slovem abhanden : jmdm. kommt etw. abhanden = někdo o něco přijde. Číslo označuje pořadí frazeologismu v rámci hesel s německými klíčovými slovy začínajícími od stejného písmene. Rejstřík tedy může být chápán jako předstupeň česko-německého slovníku frazeologismů. Příklady použití rejstříku: Uživatel slovníku hledá možnosti idiomatického vyjádření v němčině pro významový okruh kritizovat někoho. Chtěl by tedy vědět, které německé frazeologismy existují k českému klíčovému slovu kritizovat. V rejstříku najde přibližně 20 odkazů u hesla kritizovat jsou to odkazy na frazeologismy, u nichž se aspoň v jednom českém ekvivalentu vyskytuje slovo kritizovat. Pod jedním z 20 odkazů, např. B534, najde uživatel frazeologismus jmdn. / etw. unter Beschuss nehmen = 1. jmdn. / etw. scharf (in der Öffentlichkeit) kritisieren 2. aus Schusswaffen gezielt auf etw. feuern 3. etw. [das gegnerische Fußballtor /...] bestürmen 1. někoho / něco (veřejně) ostře kritizovat; vzít si někoho na mušku / [KOL:] na paškál; zaměřit svou kritiku na někoho / něco 2. ostřelovat něco 3. střílet / útočit na něco [branku]. Uživatel slovníku by chtěl vědět, v kterých německých frazeologismech, resp. jejich českých ekvivalentech se vyskytuje české slovo moudra. V rejstříku najde údaj B1301. Může tedy předpokládat, že německé klíčové slovo frazeologismu začíná na B; nalistujeli si písmeno B, najde pod číslem 1301 frazeologismus mit gelehrten Brocken um sich werfen = trousit (různý) moudra. Klíčovým slovem je zde BROCKEN. Příloha 3: Seznam zkratek 12

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 12 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Erdbeben Wer denkt, wir...1... auf festem oden, der...2... sich. In Wirklichkeit

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

2. členy. Němčina má dva základní členy podstatných jmen: člen určitý a člen neurčitý. Funkci členu však mohou plnit i jiné slovní druhy:

2. členy. Němčina má dva základní členy podstatných jmen: člen určitý a člen neurčitý. Funkci členu však mohou plnit i jiné slovní druhy: 2. členy Německá substantiva se na rozdíl od češtiny velmi úzce pojí se členem, někdy také označovaným jako Begleiter des Nomens. Vždy stojí před jménem, ke kterému se váže. Člen jako takový nemůže nikdy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-12 Základový text: Zu Hause: Klaus: Papa, ich wünsche mir ein Meerschweinchen, darf ich es mir kaufen? Vater:

Více

Popis morfologických značek poziční systém

Popis morfologických značek poziční systém Popis morfologických značek poziční systém Jan Hajič Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK Morfologická analýza a syntéza Morfologické značky jsou součástí výsledku (výstupem) morfologické analýzy,

Více

Fachdid. Handouts DaF Stand: 30.08.2008 DaF für die Mittelschule

Fachdid. Handouts DaF Stand: 30.08.2008 DaF für die Mittelschule Linguistik/ Grammatik des Deutschen als Fremdsprache Allg. Syllabus A1 B1+/ A1 B2 (Euroschule) 1. Studienjahr A1: 1. Používání členů v němčině I. člen určitý (1.l.) 2. Osobní zájmena I. tvary nom. sg.,

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Vyčasuj sloveso fernsehen /dívat se na televizi/ a potom napiš 3 věty o svých oblíbených TV programech.

Vyčasuj sloveso fernsehen /dívat se na televizi/ a potom napiš 3 věty o svých oblíbených TV programech. Písemná práce z německého jazyka 8. ročník 2. pololetí 1. Dopň správný tvar zvratného zájmena. Ich freue Du merkst Er kämmt Wir waschen Ihr trefft Sie duschen auf dich. alles. jeden Tag. die Hände. vor

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 2 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina 1 2. část (SPN - Maruškvá) celkem 291 slvíček Lektin 16 28 slvíček Lektin 17 20 slvíček Lektin 18 17 slvíček Lektin

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/

STUFE 1. v2006-01-31, 2. Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na. http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Německá gramatika Die deutsche Grammatik STUFE 1 v2006-01-31, 2 Die neuste Version finden Sie immer auf Vždy nejnovější verzi naleznete na http://www.gml.cz/predmety/nemcina/ Der Autor Die deutsche Redaktion

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAYK Ročník: Sekunda jazyková úroveň A1 Tématická oblast První kontakty Představování se ákladní údaje o sobě Plány do budoucna

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Autor: Mgr. Marta Černáková

Autor: Mgr. Marta Černáková Autor: Mgr. Marta Černáková Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-08 Pracovní list Skloňování přídavných jmen po členu určitém

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_132 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Autor: Milena Hrušková Copyright 2015 Amelie Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozšiřována v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 3 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v ): Nvá němčina II 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 217 slvíček Lektin 1 18 slvíček Lektin 2 10 slvíček Lektin 3 14 slvíček Lektin 4 13 slvíček

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou.

Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou. Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Gramatika Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou. 1. Ich stehe auf jeden Tag um 6 Uhr. 2. Mach das Fenster zu!

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_138 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více