NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE"

Transkript

1 NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/231/ NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA INTERPRETACE MÍSTNÍHO DĚDICTVÍ" TERMÍN KONÁNÍ: LEKTOR: MGR. MICHAL JAROLÍMEK Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1

2 Turistický produkt - Historicko naučné trasy Vitorazskem, Slepičími horami a rakouským příhraničím mezi obcí Pyhrabruck a městem Gmünd 1 Popis projektu 1.1 Situování Vzhledem k velkému území, v rámci kterého se projekt bude realizovat, je nutné specifikovat jeho situování dle jednotlivých států. V Rakousku se projekt bude realizovat v regionu Waldviertel ve městě Gmünd a v území jdoucí podél česko-rakouské hranice mezi městem Gmünd a obcí Pyhrabruck V České republice bude projekt situován do Jihočeského kraje a přímo se zde dotkne třech okresů. V okresu Jindřichův Hradec se projekt bude týkat území mezi městy České Velenice a Suchdolem nad Luţnicí. V okrese České Budějovice se projekt dotkne území mezi městy Trhové Sviny, Nové Hrady a obcemi Olešnice, Slavče, Číţkrajíce, Kamenná a Ţár. V okrese Český Krumlov se projekt bude týkat území mezi obcemi Besednice a Benešov nad Černou. 1.2 Cíle Projekt si klade tyto cíle: 1. Podporovat rozvoj hospodářského potenciálu příhraničního regionu vyuţitím příleţitostí, které nabízí cestovní ruch. Vytvoření turistického produktu tak, jak je naplánován přivede za předpokladu náleţité propagace do zájmové oblasti více návštěvníků. Rozšíří se tak poptávka po ubytovacích, stravovacích a dalších turisty vyţadovaných sluţbách. Trasy jednotlivých okruhů povedou přes velký počet obcí a měst. Trasy se tak mohou stát základem pro další "podprodukty". Nabízí se příleţitost pro řemeslníky, kteří mohou jako součást turistické nabídky zpřístupnit své dílny a prezentovat své výrobky. 2. Vytvořit česko-rakouskou skupinu regionálních profesionálních i amatérských historiků, která bude dlouhodobě, tj. i po skončení projektu hledat odpovědi na otázky lokální historie na obou stranách hranice a bude svá zjištění prezentovat veřejnosti. 3. Pilotním projektem zahájit realizaci cílového stavu popsaného v materiálu Šetrná turistika - Šance pro Novohradsko. Tento materiál byl vypracován naší organizací v roce 2001 na základě hluboké analýzy současného stavu, na základě diskuzí s odborníky na cestovní ruch a ochranu přírody, zastupiteli obcí a podnikateli v cestovním ruchu. Návrhová část studie je přiloţena jako příloha č. 18 2

3 Studie je plně v souladu s Rozvojovou strategií mikroregionu Růţe a rozvíjí tuto strategii o návrhy konkrétních postupů a projektů. 4. Sloţení řešitelského týmu umoţňuje naplnění dalšího cíle. Tím je posílení mezisektorového partnerství v české části zájmové oblasti na takovou úroveň, která umoţní vytvoření struktur vyţadovaných strukturálními fondy EU a jejich programy. Příkladem je program LEADER +, který specifikuje vhodné příjemce jako konsorcia sloţená ze samosprávy, podnikatelských subjektů a nevládních neziskových organizací. 5. Vyuţit historicko kulturní potenciál zájmové oblasti a atraktivní formou ho zpřístupnit nejen návštěvníkům, ale i místním lidem se zaměřením na mládeţ. Cílem je tak podporovat v nich uvědomování si svých kořenů a hrdost na místo kde ţijí. 6. Neméně důleţitým cílem je prostřednictvím tohoto turistického produktu podporovat zdravý ţivotní styl a zvyšování fyzické výkonnosti, coţ ve svém důsledku působí na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva. 1.3 Odůvodnění Území cílového příhraničního regionu bylo vymezeno v bodu 1.1. Pro úplnost a pro moţnou identifikaci potřeb a omezení je však třeba provést popis a hodnocení turistického potenciálu tohoto území Identifikace potřeb a omezení pociťovaných v cílovém příhraničním regionu Z hlediska přírodního turistického potenciálu lze území hodnotit jako poměrně rozmanité a atraktivní, zejména z hlediska kvality prostředí. Pokud však bude hodnoceno z hlediska rozmanitosti jeho celoroční nabídky, lze konstatovat, ţe je toto území handicapováno jeho jen většinou sezónní vyuţitelností, tj. především v letním období. V zimním období je vyuţitelné jen v omezené míře. Moţná konkurenceschopná nabídka je zde v letní pobytové rekreaci (rybníky, koupání, rybolov, cyklo- a pěší turistika, ozdravné pobyty). Z hlediska nabídky kulturně-historického turistického potenciálu nabízí území některé cíle lokálního aţ regionálního významu. Jde jednak o kulturně-historické památky a atraktivity, jako např. historické město Nové Hrady (město, hrad, zámek, klášter, Tereziino údolí - rezervace) a město Trhové Sviny a na rakouské straně město Gmünd. Dále zde nalezneme památky lidové architektury (tvrz Ţumberk), památky církevní architektury (Dobrá Voda, Nové Hrady) a technické památky starých řemesel (vodní hamr, sklářská huť). Z hlediska vybavenosti základní a doprovodnou turistickou infrastrukturou je však zatím nabídka resp. atraktivnost území jen velmi průměrná. Jde o poměrně malou nabídku ubytovacích a stravovacích kapacit povětšinou jen střední kategorie a nestandardních pro nabídku zájezdových touroperátorů. V oblasti Suchdola nad Luţnicí lze hovořit o dostatečné ubytovací kapacitě v kempech. 3

4 Při posuzování nabídky rekreačních a turistických aktivit lze konstatovat, ţe za poslední dva roky došlo k jistému posunu ve vyznačení cykloturistických tras. Zatímco na území Vitorazska byla cykloturistická síť tras vyznačena jiţ před rokem 2000, první značenou cyklotrasou na Novohradsku se stal historicko naučný okruh Pamětí Novohradska. Ten byl vytýčen v roce 2000 a brzy si získal značnou popularitu. V loňském roce byly vyznačeny dvě větve cyklotrasy spojující České Budějovice s Novými Hrady. Tyto cyklotrasy však nenesou informační obsah. Vzhledem k tomu, ţe v zájmovém území dosud chybí dostatečné podmínky pro ostatní rekreační a turistické aktivity (sportovní haly, venkovní koupaliště - vyjma Suchdola n/l., krytý bazén, tenisové kurty a golfová hřiště, půjčovny sportovních potřeb, hipostezky aj.) je cykloturistika a pěší turistika stěţejní turistickou aktivitou v zájmovém území. K tomuto stručnému hodnocení turistického potenciálu území je nutno dodat, ţe v současné době neexistuje v tomto území, na rozdíl od Waldviertelu, ţádná organizační struktura cestovního ruchu, úkolem které by byla zejména podpora turistického rozvoje oblasti. To jest tvorba turistických produktů a balíčků z nich, jejich marketing, reklama, propagace, prodej a tvorba celkového image. Na základě výše uvedeného lze nyní charakterizovat tyto potřeby a omezení: podporovat rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (ubytování, gastronomie, turistické cyklotrasy, vyuţití vodních ploch a cest, kulturní a zábavní infrastruktura, sportovně - rekreační infrastruktura). vytvářet lokální turistické produkty na základě regenerace kulturně historického a přírodního dědictví v zájmovém území rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s místní samosprávou a neziskovými sdruţeními rozvíjet spolupráci se subjekty v rakouském příhraničí za účelem propojení turistických produktů a zvyšování jejich kvality rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na nízko a středně příjmové návštěvníky z ČR i ze zahraničí a zvýšení podílu pobytové návštěvnosti vybudování lokální organizační struktury cestovního ruchu zlepšování turistického image zájmové oblasti (marketing, propagace, reklama a prodej turistických sluţeb, podpora vzdělávání a profesní přípravy lokálních manaţerů) Při naplňování těchto potřeb je však třeba volit takové prostředky a metody, které eliminují omezení charkterizovaná níţe. prakticky neexistující společná propagace oblastí Slepičích hor, Novohradska a Třeboňska špatný stav některých historických objektů a památek malý podíl zaměstnanosti v cestovním ruchu relativní rizika kapitálové návratnosti do turistické infrastruktury zatím jen minimálně turistických tras a programů či produktů pro domácí i zahraniční návštěvníky s kvalitním zajištěním sluţeb neexistence společné česko-rakouské koncepce rozvoje turistického ruchu 4

5 1.3.2 Seznam cílových skupin a odhad předpokládaného počtu osob, kterým projekt přímo či nepřímo přinese užitek 1. Místní podnikatelé v základních turistických sluţbách, které lze najít v koridorech tras. Dle námi provedených místních šetření (v rámci studie Šetrná turistika - Šance pro Novohradsko) se počet těchto podnikatelů bude v roce realizace projektu pohybovat mezi 120 aţ Potencionální uţivatelé naučných tras. Ty lze blíţe charakterizovat jako: rodiny s dětmi provozující cykloturistiku či pěší turistiku jako způsob trávení společné dovolené jednotliví turisté či jejich skupiny, kteří se zaměřují na cykloturistiku popřípadě pěší turistiku jako způsob trávení dovolené místní občané, kteří cykloturistiku či pěší turistiku povaţují za příleţitost k udrţení dobré fyzické kondice a současně k získání nových poznatků školní mládeţ, pro kterou je cykloturistika či pěší turistika vhodnou náplní školních výletů, turistických kurzů nebo sportovních soustředění zahraniční - německy mluvící - cykloturisté či vyznavači pěší turistiky Všechny výše uvedené skupiny potenciálních uţivatelů naučných okruhů lze vzhledem k charakteru turistického produktu ještě rozdělit na ty, kteří budou pouze projíţdět oblastí a vyuţívat k tomu propojené naučné trasy a na ty, kteří zde budou dočasně pobývat a budou vyuţívat jednotlivé okruhy k polodenním či celodenním výletům. Kvantifikace těchto cílových skupin je velmi obtíţná. Dosud neexistuje seriozní výzkum návštěvnosti oblasti a procentní rozlišení návštěvníků dle náplně jejich pobytu. Lze však předpokládat, ţe při kvalitní propagaci produktu se návštěvnost zvýší a zvýší se tím i počet uţivatelů naučných tras. 3. Všichni partneři spolupracující na projektu. Tuto skupinu lze naopak přesně kvantifikovat. Vezmeme-li v úvahu, ţe kaţdý subjekt bude v projektu zastoupen průměrně třemi osobami, lze říci, ţe projekt přímo zasáhne 30 osob 4. Zájemci o historii, kteří sice neholdují cykloturistice či pěší turistice nebo na ní při svém pobytu nemají čas, ale kteří se chtějí seznámit s historií oblasti pomocí četby průvodce po trasách. Početnost této skupiny lze odvodit z celkového nákladu průvodců. Celkový náklad bude kusů. Při předpokladu, ţe nejméně 2/3 výtisků bude prodána turistům, kteří trasy také absolvují, zbývá přibliţně osob, které si průvodce sice koupí, ale trasy z nejrůznějších důvodů neabsolvují Důvody pro výběr cílové skupiny a činností Ad1) Kaţdý turistický produkt s parametry toho, který chceme v projektu realizovat vytváří automaticky základní podmínky pro rozvoj základních turistických sluţeb. To s sebou přináší socio-ekonomický rozvoj celé oblasti. 5

6 Ad2) Ze zkušeností, které jsme získali po otevření trasy Pamětí Novohradska a ze zkušeností z podobných turistický produktů realizovaných v jiných regionech ČR je patrné, ţe právě uvedené cílové skupiny jsou nejčastějšími uţivateli podobných tras. Ad3) Kromě turistického produktu samotného klademe v tomto projektu velký důraz i na způsob jeho realizace. Vzhledem k tomu, ţe se nám podařilo jiţ v průběhu přípravy projektu získat partnery ze všech třech sektorů (samospráva, podnikatelé, neziskové organizace), lze předpokládat, ţe takto sloţený tým se můţe stát základem a vzorem pro realizační týmy jiných rozvojových projektů. Tím by byl naplněn princip mezisektorového partnerství vyţadovaného programy financovanými ze strukturálních fondů EU. Na zmíněném principu by ovšem mohla být zaloţena i zatím neexistující organizační struktura cestovního ruchu. Ad4) Součástí turistického produktu bude vydání průvodce naučnými trasami. Vzhledem k tomu, ţe bude mít podobný charakter jako tištěný průvodce stezkou Pamětí Novohradska (příloha č....), budou o něj projevovat zájem i lidé charakterizovaní v této cílové skupině. Takto koncipovaná publikace zatím pro oblast Slepičích hor a Vitorazska chybí a proto lze předpokládat, ţe bude ţádanou Význam projektu pro cílové skupiny a pro přeshraniční spolupráci Ad1) Vytvoření turistického produktu a jeho propagace přivede do oblasti vyšší počet návštěvníků. To na jedné straně vytvoří podmínky pro kvantitativní rozvoj sluţeb, ale na straně druhé bude vytvořen tlak na zkvalitňování jejich sluţeb. Způsob realizace projektu bude koncipována tak, aby si podnikatelé uvědomovali skutečnost, ţe neziskové projekty typu, který předkládáme jim vytváří určité podmínky pro podnikání, a proto se předpokládá, ţe se do realizace projektu a jeho následné údrţbě zapojí. Přitom nejde pouze o finanční spoluúčast, ale o spolupráci při vytváření finální podoby produktu Ad2) Projekt rozšíří a zkvalitní nabídku turistických aktivit v oblasti a pomůţe propagovat turistické cíle. Produkt díky svému charakteru v sobě spojí sportovně turistickou činnost, která pozitivně ovlivňuje fyzickou výkonnost a upevňuje zdravotní stav s činností vzdělávací a výchovnou. Kombinace těchto dvou atributů produktu budou velmi pozitivně ovlivňovat všechny kategorie této cílové skupiny. Ad3) Tato cílová skupina si díky úspěšné realizaci projektu ověří funkčnost mezisektorového partnerství. Realizací projektu se posílí vztahy a důvěra mezi všemi partnery a vznikne pevný základ pro uskutečnění dalších rozvojových plánů. Dle zkušenosti, ţe dobré příklady táhnou, můţe být způsob řešení tohoto projektu vzorem pro jiné subjekty. Úspěšná realizace projektu je podmínkou pro výše řečené, nicméně sloţení a zkušenosti realizačního týmu jsou současně zárukou, ţe projekt úspěšný bude. Ad4) V projektu nejde pouze o vytvoření cykloturistického naučného okruhu, ale také o prezentování historického, kulturního a přírodního dědictví cílového česko-rakoukého pohraničí. Tato prezentace by byla polovičatá, pokud by byla cílena pouze na cykloturisty a pěší turisty. Díky tištěnému průvodci bude mít projekt pro tuto cílovou skupinu vzdělávací a výchovný význam. 6

7 Přímá účast rakouských partnerů ovlivní nejen kvalitu turistického produktu, ale rovněţ úroveň přeshraniční spolupráce. Zatím je dohodnuto, ţe se vytvoří česko-rakouská pracovní skupina sloţená z profesionálních a amatérských historiků, která bude pracovat na mapování lokální historie oblasti Vitorazska. Dá se předpokládat, ţe práce a výsledky této skupiny mohou přesáhnout rámec projektu a získat tak širší význam. Spolupráce s Waldviertel Tourismus Destination, coţ je profesionální agentura pro rozvoj cestovního ruchu, můţe pomoci při koncipování podobné struktury na naší straně. I kdyţ se nedá předpokládat, ţe v dohledné době bude reálné vytvořit podobnou organizačně a finančně zajištěnou strukturu, lze jiţ dnes vyuţít zkušenosti WTD v oblastech tvorby atraktivních turistických produktů, jejich marketingu, tvorby image turistické destinace, v oblasti spolupráce s podnikatelskými a dalšími subjekty. 1.4 Podrobný popis činností Sběr informací a jejich výběr Součástí této úvodní aktivity je vytipování zdrojů informací a hledání vhodných témat pro jednotlivé zastávky. Tato část uţ v podstatě probíhá, protoţe bylo třeba naplánovat umístění panelů a zajistit souhlas s jejich instalací. Byl vypracován seznam potencionálních zdrojů informací, které poté budou základem pro informační panely a pro publikace. Mezi zdroji nechybí okresní archivy, oblastní archiv v Třeboni, městské a obecní kroniky, farní kroniky a kroniky škol, kroniky či pamětní knihy různých spolků a knihovny a muzea. Mezi zdroji nechybí vědecké práce nebo diplomové práce studentů historie na Jihočeské Univerzitě. Významným zdrojem jsou pamětníci, kteří vlastní historické materiály nebo mají vědomosti, které budou moci být vyuţity. Všechny výše uvedené zdroje budou vyuţity ke sběru informací a k jejich následnému výběru. Záměrem je, aby základem informace na kaţdé zastávce a tím pádem v kaţdé kapitole publikace (jedna zastávka = jedna kapitola ) byl zajímavý historický příběh. Ten můţe být pravdivý,tj. historicky doloţený nebo příběh, který vznikl z lidového vyprávění, tj. pověst nebo legenda. V kaţdém případě by měl mít souvislost s místem na kterém bude umístěn. Příběh by potom měl vytvářet určitý základ pro další jiţ doloţené historické a přírodovědné skutečnosti vztahující se k danému místu a jeho okolí. Sběr informací a jejich výběr bude probíhat ve třech skupinách. Jedna skupina bude sbírat informace pro Vitorazskou část, druhá pro část Slepičích hor a třetí skupina pro část trasy vedoucí rakouským příhraničím Příprava českých textů Tato aktivita bude následovat po sběru a výběru informací. Vše, co shromáţdí a vyberou zmíněné tři skupiny bude předáno autorovi českých textů pro informační panely a publikaci. Informace získané z Rakouska budou ještě před předáním autorovi přeloţeny do češtiny. V organizaci tvorby českých textů zatím existují dvě varianty. V první variantě předpokládáme pouze jednoho autora, který zpracuje texty pro veškeré panely a pro obě publikace. Ve druhé 7

8 variantě budou autoři dva. Jeden pro část Slepičích hor a druhý pro část Vitorazska. Druhá varianta bude výhodnější z důvodu rychlejšího časového postupu, ale na druhé straně můţe přinést komplikace v koordinaci jednotné stylistické podoby. Rozhodnutí o volbě varianty lze však odloţit na dobu po schválení projektu a nechat toto rozhodnutí na realizačním týmu, který začne naplno pracovat ihned po jeho schválení. Jak vyplývá z výše uvedeného, budou texty připraveny ve dvojí podobě. Jedna, kratší, bude připravena pro texty na panelech a druhá, rozsáhlejší, pro obě publikace. Kromě zmíněných historických informací budou panely obsahovat i praktické cykloturistické informace (upozornění na sluţby, nebezpečné úseky, moţnosti koupání, zásady chování v lese atd.) Součastí textu do publikací budou i celkové informace o příslušném území, všeobecný historický přehled vývoje oblasti, přírodní poměry a celkový popis trasy s nabídkou dalších turistických aktivit a cílů v daném území Obsahové korektury připravených českých textů Poté co budou připaveny kompletní texty určené pro informační panely a publikace budou předány redakční skupině, která texty posoudí z hlediska jejich obsahu. Jde o to, aby se do textu nedostaly obsahové chyby. Tyto chyby mohou být jak v historických informacích tak i v informacích o dalších popisovaných oblastech. Proto sloţení této skupiny bude takové, aby tam byli odborníci na historii, přírodu a turistické informace Překlady českých textů do němčiny V okamţiku dokončení obsahových korektur budou české texty předány překladateli do německého jazyka. Ten texty přeloţí s ohledem na nutnost dodrţet určitý omezený rozsah textu. Jak známo německý překlad je vţdy delší neţ český text. Německé mutace publikací však budou připraveny pouze výměnou textů (lacinější varianta) a proto se překladatel bude muset vejít s německou verzí do prostoru původního českého textu. Stejná situace bude i v případě panelů Obsahové korektury německých textů Překlady do německého jazyka projdou obsahovou korekturou. Tu provede redakční skupina sloţená ze zástupců rakouských partnerů. Jde o to, ţe překladem by mohlo vzniknout posunutí významu textu, coţ by mohlo způsobit obsahové chyby, které by sníţili kvalitu výsledného produktu Jazykové korektury českých a německých textů Po provedených obsahových korekturách a po provedené předtiskové přípravě tiskárna vytiskne zkompletovanou verzi publikací a zkompletované verze informačních panelů. Vše bude předáno tuzemské odborné firmě k jazykovým korekturám. Německé texty budou rovněţ předány k jazykovým korekturám, ale tuto sluţbu bude zajišťovat rovněţ tuzemská firma. V případě nutnosti budou provedeny ještě druhé jazykové korektury. Ty proběhnou bezprostředně před vlastním tiskem celého nákladu Zajištění fotografií 8

9 Součástí informačních panelů a publikací budou fotografie. Vzhledem k tomu, ţe jak panely tak publikace budou celé tištěny plnobarevně, bude umoţněna vhodná kombinace barevných a černobílých fotografií. Černobílé dobové fotografie budou ilustrovat historický obsah a bude snahou realizačního týmu, aby se vázaly k místům, o kterých se bude psát. Černobílé fotografie budou získávány z podobných zdrojů, jaké byly vyjmenovány v bodu 1. Na druhé straně barevné fotografie budou ilustrovat současnou podobu míst o kterých se bude psát a budou upozorňovat na zajímavá místa v okolí. Tyto fotografie budou z 80% nafocovány přímo pro účely projektu. Zbylých 20% je ponecháno na moţnost, ţe objevíme jiţ vytvořené fotografie a ty budou od jejich autorů odkoupeny. Tento postup byl zvolen i v projektu knihy Stezky poznání a osvědčil se. Zajištění a výběr nejvodnějších fotografií budou mít v kompetenci jiţ zmíněné tři redakční skupiny Příprava a výběr dětských kreseb a výběr loga tras Součástí publikací budou stejně tak, jako to bylo u publikace Pamětí Novohradska, dětské kresby na téma historických příběhů. Tato praxe se osvědčila. Do projektu se mohou zapojit základní školy a přes výtvarnou výchovu se mohou děti naučit mnoho z lokální historie, která je ve výuce dějepisu dosti opomíjena. Nejlepší práce budou v publikaci otisknuty, čímţ dojde jednak k ocenění mladých autorů a za druhé dostane publikace nový rozměr, který ji učiní atraktivní mezi místní komunitou. Organizace této aktivity včetně výběru nejlepších prací bude úkolem redakčních skupin, které budou v tomto případě spolupracovat s učiteli těch škol, které se aktivity zúčastní. Další součást projektu, která bude svěřena základním školám je tvorba návrhu log pro obě nově vzniklé trasy. Z návrhů vyberou redakční skupiny finální verze Prodej inzertní plochy v tištěných průvodcích Jedním ze zdrojů, který pomůţe projekt dofinancovat je prodej inzertní plochy v publikacích. Moţnost inzerce bude dána především podnikatelům a firmám, které podnikají v turistickém ruchu, v ochraně přírody a v lesním hospodářství. Ze zkušenosti s přípravou knihy Stezky poznání víme, ţe zájem mezi těmito skupinami inzerentů je takový, aby zajistil dostatečné mnoţství prostředků na dofinancování. Inzerci bude v kaţdé publikaci vyčleněna maximálně 1/10 prostoru z kaţdé knihy, coţ při počtu 80 stran a ceně inzerce za jednu stranu 6 000,- bude činit cca ,- Kč. Nejmenší plocha, která se bude nabízet k prodeji bude činit 3,8 x 4,1. Ta bude za 500,- Kč. Prodej inzerce bude organizován členem realizačního týmu, který bude zodpovědný za účetnictví projektu Grafická příprava inzerátů Poté co bude prodána inzertní plocha a od inzerentů získány podklady, bude třeba inzeráty graficky zpracovat. Dle našich zkušeností totiţ ne všichni inzerenti (tj. především drobní podnikatelé) mají připravené grafické návrhy. Zpracování grafických návrhů bude zajištěno formou zájmové činnosti ţáků a učitelů ze Základní školy v Rapšachu. Na kaţdý inzerát bude připraveno několik návrhů a z nich si kaţdý inzerent vybere ideální řešení. Ta pak budou předána příslušné redakční skupině. 9

10 Grafická příprava publikací a informačních tabulí Z redakčních skupin bude vytvořena redakční rada, která zpracuje všechny části budoucí publikace a informačních panelů, tj. texty, fotografie, kresby, inzerci do jednoho celku, který předá odborné firmě. Tato firma tento návrh upraví a připraví grafickou podobu panelů a publikací. Předpokládáme, ţe firma, která provede tuto předtiskovou přípravu a která provede tisk bude jedna a ta samá. Důleţité je, aby návrh od redakční rady byl co nejlepší a nejkompletnější. V opačném případě by se předtisková příprava prodraţovala a musely by být zajištěny další zdroje financování Výběrová řízení na dodavatelské firmy Součástí projektu budou dodávky sluţeb a zboţí, které svoji hodnotou přesáhnou hranici danou pro nutnost konat výběrová řízení. Bude se jednat o tyto zakázky: předtisková příprava a tisk publikací a informačních tabulí výroba dřevěných konstrukcí, jejich kompletace s informačními tabulemi a instalace kompletů výroba doplňkového orientačního značení a jeho instalace výroba a instalace odpočívadel - poskytovatele mapového podkladu Výběrové řízení proběhne dle pravidel stanovených směrnicemi pro program Phare CBC. Výzva k účasti ve výběrovém řízení bude specifikována do jednotlivých výše uvedených subdodávek. Výběrové řízení tak na všechny subdodávky proběhne v jednom termínu Aktualizace mapového podkladu, předtisková příprava a korektury Turistický produkt takového charakteru a na takovém území na jakém je připravován se neobejde bez toho, aby byl doplněn mapou, na které budou všechny okruhy vyznačeny. Mapa bude volně vloţenou přílohou publikací. Mapový podklad, který bude základem vloţené mapy bude rovněţ pouţit pro výrobu několika velkoplošných map. Mapový podklad bude nejdříve redakčními skupinami aktualizován. Tato aktualizace bude obsahovat nově vyznačené trasy na české straně a díky rakouskému partnerovi budou do mapy zakresleny i okruhy na rakouské straně připravované v rámci Interreg -III-A. Předtiskovou přípavu provede firma, u které bude zajištěn tisk a korektury provedou opět redakční skupiny Výroba velkoplošných map a jejich výměna V rámci pojektu se počítá s výměnou velkoplošných map v městech a obcích kudy trasy probíhají a v obcích, které jsou na hranici dotčeného území. V těchto obcích budou mapy plnit i funkci propagační, neboť budou upozorňovat na turistický produkt, který mohou turisté vyuţít v nejbliţším okolí. Ve všech těchto městech a obcích se bude jednat pouze o výměnu map za staré, které znázorňují skutečnost z oku 1985 a někdy i starší. Po dohodě s Klubem českých 10

11 turistů budou vyuţity klubem instalované stojany v obcích České Velenice, Suchdol nad Luţnicí, Jílovice, Olešnice, Slavče a Petříkov. Výrobu map a jejich výměnu provede firma vybraná ve výběrovém řízení Aktualizace projektové dokumentace dle aktuální skutečnosti Projektová dokumentace pro obě trasy byla vytvořena v na přelomu roku 2001 /2002. Vlastní instalace informačních panelů a dalších prvků však proběhne aţ v průběhu února aţ března Vzhledem k poměrně dlouhému časovému úseku, který je mezi vytvořením dokumentace a vlastní realizací bude nutné dokumentaci aktualizovat a v případě změn si vyţádat souhlasy všech dotčených orgánů. Změny se mohou týkat především vlastníků dotčených pozemků Doplnění orientačního značení Naučné trasy jsou naplánovány tak, ţe budou probíhat z 80% ( v přepočtu to jest 80 km) po vyznačených cyklotrasách. Zbylých 20%, tj. 20 km však vyznačeno značkami KČT pro cykloturistiku zatím není. Úseky jsou patrné z přiloţené mapy. Značení v těchto úsecích bude řešeno značkami označujícími naučné stezky. Tj. diagonální zelený pruh v bílém čtverci. Tato značka bude doplněna směrovou šipkou a logem příslušné trasy. Úsek trasy mezi Spáleništěm a Jakulí bude projednán s zástupci KČT a v případě moţnosti bude tento úsek vyznačen oficiálními cykloturistickými značkami Některé úseky trasy Slepičími horami budou pravděpodobně vyznačeny v projektu Města Kaplice (viz příloha č. 7) s názvem Cyklotrasy Kaplicka. Pokud nebude tento projekt realizován, bude jednáno se zástupci KČT o doznačení úseků v rámci tohoto projektu. Jak na značky pro naučné stezky tak na cykloturistické značky se nevztahuje povinnost obdrţet stavební povolení ani povinnost ohlášení drobné stavby. Jejich počet a umístění je patrné z přiloţené projektové dokumentace Výroba a instalace panelů a odpočívadel Vše provede odborná firma, která bude vybrána ve výběrovém řízení. Celkem se bude jednat o 45 informačních panelů s dřevěnou konstrukcí, jeden bez konstrukce a jeden komplet odpočívadla. Na tuto činnost bude dohlíţet stavební dozor. Ten bude vykonáván členem realizačního týmu. Pět panelů, které budou umístěny na rakouském území bude vyrobeno českou firmou. Převoz do Rakouska a jejich instalace na určených místech bude zajištěna rakouským partnerem viz Dohoda o partnerství s obcí Dietmans Tisk publikací Rovněţ tato činnost bude zajištěna firmou vybranou ve výběrovém řízení Otevření naučných okruhů a prezentace publikací Finálem projektu bude otevření naučných okruhů a prezentace publikací. Tato akce proběhne ve dvou dnech a sejdou se na ní všichni partneři projektu. Pravděpodobné místo konání slavnostního otevření bude město České Velenice a o den později Trhové Sviny. Na otevření 11

12 budou pozváni zástupci všech finančních partnerů, zástupci firem, které se na realizaci zúčastnili a zástupci médií Vyúčtování projektu a účetní audit Projekt bude zakončen jeho vyúčtováním a sepsáním závěrečné zprávy. To provede realizační tým v čele se členem, který bude mít na starosti vedení účetnictví projektu. Poté bude proveden nezávislou auditorskou firmou audit celého účetnictví. 1.5 Metodologie Realizační metody Přestoţe se jedná o projekt zapadající do infrastrukturního programu, realizace je postavena na uplatňování participačních metod. Tomuto faktu odpovídá jiţ sloţení realizačního týmu (podrobně popsán v bodu g). Široký okruh českých a rakouských partnerů projektu z různých sektorů společnosti, tj. samosprávy, podnikatelského a neziskového sektoru bude vyţadovat vytvoření organizační struktury, v rámci které budou realizovány jednotlivé aktivity projektu. Toto řešitelské konsorcium společně vytvořilo obsah projektu a shodlo se na rolích jednotlivých partnerů v projektu. Pro aktivity, které nebude v silách konsorcia realizovat svými silami budou zajištěni odborníci (korektury, překlady, texty apod.) nebo odborné firmy (předtisková příprava, tisk, výroba panelů, instalace). V projektu byly záměrně vybrány aktivity, které budou realizovány ţáky základních škol. Tento postup byl vybrán z výchovných důvodů a měl by přispět k rozvoji komunity v příhraničním regionu. Za pozornost stojí metoda, kterou bude zpracováván obsah informačních panelů a texty publikací. Důraz je při ní kladen více na historický příběh, který můţe vzbuzovat v návštěvníkovi emoce, neţ na pouhý popis událostí. Odborníci budou angaţováni na základě dohod o provedení práce, zatímco odborné firmy budou vybrány na základě veřejné obchodní soutěţe. Součinnost řešitelského týmu s dodavatelskou firmou bude ošetřena smluvně a bude odpovídat standardním postupům. Řešitelský tým předá firmě podklady v určité fázi rozpracovanosti (viz bod 1.7) a firma na základě těchto podkladů zhotoví dílo a předá zadavateli. Doznačování některých úseků orientačními značkami proběhne v souladu s platnou legislativou. Vydané publikace vytvoří spolu s třetí publikací ediční řadu. Kaţdá publikace bude opatřena kódem ISBN a při jejich tvorbě budou dodrţen autorský zákon zdůvodnění navrhovaná metodiky Záměr projektu byl realizačním týmem uchopen v daleko širších souvislostech, neţ jen jako projekt na vybudování turistické infrastruktury. Realizací projektu vznikne turistický produkt, který atraktivní formou představí návštěvníkům společné historické dědictví této příhraniční oblasti. Ale nejen to. Velký důraz je kladen na způsob realizace projektu. Tím, ţe je postaven na mezisektorovém partnerství, dostává se plně do souladu s realizačními metodami běţnými v EU a vyţadovanými programy strukturálních fondů (např. LEADER +). Z pohledu běţné praxe 12

13 uplatňované v České republice je projekt v tomto směru velmi inovativní a lze ho při předpokládaném brzkém vstupu do EU povaţovat svým způsobem za pilotní. Volba metody zpracování historických informací vyplývá z průzkumů provedených našim partnerem Waldviertel Tourismus Destination GMBh. Z nich vyplynulo, ţe turisticky atraktivní jsou takové cíle a aktivity, které působí emotivně. Silné citové záţitky z přírodních scenérií jsou ţádanější neţ přemíra odborných informací o fauně a flóře. Zajímavé příběhy současnosti i historie lákají více neţ strohý technický popis kulturních památek. Ostatní zmíněné metody jsou voleny tak, aby byly v souladu s platnými právními předpisy jak projekt naváže na předcházející projekty nebo na předcházející činnosti (jsouli nějaké) Projekt má přímou návaznost na projekt z Programu Phare CBC CZ9801 "Historicko naučná stezka příhraničím N.Hrady - Weitra, který naše organizace realizovala v roce Výsledkem projektu byl jiţ zmíněný naučný okruh a publikace s názvem Pamětí Novohradska. Viz příloha č. 11. Vznikl tak první díl budoucí historicko naučné trilogie. Realizací projektu, který právě předkládáme, by měl vzniknout druhý a třetí díl této trilogie. Bude tak vytvořen jeden turistický produkt, který dovolí návštěvníkům absolvovat tři ucelené okruhy nebo je různě kombinovat dle potřeb a fyzických schopností. Rovněţ bude projektem vytvořen druhý a třetí díl publikace pojednávající o historii česko-rakouského příhraničí. Z těchto třech dílů vznikne ediční řada. Rakouský partner Waldviertel Tourismus Dewstination GMBh realizuje projekt v programu Interreg - III - A. Jeho název zní Grenzüberschreitende Entwicklung des Mountainbikingangebots a cílem je vytvořit cykloturistické a bikerské okruhy v rakouském příhraničí. Tyto okruhy jsou rozděleny dle náročnosti, délky a dle tématu, kterých se dotýkají. Součástí plánu je i vyznačení několika okruhů na české straně hranice. S partnerem bylo dohodnuto, ţe naše okruhy či jejich části budou zařazeny do jejich výsledného produktu, a ţe mapa, kterou budeme v projektu vydávat bude informovat o okruzích v Rakousku. Tím dojde ke vzájemné propagaci našich turistických produktů Jak bylo jiţ popsáno dříve pro naučné okruhy vyuţijeme z 80% cyklotrasy jiţ značené orientačními prvky KČT. Toto značení bylo provedeno v rámci projektů Phare. V oblasti Vitorazska se jednalo o projekt realizovaný v roce 1999 Sdruţením příhraničních měst a obcí Jindřichohradeckého okresu. V oblasti Slepičích hor a v okolí Trhových Svinů se jednalo o projekt realizovaný v roce 2001 Sdruţením Růţe. V obou zmíněných projektech došlo k označení cyklotras orientačními značkami. Náš projekt staví na tomto základu a dává těmto cyklotrasám naučný obsah. Čtvrtou činností, na kterou náš projekt přímo navazuje je projekt města Gmünd, jehoţ záměrem je zdokumentovat historické události ve městě v první polovině 20.století a vytvořit naučný okruh městem, který by návštěvníkům ukázal nejdůleţitější artefakty tohoto období. Díky dvěma hraničním přechodům mezi Českými Velenicemi a Gmündem bude náš okruh Vitorazskem rozšířen o připravovaný okruh Gmündem. 13

14 Projekt rovněţ navazuje na jiţ zmíněný projekt Města Kaplice a vytváří mu v některých úsecích nadstavbu postupy pro vnitřní vyhodnocování Postupy praktikované v průběhu realizace budou odpovídat pouţitým metodám viz bod 1.8.a). Realizační tým bude realizaci průběţně vyhodnocovat a porovnávat plánovaný postup s reálným stavem. U prací a dodávek, které budou činěny na základě smlouvy o dílo nebo na dohody o provedení práce budou termíny plnění ošetřeny v příslušných smlouvách. Ve všech smlouvách a dohodách budou zformulovány mechanismy umoţňující průběţnou kontrolu realizace díla (kontrolní dny na stavbě, program součinnosti s tiskárnou). Mezi potup vnitřního vyhodnocování patří i průběţná kontrola čerpání prostředků prováděná realizačním týmem a závěrečný audit provedený nezávislou odbornou firmou. Neméně důleţité budou i postupy pro vyhodnocení úspěšnosti projektu po jeho realizaci. Zde půjde o zhodnocení zájmu o turistický produkt a oblast, ve které se nachází. Jedním z mechanismů bude porovnání počtu uţivatelů trasy před instalací informačních panelů, tj. v období července a srpna 2002 a počtu uţivatelů po instalaci, tj. v červenci a srpnu Průzkum provedeme tímto postupem. Vybereme 10 dní v uvedeném období a v těchto deseti dnech budeme na různých místech provádět sčítání uţivatelů trasy. V roce 2003 budeme tento postup opakovat. Dalším ukazatelem úspěšnosti bude zájem o publikace. Očekáváme, ţe plánovaný náklad by měl být rozebrán jiţ v roce míru zapojení a činností zahraničního partnera(ů) nebo jiných organizací v projektu Zahraniční partneři: 1) Město Gmünd - přímá účast na projektu. Realizuje historicko naučný okruh městem Gmünd, který se stane nedílnou součástí trasy a tím i turistického produktu. Veškeré náklady spojené s realizací okruhu Gmündem bude hradit tento partner. 2) Waldviertel Tourismus Destination GmbH - přímá účast na projektu. Partner zařadí okruhy do svého projektu v programu Interreg III-A. Tím se dostane do jím vydávaných propagačních materiálů a map. Stejně tak i my zařadíme informace o rakouských okruzích do publikací a zakreslíme je do map, které budou přílohou publikací a do velkoplošných map určených k výměně. Náklady spojené s tímto vzájemným propojením budou hrazeny z projektů obou partnerů. 3) Obec Grossdietmanns - Obec je hlavním partnerem, který zaštiťuje vytvoření rakouské větve trasy Vitorazskem, která povede z Nových Hradů přes Pyhrabruckem, Reinpolz, Höhenberg, Wielands, Ehrendorf do Gmündu. Tato větev bude obsahovat 5 zastavení. Náklady budou hrazeny z tohoto předkládaného projektu aţ do výše 75%. Zbylých 25% bude hradit rakouský partner. Ten rovněţ zajistí převoz panelů do Rakouska a jejich instalaci na vybraných místech. 4) DI Bernhard Schneider - hlavní koordinátor spolupráce rakouských a českých partnerů. Bude členem realizačního týmu a vedoucím rakouské redakční skupiny. Jeho činnost bude 14

15 honorována z projektu. 5) Sdruţení občanů Suchdola nad Luţnicí - hlavní český partner pro trasu Vitorazskem. Jeho zástupci budou členy příslušné redakční skupiny a budou řídit její činnost. Členové sdruţení velmi dobře znají oblast Vitorazska a mají blízko k informačním zdrojům, které budou vyuţity pro tvorbu textů. 6) STROM - středisko pro ochranu přírody a výchovu Chvalkov - hlavní český partner pro trasu Slepičími horami. Jeho zástupci budou členy příslušné redakční skupiny a budou řídit její činnost. Tento partner je známý tvorbou několika menších publikací, které pojednávají o současnosti a historii krajiny v prostoru českého příhraničí mezi městy Kaplice a České Velenice. Středisko je rovněţ autorem naučných stezek Krajinou humanity a Trhosvinensko 7) Město Nove Hrady, Město České Velenice, Město Trhové Sviny a další obce na trase - všechny města a obce v jejichţ katastru budou umístěny informační panely, velkoplošné mapy a odpočívadla se budou podílet na nákladech projektu ve výši 1/3 ceny prvků, které budou v jejich katastrech umístěny. Kromě toho vyslovili souhlas s umístěním prvků na pozemcích, které jsou v jejich vlastnictví. Města a obce rovněţ přislíbily zapůjčení kronik a jiných dobových materiálů, ze kterých budou získávány potřebné informace. Připravené texty jim potom budou předány k obsahové korektuře. 8) Cestovní agentura MIBOR Nové Hrady - metodická pomoc při vytváření atraktivního turistického produktu a zajištění propagace produktu. 9) Základní škola Rapšach a jiné základní školy v oblasti - podíl na aktivitách č. 8 a odůvodnění úlohy jednotlivých partnerů Kaţdý z partnerů vyjádřil zájem na projektu spolupracovat. Kaţdý z nich navrhnul svoji roli v projektu včetně kompetencí a závazků. Tím byla vytvořena pro kaţdého partnera jasně specifikovaná role v projektu, která odpovídá jejich moţnostem a zkušenostem. Specifikace jejich rolí včetně jejich odůvodnění byla pospána v bodu 1.8 e) tým navrhovaný pro realizaci projektu (podle funkcí: není nutné uvádět zde jména jednotlivých osob) Realizační tým bude tvořen těmito funkcemi Manager projektu - řízení projektu a jeho propagace Koordinátor česko-rakouské spolupráce a vedoucí rakouské redakční skupiny Vedoucí redakční skupiny pro okruh Vitorazskem Vedoucí skupiny pro okruh Slepičími horami a Trhosvinenskem Technik pro stavební dohled Autor textů Účetní projektu zajišťující současně získávání dalších finančních zdrojů na dofinancování 15

16 projektu Všichni vedoucí redakčních skupin budou koordinovat činnost svých skupin. Ty budou pravděpodobně 3-4 členné. V rámci realizačního týmu bude pracovat redakční rada, členem které bude manager projektu, autor textů a vedoucí všech tří redakčních skupin. Jednotliví partneři projektu budou zastoupeni v realizačním týmu a v redakčních skupinách 1.6 Trvání projektu a plán činnosti Projekt bude trvat 13 měsíců. Rok Činnost Lokalizace (město) Realizátor rok 1 měsíc 1- Zahájení sběru informací a Celá oblast + Třeboň, 3 redakční skupiny červen jejich výběru - činnost 1 Č.Bud.,Gmund Zahájení zajišťování fotografií - Celá oblast 3 redakční skupiny činnost 7 měsíc 2 pokračování činností 1 a 7 Celá oblast 3 redakční skupiny zahájení přípravy českých textů Nové Hrady autor textů - činnost 2 měsíc 3 Pokračování činností 1, 7, 2 Celá oblast a Nové Hrady redakční skupiny a autor textů měsíc 4 Pokračování činností 1, 7, 2 Celá oblast a Nové Hrady redakční skupiny a autor textů Zahájení přípravy a výběru Rapšach, Nové Hrady, manager projektu a dětských kreseb a výběr loga Trh. Sviny, Č.Velenice, základní školy tras - činnost 8 Suchdol Příprava výběrového řízení na dodavatelské firmy - činnost 12 Nové Hrady manager projektu a realizační tým, měsíc 5 Ukončení činnosti 1 a 7 Celá oblast 3 redakční skupiny Pokračování činnosti 2 a 8 Nové Hrady a základní autor textů a učitelé Zahájení prodeje inzertní plochy - činnost 9 školy v obcích Celá oblast výtv. výchovy Účetní projektu Realizace činnosti 12 Nové Hrady Výběrová komise měsíc 6-list Ukončení činnosti 2 Nové Hrady Autor textů Realizace obsahových korektur Nové Hrady Redakční rada připravených českých textů - činnost 3 Pokračování činnosti - 8 a 9 základní školy v obcích a celá oblast učitelé výtv.výchovy a účetní projektu Ukončení činnosti 12 Nové Hrady Výběrová komise měsíc 7-p Ukončení činnosti 8 Nové Hrady Redakční rada Ukončení činnosti 9 Nové Hrady Účetní projektu Zahájení grafické přípravy Rapšach Účetní projektu a inzerátů - činnosti 10 učitelé a ţáci ZŠ Zahájení překladů z češtiny do Suchdol nad. Luţ. překladatel němčiny - činnosti 4 měsíc 8-led Ukončení činnosti 4 Suchdol nad Luţ. překladatel Ukončení činnosti 10 Rapšach Účetní projektu a učitelé a ţáci ZŠ Realizace obsahových korektur německých textů - činnost 5 Gmünd Česko-rakouský koordinátor měsíc 9- Zahájení grafické přípravy České Budějovice? Dodavatelská firma 16

17 únor měsíc 10 březen měsíc 11 publikací a informačních tabulí - činnost 11 Realizace činnosti 13 - Aktualizace mapového podkladu, předtisková příprava a korektury Realizace činnosti 15 - aktualizace projektové dokumentace dle aktuálních skutečností Zahájení činnosti 17 - výroba panelů a odpočívadel Nové Hrady - České Budějovice Celá oblast České Budějovice??? Redakční rada a dodavatelská firma technik pro stavební dozor Dodavatelská firma Ukončení činnosti 11 České Budějovice??? Dodavatelská firma Realizace jazykových korektur českých a německých textů - činnost 6 České Budějovice??? Dodavatelská firma Realizace činnosti 14 - Výroba velkoplošných map a jejich výměna České Budějovice??? Dodavatelská firma Realizace činnosti 16 - České Budějovice??? Dodavatelská firma Doplnění orientačního značení Zahájení Tisku publikací a České Budějovice??? Dodavatelská firma informačních tabulí - činnost 18 Pokračování činnosti 17 České Budějovice??? Dodavatelská firma Ukončení činnosti 18 České Budějovice??? Dodavatelská firma měsíc 12 Ukončení činnosti 17 České Budějovice??? Dodavatelská firma měsíc 13 Realizace činnosti 19 - Otevření naučných okruhů a prezentace publikací Realizace činnosti 20 - Vyúčtování projektu a účetní audit České Velenice a Trhové Sviny Všichni projektu partneři Nové Hrady Účetní projektu, manager projektu a auditorská firma 2 Očekávané výsledky 2.1 Odhadovaný dopad na cílové skupiny Jak projekt zlepší situaci cílových skupin Projekt je zaměřen na 4 cílové skupiny, které byly charakterizovány v bodu 1.6 b). 1) Projekt zlepší situaci místních podnikatelů, protoţe přivede do oblasti více návštěvníků, tj. spotřebitelů sluţeb, které jsou podnikateli nabízeny. Tím dojde k nárůstu příjmů, coţ přispěje ke stabilizaci ekonomické situace podnikatelů a následně obcí. Efekt zvýšení návštěvníků se však odrazí i ve zvýšení konkurence mezi podnikateli, coţ se ve svém výsledku odrazí i ve zkvalitnění sluţeb. 2) Návštěvníci oblasti dostanou k dispozici turistický produkt, který je atraktivní formou seznámí s historií příhraniční oblasti. To jim umoţní pochopit historii a současnost této oblasti. Návštěvníci dostanou produkt, který dokáţe vyplnit program na několik dní. Trasy lze absolvovat minimálně ve třech dnech. Lze je však rozdělit i do více dnů a různě je vzájemně kombinovat. Produkt přispěje i ke zlepšení fyzické výkonnosti této cílové skupiny a tím ke 17

18 zlepšování zdravotního stavu uţivatelů. 3) Úspěšná realizace projektu podpoří sebevědomí realizačního týmu a upevní vztahy mezi jednotlivými partneři. Širokým zapojením rakouských partnerů vznikne základ pro další úzkou spolupráci v sousedních příhraničních oblastech. Tento jev bude získávat s blíţícím se termínem vstupu České republiky do Evropské unie na stále větší důleţitosti. 4) Informační obsah projektu pozitivně ovlivní vědomosti nejen cykloturistů a pěších turistů, ale i ostatních lidí, kteří se o historii oblasti dozví z publikací. Atraktivní forma výkladu historie, která bude pouţita v publikacích zaujme i děti a mládeţ. Tím se zlepší jejich znalosti a pokud se bude jednat o místní lidí získají tak silnější pocit sounáleţitosti s oblastí kde ţijí Jak projekt zlepší manažerské a technické schopnosti cílových skupin nebo partnerů (pokud to připadá v úvahu) Vzhledem k tomu, ţe jednou z cílových skupin je i realizační tým a partnerské organizace projektu, byl pozitivní dopad na manaţerské schopnosti popsán jiţ v bodu 1.6 d) a 2.1 (a) 3). Zvolené realizační metody a organizační struktura širokého realizačního týmu budou prostředkem k získání zkušeností pro méně zkušené partnery projektu. Ti pak mohou tyto zkušenosti vyuţít pro jiné projekty a v jiných realizačních týmech. 2.2 Publikace a jiné výstupy Publikace Výstupem projektu budou dvě publikace. První publikace bude slouţit jako podrobný průvodce trasou vedoucí Vitorazskem a rakouským příhraničím mezi obcemi Pyhrabruck a městem Gmünd a druhá publikace bude slouţit jako rovněţ podrobný průvodce trasou vedoucí Slepičími horami a Trhosvinenskem Oproti informačním panelů budou v těchto publikacích podrobnější historické informace k jednotlivým zastávkám, informace o dotčeném území z pohledu historie a současnosti krajiny a ţivota lidí v ní. Dále zde budou praktické informace o dalších turistických cílech a aktivitách v daném území a v jeho okolí. Kaţdá publikace bude obsahovat i instrukce pro bezpečné provozování cykloturistiky. Přibliţně 10% z obsahu publikace bude vyčleněno pro placenou inzerci podnikatelů nabízejících sluţby pro turistiku, tj. ubytování, stravování, prodej sportovních a turistických potřeb, soukromé výstavy a galerie a obchody s řemeslnými výrobky pocházející z daného území. Obě publikace budou navíc obsahovat nabídku atraktivit a cílů v rakouském příhraničí, včetně cykloturistických a bikerských tras. Publikace budou doplněny barevnými fotkami a kresbami dětí na téma historických příběhů, o kterých budou jednotlivé zastávky informovat. Kaţdá publikace bude mít formát A5 s 80 plnobarevnými stranami, budou opatřeny vazbou V2. Kaţdá bude vydána v nákladu kusů v české verzi a 500 kusů ve verzi německé. Celkem tedy půjde o tisk kusů. Kaţdá publikace bude obsahovat volně vloţenou mapovou přílohu (viz. bod 2.2, 3) Publikace budou distribuovány do všech Informačních center v dané oblasti, v Českých 18

19 Budějovicích, Českém Krumlově, Třeboni a dalších významných centrech turistického ruchu. Na rakouské straně budou distribuovány do Informačních center v Gmündu, Weitře a Zwettlu Informační panely Nejpodstatnějším výstupem bude 46 kusů informačních panelů. Tyto panely budou umístěny na místech jednotlivých zastávek. Ty jsou označeny na mapě, která je součástí projektové dokumentace. Trasa Vitorazskem bude obsahovat 30 kusů panelů. Trasa Slepičími horami a Trhosvinenskem bude obsahovat 16 kusů panelů. Na kaţdém panelu bude zkrácený historický příběh, který se k danému místu váţe a další informace o historických a přírodních zajímavostech nejbliţšího okolí místa. Dále zde bude stručná informace o úseku k další zastávce, tj. upozornění na nebezpečná místa, moţnost odpočinku a občerstvení a moţnost odboček k dalším turistickým cílům. Všechny výše zmíněné informace budou na panelu i v německém jazyce. Pro panely umístěné na rakouském území platí to samé, co pro panely na české straně. Opět budou dvojjazyčné a budou obsahovat stejnou strukturu informací. Panely dále budou obsahovat logo trasy, její název, logo nejdůleţitějších partnerů (Phare, obce v jejichţ katastru místo je, logo rakouských partnerů), a situační náčrt trasy s označením zastávky, kde se návštěvník právě nachází Mapová příloha a velkoplošné mapy Vzhledem k tomu, ţe se jedná o projekt realizovaný na velkém území a bude nutné zajistit moţnost kvalitní orientace budou součástí průvodců volně vloţené mapové přílohy a velkoplošné mapy umístěné v některých obcích u vstupu do daného území. Do průvodců vloţené mapové přílohy budou mít podobu mapy o velikosti A2, která v měřítku 1: zobrazí celé dotčené území, tj. českou a rakouskou část. Na mapě budou zvýrazněny všechny tři díly turistického produktu a okruhy připravované na rakouské straně v rámci projektu Grenzüberschreitende Entwicklung des Mountainbikingangebots, který je realizován v programu Interreg - III - A. Kromě toho zde budou označeny všechny existující cykloturistické trasy a pěší trasy a další turistické cíle v oblasti. Velkoplošné mapy budou zobrazovat to samé území jako mapové přílohy a budou připraveny v měřítku 1 : Pro umístění map byly zvoleny obce a města, která mají velkoplošné mapy se zastaralou skutečností - ve všech případech před rokem Zde se jedná o obce Jílovice, Olešnice, Petřikov a město České Velenice. Zde tedy půjde pouze o výměnu map s vyuţitím stávajících zabudovaných stojanů. V dalších dvou obcích, Slavče a Suchdol nad Luţnicí budou mapy tvořit druhou stranu informačního panelu. Velkoplošných map bude tedy celkem 6. Některé z výše jmenovaných obcí byly zvoleny pro umístění i přesto, ţe trasa jimi neprochází. Mapy v těchto obcích budou kromě orientační funkce slouţit jako propagace turistického produktu. Obce jsou na okraji území a návštěvník těchto obcí bude informován o moţnostech, které dává česko-rakouské příhraničí. 19

20 2.2.4 Odpočívadla V obci Suchdol nad Luţnicí bude instalována jednoduše řešené odpočívadlo. To bude obsahovat dvě lavice a stolek. Svým technickým provedením nepůjde o stavbu na pevných základech. Nákres odpočívadel je v projektové dokumentaci (příloha č. 1) V průběhu obou tras budou mít návštěvníci další příleţitosti vyuţít odpočívadla, která však uţ na tato místa byla instalována obcemi. 2.3 Multiplikační efekty Projekt rozvíjí jiţ realizovaný naučný okruh Pamětí Novohradska a vytváří ucelený turistický produkt, který můţe být uchopen touroperátorem a vyuţit jako nabídka vícedenního turistického programu. Základní koncepce tohoto produktu, tj. tři na sebe navzájem navazující naučné okruhy s jednotícím tématem zpracovaným do atraktivního informačního obsahu, umoţňuje jeho další rozvíjení a rozšiřování. V zásadě je moţné uvaţovat o vnějším tedy plošném a vnitřním tedy obsahovém rozšiřování. Moţnost plošného rozvíjení projektu vychází z moţnosti, ţe některá města či obce na současné trase by se mohla stát východiskem pro vytvoření dalšího okruhu. Při pohledu na mapu lze tato místa identifikovat - Besednice (směrem západním), Benešov nad Černou (směrem jiţním), Trhové Sviny (směrem severním) a Suchdol nad Luţnicí (směrem severovýchodním). Pod moţností vnitřního rozšiřování je myšlen rozvoj turistických atraktivit a cílů podél vytvořených třech okruhů. Všechny tyto cíle, které dle našeho průzkumu provedeného v roce 2001 potencionálně existují by zvýšily obsahovou hodnotu turistického produktu. Uţivatelé trasy by dostaly moţnost ještě více a v mnoha případech interaktivně proniknout do kulturního a přírodního dědictví česko-rakouského příhraničí. Existuje lidský i prostorový potenciál jak pro obnovu a rozvoj tradičních lidových řemesel tak pro vytvoření malých místopisných expozicí v obcích. Takto rozšířený projekt bude mít ambici stát se součástí programu Zelené Stezky- Greenways, který pomůţe zajistit zahraniční návštěvníky tras. 2.4 Udržitelnost Finanční udržitelnost (Jak budou aktivity financovány, až je přestane financovat ES? V průběhu minulého roku si partneři, kteří realizovali naučný okruh Pamětí Novohradska, tj. Novohradská občanská společnost, Město Nové Hrady, Obec Horní Stropnice a Obec Ţár vyzkoušeli systém, pomocí kterého je finančně zajišťována údrţba naučné stezky Pamětí Novohradska. Systém spočívá ve vytvoření zvláštního účtu na kterém jsou deponovány prostředky na údrţbu. Ty přišly jednak od zmíněných obcí a jednak jako výtěţek z prodeje dotisku publikací Pamětí Novohradska. Tento účet je spravován Novohradskou občanskou společností, která o programu údrţby na kaţdý rok informuje obce a rovněţ na konci roku informuje o zůstatku na účtu. 20

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Návrh aktualizace. Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko. pracovní verze

Návrh aktualizace. Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko. pracovní verze Návrh Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko pracovní verze Návrh OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKA, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, HLAVNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE... 8 4. POPIS AKTIVIT

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Cílem dokumentu je ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko zhodnotit

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO 70939659 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

rýmařovsko kouzlo přírody a historie

rýmařovsko kouzlo přírody a historie rýmařovsko kouzlo přírody a historie prezentace komplexní marketingové studie Tato studie je financována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci opatření Společného regionálního operačního programu

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015)

Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015) Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015) A. Partnerské prezentační balíčky Partnerský balíček BASIC 2015 Zahrnuje: INTERNETOVOU PREZENTACI: všechny základní funkce katalogu bez

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Zelené stezky Greenways Zelené stezky Greenways je asistenční a grantový program Nadace Partnerství. Jeho prostřednictvím nadace poskytuje pomoc a podporu organizacím

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název projektu: Příjemce dotace:

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko pracovní verze Červen 2011 Stránka 1 z 29 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKO, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE...

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Partneři Základní údaje o projektu Nositel projektu Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení 1. občanská

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3.

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3. Provedení personálního auditu ve zprostředkujícím subjektu Ministerstva vnitra pro Integrovaný operační program a program Lidské zdroje a zaměstnanost Manaţerské shrnutí Září 2009 Zpracováno: Ministerstvo

Více