Hermetická iniciace Universalismu na základě jazyka staročeského

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hermetická iniciace Universalismu na základě jazyka staročeského"

Transkript

1 Přátelé hermetiky, viztež poučení kratičké, které ž slove Hermetická iniciace Universalismu na základě jazyka staročeského které Arex na přánie přátel svých sebral, upravil a na světlo vydal roku od narozenie Syna Božieho Edice Sótér svazek II.

2 2

3 Své j sepsánie věnuju tomu, který sluje Duchem stromu. 3

4 4

5 Úvodní slovo * e s podivem, že poměrně četné řady hermetiků, hledajících v literatuře své poučení, opomíjejí většinou kořeny své ho vlastního národa. Je to snad univerzální zákon, a proto nemůže být jinak. V dostupné literatuře si můžeme přečíst stati o hermeticích francouzských, německých a ledasjakých jiných, ale o český hermetismus zavadí jen málokdo. Vůbec už nemluvě o staročeské literatuře a jejím obsahu zde je ono (chtělo by se říci Přemyslovo) pole neorané... Ale jak už to bývá, vždycky se najde někdo, koho okrajové problé my zajímají. To je zase zákon kompenzace, jenž je rovněž universální. Proto přistupme k několika odstavcům, které dokazují, že ne devatenáctým stoletím počíná vzdělanost Čechů ve smyslu hermetickém. Přijměte pozvání do světa zaprášených kodexů, nečitelných necvičeným okem, a snad zahlé dnete paprsek Světla, který z polosetřených písmen tryská!... Vážený čtenáři! Máš před sebou průkopnickou práci, snad skutečně zatíženou řadou omylů. Proto s laskavostí sobě vlastní pomiň poklesky, a zkus si vyhledat to, co je ti k užitku a dobré. Víš-li více než já, ruče se chop pera, a napiš lepší knihu. Pak budeš moci mé pojednání nazvat bezcenným papírem, a vyhlašovat svoji moudrost. Nový Mír / Sendivojov, 23. července Arex 5

6 I. O staročeština z hlediska jazykového 3 taročeština přísluší do skupiny slovanských jazyků, a to do západní větve (společně se slovenštinou, polštinou, samozřejmě moderní češtinou, kašubštinou aj.) Hned na počátku si musíme uvědomit, že období, kdy se z našeho hlediska mluvilo staročesky není nijak ostře časově ohraničeno, a že se jedná o několik staletí. Proto je přirozené, že jazykové jevy (skloňování, přechylování apod.) se za tak dlouhou dobu významně vyvíjely. Z hermetického hlediska je nejzajímavější nejstarší fáze jazyka, která vyjadřuje ideje většinou krátkými, důraznými slovy, je proto vhodná pro citace inteligencí, samozřejmě i pro nejrůznější zaříkávání. Právě v nejranějších dobách byla staročeština dokonalým obrazem (po hermetické, ne jazykové stránce) hebrejštiny, takže pochopí-li dnes někdo přesnou návaznost, bude vlastně v okamžiku schopen interpretovat židovské posvátné texty. Staročeština jako jazyk neměla pevné jazykové základy a pravidla, jako je vidíme u dnešní spisovné češtiny, ale její tvářnost byla ovlivněna mnoha faktory, např.: a) obdobím užívání jazyk se vyvíjel, proto staročeština 13. století je odlišná od století jazyka století 15. b) krajem nářečí a místní výrazy byly zastoupeny mnohem více než dnes, na Moravě se objevuje dokonce zcela odlišné skloňování, typická záměna některých hlásek. Dnešní nářečí můžeme považovat za přežívající relikty staročeštiny. c) vzdělaností poměrně stinnou stránkou dostupných pramenů zůstává, že osoby, kterým přešla latina do krve, používali poté latinský slovosled ve staročeštině. Tím se smazává charakteristická stavba vět, a tím osobitá návaznost na původní kořen universální jazyk, který můžeme nazvat předbabylónský. d) přímým úmyslem tedy sché matičností, při níž autor úmyslně dodržuje určitou literární formu, bez ohledu na přirozenost jazyka. Jde o problé m úzce sepjatý s předchozím. Nemůžeme však říci, že by nejednotnost staročeštiny byla na závadu právě možnost různých slovních tvarů propůjčovala v hermetismu sběhlému mistru skrýt do nevinných vět významná poselství, dvojsmysly a alegorie. Jde o aplikaci řeči zasvěcenců, tzv. ptačí řeči (příp. zelené ho jazyka) na bázi staročeštiny. Dnešní řeč, úzkostlivě dodržující přesné tvary, zdaleka neumožňuje tak bohatý prostor pro podobné kombinace. Vnik staročeštiny musíme, jak už bylo naznačeno, odvozovat od jednotné lidské prařeči. Po babylónské m zmatení jazyků postupoval vývoj přes několik starých skupin indoevropských 6

7 jazyků, až vznikla další dnes neexistující řeč, praslovanština (není totožná se staroslověnštinou!). Z praslovanštiny, jako společné ho základu, vyrůstaly postupně jednotliví předchůdci dnešních slovanských jazyků, větev západní (zjednodušeně česko-polská) se oddělila jako jedna z prvních. Díky tomu nebyla čeština zasažena vlnou přehnané ho měkčení, jako jazyky jihoslovanské, a je velmi vhodná pro využití ve vysokých vědách, např. theurgii. Protože sledujeme dosti dlouhé časové období, musíme promluvit i o vývoji jazyka. Prvotní staročeština, oddělená podle některých známek dříve od slovenštiny než od polštiny, zachovala si takřka neporušené vokalizace, větší plynulost vět (mluva neustálá in perpetua) a jakousi rytmičnost a plynulost. Vokalizace byly vyjadřovány pomocí dvojic samohlásek (Př. uo - Buoh). Zjednodušováním a cizími jazykovými vlivy čeština tyto dvojhlásky nahradila prostými samohláskami (uo ó), které často ještě nebyly dobře přepsány (hólka hůlka). I z tohoto důvodu se dnešní čeština nevyrovná staročeštině, protože nedokáže přesně vyslovit, rytmizovat a vokalizovat samohlásky. Právě samohlásky v staročeštině tvoří klíč, který mi, odchovanci moderní češtiny, jinde nenalé záme. 1 Netvrdím ovšem, že dnešní čeština je vokalizačně nezpůsobilá i přes řadu jazykových reforem dokázali jsme si uchovat mimo jiné jak ů, tak ú s čárkou. Nezapomínejme, že tyto samohlásky, by podobné, představují dvě rozdílné ideje. I přes pád, který náš národní jazyk od středověku zažil, přeci jen čeština patří k dobře způsobilým jazykům magickým. Podobnou ztrátu informace jazyk utrpěl, když byly nahrazeny spřežky dnešním pravopisem. Spřežky nebyly pouze prostředkem přepisu (jak se obecně uvádí), ale vyjadřovaly i určitou ideu podvojnosti z hebrejštiny známých dvojitých písmen. Zavedením háčků se z češtiny vytratilo např. rozlišování koncové ho s, tím i jeho výslovnost a podstata. Další obětí zjednodušování zápisu byl odstraněn rozdíl mezi měkkým a tvrdým l, a to tak dokonale, že pro tvrdé l nemá dnešní čeština vůbec znak. Rozlišování dvou l, příznačně v biblické m textu, bránil zejména Mistr Jan Hus, což mu buď připočteno k dobru. 1 Vzpomeňme si na citát z Kabbalistické ho zasvěcení Františka Kabeláka: Jakub Böhme se nemýlil, když řekl, že magie spočívá na zvuku. 7

8 Právě Husova reforma pravopisu byla ještě dosti citlivá k myšlenkové náplni jednotlivých písmen, a nepoškodila samotné základy jejich významu. V dalších reformách, pohusovských, vystupuje do popředí zájem gramatický, tj. co nejvíce zjednodušit zápis a pravopis češtiny. Ideová náplň jednotlivých písmen je potlačována, a tím se ztrácí kvalita jazyka. Pro úplnost ještě musíme vymezit jednotlivé etapy vývoje staročeštiny. Upozorňuji, že mé dělení se neshoduje s hlediskem jazykovědců. Hlavním rozlišovacím znakem je ideová náplň. a) prvotní staročeština, oddělená již od slovenštiny a polštiny, cca 7-9. století. Jelikož není přímých písemných pramenů, lze pouze obecně dovozovat jednotlivá slova. Jazyk pravděpodobně zachovával velmi čistě vokalizace a přídechy, na druhou stranu trpěl malou slovní zásobou a přílišnou jednoznačností. b) staročeština ranné ho středověku cca století. Z esoterního stanoviska vrcholná fáze jazyka, dosti přesné vokály, dvojitá písmena i přídechy. Slovní zásoba je zachována v nečetných památkách, za nejlepší práci je možno považovat kompletní staročeský překlad Bible, tzv. první redakci, zachovávající původní staročeské jazykové prvky i výrazy, které do češtiny přešly ze staroslověnštiny Cyrila a Metoděje. Abeceda se skládá z 22 naků + samohlásek, stejně jako hebrejské písmo. c) staročeština husitská 15. století, zjednodušuje se pravopis, první poškození idejí. Odstraněny přídechy, některé spřežky, přetrvávají zkratky. Velké množství zachovalých památek, církevního i světské ho obsahu. d) čeština rudolfínská 16. a částečně 17. století. Dále zjednodušený jazyk, velký vliv latiny na skladbu vět, zmatení návaznosti na hebrejskou abecedu. Bohatá literatura, mimo jiné i překlady hermetické literatury, původní česká díla o astrologii, alchymii apod. Úzká vrstva zájemců o hermetismus se snaží udržet původní význam hlásek, avšak neúspěšně. e) čeština humanistická 17. a 18. století. Z řeči mizí většina spřežek, všechny středověké zkratky, vokalizace velmi poškozeny. Odtud je možno hovořiti o moderní řeči, teoreticky umožňující zpřístupnění původní i světové tvorby. Pod vlivem Němčiny znovu poškozena větná stavba, čeština se stává mnohomluvnou, těžko použitelnou pro evokace apod. Ztenčující se slovní zásoba hrozí zánikem jazyka. f) čeština obrozenecká 18 až 19. století. Jazyk je obrozenci zachráněn v hodině dvanácté, avšak za cenu kontaminace slovy z mnoha cizích jazyků, zejmé na slovanských. Čeština se stává tou řečí, jak ji známe v dnešním slova smyslu, ale ztrácí návaznost na své starší kořeny. Tuto etapu můžeme nazvat internacionalizací přejaty byly tisíce slov, dnes naprosto běžných. Bylo provedeno několik necitlivých jazykových reforem, zcela měnících zápis i pravopis řeči. Konečné odpoutání se od staročeštiny, počátek kodifikace spisovné ho jazyka, mnoho původních slov odsunuto na okraj jako 8

9 nespisovná. Zjednodušený jazyk se stává přístupný širokým masám, avšak prakticky ztrácí své esoterní kvality. g) čeština moderní 20. století a dále - opětná zestručňování, cizorodé vlivy německé, ruské a anglické. Pravopis podlé há zcela hledisku literárně kritické mu. Značný vzrůst spisovné slovní zásoby však dává možnost k širší vyjadřovací schopnosti, a to včetně analogií. Není možné přesně určit, kdy končí staročeština a nastupuje dnešní čeština. Za labutí píseň staročeštiny považuji germanizaci a následující Národní obrození. V této době byla posunuta celá větná skladba do té míry, že staročeština je modernímu čtenáři jazykem více vzdáleným, než slovenština. To je základní suma vědomostí, aby bylo porozuměno té matu. Abych učinil za dost své mu svědomí, musím ještě rozebrat vztah staročeštiny a staroslověnštiny z hlediska hermetické ho, nebo tato studie nebyla (pokud vím) nikde provedena. Předně si povězme něco o staroslověnštině je to jazyk jihoslovanský, měkčí než čeština, původem z okolí Soluně (Thessaloniké) v dnešním Řecku. Staroslověnština byla použita sv. Cyrilem a Metodějem k lepšímu přenesení křesanství mezi Slovany. Papežskou bulou byla povolena jako jazyk církve zastupující latinu, později zamítána a pronásledována. Jako jazyk vnitřní jazyk pravoslavné církve se uchovala tzv. církevní slovanština, což je modernější verze staroslověnštiny. Staroslověnština byla mezi Slovany skutečně značně rozšířena, a to zejmé na v Rusku, Chorvatsku, Srbsku, Slovinsku a Čechách. Vytvořila tři velké jazykové podskupiny: a) ruskou z ní se vyvinula církevní slovenština b) chorvatskou udržela se v klášterech, by omezenou měrou. Nabízí cenné varianty řeči, umožňující porovnávat čistotu ruské redakce a rozpoznávat přejatá slova c) českou, jejíž vývoj byl několikrát přerušen a zničen. Z hlediska té matu nás zajímá právě tato redakce. Co našim předkům nabízela staroslověnština? Odpověď je opět závislá na období, o které m mluvíme. 9

10 Předně staročeština na konci svého prvotního období (cca 9. století) doplnila pomocí staroslověnštiny částečně svou slovní zásobu. Protože slova byla vybírána podle idejí, byla pro staročeštinu přínosem, ne zkázou. Zároveň se v této fázi našim předkům dostalo možnosti poznat křesanské náboženství, a začlenit se tak do Evropy, tehdy silně christianizované. Úloha věrozvěstů připadla u nás Cyrilu a Metodějovi, dvěma neobyčejným zasvěcencům. Pro vnitřní potřebu křesanské obce bylo nutné pořídit staroslověnské překlady výňatků bible, což sv. Cyril a Metoděj učinili ještě než počali víru šířit. Metoděj později na českém území vybudoval školu, vlastně zasvěcovací středisko, které měla za účel pořídit celý překlad Bible. Šlo o práci velkého rozsahu. Metoděj svými znalostmi převedl text tak, aby neztratil svou původní hebrejskou symboliku a byl tudíž té měř rovnocenný podání v hebrejštině. Šlo o tzv. inspirovaný překlad, při němž význam hlásek zůstává zachován. Nepředstavujme si však, že lze položit rovná se mezi určité hlásky obou abeced. Významy se mění podle umístění ve slově, a proto nelze sestavit takovou tabulku analogií, která by byla dokonalá a ihned použitelná. Lze pouze nastínit vzájemné vztahy. Metodějův překlad bible byl pořízen za krátké časové období, pravděpodobně za 9 měsíců. Metoděj diktoval, psali dva jeho žáci, označovaní legendistickou literaturou jako skoropisci (skor ve významu rychle, dříve). Byl přeložen celý text, včetně některých knih apokryfních (pseudoepigrafních). Tento překlad se nám bohužel nedochoval, je známo pouze několik drobných fragmentů pozdějších opisů. Na druhou stranu se dochovaly překlady, které Cyril s Metodějem pořídili před odchodem do Čech, tedy Žaltář, Apoštol, Čtveroevangelium apod. Nejde však o práce související se staročeštinou, a proto je pomíjím. Abychom se navrátili k historické mu vývoji české redakce staroslověnštiny je známo, že po smrti Metodějově (6. dubna 885) byli slovanští kněží pronásledováni, až nakonec byl zrušen Sázavský klášter. Slovanské knihy byly ničeny, ne jako kacířské, ale jako nepoužitelné a později i nečitelné. Jistá slabá tradice české staroslověnštiny zůstala zachována. Podruhé přivedl slovanské kněze do země císař a král Karel IV. (1472) V Karlově době měla staroslověnština pro českou řeč již jiný význam, spočívající zejmé na v čistotě vokalizace a zejmé na rozlišováním dvojího přídechu, který se začínal ze staročeštiny již vytrácet, a jeho použití mnohdy nebylo jasné. 10

11 Právě díky přítomnosti a znalostem Benediktinů slovanské ho ritu byl první český překlad bible tak dokonalý, že pozdější překlady, včetně tolik opěvované ho a krásné ho zpracování Kralické ho nedosahují té úrovně, jako překlad prvotní. Zejmé na proto ne, že ona první redakce je provázána těsně s textem hebrejským, slova jsou tlumočena podle idejí (a ne podle skutečností). Stručnost slovních výrazů je sice pro nás nezvyklá, ale o to důrazněji lze text citovat. Použití tohoto překladu je velmi vhodné pro evokace 72 gé niů. Z vlastní zkušenosti vím, že citování staročeské je účinnější, než tak často doporučované texty latinské. Platí to nejvíce pro evokátory, kteří latinsky neumí. Je nutno ideu pochopit až po ní může následovat úspěšná operace. Po vyhnání slovanských mnichů (1419) ztrácí staročeština možnost okamžité ho porovnání se staroslověnštinou, oba jazyky se vyvíjejí odlišným způsobem. Tak zaniká provázanost Metodějova, a končí hermeticky nejcennější etapa staročeštiny. Nutno se ještě zmínit o jednotlivých abecedách, jimiž byla staroslověnština podávána. Jde o dvě samostatné abecedy, hlaholici a cyrilici. Cyrilice starší abeceda, vytvořená sv. Cyrilem, byla používána v první etapě církevněslovanské misie v Čechách. Hlaholice (glagolice) novější písmo, druhá etapa české staroslověnštiny. Jelikož je dostupná celá řada odborných pojednání, odkazuji zájemce o podrobnější popis na četné učebnice jazyka staroslověnské ho. O obou abecedách se zmiňuji zejména proto, že v hlaholici byly psány i knihy staročeské (přesněji česko-hlaholské ). Těchto textů se nám kvůli jejich pozdější nečitelnosti zachovalo velmi málo, zejmé na značná část samostatné ho překladu bible, dále Comestor, Pasionál, Zlatá legenda, většinou neúplně. Texty česko-hlaholské podávají nejčistější podobu staročeských přídechů, protože hlaholice má pro ně znaky. Při čtení těchto spisů je samozřejmě třeba dát pozor na přejatá slova staroslověnská. Význam hlaholské ho písma pro vývoj staročeštiny nesmí být zanedbáván. Tabulky analogií hebrejské abecedy, cyrilice, hlaholice a latinky podám v další kapitole. 11

12 II. Staročeština jako posvátný jazyk 6 předchozím textu bylo naznačeno mnoho důležitých věcí, které budu nyní rozvíjet. Staročeština, doplněná a zdokonalená Cyrilem a zvláště Metodějem, tvořila systé m posvátné ho jazyka, blízký hebrejštině, poněkud vzdáleněji příbuzný i sanskrtu. Metoděj ustanovil převodní systé m hebrejština řečtina staroslověnština čeština. Z tohoto ohromné ho syntetické ho díla nezůstalo zevně nic zachováno. Avšak staročeština má charakteristické znaky posvátné ho jazyka: a) neexistují jednotné tvary a omezený počet slovní zásoby b) každé písmeno má číselný a ideový význam, základ c) jazyk se skládá jak z krátkých důrazných slov, nutných k citacím theurgie, tak ze slov mnohaslabičných, usnadňujících prosebné modlitby, litanie ke světcům apod. d) jazyk umožňuje mnohoznačnost a alegorie Pro zajímavost dodávám, že Čechové (a tím samozřejmě staročeština) jsou uváděni v seznamu 72 vyvolených národů božích odpovídá jim 21. génius Nelekael. Tento seznam je však poměrně pozdní, ale to nemusí znamenat nepravdivý. Můžeme prové st i kontrolu, zda je staročeština skutečným posvátným jazykem. Použijeme k tomu čtyřpísmené jméno Boží, tetragrammaton JHVH. Pokud jej přepíšeme v které mkoli posvátné m jazyku, musí mít opět čtyři hlásky. Vidíme jasně, že podmínka je splněna staročesky zní toto slovo BUOH. Z tohoto jednoduché ho příkladu zároveň vidíme, že samohlásky hebrejské neodpovídají staročeským. Pro snadnější uchopení staročeštiny přidávám tabulku spřežek uo aa oo ee ii uu cz rz zz Vyslovováno jako kombinace těchto hlásek, později jako ó, ú á ó é í ú, ů, řídí se určitými pravidly č, někdy i c ř, někdy i r ž 12

13 Ve spřežkách, obsahujících z, mohlo být toto písmeno v oprávněných případech nahrazeno písmenem s. Z hlediska hermetické vokalizace můžeme staročeské měkčení písmen ď, ň,, považovat buď za spřežky (písmeno + zvláštní měkký přídech), nebo nabodeníčka - tečky (dnešní háčky) považovat za znamínko podobné ho druhu, jakými se označují hebrejské samohlásky. Proto jsem dříve napsal, že není dobré přepisovat spřežkové souhlásky (č, ř, ž) stejným způsobem, jako hlásky měkčené tečkou (ď, ň, ). Směšujeme tím totiž dvě různé ideové vlastnosti písmen a pomíjíme jejich význam. I přes pokusy zavé st již ve středověku analogický (opisný, bezspřežkový) pravopis používaly se spřežky ještě do 19. století. Jedinou spřežkou, která zůstala v moderní češtině je písmeno ch. Velkou škodu utrpěla vyjadřovací schopnost češtiny, když byl pominut předpřítomný čas. Jeho podstatu uvidíme nejlé pe na příkladech: a) budoucí čas budu psáti b) přítomný čas píšu c) předpřítomný čas byl jsem psal (bieše sem psal) d) minulý čas psal jsem Poslední podstatným jevem, který moderní čeština nezná, je duál. Jde o tvary v množné m čísle, raději vysvětlím na příkladu: Moderní čeština: dva muži šli Staročeština: dva mužie šla Koncovka se řídí slovem dva, ne slovem muži. Ke kapitola Čeština jako posvátný jazyk přísluší nezbytné tabulky přepisů: a) hebrejská abeceda latinka b) hlaholice - latinka c) cyrilice latinka 13

14 a konečně dosud nepublikované tabulky číselných analogií: a) Hebrejská abeceda - hlaholice b) Hebrejská abeceda - cyrilice Je velmi obtížné pochopit vzájemné vztahy písmen tak přesně, abychom mohli sledovat propojení staročeštiny s hebrejštinou. O takovou synté zu se uvedené náčrty nepokouší, ukazují jen souvztažnosti na prvním stupni. Hebrejská abeceda ve vztahu k latince Znak Název Číslo Zvuk a Alef 1 Hlasový záraz, přídech b Beth 2 V, B g Gimel 3 G d Daleth 4 D h He 5 H w Vau 6 V, U, O z Zajin 7 Z t Chet 8 Ch j Tet 9 T y Jod 10 J k Kaf 20 K, Ch koncové l Lamed 30 L m Mem 40 M, M koncové n Nun 50 N, N koncové s Sameh 60 S c Ajin 70 Hlasový záraz hrdelní p Pe 80 P, F, F koncové c Cade 90 C, C koncové q Kof 100 K r Reš 200 R f v Šin 300 S, Š (SS) t Tau 400 T 14

15 Hlaholice ve vztahu k latince Hlaholice Latinka Oblá Hranatá Název Číslo Zvuk az 1 a buky 2 b vědě 3 v glagol'i 4 g dobro 5 d jest 6 e živěte 7 ž dzé lo 8 dz zemlja 9 z iže 10 i i 20 i ďerv 30 ď kako 40 k ljudje 50 l myslitel 60 m naš 70 n on 80 o pokoj 90 p rci 100 r slovo 200 s tvrdo 300 t uk 400 u frt 500 f chěr 600 ch ot 700 o šta 800 št ci 900 c črv 1000 č ša 1 š 15

16 Cyrilice ve vztahu k latince Znak Název Číslo Zvuk az 1 a buky 2 b vědě 3 v glagol'i 4 g dobro 5 d jest 6 e živěte 7 ž dzé lo 8 dz zemlja 9 z iže 10 i i 20 i ďerv 30 ď kako 40 k ljudje 50 l myslitel 60 m naš 70 n on 80 o pokoj 90 p rci 100 r slovo 200 s tvrdo 300 t uk 400 u frt 500 f chěr 600 ch ot 700 o šta 800 št ci 900 c črv 1000 č ša 1 š 16

17 Číselná analogie mezi hebrejskou abecedou a hlaholicí Znak Název Litera Číslo Číslo Litera Název oblý hranatý Alef a 1 1 a az Beth b 2 2 b buky Gimel g 3 3 v vědě Daleth d 4 4 g glagol'i He h 5 5 d dobro Vau w 6 6 e jest Zajin z 7 7 ž živěte Chet t 8 8 dz dzé lo Tet j 9 9 z zemlja Jod y i iže Kaf k i i Lamed l ď ďerv Mem m k kako Nun n l ljudje Sameh s m myslitel Ajin c n naš Pe p o on Cade c p pokoj Kof q r rci Reš r s slovo Šin f v t tvrdo Tau t u uk 17

18 Číselná analogie mezi hebrejskou abecedou a cyrilicí Název Litera Hodnota Znak Číslo Litera Název Alef a 1 1 a az Beth b 2 2 v vědě Gimel g 3 3 g glagol'i Daleth d 4 4 d dobro He h 5 5 e jest Vau w 6 6 dz dzé lo Zajin z 7 7 z zemlja Chet t 8 8 i i Tet j Jod y i iže Kaf k k kako Lamed l l ljudje Mem m m myslitel Nun n n naš Sameh s Ajin c o on Pe p p pokoj Cade c č črv Kof q r rci Reš r s slovo Šin f v t tvrdo Tau t u uk V uvedených sché matech se skrývá mnoho vztahů, které je možné využít při evokacích. Je nutno porovnávat číselnou hodnotu hebrejských písmen s českými, příp. hlaholskými a cyrilskými. Tabulkami končí část přípravná, v níž lze naleznout informační minimum, které musí zájemce o použití staročeštiny v hermetice bezpečně ovládat. Následuje kapitola historická. 18

19 III. Kořeny a (některé opomíjené ) osobnosti české ho hermetismu ( ermetika, stejně jako světské vědy, bývá závislá na geniálních jedincích, kteří její vývoj dovedou posunout daleko v před. Každý národ hledá původ esoterního vzdělání v jiné době, my, Čechové, vidíme je v 9. století po příchodu Cyrila a Metoděje. Tyto dvě postavy, čnící na počátku naší psané minulosti, tvoří dvojici nejvyšších Mistrů a zasvěcenců. Bylo napsáno mnoho desítek knih o apoštolech slovanstva, ale snad žádná se nevěnuje hledisku vysokého vědění. Je tedy úkolem mým podati alespoň kratičký doklad o velikosti poznání Cyrilova a Metodějova. Sv. Cyril, rodem Řek, svými součastníky zván Filosof, získal studiem mnohé zkušenosti. Byl vychováván společně s Byzantským císařem. Již jako mladý dokázal svými argumenty překonat učence (vnější) židovské i muslimské víry. Vyznal se v hierarchii nebeské. Později se věnoval misijní činnosti na Moravě, kam přenesl část své moudrosti, kterou poznal již ve svých 7 letech. Zemřel 14. února 869 v Římě. Běžné životopisy jsou snadno dostupné, podávám pouze důkazy Cyrilova zasvěcení: Cyrilova modlitba k sv. Řehoři Ó Řehoři, tělem člověče, ale duší anděle! Ač jsi byl tělem člověk, zdál jsi se andělem. Nebo ústa tvá jako jeden ze Serafů oslavují Boha a všecek svět osvěcují naukou pravé víry. Proto přijmi i mne, jenž se ti kořím láskou a věrou, a buď mi učitelem a osvětitelem. Modlitbu lze využít i jako litanii, pro evokaci světce. Svatý Řehoř v křesanství odpovídá analogicky židovské mu rabínu Jicchaku Luriovi. Přidejme ještě dva texty dokazující, že Cyril znal analogie písmen, a byl tedy schopen převé st hebrejštinu na jakýkoli jazyk bez ztráty hermetického významu:... Žil pak tam nějaký Samaritán a přicházel k němu (k Cyrilovi) a přel se s ním. Přinesl té ž knihy samaritánské a ukázal mu je. Filosof si je od ně ho vyprosil, zavřel se v příbytku své m a oddal se modlitbám, a od Boha byv osvícen, začal čísti knihy bez chyby

20 ... Jest ve chrámu svaté Sofie (v Cařihradu) pohár z drahokamu, dílo Šalamounovo. Na něm jsou napsány verše hebrejským a samaritánským písmem, jichž nemohl nikdo přečísti ani vyložiti. Filosof jej vzal a vyložil. Prvý verš zní: Číše má, číše má, prorokuj, dokud takto je hvězda. Buď nápojem Pánu, prvorozenci bdícímu v noci. Potom druh verš: Pánu na okoušení vytvořena z dřeva jiné ho. Pij a zpij se veselím, a vzkřikni alleluja. A konečně třetí verš: Hle, kníže! uzří všechen sbor slávu jeho, a král David uprostřed nich. Potom je napsáno číslo To nám všem postačit k důvěře v osvícení sv. Cyrila. Sv. Metoděj, Mistr a vykladač písma, rodem z vysoce postavené řecké rodiny. Jako druh provázel sv. Cyrila, po jeho smrti převzal církevní středisko na Moravě. Oproti své mu druhu měl značnější dar prorocký. Zemřel 6. dubna 885 na Moravě.. Není nutné mnoho psát, nebo sv. Cyril si zvolil jistě druha v poznání sobě rovné ho. Uvedu tedy jedinou ukázku, pojednávající o překladu Bible:... Potom však, když se oprostil od všeho shonu a pé č i svou uvrhl na boha, posadiv napřed ze svých učedníků dva kněze, dovedné rychlopisce, přeložil vbrzku všechny knihy Písma úplně, kromě Makabejských... v osmi měsících, počav březnem, do dvacáté ho šesté ho dne měsíce října (sv. Demetria)... Je velmi pravděpodobné, že po svátku sv. Demetria přeložil se svými druhy i knihy Makabejské, protože se v dalším textu mluví o pokračující překladatelské činnosti. Esoterní moudrost Sv. Cyrila a sv. Metoděje udržoval klášter Sázavský, centrem latinské vzdělanosti byl klášter Břevnovský. Neuděláme ale stejnou chybu jako jazykovědci, když budeme plakat nad ztrátou tradice cyrilometodějské po zrušení Sázavského kláštera. Existují důkazy, že soluňští kazatelé včlenili své vědění do staroslověnské a posléze staročeské řeči, a práce nejdůležitější, tj. symbolicky a ideově věrný překlad Tóry, potažmo celé Bible, opisovači zachovali po naše časy. Texty staročeské bible vyšly v několika vydáních, z nichž pro naše účely nejlepší je tzv. akademické vydání (Staročeská bible Drážďanská a Olomoucká, Academia, 1981, 1985, 1988). Jiná vydání většinou vyžadují hlubší znalosti staročeské řeči jako celku. 20

21 Uveďme počátek Genese (Gen ) v nejstarším české m překladu: V počátc ě svořil Buoh nebe i zemi. Ale země byla neužitečná a prázdná a tmy biechu nad tváří propasti a duch boží nášieše sě nad vodami. I povědě Buoh: Buď světlo! I svořeno jest světlo. A viděv Buoh světlost, že jest dobrá, i rozdělil světlost ode tmy. I nazval jest světlost dnem a tmy nocí, i učiněn jest večer z jitra, den jeden. Nemíním upozorňovat na všechny přednosti staročeské ho překladu, jen jednu pominout nemohu: všimněte si, že místo obvyklého den první je psáno den jeden. Je to správná varianta, protože respektuje tzv. nultý den stvoření 2 (Gen. 1.1,2) Moderní překlady tento fakt naprosto ignorují. Ale opusme příšeří počátku českých dějin, a věnujem se další velké postavě tentokrát samotné mu císaři a králi Karlu IV. Karel IV. Lucemburský, (* 14. května listopadu 1378) byl jedním z největších znalců esoterní symboliky, geometrie a architektury. Od roku 1346 českým králem. Zanechal po sobě ohromné dílo, a to jak literární, tak architektonické. Vyjmenujme alespoň symbolické zobrazení Cesty Královskou cestu, analogii nebeské ho Jeruzalé ma Karlštejn, a dílo z nejvýznamnějších, Svatováclavskou korunu. Není potřeba zdlouhavě popisovat vědění Karlovo poznamenávám jen toto: Kdyby po Karlu IV. nezůstalo nic, než královská koruna, kterou navrhl a před svou smrtí s ní sňal ametysty, aby se na ní dosud nevrátily, musíme jej jen za tento klenot považovat za Mistra z nejskvělejších. A přidejme ukázku literární, z Korunovačního řádu, jehož je Karel IV. autorem:... Arcibiskup 3 vloží na kněze královy pláš č, řka: Vezmi pláš č na čtyři hrana udělaný, skrze něžto srozuměj, že čtyři cesty světa božské moci jsú poddány, a nižádný mó ž sčastn ě kralovati na zemi, leč by jemu moc královánie byla dána s nebes Podrobně v pentalogii Ladislava Moučky Arcibiskup symbolizuje Sv. Václava. 21

22 Od krále se přesuneme do podhradí, protože stojí psáno: Jako nahoře, tak i dole. Vidíme postavu v černé m hábitu, přísně laskavou, neoblomnou... Mistr Jan Hus ( ), vykladač písma, hledač pravdy. Byl bakalářem, později mistrem svobodných umění, vyučoval na Univerzitě Karlově. Proslavil se zejména svými českými spisy, vykládajícími otevřeně jak některá tajemství svátostí (mysté ria), tak odporem proti vnější církvi. Za některé články, údajně odporující katolické nauce, byl odsouzen koncilem a upálen v Kostnici (Konstancia, Švýcarsko). V dnešní době, po Druhé m Vatikánské m koncilu, byla část Mistrových nauk uznána za pravé s správné. Okolo Mistra Jana (vzpomeňme na analogii Jana apoštola, rybáře Páně a miláčka Božího) se vytvořila skupina nadšených pravdy milovníků, významných teologů a skutečných znalců písma, kteří však často převraceli Janova slova ve svůj prospěch, sice je můžeme uznávat jako mudrce, nedosahující však velikosti Mistr Jana. Do té to skupiny patří zejmé na extatický kazatel Jan Želivský, a vykladač Bible Jakoubek ze Stříbra, který obnovil přijímání pod obojí způsobu). Příklad textu Dcerka Mistra Jana Husi: Slyš, dcerko! A přichyl své ucho a věz, že že chci, aby poznala sě, vědúc k komu jsi podobná stvořena, druhé, aby poznala své svědomie, třetie, aby poznala nynějšieho života biedu, čtvrt é, aby poznala zdejšieho života přiebytka pokušenie Dcerka znamená církev, a k ní Mistr Jan mluví. Jde o typický jinotajný text, plný symbolů. Pokud vidíme tvrzení, že Dcerka je pouze vzdělavatelný spis pro ženy, musíme zakroutit nevěřícně hlavou. Pro hledajícího je dcerka jedním z nejcennějších staročeských pramenů, třebaže tak na první pohled nevypadá. Mistra Jan Hus z Dcerky veřejně předčítal při svých kázáních, přičemž ovšem symboliku vysvětloval jasněji. Po postavách, které si sice věnovali hermetice, ale skrývají se příliš hluboko v minulosti, nebo se zaštiují křesanstvím jako celkem, a nerozlišují mezi hermetikou a teologií, povězme si ještě několik stručných vět o hermeticích v pravém slova smyslu, tedy zejmé na o badatelích alchymických a astrologických. Předem upozorňuji, že se nebudu rozepisovat o cizích hermeticích 4, u nás žijících, jen některé z nich vyjmenuji: 4 Kabbalisty a učence pražské židovské obce nevypisuji, té ma je obsáhlé a vymyká se staročeské vzdělanosti. 22

23 Claudius Syrrus Romanus, alchymista pana Viléma Voka z Rožmberka, Johannes Kepler, vynikající matematik, astronom a astrolog, reformoval astrologii. Sendziwoius polský Mistr, alchymista Rudolfa II., provedl transmutaci, Tycho de Brahe, skvělý astronom a astrolog, alchymista, ve službách Rudolfa II. Jaroš Geimiller z Třebska - alchymista Nejvýznamnějším alchymistou českého původu byl patrně Bavor mladší Rodovský z Hustiřan ( ), alchymistický badatel, spisovatel a překladatel. Vydal několik vlastních knih, mnohé spisy přeložil - Řeči filosofské, Česká alchymie, Kniha o dokonalé m umění alchymické m, Bernard de Tarvis: O Hermesově filosofii Na jeho náhrobku čteme krátké zhodnocení jeho života: Bavor Rodovský ab Hustiřan + Budini vir ingeniusus, alchimiae deditus Bavor Rodovský z Hustiřan, + na Budyni, muž nadaný, alchymii oddaný. Z jeho četných prací podávám staročeský překlad smaragdové desky: Tabule smaraková, v hrobě Hermesově nalezená a na ní výklad: Jistě bez klamu, jistotně a pravdivě, co je ze spod, jest jako to, co jest nahoře, a co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, k činění divův jedné věci. A jakož všechny věci byly od jednoho, rozmejšlením jednoho, tak všecky věci byly narozeny od té t o jedné věci spojením. Otec jeho jest slunce, matka měsíc. Nesl to vítr v břiše své m. Země jest krmice její. Otec všeho tajemství jest tento. Mocnost jeho jest dokonalá, bude-li obrácena do zem ě, oddělíš zemi od vohn ě, subtylné od hrubé ho, lehounce s velikým vtipem. Stupuje od země do nebes a zase dolu zstupuje do země. Obejmeš moc svrchních i zpodních věcí. Tak budeš míti slávu všeho světa. Protož odejdi od teb e všeliké zatemnění, teďky jest vší síly síla silná, nebo přemůže každú věc subtylnou a každů tvrdú pronikne. Tak svět stvořen jest. Tu budou přípravy rozlič né, jichžto spůsob teď jest, protož nazván sem Hermes Trismegistus, majíc tři částky filosofie celé ho světa. Naplněno jest, jak sem řekl o připravení slunce. Od alchymie přejděme k astrologii a (hermetickému) lé kařství, a sice ne k jedné osobě, ale hled ke dvěma otci a synovi. Předmětem našeho zájmu jsou bakalář Šimon Hájek z Hájku a jeho syn, doktor Tadeáš Hájek z Hájku. 23

24 Šimon Hájek z Hájku, polyhystor, shromáždit velkou měšanskou knihovnu, zaměřenou na hermetické vědy. Svou pracovnu nechal vyzdobit alchymistickými hesly, a tomu odpovídající symbolikou.vzácné esoterické knihy u něj sháněl i císař Rudolf II.; i to svědčí o jeho značné erudici a bohatých fondech. Tadeáš Hájek z Hájku ( ), vynikající lé kař, astronom, astrolog, spisovatel a překladatel. Proslavil se vynikajícím staročeským překladem hermetické ho Herbáře Dr. Petra Ondřeje Mathiolla. Vydával i knihy astrologicko astronomické ho obsahu. Velmi významný je jeho spis Fragmentum astrologicum, v němž provádí synté zu astrologie a lé kařství. Z ostatního díla vyjmenujme: Oratio de laudibus geometriae, Acta medica contra Philosophia, krom toho celá řada minucí (astrologických kalendářů). Z dalších astrologů (a astronomů) je možno stručně zmínit Cypriána Lvovické ho ze Lvovic ( ), poněkud pověrečné ho Jiřího Kuté na, Matěje Grylla z Gryllova ( ), a Šimona Partlické ho ze Špitzberka ( ) Pozoruhodným učencem byl rovněž Jan Marek Marci z Kronlandu ( ), jinak lé kař a fyzik napsal filosofický spis Philosophia vetus restituta, která obsahuje některé hermetické myšlenky. Více osobností popisovat nemohu, protože se již vymykají z doby, kdy byl aktivně používán jazyk staročeský. Historikové české esoteriky zajisté jednou mezeru zaplní, jako se tak stalo u dějin hermetismu 20. století. Přistupme tedy k části knihy, která je z našeho hlediska nejdůležitější k hermetické praxi. 24

25 IV. Praktické využití staročeštiny v hermetických vědách * ako první pomůcku praktickou sestavil jsem tabulku 72 gé niů, s příslušnými žalmy, které je třeba citovat při jejich evokaci. Žalmy jsou podány ve znění České bible hlaholské, resp. Bible Drážďanské. Citace 72 géniů ve staročeštině Gé nius Žalm Znění žalmu 1) Vehujah 3.4 Ale Ty Hospodine přijímatel mój jsi, sláva má, a povyšuje hlavu mú. 2) Jeliel Ale Ty, Hospodine, nevzdalij pomoci tvé ode mně, k obranie mé vezři. 3) Sitael 91.2 Dí Hospodinu přijímatel mój jsi, i útočiště, Buoh mój, úfati budu veň. 4) Elemiah 6.5 Obra sě, Hospodine a zpros duši mú, spasena mě učiň, pro milosrdie tvé. 5) Mehosiah 34.4 Velebte Hospodina se mnú, a vzvyšme jmé no jeho vespolek. 6) Lelahel 9.11 Zpievajte Hospodinu, jenž bydlí na Sióně, zvěstujte mezi národy učenie jeho. 7) Achaiah Milostivec, i milostivý Hospodin, dlúhomyslný, a mnoho milosrdný. 8) Kahetel 95.6 Pojďte modlímy sě i padniem před Bohem, jenž učinil nás. 9) Aziel 25.6 Rozpomeň sě na milosrdie Tvá, Hospodine, a na smilovánie Tvá, která od věku jsú. 10) Aladjah Buď milosrdie Tvé, Hospodine, nad námi, jakožto smí úfati v Tě. 11) Lauviah Živ jest Hospodin i požehnáni mój, a vzvýšen bude Buoh spasenie mé ho. 12) Habujah 9.22 Proč, Hospodině, zašels daleko, a hrzieš v potřěbnostěch, v zarmúcení. 13) Jejazel 98.4 Radujte sě Hospodinu všecka zěmie, zpěvajte, i veselte sě a pějte. 14) Mebahel 9.10 I učiněn jest Hospodin útočišče chudé mu, a pomocník v núziech i zámutciech. 15) Hariel I učiněn mi jest Hospodin útočišče, a Buoh mój, v pomoc naděje mé. 16) Hakamiah 88.2 Hospodine, Bože spasenie mé ho, ve dne volal sem, i v noci před Tebú. 17) Lauviah 8.2 Hospodine, Hospodine náš, kterak divné jest jmé no Tvé, po všie zemi. 18) Kaliel 7.9 Suď mě, Hospodine, podlé spravedlného, zpytuje srdce i ledviny, Bože. 19) Leuviah 40.2 Čakaje čakal sem Hospodina, i přizřel ke mě. 20) Pahaliah Hospodine, vysvoboď dušu mú od rtóv nepravých, i ot jazyku lstivé ho. 21) Nelekael Ale v Tě úfal sem Hospodine, řekl sem Ty si Buoh mój. 22) Jejajel Hospodin ostřiehá tebe, Hospodin obrana tvá, nad rukú pravú tvú. 23) Melahel Hospodin ostřiehaj vchod tvój, i východ od tvój, z tohoto nynie, až na věky. 24) Hahujah Aj, oči Božie na bojícího sě Jeho, a v těch úfají v milosrdie Jeho. 25) Nithajah 9.2 Zpoviedati sě budu Tobě, Hospodine, vším srdcem mým, rozprávěti budu všeci divy Tvé. 26) Haajah Volal sem ve všem srdci mé m, uslyš mě Hospodine, spravedlností Tvých hledati budu. 27) Jerathel Vypros mě, Hospodine, ot člověka zlého, ot mužie nepravé ho vypros mě. 28) Seciah Bože, nevzdaluj sě ote mně, Bože mój, ku pomoci mé j přizři. 25

26 29) Rejiel 54.6 Nebo to Buoh pomáhá mi, a Hospodin přijimatel jest duše mé. 30) Omael 71.5 Neb Ty jsi trpědlivost má, Hospodine, Hospodine naděje má, ot mé mladosti 31) Lekabel Že sem nepoznal Písma, vendu v mohutnosti Božie, Hospodine, pomněti budu spravedlnosti Tvé j samej. 32) Vasarjah 33.4 Nebo pravé jest slovo Božie, a všecka diela jeho u vieře. 33) Jehuiah Hospodin zná myšlenie lidská, nebo marná sú. 34) Lehahjah Úfaj Izrahel v Hospodina, z tohoto nynie až na věky. 35) Kevakjah Miloval sem, že uslyšal Hospodin hlas modlitby mé. Gé nius Žalm Znění žalmu 36) Menadel 26.8 Hospodine, miloval sem krásu domu Tvé ho, i miesto přěbývánie slávy Tvéj. 37) Aniel 80.8 Bože cnosti obra ny, a pokaž obličej tvój, i spasení. 38) Haamiah 91.9 Nebo Ty si Hospodine naděje má, přievysoko položil si útočišče Tvé. 39) Rehael Slyšal Hospodin i smiloval se jest nade mnú, Hospodin učiněn pomocník mój. 40) Jeiazel I proč Hospodine zapuzuješ modlitbu mú, otvracuješ tvář Tvú ote mně. 41) Hahahel Hospodine, vysvoboď dušu mú od rtóv nepravých, i ot jazyku lstivé ho. 42) Mikael Hospodin ostřiehá tebe ote všeho zlé ho, ostřiehá duši tvú Hospodin. 43) Veubjah A já sem k Tobě Hospodine volal, a ráno modlitba má přědejde Tě. 44) Jelahjah Dobrovolnosti úst mých dobře libé učiň Hospodine, a súdóm Tvým nauč mě. 45) Lealjah Ač diech: hnula sě jest noha, milosrdě tvé, Hospodine, pomáháše mi. 46) Ariel Chutný Hospodin všem, a smilovánie jeho, nade všecka díla jeho. 47) Asaliah Kako zveličeni sú skutci tvoji Hospodine, všecko si v múdrosti učinil, naplněna jest země jméne Tvého. 48) Mihael 98.2 Známa jest učinil spasenie své ho, u vidění národóv zjevil spravedlnost svú. 49) Vehuel Veliký Hospodin a chvalitedlný přieliš, a velkosti jeho nenie konce. 50) Daniel Milostivec, i milostivý Hospodin, dlúhomyslný, a mnoho milosrdný. 51) Hahasjah Buď sláva Hospodinova na věky, vzraduje se Hospodin v skutciech svých. 52) Imamiah 7.18 Zpoviedati se budu Hospodinu, podle spravedlnosti jeho, a vzezpěvaji jménu Hospodina najvyšieho 53) Nanael Zpovědati sě budu Tobě v opravění srdce, v tom, že sem sě naučil súdóm spravedlnosti Tvé j. 54) Nithael Hospodin v nebi upravil stolici svú, a královstvie jeho všiem bude panovati. 55) Mebajah Ale Ty, Hospodine, na věky ostaneš, a pamě Tvá z pokolenie do pokolenie. 56) Pojel Pozdvihá Hospodin všech, ktož padají, a pozdvihuje všecky poražené. 57) Nemamjah Jižto se bojie Boha, úfali sú v Hospodina, spomocník jich i obránce jich jest. 58) Jejalel 6.4 A duše má zamúcena jest velmi, a Ty, Hospodine, dokudž. 59) Harahel Ot slunečnieho východu až do západu, chvalně jmé no Božie. 60) Micrael Spravedlný Hospodin ve všech cestách svých, a svatý ve všech skutciech svých. 26

27 61) Umabel Buď jmě Božie požehnáno, z tohoto nynie až na věky. 62) Jahhel Viz, že sem přikázánie miloval Tvá, Hospodine, v milosrdí tvé m obživ mě. 63) Anianuel 2.11 Služte v bázni Hospodinu, a veselte se jemu strachem. 64) Mehiel Aj, oči Božie na bojícieho se jeho, a v těch již úfají v milosrdie jeho. 65) Damabiah Obra sě Hospodine, až dokavad, a prosebný buď nad sluhami svými. 66) Manakel Neostávaj mně Hospodine, Bože mój, neotcházěj otte mně. 67) Ejajel 37.4 Kochaj se v Hospodinu,a dá tobě prosby srdce tvého. 68) Habujah Zpoviedaji sě Hospodinu, žej dobrý, že na věky milosrdie jeho. 69) Rochel 16.5 Hospodin jest oddiel dědicstva mé ho, i kalicha mé ho, Ty si jenž navrátíš dědicstvo mé mně. 70) Jabamjah Gn 1.1 V počátcě stvořil Buoh nebe i zemi, ale zemie byla neužitečná a prázdná, a tmy biechu nad tváří propasti a duch Boží nášieše sě nad vodami. 71) Hajel Zpoviedati se budu Hospodinu ústy mými, a prostřied mnohých chváliti budu jej. 72) Mumiah Navra se duše má v odpočinutie tvé, neb Hospodin dobřie učinil tobě. Z jiné ho soudku je aplikace staročeské písně, využitelná na přivolání bouřky (resp. deště). Je v ní využíváno mocností Soudu, proto opatrně. Operace slouží k zachycení přecházejících dešových mraků, z něhož evokátor působí. Nejprve zazpíváme, resp. vokalizujeme (s citem předneseme...) text: Trubte v trúbu již, správcové věrní, předem jsouc sami šlechetně živi, a lidé nejprve hříchy již složí, v dobré m se množí, a tak do sbrojě draby ihned stroje bez meškání, v tom požehnání, mustrujte, šikujte, věrnost zachovati pomnite! Evokaté r by měl být rituálně čist, protože jinak hrozí značné nebezpečí. Doporučuji předchozí přípravu a očištění. V druhé fázi pro zesílení efektu zpíváme (recitujeme) latinskou část Mozartova Requiem (upravený verš): Confutatis maledictis, flammis acribus addictis - Confutatis maledictis, vocale amen, vocale amen! 27

28 Tuto větu stupňujeme a intonujeme tak dlouho, dokud nezačne pršet. Ne dé le! Při použití posismu dávejte velký pozor, abyste nevyvolali kulový blesk! Varování platí trojnásobně, užijete-li magickou hůlku! Každé přepjaté gesto je v klíčové m okamžiku nebezpečné. Přesuňme se do oblastí křesanských zvláštní texty jsou předpisovány pro vzývání svatých. Obvyklé modlitby jsou snadno dostupné, nebudu se o nich rozebírat. Uvádím tzv. dovolávání se světců, zvláštní kompromis mezi modlitbou a násilnou evokací. Jde o rekonstrukce, ne o čerpání z pramenů. Jejich princip spočívá v tom, že na světce přivodíte zpět některý klíčový den jeho života. Pokud se operace zdaří, a světec neodpoví, běda Vám. Každý a zváží, jestli má vážný důvod citaci použít! Svatý Konstantin Cyril Světý Cyrile, prázden všěho svieta, čistý, vzhóru túžící a vzněsený, vidúci trón slávy Božie. Přepevný Boží, slyš prosbu bratra svého, jež v prachu stojie, přece hlas svój k Pánu pozvedá, stuoj pevně při mně, Cyrile. Čtyřicet dní před smrtí tvú přišlo, co pravil Hospodin? Přistup k živu Bohu! V dobré j vóli stój! Rciž, co pravil, rciž mi!!! Jako Jan v Tajnici, vnitř mluviecí, hlasem slovo mi zjev! Skrzě přěsvatú Trojici, nezavrziž Božie krev! Svatý Metoděj Svatý Metoději, vyhlášený v tišě, bytující v nebi, 28

29 hlasu Hospodina slyš. Koruna sestúpila, den ot tebe! Rciž nám, co mluví Hospodin! Neztaj mi ni písmenu, od tohoto nynie až po všecky věky! Metoději, zahal sě v plášč svój, počni s mluvú. Dosvěč dílo školy, vztahuji ruku! Metaphora, obraz stávající, Metoděj! Jak řeka sú tvé slóvce, jich mi dej!!! Sv. Václav Knieže, stojieš v bránie, Vácslave, zspomeň vieru svú. Den zpátky přišiel, Michael přědchází. Nám připij dúškem svým. Z hóry roven dolů, prav rovnému, co tieží srdce jeho! Plameny utiš, dravcě otžeň, vzedmi stolce své ho! Přěnesen, oslaven, slyšeti nás musieš v svatě! Přijdiž, v mieru bieše rychle vzchoď! Svatá Ludmila Ludmilo, hlas Pániě divně zněl, vyjev mysle Jeho! Závoj krásu skrývá, by andělé nepadli. Svaté vónie nehříšné sú, s posledniem dechem, i po letech. Máteři národa králové ho, učiž písmo dvój! Věci žádúcie daj nám, jež vinu neneseme! 29

30 Svatý Vojtěch Vojtěšě, proroctví předešlo tě, tvá koruna skvělejší bratrů, na oltář vložen, rciž mi slov! Tieží stín krve, prosiž za my, nenie vina na hlavu mú. Povědě sladkostí tajemstvie, bieše prvý, navra sě, zazpievej! Svatý Zikmund Světý Sigismunde, králi pravdy Božie, prorokuj Čechóm neustále! Zvučenie kovu, zlato křiže, přikroč k zemie níže, syna těš, praviem, Dlúhé noc, stálé blaženie! Tato dovolávání musí být přednesena procítěně, in continua, tj. nepřerušovaně, malé mezery mezi vyslovovanými slovy, plynulý tok slov! Svatý není ničím vázán, tj. nemusí prosbu vyslyšet. Dobře radím, nepřeřekněte se, protože na sebe např. chybným vyslovením můžete svalit vinu za světcovo umučení... Že by potom volaný patron nebyl příliš milostiv, může si každý sám domyslet. A mírnější skladba Litanie k Duchu Svaté mu. Bože Otče sešliž nám nynie Ducha svaté ho, a on nám otevře sám pravdu Zákona Tvé ho, a zapálí srdce v nás, abychom Tě milovali, nynie i na každý čas vóli Tvú konali. 30

31 Pouze jednu z běžných modliteb pominout nemůžeme staročeský Otčenáš: Uotčě náš, jenž jsi na nebesiech osvě se jmě Tvé, přijď královstvie Tvé. Buď vuole Tvá jako v nebi i v zemi! Chlé b náš vezdajší daj nám dnes. I odpust nám naše viny, jako i my odpúštieme našim viníkóm. I neuvodiž ny u pokušenie, ale zbav ny všeho zlé ho. Amen. Není možné vyčerpat praktické příklady využívající staročeštinu. Proto jsem se po zralé úvaze rozhodl omezit praktickou část na myšlenky originální a pokud možno nepublikované. Neříkám a nevylučuji, že v budoucnu tento úsek nepřepracuji. Tato práce, kterou máte před sebou, slouží k pouhé mu informování, ne jako samostatná studijní příručka, nebo dokonce nedej Bůh, jako autoritativní zdroj. I kdyby text byl bezcenný, nejmé ně jednu výhodu získáte, pokud jej přečtete. Slušně si osvojíte lomené písmo gotiku, frakturu, švabach, a zpřístupní se Vám řada mnohem lepších knih. Konec díla jest. 31

32 V. Seznam použité literatury Arborius: Kniha nebeského býka, rukopis, Bible Boskovická (staročeská), digitální kopie středověké ho rukopisu. Bible Ekumenická, Bible Kralická, Bělič, Kamiš, Kučera: Malý staročeský slovník, Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznovstvie, překlad Řehoře Hrubé ho z Jelení, Erben: Výbor z literatury české II., Horský: Kepler v Praze, Chaloupecký, Vašica: Na úsvitu křesanství (sborník), Kabelák: Kabbalistické zasvěcení, Horus Králík: Nejstarší legendy přemyslovských Čech, Konrád: Dějiny posvátného zpěvu staročeské ho, Kopecký: Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků, Kyas: Česká bible v dějinách národního písemnictví, Kyas: Staročeská bible Drážďanská a Olomoucká, 1985 a Lenain: Věda kabalistická, Lenz: Učení Mistra Jana Husi, Lull (Lullius): Praktyka testamentu, přeložil Bavor Rodovský z Hustiřan, Menšík, Trávníček, Vilikovský: Počátky staročeské mystiky, Pacnerová: Česká bible hlaholská, Papus: Kabala, Večerka: Staroslověnština, Zachar: O alchymii a českých alchymistech, b. d. 32

33 VI. Obsah Úvodní slovo 5 I. O staročeštině z hlediska jazykové ho 6 - tvářnost staročeštiny - vznik a vývoj staročeštiny - staroslověnština a její vliv na staročeštinu II. Staročeština jako posvátný jazyk 12 - důkazy o posvátnosti - nejčastější spřežky - vymizelé jazykové jevy staročeštiny - jazykové tabulky (staročeština, hebrejština, hlaholice, cyrilice) - tabulky číselných analogií (staročeština, hebrejština, hlaholice, cyrilice) III. Kořeny a (některé opomíjené ) osobnosti české ho hermetismu 19 - sv. Cyril - Karel IV. - Mistr Jan Hus a jeho družina - Šimon a Tadeáš Hájkové z Hájku, další astrologové - Bavor mladší Rodovský z Hustiřan a ostatní alchymisté - Jan Marek Marci z Kronlandu IV. Praktické využití staročeštiny v hermetických vědách 25 - tabulka citací 72 gé niů ve staročeštině - rituál na přivolání bouřky (resp. deště) - dovolávání se světců - litanie ke sv. duchu - staročeský Otčenáš V. Seznam použité literatury 32 VI. Obsah 33 33

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Martina Kramarić Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb

Martina Kramarić Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb Martina Kramarić Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb Starochorvatský a staročeský styk Kontext Od poloviny 14. století do 20- ých let 15. století Období Karla IV. Multilingvální prostředí

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

váš informační měsíčník na měsíc

váš informační měsíčník na měsíc váš informační měsíčník na měsíc Červenec 2008 5. ročník, č. 7 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely, Náměstí 1, 251 67 Pyšely Milí přátelé, Ti z vás, kteří používají týdenní stolní kalendář, jej

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Pražský orloj. Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075. Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM. Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30

Pražský orloj. Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075. Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM. Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V.A Datum: 9. 9. 2013 Předmět:

Více

32 CEST MOUDROSTI. Rawn Clark 2002. Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz

32 CEST MOUDROSTI. Rawn Clark 2002. Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz 32 CEST MOUDROSTI Rawn Clark 2002 Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz V samém srdci západního způsobu chápání Stromu života je útlý spisek, který se jmenuje 32 cest moudrosti.

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Obecné výklady o jazyce - test

Obecné výklady o jazyce - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Obecné

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_15 Název materiálu: Pololetní písemná práce 1 Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více