Německo-český slovník frazeologismů a ustálených spojení. Legenda. (orientační pomůcka pro uživatele slovníku)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Německo-český slovník frazeologismů a ustálených spojení. Legenda. (orientační pomůcka pro uživatele slovníku)"

Transkript

1 Německo-český slovník frazeologismů a ustálených spojení Legenda (orientační pomůcka pro uživatele slovníku) 1. Rozsah a historie vzniku slovníku Předkládaný překladový slovník zahrnuje přibližně hesel. Jedná se o rozsáhlý idiomatický slovník, který se vyznačuje velkým množstvím aktuálních příkladů kontextuálního použití. Německá část slovníkového korpusu proto může dobře posloužit také jako základ pro frazeologické slovníky jiných jazykových kombinací. K historii vzniku slovníku viz oddíl Německý frazeologismus. 2. Cíl, česko-německý rejstřík a okruh uživatelů slovníku 2.1. Cílem slovníku je zdokumentovat frazeologismy, přirovnání a verbonominální spojení současné němčiny a umožnit uživatelům, aby jim plně porozuměli. K tomuto účelu slouží německé definice, české ekvivalenty a ilustrativní příklady kontextuálního použití, které byly pro potřebu slovníku zvlášť vytvořeny nebo zpracovány podle dokladů z německy psaného tisku, literatury nebo internetu. Posláním předkládaného slovníku je tedy umožnit jeho uživatelům autentické a situaci přiměřené používání frazeologismů. Chce-li se uživatel slovníku vyjadřovat idiomaticky, najde v tomto slovníku potřebné informace český rodilý mluvčí v česko-německém rejstříku, německý rodilý mluvčí pak přímo ve vlastním slovníkovém korpusu (viz příloha 2 Rejstřík českých klíčových slov). Vzhledem ke geografické blízkosti a procesu evropského sjednocování chce být tento slovník také drobným příspěvkem ke zdokonalení komunikace mezi českými a německými rodilými mluvčími a napomáhat tak ke všeobecnému porozumění Okruh uživatelů. Slovník je určen široké veřejnosti všem zájemcům, jejichž znalost němčiny v ideálním případě odpovídá středně pokročilé nebo vyšší úrovni. Mohou to být: studenti jazykových škol, gymnázií, středních a vysokých škol, zejména studenti germanistiky 1

2 učitelé nejrůznějších typů škol překladatelé, tlumočníci novináři, redaktoři průvodci zástupci či zaměstnanci německých, rakouských a švýcarských firem působících v České republice obchodní partneři německých, rakouských a švýcarských firem působících v České republice a mnozí jiní. Slovník však může být dobrou pomůckou také mnohem méně pokročilému uživateli. 3. Vznik slovníkových záznamů (hesel) Pod pojmem frazeologismus (někdy též idiom ) se zde rozumí pevné slovní spojení skládající se nejméně ze dvou komponent, jejichž celkový význam nelze aditivně odvodit z významu jednotlivých složek, ale který je spjat s nově vzniklým celkem. Příklady slovníkových záznamů: etw. steht auf der Kippe = etw. befindet sich in einer kritischen Lage = s něčím je to nahnutý auf dem letzten Loch pfeifen = erschöpft sein = mlít z posledního im Nachhinein = hinterher = dodatečně, později nach und nach = allmählich = postupně alles in allem = zusammengenommen; im Ganzen gesehen = celkově schief gehen = misslingen = nedařit se in der Regel = meist, fast immer = zpravidla, většinou 3.1. Výběr frazeologismů vychází ze současné němčiny. Příklady jejich použití byly excerpovány z německého tisku od roku V oblasti beletrie zpravidla nebyly použity texty starší 40 let, přednost měly příklady z aktuálních textů. Mnoho dokladů pro použití frazeologismů v příkladových větách bylo čerpáno z internetu. Abychom však uživateli slovníku poskytli pomůcku také pro práci se staršími texty, zahrnuli jsme do slovníku i jistý počet frazeologismů, které se již v současné němčině běžně neužívají. Jsou označeny zkratkou veralt. (= veraltet zastaralé). Přestože většině frazeologismů obsažených v tomto slovníku rozumí obyvatelé všech německy mluvících zemí a také je aktivně užívají, zahrnuje slovník rovněž určitý počet frazeologismů specifických jen pro některou německy mluvící oblast, což je vždy uvedeno v 2. řádku slovníkového hesla v souhrnné charakteristice Stil, např.: H 608 zum Handkuss kommen Stil: neutr. österr. draufzahlen; für andere einstehen müssen 2

3 doplatit na to; [N / KOL:] odnést to 3.2. Za rozhodující kritéria pro posouzení, zda se jedná o volné spojení slov s doslovným významem jednotlivých komponent, nebo o frazeologismus, se považují následující znaky frazeologismu: Vysoký stupeň idiomatičnosti (metaforičnosti, přenesení významu) jednotlivých komponent, např. Mist bauen = einen Fehler machen = udělat pitomost, zvorat to, na rozdíl od doslovného významu volného slovního spojení ein Haus bauen = postavit / stavět dům. Nebo ve frazeologismu einer Sache Rechnung tragen = zohledňovat / respektovat něco, přihlížet k něčemu evidentně nestačí k pochopení celého spojení a jeho správného překladu znalost překladu jednotlivých komponent: einer Sache = něčemu, Rechnung = účet, faktura a tragen = nosit. Je nutno znát význam celé skupiny slov. To znamená, že frazeologismus nelze chápat doslovně Stabilita, idiomatická pevnost. Frazeologismy se používají jako pevné lexikální jednotky, tedy jako celek. Je proto zpravidla nutno použít vždy všechny složky frazeologismu, nejen některé. Např. ve frazeologismu kurz angebunden sein = kurze, unfreundliche Antworten geben = být strohý a nepřívětivý nelze vynechat složku kurz. Do frazeologismu nelze libovolně přidávat další komponenty. Určitý počet frazeologismů obsahuje též fakultativní složky, ve slovníku jsou uvedeny v kulatých závorkách: alles in allem (gerechnet) = celkově ; (bis über beide Ohren) in der Patsche sitzen = být (až po krk) v maléru / průšvihu. Uživatel si tedy v těchto případech může vybrat, zda fakultativní složku použije, či ne. Součásti frazeologismu nelze vůbec nebo jen v omezené míře měnit či nahrazovat jinými. Složky, které lze měnit, jsou ve slovníku od sebe odděleny lomítkem, např.: die / seine Angel nach jmdm. / etw. auswerfen = snažit se někoho / něco ulovit Ve frazeologismech není tedy zpravidla možný žádný z těchto jevů: libovolná náhrada jiným slovem (ve frazeologismu in den Mond gucken = leer ausgehen = vyjít naprázdno nemůže být místo slova Mond slovo Mars, Sonne atd.) přidávání přívlastků (chybné by bylo např. slovo mächtig ve spojení gegen den mächtigen Strom schwimmen = jít proti proudu ). libovolné rozšíření o další slova (chybné by bylo např. vor allem ve spojení jmdm. raucht vor allem der Kopf = někdo přemýšlí, až se mu z hlavy kouří ). záměna pořadí komponent ( Hand und Fuß haben = mít hlavu a patu nelze použít opačně Fuß und Hand haben ) Kromě klasických frazeologismů slovník obsahuje: 3

4 Přirovnání, např. sich freuen wie ein Schneekönig = radovat se jako malé dítě ; dümmer sein, als die Polizei erlaubt = být blbej, až to bučí aj. Ustálená verbonominální spojení sousloví obsahující funkční slovesa. Např. (jmdm.) etw. in Aussicht stellen = slíbit (někomu) něco; dát někomu naději na něco, etw. in Kauf nehmen = vzít něco v úvahu / jako fakt, einer Sache / jmdm. gerecht werden = splňovat něco; hodnotit někoho po zásluze, etw. publik machen = zveřejnit / uveřejnit něco, unter Führung liegen = vést, být v čele. V takových spojeních podstatného jména a slovesa se často vyskytují slovesa stehen, stellen, liegen, machen, werden aj., do češtiny je zpravidla nelze překládat doslovně. Běžně užívané floskule, klišé, komunikační fráze tzn. ustálené výpovědi s plně vyvinutou nebo redukovanou větnou strukturou, např.: raus mit der Sprache! = tak ven s tím!, ganz meinerseits = potěšení je na mé straně, bei aller Liebe = při vší úctě; při nejlepší vůli, da liegt der Hund begraben! = tady je zakopán pes!. Spojení dvou předložek a substantiva nebo zájmena (jedna předložka před substantivem/zájmenem, druhá v postpozici). Např.: über hinweg ve spojení über Jahrhunderte / Jahre /... hinweg = po celá tisíciletí / léta / ; von aus, např. ve spojení von mir aus = pro mě za mě ; von her, např. von der Größe / Bedeutung /... her = pokud jde o velikost / význam / atd. Několik málo přísloví (lidových pořekadel), tj. ustálených větných konstrukcí s mravoučnou tendencí), např. durch Schaden wird man klug = chybami se člověk učí, wenn die Kanne voll ist, so läuft sie über = tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne, stille Wasser sind / gründen tief = tichá voda břehy mele. Několik volných slovních spojení, která v češtině vykazují mnohem vyšší stupeň metaforičnosti nebo při jejichž překladu z češtiny do němčiny mohou nastat problémy, resp. vzniká větší variabilita ekvivalentů. Např.: jmdn. um etw. händeringend bitten = na kolenou někoho o něco prosit, mit der Wahrheit herausrücken = kápnout božskou, jít s pravdou ven, jmdn. schickt / sendet der Himmel = někoho posílá samo nebe; někdo jde jako na zavolanou. Pro posouzení, zda je určité slovní spojení pro účely slovníku relevantní, je v případě pochybností rozhodující otázka obtížnosti jeho překladu do češtiny Do slovníku proto nebyly zahrnuty až na naprosté výjimky následující jevy: volná spojení slovesa a předložky / předložek, např.: sich bei jmdm. für etw. bedanken, an jmdm. vorbeigehen atd. okazionalismy (příležitostně vytvořená spojení, která se ještě nezačala obecně používat), např. lachen wie ein Ski-Lehrer auf den Tourismus-Plakaten = smát 4

5 se nepřirozeně / strojeně, jmd. strahlt die Unwiderstehlichkeit einer Chanel No.5-Packung aus = někdo je neodolatelný slovní hříčky záměrné odchylky od stávajících frazeologismů (s výjimkou několika případů, kdy je slovní hříčka uvedena ve druhém či třetím větném příkladu k určitému frazeologismu), např. ve hříčce Vorsicht macht auch Mist jde o záměnu Kleinvieh za Vorsicht v původním frazeologismu Kleinvieh macht auch Mist = lepší něco než nic. Nové spojení mir fiel ein Felsen vom Herzen vychází z frazeologismu mir fiel ein Stein vom Herzen = spadl mi kámen ze srdce. Pro vtipné spojení Zahnärzte leben nicht schlecht von der Hand in den Mund je použito frazeologismu von der Hand in den Mund leben = žít z ruky do huby. Frazeologismus jmdm. Flötentöne beibringen = postavit někoho do latě, zvednout někomu morálku byl východiskem k novému použití er ist Musiklehrer, er hat seinen Schülern Flötentöne beizubringen. 4. Struktura slovníkových hesel Frazeologismy jsou řazeny abecedně podle klíčových slov. Netvoří se tzv. hnízda, tj. skupiny příbuzných frazeologismů uváděné pod společným heslovým záhlavím Tzv. klíčové slovo je určujícím prvkem pro abecední zařazení frazeologismu do korpusu slovníku, je to nejdůležitější slovo frazeologismu. Určení klíčového slova. Substantivum má ve všech frazeologismech nejvyšší prioritu při volbě klíčového slova. Chybí-li ve frazeologismu substantivum, stávají se klíčovým slovem další slovní druhy, takže celkové pořadí pro volbu klíčového slova je následující: 1. substantivum (podstatné jméno) 2. adverbium (příslovce) 3. číslovka 4. sloveso 5. zájmeno 6. předložka Příklady: Číslovka achtzig má ve frazeologismu auf achtzig sein = pěnit; být vytočenej při výběru klíčového slova přednost před slovesem sein, klíčovým slovem se stává achtzig. Stejně je tomu u slova alt ve spojení alt aussehen = (v)ostrouhat (kolečka) Jsou-li ve frazeologismu dvě slova stejného slovního druhu, má při volbě klíč. slova většinou to první přednost, např. jmdn. von Pontius zu Pilatus schicken = posílat někoho (v)od čerta k ďáblu / všude možně Jsou-li těmito slovy dvě substantiva, postupuje se takto: ve frazeologismech se dvěma substantivy ve stejném pádě a čísle (často tzv. Zwillingsformen) se zvolí první z dvojice substantiv, např. Hand ve spojení Hand und Fuß haben = mít hlavu a patu, Fug ve spojení mit Fug und Recht = plným právem. 5

6 substantivum v nominativu (1. pád) má přednost před substantivem v akuzativu (4. pád), např. Dampf je klíč. slovem ve frazeologismu Dampf in der Waschküche = dusno, napjaté ovzduší, Totenhemd v das Totenhemd hat keine Taschen = do hrobu si to s sebou nevezmu. Substantivum v akuzativu má přednost před substantivem v dativu (3. pád) i genitivu (2. pád). substantivum bez předložky má přednost před substantivem s předložkou, např.: klíč. slovo Pferde ve spojení mehrere Pferde im Rennen haben = mít několik želízek v ohni Vyskytuje-li se ve frazeologismu sloveso v participiálním tvaru, stává se klíčovým slovem sloveso v infinitivním tvaru, pokud infinitivní tvar existuje, např. hauen ve spojení gehauen wie gestochen sein = být prašť jako uhoď. Neexistuje-li infinitivní tvar, je klíčové slovo tvořeno slovesem v participiálním tvaru, např. gebum(s)fiedelt ve frazeologismu sich gebum(s)fiedelt fühlen = cítit se polichocen U přirovnání se klíčovým slovem stává slovo následující za komponentou wie, případně als, např. rädern v přirovnání sich wie gerädert fühlen = cejtit se jak(o) přejetej parním válcem ; Polizei v přirovnání dümmer als die Polizei erlaubt = být blbej, až to bučí ; Dreck v přirovnání Geld wie Dreck haben = mít peněz jako šlupek, válet se v penězích Až na vzácné výjimky klíčové slovo nealternuje, tedy nejsou uvedena po lomítku jeho synonyma. Frazeologismus s takovým alternujícím klíčovým slovem by byl totiž pro uživatele nesnadno vyhledatelný. Existuje-li ke klíčovému slovu synonymum, stává se základem pro vytvoření nového slovníkového hesla. Aby byla práce se slovníkem uživatelsky příjemnější, rozhodli se autoři po dlouhém zvažování nepracovat s odkazy Pořadí hesel se stejným klíčovým slovem Ve slovníku se často vyskytují případy, kdy má několik frazeologismů jedno klíčové slovo (např. slovo Hand tvoří klíčové slovo u 176 frazeologismů!). Zde se pořadí určitých typů frazeologismů zpravidla řídí následujícím principem: substantivum bez slovesa a adjektiva zpravidla substantivum + substantivum nebo předložka + substantivum; substantivum + adjektivum (+ sloveso), např. beklommenen Herzens, sich einen guten Abgang verschaffen ; substantivum v nominativu + sloveso bez adjektiva, např. das Herz geht jmdm. auf, es ist noch nicht aller Tage Abend ; substantivum v genitivu + sloveso bez adjektiva; substantivum v dativu + sloveso bez adjektiva; substantivum v akuzativu + sloveso bez adjektiva, např. jmdm. sein Herz ausschütten ; substantivum s předložkou + sloveso, např. jmdn. ins Herz treffen ; adverbium + sloveso, např. es überläuft jmdn. kalt, sloveso + sloveso, např. das muss man ihm lassen, adverbium + adverbium, např. halb so kalt! 4.3. Rozšiřující informace k pořadí hesel: 6

7 Frazeologismy s klíčovým slovem v plurálu následují až za frazeologismy s tímtéž klíčovým slovem v singuláru, např. napřed jsou uvedena všechna hesla s klíč. slovem Hand, po nich následují všechna s Hände Stejně znějící klíčová slova různého rodu, např. der Hut (maskulinum), die Hut (femininum), jsou uvedena ve tvaru HUT 1), HUT 2). Číslice 1) je uvedena za klíč. slovem prvního hesla, kde klíč. slovo HUT = klobouk je maskulinum. Číslice 2) je uvedena za klíč. slovem prvního hesla, kde klíč. slovo HUT = pozor, je femininum ( vor jmdm. / etw. auf der Hut sein = mít se před někým / něčím na pozoru ). To se týká také frazeologismů, jejichž klíčové slovo tvoří infinitivní tvar slovesa LEBEN 1) = žít a stejně znějící substantivum LEBEN 2) = život, jakož i frazeologismů majících jako klíčové slovo adjektivum/adverbium a stejně znějící substantivum: GROSS 1) groß je adjektivum/adverbium, např. auf groß stehen = být zapnutý na maximum, GROSS 2) groß je substantivum, např. Groß und Klein = děti i dospělí. 5. Součásti slovníkového záznamu (hesla): 5.1. Každý slovníkový záznam zahrnuje: začáteční písmeno klíčového slova + odpovídající číslo, které udává pořadí daného frazeologismu v rámci jednoho písmene (umístěno vedle německého frazeologismu každého hesla po vnější straně stránky), např. H1 vedle frazeologismu aufs Haar genau = naprosto přesně, což je první heslo s klíč. slovem HAAR klíčové slovo německého frazeologismu (velkými písmeny a tučně) pouze u prvního frazeologismu s příslušným klíč. slovem: H1 HAAR německý frazeologismus (tučně), H1 HAAR aufs Haar genau stylové zařazení německého tvaru frazeologismu a eventuální jiná označení charakterizující např. územní výskyt, emocionální zabarvení a příslušnost k jazyku určitých profesních nebo zájmových skupin, jakož i časové zařazení (vše v řádku Stil ), např.: H1 HAAR (tučně) aufs Haar genau (tučně) Stil: ugs definice/vysvětlení frazeologismu v němčině, český ekvivalent (české ekvivalenty) frazeologismu (polotučně), uplatnění frazeologismu v kontextu německé větné příklady použití frazeologismu Německý frazeologismus Historie vzniku korpusu Pro vytvoření korpusu německých frazeologismů byly excerpovány všechny velké německoněmecké a rakousko-německé tištěné slovníky frazeologismů, které vyšly do roku 2008 (viz Přehled použitých pramenů). 7

8 DUDEN Deutsches Universalwörterbuch však v tomto ohledu nebyl excerpován kompletně (k definicím viz bod ). V roce 2008 byl již existující korpus sestávající z cca hesel srovnán s německým internetovým lexikonem Redensarten a rozšířen o některé záznamy (viz Zároveň byly získávány nové frazeologismy především hledáním na internetu a v tištěných médiích a zařazeny do korpusu. V letech 2006 až 2009 bylo z korpusu vyřazeno více než hesel (nepravé frazeologismy, spojení bez relevance pro překlad z češtiny do němčiny). Tak vznikla sbírka čítající frazeologismů Snahou autorů bylo nabídnout uživatelům slovníku dílo, které by co nejvěrněji odráželo stav frazeologismů současné němčiny. Z tohoto důvodu autoři neupřednostňovali ani neopomíjeli frazeologismy žádné stylové roviny, nýbrž postupovali přísně nezaujatě Před frazeologismem je občas uveden údaj týkající se četnosti použití. Zde se jako jediné označení používá [selten:], jedná-li se o frazeologismus, který se dnes již běžně neužívá, nebo naopak ještě není vžitý Autoři se snažili zachytit všechny varianty a významy frazeologismů. Jsou-li uvedeny různé varianty frazeologismů, označují kulaté závorky fakultativní složky (tj. prvky frazeologismů, které mohou být vynechány), např. (ob) ve spojení sich den Anschein geben, als (ob)...= tvářit se, jako by. Obdobně se užívají závorky v definicích a českých ekvivalentech. Naproti tomu výrazy uváděné v hranatých závorkách nepředstavují složky frazeologismů, nýbrž vysvětlivky, např.: na denn / dann prost! Stil: ugs. iron. [Ausdruck der Skepsis / Verärgerung; ein Ausruf, der die Befürchtung zum Ausdruck bringt, dass etw. eine schlimme Entwicklung nehmen könnte] no nazdar!; a sakra!;... Varianty nebo alternativy různých částí frazeologismů jsou uváděny za lomítky, např. jmdn. ve spojení im Anschluss an etw. / jmdn. = hned po něčem, v návaznosti na něco; Stylová a jiná rozlišení německého frazeologismu (ve slovníkovém hesle druhý řádek, začíná slovem Stil: ) V tomto slovníku je užito následujícího rozlišení stylových rovin: Německy Česky geh. (= gehoben) VZ (= vzletně) neutr. (= neutral) N (= neutrálně) ugs. (= umgangssprachlich) KOL (= kolokviálně = v obecné češtině, obecněčesky = angl. colloquial) salopp KOL (= kolokviálně = v obecné češtině, obecněčesky = angl. colloquial) O (= obhrouble) derb O (= obhrouble) 8

9 Stylová rovina spisovného jazyka je v němčině označována zkratkou neutr. (= neutral), čemuž odpovídá v češtině označení [N:] (= neutrálně). V češtině byla dána přednost stručnějším označením kvůli zpřehlednění delšího a mnohem členitějšího pole českých ekvivalentů. Ve slovníku se nerozlišují stylové roviny derb = obhrouble a vulgär = vulgárně nebo obszön = obscénně. Všechna zmíněná rozlišení zastupuje označení derb v německé části hesla, [O:] (= obhrouble) u českých ekvivalentů. Takto jsou většinou označeny frazeologismy obsahující obscénní pojmenování genitálií či exkrementů a některé frazeologismy s komponentou Arsch = prdel. Označení občas kolísá mezi dvěma stylovými rovinami, např. neutr. / ugs., geh. / neutr. apod. Takto může být upozorňováno na již počínající, většinou však ještě neukončený posun z jedné stylové roviny do druhé nebo na změny v jazykovém úzu Vyskytuje-li se v řádku Stil označení územního rozšíření, např. označení österr., schweiz., norddt., süddt. ), znamená to, že se frazeologismus používá převážně jen v daných oblastech. Pro výskyt frazeologismu na ještě méně rozsáhlém území se užívá označení regional = krajově Definice německého frazeologismu Velký dík patří slovníku DUDEN Universalwörterbuch, slovníku DUDEN sv. 11, zčásti též jiným německým lexikonům v oblasti frazeologie (viz příloha 2: Přehled použitých pramenů), a to především pro četné podněty týkající se vytváření definic. Mnohé definice byly dále upřesněny nebo pozměněny. U celé řady frazeologismů se nebylo možno opřít o existující definice, např. proto, že frazeologismus nebyl nalezen v žádném slovníku. Významové nuance německého frazeologismu jsou často již v definici číslovány (číslování významových nuancí je pak samozřejmě nutné u českých ekvivalentů a příkladů) České ekvivalenty U většiny německých frazeologismů znamenalo vytváření českých ekvivalentů ve všech významových odstínech včetně jejich stylového zařazení vskutku průkopnickou práci. Zachyceny byly jak frazeologické, tak jednoslovné ekvivalenty V slovníku obecně platí tato zásada: Shoduje-li se stylová rovina českého ekvivalentu s rovinou německého frazeologismu, není v příslušném českém ekvivalentu uvedeno žádné označení stylu, např.: gelinde gesagt, Stil: neutr. = mírně řečeno u čes. ekvivalentu již není uvedeno, že jeho stylová rovina je rovněž neutrální. Liší-li se stylová rovina, je před českým ekvivalentem označení stylu uvedeno, např. etw. wird nicht auf die Goldwaage gelegt, Stil: neutr. = [KOL:] z něčeho se nestřílí ; herumlaufen / auftreten wie Graf Koks (von der Gasanstalt), Stil: ugs. = nést se / nosit se jak(o) páv / [O:] jak(o) hovno na lopatě Vyskytují-li se významové odstíny, jsou ekvivalenty nebo skupiny ekvivalentů jednotlivých významových odstínů očíslovány. Totéž číslování se pak opakuje v příkladech. Např.: etw. alle machen Stil: ugs. etw. vollends (Lebensmittel / Vermögen) verbrauchen / aufbrauchen 1. něco dobrat / [N:] spotřebovat 2. něco probendit / [N:] utratit 1. Im Kühlschrank gibt es keine Butter mehr. Wir haben sie schon alle gemacht. * 2. Was er geerbt hat, hat er 9

10 wieder in einem Jahr alle gemacht Salopní frazeologismy mohou v češtině odpovídat stylu [O:] = obhrouble (= derb), např. in die Bretter gehen, Stil: salopp = [O:] zhebnout, některé jsou značeny jako [KOL:] (= kolokviálně = obecněčesky, vyjádřeno v obecné češtině), např. auf dem Zahnfleisch kriechen, Stil: salopp = [KOL:] mlít z posledního / být úplně na dně. U salopních frazeologismů je tedy před českým ekvivalentem vždy uvedeno předznamenání, většinou je to [O:] nebo [KOL:] nebo [KOL / O:]. (viz též bod přehled stylových rovin) Německé frazeologismy stylové roviny derb odpovídají českému [O:] = obhrouble ; v těchto případech není nutné u českých ekvivalentů uvádět žádné předznamenání. Mohou jim samozřejmě odpovídat také české ekvivalenty s předznamenáním [KOL / O:] nebo [KOL:] Jestliže je frazeologismus v němčině zastaralý (označeno veralt. (= veraltet) v řádce Stil ), jsou běžné (= nezastaralé) české ekvivalenty opatřeny předznamenáním [běžně:] Stylová rovina, která je o stupeň nižší než spisovný jazyk, je v němčině označována jako umgangssprachlich. Při volbě označení českého ekvivalentu této roviny se autoři snažili vyhnout označení hovorově z důvodu jeho odlišného používání, často nepřesného. Správný překlad roviny umgangssprachlich autoři spatřují v označení obecněčesky či kolokviálně. Protože výraz obecná čeština je svou délkou pro účely slovníku nepříliš vhodný, je v předkládaném slovníku užíváno stejného označení, jaké zvolili autoři Slovníku české frazeologie a idiomatiky (Academia, Praha 1994) kolokviálně = [KOL:] (= ugs. ). Toto označení se autorům předkládaného slovníku jeví jako jednoznačné. Doufají, že také vzhledem ke značně rozšířené základní znalosti angličtiny bude pro uživatele označení [KOL:] přijatelné (angl. colloquial ) Autoři se u kolokviálních ekvivalentů snažili o zachycení charakteristických rysů obecné češtiny i na rovině morfologické, např. v koncovkách adjektiv -ej místo neutrálního -ý, např. být do někoho celej pryč, v substantivních koncovkách plurálu -ama místo -y, např. být s nervama na huntě, apod Výjimku zde představuje sloveso být. Autoři se po zralé úvaze rozhodli uvádět toto sloveso ve frazeologismech všech stylových rovin v nezměněném spisovném tvaru a upustili od uvádění kolokviálního tvaru bejt z následujících důvodů: Kdyby se všude uváděly současně oba tvary být / bejt (spisovný tvar / kolokviální tvar), mohl by vzniknout dojem, že tvar bejt přichází v úvahu také u spisovných výrazů, což není pravda. Uvádění obou tvarů být / bejt by mnohde znepřehlednilo českou část hesel. V mnoha heslech se totiž vyskytuje několik alternujících částí ekvivalentů, které jsou odděleny lomítkem. U stylových předznamenání, která vyjadřují přechod z jedné stylové roviny do druhé, např. [KOL / O:] či [N / KOL:], by opět musely být uvedeny oba slovesné tvary. Uživatele proto tedy prosíme, aby do kolokviálních a obhroublých výrazů dosazovali tvar bejt. V kolokviálních frazeologismech je to převládající tvar, u obhroublých výrazů tvar jediný možný Obecněčeské protetické v- se u českých ekvivalentů užívá takto: 10

11 u ekvivalentů s předznamenáním [KOL:] nebo [KOL / O:] jako fakultativní násloví, např. být drzej jak(o) (v)opice = frech wie ein Rohrspatz sein, přičemž tvary s náslovím podle pozorování autorů alespoň v mluvené podobě značně převládají u obhroublých ekvivalentů jako obligatorní násloví K otázce užívání určitých jednotných formálních charakteristik, např. ve volbě označení stylových rovin českých ekvivalentů, na tomto místě poznamenáváme jen tolik: Autoři si uvědomují značnou variabilitu především mluveného jazyka na základě osobních preferencí a jazykových schopností mluvčího, což např. umožňuje eventuální přechody z jedné stylové roviny do druhé u jednoho mluvčího v rámci jedné výpovědi, někdy i záměrné nečekané kombinace slov a stylových rovin či slovní hříčky aj. To podle názoru autorů vyžaduje určité zjednodušení především v oblasti morfologie frazeologismů ve prospěch co největší transparentnosti a udržení zvoleného systému např. v oblasti adjektivních koncovek ( ej / -ý atd.). Cílem autorů je poskytnout pravdivé, nikoliv však matoucí informace o významu a užívání toho kterého frazeologismu také německým mluvčím, kteří se českému jazyku teprve postupně učí V zájmu zjednodušení a přehlednosti byl pro účely slovníku zvolen jazykový úzus v Čechách, nikoli na Moravě Překlady příkladů frazeologismů do češtiny jsou v Legendě velmi zestručněny uvádí se jen jeden či maximálně dva z několika existujících českých ekvivalentů Kontextuální příklady užití frazeologismu Autoři se snažili nečerpat kontextuální příklady z žádných jednojazyčných nebo vícejazyčných slovníků. Příklady z tisku, beletrie apod. byly ještě dále porovnávány s jejich výskytem na internetu. Příklady z internetu musely být pro potřeby slovníku v naprosté většině upravovány, např. zkracovány, opravovány nejen co se týče pravopisu, určité nepodstatné či matoucí části byly vynechávány event. nahrazovány jinými apod Do všech uvedených příkladových vět musí být při překladu dosaditelné všechny české ekvivalenty, které jsou přiřazeny k jednomu významovému odstínu (významové odstíny jsou u českých ekvivalentů a jejich příkladů číslovány). Každá taková významová varianta musí být dokumentována nejméně jedním příkladem použití Většina jazyků vykazuje množství frazeologismů, které vyjadřují kritické, nevlídné, nihilistické, nebo dokonce jednoznačně nepřátelské či vulgární smýšlení mluvčích. Německý a český jazyk v tomto ohledu nejsou výjimkou oba jazyky mají bohaté výrazové možnosti i v této oblasti. (Jak již bylo konstatováno v bodu , nechtějí to autoři slovníku nikterak zastírat či zkrášlovat.) Tato skutečnost se odráží nejen ve frazeologismech, ale také ve větných příkladech. Přestože se autoři u frazeologismů, které to dovolovaly, snažili vyjádřit pozitivní smýšlení, nebylo to bohužel možné ve všech heslech. Pokud bylo použito jmen osob, názvů firem, institucí apod., slouží to výlučně jazykové autentičnosti příkladů, které byly ostatně čerpány z veřejně přístupných zdrojů. Souhrnně nechť je podtrženo, že větné příklady v žádném případě nevyjadřují názory nebo smýšlení autorů. 6. Pravopis 11

12 Autoři se snaží ve slovníku respektovat nejnovější stav německého pravopisu (stav k srpnu 2006: DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 24. vydání) a uvádět pouze pravopisně správné tvary slov. 7. Přílohy Příloha 1: Přehled použitých pramenů (Quellennachweis) Příloha 2: Rejstřík českých klíčových slov Rozsáhlý rejstřík českých klíčových slov obsažených ve slovníku má uživateli umožnit najít pomocí určitého českého klíčového slova odpovídající německý frazeologismus, například při tvorbě německých textů. Každý český ekvivalent německého frazeologismu je do rejstříku zařazen uvedením nejdůležitějšího v něm obsaženého slova (tzv. klíčového slova). Při výběru klíčového slova se nejprve hledalo substantivum, a pokud chybělo, bylo zvoleno adjektivum, adverbium nebo sloveso atd. U každého klíč. slova je uveden minimálně jeden odkaz na německý frazeologismus, někdy však i několik desítek. Každý odkaz obsahuje písmeno a číslo, např. A75, A1607, E699,,V23, Z273. Písmeno je počátečním písmenem klíčového slova německého frazeologismu, např. přijít A75 odkazuje na frazeologismus s klíč. slovem abhanden : jmdm. kommt etw. abhanden = někdo o něco přijde. Číslo označuje pořadí frazeologismu v rámci hesel s německými klíčovými slovy začínajícími od stejného písmene. Rejstřík tedy může být chápán jako předstupeň česko-německého slovníku frazeologismů. Příklady použití rejstříku: Uživatel slovníku hledá možnosti idiomatického vyjádření v němčině pro významový okruh kritizovat někoho. Chtěl by tedy vědět, které německé frazeologismy existují k českému klíčovému slovu kritizovat. V rejstříku najde přibližně 20 odkazů u hesla kritizovat jsou to odkazy na frazeologismy, u nichž se aspoň v jednom českém ekvivalentu vyskytuje slovo kritizovat. Pod jedním z 20 odkazů, např. B534, najde uživatel frazeologismus jmdn. / etw. unter Beschuss nehmen = 1. jmdn. / etw. scharf (in der Öffentlichkeit) kritisieren 2. aus Schusswaffen gezielt auf etw. feuern 3. etw. [das gegnerische Fußballtor /...] bestürmen 1. někoho / něco (veřejně) ostře kritizovat; vzít si někoho na mušku / [KOL:] na paškál; zaměřit svou kritiku na někoho / něco 2. ostřelovat něco 3. střílet / útočit na něco [branku]. Uživatel slovníku by chtěl vědět, v kterých německých frazeologismech, resp. jejich českých ekvivalentech se vyskytuje české slovo moudra. V rejstříku najde údaj B1301. Může tedy předpokládat, že německé klíčové slovo frazeologismu začíná na B; nalistujeli si písmeno B, najde pod číslem 1301 frazeologismus mit gelehrten Brocken um sich werfen = trousit (různý) moudra. Klíčovým slovem je zde BROCKEN. Příloha 3: Seznam zkratek 12

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Erdbeben Wer denkt, wir...1... auf festem oden, der...2... sich. In Wirklichkeit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Německý jazyk koordinovali Mgr. Pavla Mračková a Mgr. Vladimír Böhm.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR 2. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

alles klar 2a gramatika

alles klar 2a gramatika alles klar 2a gramatika Präteritum von sein und haben Slovesa sein a haben v minulém čase préteritu Slovesa sein a haben ve 3. os. j. č. v minulém čase préteritu přijímají stejnou formu jako v 1. os. j.

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1.

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2- NJ I - 1-7r. Aussprache Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. http://pitevna.cz/jazykolamy/nemecke/ http://vladhrouda.posterous.com/nemeckejazykolamy-pro-deti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Chris: Guten Tag, ich möchte

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas 10. Futurum 10. Nj Budoucí čas Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník,

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Německý jazyk 1.cizí jazyk

Německý jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Německý jazyk 1.cizí jazyk Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2-4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Časování a skloňování v němčině,

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Ze spolupráce a z diskuzí v didaktickém semináři němčiny jako

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Recenzovala: Mgr. Hana Menclová. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství.

Recenzovala: Mgr. Hana Menclová. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Recenzovala: Mgr. Hana Menclová Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována žádnou formou, elektronickým, optickým,

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min 12 Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 10 20 min Pracujte ve dvojicích. Od učitele/učitelky dostanete fotografii pokoje. Máte 30 sekund

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR 1. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více