Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2008"

Transkript

1 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2008 Znojmo

2 OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 2 1. Sbírkotvorná činnost - přírodovědné oddělení. 9 - společenskovědní oddělení oddělení služeb Prezentace - plán výstav 24 - přírodovědné oddělení 25 - společenskovědní oddělení oddělení služeb /návštěvnost/ Interpretace - přednáškový cyklus přírodovědné oddělení společenskovědní oddělení 37 - oddělení služeb Kulturně-výchovná činnost - přírodovědné oddělení společenskovědní oddělení 42 - oddělení služeb Vědeckovýzkumná činnost - přírodovědné oddělení 42 - společenskovědní oddělení Propagace - přírodovědné oddělení společenskovědní oddělení 47 - oddělení služeb Plánování stavební opravy a úpravy objektů Řízení.. 50 II. Přehled hospodaření

3 Úvod V letošním roce oslavilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě 13O. výročí svého založení. Toto výročí jsme si připomněli řadou akcí výstavy, publikace apod. Oblast sbírkotvorná má profilující charakter především u přírodovědných oborů a to vzhledem k odbornému potenciálu v personálním vybavení muzea. Odehrává se převážně v rámci výzkumných aktivit, jde především o tradiční dlouhodobě koncipované dokumentační a monitoringové programy. Velmi významnou činností, kterou se zabývalo pracoviště zoologie a botaniky je čtyřletý výzkumný projekt Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů, který byl podpořen v rámci veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem kultury ČR. Ve společenskovědných oborech došlo k rozsáhlým personálním změnám, které měly velký vliv na výzkumné činnosti především na pracovištích archeologie, historie a dějin umění. Výzkumné aktivity s sebou přinesly rozšíření jednotlivých sbírkových kolekcí i dokumentace. Mimo to jsme rozšířili sbírkový fond nákupy a dary. Celkem jsme zaevidovali 148 přírůstkových čísel s kusy. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, se sešel jedenkrát a doporučil nákupy do sbírkového fondu muzea. Z důvodu odchodu tajemnice do důchodu, byla provedena jeho obměna. Poraní sbor pro sbírkotvornou činnost pracoval ve složení: Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín - předseda PhDr. Eva Večerková, CSC, Moravské zemské muzeum Mgr. Milada Rigasová, Regionální muzeum Mikulov Ing. Martin Škorpík, Správa národního parku Podyjí Frecer Jaroslav, Jihomoravské muzeum ve Znojmě - tajemník Mgr. Jaroslav Šmerda, Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Oblast tezaurační v sobě zahrnovala převážně standardní činnosti spočívající v evidenci přírůstků do sbírek v I. i II. stupni evidence a též v administrativě vyplývající ze zápisu sbírky Jihomoravského muzea do Centrální evidence sbírek, včetně vizualizace. Pokračoval postupný převod sbírkové evidence do počítačových databází v systémech DEMUS (botanické, geologické, archeologické, historické a uměleckohistorické sbírky), BACH (fotoarchiv), popř. ve vlastních systémech na bázi MS EXCEL (geologické a zoologické sbírky). V knihovně, pak pokračovalo zadávání do pořízeného knihovního systému Clavius. Uskutečnila se plánovaná periodická inventarizace vybraných podsbírek nebo jejich částí. Pokračovala i digitalizace sbírkového fondu. Veřejností bylo velmi dobře hodnoceno zveřejnění části fondu dějin umění obrazy na www stránkách, na kterou jsem získali dotaci od ministerstva kultury. 2

4 V rámci péče o stav sbírek a díky monitorovacího systému Hanwell probíhalo sledování mikroklimatických podmínek v depozitářích. Na základě jeho vyhodnocení plánujeme v roce 2009 nákup zvlhčovačů a odvlhčovačů. Dodavatelsky byl proveden v součinnosti s konzervátorskou laboratoří preventivní desinsekční zásah v depozitárních prostorách popř. na jednotlivých sbírkových předmětech. Konzervátorská laboratoř prováděla konzervátorské ošetření vybraných sbírkových předmětů z archeologických, zoologických, historických i uměleckohistorických sbírek a preparaci vybraných exemplářů z entomologické sbírky. Dodavatelsky byla provedena preparace zvířat a restaurování sbírkových předmětů ( socha Immaculata, litinový stolek a šavle ). Oblast prezentační především reprezentuje celkem 17 výstav (plán 13) z muzejních sbírek i výstav výtvarného umění, výstav vlastních i přejatých nebo pořádaných ve spolupráci s jinými subjekty. Hlavní výstavou a nutno říci, že návštěvnicky úspěšnou, konanou v Domě umění byla výstava ke 130. výročí s názvem Muzeum-brána k poznání, kterou navštívilo osob. Další výstavy, které tvořily již tradiční rámec výstavního programu byla výstava konaná v rámci 10.ročníku mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu Znojemský hrozen s názvem Kráska a zvíře, výbor z děl současných českých výtvarných umělců. Sklářskou tvorbu, pak v letošním roce prezentoval jeden z nejvýznamnějších sklářů žijící v zahraničí Ján Zoričák. V závěru roku od jsme potěšili nejenom malé návštěvníky výstavou železničních modelů s velkým kolejištěm s názvem Jede, jede mašinka s návštěvností osob. V minoritském klášteře se uskutečnily dvě výstavy s tématikou Přemysl Otakar II. Ve spolupráci se Správou Pražského hradu se uskutečnila v období od do 3.9. výstava Pohřební korunovační klenoty Přemysla Otakara II., kterou vzhlédlo téměř návštěvníků. Mimo výstavní plán jsme realizovali výstavu Vivat Přemysl, v závěru roku, pak již dle plánu, putovní výstavu Sága moravských Přemyslovců. Bohužel díky zahájení rekonstrukce hradu a jeho vyklízení jsme nemohli realizovat výstavu ze Šuplíků našich babiček. Tuto výstavu jsme nahradili výstavou Za dveřmi fotoarchivu, takže jsme nezklamali příznivce výstav z našeho fotoarchivu. Mimo výstavní plán se uskutečnila v křížové chodbě i výstava v rámci Hudebního festivalu s názvem Výtvarníci festivalu. Ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče Brno, v.v.i. a Moravským zemským muzeem se v prostorách císařského sálu a přilehlé místnosti na hradě uskutečnila archeologická výstava Život a smrt v mladší době kamenné věnovaná 120. výročí objevení Moravské malované keramiky. Klimatické podmínky na hradě umožnily její prodloužení jen do Tuto výstavu vzhlédlo téměř návštěvníků. 3

5 Ve spolupráci s firmou ZNOVÍN Znojmo a Hotel N Přímětice se uskutečnil dne 5. června Den otevřených dveří Křížového sklepa a památníku Prokopa Diviše v Přiměticích. Se Správou národního parku Podyjí a Státním zámkem ve Vranově nad Dyjí jsme připravili pro návštěvníky zámku výstavu s tématikou Podyjí s názvem Krajina Podyjí na obrazech devatenáctého a dvacátého století. Tuto výstavu vzhlédlo od do téměř zájemců. K prezentačním aktivitám muzea patřil i návštěvnický provoz ve stálých expozicích na znojemském hradě, v Domě umění, v minoritském klášteře, na zřícenině hradu Cornštejn, kde se po dobrých zkušenostech z minulých sezón, pro oživení prohlídek hradu, opětovně připravil kulturní program Léto na Cornštejně, sestavený z vystoupení skupin historického šermu. I letos se zde konala mše, kterou sloužil vikář Bartoš. Nově jsme ve spolupráci se Znojemskou besedou zahájili Léto na nádvoří v Domě umění. Konalo se několik divadelních a hudebních vystoupení, které měly velký úspěch. Dále jsme se zapojili i do květnového Majálesu -výstava, prohlídka expozic. V květnu se konal čtvrtý ročník muzejní noci. Pro návštěvníky byla připravena zdarma noční prohlídka expozic a výstav, bohatý kulturní program, soutěže, kvizy a tradičně čtvrtý ročník dětské výtvarné soutěže. Finančně tento projekt podpořili, tak jako i v loňském roce Vinné sklepy Lechovice, zřizovatel a Město Znojmo. Věcnými cenami do soutěží pak přispěli další sponzoři jako Hotel prestige, Pozemní stavby, Evropská databanka, Tiskárna Sládek aj. Tato akce velmi přispěla k prezentaci našeho muzea. V rámci Hudebního festivalu se na nádvoří minoritského kláštera uskutečnila premiéra opery Antonína Vivaldiho Dorilla in Tempe. Další koncerty se uskutečnily na nádvoří Domu umění a na hradě. Na hradě, v sále předků, se konaly svatební obřady a dále i ve spolupráci se Znojemskou besedou a ZUŠ Znojmo koncerty. V rámci akce Pocta Králi železnému a zlatému Přemyslu II. Otakarovi se v minoritském klášteře uskutečnily dvě výstavy - pohřební insignie a Vivat Přemysl, mše a zajišťovali jsme přednášky. Dále jsme realizovali 43 krátkodobých /jedna zahraniční/, a pokračovalo 12 dlouhodobých výpůjček našeho sbírkového fondu. Tím jsem obohatili expozice i výstavy druhých subjektů. V oblasti interpretace je nutno zmínit i tradiční 28. ročník přednáškového cyklu, spolupráci se Správou Národního parku Podyjí na programových akcích jejího návštěvnického centra v Čížově, dále pravidelnou aktualizaci www stránek, jejich změnu a jejich propojování do dalších stránek internetové sítě. 4

6 Odborní pracovníci se zúčastnili odborných seminářů, konferencí a to nejenom pasivně, ale i formou přednášek a prezentací svých výzkumných aktivit. V publikační činnosti jde především o prezentaci výsledků výzkumné a odborné práce jednotlivých odborných pracovníků muzea, jak v odborných publikacích, tak i v tisku a ostatních masmédiích. Ke 130. výročí vzniku muzea jsme vydali po 20 letech sborník mapující historii jednotlivých oddělení. V listopadu jsme vydali publikaci Přírodovědné zajímavosti Znojemska, kterou připravilo, za velmi krátkou dobu, přírodovědné pracoviště. Tato publikace vzbudila velký zájem z řad veřejnosti. Kulturně výchovná činnost s ohledem na skutečnost, že nemáme vyčleněného pracovníka, je omezená. Velkým přínosem je vlastní přírodovědný vzdělávací program pro středoškolské studenty s pravidelným setkáváním zoologa a botaničky, který ukončil pro nezájem z řad studentů svoji činnost v červnu. Přírodovědné oddělení rovněž i letos spolupracovalo na vzdělávacím programu se ZŠ Václavské nám. Znojmo s názvem Výuka přírodou a historií na kterém se v letošním roce podílel i nový historik. Dále byla navázaná spolupráce i se ZŠ nám. Republiky. Přírodovědné pracoviště i historik se zúčastnili Barevného dne.významná je i již několikaletá účast zoologa na 19. Mezinárodní studentské biologické olympiádě tentokrát v Indii. I v letošním roce se konaly komentované prohlídky výstav a expozic. Rovněž jsme spolupracovali se školami SOŠ a SOU Dvořákova 19, Znojmo a SOU a SOŠ a SČMSD Znojmo, s.r.o., Přimětická 50, Znojmo. Studenti u nás vykonávali odbornou praxi jako průvodci. Odbornou praxi u nás vykonávali i studenti z dalších středních a vysokých škol. Vědeckovýzkumná činnost - výzkumy zoologa byly i v letošním roce především zaměřeny na monitoring netopýrů a výzkum ptáků NP Podyjí a spolu s botaničkou na čtyřletém výzkumném projektu, finančně podpořeném Ministerstvem kultury ČR, s názvem Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů. Dále se botanička zaměřila na výskyt ohrožených druhů cévnatých rostlin na Znojemsku a geolog pokračoval s výzkumem těžkých minerálů a s výzkumem a dokumentací příležitostných odkryvů. Archeolog se mimo jiné zabýval výzkumem archeologických lokalit v oblasti hranic s Rakouskem, výzkumem pravěkých příkopových ohrazení a prováděl záchranné archeologické výzkumy. Nově se zapojili i historici, především pak probíhal průběžný sběr dat o národopisu znojemského regionu a pramenný výzkum. 5

7 Propagace je důležitou činností organizace. Je nezbytné, aby veřejnost věděla o všech našich aktivitách a aby návštěvníci chodili do muzea nejenom za zábavou, ale i poučením. V průběhu roku jsme vydali za finanční podpory Města Znojma, ve spolupráci s Správou NP Podyjí a Znojemskou besedou, společný propagační leták a dále i propagační leták Prokop Diviš. Ani v letošním roce jsme nezapomněli vytisknout kalendářík pro rok 2009, který jsme použili jako vstupenku při muzejní noci. Dále pak jsme dotiskli úspěšné záložky do knih a vydali jsme v německé mutaci propagační skládačku JMM. Jako každý rok výtvarnice dle potřeby obnovovala před sezónou orientační cedule a provedla ve spolupráci s kurátorem repasi stálých expozic. O všech našich akcích výstavách, přednáškách, muzejní noci, výzkumných aktivitách jsme informovali tisk, rozhlas i televizi. Dále je veřejnost informována prostřednictvím dvouměsíčníků, internetových stránek či pozvánek. Odborné i širší veřejnosti byla zpřístupněna studovna a badatelna ke studiu odborné literatury muzea a k možnosti studia sbírek. Velmi nás potěšilo, že Čtenáři MF DNES a idnes.cz zvolili nejromantičtější místo na jižní Moravě zříceninu hradu Cornštejn. Romantické rozvaliny nechaly daleko za sebou velké favority soutěže - druhá Lednice zaostala o dvanáct set hlasů, třetí Pálava o více než osmnáct set. Dlouho vedoucí Mikulov nakonec skončil čtvrtý. V oblasti plánování mezi důležité priority patřilo jednání s Městem Znojmem o možnosti převedení minoritského kláštera do majetku zřizovatele. Protože se převod do konce roku nepodařilo zrealizovat, nemohli jsme provést plánované stavební akce, na které jsme získali od zřizovatele účelovou dotaci, a proto jsme požádali o možnost čerpání až do Ve svých činnostech nemůžeme opomenout návštěvníky, bez kterých by naše práce ztrácela smysl. Plán výstav a přednáškový cyklus jsme se snažili sestavit tak, aby oslovil co nejširší veřejnost. Rozšířili jsme úzkou spolupráci s další základní školou nám.republiky. Péče o nemovité kulturní památky, které Jihomoravské muzeum užívá jako jejich nájemce, nebo je spravuje jako svěřený nemovitý majetek kraje (Památník Prokopa Diviše, hrad Cornštejn a bývalý klášterní špitál), byla dalším z významných okruhů činnosti. V případě pronajatých objektů minoritský klášter, Dům umění a znojemský hrad, včetně národní kulturní památky rotundy svaté Kateřiny, vlastník na základě našich podkladů schválil plán oprav. Muzeum poskytovalo součinnost s probíhajícími opravami Městem Znojmem - oprava omítek v depozitáři č.7 na hradě, dále byla poskytnuta součinnost s firmami související se zahájenou rekonstrukcí hradu jako zaměření hradu, projekčních prácích na opravě krovů a přilehlých stropech, součinnost při projekčních pracích při výměně oken. V minoritském klášteře a býv.klášterním špitále se uskutečnila za finanční podpory 6

8 ministerstva kultury z Programu ISO A plánovaná výměna a rozšíření kamerového systému za digitální. Díky dotaci z Programu ISO D MK ČR jsme provedli instalaci pojízdných regálů do nového archeologického depozitáře. Bohužel jsme nezískali dotaci z Programu ISO D na restaurování soch na horním nádvoří hradu Immaculata a sv. J. Nepomucký. Přesto jsme realizovali restaurování sochy Immaculáty z vlastních prostředků.v památníku Prokopa Diviše v Přímětcích jsme provedli nátěr fasády, oken a dveří a na zřícenině hradu Cornštejn byla provedena každoroční údržba. Za pomoci odboru kultury JmK byl v druhé polovině roku vytypován vhodný objekt, pro zřízení depozitárních prostor, a to objekt bývalé celnice v Hnánicích. Do činnosti naší organizace velmi zasáhla i skutečnost, že vlastník hradu město Znojmo zahájil projekční práce na opravě krovů a přilehlých stropů. V říjnu byla zahájena I. etapa, kdy dle požadavku projektanta ing. Fukse musela být zrušena a vystěhována expozice od deblínské kaple. Museli jsme provizorně uložit sbírkové předměty, v již tak plných depozitářích a připravit se na zrušení půdního depozitáře. Pro tento účel jsme vybudovali provizorní depozitáře v přízemí minoritského kláštera a do konce roku jsme i přes nepříznivé klimatické podmínky na hradě a zahájení rekonstrukce na ulici Přemyslovců, přestěhovali z 80% půdní depozitář do provizorního depozitáře. Požádali jsme město Znojmo o uvolnění bytu v minoritském klášteře, kam bychom mohli uložit provizorně další sbírky. Z depozitáře 1.patra na hradě. Dále díky rozdělení sbírkového fondu mezi dva historiky, jsme zřídili v minoritském klášteře, v bývalé pracovně historičky, depozitář pro fond listin a numismatiky. Přestože druhý historik nastoupil až v červenci, podařilo se přestěhovat tento fond z depozitáře hradu (1. patro). Udělali jsme i revizi části historického fondu, takže budeme moci dodržet v souladu se zákonem 122/2000 Sb., o sbírkách, 10letý plán inventarizace celého sbírkového fondu. Řízení v roce 2007 započaly rozsáhlé personální změny, které pokračovaly i v tomto roce. Po odchodu dvou pracovnic do důchodu byla obsazena místa technika pro archeologii a na místo knihovnice, kurátorky, se přesunula kurátorka fondu dějin umění. Nahradil ji, do té doby, pracovník VT a propagace, který studuje VŠ. V průběhu roku odešla do důchodu kurátorka-historička, jí pak nahradil historik vysokoškolák. Výpověď podal archeolog, vedoucí společenskovědního oddělení. Díky změně organizačního řádu byly sloučeny oddělení přírodovědné se společenskovědním a vzniklo jedno sbírkotvorné oddělení, takže došlo i k úspoře mzdových prostředků. Místo archeologa bylo obsazeno vysokoškolačkou. Za řízení jednotlivých oddělení odpovídají vedoucí těchto oddělení. Ekonomický úsek je podřízen ředitelce. Zpravidla jedenkrát měsíčně se konají porady vedoucích, do týdne pak, dle 7

9 organizačního řádu, svolávají vedoucí porady svých oddělení. Celomuzejní porada se uskutečnila v závěru roku. Oblast veřejných standardizovaných služeb, jak je uvedeno výše, ale i ve zprávě jednotlivých oddělení a samozřejmě i na našich internetových stránkách plníme standard územní i časové dostupnosti. Sbírky jsou zpřístupněny ve stálých expozicích, krátkodobých výstavách, ale i zápůjčkami k výstavním účelům či studiu a samozřejmě i formou badatelských návštěv v muzeu. Co se týká muzejních programů, spolupracovalo například přírodovědné oddělení se Správou národního parku Podyjí na sobotních vycházkách po trasách v národním parku, se školami a vytvořili vlastní přírodovědný program pro středoškolské studenty. O všech našich aktivitách informujeme veřejnost prostřednictvím nejenom našich internetových stránek sdělovacích prostředků, ale i vydáváním dvouměsíčníků. Rovněž odborní pracovníci zpracovávají odborné posudky, expertízy a stanoviska. Jihomoravské muzeum plnilo důležitou společenskou úlohu sbírkotvorného, prezentačního a výzkumného centra v oblasti jižní Moravy. Standard ekonomické dostupnosti jsme rovněž plnili a to nejenom slevami pro děti, studenty, žáky, seniory a občany s tělesným postižením. Nabízíme i možnost zakoupení výhodné roční permanentky, která je využívána nejenom znojemskými školami. Návštěvníci využívali i dny, kdy si zdarma mohli prohlédnou naše expozice a krátkodobé výstavy. Standard fyzické dostupnosti máme vyřešen v objektech ve vlastnictví kraje (sídlo JMM, památník P.Diviše). V objektech ve vlastnictví města Znojma jsem odkázáni na řešení bezbariérového přístupu na vlastníkovi. Přístup do 1. patra minoritského kláštera je zajištěn výtahem z vedlejší budovy ve vlastnictví kraje, sídla JMM. Co se týká hradu a Domu umění je možný bezbariérový přístup do přízemí. 8

10 1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST 1.1. Přírodovědné oddělení Botanika a) selekce během roku 2008 bylo do sbírek JMM v rámci výzkumné činnosti získáno přibližně 180 dokladových položek cévnatých rostlin a pořízeno cca 350 dokumentačních fotografií rostlin, rostlinných společenstev a jejich biotopů. Obojí především v souvislosti s programovým projektem Ministerstva kultury ČR DE07P04OMG006 Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů b) tezaurace a péče o sbírky nové sběry byly sušením a preparací zpracovány na herbářové položky, většina sběrů je již určena a část z nich revidována odborníky na dané skupiny cévnatých rostlin z Ústavu botaniky a zoologie MU PřF v Brně, položky dosud nebyly nalepeny proběhl zápis přírůstků do I. stupně evidence, vzhledem k časové náročnosti prací na publikaci Přírodovědné zajímavosti Znojemska a na neplánovaných botanických průzkumech lokalit Čekal a Vrbovecký rybník byl plánovaný převod přírůstků do II. stupně evidence (program DEMUS) odložen na období roku 2009 hlášení změn do CES proběhlo ve stanoveném termínu inventární revize 4. části botanické podsbírky proběhla dle plánu ve dnech a přírůstky zapsané v roce 2007 (přír. č. 51/2007 a 52/2007) byly ve spolupráci s odd. služeb (A. Komendová a R. Hetflaiš) preparací a lepením zpracovány na herbářové položky (ca 530 ks). Vzhledem k časové náročnosti prací na publikaci Přírodovědné zajímavosti Znojemska a na neplánovaných botanických průzkumech lokalit Čekal a Vrbovecký rybník byl jejich plánovaný převod do II. stupně evidence (program DEMUS) odložen na období roku 2009 ve spolupráci s odd. služeb (R. Hetflaiš) proběhla preparace a lepení 1. poloviny Drlíkova herbáře (ca 800 položek). Dokončení je plánováno na rok 2009 (ca 750 položek) v roce 2008 proběhla ve spolupráci s odbornými pracovníky Ústavu botaniky a zoologie MU PřF v Brně revize herbářových položek některých kritických skupin (rod Eleocharis a mokřadní druhy rodů Alopecurus a Veronica). Změny byly zapsány do počítačové evidence sbírek (program DEMUS) proběhlo předání dat potřebných pro aktualizaci internetových stránek MZM v Brně, kde jsou zpřístupněna data o sbírkovém botanickém fondu JMM desinsekce depozitárních prostor proti hmyzím škůdcům aplikací aerosolu organofosfátových přípravků byla provedena specializovanou firmou dne v koordinaci s desinsekcí dalších depozitářů JMM Odborná spolupráce Odbor životního prostředí KÚ, detašované pracoviště Znojmo. Spolupráce na dokumentačních a záchranných pracích zaměřených na ochranu ohrožených rostlinných druhů a typů vegetace na maloplošných chráněných územích a dalších lokalitách znojemského regionu Správa Národního parku Podyjí. Spolupráce při sběru taxonů cévnatých rostlin vyskytujících se na území Národního parku, na projektu MK aj. Moravské zemské muzeum Brno. Spolupráce při determinaci a odborné revizi sbírky, při přednáškové a výstavní činnosti, při tvorbě centrální počítačové evidenci herbářových sbírek 9

11 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Spolupráce při determinaci a odborné revizi herbářových položek, konzultace a zápůjčky odborné literatury Národní Muzeum Praha, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Spolupráce na projektu MK. Odborná revize herbářových položek kritických taxonomických skupin Geologie a) selekce Sbírkotvorná a dokumentační činnost navazovala na dlouhodobé výzkumné aktivity geologického pracoviště. Stávající sbírky byly doplňovány především o regionální dokladový materiál z jihovýchodní části krystalinika Českého masivu, jeho pokryvných útvarů a sedimentů karpatské předhlubně. Materiál k rozšiřování geologických podsbírek byl získán vlastním sběrem v terénu a také drobnými dary. b) tezaurace a péče o sbírky po základním ošetření (mytí, leptání, formátování, aj.) byly připraveny k zařazení do jednotlivých podsbírek soubory předmětů pod těmito přírůstkovými čísly: 99/08 soubor zkamenělin z jihomoravského terciéru (50 ks); 100/08 minerály z krystalinika (42 ks); 101/08 minerály sedimentů (10); 102/08 horniny z krystalinika (20 ks); 103/08 zkameněliny permokarbonu (10 ks); 104/08 měkkýší fauna (10 ks) a byl proveden zápis přírůstků do I. stupně evidence; proběhl převod přírůstků z roku 2007 do 2. stupně evidence a současně jejich přihlášení do CES; jednalo se o: podsbírka mineralogická přír.č. 46/07, 48/07 a 50/07; podsbírka paleontologická přír.č. 49/07 a tektity přír.č. 47. Současně proběhlo zálohování všech evidovaných sbírkových řad. podle plánu proběhla revize petrografické podsbírky v celém rozsahu číselné řady Gb V průběhu přípravy revize došlo k úpravě v uložené sbírkových předmětů; v návaznosti na revizi byl připraven aktuální tisk Evidence petrografické podsbírky (dat ); ve spolupráci s konzervátorským pracovištěm proběhla úprava a ošetření části mineralogické sbírky. Mimo plán došlo k izolaci aktivních minerálů v dózách se silikagelem a k ošetření předmětů zapůjčených z geologických podsbírek na výstavu ke 130. výročí vzniku muzea a vybraných předmětů trvale umístěných v expozici neživé přírody (cca 80 ks); desinsekce prostor půdního depozitáře proběhla v jednom termínu. Pro vytížení jinou činností nedošlo k plánovanému doplnění identifikačních údajů na části mineralogické podsbírky a k sejmutím latexových otisků v pískovně u Oblekovic. průběžně pokračovala PC evidence a doplňování údajů do geologické fotodokumentace, v řadě diapozitivů (GD) je evidováno 1674 položek, negativů (GN) 620 položek, celkem 2827 ks. Odborná spolupráce Odbor životního prostředí KÚ, detašované pracoviště Znojmo probíhala spolupráce při dokumentaci významných geologických jevů a krajinných prvků geologického a geomorfologického charakteru (Kamenná hora Tasovice žilný roj, Derflice Mo mineralizace, Pustý kopec u Konic mikro formy reliéfu); Odbor životního prostředí MÚ spolupráce na dokumentaci významných geologických jevů, výměna informací o zásazích do ŽP v souvislosti se stavební aj. činností. Ústav archeologické památkové péče, pracoviště Znojmo probíhala spolupráce v terénu (Znojmo, Kuchařovice, Přímětice) a při výměně informací a hmotné dokumentace; Archeologický ústav AV vystoupení na archeologické komisi (projednání činnosti ing. Růžičky); 10

12 Správa Národního parku Podyjí spolupráce při dokumentaci významných geologických jevů na území Národního parku, na výchovně vzdělávacích akcích, aj. Moravské zemské muzeum Brno spolupráce při terénních akcích a při determinaci sbírkového materiálu, spolupráce při publikační činnosti (Dr. Houzar); Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně spolupráce při determinaci a analytickém vyhodnocování materiálu, publikační činnost (Mgr. Dokoupilová); metodická pomoc řešitelům bakal.a dipl. prací (Kurdíková, Tomaštíková) Národní Muzeum Praha paleontologické oddělení spolupráce při terénních akcích a na výchovně vzdělávacích akcích (přednáškový cyklus JMM); archeologické oddělení determinace petrografického materiálu; Nově byla navázána spolupráce s Těžební unií v oblasti propagace těžby a zpracování tradičních nerostných zdrojů Zoologie a) selekce Vlastní sběr a převzetí nálezů: do zoologické podsbírky bylo získáno 5 nových dermoplastických preparátů ptáků a savců (přír. č. 40/2008), celková cena preparace byla 10100,- Kč. Velmi cenným přírůstkem je preparát vydry říční z nálezu předaného do JMM v roce z příležitostných sběrů uhynulých jedinců obratlovců stojí za zmínku pouze nález tchoře světlého, předaný do JMM Mgr. Škorpíkovou. Jedná se o velmi vzácný druh, nález bude využit jak k vědecké dokumentaci druhu (odběr vzorků DNA), tak bude zadána jeho preparace na dermoplastický preparát. do podsbírky entomologické bylo zapsáno asi 1500 exemplářů brouků z dokumentace programového projektu MK ČR v roce 2007 (přír. č. 1/2008). Dále bylo získáno dalších asi 1500 exemplářů ze sběrů v roce 2008 (přír. č.105/2008); preparace tohoto materiálu byla uskutečněna na zakázku z prostředků programového projektu. fotodokumentace dokladových exemplářů druhů, u nichž nelze provádět sběr (zvláště chráněné, vzácné a ohrožené druhy) a také zkoumaných biotopů byla prováděna dle plánu, na pracovišti je uloženo 10 CD nosičů se zálohou fotodokumentů; Nákup: v termínu nákupní komise (5. 11.) byl uskutečněn nákup dokladových exemplářů brouků od Ing. Václava Křivana (přír. č. 87/2008, 450 ks) a motýlů od Ing. Pavla Vítka (přír. č. 86/2008, 149 ks). b) tezaurace a péče o sbírky do počítačové evidence bylo z nově získaných přírůstků do entomologické podsbírky zapsáno z přírůstkového čísla 1/ ks a z přírůstkového čísla 105/ ks. byla zahájena evidence přírůstkového čísla 61/2006 (Kobylákova sbírka). Do počítačové evidence bylo dosud zapsáno 487 ks. Zahájena byla také evidence přír. č. 87/2008 (nákup od Ing. Křivana), zapsáno bylo dosud 246 ks. byla provedena PC evidence exemplářů převáděných ze staré entomologické sbírky, u čeledí Histeridae cca 222 ks, Rhizophagidae a Cryptophagidae cca 140 ks a Anthicidae 67 ks. Zapsány byly také další drobné čeledi taxonomicky revidované v roce 2008 (viz dále), které představují asi 100 ks. celkem bylo tedy do počítačové evidence během roku 2008 nově zapsáno 3445 ks brouků. evidence motýlů nebyla z časových důvodů zvládnuta (velký objem evidovaných přírůstků brouků), tento úkol se přesouvá na rok

13 ve standardních termínech probíhalo hlášení změn do CES. revize 2. části entomologické podsbírky dvoukřídlí proběhla dle plánu. darem získaná část sbírky dvoukřídlých z pozůstalosti pana T. Gregora v roce 2007 byla zapsána pod přír. č. 85/2008. konzervační tekutiny byly v roce 2008 průběžně kontrolovány, doplnění nebylo potřebné. desinsekce depozitárních prostor proběhla v rámci ošetření ostatních prostor muzea, v roce 2008 byla uskutečněna taxonomická revize další části entomologických sbírek např. čeledi Mordellidae, Limnichidae, Heteroceridae, Salpingidae, Mycetophagidae, Colydiidae, Nitidulidae a další, všechny revidované exempláře byly počítačově evidovány (viz výše). determinace přírůstkového čísla 61/2006 (Kobylákova sbírka) byla uskutečněna v plném rozsahu (plánována byla nejméně ½ exemplářů), práce byla hrazena z prostředků programového projektu MK ČR. opravy poškozených exemplářů brouků byla dokončena oprava exemplářů čeledi mandelinkovití. Opravy cenných kusů z čeledí již rekontruovaných z časových důvodů zahájeny nebyly, práce bude pokračovat v roce 2009 (konzervátorské pracoviště, A. Komendová) Odborná spolupráce Správa Národního parku Podyjí a Nationalpark Thayatal Ministerstvo kultury ČR práce v komisi na ochranu zvířat Národní muzeum spolupráce na programovém projektu MK ČR společné výzkumné a prezentační aktivity v souvislosti s výzkumem netopýrů východního středomoří Muzeum východních Čech v Hradci Králové reciproční spolupráce na projektu Evropská noc pro netopýry. Institut dětí a mládeže MŠMT Praha spolupráce při přípravě a realizaci České účasti na 19. Mezinárodní biologické olympiádě Ústav zoologie a botaniky MU Brno společný výzkum netopýrů rodu Pipistrellus na lokalitě Nový Hrádek u Lukova, oponentura disertační práce Mgr. Hany Berkové ( ). Odbor životního prostředí KÚ, detašované pracoviště Znojmo spolupráce při přípravě a projednávání ochrany lokalit soustavy NATURA2000 kolonie netopýrů v Hrušovanech n. J., Tavíkovicích, Jevišovicích a Znojmě, lokality čolka dravého v Tasovicích a Makovicích 1.2. Společenskovědní oddělení Archeologie a) selekce Záchranné archeologické výzkumy vedení záchranných archeologických výzkumů ve smyslu 22, odst. 1 zákona č. 20/1987Sb. a následujících novel o státní památkové péči: Přístavba školícího střediska, ubytovací kapacity, rozhledny a sportovně-rekreačního zařízení Bítov Jiřice, okr. Znojmo; oprava kanalizace Olbramovice oprava místní komunikace ke garážím Dozorování výstavby několika RD (lokality Znojmo, Sedlešovice, Tvořihráz, Žerotice apod.) Úpravy křižovatky Rooseveltova Palackého Znojmo Fakturace akce: Větrný park Bantice; Větrná elektrárna VE 03 dokončení z r Fakturace akce: Znojmo-Husovy sady/stadion TJ přípojka NN na p. č. 2122/2 k. ú. Znojmoměsto dokončení z r

14 Z ÚAPP-Znojmo bylo od listopadu 2008 převzato 9 souborů archeologických nálezů. Ochrana a kontrola archeologických lokalit (terénní rekognoskace) - Moravskokrumlovsko - Hostěradicko - Hrušovansko a Jaroslavicko - Litobratřicko - Jevišovicko - oblast Národního parku Podyjí - Vranovsko - střední a dolní úsek povodí Jevišovky (Kyjovice, Prosiměřice apod.) - střední a dolní úsek Podyjí b) tezaurace A) Evidence sbírek Převod přírůstků do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do Centrální evidence sbírek MK ČR přírůstky archeologických sbírek byly získány do sbírek ze záchranných archeologických výzkumů pracoviště archeologie Jihomoravského muzea Znojmo, popř. jiných oprávněných institucí (ÚAPP Brno aj.) celkem bylo zapsáno 14 nálezových souborů: Přírůskové č. Inventární č. Lokalita Počet ks 33/2007 A31420/1 762 Zn. ul. Kuchařovická RD /2007 A31447/1 583 Dobšice RD /2007 A31461/1 301 Mikulovice hostinec U Štůčků /2007 A31465/1 96 Znojmo Divišovo nám /2007 A31445/ Hrušovany n.j. plošný arch výzkum Celkem 8244 CES listopad 2008 Přírůskové č. Inventární č. Lokalita Počet ks 10/2008 A31469/ Znojmo MPR ISPA kanalizace /2008 A31467/ Dobšice Léry nádrž DN /2008 A31476/1 Lechovice cestmistrovské středisko 1 28/2008 A31478/1 24 Vémyslice silnice II/369 průtah 37 29/2008 A31480/1 45 Znojmo Na úvozu hala PB PLAST 56 30/2008 A31447/1 15 Hostěradice průtah III.etapa 15 31/2008 A31485/1 88 Olbramovice /2008 A31470/1 60 Znojmo ul. Smetanova,Vídeňská 60 ISPA 33/2008 A31459/ Znojmo nám. Svobody polyf. dům Celkem soubor přírůstků zainventovaných v 1. stupni obsahoval celkem ks sbírkových předmětů Termín: květen, listopad Postupný převod přírůstků z minulého období do 2. stupně evidence (program DEMUS) a hlášení změn do Centrální evidence sbírek (CES) MK ČR. 13

15 Přírůstkové č. Inventární č. Lokalita Počet ks 35/2007 A31461/1 301 Mikulovice hostinec U Štůčků /2007 A31465/1 96 Znojmo Divišovo nám /2007 A31445/ Hrušovany n.j. plošný arch. výzkum /2008 A31469/ Znojmo MPR ISPA kanalizace /2008 A31467/ Dobšice Léry nádrž DN /2008 A31476/1 Lechovice cestmistrovské středisko 1 28/2008 A31478/1 24 Vémyslice silnice II/369 průtah 37 29/2008 A31480/1 45 Znojmo Na úvozu hala PB PLAST 56 30/2008 A31447/1 15 Hostěradice průtah III.etapa 15 31/2008 A31485/1 88 Olbramovice /2008 A31470/1 60 Znojmo ul. Smetanova,Vídeňská ISPA 60 33/2008 A31459/ Znojmo nám. Svobody polyf. dům Celkem viz uvedený soubor archeologických artefaktů v celkovém počtu ks sbírkových předmětů Termín: květen, listopad B) Inventarizace sbírek Každoroční inventarizace části archeologické podsbírky v rozsahu inv. č. A A u celkového počtu 789 inv. čísel. Celkem: ks archeologických artefaktů, proběhlo Byl proveden soupisy a aktualizace seznamů vystavených předmětů v archeologické expozici v minoritském klášteře i na hradě byla provedena zároveň revize této části sbírky. C) Péče o sbírky - Postupné laboratorní zpracovávání starších sbírkových fondů, nálezových souborů z výzkumů v předešlých létech a přírůstků (ve spolupráci s konzervátorskou laboratoří). Úklid archeologických expozic Archeologie Znojemska v bývalém minoritském klášteře a archeologické části výstavy Dějiny královského města Znojma ve výstavních sálech hradu. Kontroly depozitářů, sledování klimatických podmínek Došlo k instalaci nových posuvných regálů v depozitáři II. po převzetí pracoviště novou kurátorkou byl vytvořen aktuální seznam posledních výzkumů JMM s dosud nezpracovaným materiálem, který byl fyzicky dohledáván, obdobný seznam vznikl pro výzkumy převzaté z ÚAPP D) Badatelské využití sbírek Vedle 20 badatelských návštěv (vědeckých pracovníků, dále studentů archeologie a antropologie) je studovali také 3 vědečtí pracovníci ze zahraničí. Poskytnuta řada konzultací badatelům, jen v listopadu a prosinci 6 badatelských návštěv mimo studium sbírek. Výpůjčky archeologických sbírek: 7 E) Odborná spolupráce a) zahraniční instituce V rámci zahraniční spolupráce byla zorganizována a uskutečněna 1 celodenní odborná exkurze studentů archeologie z Freie Universität Berlín ( ) b) domácí instituce - Národní muzeum Praha, oddělení pro prehistorii a protohistorii 14

16 spolupráce při vyhodnocování moravik, především neolitických sbírek z okresu Znojmo Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (na základě uzavřené dohody o spolupráci) - antropologické posudky sbírek, sociokulturní analýzy - přednášková činnost Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně - spolupráce při archeologickém výzkumu ve Znojmě-Hradišti - spolupráce při tvorbě programů připravované archeologické expozice - spolupráce při archeologické památkové péči v okrese Znojmo - spolupráce v přednáškové činnosti Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Lékařsko-antropologické vyhodnocení kosterních archeologických nálezů spolupráce při přípravě mezinárodní konference, výstavy a exkurze k 200. výročí bitvy u Znojma Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně - spolupráce při uplatňování přírodovědných metod v archeologii - spolupráce při publikační činnosti (Bell Beaker) - spolupráce při vyhodnocování a ověřování snímků z letecké prospekční činnosti PAAPP JMM Znojmo - spolupráce při badatelském využívání sbírek Ústav archeologické památkové péče v Brně - spolupráce při archeologické památkové péči Archeologický ústav Moravského zemského muzea v Brně - spolupráce při badatelském využívání sbírek Národní památkový ústav, územní pracoviště v Brně - spolupráce při archeologické památkové péči aj. Slezská univerzita v Opavě s doc. Janákem z této instituce dohodnuta spolupráce formou zpřístupnění materiálu studentům pro seminární práce, spolupráce při výzkumu Historie Až do konce března 2008 působili na pracovišti historie etnograf Mgr. Jiří Mačuda a dlouholetá kurátorka Květoslava Poláková. S odchodem K. Polákové do penze byly jí svěřené historické podsbírky rozděleny kurátorovi Mgr. Mačudovi byly předány hudební nástroje a řemesla a dočasné komisi, ustanovené ředitelkou muzea ve složení M. Nevrklová, A. Dománská a Mgr. Mačuda, byly předány listiny, fond Charlese Sealsfielda a numismatika viz protokol o předání čj. 117/2008. Nástupem historika PhDr. Jiřího Kacetla do pracovního poměru v muzeu ke dni 1. července 2008 byly podsbírky ve správě výše jmenované komise a druhé pracoviště historie definitivně předány do péče tohoto nového kurátora viz protokoly o předání z a A) Historie/Etnografie a) selekce aktivní i pasivní a akvizice: vyhledávání a získávání nových přírůstků do historických podsbírek sběrem v terénu i akvizicí: průběžně registrační listy celkem 19 ks 11/2008 (včetně darovací smlouvy 1/2008); 19/2008 (včetně darovací smlouvy 3/2008); 20/2008; 21/2008; 23/2008; 26/2008; 41/2008; 42/2008; 44/2008; 49/2008; 50/2008; 51/2008; 53/2008; 57/2008; 58/2008; 59/2008; 78/2008 (včetně kupní smlouvy 101/2008); 70/2008 a 79/2008 (včetně darovací smlouvy 10/2008); zajištění a příprava restaurace vývěsního štítu nalezeného při opravách hradních prostor ve spolupráci s A. Dománskou (říjen 2008) 15

17 vyřízení 2 ks darovacích smluv: 7/2008 (pan Vladimír Smutný červenec 2008) a 10/2008 (paní Miloslava Klimtová listopad 2008) včetně vytvoření seznamu dárců pro webové stránky JMM kupní smlouva 101/2008 (dr. Olivová: kroj dívky; kroj pro panenku a vyšívaný čepec listopad, nákupní komise ze ); pro rok 2009 během terénního výzkumu objeven kroj dívky z 30. let minulého století v obci Dolní Kounice (včetně fotodokumentace, životopisu nositelky předběžná dohoda o odkoupení s jejím příbuzným panem Slavíkem v listopadu 2008) fotodokumentace nově získaných přírůstků (průběžně) nákup: viz kupní smlouva 101/2008 (Kč 5000,- v měsíci listopadu 2008) b) tezaurace: zpracování nových přírůstků v I. i II. stupni evidence; průběžné přeurčení (soupis vývěsních štítů; kroj T 638, podsbírka řemesel a štočků), skenování, fotodokumentace (zejména předměty z D7 + podrobná analýza; cca 300 ks) a elektronický přepis evidence sbírkových předmětů (Demus zejména podsbírka štočků) c) péče o sbírky: stanovování postupů a výběr sbírkových předmětů pro konzervování a restauraci včetně dohledu nad prováděnými pracemi ve spolupráci s A. Dománskou; pravidelné kontroly depozitářů (D7, D21/22, PD na hradě + depozitář v MK) a sledování klimatických podmínek v nich /včetně úklidu půdního depozitáře a D21/22 dne a sterilizace depozitáře v MK germicidní lampou / fotodokumentace pamětní desky na rodném domě Ch. Sealsfielda v Popicích ve spolupráci s A. Vysočanovou ( ) v rámci zápisu přírůstků a jejich rozepisování do CESu (květen a listopad 2008) provedena fyzická kontrola všech předmětů z podsbírek řemesel, štočků, hudebních nástrojů, map, zbraní a textilií, stav v CESu byl porovnán i s lokačními seznamy a zápisy v Demusu; zjištěné nesrovnalosti a nedostatky byly řešeny a napraveny; pro zpřehlednění prezentace JMM na stránkách CESu byly zajištěny také fotografie, odpovídající popisky a doplněny dosavadní texty pro webovou prezentaci CES (srpen 2008) spolupráce při analýze Betlému vystaveného při příležitosti jubilea JMM; předběžné přípravy k restauraci klavíru Hb 31 ve spolupráci s A. Komendovou a J. Frecerem; fotodokumentace a po odborné stránce příprava restaurace dvou japonských brnění pro expozici Zbraně Orientu ve spolupráci s A. Dománskou; zajištění dokumentace a přepravy modelu radniční věže do Technického muzea v Brně za účelem restaurace (zprovoznění do zahájení nové sezóny) ve spolupráci s A. Komendovou + zahájení spolupráce s M. Klimtovou (zajištění podrobných informací a dobové fotodokumentace k modelu restaurované radniční věže) depozitář 7: stěhování a stavební úpravy v hradním depozitáři, tzv. trezorové místnosti 7 (duben až květen 2008); odvětrávání, výstavba regálů, čištění, přenos a nová lokace předmětů (červen 2008); instalace nového odvlhčovače a později i hydrostatu k přistroji; moření dřevokazných škůdců (červen a červenec 2008); řešení havárie /vyhořelá zásuvka a poškozený radiátor/ a výskytu hlodavců (listopad 2008) úpravy a vyklizení nových depozitních prostor za vrátnicí (září až říjen 2008); příprava na přepravu (balení) a následný převoz hmotného majetku a sbírkových předmětů z půdního depozitáře na hradě do minoritského kláštera (od listopadu 2008) nové uložení kartografické podsbírky ve spolupráci s A. Dománskou ( ) + výběr map vhodných k prezentačním účelům JMM 16

18 vystěhování a nové uložení sbírkových předmětů z hradní expozice, místností 6 9 v důsledků oprav budovy ( ) revize podsbírky štočků (příprava srpna 2008; samotná revize 28. srpna 2008) Odborná spolupráce muzeum v Moravském Krumlově (analýza závěsné dečky a překlad nápisu ze srbštiny) Technické muzeum Brno SOkA: pramenné studium /historie JMM; historie vinařství na Znojemsku; národopis na Znojemsku/ Městská knihovna Znojmo spolupráce s Masarykovým muzeem v Hodoníně při vyplňování dotazníků Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici věnovaného obyčejové tradici (ve spolupráci s Alenou Vysočanovou bylo v měsících červen až září 2008 zajištěno 39 dotazníků, což JMM přineslo finanční odměnu Kč ,-) spolupráce s O. Filovou, místní malérečkou, při vytvoření databáze lidových výrobců řemeslníků na území Jihomoravského kraje (iniciátorem Masarykovo muzeum v Hodoníně). studium na Ústavu evropské etnologie při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Brno B) Historie a) selekce Průběžně bylo pokračováno v akvizici nových přírůstků do svěřených podsbírek. 32 předmětů do podsbírky numismatiky, 3 předměty do podsbírky listin a jeden předmět do fondu Charlese Sealsfielda. Celkem bylo získáno 36 předmětů. Vyhotoveno bylo celkem sedm registračních listů předměty byly získány ze starého inventáře (K. Poláková 24/2008 a 25/2008, J. Kacetl 84/2008), nákupem (J. Kacetl 52/2008, 55/2008, 76/2008) a vlastním sběrem (J. Kacetl 88/2008). Vyřazeny z podsbírek nebyly žádné položky. b) tezaurace V červenci a srpnu se nový kurátor postupně seznamoval se sávající evidencí svěřených historických podsbírek. Bylo vypracován nový přehledný lokační seznam pro podsbírku listin, do databáze DEMUS katalog bylo nově zapsáno 83 předmětů z této podsbírky. V říjnu a listopadu byla provedena nová odborná determinace části fondu Charlese Sealsfielda a takto nově určené předměty zapsány do databáze DEMUS katalog (celkem 362 položek). Kurátor bude v redeterminaci pokračovat v roce 2009 (zbývá 450 položek). V I. stupni evidence bylo celkem zaevidováno 36 ks nových sbírkových předmětů. Ve II. stupni evidence nebyly zaevidovány žádné předměty. Konzervátorské zásahy byly prováděny na předmětech z podsbírky listin průběžně v laboratoři A. Dománské. Byla provedena kontrola stavu u 1256 kusů, z toho u 143 ks došlo k jejich konzervaci. Proběhlo pravidelné nahlášení nových přírůstkových čísel do Centrální evidence sbírek MK ČR v květnu 2008 (provedeno dočasnou komisí př. č. 63/2007, 67 75/2007, 77 78/2007, 87 88/2007, 95/2007, /2007, 108/2007, 24 25/2008). V listopadu 2008 bylo nahlášeno přír. č. 52/2008, 55/2008, 76/2008, 84/2008 a 88/2008. Byl také vypracován statistický přehled podsbírek pro účely AMG ČR. Proběhlo skenování částí podsbírky listin Kopalova fondu a překlady některých listin a dopisů z Kopalova fondu z němčiny do češtiny. Revize sbírek Z důvodu odchodu do důchodu kurátorky K. Polákové v měsíci březnu nebyla v rámci inventarizace sbírek JMM provedena plánovaná revize podsbírky numizmatiky, a tím pádem 17

19 neproběhla ani příprava na revizi dané podsbírky, kde měla spolupracovat rovněž konzervátorská laboratoř. Místo toho byla na listopad roku 2008 nově naplánována revize podsbírky fondu Charlese Sealsfielda. Příprava revize se uskutečnila v říjnu a listopadu Celkem bylo zkontrolováno 811 kusů předmětů. Sbírkové předměty byly shledány v zachovalém stavu, nebyly provedeny žádné konzervátorské zásahy. Jednotlivé listiny byly ponechány ve stávajících obálkách A4, ojediněle bylo použito nových obálek, aby byla zajištěna snadnější manipulace s uloženými předměty. Determinace předmětů byla provedena u části podsbírky zcela nově, neboť starší určení byla mnohdy chybná. Redeterminace byla zanesena do evidence DEMUS Katalog. Fyzickou inventarizaci podsbírky provedla dne 26. listopadu 2008 komise ve složení A. Komendová, A. Vysočanová, Mgr. Mačuda a J. Frecer (viz zápis č.j. 450/2008). c) péče o sbírky V průběhu druhé poloviny roku probíhal časově náročný převod podsbírek numismatiky, listin a fondu Charlese Sealsfielda z komisionální správy do péče nového kurátora Kacetla (září až listopad 2008). Dlouhé trvání převodu podsbírek bylo způsobeno technickými úpravami a protivlhkostními sondážemi v depozitáři č. 5 v minoritském klášteře. Podsbírky listin a fond Charlese Sealsfielda byly ve spolupráci s dalšími pracovníky muzea v září 2008 přestěhovány z hradního depozitáře č. 22 do pracovny historie v klášterním špitále, odkud o dva měsíce později mohly být převezeny do dokončeného depozitáře č. 5, kam byla ve stejném čase z hradu přestěhována i podsbírka numismatiky. Depozitář č. 5 byl ve spolupráci s technickým týmem muzea vybaven pouze za použití již existujícího staršího mobiliáře. Před nastěhováním podsbírek byl depozitář č. 5 nově vymalován, následně byla provedena desinfekce celé depozitární místnosti UV zářením. Pravidelné kontroly depozitáře, sledování klimatických podmínek pak byly konány průběžně. Z důvodu demontáže části trvalé expozice Z dějin Znojemska na hradě byly převezeny, určeny a uloženy sbírkové předměty (listiny) tvořící součást této expozice (září 2008). Odborná spolupráce Spolupráce s PhDr. Janem Šmerdou, vedoucím numismatického odd. MZM v Brně při určení mincí z tzv. chvalatického pokladu (Mi3639), které jsou dlouhodobě v MZM zapůjčeny. Určení mincí je hotovo, k převozu souboru dojde v roce Spolupráce se SOkA ve Znojmě při shromažďování informací o části podsbírky listin Kopalův fond Dějiny umění selekce aktivní i pasivní: Vyhledávání a získávání nových přírůstků do uměleckohistorických sbírek, spolupráce se sběrateli a starožitníky, příprava nabídkových listů pro nákupní komisi, vyhotovení kupních smluv akvizice Finanční situace muzea umožnila akvizici sbírek formou nákupu znojemik aj. Do uměleckohistorické sbírky byly získány nové přírůstky nákupem i darem od soukromých osob, a to ve spolupráci se sběrateli a starožitníky. K jednání nákupní komise byly připraveny k jednotlivým předmětům nabídkové listy s odůvodněním nákupu, kupní smlouvy a následně registrační listy. Obrazy: Z Galerie umění Stefano H.C. byly zakoupeny: Lojza Budík Krajina, olej na plátně, př. č. 45/2008 Lojza Budík Krajina, olej na kartonu, př. č. 47/2008 Roman Havelka Dyje, olej na kartonu, př. č. 48/

20 Lojza Budík Krajina, 1942, pastel na kartonu, př. č. 56/2008 Od soukromých osob byly zakoupeny: Oskar Dvořák Úvoz, 1942, olej na plátně př. č. 37/2008 Oskar Dvořák Zátiší, 1948, olej na plátně př. č. 43/2008 Alois Moravec Krajina, 1944, olej na plátně př. č. 94/2008 Vladimír Slezáček U minoritského kláštera, 2008, olej na plátně, př. č. 95/2008 Keramika: Ze Starožitností Kulíšek bylo zakoupeno: Talíř, černý tisk, razítko Znaim ; Miska keramická, K. K. Fachschule Znaim 1891 pr. č. 106/ ks Dary: Vladimír Šťastný daroval dřevěnou plastiku Panna Maria Rajská, mořené dřevo Tuje, př. č. 97/2008 Do sbírky Lapidária byly předány z ÚAPP Brno architektonické prvky z výzkumů ve Znojmě př. č. 96/ ks tezaurace Do CES byly zapsány dle zákona č. 122/2000 Sb. přírůstková čísla: 37/2008, 43/2008, 45/2008, 47/2008, 48/ 2008, 56/2008 Byla provedena fotodokumentace přírůstků za rok 2008 Bylo provedeno propojení digitálních fotografií sbírkových předmětů s databází DEMUS, jedná se o sbírku obrazů a polovinu sbírky keramiky (2. část revize). péče o sbírky Konzervování sbírkových předmětů: Výběr a předávání sbírkových předmětů z umělecko historických sbírek ke konzervaci v laboratoři JMM se uskutečnil převážně z důvodů prezentačních, jednalo se o předměty na výstavách Krajina Podyjí na obrazech 19. a 20. století (Konzervace a příprava jednoho obrazu a 9 ks rámů) a výstavu Muzeum brána k poznání (8 ks). Druhá hlavní část restaurátorských zásahů byla při revizi podsbírky keramiky. Při přípravě revize podsbírky keramiky 2. část, bylo provedeno základní očistění u vybraných předmětů, dále byla provedena fotodokumentace všech 1512 kusů předmětů. Konzervace kříže ze sbírky Církevní prezentovaného při projektu Pocta králi železnému a zlatému. Restaurování Zajišťování restaurování dodavatelským způsobem proběhlo na základě výběrového řízení: La 143 Immaculata socha Panny Marie na Horním nádvoří Znojemského hradu Zabezpečení zakoupení nového odvlhčovače do přednáškového sálu Domu umění. Při přípravě revize proběhla fotodokumentace 2. části podsbírky keramiky v depozitáři, na hradě a u zapůjčených předmětů. K zápůjčkám mimo JMM a o interních zápůjčkách byly vyhotoveny a vedeny Smlouvy o zápůjčce (14) a Smlouvy o reprodukci sbírkových předmětů (5), sbírkové předměty byly fotograficky dokumentovány. Během roku probíhaly pravidelné kontroly depozitářů a byly sledovány klimatické podmínky také ve stálé expozici v DU ve spolupráci s komisí pro kontrolu depozitářů. 19

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007. Znojmo

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007. Znojmo ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Znojmo Úvod Oblast sbírkotvorná má profilující charakter u přírodovědných oborů a to vzhledem k odbornému potenciálu v personálním vybavení muzea. Odehrává se převážně v rámci

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění plánu

Více

Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009

Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009 Znojmo OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost - sbírkotvorné oddělení... 7 - oddělení sluţeb. 19 2. Prezentace - plán výstav 23 -

Více

Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19

Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19 Zpráva o činnosti za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19 2. Prezentace 2.1. výstavy... 22 2.2. sbírkotvorné

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění úkolů

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 1. Úvod Největším kladem činnosti VČM v r. 2006 je udržení poměrně velkého zájmu veřejnosti o prezentační aktivity muzea, zejména dosažení

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata.

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2001 Personální situace Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Uvolněné místo odborného správce sbírky plánové dokumentace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ HOTELU HAPPY STAR (v dosahu chůze)

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ HOTELU HAPPY STAR (v dosahu chůze) TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ HOTELU HAPPY STAR (v dosahu chůze) 1. Vinice Šobes 2,5 km jedna z nejhezčích vinic ČR nacházející se v NP Pyjí, visuté lávky, ochutnávkový stánek vína, vyhlídka, ot. doba: duben

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008 Kladno, březen 2009 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA... 3 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO 2011 Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO Obsah Závěrečného účtu ZSO VaK Znojemsko rok 2011 Komentář k hospodaření Usnesení z jednání valné hromady schválení závěrečného

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Kladno, březen 2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA...2 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE A

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Kamil Zágoršek, Jiří Frank, Jiří Kvaček & Petr Frankenberger Paleontologické oddělení NM Národní

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2014. 25 let od pádu železné opony

KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2014. 25 let od pádu železné opony KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2014 25 let od pádu železné opony Květen 3. 5. sobota Pastva nejen pro oči, ale i žaludek plané rostliny jako koření a jídlo Vedoucí: Radomír Němec Jihomoravské

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 Rožnov pod Radhoštěm prosinec 2013 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA

Více

Monitorovací zpráva č.3 ( 1.6.2007 30.11.2007 )

Monitorovací zpráva č.3 ( 1.6.2007 30.11.2007 ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE, příspěvková organizace Riegrovo náměstí 159, 767 24 KROMĚŘÍŽ IČO : 71 19 34 30, DIČ : CZ 71 19 34 30 Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Kroměříž, číslo účtu : 35 73

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE ZDEZDE Film si pustíte ZDE ZDEZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE ZDEZDE V lednu roku 2013

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA Jarmila Kučerová, Knihovna Národního muzea v Praze Cílem příspěvku je představit akvizici odborné literatury a její specifika ve velké muzejní knihovně

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2013. do národního parku Podyjí během všech čtyř ročních období

KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2013. do národního parku Podyjí během všech čtyř ročních období KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2013 do národního parku Podyjí během všech čtyř ročních období Duben 20. 4. sobota Na kole podél železné opony (pořádáné ve spolupráci s obcí Horní Břečkov

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2014 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 13. 3. 2015 1 1. Rozpočet organizace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

XII / Informovanost o poskytované sociální službě

XII / Informovanost o poskytované sociální službě STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014

Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014 Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014 Slezské zemské muzeum je třetím zemským muzeem České republiky a největší muzejní institucí v regionu českého Slezska a na severní Moravě. Již záhy po

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více