Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o bl. Hroznatovi chotěšovského probošta Zachariáše Bandhauera z roku 1642

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o bl. Hroznatovi chotěšovského probošta Zachariáše Bandhauera z roku 1642"

Transkript

1 Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o bl. Hroznatovi chotěšovského probošta Zachariáše Bandhauera z roku 1642 kritická edice Václav Bok Tepelský premonstrát Zachariáš Bandhauer, v letech probošt kláštera chotěšovských premonstrátek, patří k nejvýznamnějším osobnostem v dějinách chotěšovského konventu. V období své správy kláštera, které spadalo do poslední fáze třicetileté války a prvních let po vestfálském míru, se snažil všemožně povznést svěřený klášter a uvolnit jeho závislost na Teplé. Kromě stavebních aktivit se zaměřil i na shromáždění pramenů k dějinám kláštera. Pro chotěšovské jeptišky přeložil do němčiny legendu o bl. Hroznatovi, která se dochovala v rukopise, obsahujícím i tzv. Hroznatovu závěť z roku Oba německé texty jsou zřejmě dochovány ve zkoumaném rukopise unikátně. Původně tepelský rukopis d 10, který byl spolu s ostatními tepelskými rukopisy na přelomu let 2006/2007 odprodán Národní knihovně České republiky v Praze, byl popsán v roce 1999 Františkem Hoffmannem. 2 Naším cílem je edice obou textů. Při jejich rozsahu musíme z důvodu úspory místa rezignovat na věcný komentář k legendě 3 a omezit se na poznámky k Bandhauerovu překladu Hroznatovy závěti, jemuž dosud nebyla věnována pozornost. Rozbor německého překladu legendy 4 by na základě edice mohl být doplněn o některé další charakteristiky, to však přenecháváme budoucímu bádání. Popis rukopisu 1642, papír, I+33 ff., 20,5 x 16,5 cm, vazba mladší, 2 ruce, na ff. 2r-4r ruka Zachariáše Bandhauera, černý inkoust, 5r-33v druhá ruka, hnědý inkoust, občasné korektury černým inkoustem zřejmě od Z. Bandhauera. Na f. Ir rukou tepelského knihovníka rukou Filipa Klimeše ( ): Vita Fratris Hroznatae ex latina in germanicam linguam versa, cui praefixit propria manu eadem lingua usui Sanctimonialium Cotissoviensium Testamentum eiusdem Hroznatae, duorum coenobiorum Fundatoris, Zacharias Bandhaver, Anno Christi O Bandhauerovi existuje dosud jediná monografická studie A. J. Pietschmann, Zacharias Bandhauer und seine Tätigkeit in Tepl, Magdeburg und Chotieschau, in: Festschrift zur 25jährigen Abtfeier Sr. Gnaden des hochwürdigsten Herrn Prälaten Dr. Gilbert Johann Helmer, Marienbad 1925, s Komplexnější zhodnocení významu Zachariáše Bandhauera přinese připravovaná monografie Milana Hlinomaze o dějinách chotěšovského kláštera. 2 František Hoffmann, Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů Teplá, I-II, Praha 1999, sv. I, číslo 591, s V této souvislosti odkazujeme na edici latinské legendy ve Fontes rerum Bohemicarum i (vyd. Josef Emler), Praha 1873, s. XXVII-XXX, a na monografii Petr Kubín, Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis, Praha Hildegard Boková Václav Bok, Legenda o blahoslaveném Hroznatovi v německém překladu z roku Textologické a filologické poznámky k německému textu a jeho předlohám, Minulostí Západočeského kraje 38, 2003, s

2 318 EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI Václav Bok Rukopis má moderní číslování folií (tužkou) z 19. nebo 20. století. V číslování došlo k chybě, po foliu 18 následuje ještě folio označené 18a, pak teprve folio 19. Prázdná folia: Iv, 1rv, 4v, 34r-35v. Rukopis je místy porušen na vnitřních okrajích některých stránek, když se původní vazba tohoto sešitku rozpadala, čímž došlo na některých stránkách ke ztrátě některých míst textu v rozsahu několik písmen. Sešitek byl zřejmě znovu nitěmi svázán, místy dost těsně, takže některá písmena u vnitřních okrajů stránek jsou špatně čitelná nebo zakryta (např. na f. 23). Na některých jiných stránkách byly použity pro zalepení trhlin a pro připevnění stránek k vnitřnímu hřbetu proužky papíru, a to s patrnou snahou pokud možno nepřekrýt text, k čemuž však někdy přesto došlo. To se týká hlavně stran 9v, 31v, 32r, 33v, v menší míře některých dalších. Mnohá místa jsou velmi obtížně čitelná nebo i nečitelná kvůli nekvalitnímu papíru a inkoustu (rozpíjení, prosakování písmen z druhé strany). Nejvíce je takto porušen text na stranách 18v a zvláště na 22r a 22v. 5 Ediční zásady Byli jsme vedeni snahou, aby edice sloužila především historikům, aby její text se dal citovat, ale aby byla v zásadě použitelná i pro filology. Proto ponecháváme grafiku písmen v německých i latinských slovech u, v, i, tak, jak je v rukopise, tedy vnd, Zuuor, Conuersation, ietzund a pod. Majuskulní a minuskulní písmena reprodukujeme podle zápisu. V polovině 17. století, z něhož text pochází, se v německých tištěných textech dovršuje proces psaní velkých počátečních písmen u substantiv. Ve vydávaných překladech není ještě ukončen a velkých písmen u substantiv se zde používá nedůsledně. Majuskulního písmene je zato užito i u řady adjektiv a adverbií, často jako projev úcty, např. u slov Christlich, Heilig, Königlich, Fürstlich apod., jindy bez jasnějšího důvodu. Zato, a s tím se setkáváme v německých rukopisných textech 16. a 17. století běžně, jsou některá písmena používána téměř výhradně v majuskulní podobě to se týká hlavně E, I, K, R, V, Z. U písmen a, d a h lze mnohdy těžko rozhodnout, zda pisatel zamýšlel napsat velké či malé písmeno; ve sporných případech se rozhodujeme pro majuskulu u podstatných jmen. Jako interpunkčních znamének používá pisatel kromě tečky a čárky i středníku, dvojtečky a otazníku. Interpunkci v edici přizpůsobujeme dnešním zvyklostem. Středník a dvojtečku pokud možno ponecháváme podle originálu. Dělení slova na přesahu stránek, které je v rukopise naznačeno dvojitou svislou čárkou, nevyznačujeme. Přímou řeč uvozujeme dvojitými uvozovkami, pokud je do ní vložena ještě další přímá řeč, používáme pro tuto uvozovky jednoduché, což činíme i u řeči vnitřní (myšlené). Psaní dvou slov dohromady a zvlášť, které v této době ještě není ustáleno, upravujeme pouze v těchto případech: slučujeme zvlášť psanou odlučitelnou předponu se základem slovesa: fur genommen furgenommen, spojky typu die weil dieweil, nach dem nachdem. Naproti tomu zachováváme v souladu s rukopisem kolísající psaní dohromady a zvlášť u zájmenných příslovcí, tedy dar zu i darzu atd. Také u substantiv ponecháváme beze změny dosud neustálený způsob psaní kompozit, v jedno slovo je slučujeme pouze tehdy, když první část nemá substantivní charakter, např. für bitte fürbitte. Editorské doplňky, např. jednoznačně opomenutá písmena uvnitř slova (a přitom nevyznačená zkratkou), klademe do hranatých závorek normálním písmem (recte), např. e[n]tgegen; podobně i označení folií a pod. Písmena předpokládaná na porušených místech 5 Popis rukopisu podáváme podle F. Hoffmanna (pozn. 2), který pro účely edice zestručňujme a doplňujeme o vlastní poznatky.

3 Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o bl. Hroznatovi 319 (přelepená štítky, odpadlá při roztřepení okraje stránek atd.) klademe do hranatých závorek kurzívně w[an]deln, pokud je čtení nejisté, připojujeme otazník me[hr?]. Zcela nečitelné slovo označujeme...., nejisté čtení naznačujeme pomocí (?). Škrty provedené písařem klademe do špičatých závorek <>, jestliže slovo či písmena nejsou čitelná, klademe do těchto závorek tečky <...>, přičemž počet teček neodpovídá počtu škrtlých písmen, který často nelze stanovit. Na chybně napsaná slova (např. gebraben místo gegraben) upozorňujeme v aparátu s poznámkou rkp.; do hlavního textu klademe pak správné znění, v němž je změna vyznačena kurzívou. Zkratek používá písař minimálně. Jsou to běžné zkratky: háček pro er, vodorovná čárka nad slovem pro naznačení zdvojené nazály. Pokud je význam zkratky jednoznačný, rozepisujeme slovo bez zvláštního vyznačení. Značný problém tvoří obloučkovité zakončení slova vedoucí pod úroveň posledního napsaného písmene. Nelze říci, že by tato zkratka označovala ve všech případech n to je zpochybněno nářečním zabarvením textu a individuálními zvyklostmi písaře. V textu se totiž projevuje tendence k tzv. neutralizaci koncovek, což je jev příznačný pro bavorskou-rakouskou oblast 17. a 18. století. Znamená to, že i po předložkách, které nikdy neřídily jiný než 3. pád, se v jednotném čísle u členu nebo přivlastňovacího zájmena před substantivy mužského nebo středního rodu objevuje n místo jinak běžného m, např. auß Gottes gnädigen Willen (7r), Von seinen gelubte (8v) atd. Tento jev však není důsledný, v textu najdeme např. Zu seinem Männlichem Alter (6v). Na druhé straně, a zde jde o individuální zvyklost písařovu, danou snad i nejistotou o správné koncovce, se objeví mnohdy m po předložkách, které vždy vyžadovaly 4. pád: mitt Fratre Hroznata vnd für Ihme gebetten (19v), podobně i tam, kde bychom očekávali bezpředložkový akusativ: vnd haben Ihm die Herrn des Königreichs Behem bekleittet (20v), ihm mitt solcher last zu verschonen (21v), opačným případem je: ist er... Ihn vmb den Halß gefallen (19r), výjimečně se objeví dokonce i jasně vypsané koncovky m v dativu plurálu: zu dem beidem Clöstern (17v). Pro edici proto volíme tato řešení: na nezvyklé v textu vypsané koncovky neupozorňujeme otazníkem (bylo by jich příliš mnoho a některé by byly sporné), u obloučkovité zkratky na konci slova rozepisujeme jednoznačné případy bez označení, např. Worden (6r), mit Schönen Tugenten (6r), ale i gegen den Armen vnd Durfftigen (6v) 6 atd., u sporných případů klademe obvyklejší koncovku, ovšem kurzívně např. verblieb in ihrem glauben (23v), mitt seinem geistlichen habitt (31r). Text je psán krasopisně, snad od nějaké chotěšovské jeptišky, avšak dosti zběžně, jak ukazují četné drobnější opisovačské chyby vzniklé z nepozornosti. Zdá se však, že text nedochované německé předlohy zůstal v zásadě neporušen, že opisovač(ka) např. nepřeskočil(a) řádku předlohy a pod. Text byl korigován černým inkoustem, pravděpodobně jej přečetl a opravil autor překladu, Zachariáš Bandhauer. 7 Korektury však nejsou provedeny důsledně, což je patrné jednak z toho, že některá jednoznačně chybně napsaná slova opravena nejsou, jednak z toho, že tam, kde by mělo stát akusativní ihn a je napsáno ihm, některé z těchto případů korektor na ihn změnil a jiné nikoli. Korektury jsou různého typu: oprava chybně napsaných písmen (např. v místo r), obtažení resp. zvýraznění písmen, opravy jazykového charakteru (nářeční zápis je opraven na spisovný, např. kestlichste je opraveno na köstlichste 30r), škrty a doplňky. Protože korektur je asi sto a aparát by 6 Předložka gegen se v němčině této doby pojila se 3. pádem, viz např. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Leipzig , zde díl 5, sloupce Není zcela vyloučeno, že ojedinělé korektury pocházejí od jiného, pozdějšího čtenáře německého překladu legendy, protože odlišnost rukou při opravách jednoho písmene nelze zjistit (inkoust korektur je vždy černý).

4 320 EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI Václav Bok značně narostl, uvádíme pouze ty případy, kde je jasné, co písař původně napsal, mnohdy totiž přepsané písmeno je zcela překryto korekturou. V poznámkovém aparátu užíváme pro text překladu resp. latinské předlohy kurzívu pro jasnější odlišení od vlastního textu poznámky. Německý překlad Hroznatovy závěti (f. 2r-4r) [2r] Testament Vnd Priuilegium des Seligen Grosnatae, Stieffters der beiden Closter Tepel Vnd Cotieschaw. In Namen der Hochheiligen Dreifaltigkeitt. Amen. Ich Grosnata Von Gottes Gnaden, geboren Von Fürstlichen Stammen der Böhemen, Thue Hiermitt Kund Jedermänniglichen, so wol der Jetzigen Alß Zukunfftigen Zeitt. Weil das Jenige, So Von Verstendigen Durch Eingebung Gottes wird gestiefftet, mitt warhafftigen brieffen Vnd Siegelln muß bekrefftiget werden, damit Kein betrug und Falscheitt darbey ercheinen mag, Alß habe Ich Hiermitt wolln Kundbar machen, Nach dem Ich mir furgenommen nach Jerusalem Zum Heiligen Grab Zureißen und die Heiligen Fußstapffen Christi Vnd sein Heiliges Creutz auß Andacht daselbst Zubesuchen, Habe Ich Zuuor mitt meiner Herrschafft Vnd gütern wollen disponiren Vnd denen geistlichen Brüdern, so zur Tepel im 8 Closter Gott Vnd Vnser Lieben Frawen werden dienen, gantz Zu Eigen Vbergeben, Ich komme nun wider Von der reiße oder nicht, so sollen sie doch daßelbe ortt mitt allen vmbliegenden guttern Eigenthumblich haben, halten, genießen vnd Ewiglich besitzen. Auch alle Meierhoffe, Schaaff [2v] Vnd Rind Vieh, Vnd alles, was da Verhanden ist, soll ihnen Verbleiben. Komme Ich aber wider, so will ich Zu meiner Vnd der meinigen Vnterhaltung die Meierhöffe Vnd Andere Herrschafften wieder Zu mir nemmen, außgenommen Tepel soll den geistlichen immer vnd Ewig verbleiben. Meinen Freunden aber, damit sie denen geistlichen Vnd den Ihrigen mitt Hulff Vnd beschutzung getrewlichen beystehen, habe Ich diese örtter Vbergeben, Alß dem Blehov, Blehom, Sdetzlaw Vnd seinen Zweien brudern verschaffe Ich den gantzen Vmbkreiß Stuolenetz, Hgradieborom, Schmilcowitz, Dieses sollen sie Eigenthumblich haben, so ferne Ich nicht widerkomme. Meinem Hoff Capellan Holoferni, Maleßav, Martinaw, Scalice. Meinen Soldaten, welche von mir etliche Hoffe Halten Vnd besitzen, Damit sie gegen den geistlichen nichts wiederwerttiges mögen furnemmen, Soll ihnen der Herr Abbt geben Zwey Marck Silber Vnd die Acker wieder Zu sich nemmen; Welche aber gantze Hoffe haben, Sollen fünff marck bekommen Vnd mögen nachmalß Dienen, wem sie wollen. [3r] Von denen Meierhöffen Vnd Dörffern, so in den wäldern seind, Soll das Closter nichts bezahlen. Meine diener vnd gesinde befehle Vnd Vbergibe ich dem Herrn Abbte Zur Tepel. Was fur schulden werden Zubezahlen sein, Soll der herr Abbt richtig machen. Meine Schwester Woislawa, welche in Polen ist, wan sie nach ihres Mannes Tod will widerkommen in Böhemen Vnd wird in ihren Wittwenstand verbleiben, soll sie Cotieshaw besitzen, so lang sie lebet: Wird sie sich aber wiederumb verheyrathen oder in Wittwenstand von dieser welt abscheiden, Soll das Closter Cötieschaw 9 alles wieder Zu sich nemmen. 8 Na konci slova inkoust setřelý, poslední písmeno může být m nebo i jen n. 9 Closter Cötieschaw podtrženo, nad tím NB a na okraji připsáno, patrně soudobou rukou: NB. Hoc non stat in testamento, sed sic h(abe)t: Eadem bona ecclesia recipiat. Est autem lis: quae ecclesia? Nam tota haec dispositio videtur esse de ecclesia Teplensi. Nondum enim hoc tempore hic introductae fuerunt sacrae virgines, ut alias ex aliis constat; quomodo enim sororem suam Woyslawam ex testamento hoc instituisset possessorem boni Cottieschowitz, si sacrae virgines jam fundatae et introductae fuissent? Mutasse ergo ex post, nempe dum sacras virgines introduxit, hanc testamentariam dispo(sition)em videtur, tedy: Toto v závěti nestojí, ale je to tam takto: Tyto majetky nechť dostane kostel. Je ale sporné, o který kostel se jedná. Celé toto uspořádání se totiž zřejmě týká kostela tepelského. Tou dobou tam totiž ještě nebyly uvedeny svaté panny,

5 Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o bl. Hroznatovi 321 Meine Andere Schwester Judith soll der Herr Abbt zur Tepel Versehen Vnd Versorgen mitt aller Nottürfftigkeitt, so lang sie lebet. So aber einer Von meinem Tod, ehe Ich wieder käme, wurde ein falsches geschrey machen, Alß were Ich gestorben, dem soll man nicht glauben, biß er das rechte warzeichen bringet, das Ich Vnd allein der Herr Abbt zu Tepel weiß. [3v] So aber meine Freunde Vnd Verwandte wegen der gutter, die Ich Gott dem herrn Vnd den Geistlichen Zur Tepel Vbergeben, dem Closter wurden beschwerlich <sein> Vnd Zuwieder sein, So werden sie nicht allein in Gottes Straffe fallen, Sondern auch (welches Ich bezeüge fur allen redlichen Böhemen) soll der Herr Abbt alle gutter wider Zu sich nemmen Vnd Zu Nutz der Kirchen behalten Vnd Ewiglich gebrauchen. Damitt aber dieses alles mag also gehalten werden Vnd Verbleiben, habe Ich solches mitt schrifften bestettigen vnd mitt der Kirchen Zu Prag Vnd ihres fursten vnd Bischoffs, auch mit meinem angebornen Insiegel bekrefftigen vnd mitt deren Edlen Herrn Namen, so Hierbey gegenwerttig geweßen, Vnter<schrifft>schreiben Vnd Verzeichnen wolln, deren Namen diese seind: Henricus Hertzog Vnd Bischoff in Böhemen, Wladißlaus des Herrn Bischoffs Bruder, Engelbertus Bischoff in Mähren, Spitihneus, Ladimir, Florianus Probst vnd Cantzler, Grabißa Kammerherr [4r] Vnd Lauco, sein Herr Bruder, Georgius Von Milewitz, Johannes Richter Vnd Viel Ander mehr. Vnd so Jemand sich wurde Vnterstehen, der Dieses wolte Zerschlagen, Verhindern oder Zunichte machen, oder fur sich gebrauchen oder etwas darvon nemen vnd entfrembden, der sol wißen, das er alßbalt mitt der that Excomunicirt Vnd in der vngnade Gottes gefallen sey. Vnd dieses ist geschehen Vnd geschrieben Im Jahr der Heiligen Menschwerdung Christi Jesu S. Překlad latinské listiny, 10 jejíž originál měl chotěšovský probošt Zachariáš Bandhauer k dispozici, je značně nepřesný. Je pochopitelné, že překladatel si neuvědomuje terminologické rozdíly mezi latinou středověkou a latinou své doby, takže překlad slova miles jako Soldat místo Ritter nepřekvapí. Bandhauer si nevěděl rady s některými osobními a místními jmény a spletl jména osob a vesnic, přičemž někdy pasáže tohoto typu zkrátil. To se týká překladu místa hec dedi: Blehov Blehoni... (324,8-9), kde místní a osobní jméno pochopil překladatel jako dvě jména místní: Blehov, Blehom... Podobně je tomu i v dalším případě, kde je navíc vynechána poslední obdarovaná osoba a příslušná vesnice. V překladu stojí Meinem Hoff Capellan Holoferni, Maleßav, Martinaw, Scalice, zatímco v latinském originálu: Holoferni capellano meo Malessov, Martino Scalice, Nezli filio Petri (324,10-11). Překladatel mohl fakta pochopit z následujícího: hiis tribus dedi, to však nepřekládá vůbec. V závěrečném výčtu svědků listiny vynechává posledních dvanáct (324,34-325,2) a nahrazuje je paušální formulací vnd viel ander mehr. Závažnější jsou některé stylizační odchylky resp. vynechávky či dodatky překladatelovy. Některé z nich rozvádějí text listiny pouze patrně pro lepší pochopení okolností: Habe Ich Zuuor mitt meiner Herrschafft Vnd gütern wollen disponiren (patřilo by asi k 324,2). Bandhauer v překladu doplnil jméno Hroznatovy sestry Vojslavy, v originále stojí pouze Soror mea (324,19). Zdůvodnění, proč Hroznata daruje svým příbuzným některé statky: Cognatis meis, ut prefato loco fideliter assistant (324,8) podal a rozvedl překladatel takto: Meinen jak vyplývá zase z jiných pramenů; vždyť jak by byl mohl touto závětí ustanovit svou sestru Vojslavu držitelkou statku Chotěšov, kdyby už tam byl založen klášter a do něj uvedeny svaté panny? Zdá se tedy, že později (totiž) když tam přivedl svaté panny toto uspořádání své závěti změnil. Za pomoc při čtení a za překlad latinského textu do češtiny srdečně děkuji panu Mgr. Martinu Bažilovi, PhD., z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK Praha. 10 Listinu vydal Gustav Friedrich, Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae (CDB), Praha , 1, číslo 357, s u dokladů citujeme pouze čísla stránek a řádků.

6 322 EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI Václav Bok Freunden 11 aber, damit sie denen geistlichen Vnd den Ihrigen mitt Hulff Vnd beschutzung getrewlichen beystehen. Věta, proklínající toho, kdo by si usurpoval nebo poškozoval klášterní statky: De cetero si quis hec prescripta bona sibi usurpare vel diripere presumpserit, anathematis vinculo sese innodatum noverit (325,2-4), je výrazně rozvedena: Vnd so Jemand sich wurde Vnterstehen, der Dieses wolte Zerschlagen, Verhindern oder Zunichte machen, oder fur sich gebrauchen oder etwas darvon nemen vnd entfrembden, der sol wißen, das er alßbalt mitt der that Excomunicirt Vnd in der vngnade Gottes gefallen sey. U některých překladatelových dodatků nelze jednoznačně rozhodnout, zda jde pouze o stylistické rozvedení předlohy, nebo zda se za nimi skrývá i jiný účel, snad zdůraznění a posílení pozice opata: Meine diener vnd gesinde befehle Vnd Vbergibe ich dem Herrn Abbte Zur Tepel originál zní: Famulos meos et ancillas eidem ecclesie confero (324,16). Vynechán je překlad věty: Benessoni vero ipsum abbatem et meos fideles sub tutela commendo (324,17-18). Latinská věta: Quodsi cognati mei de bonis, que deo contuli, abbatiam infestare voluerint, preter offensam, quam ab omnipotente merebuntur, ecce coram Boemis dico, ut ea bona, quae ipsis contuleram, ad usus ecclesie iure perpetuo revertatntum (324,26-28) je přeložena a rozvedena takto: So aber meine Freunde Vnd Verwandte wegen der gutter, die Ich Gott dem herrn Vnd den Geistlichen Zur Tepel Vbergeben, dem Closter wurden beschwerlich Vnd Zuwieder sein, So werden sie nicht allein in Gottes Straffe fallen, Sondern auch (welches Ich bezeüge fur allen redlichen Böhemen) soll der Herr Abbt alle gutter wider Zu sich nemmen Vnd Zu Nutz der Kirchen behalten Vnd Ewiglich gebrauchen. Obrana vůči nárokům příbuzných zakladatele Teplé ovšem v polovině 17. století už dávno pozbyla aktuálnosti. Velmi podstatné je doplnění jména Chotěšova na místě, kde se mluví obecně o statcích kláštera, které by měly po Vojslavině smrti připadnout klášteru. To rozhořčeně glosuje soudobý nebo o něco mladší komentátor v delší latinské poznámce (její znění otiskujeme v poznámce 9), který správně uvádí, že v listině stojí eadem bona ecclesia recipiat (324,22) a že se místo zřejmě týká Teplé. Za tímto Bandhauerovým dodatkem můžeme zřejmě oprávněně vidět jeho snahu o posílení pozice Chotěšova vůči Teplé. Překlad listiny je tedy nepřesný, místy nedbalý a svévolný. Můžeme hovořit o štěstí, že latinské znění je doloženo originálem, z Bandhauerova překladu by se rekonstruovat nedalo. 11 Je třeba připomenout, že slovo freund ve starší němčině označovalo i příbuzného.

7 Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o bl. Hroznatovi 323 Německý překlad legendy o bl. Hroznatovi (f. 5r-33v) [5r] LEBEN Des Frommen Vnd Gottseligen Hroznatae Fundatoris Oder Stiffters der beiden Löblichen Clöster Tepel vnd Cötie= schaw Praemonstratenser Or= dens, Auß dem Lateinischen, so Balt Nach seinem Todt beschrieben worden, in daß teütsch Ver= setzet. Anno Die tägliche erfahrung bringt es mit sich, das die Exempel Frommer, Gottfürchtiger Vnd Fürnemer Leütt Viel helffen Zum Andächtigen vnd Gottseligen leben anzustellen: Dan wan ihrer Gottseliger Handel vnd Wandel recht wohl betrachtet wirdt, so ist er in der Warheit dem Menschen sehr beförderlich Zur Andacht Vnd waren Gottes Forcht und Zu einem Christlichem, Tugendtsamen vnd Gott Wohlgefelligem Leben vnd Wandel. Ein solches Schönes Exempel [5v] befindet sich in dem Leben vnd Wandel Des Seligen Fürsten Hroznatae, der auß Christlicher lieb Vnd Andacht gegen Gott vnd der Seligen Mutter Mariae die beiden Clöster Tepel vnd Cotieschaw Zu Gottes ehr aufferbawet vnd gestifftet; Dan sein heiliges Leben giebt gleichsamb ein glantz von sich wie ein schöner Edler gestein des Menschen Angesicht vnd ist ein rechter spiegel der Tugent, Christlicher lieb Vnd der Gottselichkeit allen den Jenigen, so da mit rechtem Ernst vnd Eüffer Gott dem Herrn dienen wollen. Es ist wie ein schönes brinnendes liecht, alß auff den leichter gesetzet, Zu leichten denen, die d[a] in Hauß des Herrn mit Hertz vnd gemütt in rechter lieb vnd Einigkeit w[an] deln, Wie dan folgents auß den Vndersch[i]dlichen Capiteln Wird vernomen Werden. Caput I. Von Seinem Adel Vnd grossen Fleiß. [6r] Alß der König Primislaus der Ander dieses Name[n]s, 12 der sonsten mit dem Zunamen Ottocarus genandt Worden, das Königreich Behemen glückselig Vnd Wohl regirete, ist auch Vnder seinen Hoffherren Vnd Königlichen Räthen gewesen der Edle Herr Hroznata, Vom Fürstlichem geschlecht Vnd Stammen geboren, der Nach Ihrer Königliche[n] Mayestet die erste stelle Vnd stimme gehabt Im Rath Vnd Zusammenkunfften alß Obrister Burg Graffe. Vnd weil er sonsten mit Schönen Tugenten, gueten Höfflichen Sitten gezihret Vnd in freien Künsten vnd geschicklichkeiten Wohlgelehret, auch Jederman mit guetem Rath beyzuspringen geneigt war, ist er auch Von allen sehr geliebt Vnd in grossen Ehren gehalten worden. Fürnemblich aber, weil er Reich, Viel Vnterthanen, grosse güeter vnd Her[6v]schafften gehabt, 12 der Ander dieses Names vše dáno modrou pastelkou do závorky, ander červenou škrtnuto a na okraji modrou opraveno na Erst. Oprava asi od F. Klimeše. Latinská legenda má pouze: Rege Premysl, qui et Ottacarus cognominatus fuit... FRB I, s. 369.

8 324 EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI Václav Bok Ist er auch gegen den Armen vnd Durfftigen sehr mild, freygebig vnd güttig gewesen: Dan er war der Trawrigen Vnd bekümmerten ihrer Tröster, der Armen Vnd Durfftigen ihrer Vatter, der Nottleidenden vnd Schwachen ihrer Vnterhalter, Vnd hatte gleichsam Vnter seinem Weltlichen Soldaten Kleid ein Geistliches verborgen. Er gab also durch seine pietet Vnd Andacht Gott, was Gott dem Herrn gebührete, vnd mit seiner Trew vnd Schuldigem gehorsam dem König, was dem König gebührete, Vnd einem Jedwern aus Christlicher Lieb, was er ihme schuldig wa[r]. Caput 2. Von seinem Ehestand. Hroznata, der von Jugent auff in der for[cht] Gottes erzogen vnd Gott dem Herrn Zu dienen gewöhnet war, hatt endlichen, da er Zu seinem Männlichem Alter komm[en], sich im Heiligem Ehestandt begeben [7r] Vnd mitt einem Frewlein Von Fürstlichem Stammen Vnd Herkommens Vermählet, mitt welcher er from Vnd züchtig ein Zeitt lang gelebt in Hoffnung, Gott der Allmächtige werde sie mitt einem Erben erfrewen, wie sie dann nach etlichen Jahren Hernach mitt einem Jungen Söhnlein erfrewet worden, auß Gottes gnädigen Willen: Also daß er vnd seine Liebe Ehegemählin Vermeinten, Sie hetten nun einen Erben, der die Gütter, Reichtumb Vnd Herschafften ins Künfftige besitzen wurde. Aber Christus der Herr Hatt es Viel anderst disponiret Vnd Verordnet: dan er des Hroznatae sein Erbe allein sein wolte, wie auch geschehen: Dan daß Hertzallerliebste Söhnlein ist in Kurtzer Zeit Hernach gestorben, die Mutter aber, weil sie daß Kindt Hertzlich sehr geliebet Vnd Vermeinete, sie were nun alles Trosts beraubt, sich auch nicht wolte trösten lassen Vnd des Heülens Vnd weinens kein Ende [7v] machen, legt sie sich auch entlich nieder vnd Stirbt Sanfftigklich in den frieden des Herren. Caput 3. Von guetem Vorsatz seines keüschen Lebens. Etliche Zeitt nach seiner Vielgeliebten Frawen Gemählin vnd kleinen Söhnleins Todt nimbt ihm Hroznata ein bestendiges Hertz vnd gemütte, legt seine trawerklaider ab Vnd setzet alle seine Hoffnung, Hülff Vnd Trost auff Gott dem Allmächtigem Vnd sinnet gar Vorsichtiglich Vnd fleissig weitter nach, Wi[e] er alle seine Haab Vnd güetter vnd gr[...] Reichtumb, die ihme Von Gott Verlie[hen] worden, möchte recht vnd wohl anwe[n]den, damitt es Gott dem Herrn Lieb vn[d] angenem were; Vnd behertzigte sehr wohl den spruch des Heiligen Apostels Pauli: Bistu frey Vnd ledig Vom weib, so suche kein Weib ; Vnd wirdt also in sei[8r]nem guetten Vornemen bestetiget Vnd bekräfftiget; ein Reines keüsches leben Zuführen. 13 Er betrachtete auch wohl den weltlichen Standt, wie es so sehr gefährlich darumb sey, Vnd wie kurtz deß Menschen Leben. Wirdt derohalben baldt verendert in ein Ander Mensche; Er läst all Hoffnung, die er auff der welt güetter gesatzt, fahren, begehret auch kein Andere gemählin Zu suchen, Will auch nach keinen Höhern Amptern Vnd Ehren mehr streben, begehret auch kein Reichtumb mehr Zu haben: Sondern suchet alleine, wie er Gott [d]em Herrn möge gefallen Vnd ihme dienen, Vnd will nuer sein auß der Jenigen kleinen Herde, Von Welcher Christus sagt: Nolite timere pusillus grex: 14 Förchtet eüch nicht, du kleine Herde, dan es ist ewers Vatters Wohlgefallen, Eüch daß Reich Zu geben. Vnd weil die gnade Gottes des heiligen Geists nicht feirete in deme, Was ihm Hroznata auß guet[8v]tem eingeben in Hertzen 13 Zuführen je dopsáno černým inkoustem a jinou rukou a přesahuje textové zrcadlo na okraji řádku. 14 Na okraji stránky, stejnou rukou, ale menším písmem: Luc. 12.

9 Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o bl. Hroznatovi 325 furgenommen, Gott dem Herrn Zu leisten, hatt er solches auch ohne Verzug Vnd Vnerschrocken Vnd mit der That erfüllet. 16 Caput 4. Von seinen gelubte gen Jerusalem, Vnd Reiße nacher Rom. Gleich wie nun Hroznata in den Zeittlichen güettern sehr Embsich vnd fleissig gewesen: Also ist er auch nach seiner Verenderung, so die rechte Hand des Allerhöchsten an ihn gewbet, Vber aller Menschen vermainen Viel fleißiger Vnd Embsicher Worden in seiner Andacht gegen Gott: dan er sehr wohl betrachtete die Euangelische warheitt, die da sagt: Es sey dan, daß ein Jeder alles verlaße, waß er besitze, sonsten kan er mein Jünger nicht sein. Vnd anderswo: Wer nicht sein Creütz auff sich nimbt, Vnd folget mir nach, der ist nicht würdig des Creüt[z] des Herrn. Hatte derowegen ein Inbrünstiges vnd Hertzliches Verlangen, auß lieb [9r] [d]es gecreützigten 17 Christi Jesu nach Jerusalem Zureißen Vnd alda die Heiligen örter [z]u besuchen vnd Zusehen, wo Christus der Herr [g]elitten vnd für dem Menschlichen geschlecht [g]enug gethan Vnd Erlöset: Damitt er mitt [d]em Propheten Dauid recht sagen könte: Mihi adhaerere Deo bonum est: 18 Aber es [is]t mir guett, daß Ich mich Zu Gott halte [v]nd mein Hoffnung setze auff Gott dem Herrn. In Welchem guetten Vornemen [e]r verharrete, samblete derowegen Vnd [...chte?] 19 gelt Zusammen Zur zehrung für [s]ich [vnd] für seine Leutte auff die Reiße, [sein lie 20 ]bes Vatterland Zu verlassen Vnd [d]ie Vorgesetzte Reiß in Gottes Namen an[z]ufangen. Aber alß er nun nach langer [v]erbrachter Reiße Zu lande, auff den vn[g]estümmen meer kommen, die grosse Sturmwinde Vnd erschreckliche Waßerwel[le] n für augen gesehen, die leib vnd lebens gefahr wohl behertzigte Vnd wohl gedachte, daß er seinem Vornemen nicht werde [9v] können ein genügen thuen in solcher gross[en] Vngestümmigkeit des Meers, ninmbt er ihm einen andern rath fur, auff Rom Zu Reysen, wie ietz folgen wird in fünffte[m] Capitel. Caput 5. Von besuchung der Heiligen Aposteln gräber zu Rom. Alß nun Hroznata mitt langwirigen Gedancken seines Vornemens lang ward auffgehalten Vnd nicht ohn forcht in [so] großer gefahr war, die auch einen behe[rtz]ten Man erschrecken kan: ist er endl[... auß? 21 ] Sonderbahrer schickung Gottes [ ] gebracht, daß er daß Wüttende Mee[r] Verlassen müßen. Aber doch damit sei[n] gelubte mögte Vollzogen werden Vnd er das Jenige Halte, was er Gott de[m] Herrn einmal gelobet Vnd Zugesage[t], dan er 15 Krátké slovo, jehož konec kvůli porušení okraje stránky není dochován; počáteční dříky písmen nelze proto jednoznačně identifikovat mut[..]?? 16 Text patrně porušen, nejasno, zda při opisování nebo již při překladu, protože překlad se v těchto místech dost vzdaluje od originálu. Latinský text zní:... et quia nescit tarda molimina sancti spiritus gratia, quod corde, domino inspirante, concepit, eodem cooperante, opere intrepide adimplevit. FRB I, s gecreützigsten rkp. 18 Na okraji stránky, stejnou rukou, ale menším písmem: Psal Slovo přelepeno štítkem. 20 Vytrženo. Latinský text: In qua constanter summa caritate, que deus est, intrepidus perseuerans, cumulatis expensis, suisque sequacibus comitatus, dulce solum natalis patrie deserens, propositum carpit iter. FRB I, s Slova přelepena štítkem, viditelné jen horní části některých písmen. 22 Přelepeno štítkem. Latinský text počátku páté kapitoly je odlišný: Tandem animi pusilla nimitate deuictus et timore, qui poterat cadere in constantem, perculsus, ut ita dixerim, mare uidit et fugit. FRB I, s. 371.

10 326 EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI Václav Bok wohl gewist, das der, so die han[d] am Pflug legt vnd Zurück schauet, daß [10r] Reich Gottes nicht würdig sey: Nimbt er ihm fur, auff Rom Zu ziehen Vnd die Heiligen Gräber der Heiligen Aposteln daßelbst Zu besuchen Vnd ihrer Päbstlichen Heiligkeitt sein Vornemen gäntzlichen Zu offenbahren Vnd Hiruber ein Rath Zu holen. Kombt derowegen durch geschwinde Reise mitt begleittung des Heiligen Schutzengels gen Rom Vnd wird Alda Von Ihro Heiligkeit, Pabst Caelestino, gar Ehrlich Vnd mitt freüden empfangen. Demselben Hatt er die Vrsachen seiner Ankunfft vnd sein gantzes Vornemen Ordentlich erzehlet, der ihm mitt guettem Rath vnd Trost geholffen, vnd sprach vnter 23 andern: Es ist der Jenige kein Vbertretter seines gelubts Zu nennen, der sein Votum, was er gelobt hatt, auffschiebet mitt auctoritet Vnd bewilligung des Apostolischen Stuels Zu erfüllen. Er wird auch nicht gehalten alß ein Verbrächer seines gelübts, der seines Zeittlichen obsequii oder gutthat [10v] Zum Ewigen Gottes dienst Zu verendern erkand Wird. Daher dan, weil es in eines Jedwedern Freien Willen stehet, etwas Zu Voviren Vnd geloben, so ist es auch billig vnd nöttig, daß es nach dem gelübte gehalten, wie es dan ohn Verletzung der seligkeitt nicht kan vnderlassen werden, Es sey dan auß Sonderlicher dispensation Vnd Zulassung der Hohen Geistlichen Obrigkeitt, die daß gelubte in ein Anders guettes Werck verendern kan. Darumb auß erheblichen Vrsachen Schließen Wir, daß die Vergeltung des gelubts beßer Vnd Gott dem Herrn auch viel angenemmer sein werde, alß in die sein Theil 24 die Wohlfarth nach Jerusalem Zum Heiligen Land. Vnd Wollen, Vielgeliebter Sohn, mitt dir Hierin dispensiren auß Völliger macht Vnd gewalt, Vnd daß gelübte, so du Zu Jerusalem beym Heiligen Grab Zu thuen Verlobt hast Vnd wegen grosser gefahr nit Vollbringen Können, verendern auff diese Form Vnd weiß, daß du Zur Ehre Gottes [11r] Vnd der Heiligen Glorwürdigen Jungfrauen Vnd Mutter Gottes Marie fundirest Vnd bawest ein Closter vnter der disciplin des Praemonstratenser Ordens Vnd daßelbe reichlich dotirest vnd begabest: Welches mitt Viellen geschick[t]en Leütten soll versehen sein Vnd mitt geistlichen dienern gezihres[t] Zum Lob Gottes, damitt also Durch ihre Andacht, Seuftzen Vnd weinen wegen das Verdienst des Creützes Christi ein Sonderliches remedium Vnd mittel Zubereittet werde. Caput 6. Von verehrung, so Er dem Pabst vnd Cardinaln gethan, vnd von seiner reise wieder in Böhmerland. Hroznata, der glorwürdige Edle Helt Vnd Herr, Hörete an mitt frewdigem Hertzen vnd beständigem gemüth, was ihm [11v] Ihre Päbstliche Heiligkeitt fürsagte Vnd aufferlegte, war von Stund an dar zu willich vnd bereitt, fiel nieder auff sein Angesicht, dem Höchsten Priester Zu den Füessen auff die Erden, sagte ihme Von grund seines Hertzens mitt seüfftzen Vnd weinen auß lieb Höchlichen Danckh, daß er ihn mitt Solcher Sanfftmüttigen Red vnd antwortt gewürdiget, Sein Innerliches gemütte mitt solchen Tröstlichen wortten gestärcket Vnd sein betrübtes gewissen Hirinn Versichert vnd erfrewet. Vnd hatt Hroznata solchen Heilsamen Rath desto williger Vnd freüdiger angenommen, Weil er wuste, daß er solches Vberflüssig genugsam leisten vnd ins werckh mitt Gottes Hülffe Verrichten könte, Fürnemblich, weil Zur selben Zeitt aller vberfluß Zu solchem gebewde vnd voraht (?) 25 Vorhanden vnd 23 Patrně vnder přepisováno na vnter. 24 Chybný resp. neobratný překad, latinský originál zní: Ex causa enim probabili decreuimus, quod recompensacio uoti sit melior, quam peregrinacio in hac parte, et deo magis accepta. FRB I, s Snad je myšleno dnešní slovo Vorrat psaní ht místo očekávaneho th je v textech 16. století celkem běžné, ovšem v 17. století již nikoli; psaní jednoho r místo dvou není ani v 17. stol. neobvyklé.

11 Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o bl. Hroznatovi 327 noch könte geschafft Werden. 26 Thate Derowegen seine milde Hand auff Vnd [12r] Verehrete Ihr Päbstliche Heiligkeit Vnd die Herren Cardinalen mitt geschenckhen Vnd gaaben, empfinge den Apostolischen Segen, war sehr freüdig Vnd getrost im Hertzen, daß sein gelubte in ein Heilsames mittel verendert worden vnd reißete frölich mitt den seinigen Von Rom Vnd kam widerumb in Behemer Landt. Caput 7. Von der fundation des Closters Tepel. Nachdem Hroznata Von Rom auß seine reiße glücklich Verrichtet Vnd wiederumb in Behemen, alß in sein gewünschtes Vatterland, frisch Vnd gesundt ankommen Vnd nach der langwirige[n] Reiße ein wenig außgeruhet: finge er an, ein gutten bequemen Ort Zu suchen, wo er doch am allerbesten Zum Lob des Allmächtigen Got[12v]tes Vnd Zu Ehren der Glorwürdigsten Vnd vbergebenedeigsten Jungfrauen Mariae die ersten Fundamenta Vnd grund eines Closters legen möchte? Vnd alß er daß ort, wo ietzund noch das 27 Closter Tepel stehet, gefunden, ist er alß balt auff die Erden gefallen Vnd gebettet, sprächent: Qui de Virgine nasci dignatus es, Herr Jesu, der du dich gewürdiget Hast, Von einer Jungfrawen gebohren Zu werden, bereitte allhier an diesem Orth eine Wohnung Zu deinen Heiligen Diensten etc. Vnd stehet auff Von seinem gebett, nimbt die Hawen selbsten in die Hand Vnd gräbt tieff in der Erden Hinein Vnd tragt selber auff seiner Achsel etliche Körbe Hinweg Voller Erden, damitt daß fundament Vnd der grund desto tieffer mögte gegraben 28 werden. Welches geschehen im Jahr Christi: Hatt dem Closter den Namen gege[13r]ben Tepla, Von der Nehesten Stad, die auch noch gemeintlich Von den Vnterthanen Tepla genand wird. Daß Closter aber ist sonsten fundiret Vnd gebawet auff einem guetten, festen grund: dan der Ortt, wo es gebawet, gegen andern Örtern in Behemer Land Zu rechnen, liegt Zimlich hoch Vnd ist mitt Schönen Wäldern Vnd wießmätt Herumb Vmbgeben, mit guetem flissendem wasser Vnd Schönen Fisch Teichen Versehen, so Zur Notturfft den Mühlen Vnd anderen notturfftigkeitten Zum Haußhalten dienstlich sein. Es ist da selbst guete frische gesunde Lufft Vnd der Religion sehr wohl bequem. Summa, es ist ein solcher Ortt mitt der Hülff Vnd Gnade Gottes erwehlet Vnd gebawet, daß darin, die Gott dem Herrn dienen, also proficiren Vnd Zuenehmen, daß auß den frommen noch bessere Vnd [13v] auß den besten die Aller besten Vnd frombsten werden können, wan sie von tag Zu tage in den Christlichen Tugenden wachsen Vnd zuenehmen wollen, wie dan bißhero geschehen Vnd genugsam bekandt ist. Dan da die Religion erst wird anfangen 29 zu wachsen, wiewohl die pfläntzlein noch Jung Vnd newe seind, wird sie doch Vnter anderen professiones Vnd bekandtnussen des selben Ordens, weil sie mitt gueten starcken gebewden, mitt gnugsamen einkommen 30 wohl versehen, Vnd Gott das gedeien darzu geben wird, wohl prosperiren Vnd Zuenehmen. Ich will nicht sagen Von dem Closter der Heiligen Jungfrawen Mariae, der Mutter Christi des Herrn, die daselbst eine Patronin ist, in waß fur eine Höhe es sey auffgerichtet Vnd wie 26 Předlohou této věty, jejíž závěr je v němčině málo jasný, je latinský originál: Et tanto feruentius proposito sibi consilio salutari annuit gratulando: quanto copiosius illud idem poterat et sperabat posse perducere ad effectum; maxime cum illis temporibus nobilitate generis, diuiciarum affluencia, Boemos precelleret uniuersos. FRB I, s des rkp. 28 gebraben rkp. 29 První polovina slova přepisována a ne zcela jasná. 30 Nelze jasně zjistit, zda v původně napsaném einkommens je s škrtlé.

12 328 EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI Václav Bok ein Starckes gebewde es sey, mitt Hohen Starcken Mauren Vmbgeben, mitt schönen ge[14r] welbern Vnd Zwybogen Wohlversehen, mitt starcken stecken pfeilern Wohl gegründet vnd auffgeführet Vnd inwendig wohlgezihret. Es ist auch daselbst ein Herliches schönes geleütte, daß dergleichen Klocken in der gantzen refier Herumb nicht leicht gefunden werden. Vnd wiewohl dem Schöpfer aller dinge wenig <...> gefallen die hohen grossen gebewde, wan sie gleich noch so schön scheinen Vnd leuchten, noch so groß vnd würdig weren: Aber doch wan darin gesetzet sein Diener Gottes, die darin gehören Vnd daß Lob Gottes tag vnd nacht singen Vnd vnter die Regul des H. Augustini des Praemonstratenser Ordens Löblich darin leben mitt Lieb vnd einigkeit, Vnd mitt gueter Christlicher Conuersation, so wird es noch mehr gezihret sein vnd ewigklich Scheinen Vnd Leüchten. [14v] Caput 8. Von der einweihung der Kirchen. Wohlan, Ihr Ehrwürdigen Brüeder, die Ihr ewer ohren auffrichtet Zu den Bücher[n] Vnd ewere Hertz vber sich Zu Gott Habet, Welche die Mutter der Barmhertzigkeitt Zu Dienern, ia auch Zu Kindern Vnd Söhne[n] auff Vnd angenommen, Höret, Höret mich, Lobet vnd Preißet mitt einhelliger stim ewere Mutter vnd Vorsprächerin. Dan alß die Closter Kirchen Zur Tepel Von dem Hochwürdigen Vatter Vnd Herrn Joanne, Seliger gedächtnuße Bischoff der Kirchen Zu Praag, in dem August Monat eingeweihet, ist Vnß mitt grosser verwunderung vnd allen Nachkömlinge[n] 32 wohl Zu mercken ein (?) 33 Zeichen Von Himmel Von Gott gezeiget worden, Dan Vber [15r] daß Closter der Mutter Christi ist still gestanden bey hellem liechten tage ein Schöner glantzender Stern, Welchen alle die, so Zugegen waren, mitt grosser Verwunderung angeschawet, Vnd fürnemmlich vmb dieselben Zeit, da die Sonne am aller Heisten ist Vnd der Lufft Heiter, schön, Höll Vnd Klar gewesen, hatt dieser Schöner, Heller Stern seinen glantz Von sich gegeben Vnd nicht nur allein geschienen, biß die einweihung der Kirchen gewehret, Sondern ist auch den Selben gantzen tag so lang gestanden Vnd gesehen worden, biß er sich nachmalß gegen dem Abent Vnter andern Sternen wiederumb verlohren. Was soll Ich sagen, Ihr lieben Brüeder? Was Hatt vnß dieser heller Schöner Stern anders wollen andeütten alß die Göttliche Gnade, welche auff getrewe fürbitte der [15v] Seligen Gebererin Gottes Vnß Zuvorkombt vnd nachfolget? Wir Können 35 auch durch den Schönen Stern verstehen die Mutter Christi des Herrn, welche Ihren getrewen Dienern, so da hie in der Bitterkeitt oder gefehrlichkeitt dieses weltlichen Meer[es] arbeitten, auff dem rechten weg des frieden[s] führet vnd begleitet 36 vnd an das Portt oder gestad bringet: Euch, sag Ich, alß sonderliche außerwehlte diener, die Ihr in daß Closter Tepel, wo der selbe Stern erschienen, einen geistlichen krieg führet Vnter der regularischen disciplin Vnd Zucht, Verharret derowegen mänlich Vnd streittet ritterlich, So werdet Ihr durch die Hülffe vnd Gnade Gottes empfangen daß Ewige Himmelreich. 31 Kvůli rozpitému inkoustu nečitelné slovo asi o třech písmenech, latinská předloha je neumožňuje zjistit. 32 Konec slova linge obtahován nebo přepisován černým inkoustem. 33 Čtení slov mercken ein je kvůli rozpitému inkoustu trochu nejisté, latinská předloha zní trochu odlišně: nobis admirandum et posteris memoriter recolendum signum in celo diuinitus est ostensum FRB I, s Krátké slovo, nečitelné kvůli prosáklému inkoustu z druhé strany. 35 Přepsáno černým inkoustem z kennen. 36 Přepsáno černým inkoustem z beklei.et.

13 Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o bl. Hroznatovi 329 Caput 9. Von Aufferbawung des Clo[16r]sters Chotieschaw. Eben balt nach der selben Zeit hatt Hroznata daß Closter Chotieschaw aufferbawet Zum lob Gottes Vnd Zu Ehren des Heiligen Wenceslai des Hertzogs, des Heiligen Martyrers Vnd Patronen in Behemerland. Er hatt dasselbe Reichlich fundiret Vnd begabet, mitt allen notturftigen Sachen Wohlversehen Vnd ein Conuent der Geistlichen vnd Gottverlobten Jungfrawen, eben Vnter derselben Regul Zu leben, wie Zur Tepel, vnd Gott dem Herrn Zu dienen, angeordnet. In Welchem die Fraw Woyzlaua, seine leibliche Schwester, die [n]unmehr ein widfraw war, weil Ihro H[err? 37 ], der Stadthalter Zu Crakaw, in Polen gestorben, Vnd sie sich gäntzlichen fürgenommen, nicht mehr Zu heyraten, sondern from Vnd keusch Zu leben vnd in den widwenstand [16v] Zu verharren biß an Ihr Ende. Sie ist auch in Ihrem kleid, wie die Wittfrawen pflegten zu tragen, verblieben, Vnd Neben den Geistlichen Closter Jungfrawen gewohnet vnd ist gleichsam alß Ihre Patrona Vnd verwalterin gewesen: Hatt auc[h] viel Jahr also vnter Ihnen in solchem wittfrawlichen Standt Zugebracht, biß sie endlich seeligklich Von dieser Welt abgeschieden in dem friden Christi Jesu, vnd ist ihr Leichnam daselbst mitten in der Closterkirchen gar Ehrlich begraben worden. Caput 10. Von der Reiße Zum Pabst, vnd seinen Geistlichen Habitt, von Pabst empfangen. [17r] Alß Hroznata die beiden Clöster, Tepel vnd Chotieschaw, aufferbawet Vnd mitt genugsamen Einkommens Wohlversehen Vnd andern Nottwendigkeitten Versorget, ist er widerumb Nacher Rom verreiset. Vnd alß er daselbs glücklich angelanget, hatt er begehret, mitt Ihro Päbstliche Heiligkeitt zu reden, Vnd ihme angebracht von Aufferbawung beider Clöster Vnd derselben vnterhaltung, was er dar zu Verschaffet, Auch Zum aller demüttigsten gebetten, daß sie mitt allem ihrem Einkommenns Vnter den Schutz des Päbstlichen Stuels möchten genommen werden. Er hatt auch gar Andechtiglich angesuchet, damitt auß sonderliche gnade des Apostolischen Stuels den Abten Vnd Ihren Nachkömblichen möchte der gebrauch der Inful vnd Bischoffstab vergunsti[17v]get vnd gestattet werden. Alß aber Ih[r.] Päbstliche Heiligkeitt sein billiges anbringen gehöret, seine bestentigkeitt vnd Standhafftes gemütt wohl betrachtet Vnd die Andacht sambt der grossen frewgebigkeitt, so er in beiden Clöstern gestifftet vnd angewendet, behertziget, hatt er seinen bitten vnd begehrn raum Vnd stad geben, vnd alles, was zu dem beidem Clöstern geherig, vnter den Apostolischen Schutz genommen. Vnd damitt daß Closter Tepel fur andern in Behemerland desselben Ordens möchte fur 38 daß furnembste gehalten werden, hatt es der Pabst auch mitt sonderlichen des Apostolischen Stueles freiheitten begabet vnd bekräfftiget: Auch des Hroznatae alß eines Kriegsmans frei[18r]gebigkeitt vnd grosse Embsichkeitt sehr hoch gerühmet Vnd gelobet. So balt nun der Gestrenge Edele Herr Hroznata Vermerckete, daß Er solche grosse gunst vnd gnade Von dem Apostolischen Stuel empfangen Vnd erlanget, was Er begehret, vnd gedachte, wie Er sich bey Gott dem Herrn noch mehr verdient machen könte, nicht nur halb oder in einem stucke, sondern gantz vnd gar in allem, was er vermöchte, auch sich so gar selbsten Zu einem freywilligem Opfer dem Gottlichen Angesicht darzustellen; ist derowegen her (?) Vnd begehret von Ihr Päbstliche Heiligkeitt mitt grosser bitte, selber den habitt des heiligen Praemonstratenser Ordens zu empfangen, welchem Er auch alda Zu Rom bekommen hatt. 37 Zbytek slova nečitelný kvůli prosáklému inkoustu z druhé strany. 38 Přepisováno, slovo ne zcela jasné.

14 330 EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI Václav Bok Alß Er nun mitt dem [18v] Geistlichen habitt der Profession war angethan vnd mitt dem Apostolischen Segen erfrewet, hatt er Ihr Päbstl. Heiligkeitt füsse mitt frewden vmbfangen Vnd geküsset vnd für solche große bewiesene Wohlthaten Von Hertzen dank gesaget. Vnd alß Er vom Pabst Vrlaub genommen, ist Er wieder Zu seinen Obristen Herrn, die seiner fur der Thur 39 gewartet, gangen, da Er auß einem Soldaten <.....> ein Geistlicher Brueder worden: Sie aber haben sich hoch verwundert vnd waren seine soldaten vnd Auffwarter solches Vbel zufrieden: sie sahen Ihren Herren an mit Schählen augen vnd Schwerem gemütt, daß Er sich so geschwind verendert hatte in einen Andern Menschen. Etliche weinten vnd waren sehr betrübt, Etliche sprachen mitt seüftzen: Warumb Verlastu vnß ietzunder? Warumb wiltu [18ar] vnß des Lebens vnterhaltung also entzihen? Werden wir auch also leben könen, weil vnß nun nach Gott vnsere einige Hülff vnd Trost entzogen wirdt? Fur war, es were vnß besser gewesen, daß wir in vnserm Vatter Land durch daß Schwert fur den feind weren vmbkommen, dan in frembte Land Vnsern Herrn Vnd Patron beraubt werden. Warumb hastu vns doch so weitt von Vnserer Eltern Hauß außgeführet Vnd wilt vnß nun allhier in der Frembte Verlassen? vnd waß der gleichen wort mehr gewesen. Aber Hroznata praesentirte sich mitt dem Geistlichen Habitt angethan vnd mitt frölichem Engelischem Angesicht vnter seinen trawrichen vnd Zum theil weinenden Saldaten vnd sprach mitt freüntlichen worten: Lasset ab, Ihr Lieben Saldaten, von dem weinen vnd [18av] Höret auff, Trawrich zu sein, gleich alß wen diese meine Verkehrung Vnd Verenderung nicht herruhrete von dem willen Gottes? Weil doch geschrieben stehet: Sine me nihil potestis facere. Ohne mich könt Ihr ia nichts thuen. Sonder lobet vielmeh[r] mitt mir Gott dem Herrn in seinen wercken, der da zu sich ruffet daß ienige, was nicht ist, alß aber daß, waß schon zugegen ist. Vnterdeßen, da er also mitt Ihnen vnterweges redete, seind sie Zu ihrer Herberge mitt einander Kommen, wo sie Zuvor eingekert waren, daßelbst wolt ein iedweder des Brueders Hroznatae Freygewigkeitt erfahren. Er gab allen Zu essen vnd Zu Trincken, daß sie wohl zufrieden waren vnd ward also sei[n] Freygebigkeitt bey iederman täglich mehr ausgeschriehen, sehr gerümbt vnd gelobt. Alß er nun alles glücklich erhalten, was er begehret, Ist er mitt den Seinigen alß [19r] ein Newer geistlicher Saldat der streitenden Kirchen von Rom wiederumb abgereißet vnd zu den seinigen komen. Da er nun wider ins Behemer Land angelanget, hatt er sich alßbalt erkundiget, wo Ihr Konigl. Mayestet Primislauß anzutreffen, Vnd ist alßbalt Zu Ihme gereißet vnd sich in weissem geistlichem habitt praesentiret. König Primislauß, sobalt er dem Fratrem Hroznatam Von fern gesehen, ist er nach angeborner Sanfttmüttigkeitt Von seinem Königlichen Thron auffgestanden, Ihn vmb den Halß gefallen vnd geküsset vnd setzte Ihm neben sich auff der rechten seitten vnd fragte Von Ihn alles fleissig nach, wie vnd was massen, daß er Zu solcher bekehrung kommen Vnd den geistlichen Habitt angenommen. Alß Frater Hroznata dem König alles vmbstendlich, gar demüttig bericht[19v]tet vnd nach vielem langen gespräch alle[s] erzehlet: Ist er fur Ihr König. Mayestet auff den Kniehen nieder gefallen vnd gar demüttiglich gebetten, damitt der König daß ienige, waß Gott der Herr zu thun eingegeben vnd durch den Apostolischen Stu[l] nun mehr bestettiget vnd bekräfftiget worden, auch mit Königlicher authoritet, macht vnd gewalt wolte gnädigklich helfen beschützen vnd vnterhalten Vnd mitt seiner Hochheit priuilegien confirmiren. Es seind auch damalß gegenwerdige Herrn des König Reichs Behem alle auffgestanden, Ihr May. einen fueßfall gethan mitt Fratre Hroznata vnd für Ihme gebetten, daß Ihr May. doch gnädig darein verwilligen wollen, was er begehret, weil es an ihm selbsten billich vnd recht sey Vnd auch die Gottes forcht erfordere. 39 Přepsáno černým inkoustem snad z Thier.

15 Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o bl. Hroznatovi 331 Die Königkliche Hochheitt hatt darein Ver[20r]williget vnd alle geistliche gütter der Vorgesagten andächtigen Örtern in seine König. schutz genommen vnd hatt solche mitt seiner auctoritet vnd priuilegien robirt vnd bekräfftiget. Die Herrn Haben sich gegen dem König Höchlichen Vnd zum aller unterthänigsten bedancket vnd Fratrem Hroznatam in grossen Ehren gehalten vnd Gott den Herrn alß einen Vhrheber vnd Anfänger aller dingen gelobet vnd gepriesen, der Hie auff erden seine diener wunderbarlich macht Vnd daroben im Himmel glorwürdig Krönet. Caput 11. Von seiner wiederkunfft auff Tepel. Alß nun der in Gott andächtige man Frater Hroznata seines bittens vnd begehrens möchtig worden vnd mitt Königlicher gnaden gewürdiget, Hatt er Von [20v] Ihre May. Vrlaub genommen. Vnd Haben Ihm die Herrn des Königreichs Behem bekleittet biß an daß Ort, da Ihm seine Reitter mitt den pferden erwartet. Er thate sich gegen den Herrn Zum Höchsten bedancken, daß er alles seinen wünschen vnd begehren nach, auch durch ihre intercession, erhalten, was er gebethen. Er setzete sich auff sein Roß vnd reisete fort in Gottes Namen. Darnach, alß er ein wenig fortgeritten, Hueb er seine Händ auff gen Himmel Vnd danckete Vmb die Gnade deß Erlösers Vnd Seligmachers Christi Jesu, der ihm in allen seinen Sachen so gnädig were beygestanden vnd alles helffen befördern Zu seiner 40 Göttlichen ehren. Er bettete auch darauff noch Zimblich lange mitt vergiessung vieler zehren, damitt Gott der Allmächtige daß gutte werck, so er in ihm angefangen, wolle gnädigklich helffen führen vnd befördern 41 zu einem glückseligen [21r] Ende. Vnd ist also Zu seinen Güttern Verreiset, wo ihn dan seine Freünde vnd verwante mitt Freüden empfangen, Aber sich sehr wegen des Newen Geistlichen Habits Verwundert: Sie haben Zwar alle geweinet, doch sich sehr erfrewet, daß er frisch vnd gesund ankommen war. Ist derohalben in sein Closter Tepel mitt grossen frewden auff vnd angenommen worden Vnd ist in demselben Gott dem Herrn Zuförderst vnd darnach seinen Herrn Praelaten Vnter der Regul vnd Disciplin vnterthänig Vnd gehorsam gewesen. Vber diese vnd andere Gott wohlgefällige wercke (dan die gnade Gottes des Heiligen Geistes kan nicht ruhen) Hatt ihm der Abbt Joannes Zur Tepel in Krafft Vnd Tugendt Des Heiligen gehorsams aufferlegt vnd anbefohlen, daß er beyder Clöster Praepositus Vnd Verwalter sein solte: wiewohl er [21v] sich solches sehr geweigert Vnd gebetten, ihm mitt solcher last zu verschonen, hatt ers doch müssen annehmen: Hatt sich abe[r] darin Also bezeiget Vnd verhalten, daß er allen ist gewesen ein Exempel der demutt, der gedult vnd freywilligen gehorsams; also daß sich ein Jeder Vber Ihm Verwundert vnd eine Nachfolgunge an ihm haben können. Endlichen, wie der Feind deß Menschlichen geschlechts alles hasset vnd neidet, was da gutts geschicht, also hatt er auch Zweyspaltigkeitt außgesehet vnd verursachet, daß Frater Hroznata Von dem Vorgesatzten Abbt gar Schmehelig vnd Verachtlich ist gehalten worden, Ja so sehr, daß er auch der Verfolgung muste weichen vnd den Schild der gedult e[n]tgegen setzen, ehe er etwaß anders anfangen wolte, daß dem geistlichen gehorsam möch[22r]te Přepsáno černým inkoustem ze seinen. 41 Přepsáno černým inkoustem z führen vnd beferden. 42 Na straně 22r silně prosvítá písmo z druhé stránky, takže čtení je místy nejisté až nemožné. Kontrola latinským originálem není možná, protože překlad zde formuluje jinak a předlohu rozšiřuje. Latinský text celé pasáže zní: Tandem inimico humani generis, qui bonis actibus inuidet, discordiam seminante a predicto abbate afficitur iniuriis et contumeliis lacessitur, adeo quod persecucioni paciencie scutum opponens, priusquam contra bonum obediencie aliquid attentaret, magis censuit ad tempus ire cedere, claustri menia declinare, habitum nichilominus retinens, et a regulari non exorbitans disciplina, donec amicorum copia et cognatorum suorum

16 332 EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI Václav Bok Zu wider.... Vnd hatt lieber ein Zeitt lang den Zorn seines Praelaten wollen meiden vnd außerhalb deß Closters verbleiben (auch hatt er seinen geistlichen Habitt all zeit behalten vnd nichts von der gestrengengigkeitt des Ordens oder Closterlichen lebens nachgelassen) biß durch mittel vnd wege seiner (?) Freinde Vnd verwandte der vorgesagte Abbt Joannes von seiner Hoffertigen praesumption abgewiesen vnd gestillet worden. Vnd ist Frater Hroznata gar Ehrlich wieder zue (?) Closter beruffen Vnd Von seinen geistlichen Brüedern mitt frewden empfangen worden. Caput 12. Was sich fur Miracul vnd Wunderwerck in Leben vnd in Todt des Fratris Hroznatae begeben. [22v] Jetzunder wollen wir kommen Zu des Fratris Hroznatae Victori vnd sieg, Zum end seines Lebens vnd zu den Wunderwerckh[..?], so Gott in seinem Leben vnd In seinem Todt gewircket: damitt nichts ma[n]gel[e?] Vnd abgehe, durch Welches die wercke Got[t..] gepriesen vnd gelobet Vnd die Verdien[ste?] seines Außerwehlten Dieners Hrozn[a]tae mitt gebürendem lob erzehlet werd[en]. Die Fraw Wyozlaua, Von Welcher droben gesagt worden, hatt erzehlet, da sie noch i[m] Leben war, wie auch viel andere Leütt me[hr?] eben solches bekräfftiget Vnd wissenschaff[t] darumb gehabt, was wir Itzt erzehlen wer[den]. Erstlichen Zwar ist Hroznata nicht and[ers?] alß ein Todes Kindt von seiner Mutter gebohren Vnd gantz kalt wie eine Mißg[e]burth auff diese welt gebracht worden, Daher dan die Mutter von dieser Toden geburt gantz und gar ein abgeschew [23r] gehabt Vnd so Viel sie Kunte, Schwachheitt [h]alber mitt Hand vnd Mund befohlen, solches [vo]n ihren augen weg zu thuen Vnd zu begraben; [d]ie Hebamme, so ihr in Kindes Nötten bey[g]estanden, hatt daß Todte Kind auff [i]hren Armen gehalten Vnd geschawet, daß gantz (?) kein Leben Darinne war: spricht sie doch getrost Zu der Krancken Mutter, die [f]ast gantz Von ihr selber Kommen war, nit allain wegen des großen Vnleidlichen Schmertzens, Sondern auch Von wegen des grossen Schreckens, daß sie 43 Todes Kind auff die welt gebracht: Ach Fraw, Ach Mutter, nembt 44 doch Vmb Gottes willen daß Kind auff ewere arme Vnd opferet es auff Der Heiligen Jungfrawen Mariae, der Gebererin Gottes Vnd Mutter Christi, Welcher durch seine Heilige geburt die gantzen welt erleichtet, erfrewet Vnd lebendig gemacht. Also wolte sie sagen: Christus Jesus ist ein Gott vnd Herr des [23v] Lebens vnd des Todts; Durch sein He[ili]ge geburt ist die gantze welt, so da Tod[...] wieder lebendig gemacht worden; E[r?] kan auch dieses Tote Kind durch sei[ne] Göttliche Gnade Vnd Allmacht, Vnd d[urch?] die Furbitt der Mutter Gottes Mariae sein Leben wohl wieder bekommen. Vn[d] weil dieses weib, die Hebamme, so besten[dig] verblieb in ihrem glauben, Auch der Kran[cken?] Mutter solches etliches mal gerathen V[nd] gebetten, daß sie doch solches thuen wol[le?] vnd daß Kind der Seligen Jungfrawe[n] Mariae auffopferen. Endlichen, da die Mutter so fast durch der Hebammen vngestimmes anhalten gezwungen wo[rden], nimbt sie des Kindes Todten Leichn[am] auff ihre Matte vnd Schwache arme, Z[...] Vnd bebet 45 fur grosse mattigkeitt Vn[d] Schrecken, potencia abbatis predicti tumida compescitur presumpcio; idem ad claustrum honorifice reuocatur, recipientibus ipsum fratribus jubilo: advenisti desiderabilis! FRB I, s Censuit ad tempus ire cedere, claustri menia declinare, habitum nichilominus retinens, et a regulari non exorbitans disciplina, donec amicorum copia et cognatorum suorum potencia abbatis predicti tumida compescitur presumpcio; idem ad claustrum honorifice reuocatur, recipientibus ipsum fratribus jubilo: advenisti desiderabilis! FRB I, s Původní ein škrtnuto černým inkoustem a nahrazeno slovem sie. 44 Opraveno černým inkoustem z nemb. 45 Přepsáno černým inkoustem snad z bettet.

17 Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o bl. Hroznatovi 333 Kniehet nieder, so viel sie k[an], Hebt Ihre augen vber sich gen Himmel, [24r] fängt bitterlich an Zu weinen vnd spricht mitt demüttigem vnd Andachtigen Hertz vnd mund: O Herr Jesu Christe, der du fur daß heil des Menschen geschlechts Von einer Jungfrawen dein fleisch vnd bluet an dich genommen vnd auch dich gewürdiget hast, dafur zu sterben, damitt du die Verdampte welt von dem Ewigem Todt ledig machest, 46 so bitte ich dich von grund meines Hertzens, mache auch 47 lebendig dieses Todte Kindle, Zu ehren deiner Glorwürdigen Mutter, welcher ich es auffopfere, Vnd Zum Lob deiner Göttlichen Mayestet, der du gebenedeiet bist in Alle Ewigkeitt. Siehe, ein wunderbarliches ding! So balt die trawrige vnd betrübte Mutter solche wort gesprochen, ist daß erkalte Vnd starrende leiblein erwermet vnd weich worden, 48 Die seel so von Gott eingegossen, alß balt [24v] Erquicket, daß Kindlein thuet sein[e] aüglein auff vnd last sich der kinder art nach alsbalt hören mitt weinender stimme. 49 Die Mutter erschrickt zwar in etwas, wie sie des Kindes stimme gehört, doch erfrewete sie sich von Hertzen mitt grosser Verwunderung Vber die Verenderunge Vnd die gewaltig[e] Hand deß aller Höchsten. Sie gibt da[ß] Kindle der Hebammen wiederumb vnd fellt wieder nieder auff die erden, seüfftzet vnd weinet vnd saget Gott dem Her[r]en danck auß innerlichem Hertzen, sie lobet vnd preiset auch die Mutter der Bar[m]hertzigkeitt, die da Niemands verlest, d[er] sie in nötten suchet, deren 50 sohn da ist da[s] Leben der Verstorbenen vnd die Aufferstehung der Todten. <Noch ein an> Noch ein anders Vnerhör[25r]tes vnd größers wunderwerckh folget nach diesem, welches so wohl die Gottseeligkeit, alß die warheitt zu glauben bestettiget Vnd bekräfftiget. Dan alß der Mutter deß Hroznatae auff eine Zeitt sambt dem Kindt vnd ihre Tochter Woyzlaua auff einem wagen gefahren Vnd daß Kind in ihre schoß gehalten, gibt sie es der Tochter Hin Zu halten, weiß aber nicht, wie es daß Mägdlein Versehen, da sie mitt dem Kind spilen wollen, lest sie es auß Vnachtsamkeitt auff die erden vnter dem wagen fallen, daß auch daß rath Vber des Kindes Zarte leichnam gangen, Vnd ist doch auß solcher gefahr frisch vnd gesund erhalten worden, daß auch die Mutter Vnd Tochter Woyzlaua sambt andern, so bey ihnen waren, Christo Jesu, dem Erlöser 51 Vnd beschützer, lob 52 vnd danckh sagen mußen für solche wunderbarliche [25v] erhaltung. 53 Nach diesem folget noch ein grössers wunder werckh: dan alß zu Krakaw in Polen (wo der Heilige Bischoff vnd Martyrer Stanislaus wegen seiner herrlichen Tugenden Vnd wunder werckh sehr hoch gehalten wird) die Schwester daselbst, Woyzlaua nemblich, dem stadhalter des Königs vereheliget war, ist auch Hroznata seiner Sch[we]ster dahin nachgefolget Vnd daßelbst sambt andern Zur Schuel gehalten worden. Es begibt sich aber auff eine zeitt, daß Hroznata sambt andern seinen mittschuelern gespilet neben dem fluß Wixel genand, Vnd vnversehens ins wasser gefallen Vnd wird alßbalt Vom Strom Vnd wasser wellen vntergezogen Vnd nicht mehr gesehen, Von 3. Vhr an nach mittag biß gegen aben[t], Da man nun nicht anders hoffen vnd vermeinen könte, der knabe 46 machests rkp. 47 Slovo auch dopsáno nakonci řádky černým inkoustem, jímž pak i opraveno nebo zvýrazněno slovo lebendig na počátku příští řádky. 48 Krátké slovo škrtnuto černým inkoustem. 49 Opraveno černým inkoustem z stimbe. 50 V rukopisu chybně dessen. 51 Přepsáno černým inkoustem z Erleser. 52 Přepsáno černým inkoustem z leb. 53 Na okraji stránky u první řádky původní rukou napsáno 3., což má asi označovat, že jde o třetí zázrak. Modrou pastelkou, zřejmě rukou knihovníka Klimeše, znamení, že po erhaltung by měl začínat nový odstavec.

18 334 EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI Václav Bok sey längst Todt [26r] vnd vom wasser wie weitt hinweg geführet. Kombt letztlich solches geschrey der Schwester Woyzlauae 54 zu ohren, daß Ihrer brueder Hroznata ertruncken sey, da ist sie vber die massen sehr erschrocken, lauffet geschwinde mitt schlechten Kleidern angethan zum Wasser Vnd so balt ihr daß Ortt gezeiget ward, wo der Knab Hinein gefallen war, befühlt sie den fischern, das sie ihm mitt ihren instrumenten vnd Hacken suchen sollen, damitt man nur den Todten Leichnamb haben Vnd begraben möge. Da man ihn nun lang hin vnd her gesuchet vnd vergebene arbeitt gethan, waren auch etliche Jungegesellen verhanden, die des Schwimmens wohl erfahren, vnd sich vnter daß wasser könten hinunter lassen, einer auß diesen trieft Hroznatam an, erwischt ihm bey dem Haaren vnd zihet ihm mitt sich auß dem grund vnter dem tieffen Vffer her fur noch lebendig, vnd legt ihn 55 dar [26v] fur den füssen der Frawen Woyzlauae auff das vffer, welche daselbst den außgang der sachen erwartet. Was alda die Schwester fur frewden empfunden, a[lß?] sie ihren Brueder, dem sie langst ertruncken Vermeinet, nun widerumb lebendig gesehen, kan leichtlich einer abnemen, dem eben solches vnglück vnd frewde w[i]der fahren. Nachmals, alß die Trawrigkeitt wieder in Frewde verwandelt war, fragte die Schwester, wie er doch so vnversehens hinein gefallen vnd solche lange Zeitt vnter dem Wasser bey leben were erhalten vnd nicht vom Strom Hinweg gefuhre[t] worden? Er gab Zur Antwort, Er hab[e] gesehen, daß eine Schöne 56 weisse Jungfraw ihme die Händ habe auff sein Haubt geleg[t] vnd ihm vnter dem Wasser gehalten, damitt ihm daß wasser nicht möchte hinweg nemen; vnd wie ihm gedauchte, sey es [27r] gewesen die Mutter der Gnaden, die Königin der Barmhertzigkeitt vnd die mittlerin zwischen Gott vnd den Menschen. Daher dan Zu lob vnd Ehren der Heiligen 57 Jungfrawen Mariae Dancksagung Vnd frewden gesänge angestellet worden. Vnd Von der Zeitt an Hatt Hroznata ihm furgenommen in seinem gemütte, daß er der Heiligen Jungfrawen Mariae alß seiner erlöserin ein sonderlichen dienst der Andacht leisten vnd beweisen wollen; wie er sich dan nachmals selbsten vnd alles, was er gehabt, ihr Zu eigen vbergeben vnd andächtigklich erfüllet, was er gelobet vnd Versprochen. Caput 13. Von weissagung vnd Tod des Seligen Hroznata. Nach etlicher verflosner zeitt, alß der Frawen Woyzlauae ihre /!/ Herr Zu Krakaw gestorben, hatt sie ihr gantzlichen fur[27v]genommen in dem widtwen stand zu verbleiben, Vnd, wie Zuvor gesagt, begibt sie sich nacher Chotieschaw, auff die gütter ihres Brueders Hroznatae, vnd behertziget sehr wohl, wie viel vnd große wunderbarliche dinge die Göttliche Mayestat an ihrem Brueder gewircket; begehrte derowegen auch in gegenwertigem leben mitt ihm Zu sein im leben vnd in Todt. Alß sie nun zu Chotieschaw ein zeitt lang 58 gewesen vnd Gott dem Herrn in ihrem wittfrawlichen Habitu andächtiglich bißher gedienet, begibt es sich, daß ihre /!/ Brueder Hroznata in ein schwere vnd gefehrliche Kranckheitt gefallen, da er aber Durch die gegenwartt seiner Schwester Vnd andern, so Zugegen waren, mitt Tröstlichen wortten zugesprochen, hatt sich 59 etwas wunderbarliches Zugetragen, welches auch ins Künfftige erfolget: Dan alß Hroznata gleichsam verzucket worden [28r] vnd von sich selbsten kommen, 54 Doplněno černým inkoustem z Woyzlaua. 55 Přepsáno černým inkoustem z ihm. 56 Opraveno černým inkoustem z Schene. 57 Černým inkoustem připsáno ke konci slova en, ač koncovka byla již původně vyznačena zkratkovým obloučkem. 58 Černým inkoustem opraveno snad z zeittig. 59 Za sich černým inkoustem škrtnuto krátké nečitelné slovo.

19 Německé překlady Hroznatovy závěti a legendy o bl. Hroznatovi 335 fengt er an mittt Heller stimme Zu schreyen: Schawet, Schawet, ich werde gefangen vnd gefengelich von den feinden hinweg geführet! Da aber die Schwestern auff diese wortt erschrocken vnd sagten, daß er sich keiner feinde vnd gefengnuß Hie zu besorgen Hette, dieweil er in seinem hauß nach den Willen Gottes alda kranck lige. Aber es hatt sich nachmalß also begeben, wie er Zuvor prophezeiet Hatte; dan alß er nach etlicher verflosner Zeitt wiederumb Zu seiner Vorigen gesundtheitt Kommen, hatt er am Heiligen Fest der Himmelfart Christi, nachdem er gebeichtet vnd Hertzlich vor (?) gehabt, seine geistliche Brüeder gebetten, daß sie Gott dem Herrn für ihm bitten Wollen, Hatt auch daß Heilige Hochwürdige Sacrament des Aldars empfangen mitt solcher demutt vnd innerlichen Andacht, alß [28v] wan er ietzt Gott dem Herrn seine seel solte aufopfferen: Er empfengt den 60 Segen von dem Herrn Abbten vnd dem Ehrl. Conuent zu Tepel vnd reiset nach Hroznetin, Zu des Closters güttern. Wie er daselbst ankommen, wird er von seinen feinden (welche ihm darumb feind waren, dieweil er des Closters gütter wieder sie ritterlich verthetiget) außgespehet, Verrahten, gefangen vnd in der gefengniß geworffen, ihn darin mitt Hunger vnd Durst, Kelt vnd Frost vnd andern beschwerlichkeitten mehr gepeiniget vnd geplaget, auff daß sie nur gelt von ihme außpressen möchten. Aber er Hatt solches willig vnd gern vnd geduldig gelitten vmb Christi willen. Er achtete ihre Pein vnd marter nichts, sondern war getrost vnd bettet ohn vnterlaß, damitt ihm doch Christus der Herr Zu der Marter Krone möchte kommen laßen. [29r] Weil es aber vmb daß gelt zu thun vnd die Feinde ihn 61 ohn rantzion nicht wolten loß geben, Hatt sich der Herr Abbt zur Tepel Vnd die Herrn Fratres sehr bemühet, offtmalß mitt seüfftzen Vnd weinen ihren Vatter Vnd Patron sehr beklaget, doch nach vermögen so viel gelt Zuwegen gebracht, damitt sie ihn 62 auß der gefengniß erlösen möchten. Aber Hroznata war sehr durstig vnd begirig Fur den aller süssesten Namen Jesu auch sein leben darzugeben vnd wolte Viel lieber sterben, dan mitt Schaden vnd grossen vnkosten des Closters vnd der Newen angehenden pflantzlein auß der gefengniß vnd von Todt erlöset Zu werden. Daher er dan den Herrn Abbten vnd die Fratres gebetten Vnd in der Krafft Gottes protestiret, daß sie nicht ein groschen wegen seiner erlösung geben noch verheissen solten, sondern er begerte [nicht] auffgelöset 63 Zu werden Vnd mitt [29v] Christo Zu sein. Er hatt gar sehr gebeten, 64 damit[t] sie ihm seine Martyr Kron nicht verhindern wolte, also daß dieser wohlverdiender soldat Hroznata fur seinen Herren vnd König Christo Jesu begehrte mitt ihm sambt der Martyr Kron in seinem Himmelischen saal ewiglich Zu leben vnd zu regi[ren]. Alß derowegen Hroznata, alß ein starcke[r] Helt Christi vnd warhafftiger bekenner, Tod war, Ach, Gott im Himmel, Wie Haben die Leütt vnd vnterthanen Vmb ihme geseüfftzet Vnd geweinet! Was fur Heulen vnd wehe klagen haben die Teplenses nicht gehabt, die Kinder beklagten ihren Lieben Vatter, die geistlichen Brüeder ihren Brueder, daß Closter 65 Fundatorem vnd Stifftern. Sie sprachen mitt seüfftzen Vnd weinen: O pie Pater Hroznata, O du Gotseeliger Vatter Hroznata, wer ist doch demüttiger gewesen dan du? Wer ist mehr [30r] geistlich, wer mehr gehorsamer dan eben du? Hastu nicht des Abbts Joannis, welchen du vnß furgesetzet, sein verfolgung vnd widersprechen geduldiglich gelitten? Bistu nit von ihm mitt Vielfeldigen Schmehewortten Vnd iniurien vber die massen sehr angefochten worden, vnd dannoch hastu dein gedult niemalß verloren? Wer hatt doch iemalß solches gehöret? Wer hatts iemalß gesehen? Du alß ein Stiffter vnd Fundator, alß ein Herr vnd Patron 60 Přepsáno černým inkoustem snad z dem. 61 Přepsáno černým inkoustem patrně z ihm. 62 Přepsáno černým inkoustem patrně z ihm. 63 auffgelösen rkp. 64 Původní batt gar sehr opraveno na černým inkoustem hatt gar sehr gebeten. 65 Za Closter je přeškrtnuto černým inkoustem slovo seinen.

20 336 EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI Václav Bok hast vnß ein grosses Exempel der gedult vnd demutt Hinterlassen. O Selig ist die Seel, die da den Kampff vnd Streitt biß Zur Victori vnd Sieg hindurch gefuhret! Dan weil daß leben ist daß aller liebste vnd aller köstlichste 66 aller dingen auf dieser welt 67, so hastu Ja keine größr 68 liebe haben können, alß daß du deine Seel fur Christo, fur deine Brüeder vnd fur deine Freind dargebest! [30v] In deiner gedult Hastu deine Seel erhalten Vnd fur war ohne bluet vergiessung, weil du alle widerwertigkeitt star[ck]müttig gelitten vnd vbertragen, Hastu können ein Martyrer sein: Aber damitt Zu erlangung der glorwürdigen Kron dir nichts abgehen möchte, Hastu auch alß ein gutter Hirtt dein Leben wollen setzen fur deine Schaffe. Nachdem die Geistlichen Brüeder dieses vnd anders viel mehr mitt vielen Seüfftzen wohl behertzigten Vnd ein grosses mittleiden Hatten mitt ihrem Herrn vnd Stifftern, sprachen sie alle einhelliglich: Last vnß eilen zu den Schoß Vnsere[r] Mutter vnd den leichnam vnsers aller liebsten vnd Seeligen Vatter daher bringen. Vnd haben 69 also ein Zimbliche Summa gelts Zur erlösung deß Todten Körpers 70 gegeben, daß also, der Zuvor nicht lebendig wolt erlöset werden, ist er dannoch 71 Todt [31r] außgelöset worden. Alß nun der Todte Cörper auß dem stinckenden Kercker der gefengniß heraüß gezogen, ist er wohl besichtiget vnd in allen glidern 72 vnverletzt gefunden worden, mitt seinem geistlichen Habitt angethan, mit dem gürtel vmbgürtet gewesen. Sie haben ihn 73 in ein Sarg gelegt vnd ins Kloster Tepel gebracht, wo er gar ehrlich empfangen, mit dem Heiligen A[mt] der Meße 74 Vnd mitt einer ehrlichen begräbnuß versehen, vnd ruhet daselbst vor dem Hohen Altar zur ewigen gedechtnuß. Haben Also nicht vnterlassen Wollen, von dieses Ehrwürdigen Vatters schönen Tugenden vnd wunder werckhen 75 etwaß Kurtzlichs zu erzehlen, was wir von vnsern lieben Vorfahren auß warhafftiger relation bekommen. Den eben die selbe nacht, da ihn 76 Gott der Herr zu sich beruffen vnd auß dieser welt abgefordert, ist er seinem diener, der auch in [31v] ein andere 77 gefengnuß gelegen mitt ketten geschlossen, in so ein schönem schneweissem Habitt erschienen, daß auch daß finstere gefengniß von dem glantz vnd schein erleuchtet worden, darab sich dan Der Diener sehr entsetzet vnd sich wegen deß glantz seines angesichts Hoch verwundert. Zu welchen der Man Gottes gesprochen: Stehe eilends auff vnd gehe Zu meinen Br[üe]dern nacher Tepel vnd sage ihnen, daß sie ni[t] mehr bekummert sein wegen meiner Außlösung halber, dan Jetzund bin ich in der bekandnuß Christi von dieser welt abgeschieden, vnd daß sie meinen leichnam 66 Opraveno černým inkoustemz kestlichste. 67 auf dieser welt připsáno, po znaménku vsuvky, na okraji stránky. Nelze rozhodnout, zda dodatek napsal původní písař či korektor; v latinském textu pasáž o cennosti života není vůbec. 68 Opraveno černým inkoustem z groß. 69 Opraveno černým inkoustem z habe na haben vodorovnou čárkou nad e. 70 Opraveno černým inkoustem, snad z Kerpers. 71 Slova er dannoch jsou připsána, po znaménku vsuvky, na spodním okraji stránky. Nelze rozhodnout, zda dodatek je psán původním písařem či korektorem. 72 Přepsáno černým inkoustem snad z klidern. 73 Černým inkoustem opraveno snad z ihm. 74 mit dem Heiligen A[mt] der Meße doplněno černým inkoustem po znaménku vsuvky, na okraji stránky. Tuto formulaci latinský text nemá. 75 Černým inkoustem připsáno ke konci slova en, ač koncovka byla již původně vyznačena zkratkovým obloučkem. 76 Černým inkoustem opraveno na ihn, původně snad ihm. 77 anders rkp.

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas 10. Futurum 10. Nj Budoucí čas Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Ze spolupráce a z diskuzí v didaktickém semináři němčiny jako

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou.

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. A Rodinná oslava Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. Karin: Mutti, Vati, kommt her, ich möchte euch meinen Freund vorstellen. Das ist

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR 2. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené)

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) NĚMČINA PRO JAZYKOVÉ ŠKOLY 1 1. díl 1. 6. lekce 2011 1. Výslovnost Entschuldigen Sie bitte,... Zug aus Prag Um acht Uhr zehn Das ist sehr schön. Herzlich willkommen

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky Všechno nejlepší : Manželství Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Die allerbesten

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

ch hodin Tématický celek - téma

ch hodin Tématický celek - téma Pořadové číslo Počet vyučovací ch hodin Druhý cizí jazyk Nj 8. ročník Tématický celek - téma Od Do Poznámka o plnění, narušování nebo změně plánu 1. Herzlich willkommen - Člen určitý a neurčitý - Časování

Více

NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele

NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

téma Begrüßung und Verabschiedung Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Hallo! Grüß dich! Tschüs! zvířata a citoslovce

téma Begrüßung und Verabschiedung Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Hallo! Grüß dich! Tschüs! zvířata a citoslovce Ene mene 1 Téma Begrüßung und Verabschiedung strana 2 Číslo Cíl hodiny 1. prezentace a procvičování pozdravů seznámení s obálkou učebnice 2. nácvik rozpočitadla Slovní zásoba Guten Morgen! Guten Tag! Guten

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Small Talk Deutsch. Iva Michňová

Small Talk Deutsch. Iva Michňová Small Talk Deutsch Iva Michňová Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Německý jazyk koordinovali Mgr. Pavla Mračková a Mgr. Vladimír Böhm.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Chris: Guten Tag, ich möchte

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

alles klar 2a gramatika

alles klar 2a gramatika alles klar 2a gramatika Präteritum von sein und haben Slovesa sein a haben v minulém čase préteritu Slovesa sein a haben ve 3. os. j. č. v minulém čase préteritu přijímají stejnou formu jako v 1. os. j.

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Erdbeben Wer denkt, wir...1... auf festem oden, der...2... sich. In Wirklichkeit

Více

Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků. v mluvených projevech?

Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků. v mluvených projevech? Universität Ostrava Philosophische Fakultät Lehrstuhl für Germanistik Lehrerfortbildung 2005/2006 Fachdidaktik DaF Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků v mluvených projevech? 23.3.

Více

alles klar 2b gramatika

alles klar 2b gramatika alles klar 2b gramatika Préteritum minulý čas (pravidelných i nepravidelných sloves) V němčině lze pro vyjádření minulosti použít 3 časy: préteritum (jednoduchý čas minulý), perfektum (složený minulý čas)

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR 1. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Eva Podubníčková - AK Viktor Pavlík Vážený pane inženýre, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za zajištění tlumočnice. Oceňujeme Vaši flexibilitu a ochotu. S tlumočnicí Petrou Peškovou jsme byli

Více

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet Inhalt Obsah 9 10 12 14 16 Modul 1 Lektion 1 A Hallo, wie geht s? Ahoj, jak se máš? B Leichte Wörter Lehká slova Lektion 2 A Mein Stundenplan Můj rozvrh B Im Café V kavárně Deutsch ist leicht! Němčina

Více

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere Téma Číslo Cíl hodiny Slovní zásoba Jazykové činnosti Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2 1. komunikativní hra nácvik psaní nácvik čtení a výslovnosti

Více

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves.

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_11 Opakovací test - Schule Němčina 1. ročník

Více

65-41-L/01 - Gastronomie, 65-51-H/01 - Kuchař - číšník Datum 23. 10. 2012 Anotace. Text je vhodný pro samostudium perfekta. http://www.zlinskedumy.

65-41-L/01 - Gastronomie, 65-51-H/01 - Kuchař - číšník Datum 23. 10. 2012 Anotace. Text je vhodný pro samostudium perfekta. http://www.zlinskedumy. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Časování a skloňování v němčině, vy_32_inovace_ma_25_12

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Marie Vytlačilová 1943 / 1944. Terezín, Malá pevnost / Theresienstadt, Kleine Festung + Ženský koncentrační tábor Ravensbrück

Marie Vytlačilová 1943 / 1944. Terezín, Malá pevnost / Theresienstadt, Kleine Festung + Ženský koncentrační tábor Ravensbrück Häftling Nr. 26851 aneb Dopisy z pekla Marie Vytlačilová 1943 / 1944 Terezín, Malá pevnost / Theresienstadt, Kleine Festung + Ženský koncentrační tábor Ravensbrück Frauen Konzentrationslager Ravensbrück

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min 12 Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 10 20 min Pracujte ve dvojicích. Od učitele/učitelky dostanete fotografii pokoje. Máte 30 sekund

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetence a celkový

Více

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Edika Brno 2012 Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Odborná korektura: Helmut Wanka Obálka:

Více

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník METODIKA 06 OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Dovednosti 2009 1 a 2 ročník Datum 1. ročník 16. 9. 2009 2. ročník 9. 6. 2009 Praktické i teoretické dovednosti Obsah Doba Předměty Učitele Skupiny Zahájení Pomůcky

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Osobní a společenský život Besuch einer Theatervorstellung

Více

Präteritum. 4. Nj Préteritum

Präteritum. 4. Nj Préteritum Präteritum 4. Nj Préteritum Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Domluvíme se ve

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD HANDELSKORRESPONDENZ - OBCHODNÍ KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPIS VZOR Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD Firma SLADKÁ SASANKA, s.r.o. Jarní 200/2 140 00 Praha 4 TSCHECHISCHE

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO

ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA BANKOVNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ÚČET 1. Úloha Slovní zásoba a) Přiřaďte odpovídající výrazy (správný výraz 1/2 bodu). 1) das erste

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

Výchovné a vzdělávací strategie V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK VOLITELNÝ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady k zapojení žáků do vzájemné komunikace

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

PŘEHLED GRAMATIKY. Vztažná věta stojí obvykle za podstatným jménem nebo zájmenem, které rozvíji. Časované sloveso stojí na konci vedlejší věty.

PŘEHLED GRAMATIKY. Vztažná věta stojí obvykle za podstatným jménem nebo zájmenem, které rozvíji. Časované sloveso stojí na konci vedlejší věty. PŘEHLED GRAMATIKY LEKCE 1 VZTAŽNÉ VĚTY Vztažné věty jsou věty vedlejší, zpravidla jsou uvozovány vztažnými zájmeny der, die, das. Tato zájmena se skloňují jako člen určitý, kromě 2. pádu čísla jednotného

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Německá přísloví a české ekvivalenty/překlady

Německá přísloví a české ekvivalenty/překlady Denn Sprichwort in engster Bedeutung ist ein Wort, das in aller Leute Mund ist; ein Wort, das von Vielen in einerlei Verstand bei mancherlei Anlässen wiederholt wird. ( Sailer, Johann M. : Die Weisheit

Více

Kindergartenzeitung Novinky ze školky

Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kindergartenzeitung Novinky ze školky Listopad prosinec 2012 November Dezember 2012 Milí rodiče, další kalendářní rok je opět za námi a my se jako každoročně společně s dětmi připravujeme na vánoční svátky.

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více