Učebný predmet geografia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebný predmet geografia"

Transkript

1 Učebný predmet geografia Charakteristika predmetu : Obsah predmetu sa odvíja od poznania jedinečnosti planéty Zem. Pri pochopení princípov existencie Zeme je predpoklad, že pri získaní príslušných kompetencií si ju budú mladí ľudia chrániť a lepšie využívať jej potenciál pre svoj prospech pri jej zachovaní aj pre ďalšie generácie. Geografia pomáha vzdelávať študentov v oblasti vnímania zmien a aktuálneho stavu prírody a spoločnosti. Líši sa od všetkých ostatných predmetov aj tým, že obsahuje informácie prírodovedného,ale i spoločenskovedného charakteru. Svojim obsahom je geografia nezaraditeľná do systému vied. Má najviac možností využitia medzi predmetových vzťahov, či už sú to prírodovedné ako chémia, biológia, fyzika, matematika a mnohé iné, alebo spoločenskovedné ako napr. dejepis, dejiny umenia, politológia, ekonómia a.i. Predmet integruje aj témy sociálneho rozvoja, environmentálnej výchovy multikultúrnej a mediálnej výchovy. Učí pochopiť globalizáciu a jej dôsledky. Predmet sa stáva dôležitým najmä dnes, keď žijeme veľmi zložité vzťahy medzi svetovými náboženstvami, medzi vyspelým a zaostalým svetom, v dobe zdražovania potravín, nedostatku vody, pôdy a čistého vzduchu, zhoršovania životného prostredia v dôsledku narastania počtu obyvateľstva na Zemi, výrazných makroklimatických zmien. Pomocou Geografie sa majú možnosť mladí ľudia oboznámiť s rôznorodosťou kultúr, tradícií, a najmä získavať schopnosť tolerancie, pochopenia, úcty k iným národom, národnostiam. S čoraz väčšou možnosťou cestovať majú možnosť sami si overovať získané vedomosti a kompetencie a prakticky riešiť situácie, ktoré zažijú. Ciele predmetu : Vo vyučovaní geografie na gymnáziu je hlavným cieľom zvládnuť a správne využiť nadobudnuté poznatky a zručnosti v praxi. Študenti majú po skončení štúdiá dokázať aplikovať a hodnotiť geografické informácie získané z máp, literatúry, médií, osobných skúseností a nekonečného zdroja informácií internetu. Cieľom je aby sa dokázali orientovať v aktuálnej situácii vo svete, vedieť posúdiť súčasnú politickú a ekonomickú situáciu vo svete

2 a na Slovensku. Využívať získané kompetencie na gymnáziu, aby chránil prírodu, svoje životné prostredie kultúrne a historické tradície a predovšetkým rozvíjať hrdosť na svoj pôvod, Slovensko a s narastajúcimi vedomosťami aj sám na seba. Základné predmetové spôsobilosti Hlavná geografická spôsobilosť je správne použiť nadobudnuté vedomosti, zručnosti, kompetencie v bežnom živote.vedieť hodnotiť geografické informácie získané z máp, tabuliek médií, literatúry. Hodnotiť javy a fakty vzniknuté procesmi v prírode, alebo zapríčinené človekom. Ideálne je aj vedieť zvládnuť problémovú situáciu, navrhnúť riešenie, vedieť robiť prgnózu vyplývajúcu z premien krajiny. Zvládnuť prácu s GPS, informačné a komunikačné najmodernejšie technológie. Uplatniť zručnosti pri profesných aktivitách nech je to akýkoľvek odbor. Pochopiť globálne trendy vývoja spoločnosti, dať do súladu využitie krajiny pri minimálnych zásahoch do prírody, čo sú priority trvale udržateľného rozvoja.viesť k akceptácii inakosti kutúr, náboženstiev, rás a názorov a viesť k odmietavému postoju k intolerancii, xenofóbii a násiliu. Veľmi dôležitá výbava každého absolventa gymnázia je vedieť komunikovať, správne geograficky používať terminológiu, vedieť argumentovať a najmä mať schopnosť diskutovať. Prierezové témy Geografia vychádza z prierezových tém Multikultúrnej výchovy, Enviromentálnej výchovy, Výchova k mysleniu v evrópskych a globálnych súvislostiach, témy osobného a sociálneho rozvoja a z mediálnej výchovy. Zdroje, literatúra Odborná literatúra, didaktická technika, odborné časopisy National Geographic, Krásy Slovenska, Geo, Koktail, a.i., N-Carta, DVD, Encyklopédie, IKT. Učebný plán pre 1. ročník Časový rozsah výučby: Základné tematické okruhy sú: 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín

3 Fyzickogeografická sféra Zem vo vesmíre, pohyby Zeme, Zdroje údajov, mapa, diagramy, Zákonitosti atmosféry, Zákonitosti hydrosféry Zákonitosti litosféry, 8 hodín 4 hodín 8 hodín 6 hodín 6 hodín Zákonitosti biosféry a pedosféry. 8 hodín spolu 40 hodín Socioekonomická sféra Geografia obyvateľstva Geografia sídiel Hospodárska geografia Doprava 6 hodín 2 hodiny 8 hodín 4 hodiny Cestovný ruch 4 hodiny spolu 26 hod Zem, tvar a pohyby Zeme, kartografia Výkonový Téma štandard Cieľ a kľúčové Tematický Obsahový Výstup na Odporúčaný metódy kompetencie celok štandard hodnotenie počet hodín Konkrétne vytvorený produkt Rozumieť javom a vedieť ich vysvetliť na základe vedomostí Zem vo vesmíre, planéty, kométy, Opísať pohyby Slnko, slnečná Zeme, Planéta Zem sústava Vysvetliť dôsledky tvar, veľkosť a Tvar a veľkosť rotácie Zeme okolo Práca s pohyby Zeme Zeme, pohyby osi a obehu Zeme glóbusom, Zem vo vesmíre Zeme, rovina okolo Slnka na 12 odbornou Objavovanie ekliptiky, život človeka, literatúrou, IKT vesmíru rotácia Zeme skúšanie testom, Časové pásma okolo osi, hodnotenie dôsledky rotácie prezentácií, Zeme, referátov, projektov, Obeh Zeme okolo ústne skúšanie.

4 Slnka, dôsledky obehu Zeme (hviezdny deň, slnečný deň), Zatmenie Slnka, Mesiaca, časové pásma Mesiac, obeh mesiaca okolo Zeme, vplyv mesiaca na Zem - slapové javy, Časové pásma Pracovať s informáciami, čítať geografické údaje Mapa grafy, mapy, Určovanie diagramy. polohy bodu na Orientovať sa na mape pomocou mape, s pomocou geografických mapy alebo plánu súradníc v teréne. Tematické mapy Schopnosť pracovať Legenda mapy, s týmito výstupmi mierka mapy, v podobe mapové znaky, tematických máp, Štatistické údaje tabuliek, prevádzané do schém, diagramov grafov pomocou Diskusia, a blokdiagramov. počítača, Štatistické Diskutovať Tvorba spracoavnie o možnostiach tematických máp úädajov, uplatnenia Možnosti uplatniť využívanie geografických geografické IKT informácií informácie (poznatkov, v bežnom živote. zručností) Charakteristika a v každodennom význam máp. živote Praktické Rozvíjať čitateľskú využitie gramotnosť a to systémov GPS.. čítanie nesúvislých Zhotovenie textov. Vytvoriť diagramov, vlastnú mentálnu tabuliek a i. schému a mentálnu z podkladových mapu pre orientáciu údajov. v konkrétnom území Vytvoriť grafy, mapy vyuužiť dostupné kartografické produkty a rôzne geografické zdroje údajov v tlačenej aj elektronickej podobe pri riešení geografických problémov 4 Orientovať sa s mapou v krajine alebo plánom mesta v meste Určovať geografickú polohu miesta Počítať vzdlialenosti na mape pomocou mierky mapy

5 Atmosféra Výkonový Téma štandard Cieľ a kľúčové Tematický Obsahový Výstup na Odporúčaný metódy kompetencie celok štandard hodnotenie počet hodín Konkrétne vytvorený produkt Diskutovať Zákonitosti Atmosféra, Práca s mapami, Zdôvodniť o možnostiach atmosféry zloženie odbornou rozdiely v počasí 8 eliminovania Zloženie atmosféry, literatúrou a klíme dopadov atmosféry. počasie, Pozorovanie v atmosfére. globálneho Počasie, klíma podnebie, a zaznamnávania Na základe otepľovania na a procesy prvky počasia, zmeny počasia tabuliek a mapy prírodu v atmosfére. Klimatotvorné Diskusia vedieť ich a človeka. Rozloženie podmienky Brainstorming charakterizovať zrážok a teploty procesy v Minikonferencia Vyvsetliť vzdťak na Zemi. atmosfére triedna medzi teplznými Prúdenie podnebné Práca a zržkovými vzduchu v pásma, vzťah s tematickými pásmami a atmosfére. medzi mapami, zdôvodniť ich Klimatické podnebnými klimatickými vznik pásma a oblasti. pásmami diagramami, Čítať klimatické Zmeny klímy, a množstvom IKT diagram, na ich znaky dopadajúceho základe globálneho slnečného charakterizovať otepľovania žiarenia na podnebie jednotlivé rôznych miest Rozloženie na Zemi teploty a zrážok, Vysvtliť princípy klimatické všobecnej diagramy cirkulácie Prúdenie ovzdušia a jej vzduchu význam v atmosfére, Uviesť znaky vzduchové globálneho hmoty vysoký a otepľovania nízky tlak, stále a aktualizovať vetry, monzúny, poznatky o nich. hurikány, Corioliosva sila, Diskutovať na tému: je alebo nie je globálne otepľovanie?

6 Hydrosféra Výkonový Téma štandard Cieľ a kľúčové Tematický Obsahový Výstup na Odporúčaný metódy kompetencie celok štandard hodnotenie počet hodín Konkrétne vytvorený produkt Obeh vody, svetový oceán, vlastnosti oceánov Vysvetliť prírodné Význam mora javy na základe pohyby morskej vedomostí, vody, vlnenie, pracovať s mapou, s príliv, príboj, odbornou literatúrou, slapové javy Diskutovať, hľadať Rieky na riešenia, povrchu, režim Hodnotiť zdroje rieky podzemnej vody, jej Zákonitosti Jazerá, ľadovce, zásoby, navrhnúť hydrosféry -horské, možnosti ochrany, pevninské, navrhnúť možnosti vodopády ako predísť činnosť vody na nedostaku pitnej vody zemský povrch na Zemi v budúcnosti kaňony, a ako sa vyhnúť jaskyne. následkom Pitná voda, Vnímať význam vody problémy s v rôznych kultúrach nedostatkom pitnej vody v niektorých oblastiach sveta Vysvetliť dynamiku pohybov oceánskej a morskej vody a príčiny vzniku slapových javov. Na konkrétnych príkladoch uviesť vodou podmienené procesy a Vypracovanie formy eseje na tému: reliéfu. význam vody Porovnať pre človeka pevninský Výklad, práca a horský s odbornou ľadovec, literatúrou, ich vznik, DVD, IKT pohyb a formy reliéfu, ktorý vznikne ich vplyvom vznik ľadovca a jeho formovanie zemského povrchu Diskutovať o význame riek pre obyvateľov v rôznych častiach sveta 6 Litosféra

7 Výkonový Téma štandard Cieľ a kľúčové Tematický Obsahový Výstup na Odporúčaný metódy kompetencie celok štandard hodnotenie počet hodín Konkrétne vytvorený produkt Vysvetliť prírodné javy odbornými poznatkami Diskutovať o možnostiach ako sa chrániť pred živelnými pohromami Vyhľadávať informácie zo zdrojov, Pracovať s mapou, orientovať sa na mape Zákonitosti litosféry zemská kôra, zemské platne, pohyb zemských platní, posúvanie vrásnenie, kryhová činnosť, zemetrasenie, sopečná činnosť, cunami Sopečné zemetrasné pásy na zemeguli Vonkajšie sily pôsobiace na zemský povrch Voda, vietor Práca s mapami, Odborná literatúra, DVD, IKT Poznať stavbu zemského telesa, základných jednotiek pevnín, ich mobilitu, príčiny mobility a a dopady na horotvornú činnosť, sopečnú činnosť a zemetrasenia. Porovnať mechanizmy pôsobenia endogénnych a exogénnych procesov a ich vplyv na 6 tvorbu zemského povrchu Zdôvodniť miesta výskytu zemetrasení, cunami a sopečných erupcií a možnosti ochrany človeka pred nimi Vytvoriť mapy najzaujímavej ších povrchových tvarov na svete

8 Biosféra + Pedosféra Výkonový Téma štandard Cieľ a kľúčové Tematický Obsahový Výstup na Odporúčaný metódy kompetencie celok štandard hodnotenie počet hodín Konkrétne vytvorený produkt Vysvetliť prepojenie Bioklimatické podnebných, a pásma vegetačných Tundra, tajga, pásiem, lesy mierneho pôdnych pásma, step, ako aj príčiny savany, vertikálneho Základné dažďové lesy, členenia Vysvetľovať javy na charakteristiky charakteristika biosféry základe vedomostí, biosféry, pedos jednotlivých Opísať Získavať údaje zo féry a bioklimatických Práca dôsledky zdrojov Poľnohospodár pásiem s mapami, ľudských Interpretovať údaje, stva Pedosféra, Odborná aktivít Diskutovať, prezentovať Bioklimatické vznik pôdy, literatúra, na pôdy, prácu pásma a zóny. pôdne pásma, DVD, rastlinstvo a riešiť problémy Proces Využívanie pre IKT živočíšstvo. odlesňovania poľnohospodárstvo Na základe a jeho riziká, Dôsledky vplyvu činnosti ľudskej činnosti človeka na prírodu v krajine Vegetačné pásma, opísať rastliny a živočíchy v typy nich poľnohospodá rs kej krajiny. 8 Socioekonomická sféra

9 Výkonový Téma štandard Cieľ a kľúčové Tematický Obsahový Výstup na Odporúčaný metódy kompetencie celok štandard hodnotenie počet hodín Konkrétne vytvorený produkt Porovnať vývoj obyvateľstva, prognózy jeho vývoja, dynamika obyvateľstva natalita, mortalita, prírastok, úbytok, stredná dĺžka života príčiny rozdielov Porovnať jazykovú, religióznu štruktúru obyvateľstva, vysvetliť problémy s tým súvisiace Porovnať základné črty náboženstiev, analyzovať problémy v súčasnosti súvisiace s náboženstvom Uviesť príklady kultúrnych pamiatok, aký význam majú pre zachovanie kultúry jednotlivých skupín obyvateľstva Geografia obyvateľstva Rozmiestnenie obyvateľstva Dynamika obyvateľstva Mechanický pohyb obyvateľstva Migrácia Štruktúra obyvateľstva podľa veku, pohlavia. Jazyková a religiózna štruktúra obyvateľstva Sformulovať názor prečo odlišnosti vo Práca vývoji s atlasom, demografickej Výklad, krivky Diskusia v rôznych Práca obdobiach s odbornou Diskusie literatúrou o možnostiach 6 Referáty, predĺženia aktuálne veku ľudí, štatistické odstraňovanie údaje z médií regionálnych DVD rozdielov IKT Hodnotenie referátov, diskusie, projektov

10 Charakterizovať sídlo, vidiecke Geografia sídel Klasifikácia sídiel, súčasné Práca Opísať znaky 2 sídlo, mesto, aglomeráciu, tendencie urbanizácie, s glóbusom, vybraného megalopolis, konurbáciu, proces problémy súvisiace mapou, sídla urbanizácie, porovnať rozdiely s infraštruktúrou odbornou Sumarizovať jednotlivých častiach zeme, určiť v jednotlivých častiach literatúrou, príčiny príčiny rozdielnosti sveta DVD IKT, problémov Diskusia, urbanizácie, odborná prednáška hodnotenie referátov, zostavovanie tabuliek miest podľa rôznych kritérií Vymodelovať Analyzovať príčiny nerovnomernej Hospodárska Spôsob poľnohospodárskej Práca priestor úrovne poľnohospodárstva, geografia výroby vo vete, úlohy s glóbusom, s infraštruktúr 6 priemyslu, ekonomík poľnohospodárstva, mapou, ou, v ktorom súčasné problémy ktoré odbornou sa môže Priemyselné odvetvia a ich prekonáva. Priemyselne literatúrou, prevádzať rozmiestnenie odvetvia, súčasné tendencie DVD IKT, priemyselná rozmiestnenia priemyslu vo Diskusia, výroba, využiť svete odborná poznatky prednáška s lokalizačnýc h faktorov priemyslu Interpretovať rôzne spôsoby Zahraničný obchod, export a import, zameranie Práca Diskusia grafického znázornenia grafov ZO, bilancia ZO s glóbusom, o význame zahraničného obchodu vo mapou, obchodu, vybratých regiónoch sveta, odbornou vplyv na život porovnávať ZO podľa komodít literatúrou, ľudí, súvislosti a prepravných smerov a tendencie DVD IKT, s historickými vývoja svetového obchodu Diskusia, danosťami 4 odborná prednáška regiónu, trendy vývoja. Hodnotenie schopnosti interpretovať fakty z médií, odbornej literatúry a.p. Porovnať dopravné IKT, Prezentácia 4 Navrhnúť itinerár zvolenej cesty Doprava systémy, hlavné druhy odborná rôznych dopravy. Analyzovať literatúra, dopravných príčiny rozdielnosti atlas DVD, systémov

11 dopravy vo svete Médiá. v určenom regióne, Vytvoriť komplexnú prezentáciu Cestovný ruch Možnosti a miesta IKT, Porovnať 2 vybraného štátu pre modelovú rekreácie vo svete, odborná možnosti cestovnú kanceláriu rozdelenie cestovného literatúra, cestovného ruchu, podmienky rozvoja atlas DVD, ruchu vo Médiá svete, charakterizova ť najvýznamnejš ie oblasti CR. Chránené pamiatky svetového dedičstva /UNESCO/. Osnovy pre II. ROČNÍK Tematický celok : 4 hod Politická mapa sveta a jej premeny Aktuálny stav na politickej mape sveta Usporiadanie štátov podľa politického systému, typy vlád,štátoprávne usporiadanie Medzinárodné organizácie Obsahový štandard, základný obsah :

12 Svetadiely, štáty sveta, hlavné mestá, rozdelenie štátov do skupín podľa rôznych kritérií politických systémov, štátoprávneho usporiadania, hospodárskej úrovne a.p. Dôvody vzniku, princípy existencie významných medzinárodných organizácií, hospodárskych integrácií, regionálne zoskupenia, obranné pakty,poznať členské štáty a ich vzájomnú spoluprácu Požiadavky na vedomosti a zručnosti : Analyzovať príčiny zmien na politickej mape sveta, súvislosti s historickými udalosťami, rozlíšiť kritériá členenia štátov podľa politologických pojmov, vedieť príklady zo sveta, pochopiť dôsledky rôznych politických systémov. Poznať najvýznamnejšie svetové integrácie, sledovať ich aktuálnu agendu, pochopiť dôležitosť spolupráce členských štátov pre zachovanie stability krajinnej sféry Zeme a zlepšovania kvality života. Metódy : Výklad, prezentácia s použitím IKT, referáty, aktuálne multimediálne sledovanie diania vo svete, rozbor štatistík, tabuliek, grafov, máp a.p. Spôsob hodnotenia : Prezentácia vedomostí ústnou odpoveďou, zapojenie sa do diskusií, testová forma skúšania, samostatné referáty, prezentácie pomocou IKT, vytváranie projektov. Tematický celok : 2 hod. Globálne problémy sveta, demografický vývoj a problémy s tým spojené, rozdielnosť vývoja ekonomík vo svete, nedostatok surovinových zdrojov, vody, ekologické dôsledky nerovnomerného rozmiestnenia

13 obyvateľstva na Zemi, terorizmus, neznášanlivosť na základe rasovej, národnostnej náboženskej rozdielnosti obyvateľstva. Požiadavky na vedomosti a zručnosti : Poznať, porovnať, jazykovú, národnostnú a náboženskú štruktúru obyvateľstva v rôznych častiach sveta, zdôvodniť dôležitosť spoznávania kultúr, odlišností obyvateľstva, analyzovať príčiny nepokojov, vojen, genocíd. Analyzovať problémy vyplývajúce z populačnej explózie, nerovnomerného rozmiestnenia obyvateľstva, rozdielnej úrovne ekonomík, rýchleho rastu miest, poznať veľké aglomerácie, konurbácie a problémy s tým súvisiace. Pomenovanie pozitív aj negatív globalizácie. Metódy : Výklad, prednášky osobností v oblasti politológie a medzinárodných vzťahov, spracovanie informácií z médií do podoby referátov, prezentácií, práca v skupinách a vytváranie projektov, hodiny otázok a odpovedí, zlepšovanie komunikačných schopností formou diskusií, akceptovanie iného názoru, zlepšovanie schopnosti argumentovať.práca s mapami, tabuľkami, vyhodnocovanie štatistických materiálov. Spôsob hodnotenia : Ústne skúšanie s dôrazom na schopnosti logicky spájať súvislosti, vyzdvihnúť schopnosti vlastných úsudkov, návrhy na riešenie problémov, referáty prezentujúce spracovanie problematiky v rôznej forme IKT a.p., Tematický celok : Regionálna geografia sveta Oceány a Polárne oblasti sveta 3 hod.

14 Rozloženie oceánov, ekonomické využitie, fyzickogeografická charakteristika a význam, ohrozenie a znečistenie oceánov. Arktída, Antarktída, vymedzenie regiónu, charakteristika prírodných podmienok a hospodárske využitie polárnych oblastí. Požiadavky na vedomosti a zručnosti : Určiť podľa mapy rozloženie oceánov, porovnať možnosti ich hospodárskeho využitia v jednotlivých regiónoch najmä ťažba a preprava ropy, rybolov, centrá turistického ruchu, lokalizovať najväčšie prístavy sveta a odôvodniť ich význam, určiť najohrozenejšie oblasti a analyzovať príčiny znečistenia a možný vývoj do budúcnosti. Porovnať polohu, prírodné podmienky, možnosti hospodárskeho využitia Arktídy a Antarktídy. Analyzovať prečo sa stáva táto oblasť strategicky dôležitá a jej premeny sú barometrom stavu životného prostredia na Zemi. Metódy : Vysvetľovanie,premietanie DVD, použitia IKT na aktuálne sledovanie zmien, ktorými prechádza tento región, spracovanie faktov z printových médií, internetu, pomocou máp, tabuliek vyhodnocovať hospodárske využitie regiónu. Spôsob hodnotenia : ústna odpoveď, testová forma, prezentácia referátov s možnosťou využitia IKT Tematický celok : 3 hod. Austrália a Oceánia Požiadavky na vedomosti a zručnosti :

15 Určiť polohu Austrálie a Oceánie a fyzickogeografické zákonitosti ktoré z toho vyplývajú, lokalizovať horizontálnu a vertikálnu členitosť Austrálie, vysvetliť špecifiká v biosfére, rozmiestnenie obyvateľstva, rasy, národy, náboženstvá, urbanizácia, charakterizovať priemysel, poľnohospodárstvo a spôsob života v Austrálii a Oceánii. V Oceánii rozdelenie štátov podľa štátoprávneho usporiadania, hospodárskej úrovne, zhodnotiť zameranie štátov najmä perspektívy cestovného ruchu vo vybraných oblastiach, zhodnotiť súčasné premeny Austrália Oceánie a ich význam pre budúcnosť. Metódy Výklad, referáty, prezentácie cez IKT, vyhľadávanie informácií cez internet, v odbornej literatúre, čítanie máp, grafov, štatistík Spôsob hodnotenia : Ústna odpoveď, prezentácia referátov, testová forma skúšania Tematický celok : 5 hod. Afrika Požiadavky na vedomosti a zručnosti : Určiť polohu a vyvodiť fyzickogeografické zákonitosti z toho vyplývajúce, určenie horizontálnej a vertikálnej členitosti, zdôvodniť princípy vzniku a rozloženie bioklimatických pásiem, počet a rozmiestnenie obyvateľstva, rasy, národy, náboženstvá, kultúra, tradície, história kolonizácie a dôsledky z toho vyplývajúce, urbanizácia, charakteristika hospodárstva a jeho špecifiká pre Afriku, odôvodniť, prečo je Afrika najproblematickejší svetadiel, pomenovať príčiny vojen, prevratov, genocíd v jednotlivých regiónoch. Pomenovať unikáty Afriky vytvorené prírodou a človekom, najstaršie civilizácie, oblasti chránene UNESCOM. Uviesť možnosti premeny Afriky, oblasti cestovného ruchu Metódy :

16 Výklad, referáty, prezentácie IKT, premietanie DVD napr. Cesta do praveku OMO od Barabáša a.p., vyhľadávanie informácií na internete, N-karta, printové médiá, štúdium máp, štatistických materiálov, grafov, diskusie k filmom, uvedeným prezentáciám a.p., vytváranie spoločných projektov napr. o diktátoroch Afriky, prírodných unikátoch a.p. Spôsob hodnotenia : Ústna odpoveď, testová forma, prezentácia referátov, projektov. Tematický celok : 10 hod. Severná a Južná Amerika Požiadavky na vedomosti a zručnosti : Určenie polohy a fyzickogeografické zákonitosti, ktoré z toho vyplývajú, podnebie, hydrosféra, pedosféra, biosféra. Charakterizovať vertikálnu a horizontálnu členitosť. Aplikovať najnovšie informácie o Amerike. V humánnogeografickej oblasti charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva, štruktúru rasovú, náboženskú, národnostnú. Históriu osídlenia, lokalizačné predpoklady vzniku veľkých miest, história kolonizácie a jej dôsledky na vývoj regiónov a svet, vplyv najstarších civilizácií na vývoj histórie Ameriky. Charakterizovať prírodné podmienky na prepojenie s poľnohospodárskou produkciou, významné oblasti ťažby nerastných surovín. Porovnať rozdielnosť ekonomík Severnej a Latinskej Ameriky a určiť príčiny rozdielov v jednotlivých štátoch. Analyzovať ľavicovú orientáciu niektorých štátov Latinskej Ameriky. Vymenovať významné lokality cestového ruchu, významné pamiatky chránené UNESCOM, perspektívy vývoja tohto regiónu. Odôvodniť, prečo je región Južnej Ameriky dôležitý z hľadiska celosvetovej klímy. Metódy : Výklad, prezentácia referátov, prezentácia projektov, prezeranie DVD napr. Amazonská vertikála od Barabáša, štúdium máp, sledovanie najnovších výsledkov diaľkového prieskumu Zeme, vyhľadávanie informácií na internete, používanie N-karty, čítanie odbornej tlače, diskusie na výmenu názorov získaných štúdiom faktov z printových médií, dokumentárnych filmov

17 Spôsob hodnotenia : Ústna odpoveď, prezentácia referátov, testová forma Tematický celok : 6 hod. ÁZIA Požiadavky na vedomosti a zručnosti : Regióny Ázie a ich fyzickogeografická charakteristika, humánnogeografická charakteristika regiónov, rozmiestnenie obyvateľstva, ich rasové, náboženské a národnostné zloženie, história osídľovania, najstaršie civilizácie a ich vplyv na kultúrne špecifiká regiónu, ekonomické rozdielnosti jednotlivých štátov, podiel Ázie na celosvetovom dianí, obchodu, migrácie, cestovného ruchu. Najproblematickejšie regióny politickej nestability, terorizmu, vojen a ich vplyv na celosvetové dianie Metódy : Výklad, prezentácia referátov, prezentácia projektov, prezeranie DVD, štúdium máp, sledovanie najnovších výsledkov diaľkového prieskumu Zeme, vyhľadávanie informácií na internete, používanie N- karty, čítanie odbornej tlače, diskusie na výmenu názorov získaných štúdiom faktov z printových médií, dokumentárnych filmov Spôsob hodnotenia :

18 Ústna odpoveď, prezentácia referátov, testová forma,prezentácia spoločných projektov Tematický celok : 16 hod. Regionálna geografia EURÓPY Požiadavky na vedomosti a zručnosti : Regióny Európy, severná, západná, stredná, východná a juhovýchodná Európa. Fyzickogeografická charakteristika regiónov. Určenie polohy a FGS zákonitostí z toho vyplývajúcich. Podrobná charakteristika vertikálnej a horizontálnej členitosti, geologický vývoj, oblasti výskytu významných nerastných surovín. Humánnogeografická charakteristika Európy, rozmiestnenie obyvateľstva, vývoj civilizácií, história kolonizácie a jej vplyv na celosvetové dianie, rozdiely v stupni urbanizácie v jednotlivých regiónoch, lokalizovať všetky štáty Európy, ich hlavné mestá, charakter hospodárstva v jednotlivých štátoch, priemyselné zameranie, poľnohospodárstvo, rozmiestnenie dopravy, úroveň infraštruktúry, členstvo vo významných hospodárskych,politických, vojenských integráciách, podiel na celosvetovom obchode. Poznať významné kultúrne dedičstvo Európy, chránené pamiatky UNESCOM, významné lokality cestovného ruchu. Analyzovať podiel Európy na celosvetovom dianí v historickom kontexte. Odôvodňovať príčiny problémov v Európe, oblastí politickej nestability, vojen, napätia, separatizmu, šíriaceho sa terorizmu, problémy utečencov, prisťahovalectvo, nezamestnanosť, demografický vývoj a z toho vyplývajúce problémy a.p. Porovnanie Európy s inými svetadielmi a jej postavenie v celosvetovom dianí. Metódy : Výklad, prezentácia referátov, prezentácia projektov, prezeranie DVD, štúdium máp, sledovanie najnovších výsledkov diaľkového prieskumu Zeme, vyhľadávanie informácií na internete, používanie N- karty, čítanie odbornej tlače, diskusie na výmenu názorov získaných štúdiom faktov z printových médií, dokumentárnych filmov, účasť na prednáškach pozvaných osobností z oblasti politológie a ekonomiky

19 Spôsob hodnotenia : Ústna odpoveď, prezentácia referátov, testová forma,prezentácia spoločných projektov Tematický celok : 15 hod. Geografia Slovenskej republiky Požiadavky na vedomosti a zručnosti : Matematickogeografická poloha, fyzickogeografická, socioekonomická poloha SR, povrchové celky, geologický vývoj, zastúpenie nerastných surovín, klimatotvorné činitele, hydrologické pomery, vertikálna a horizontálna zonálnosť a azonálnosť, bioklimatická charakteristika, relikty a endemity, ochrana životného prostredia. Vývoj osídlenia, počet obyvateľov, štruktúra obyvateľstva, zamestnanosti, náboženského a národnostného zloženia, sídla a sídelná štruktúra, vývoj urbanizácie. Charakterizovať jednotlivé odvetvia priemyslu ich vzájomné väzby, rozmiestnenie a vplyv na životné prostredie, hodnotenie hospodárskeho významu lesov, posúdenie infraštruktúry, charakterizovať zahraničný obchod, možnosti využitia cestovného ruchu, posúdenie stavu životného prostredia v rámci Európy, významné oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva SR. Posúdenie pôsobenia SR v hospodárskych, politických a obranných integráciách Európy a sveta. Možnosti a perspektívy rozvoja SR. Metódy :

20 Výklad, prezentácia referátov, prezentácia projektov, prezeranie DVD, štúdium máp, sledovanie najnovších výsledkov diaľkového prieskumu Zeme, vyhľadávanie informácií na internete, používanie N- karty, čítanie odbornej tlače, diskusie na výmenu názorov získaných štúdiom faktov z printových médií, dokumentárnych filmov, účasť na prednáškach pozvaných osobností z oblasti politológie a ekonomiky. Vytváranie spoločných projektov o jednotlivých krajoch Slovenska.Diskusie, výmena názorov na priebeh vývoja ekonomiky. Spôsob hodnotenia : Ústna odpoveď, prezentácia referátov, testová forma, prezentácia spoločných projektov.

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2010 Školský vzdelávací program pre 5-ročné bilingválne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským anglickým v školskom roku 2010/2011 Geografia 1. ročník Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Seminár z geografie. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu

Seminár z geografie. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu Seminár z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet seminár z geografie rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

Geografia. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu

Geografia. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu Geografia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme.

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

5 ročné bilingválne štúdium

5 ročné bilingválne štúdium UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PREDMET: GEOGRAFIA 5 ročné bilingválne štúdium 1. Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia v gymnaziálnom štúdiu podobne ako v základnej škole

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

Tematický plán. Geografia 4. ročník GK2. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov Predseda PK: Mgr. Macko Marián 2010

Tematický plán. Geografia 4. ročník GK2. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov Predseda PK: Mgr. Macko Marián 2010 2010 Tematický plán Geografia 4. ročník GK2 Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov Predseda PK: Mgr. Macko Marián 2010 Časovo-tematický plán z predmetu geografia vo 4. ročníku štvorročného gymnázia ( 4 hod.týždenne

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky G E O G R A F I A. U č e b n é o s n o v y g y m n á z i a osemročné štúdium. povinný učebný predmet

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky G E O G R A F I A. U č e b n é o s n o v y g y m n á z i a osemročné štúdium. povinný učebný predmet Ministerstvo školstva Slovenskej republiky U č e b n é o s n o v y g y m n á z i a osemročné štúdium G E O G R A F I A povinný učebný predmet Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 2.4.1997

Více

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk Učebné osnovy Názov predmetu Dejepis Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník Ôsmy Škola ZŠ Branč, Nitrianska 98, Branč Kód a názov ŠkVP

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu SEMINÁR Z GEOGRAFIE Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0 Školský vzdelávací program 2 2 4 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PREDMET: GEOGRAFIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE VŠEOBECNÉ 1. Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia v gymnaziaálnom štúdiu podobne ako v základnej

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013 pod

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Predmet: Fyzika Ročník: VIII. Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Mesiac Hodina IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tematický celok Téma Úvodná hodina 1. Svetlo Skúmanie vlastností svetla Slnečné žiarenie,

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 hod. ŠKVP: 0 hod, spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EKOLÓGIA A CUDZIE JAZYKY PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Charakteristika predmetu Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová

Více

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania

Více

Učebné osnovy Geografia

Učebné osnovy Geografia Učebné osnovy Geografia 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

Učebné osnovy z Geografie

Učebné osnovy z Geografie Učebné osnovy z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský

Více

1.1 Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

1.1 Učiteľstvo geografie (v kombinácii) 1.1 Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Pri štátnej záverečnej skúške sa požaduje znalosť a porozumenie všetkých pojmov používaných v zoznam predmetov tvoriacich predmet štátnej skúške. Korpus odpovede

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Časovo-tematický plán z predmetu geografia pre 2. ročník štvorročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním informatiky

Časovo-tematický plán z predmetu geografia pre 2. ročník štvorročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním informatiky Časovo-tematický plán z predmetu geografia pre 2. ročník štvorročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním informatiky ( 2 hod. týždenne 66 hod. ročne) Základné ciele a požiadavky z geografie pre 2. ročník

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Geografia. Charakteristika predmetu

Geografia. Charakteristika predmetu Predmet: Geografia Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme:

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta Tématická oblast Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Rozdělení a význam geografie Tvar a pohyby Země Přírodní

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu: G E O G R A F I A Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah (obsahový štandard)

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST-ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR-ZEMĚPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT-ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti

Více

Školský vzdelávací program z Geografie

Školský vzdelávací program z Geografie Školský vzdelávací program z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 Projektový špecialista (projektový

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Predmet : geografia M H Tematic ký celok Obsahový štandard Výkonový štandard Kľúčové kompetencie, spôsobilosti a zručnosti (a ich spôsoby rozvíjania Použité formy

Více

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí Mesiac Tematický celok Téma Strana Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové

Více

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace Vyučovací předmět Zeměpis Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy vymezí objekt studia geografie rozdělí geografii

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

Školský vzdelávací program Geografia

Školský vzdelávací program Geografia Školský vzdelávací program Geografia Charakteristika predmetu Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Európske štúdiá. GEOGRAFIA päťročné štúdium

INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Európske štúdiá. GEOGRAFIA päťročné štúdium INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Európske štúdiá GEOGRAFIA päťročné štúdium ÚVOD* V záujme skvalitnenia výučby geografie na gymnáziách je dôleţité, aby obsah predloţeného vzdelávacieho štandardu rešpektoval

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 8. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 9., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více