VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HLASOVÉ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ INTERNET A HLASOVÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELSKÉ SKUPINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HLASOVÉ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ INTERNET A HLASOVÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELSKÉ SKUPINY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HLASOVÉ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ INTERNET A HLASOVÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELSKÉ SKUPINY Platnost od kontakt: (00420) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Informační a bezpečnostní agentura s.r.o. (dále jen poskytovatel) vydává tyto všeobecné podmínky, které stanovují podmínky pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby, poskytované prostřednictvím sítě INTERNET a hlasových služeb pro uzavřené uživatelské skupiny. 2) Všeobecné podmínky upravují postup mezi poskytovatelem a účastníkem, podmínky při poskytování služeb, řešení stížností, základní práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti účastníka a platební podmínky. Stanovují účastníkovi technické, provozní a organizační podmínky nutné pro poskytování služeb. 3) Každá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje všeobecné podmínky, má právo na využívání služeb v rozsahu a způsobu dle technických a provozních možností poskytovatele. 4) Ceny za zřizování účastnických přípojek a zřízení přístupu ke službě včetně služeb jsou stanoveny v ceníku telekomunikačních služeb vydávaném poskytovatelem. Ceník je veřejně dostupný na webových stránkách poskytovatele (www.ipvox.cz). 5) Ustanovení všeobecných podmínek platí na území České republiky. Článek 2 Základní pojmy Pro účely všeobecných podmínek se rozumí: 1) Český telekomunikační Úřad (dále jen úřad nebo ČTU) správní úřad, který byl zřízen zákonem pro výkon státní správy včetně regulace v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb 2) Koncový bod sítě fyzický bod, kde je účastníkovi poskytován přístup k neveřejné i veřejné komunikační síti, zdroji služby. 3) Námitka návrh na zahájení námitky k vyřízení reklamace podaný účastníkem u úřadu. 4) Platební doklad - doklad za poskytnuté služby a další související činnosti, jež poskytovatel účtuje účastníkům. Platební doklad bývá ve formě tištěné nebo elektronické, dle typu uživatele. Platební doklad je právoplatný daňový doklad ve smyslu zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), ve znění pozdějších předpisů. 5) Poskytovatel Informační a bezpečnostní agentura s.r.o., je operátorem 2 písm. e) zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění. 6) Reklamace ze strany uživatelů, uplatnění práv, vyplývajících z odpovědnosti poskytovatele za vady vzniklé při poskytování služby a dalších telekomunikačních činností. Může směřovat proti rozsahu, kvalitě i ceně poskytnuté služby. 7) Telekomunikační síť - slouží k poskytování telekomunikačních služeb. Tvoří ji funkčně propojený soubor elektronických komunikačních zařízení nebo soubor rádiových zařízení sloužících k přepravě informací mezi koncovými body této sítě nebo vzájemná kombinace. 8) Technická specifikace služby definice požadované služby po stránce technické i organizační. Je platná, pokud byla brána na zřetel poskytovatelem. 9) Koncové zařízení připojuje se na koncový bod sítě na straně uživatele. Slouží k využívání služeb poskytovatele. Koncovým zařízením ve smyslu všeobecných podmínek není elektronické komunikační zařízení sloužící k využívání služeb elektronické komunikace jiných operátorů. 10) Elektronické komunikační zařízení - vedení pro vysílání, přenos, směrování, spojování a signalizace prostřednictvím elektromagnetických vln. 11) Přípojka spojuje koncové zařízení účastníka k síti poskytovatele. Je to lokální drátová, optická nebo bezdrátová vedení. Musí se předem ověřit a zajistit. 12) Účastník uživatel služby. 13) Uživatel fyzická nebo právnická osoba, které je poskytována veřejně dostupná služba elektronických komunikací nebo která žádá o její poskytování. 14) Žadatel uživatel, který prostřednictvím formuláře poskytovatele žádá o zřízení nebo změnu služby. Článek 3 Charakteristika poskytovaných služeb 1. Poskytovatel poskytuje Uživatelům následující služby: veřejně dostupnou telefonní službu poskytovanou prostřednictvím sítě INTERNET hlasové služby poskytované uzavřeným uživatelským skupinám bezplatné volání na čísla tísňových volání nepřetržitě v rámci Pevné sítě kombinaci výše uvedených služeb. 2. Služby v rámci telekomunikačních služeb:

2 zřízení, změna a zrušení přípojky údržba a servis dodávka a technický servis koncových zařízení nepřetržitý dohled telekomunikační sítě a řízení opravy závad technických a provozních Poskytované služby jsou uvedeny v technické specifikaci. Součástí služby není poskytnutí technických a programových prostředků, pro přenos hlasu a pro přístup do sítě internet. 3) Služby jsou poskytovány nepřetržitě, kromě doby údržby technických a softwarových prostředků, díky nímž jsou služby zajištěny. Nepřetržitost služby může omezit obecně závazné právní předpisy nebo odpovědnost ve smyslu 374 obchodního zákoníku. 4) Služby jsou poskytovány na území České republiky. Článek 4 Vznik a změna služby 1) Na základě registrace nebo smlouvy mezi poskytovatelem a účastníkem jsou poskytovány služby. Registrací nebo smlouvou se poskytovatel i účastník zavazují k dodržování těchto všeobecných podmínek. 2) Při registraci nebo smlouvě je účastník povinen uvést pravdivé údaje. 3) Vstup pro změnu v registraci uživatele je oprávněn činit registrovaný uživatel na základě jeho přístupových práv. Článek 5 Předplatitelská platba 1. Poskytovatel může vyžadovat platbu předem (skupina Prepaid) a to v případě: je-li totožnost žadatele nezkontrolovatelná, při telefonickém rozhovoru nebo po internetu. že sídlo či bydliště účastníka je mimo území České republiky při zastavení konkurzního řízení pro nedostatek majetku účastníka, při vyrovnání nebo likvidaci účastníka. účastník má vůči poskytovateli dluh nebo jinou povinnost účastník se sám zaregistruje prostřednictvím internetu na Povinnost poskytnutí jistoty skončí pokud byla jistota poskytnuta podle odstavce 1) písm. (c) nebo (e) nebo pokud nástupce doplatil poskytovateli dlužnou částku. Poskytovatel jistotu vrátí v případě, že povinnost poskytnutí jistoty končí. Jistotu je poskytovatel oprávněn použít k započtení proti svým pohledávkám za účastníkem. Článek 6 Trvání služby 1) Obchodní vztah na základě registrace nebo smlouvy se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. 2) K ukončení registrace dojde v případě, že uživatel bude mít po dobu 6 měsíců na svém telefonním účtu nulový stav. 3) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo zrušit registraci účastníka, jestliže účastník ani v dodatečně mu dané lhůtě neodstranil příčiny, pro které bylo poskytování služby přerušeno. 4) V případě falešné identifikace účastníka (u dohod uzavřených ústně nebo prostřednictvím registrace na internetu), smlouva nevzniká. Článek 7 Přístup ke službám Na základě registrace pomocí internetu nebo uzavřené smlouvy může účastník začít využívat služby. Taktéž po splnění těchto podmínek: Byly úspěšně ukončeny testy systémů účastníka a poskytovatele, technické i provozní. Proběhla úspěšně registrace účastnického čísla v systému poskytovatele. Článek 8 Zřizování a změny služeb 1) Poskytovatel na základě údajů uvedených žadatelem zřizuje a provádí změny ve službách. 2) Poskytoval účtuje cenu za přenesení telefonního čísla od jiného poskytovatele dle platného ceníku (www.ipvox.cz ceníky a informace) Článek 9 Zrušení služeb 1) Účastník se smlouvou na dobu neurčitou může písemně požádat o zrušení jednoho nebo více účastnických čísel, minimálně 3 týdny před požadovaným termínem. Lhůta se počítá ode dne doručení písemné žádosti poskytovateli. Poskytovatel zruší požadované účastnická čísla k datu požadovanému účastníkem. V případě, že účastník neuvede termín zrušení, poskytovatel zruší jeho účastnické číslo 3 týdny po doručení jeho žádosti. Do doby zrušení účastnických čísel je účastník povinen hradit sjednané

3 platby. 2) poskytovatel zajišťuje přenositelnost telefonních čísel Služby tak, aby účastníci mohli zrušit službu a současně přejít s telefonním číslem k jinému pevnému Poskytovateli v rámci číslovací oblasti (dále jen přejímající Poskytovatel ). Přenositelnost telefonních čísel zabezpečuje poskytovatel ve spolupráci s přejímajícím poskytovatelem. V rámci přenositelnosti nedochází ke změně umístění účastnické stanice. 3) Poskytovatel zajišťuje službu přenositelnost telefonního čísla ( 34 zákona č. 127/2005 Sb.) dle dokumentu Českého telekomunikačního úřadu opatření obecné povahy č. OOP/10/ "Přenositelnost čísla" ze dne 12. prosince 2002 v platném znění. Přenesení telefonního čísla je iniciováno účastníkem tím, že doručí žádost o změnu poskytovatele služby přejímajícímu poskytovateli služby. Přejímající poskytovatel služby informuje účastníka o podmínkách přenesení telefonního čísla, zejména o: a) nutnosti provedení právního úkonu směřujícího k ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle u opouštěného poskytovatele služby, b) cenových a časových podmínkách přenesení telefonního čísla, včetně data a času přenesení telefonního čísla, c) důvodech případného odmítnutí přenesení telefonního čísla, d) časových limitech přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, včetně dostupnosti čísel tísňových volání. Přejímající poskytovatel služby sdělí účastníkovi identifikaci objednávky a dohodne s účastníkem termín zahájení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na jeho přeneseném telefonním čísle. Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího operátora, činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, pokud se účastník a přejímající poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení. 3) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má účastník právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění dle 53 občanský zákoník Článek 10 Ceny a platební podmínky 1) Cena za služby je stanovena ceníkem služeb, ten je k dispozici ve všech provozovnách poskytovatele a na stránkách 2. Ceny za služby účtuje poskytovatel tímto způsobem: jednorázové instalační ceny jsou účtovány v zúčtovacím období bezprostředně následujícím po zřízení služeb zúčtovacím obdobím pro poskytnuté služby je kalendářní měsíc pravidelné splátky (paušální ceny) jsou účtovány zpětně za předešlý měsíc, za necelé měsíce sen tyto ceny účtují v poměrné části (za každý den) ceny služeb podle skutečného využití těchto služeb jsou účtovány s cenami podle písmene c) zpětně za předešlý měsíc, případně delší časový úsek zálohové platby jsou účtovány ve smluvené výši. Zálohové platby jsou zúčtovány po skončení zúčtovacího období, po kterém vystaví poskytovatel účastníku daňový doklad. předplacené služby jsou účtovány podle výše volacího kreditu. účastník je povinen zaplatit cenu za služby na základě vyúčtování a ve lhůtách uvedených na platebních dokladech vystavených poskytovatelem. Vyúčtování poskytuje bezplatně elektronicky nebo v tištěné formě, podle výběru uživatele. U předplacených služeb poskytovatel vystavuje účastníku daňový doklad na výši volacího kreditu. elektronické vyúčtování ceny za služby v zúčtovacím období bude poskytovatelem odesláno na ovou adresu sdělenou účastníkem. Lhůta odeslání je do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. účtovaná částka je zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. úhrada musí být provedena nejpozději ke dni splatnosti účtované částky, jinak má poskytovatel právo požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 4) Nedodrží-li účastník datum splatnosti, poskytovatel ho na povinnost zaplatit prokazatelně upozorní a stanoví náhradní termín, ne kratší než 1 týden ode dne dodání upozornění. Po vypršení náhradního termínu může poskytovatel účastníku zamezit aktivní přístup ke službě. 5) Pokud dojde k přerušení poskytování služeb nepřetržitě déle než 8 hodin z důvodu závad telekomunikační sítě provozované poskytovatelem, tudíž účastník neodpovídá za následek přerušení, má právo na navrácení poměrné části ceny za služby. Doba pro výpočet poměrné části ceny za služby, která má být vrácena se počítá od okamžiku, kdy účastník závadu oznámil poskytovateli. Pro výpočet poměrné části se počítá, že měsíc má 30 dnů, tj. 720 hodin. Kompenzace za měsíc = hodiny přerušení * cena služby/720. 6) Reklamace se uplatňuje do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování, jinak právo zanikne. U předplacených služeb je účastník oprávněn reklamovat do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek. Poskytovatel má na vyřízení reklamace 1 měsíc ode dne doručení reklamace. Částka z uznané reklamace bude uživateli připsána k dobru v nejbližším účetním

4 termínu, pokud došlo mezitím k jejímu zaplacení účastníkem na účet poskytovatele. 7) Ceny hovorného do konkrétních destinací jsou podrobně uvedeny na stránkách Jejich účtování je prováděno po vteřinách, v tarifikaci (1+1) Článek 11 Práva a povinnosti poskytovatele 1) Poskytovatel zřizuje a poskytuje služby za podmínek a v rozsahu uvedených v těchto všeobecných podmínkách, smlouvě a obecně závazných právních předpisech. 2) Pokud nebylo možno využít služby nebo pouze z části pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady bez zbytečného odkladu. 3) Poskytovatel může dočasně přerušit nebo omezit poskytování služeb v případě nezbytných úprav technického zařízení, měření nebo odstraňování poruch. 4) Případné omezení, přerušení změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování služeb, které budou poskytovateli předem známy, oznámí na svých internetových stránkách v rubrice Aktuality. 5) Pokud účastník závažným způsobem porušuje své povinnosti a ani po písemném upozornění nezjedná nápravu v dané lhůtě, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb. 6) Pokud účastník odstraní příčiny, pro které bylo přerušeno poskytování služeb, poskytovatel obnoví jejich poskytování. 7) Poskytovatel zajišťuje soustavný dohled poskytovaných služeb po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý kalendářní rok. 8) Poskytovatel neodpovídá za závady, poruchy nebo nefunkčnost služby v případě, že k závadě došlo následkem neodborného nebo neoprávněného zacházení ze strany účastníka nebo jiných osob. V tomto případě také neodpovídá za kvalitu internetového připojení od poskytovatele internetu účastníka. 9) Pokud účastník šíří data v rozporu se smlouvou, všeobecnými podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a všeobecně uznávanými mravními a etickými normami, je poskytovatel oprávněn zamezit šíření dat. 10) Poskytovatel má právo zkontrolovat přípojné koncové zařízení z hlediska typu zařízení a způsobu připojení. 11) Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na síti poskytovatele, nahlášené účastníkem v nejkratším možném termínu. 12) Pokud se během odstraňování poruchy nebo závady zjistí, že tato závada není na síti poskytovatele, ale je lokalizována na zařízeních účastníka, má poskytovatel právo na úhradu vzniklých nákladů podle ceníku servisních prací. 13) Poskytovatel neodpovídá za obsah dat při používání služby IPVOX. 14) Poskytovatel zajišťuje důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů, které se přenášejí prostřednictvím jejich sítě a služeb. Článek 12 Práva a povinnosti Účastníka 1) Účastník má právo na zřízení a nerušené užívání služeb. 2) Účastník je povinen dodržovat tyto všeobecné podmínky a obecně závazné právní předpisy. 3) Účastník je povinen řádně a včas platit za poskytnuté služby a uhradit případné příslušenství plateb uplatněných poskytovatelem. 4) Účastník smí používat pouze ta zařízení, která nenarušují provoz sítě elektronických komunikací a nejsou v rozporu se zákonem a chráněnými právy třetích osob. 5) Účastník nesmí zasahovat v rámci majetku poskytovatele do technického zařízení sítě elektronických komunikací, včetně koncového bodu sítě a do těchto zařízení jakýmkoli způsobem zasahovat nebo je přemisťovat. 6) Účastník po dobu trvání smluvního vztahu nebo registrace oznamuje poskytovateli písemně změny všech identifikačních a jiných údajů, vyplývajících ze smluvního vztahu a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne kdy změna nastala. Jedná se o změny jména, příjmení, obchodní firmy, adresy trvalého pobytu, sídla právní formy uživatele, bankovního spojení a kontaktní ové adresy. Neoznámení takové změny je hrubým porušením smlouvy, příp. registrace Článek 13 Ohlašování závad 1) Účastník ohlašuje závady služby telefonem, faxem nebo em na řídící centrum poskytovatele, které přijímá hlášení závad 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. 2) Účastník nahlásí své jméno a firmu, telefon (fax, ), číslo IP telefonu, popis poruchy. 3) Poskytovatel může požadovat po účastníkovi písemné nebo elektronické potvrzení ohlášené závady. 4) Strany si dohodnou termín odstranění poruchy. 5) Kontakt na dohledové centrum: Informační a bezpečnostní agentura s.r.o. Na Moráni 5357, Chomutov, nonstop dispečink: , Článek 14 Ochrana informací 1) Poskytovatel a účastník se zavazují mlčenlivostí veškerých informací o druhé straně, které vyplývají z uzavřeného smluvního

5 vztahu nebo, které se dozvěděly v souvislosti s plněním smlouvy a tyto informace nesdělí a nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti trvá i po ukončení smlouvy či registrace. 2. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na: informaci o uzavření smlouvy informace veřejně dostupné informace vyžadované soudy, správními orgány, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo nezávislými osobami smluvních stran. 3) Poskytovatel a účastník se zavazují veškeré informace o druhé smluvní straně používat v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zákon o ochraně osobních údajů, zákon o elektronických komunikacích) těmito všeobecnými podmínkami nebo dohodou smluvních stran. Tento závazek přetrvává i po ukončení smluvního vztahu. Článek 15 Doručování 1. Za doručenou písemnost se považuje mezi poskytovatelem a účastníkem předaná a převzatá druhou smluvní stranou osobně doručená subjektem poskytující poštovní služby doručená jiným způsobem, dohodnutým s účastníkem 2) V případě písemností doručeným subjektem poskytujících poštovní služby, se považuje písemnost za doručenou, pokud bude prokázáno dodání zásilky na adresu naposledy oznámenou účastníkem. Za doručenou je považována i zásilka, u které bylo odmítnuto její převzetí adresátem, nebo která nebyla vyzvednutá adresátem v úložní době. Článek 16 Informační služby 1) Osobními údaji účastníka fyzické osoby jsou: jméno, příjmení, případně pseudonym, titul, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a adresa elektronické pošty. Osobními údaji účastníka podnikající fyzické osoby jsou: jméno, příjmení, případně pseudonym, titul, adresa trvalého pobytu, místo podnikání, telefonní číslo a adresa elektronické pošty. Identifikačními údaji účastníka právnické osoby jsou: obchodní firma nebo název nepodnikající právnické osoby, adresa sídla, případně adresa sídla organizační složky, adresa a telefonní číslo provozovny a adresa elektronické pošty. Zařazení do informační databáze v rozsahu osobních, resp. identifikačních údajů je považováno za základní (standardní) uveřejnění, které není zpoplatňováno. 2) Účastník může vyjádřit s uveřejněním písemný nesouhlas. Poskytovatel zabezpečí bezplatně na základě požadavku účastníka, aby jeho záznamy nebyly uveřejněny ani předány. 3) Poskytovatel bezplatně zabezpečí na základě požadavku účastníka, že jeho osobní údaje budou zveřejněny s označením, že nesmí být používány pro účely marketingu. 4) Poskytovatel je povinen na žádost osoby, která poskytuje veřejně dostupné informační služby o telefonních číslech nebo poskytuje účastnické seznamy, předat tyto záznamy účastníků v rozsahu standardního uveřejnění s výjimkou údajů těch účastníků, kteří uveřejnění odmítli. 5) Poskytovatel zabezpečí uveřejnění pseudonymu pouze za předpokladu, že pseudonym nebude svým významem v rozporu s právním řádem ČR. 6) Poskytovatel bezplatně zabezpečí na základě požadavku účastníka změnu údajů předaných dle ustanovení oprávněným subjektům pro účely uveřejnění v telefonním seznamu nebo pro účely poskytování veřejně dostupných informačních služeb o telefonních číslech, a to v nejbližším termínu předání záznamu oprávněnému subjektu. Článek 17 Závěrečná ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem ) Právní vztahy při poskytování služeb se řídí smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami, zákonem o elektronických komunikacích a občanským nebo obchodním zákoníkem.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HLASOVÉ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ INTERNET A HLASOVÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELSKÉ SKUPINY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HLASOVÉ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ INTERNET A HLASOVÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELSKÉ SKUPINY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HLASOVÉ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ INTERNET A HLASOVÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELSKÉ SKUPINY Platnost od 1.1.2014 kontakt: (00420) 414 14 14 14 www.ipvox.cz Článek 1 Úvodní

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 OBSAH Úvodní ustanovení... 1 Definice pojmů... 2 Práva a závazky poskytovatele... 3 Práva a závazky

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Společnost TELEKORA, s.r.o. na základě příslušných ustanovení právních přepisů vydává tento Reklamační řád poskytování veřejně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Podmínky) stanovují základní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D v e ř e j n é d á l n o p i s n é s l u ž b y společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

R E K L A M A Č N Í Ř Á D v e ř e j n é d á l n o p i s n é s l u ž b y společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. R E K L A M A Č N Í Ř Á D v e ř e j n é d á l n o p i s n é s l u ž b y společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j.: SGŘ 1519/2000 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., sídlo: Za Brumlovkou 266/2,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací. COMFEEL s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací. COMFEEL s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti COMFEEL s.r.o. se sídlem č.p. 315, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou IČ 02849593, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb 1.1. Tyto podmínky upravují poskytování telekomunikačních služeb firmou Jan KANDĚRA & spol. IČO 68532318 a jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

PŘÍLOHA 3. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 3. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 3 Účtování a placení SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 5) 1 Úvod 1.1 Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. MPNET s.r.o., se sídlem Nová ulice 897,, IČ 292 23 385, DIČ CZ29223385, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Podmínky) stanovují základní podmínky pro poskytování

Více

Podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Na základě této smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Objednateli služby elektronických komunikací uvedené ve smlouvě

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Strana 6 (celkem 12) 1. Preambule Platnost a účinnost od 1.4.2005 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, IČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Obchodní podmínky přenesení čísla

Obchodní podmínky přenesení čísla Obchodní podmínky přenesení čísla (dále jen Podmínky ) 1. Podmínky přenesení čísla Tyto Podmínky stanovují postup při poskytování služby přenesení telefonního čísla (dále jen přenesení čísla ) Účastníka,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

V Š E O B E C N Ý R E K L A M A Č N Í Ř Á D společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pro služby poskytované prostřednictvím pevné sítě

V Š E O B E C N Ý R E K L A M A Č N Í Ř Á D společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pro služby poskytované prostřednictvím pevné sítě V Š E O B E C N Ý R E K L A M A Č N Í Ř Á D společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pro služby poskytované prostřednictvím pevné sítě ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.6.2006, s účinností k 1.7.2006

Více

Článek 4 Určené podmínky

Článek 4 Určené podmínky b) sjednaný cenový plán a druh telefonní stanice v případě, že takovéto členění stanic poskytovatel rozlišuje, c) vymezení zúčtovacího období (datum prvního a datum posledního dne zúčtovacího období),

Více

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Mujtelefon.cz společností CANISTEC s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost CANISTEC s.r.o., (dále

Více

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky) stanovují postup při uzavírání, změně

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4. Práva a povinnosti smluvních stran VŠEOBECNÉ PODMÍNKY veřejných telekomunikačních služeb poskytovaných společností Internet Praha Josefov, s.r.o (Příloha A) Tyto Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb jakožto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel 1. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel upravují práva a povinnosti společnosti Roman Růžička, se sídlem Dobešov 73,

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci České Energetické Centrum a.s. Václavské nám. 722/2, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 840 888 889 E-mail: info@energetickecentrum.cz www.energetickecentrum.cz ENERGETICKÉ CENTRUM, a.s. Sartorisova 10, 821 08

Více