Problémy s chováním ve škole jak na nì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problémy s chováním ve škole jak na nì"

Transkript

1 Problémy s chováním ve škole jak na nì INDIVIDUÁLNÍ VÝCHOVNÝ PLÁN V. Mertin, L. Krejèová a kolektiv

2 Problémy s chováním ve škole jak na ně Individuální výchovný plán

3 Autorský kolektiv pod vedením V. Mertina a L. Krejčové

4 Vzor citace: MERTIN, V., KREJČOVÁ, L., eds. Problémy s chováním ve škole jak na ně: Individuální výchovný plán. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Mertin, Václav Problémy s chováním ve škole jak na ně: individuální výchovný plán / autorský kolektiv pod vedením V. Mertina a L. Krejčové. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN * * * * 37.03: * * výchova dítěte problémoví žáci rodina a škola školní třídy prevence (sociální problémy) individuální vzdělávací programy výchovné poradenství příručky 37 Výchova a vzdělávání [22] Recenzentka: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. PhDr. Václav Mertin, PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., Mgr. Martina Pekárková, Mgr. Pavel Dosoudil, PhDr. David Čáp, Mgr. Alena Beranová, 2013 ISBN (váz./brož.) ISBN (pdf) Tato kniha vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P07 Psychosociální aspekty kvality lidského života podprogramu Psychologické a sociální aspekty utváření životních drah, životních stylů a kvality života determinanty a perspektivy.

5 Obsah OBSAH O autorech... 9 Předmluva Seznam zkratek Díl I. 1. Význam slušného chování při vzdělávání a v životě Úloha rodiny při utváření a podpoře slušného chování Role školy při pěstování slušného chování žáků Hromadný, na výuku zaměřený přístup školy Učitel Tradiční pohled na problematické chování Tradiční přístupy rodiny a školy k řešení problémů v chování Rodina Škola Specifika a jedinečnost edukačních cílů u dětí Díl II. 1. Nové pojetí vzdělávání Nekategoriální přístup k poruchám chování Aktuální diagnostika problémů s chováním Díl III. 1. Management třídy Řešení problémových situací Doporučení Působení chování významných lidí v okolí žáka na jeho chování Spolupráce školy s rodiči Úloha samotného žáka při řešení problémů s chováním Právní aspekty Kam sahá působnost školy a kam sahá působnost rodičů Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) podle školského zákona

6 Problémy s chováním ve škole jak na ně 5.4 Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování Zdravotní stav žáka a otázky související Bezprostřední spolupráce rodiny a školy Co dělat v případě neplnění povinností plynoucích z rodičovské zodpovědnosti? Základní povinnosti žáků podle školského zákona Školní řád Kázeňská opatření Speciální vzdělávací potřeby Spolupráce uvnitř školy Spolupráce se střediskem výchovné péče Podíl školní speciální pedagožky na řešení výchovných problémů v rámci ZŠ Značka Rodiče vítáni se snaží dát debatě téma a pravidla Školy slíbí vstřícnost Co je to vstřícná škola? Naučte se domlouvat Šikana a projekt Minimalizace šikany Záškoláctví Díl IV. 1. Individuální výchovný plán Postup při vytváření IVýP Náležitosti IVýP Problémy při naplňování IVýP Rodiče nenavštěvují školu Rodiče odmítají spolupracovat Rodiče jsou agresivní Rodiče navrhují učiteli fyzické trestání žáka při přestupku Rodiče bagatelizují problémy dítěte Rodiče slíbí (slibují), ale neplní dohodu Rodiče kryjí dítě Rodiče odmítnou podepsat smlouvu Problémy způsobuje učitel (učitelé) nebo se na jejich vzniku významně podílí Komplikace na straně dalších institucí Modelové příklady písemné dohody

7 Obsah Díl V. 1. Zkušenosti ze zahraničí Zkušenosti z Anglie Evropská projekt COPASCH (Spolupráce rodičů a školy) Závěr Summary Literatura

8

9 O autorech O AUTORECH Mgr. Alena Beranová, absolvovala obor sociální pedagogika na VOŠ a speciální pedagogika na PdF UP, 7 let pracuje jako etopedka ve školním poradenském pracovišti při základní škole. Dříve se profesně věnovala koordinaci protidrogové politiky a sociálně-právní ochraně dětí. Je lektorkou programů primární prevence a sexuální výchovy pro žáky základních škol a lektorkou seminářů pro pedagogy z oblasti poruch chování, řešení krizových situací ve škole, asistentství, sociálního znevýhodnění. PhDr. David Čáp, absolvoval obor speciální pedagogika etopedie na PedF UK a následně psychologii na FF UK, 7 let pracoval ve Středisku výchovné péče ve Slaném. Nyní přednáší na katedře psychologie FF UK v Praze, poskytuje poradenství a psychoterapii v centru Alivio, spolupracuje s nestátní neziskovou organizací DYS-centrum Praha, o. s., Domovem Laguna Psáry a je lektorem a konzultantem projektu Minimalizace šikany. Jako metodik spolupracuje v projektu RAMPS VIP III. Mgr. Pavel Dosoudil, vystudoval vychovatelství se zaměřením na etopedii na Univerzitě v Hradci Králové. Pracoval jako vychovatel a vedoucí střediska výchovné péče. Podílel se jako lektor a konzultant v projektu Minimalizace šikany na vzdělávání pedagogických pracovníku v prevenci rozvoje šikany ve třídních kolektivech. Jako metodik spolupracuje v projektu RAMPS VIP III. V současnosti pracuje v Pražském centru primární prevence. Tomáš Feřtek, novinář a publicista. Od začátku 90. let působil jako reportér a šéfreportér v týdeníku Reflex, kde se specializoval na témata spojená se životním prostředím a vzděláváním. Je autorem několika menších osvětových publikací (Ředitelská kuchařka, Rodiče vítáni, Novináři nejsou zlí) a turistických průvodců. V roce 2010 založil spolu s přáteli obecně prospěšnou společnost EDUin, která se zabývá popularizací vzdělávacích témat a projekty propojujícími školu a veřejnost. Pod její značkou píše texty o vzdělávací politice pro tištěná i elektronická média. Současně pracuje jako externí dramaturg České televize. 9

10 Problémy s chováním ve škole jak na ně PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., psycholožka, vyučuje na katedře psychologie FF UK v Praze a působí v nestátní neziskové organizaci DYS-centrum Praha, o. s. V minulosti učila v několika středních školách, v jedné z nich také zastávala funkci výchovné poradkyně a školní psycholožky, pracovala ve středisku výchovné péče. Odborné zájmy: psychologie adolescence, rozvoj sociálních dovedností a kognitivních schopností ve škole, specifické poruchy učení a chování u dětí, dospívajících a dospělých, dynamická diagnostika. PhDr. Václav Mertin, psycholog, 38 let poradenské praxe v pedagogicko- -psychologické poradně, učitel katedry psychologie FF UK v Praze vyučované předměty zahrnují pedagogickou psychologii, školní a poradenskou psychologii. Odborné zájmy: obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče. Mgr. Martina Pekárková, absolvovala Právnickou fakultu UK v Praze. Krátce působila v soukromé sféře v advokátní praxi. Od roku 2009 pracuje na odboru legislativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde se podílí na tvorbě a výkladu právních předpisů (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, prováděcí vyhlášky a další). Ve své práci se zaměřuje zejména na problematiku předškolního a základního vzdělávání. 10

11 Předmluva PŘEDMLUVA Komplikace spojené s učením a chováním dětí v určitém věku jsou zcela reálné. Zejména škola se svým omezeným časem a nutností naučit všechny žáky určité množství látky se stále obtížněji vypořádává s přestupky v chování. Před několika lety provedla Asociace pedagogů základního vzdělávání anketní šetření a dospěla podobně jako Csémy, který se zajímal se svými kolegy v aktuálním výzkumu o názory učitelů na nekázeň žáků, k závěru, že i jejich data podporují domácí i zahraniční poznatky o tom, že agresivní chování žáků je natolik rozšířené, že výrazně ztěžuje proces výuky a ovlivňuje vztah učitele ke svému povolání (Csémy a kol., 2013). Udržet trvalé pracovní nasazení i disciplínu při vyučování patří tak k nejobtížnějším úkolům učitelské profese. Když se to učitelům nedaří, mají pocit, že selhávají, jsou ve stresu a velmi vyčerpaní. Zejména u začínajících učitelů panují mimořádné obavy z toho, jak zvládnou třídu. Tyto obavy i reálné neúspěchy zvyšují riziko vyčerpání (vyhoření) a spolu s tím se zhoršují i jejich edukační přístupy. Nad řadou výchovných problémů s dětmi bychom mohli v klidu mávnout rukou. Jsou spíše k zasmání, zásadně neohrožují vývoj dítěte, kdyby však výrazně neztěžovaly průběh a výsledky vzdělávání. Mnohé další jsou bez diskuse závažné a dramaticky komplikují život samotnému dítěti, jeho rodičům i učitelům, často také spolužákům. Prakticky všechny nepříznivě ovlivňují samotný vzdělávací proces, výukové výsledky dítěte, a tak následně i možnosti jeho uplatnění v dalším vzdělání a možná i v životě. Současně mohou výrazně zhoršit vztah dětí ke škole, omezit jejich pocit bezpečí, podobně odebírají čas na učení ostatním žákům i učitelům. Jestliže u nás existuje povinná docházka do školy, pak i rodiče posílají dítě do školy s plným očekáváním, že ta pro ně zajistí absolutně bezpečné prostředí. I učitel si zvolil toto povolání, aby předával žákům kompetence, a ne aby krotil nevychovanou dravou zvěř. V případě problémů s chováním jsme jednoznačně přesvědčeni, že je třeba nějak zareagovat. Představy různých aktérů o tom, co je třeba dělat, se však neshodují. Je třeba hledat minimálního společného jmenovatele, tedy něco, na čem se shodneme, a to pak naplňovat ve všeobecné praxi škol. Jinak budeme jen mluvit a mluvit a život si půjde vlastní cestou. Za minulá léta jsme zažili řadu proklamací, programů, vyhlášení, kampaní. Některé návrhy byly velmi přímočaré, jednoznačné, razantní, ovšem jen obtížně akceptovatelné. Vracely by nás desítky let zpátky a ocitli bychom se mimo hlavní trendy, které charakterizují vyspělý svět. Navíc bychom pro tato razantní opatření patrně nenašli žádné podpůrné doklady v psychologii nebo pedagogice. 11

12 Problémy s chováním ve škole jak na ně Jiné vyžadovaly značné množství finančních prostředků, legislativní úpravy, pro které nebyla nalezena politická shoda apod. Pokud však neuděláme nic, můžeme nakonec v reálu dojít k názoru, že problémy s chováním ve škole nelze odstranit, a chování žáků tak bude vzbuzovat stále větší obavy. Dokonce se někdy tváříme, že jsme vyzkoušeli všechno (nebývá to pravda), ale na děti a jejich rodiče neplatí vůbec nic. Smlouvy školy s rodinou (v našem podání Individuální výchovný plán) se mohou jevit jen jako další nástroj, jehož životnost bude mizivá a nepřežije příliš funkční období svého zadavatele. Navíc slovy publicisty Tomáše Feřteka a řady ředitelů škol nejde o nic nového, oni to už používají dávno. Vždyť i učitelé či poradenští odborníci říkají jinými slovy již dlouhá léta, že bez systematické spolupráce rodiny, školy a samotného dítěte nelze při výchově dosáhnout téměř ničeho. Tento návrh v podobě, do které jsme přepracovali původní návrh bývalého ministra školství, má ovšem v sobě potenciál ke změně letité situace v českém školství. Ne snad originalitou nápadu ani podpisem jakéhosi smluvního papíru, ale systematičností a důsledností přístupu a ve svých důsledcích zejména konkrétností postupů a zaměřením na drobné přestupky, a tedy i prevencí výraznějších problémů. Rovněž existuje možnost, že se tuto zkušenost několika škol podaří implementovat do praxe celého školského systému, což krátkodobě jistě nezpůsobí žádnou zřetelnou změnu, ovšem z dlouhodobého hlediska může výrazněji posunout nahlížení pedagogické veřejnosti na řešení výchovných problémů. Reakci na podnět ministra školství představovalo vytvoření analogie pro individuální vzdělávací plán (např. Mertin, 1995), tedy Individuální výchovný plán (dále také IVýP ). IVýP není určen pro všechny žáky. U značného procenta žáků, rodin i učitelů probíhá spolupráce zcela bez problémů, takže není co řešit. Pokud taková problémová situace nastane, stačí v řadě případů informace, rozhovor, upozornění, výzva, domluva, pokárání, drobné výchovné zapůsobení rodičů. I tato opatření jsou nepochybně koncipována individuálně s ohledem na konkrétní problémy žáka. Rozhodně není nutné je nikterak formalizovat. Pouze u menší části aktérů hrozí nebo vznikají takové problémy, že obvyklá angažovanost učitelů není dostačující k jejich zvládnutí. V těchto případech musí nastoupit výrazně intenzivnější forma pomoci dítěti a někdy i rodičům, včetně případného zapojení dalších odborníků. A její obsah lze formalizovat v pokročilém stadiu právě v Individuálním výchovném plánu, tedy v jakési formě dobrovolné dohody. Někdo by mohl namítnout, že je zbytečné vytvářet nový koncept, když přece individualizace přístupu je dána školským zákonem a týká se všech 12

13 Předmluva aktivit, které škola provádí. Takže pak se může zdát, že IVýP supluje zákon. Jenže realita je taková, že v oblasti výchovy je ve škole individualizace ještě mnohem více v plenkách, než je tomu v oblasti úprav vzdělávání. IVýP je primárně zaměřen na pomoc dítěti. Vychází z toho, že dítě nemá v naprosté většině případů dost sil, aby samo dokázalo zvládnout složité životní situace. Dospělí mu přitom musí pomáhat. Ve škole to bez diskuse platí pro učitele a samozřejmě i pro rodiče. V naprosté většině případů se právě dospělí podíleli svým působením přímo nebo nepřímo na vzniku výchovného problému. IVýP však není možné naplnit obecnými frázemi, ale pouze konkrétními opatřeními, která budou směřovat ke zmírnění problémů. To bude pro řadu učitelů znamenat požadavek na významnou změnu v jejich způsobu uvažování o smyslu vlastního působení. Jejich dosavadní výchovné přístupy totiž spočívaly v pouhém napomínání, vysvětlování, vyčítání, trestání, v psaní poznámek, ve stížnostech rodičům a na rodiče, důtkách třídního učitele, dvojek z chování, doporučení žáka do poradny či střediska výchovné péče nebo na psychiatrii apod. Podobně někteří rodiče raději hledají účinnou a hned působící pilulku proti zlobení nebo diagnózu ve zprávě z poradenského vyšetření, než by efektivně naplňovali své poslání. K tomu, aby Individuální výchovný plán mohl fungovat a přispět ke zlepšení výchovné situace ve školách, je nezbytné, aby měli učitelé k dispozici dostatek konkrétních opatření, na jejichž základě budou moci sami postupovat odlišně od stávající běžné praxe a současně být s to dávat rodičům i žákům konkrétní návrhy pro domácí práci. V některých případech však bude stačit naplnit stávající možnosti. Předkládaná publikace přichází s návrhy. Jsou dílčí a nikterak originální. IVýP vychází z myšlenky, že je třeba hledat každému jedinci specifickou cestu výchovy, jak naplnit jeho vzdělávací potřeby i požadavky školy. Důležité je, aby si především učitelé uvědomili, že jejich úsilí je zaměřeno k pomoci dítěti i rodičům. Odmítáním pomoci, kritizováním, vyhrožováním, pouhým konstatováním existujícího stavu, hledáním diagnóz nemají šanci získat rodiče (dítě) k trvalejší spolupráci. Celá publikace se proto nese v pozitivním duchu. Není primárně zaměřena na represi nicméně nemůže se jí vyhnout. Represe se však mnohem více týká dospělých vychovatelů (zejména rodičů a učitelů) než samotného dítěte. Zastáváme názor, že učitel je odborník, který ví, co a proč dělá. Rozumí souvislostem, takže ho příliš nezaskočí, když se některá okolnost změní. Recepty na možná řešení výchovných problémů uvádíme explicitně, ovšem rovněž jsou skryty v obecnějších úvahách. Jestliže přijmeme myšlenku individualizace, pak musíme v rámci možností skutečně hledat 13

14 Problémy s chováním ve škole jak na ně přístup šitý na míru konkrétnímu žákovi i jeho rodině. Ovšem, co to bude znamenat konkrétně, nejsme schopni stanovit do detailu. Na vzniku publikace se podíleli dva autoři, kteří se účastnili pokusného ověřování IVýP (Mertin, Pekárková), a dále vedoucí metodici individuálního národního projektu Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb RAMPS VIP III (Krejčová, Čáp, Dosoudil, Mertin), do kterého je začleněno pokračování IVýP. Projekt RAMPS rovněž finančně podpořil vydání. Pro podstatnou část týmu jde o logické pokračování několikaleté práce na praktické podpoře učitelské profese, která se dosud zhmotnila ve třech kolektivních monografiích vydaných v nakladatelství Wolters Kluwer. Jednalo se o Výchovné poradenství (2009), Pedagogickou intervenci u žáků ZŠ (2010), Metody a postupy poznávání žáků (2012). Nelze opomenout ani publikaci Davida Čápa Šikana: mýty a realita (2012). Přestože tomu zatím naštěstí nic nenasvědčuje, nelze vyloučit, že Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR ztratí po roce 2013 o celý projekt zájem a nebude dál hledat cesty, jak podpořit i formálními opatřeními a spoluprací s dalšími rezorty naplnění myšlenky spojené s IVýP v praxi. Ani v tomto případě to nebude znamenat, že problémy s chováním žáků ve škole přestanou existovat. Učitelé budou moci i bez formálního zakotvení dále využívat naprostou většinu podnětů, které publikace přináší. Jde o postupy, jež jsou vyzkoušené, ověřené praxí a hlavně jsou funkční. Za autorský tým Václav Mertin, Lenka Krejčová 14

15 Seznam zkratek SEZNAM ZKRATEK ADHD ADD CNS ČR ČŠI DMO DPL FACH IVP IVýP KC LMD MŠMT OSPOD PAS PČR PPP RTI RZS ŠPP SVP VTI ZŠ Attention Deficit Hyperactivity Disorder Attention Deficit Disorder Centrální nervová soustava Česká republika Česká školní inspekce Dětská mozková obrna Dětská psychiatrická léčebna Funkční analýza chování Individuální vzdělávací plán Individuální výchovný plán Kontaktní centrum Lehká mozková dysfunkce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Orgán sociálně-právní ochrany dětí Poruchy autistického spektra Policie České republiky Pedagogicko-psychologická poradna Reakce na intervenci Rychlá záchranná služba Školní poradenské pracoviště Středisko výchovné péče Videotrénink interakcí Základní škola 15

16 Problémy s chováním ve škole jak na ně Díl I. 1. VÝZNAM SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ A V ŽIVOTĚ Václav Mertin Je velmi pravděpodobné, že se v české společnosti zhruba shodneme na minimálních základních charakteristikách slušného chování ve škole. Jde zejména o takové chování a jednání žáků i dospělých, které umožňuje bezpečné, nerušené a současně efektivní směřování všech žáků ve třídě k maximálním vzdělávacím výsledkům. Dílem jde rovněž o chování dané společenskými konvencemi, které většinou není přímo nezbytné pro ovlivnění efektivity edukace, ale zjednodušuje soužití ve skupině (zdravíme se, prosíme, děkujeme, nemluvíme všichni najednou, nekřičíme na sebe, staršímu dáváme přednost ve dveřích apod.). Neměli bychom zapomínat, že platí stejnou měrou pro žáky i pro jejich dospělé vzory učitele a všechny nepedagogické pracovníky ve škole. Někdy nám však schází přesvědčivá argumentace, proč máme pokládat slušné chování za nezbytné a proč si škola vytváří specifické normy chování, které se v řadě směrů odlišují od reálného fungování dospělých ve společnosti. Současně potřebujeme argumentaci pro samotné žáky i jejich rodiče. Proto stručně připomeneme souvislosti slušného chování s učením, s mezilidskými vztahy ve škole, ale také se životem dospělých a fungováním mimo školu. Pro řadu rodičů je škola především institucí, která zprostředkuje dítěti maximum znalostí a dovedností, proto vedeme argumentaci podporující slušné chování právě v tomto směru. Stejnou argumentaci však lze využít i pro rodiče, kteří očekávají, že se bude dítě ve škole cítit dobře, bude zde v bezpečí, najde si kamarády a bude zde realizovat bohaté sociální vztahy. Ve škole se dovednost slušného chování dítěte stále ještě předpokládá. V pojetí některých učitelů se slušné chování vyučuje výlučně doma a do školy má přijít dítě již vychované. Tento přístup má na první pohled absolutní logiku, protože do školy vstupuje dítě po šesti letech velmi intenzivního a vcelku výlučného působení rodičů a za tuto dobu si mělo osvojit 16

17 Význam slušného chování při vzdělávání a v životě základní způsoby slušného chování. Jenže učitel musí dosahovat vzdělávacích výsledků v reálných podmínkách, ke kterým patří, že některé děti jsou vychované z pohledu školy tak málo nebo špatně, že ve škole nemohou naplňovat prakticky žádné učitelovy vzdělávací požadavky 1. Vzhledem k tomu, že je u nás povinná školní docházka, nezbývá učiteli nic jiného než vzdělávat všechny děti v případě nevychovaných žáků se o výchovu musí v odpovídající míře pokusit také sám 2. Pokud to neudělá, nemůže takové žáky efektivně vyučovat. Stranou v této chvíli necháváme skutečnost, že v reálném životě nelze výchovu a vzdělání oddělovat. V obou případech jde totiž o učení. Současně má učitel výchovné poslání zakotveno v zákoně ( díl III., kap. 5). Výsledky školní edukace (tedy vzdělání a výchovy) u jednotlivého žáka jsou závislé na řadě okolností. Jejich závažnost není stejná, obvykle se zajímáme pouze o ty nejzávažnější okolnosti. Nicméně v konkrétním případě se může stát, že jinak zcela banální událost může rozvrátit život dítěte i jeho učení a chování. V první řadě bereme v potaz charakteristiky dítěte. Některé jeho vlastnosti jsou fakticky dané a škola/učitel je obvykle nemůže přímo a rychle ovlivnit. Patří mezi ně například zdravotní vývoj/stav dítěte, jeho osobnostní charakteristiky, dosažená vývojová úroveň, vlastnosti nervové soustavy, dílem i kognitivní úroveň. Podobně musíme vzít v potaz i vliv takových činitelů v rodině, které rovněž působí na výsledky dítěte, jako jsou vzdělání rodičů, socioekonomické podmínky rodiny, osobní charakteristiky či patologie rodičů apod. Svou roli hrají také podmínky ve škole kvalifikace a odborná i lidská kvalita učitele, počet a složení žáků ve třídě, materiální podmínky ve třídě a další. Naproti tomu mnohé další okolnosti jsou více či méně ovlivnitelné působením školy. Jde například o celkové množství času stráveného ve škole učením, o efektivní využití času v hodinách pro výuku, kvalitu výuky, úroveň managementu třídy, pedagogické dovednosti učitele, příležitosti k rozvoji dítěte, individualizaci přístupu, pomocné služby přímo ve škole, dostupnost kvalitního poradenského servisu, efektivní spolupráci s rodinou apod. 1 Jsme si plně vědomi, že ne všechny problémy s chováním dítěte jsou způsobeny nedostatečnou vychovaností, tedy nevhodným přístupem dospělých. Existuje řada akceptovaných poruch, které znesnadňují přijatelné chování dítěte (nezralost CNS, PAS, ADHD). Nicméně i v těchto případech má působení zejména rodinného a školního prostředí podstatný význam. Porucha nenabízí dostatečné vysvětlení výchovné pasivity, případně bezradnosti dospělých. 2 Kdyby bylo školství nastaveno jinak, mohl by učitel rodičům sdělit: Vaše dítě není přiměřeně vychované, neumí smrkat, zdravit, mluví vulgárně, vzteká se, o učení se vůbec nezajímá Přiveďte ho, až ho trochu vychováte. I když ani v tomto případě by nebyla škola institucí, která dítě pouze vyučuje a nevychovává. 17

18 Problémy s chováním ve škole jak na ně Další ovlivnitelné okolnosti jsou jednoznačně v rukou rodičů. Podobně jako ve škole jde i v rodině o dobu trávenou s dítětem, podnětnost společných činností, specificky pak množství času stráveného učením pro školu i všeobecným rozvíjením dítěte. Roli hraje také pohoda a bezpečí obou prostředí. Přestože se rodiče leckdy ospravedlňují uspěchanou dobou, potřebou zajistit rodinu a vydělávat, vlastním vzděláváním, seberealizací, převládající praxí v minulosti, tak o množství času stráveného se svým dítětem, o společných aktivitách i způsobu výchovy rozhodují nejčastěji zcela sami. Ovšem ani učitel nemůže ospravedlňovat vlastní nevhodné jednání, nebo dokonce aroganci, znevažující či odmítavé chování vůči dítěti a jeho rodičům složitými podmínkami ve škole, případně v českém školství. I pro rodiče platí, že některé okolnosti sice nemohou ovlivnit (nezaměstnanost, chudoba, nemoc, osobní psychické problémy), mohou ovšem pracovat na tom, aby i nepříznivá okolnost měla jen minimální dopady na život dítěte a na jeho vzdělávání. Učitel sice nemá právo vstupovat do soukromí rodičů, hodnotit jejich způsob života, nicméně pokud je přesvědčený, že školní problémy dítěte mohou souviset s rodinnými událostmi, pak je jeho povinností, aby je na tyto možné souvislosti upozornil ( díl III., kap. 5). Pochopitelně to nedává učiteli právo hodnotit rodinné fungování nebo vnitřní problémy rodiny. Opominout nelze ani působení a význam širšího prostředí (např. mediální, politické kultury v zemi, hodnoty připisované vzdělání ve společnosti, respektu společnosti k učitelům). Všechny uvedené proměnné ovlivňují žáky podobnou měrou jako předcházející faktory. Roli hraje rovněž nastavení systému školství jako příklad lze uvést převládající hromadnost vzdělávání ve škole ( díl I., kap ) nebo důraz na srovnávání žáků, které představuje spíše brzdu rozvoje mnoha z nich. Tyto skryté a někdy obtížně uchopitelné okolnosti působí zpravidla silněji než konkrétní výchovná rétorika rodičů a učitelů. Významné ovlivnění výkonů dítěte je dáno také tím, kolik času a kapacity pozornosti a bezprostřední paměti může věnovat školnímu učení. Jestliže se bojí ostatních dětí nebo učitele, při vyučování podvědomě řeší rodinné problémy, má strach, že zase dostane nedostatečnou, nenachází v učení smysl, není v něm vytvářen smysl pro povinnost a slušnost, ve třídě je permanentní hluk, následně zlobí, nedává pozor, nepíše domácí úkoly, pere se, ubližuje druhým dětem, chodí za školu, chová se nevhodně vůči učiteli apod., výrazně se snižuje pravděpodobnost, že se může něco naučit. Současně s tím se často snižuje komfort, pohoda, bezpečí druhých dětí ve třídě. Koneckonců následně i pro učitele jde o nefunkčně vyčerpávající aktivitu, když má nevhodné chování překonávat a získávat pozornost žáka pro výuku. 18

19 Význam slušného chování při vzdělávání a v životě Chtějí-li učitelé či rodiče tohoto dítěte, aby něco umělo, musí dohánět učivo doma nebo po vyučování. Jinak dítě v průběhu doby nabírá stále větší zpoždění (efekt rozevírajících se nůžek). Je tedy v zájmu školy, rodiny i samotného dítěte (které si to však většinou neuvědomuje), aby pravidelně chodilo do školy, mělo co nejméně absencí, v maximální možné míře plnilo uložené povinnosti a aby byla ve třídě kázeň, klid na učení a přijatelná pohoda, tedy aby se dítě ve třídě cítilo bezpečně. Vyjmenováváme tyto okolnosti podrobně proto, že v každém okamžiku se učitel rozhoduje, jestli svou pozornost soustředí na ty, které není schopen změnit, nebo na ty, u kterých je značná možnost ovlivnění. Pro vhodnou pracovní atmosféru ve třídě i pro dosažení maximální výkonnosti žáků je rozhodující aktuální kvalita působení učitele, zvládnutí efektivního ovlivňování třídy, současně však podpora a spolupráce ze strany rodičů a pochopitelně i samotného žáka. Mnohé nasvědčuje tomu, že výchovné problémy na školách nabývají na závažnosti. Je dokonce možné, že fakticky narůstá počet přestupků proti dobrým mravům i jejich intenzita. Je však poměrně málo přínosné zkoumat, zda jich oproti době minulé přibývá doopravdy, nebo zda byly předcházející generace ve skutečnosti stejné a liší se pouze projevy, nikoli podstata, která zůstává totožná. Primárně není příliš důležité zkoumat to, jak se mění jejich struktura a závažnost. Řešit všechny přestupky je nutné zejména ve vztahu k požadavkům kladeným na vzdělání každého jedince i vzhledem k očekávané efektivitě vzdělávacího systému. Jestliže dnes klademe jako společnost vysoké nároky na výsledky vzdělávání všech dětí, jakékoli prohřešky odvádějící pozornost od učení jsou výrazně kontraproduktivní. Pak je i jednotlivý drobný přestupek proti školním normám nevýhodný a je žádoucí pokusit se s ním vypořádat. Dojdeme-li k závěru, že opakovaně uváděné zhoršující se vzdělávací výsledky našich žáků ve srovnání s vyspělým světem jsou realitou, je naší povinností hledat reálné zdroje zlepšování. Snížení výskytu narušení pravidel slušného chování patří mezi jednu takovou možnou rezervu. Existuje ještě jeden vážný důvod, proč se intenzivně zabývat i menšími problémy v chování dítěte od počátku školní docházky. Z dlouhodobých sledování například vyplývá, že výraznější agresivní chování v období před pubertou velmi často kontinuálně přechází do antisociálního chování v dospělosti. Prakticky u všech dospělých s výraznými antisociálními problémy lze vysledovat podobné projevy také v dětském věku (Grasmann, Stadler, 2009). 19

20 Problémy s chováním ve škole jak na ně K dispozici je řada cest, jak ve školním chování žáků směřovat k žádoucímu stavu. Neodpovídalo by složitosti lidské psychiky ani povaze problému, kdybychom se rozhodli, že přijmeme jedno zásadní opatření, zvolíme jednu jedinou správnou cestu a budeme věřit, že jejím uplatněním vyřešíme problémy u všech dětí. Ani vynikající a úspěšná metoda nefunguje u všech dětí a za všech okolností. Teprve možným působením synergického efektu více dílčích opatření a současně hledáním nejvhodnějšího přístupu pro každé jednotlivé dítě lze dospět k reálnému zlepšení situace. Některé dosavadní organizační návrhy řešící problémy s chováním žáků směřovaly více do oblasti represe. Podle nich by měl být například učitel zařazen do kategorie veřejná osoba, takže jakékoli přestupky proti němu by byly mnohem závažnějším proviněním (v tomto případě by však byli také učitelé mnohem přísněji trestáni za své přestupky), zlobící děti měly být umísťovány k psychologovi nebo vylučovány z vyučování, vyšetřování problémových dětí v poradnách mělo probíhat i bez souhlasu rodičů, totéž by platilo o zprávách z vyšetření apod. Jen větší odvaha schází některým autorům, aby i v české škole podpořili opětovný návrat použití tělesných trestů. Všeobecně větší podporu mají požadavky na výraznější trestání rodičů, kteří nezajišťují dostatečnou podporu plnění školních povinností. Naopak menší pozornost je zatím v této souvislosti věnována podpoře dětí a rodičů i rozvíjení a kultivaci profesních kompetencí učitelů. Ani represivní zásahy nelze principiálně vylučovat ze života, nicméně zejména u dětí by měly představovat až nejzazší a spíše výjimečné opatření, například pokud učitelé při reálně prováděných pozitivních výchovných opatřeních zcela selhali. Existují také případy, kdy jsou jejich odborné dovednosti nedostačující. Pak je nutné chránit samotné dítě i jeho okolí před nepříznivými následky nevhodného chování například tím, že částečně a na čas se omezí jeho práva nebo se připustí menší újma (tedy i represe) jako prevence před újmou větší. Rovněž platí obecná zásada, že nejprve se mají systematicky využívat mírnější opatření, teprve pokud nepřinášejí efekt, je nutné sáhnout k razantnějším opatřením. Výjimku z tohoto pravidla tvoří případy, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Obdobně by se měla používat ve vztahu k rodičům spíše podpůrná opatření, pomoc při výchově a vzdělávání než trestání, přestože rodiče jsou dospělí lidé, na které společnost běžně uplatňuje sankce při přestupcích. Vůbec bychom se například nebránili tomu, kdyby bylo možné realizaci a přijetí těchto podpůrných opatření (např. vzdělání v otázkách výchovy) rodičům přikázat. Pokud dojde ve škole k výraznějšímu prohřešku, je v té chvíli zbytečné soudit, zda učitel k vyvolání či eskalaci problému přispěl. Podstatné je, jak 20

21 Význam slušného chování při vzdělávání a v životě může aktuálně probíhající problém legálně řešit. Pokud dojdeme k závěru, že učitel nemůže příliš tříštit role a překračovat razantními výchovnými zásahy své prvotní učitelské poslání a současně ponechávat stranou výuku ostatních žáků ve třídě, měli bychom si odpovědět na otázku, kdo učiteli s řešením výraznějšího výchovného problému aktuálně pomůže, kdo ho od něj bezprostředně převezme. Je žádoucí nejprve prozkoumat, jak bohatou škálu opatření má dnes učitel k dispozici pro různé druhy nepříznivého chování a jednání žáka. Zatímco pro drobnější a hlavně náhodné přestupky má na výběr množství formálních i neformálních pedagogických opatření, u výraznějšího prohřešku patrně dojdeme k závěru, že učitel je v podstatě bezmocný, protože má jen minimální efektivní nástroje k tomu, aby problém bezprostředně zvládnul nebo aby mohl alespoň adekvátně zareagovat. V případě opakujících se drobných přestupků je podobně odkázán pouze na vlastní síly. Snad zase s výjimkou těch nejvýraznějších prohřešků, k jejichž řešení může zavolat policii či využít služeb zdravotnického zařízení. Není příliš jasné, jak má (smí) postupovat do doby, než se policie nebo lékař dostaví. Existují možnosti odborného řešení výchovných problémů mimo vyučování a většinou i mimo školu (např. ve středisku výchovné péče, v pedagogicko-psychologické poradně, na dětské psychiatrii). Nicméně tyto instituce nepomohou řešit bezprostřední problémy, které se vyskytnou při vyučování. Učitel musí mít kompetence a pravomoci řešit akutní problémy právě proto, že před nimi nemůže utéct. Nemůže je nechat bez odezvy ani kvůli ostatním žákům, kterým tak vysílá zpětnou vazbu a nepřímo stanovuje hranice pro jejich vlastní chování (např. pokud žáci v osmém ročníku registrují, že jejich spolužák má neomluvené absence a vůbec nic se neděje, jedná se pro řadu z nich o velmi přitažlivý vzor). Před několika lety se objevil návrh, aby ve škole vznikaly odpočinkové místnosti, kde by se za asistence pedagoga (speciálního pedagoga, psychologa, případně zaškoleného asistenta) mohlo dítě uklidnit z afektu, vzpamatovat se ze šoku, psychického úrazu. Tento velmi vhodný návrh však nebyl pro nedostatek finančních prostředků doveden do fáze faktického naplnění. Jako vhodné zařízení pro tento účel by se mohlo jevit školní poradenské pracoviště působící na konkrétní škole. V této souvislosti jsme se mohli setkat s obavami, že děti budou tento prostor zneužívat k úniku od učení, zkoušení či k uspokojování potřeby individuálně věnované pozornosti. V praxi se však ukazuje, že režim této instituce lze upravit tak, aby se zneužití zabránilo (pokračováním ve výuce i v této místnosti, doplněním učiva doma atd.). Pokud žák využívá této možnosti častěji, je důležitým signálem, že je potřeba něco změnit. 21

22 Problémy s chováním ve škole jak na ně Jakékoli analogie vždy pokulhávají, nicméně k řešení náročných situací by snad bylo možné využít způsoby řešení zdravotních problémů. V případě akutních problémů se očekává, že laici poskytnou nezbytnou první pomoc, nicméně okamžitě je k dispozici rychlá odborná služba, která převezme pacienta do své péče. V následujícím textu je náš cíl jednoznačný. Přispět poznatky z teorie i zkušenostmi z praxe k tomu, aby škola získala oporu, postupy a nástroje při realizaci opatření směřujících k prevenci, eventuálně k redukci problémů s chováním bez ztráty výkonnosti a psychické pohody všech zúčastněných. Vzhledem k tomu, že žádné jednotlivé opatření nelze vytrhávat z kontextu, snažíme se také problémy s chováním žáků a jejich řešení vidět právě v širších souvislostech. Učitel musí být dobře poznatkově vyzbrojen na úrovni současnosti. Kultivovat by měl své dovednosti komunikace a jednání s žáky i rodiči. Nesmí zapomínat, že on sám rovněž působí jako silný vzor chování. Slušné chování žáků souvisí s takovými pojmy, jako jsou kázeň, vůle, respekt k druhým, ochota odložit uspokojení. Jde o charakteristiky, které lze do značné míry ovlivňovat systematickým cvičením, výchovou od nejútlejšího věku. Jen vyžadují dostatek času, trpělivosti a dovedností učitele. Některé věci však vyřešit neumíme: minimální společenskou podporu školy a učitelů, nepřiměřené materiální (personální) podmínky ve školách, nepříliš velkou ochotu ostatních rezortů (zdravotnictví, sociálních věcí) podpořit vlastními opatřeními školní vzdělávání, někdy i malou snahu a vůli učitelů řešit problémy s chováním, jejich nedostatečnou trpělivost a pokoru při práci s žáky. Kdyby bylo slušné chování pouhým požadavkem školy a období školního vzdělávání, to by nás nevhodné chování možná trápilo o něco méně, než když si uvědomíme, že na slušnosti, ohleduplnosti, toleranci stojí i celý náš dospělý život. Spokojenost se životem a jeho kvalita jsou nepochybně dány celou řadou faktorů, zdravím počínaje a penězi konče. Slušné a bezpečné mezilidské vztahy na všech úrovních kontaktů mají v této mozaice významné místo. Existuje obecná zkušenost, že i náročnější životní události lze vydržet, když se k sobě lidé chovají slušně, přátelsky, podpůrně, když je možné se na ně spolehnout. Škola sice nemá zodpovědnost za veškeré kompetence dítěte, nicméně úkol připravit je pro život dospělého zahrnuje i chování a jednání. Můžeme spekulovat o tom, kde se u řady dospělých slušné chování ztratilo, jednodušší však je připustit, že se tomuto chování v průběhu dětství nenaučili tak, aby ho zvládali na úrovni automatismu. 22

23 Význam slušného chování při vzdělávání a v životě 1.1 Úloha rodiny při utváření a podpoře slušného chování Rodinu pokládáme za základní socializační prostředí se zásadní zodpovědností za všechny oblasti vývoje dítěte. Tato zodpovědnost je prvotně dána zejména tím, že rodiče jsou tvůrci dítěte. Rozhodli se pro jeho vznik, čímž ho k sobě připoutali napořád. Druhotně je jim dána zákony. Přestože v dílčích aspektech předávají na přechodnou dobu malý díl zodpovědnosti a pravomocí i jiným institucím (škola, nemocnice apod.), tak zásadní zodpovědnost za něj mají po celou dobu jeho dětství ( díl III., kap. 5). Existuje řada dokladů o souvislostech rodinného prostředí a osobnostních charakteristik i chování dítěte. Jsou k dispozici výzkumy zabývající se vztahy úrovně dosaženého vzdělání rodičů, socioekonomickým statusem rodiny, stylem výchovy rodičů, chudobou rodiny, kvalitou citové vazby matky k dítěti v nejranějších stadiích vývoje, množstvím slov pronesených v přítomnosti dítěte, mírou předčítání v předškolním věku a vybranými projevy dítěte. Rodiče předávají dítěti v genetické výbavě tělesné charakteristiky a dispozice pro veškeré tělesné i psychické fungování. Jestliže se u rodičů vyskytuje nějaká porucha (např. deprese, specifická porucha učení), výrazně se zvyšuje statistická pravděpodobnost, že se bude rovněž vyskytovat u dítěte. Tento vztah mezi biologickým vkladem a následnými projevy dítěte však není absolutní. Dobře fungující rodina může ochránit dítě, u kterého je genetické riziko, a zamezit tak nepříznivému vývoji. Například adoptované děti, které vyrůstaly v rizikové komunitě a jejichž biologičtí rodiče vykazovali kriminální historii, projevovaly statisticky významně častěji antisociální a kriminální chování než srovnatelné adoptované děti vyrůstající ve stabilní, milující rodině a v bezpečnější i příznivěji působící komunitě (Salkind, 2008). Genetické předpoklady tak dojdou k vyjádření pouze tehdy, když se setkají se spouštěcími podmínkami ve vývoji samotného jedince, v rodině nebo ve společnosti. Podobně již dříve Matějček a Macek (1976) konstatovali, že děti s diagnózou LMD a se srovnatelnými fyziologickými ukazateli vykazovaly odlišnou míru adaptovanosti na sociální podmínky i školní výsledky. Výklad, který autoři předložili, odkazuje na možné odlišné podmínky rodinného prostředí u jednotlivých dětí. Rodiče působí výchovně na dítě v plném rozsahu nejpozději od narození a vlastně od té chvíle nepřetržitě. Jde o vychovatele s nejintenzivnějším vlivem a současně i s nejdelší dobou, po kterou na něj působí. Rovněž mají největší pravomoci ovlivňovat dítě (až na zákonná dílčí omezení při 23

24 Problémy s chováním ve škole jak na ně základním vzdělávání). Jestliže s ním příliš nejsou, pak jsou čas i míra jejich vlivu omezené. Neexistuje žádný ospravedlnitelný důvod pro delší nepřítomnost rodičů při výchově zejména mladšího dítěte (do puberty zcela jistě, pak s možným omezením). Nepochybně si umíme představit důvody vynucené obvyklými okolnostmi (zaměstnání), leckdy nepředvídanými (např. hmotná nouze a z ní vyplývající enormní pracovní vypětí, zaměstnání daleko od domova, pobyt v nemocnici, ve vězení). Až na tyto výjimky se rodič vždy rozhoduje sám, jestli bude s dítětem, nebo ne. Pokusy sladit rodičovskou roli s dalšími životními rolemi (zejména s pracovní kariérou u matky i otce) jsou nepochybně potřebné i prospěšné. Je však zapotřebí, aby společnost vytvářela pro takové propojování vhodné podmínky. Nicméně nemůžeme současně zastřít odborný názor, že rozvoj dítěte bez víceméně permanentní přítomnosti a intenzivního působení rodičů není z psychologického úhlu pohledu pokládán za optimální. Nejsou žádné doklady pro to, že by jakási zvýšená intenzita kontaktu ve zkrácené době (např. večer, o víkendech, o prázdninách) mohla plně nahradit bohatou běžnou přítomnost rodičů od narození dítěte. Nelze zastřít poznatky psychologie učení, podle nichž mnohé znalosti vyžadují mnohonásobné opakování, aby došlo k jejich upevnění až automatizaci, a tedy i následnému samozřejmému užití v praxi. Důležité je také různorodé propojování s dalšími poznatky, které dovolí pevné zakotvení v poznatkové síti. K tomuto propojování dochází při hojné interakci s dospělými jaksi mimoděk. Vzhledem k intenzivnímu emočnímu vztahu s dítětem nabízejí rodiče velmi působivý model chování. Rovněž tradiční pohledy některých otců, kteří odkazují své výchovné působení až do staršího věku dítěte, se jeví jako nevhodné z pohledu současných poznatků psychologie, přestože budeme uznávat dominantní roli matky v nejranějších stadiích vývoje dítěte. Ačkoli postupně získávají na významu vrstevníci i instituce mimo rodinu, přítomnost obou rodičů pokládáme za klíčovou ještě v mladším a středním školním věku. Samotný čas strávený s dítětem pohromadě hraje sice při jeho výchově významnou roli, záleží však rovněž na tom, jakým způsobem je naplňován. Důležitý je významný podíl společné činnosti. Nemělo by to vést k závěru, že buď jsme s dítětem a podnikáme něco společně, nebo naše přítomnost nemá pro jeho výchovu cenu. I pouhá samotná přítomnost rodičů představuje poměrně silnou prevenci nepříznivého chování v domácích podmínkách (totéž ovšem platí pro učitele pro školní podmínky) a na druhé straně podporu přijatelných činností. Současně poskytuje dítěti pocit bezpečí a dovoluje mu v klidu se zabývat vlastními aktivitami. 24

25 Význam slušného chování při vzdělávání a v životě Základ působení rodičů v rodině tvoří uspokojování základních fyzických a psychických potřeb dítěte. Pouze jejich přiměřené naplňování dovoluje jedinci všestranný rozvoj. Mezi psychické potřeby patří především potřeba stabilního a pozitivního emočního vztahu (dospělí mají dítě trvale a bezpodmínečně rádi), bezpečí, jistoty (dítě má v životě stabilní osoby a hranice), osobního uznání (převažuje pocit, že je přijímané, šikovné, hodnotné), otevřené budoucnosti (zítra zcela samozřejmě dokáže všechno, co dnes ještě ne) a dostatečné množství rozmanitých a vývojově přiměřených podnětů. Je nepochybné, že se vzrůstajícím věkem nachází dítě pozitivní odezvu od jiných osob a je schopno získat podněty pro rozvoj i mimo rodinu. Není však žádný důvod k tomu, proč by je nemělo získávat právě v rodině. Na druhou stranu neexistují přesvědčivé doklady pro to, že by méně příznivé okolnosti a události v dětství nutně, jednoznačně a v plném rozsahu předurčovaly nepříznivý vývoj v pozdějším věku. Existuje množství událostí a podnětů v dalších životních obdobích, které mohou překrýt a snad i eliminovat původní vlivy (Kagan, 2000). Pravda, raným vývojovým stadiím lze připsat mnohem významnější úlohu než následujícím životním obdobím. Překonat nepříznivé vlivy z nejranějšího dětství stojí patrně mnohem více úsilí, než když rodiče postupují maximálně příznivě hned od narození dítěte. Také bývá pravděpodobné, že se rodinné podmínky z útlého dětství udržují na poměrně stabilní úrovni, takže původní tendence jsou v průběhu dalšího života dítěte spíše posilovány. Rodina není ostrov sám pro sebe, ale rodiče i děti žijí v konkrétní době, ve specifickém prostředí, působí na ně společenské podmínky, média apod. V některých případech společnost působení rodiny posílí, jindy naopak velmi silně narušuje. Pro některé děti je blahodárné, že na ně mohou na jejich životní cestě působit ještě další osoby než jen rodiče v tomto ohledu patří některým učitelům nehynoucí zásluhy. Ovšem podobnou formativní roli mohou v jednotlivých případech sehrát i sportovní trenéři, vedoucí zájmových kroužků, knihovníci apod. Nelze zapomenout ani na širší rodinu, zejména prarodiče působí leckdy velmi blahodárně. S velkou pravděpodobností existuje také sekvence významných úkolů pro každé období vývoje dítěte, které je žádoucí dostatečně naplnit, aby mohl jeho rozvoj pokračovat přiměřeným tempem k dospělosti. Jakkoli tato sekvence není důkladně prozkoumaná, lze předpokládat, že například pro raná vývojová stadia jsou nesmírně důležité lokomoce, hrubá motorika, sebeobslužné aktivity, řečové dovednosti a rovněž utváření stabilních a intenzivních emočních vztahů. K rozvoji těchto dovedností je opět zapotřebí bohatá přítomnost a podpora ze strany rodičů. Jestliže někteří rodiče 25

26 Problémy s chováním ve škole jak na ně výrazně podporují od útlého věku samostatnost a nezávislost dítěte, například svou nepřítomností, je určitá pravděpodobnost, že poněkud narušují vývojovou posloupnost a přeskakují úkoly. Na straně rodiny existují mnohé překážky a ohrožující podmínky, které znesnadňují výcvik a kultivaci slušného chování. Nebudeme je podrobně rozebírat, protože jsme zaměřeni především na rozvoj a podporu dítěte. Patří mezi ně rozvrat rodiny, rodič-samoživitel, chudoba a bídné materiální podmínky, duševní nemoci rodičů včetně závislostí, fyzická nepřítomnost rodičů (pracovní vytížení, rozvod), ponižující, agresivní, nepodporující chování z jejich strany. Leckdy jde o kombinaci okolností, které samy o sobě nemusí hrát příliš významnou nepříznivou roli, nicméně společný výskyt jejich efekt výrazně zesiluje (např. šest dětí v rodině, současně otec podniká, takže se příliš nevyskytuje doma, matka je často nemocná atd.). Částečně jsou rozdíly mezi rodinami dány odlišnostmi pohledů na život, výchovu, názorů na samotné dítě. Vzhledem k tomu, že u řady okolností nemají ani odborné disciplíny jednoznačný a jednotný názor na to, co je prospěšné pro rozvoj dítěte, je třeba velmi opatrně posuzovat a hodnotit rodinnou jinakost, i když se rodina výrazněji odlišuje od běžných standardů. V této souvislosti je nezbytné počítat s rozmanitou úrovní odolnosti dítěte i rodiny vůči těmto nepříznivým vlivům. Vedle nepříznivých faktorů existují i podpůrné (protektivní) okolnosti, které zlepšují kvalitu života dítěte. Musíme připustit, že existují děti, které i ve velmi složitých podmínkách zdárně prospívají. Jejich vnitřní síla je předmětem mimořádného zájmu zejména pozitivní psychologie. Ta také zkoumá specifický koncept individuální odolnosti (resilienci). Objektivně nepříznivé vlivy mohou při vhodné konstelaci jednotlivých pozitivních faktorů na straně dítěte a jeho okolí způsobit jen velmi malou škodu. 1.2 Role školy při pěstování slušného chování žáků Byť to tak někdy nemusí vypadat, učitelé mají jednoznačně klíčovou úlohu při výchově, a tedy i dodržování kázně žáků ve třídě a ve škole. Oni jsou odborníky na vedení dítěte, znají rozmanité odborné metody působení na dítě a potažmo i na jeho rodiče. Navíc žádný jiný odborník než učitel ve třídě není. Je pravda, že učitelé nebývají specialisté na řešení zejména závažných výchovných problémů (tím je např. speciální pedagog etoped, psycholog), nicméně základní postupy zvládání výchovných problémů osvojené mít musí. Mají je totiž používat i při výchově dětí bez výchovných problémů. Pokud je však nepoužívají, je zřejmé, že tím výrazně zvyšují 26

27 Význam slušného chování při vzdělávání a v životě riziko vzniku výchovných problémů u všech žáků. Rodiče nemohou na dálku řešit akutní problémy dítěte ve třídě. Úloha učitelů je ztížena tím, že pracují s dětmi, na které již několik let před nimi působili rodiče (mimo jiné i další učitelé, samozřejmě také širší společnost, média, vrstevníci). Ti intenzivně ovlivňují chování dítěte ve škole i aktuálně, byť v naprosté většině případů nepřímo. Takže pak se může zdát, že na učitele pouze dopadají následky působení rodičů a on s nimi může maximálně nesouhlasit, ale musí je trpně přijmout. Jenže z běžné životní zkušenosti také dobře víme, že dítě je dostatečně tvárné, je schopné vypořádat se s požadavky více prostředí, takže během určité doby dokáže přijmout běžné odlišnosti ve školním prostředí od požadavků doma a při dostatečně pevném a laskavě důsledném vedení ze strany učitele se jim časem přizpůsobí. Učitel musí počítat s tím, že některé dítě je adaptabilnější a přizpůsobeně funguje prakticky od prvního dne, zatímco jiné je již v tomto věku poměrně rigidní a mění se pozvolněji. Pokud se však výchovné přístupy, způsoby jednání, chování doma a požadavky školy u některého dítěte výrazně liší, pak mu musí s přizpůsobením ve škole jednoznačně pomoci učitel. Rodiče v demokratické společnosti nemají povinnost přizpůsobovat své výchovné přístupy a přístupy k životu všem požadavkům školy. Naproti tomu totéž neplatí, když se ve svých přístupech výrazně liší jednotliví učitelé (mezi velké nešvary a profesní přestupky se musí počítat, když se učitelé navzájem pomlouvají před žáky a před rodiči). Ti se musí v zájmu žáka do značné míry přizpůsobit psaným i nepsaným normám školy. Za jejich naplňování je odpovědný ředitel školy. Pokud chce učitel zvolit odlišné pedagogické přístupy (včetně výchovných), může tak učinit po předběžném souhlasu vedení školy a současně musí předem s touto změnou seznámit žáky i rodiče a dát všem dostatečný čas na adaptaci. Je nepochybné, že vedle rodičů a školy se do jednání rostoucího dítěte stále silněji promítají i vrstevníci a nejširší společnost v nižším věku byl obzor dítěte v tomto směru poměrně omezený, takže síla rodičů byla větší, jedinečnost jejich přínosu výraznější a odpovědnost prakticky absolutní. Podobně v prvních ročnících docházky do školy je význam učitele zcela neopominutelný. Bezesporu působí svou osobností, přirozenou autoritou, nicméně podstatný díl hrají jeho profesní dovednosti odborné, diagnostické, komunikativní, sociální, současně dovednost dovést třídu k efektivnímu učení (management třídy) a vhodným mezilidským vztahům (praktická etická výchova). Neměli bychom přecházet fakt, že ve škole působí na žáka nejen třídní učitel, ale modelem jsou mu také ostatní vyučující 27

Problémy s chováním ve škole jak na nì

Problémy s chováním ve škole jak na nì Problémy s chováním ve škole jak na nì INDIVIDUÁLNÍ VÝCHOVNÝ PLÁN V. Mertin, L. Krejèová a kolektiv Problémy s chováním ve škole jak na ně Individuální výchovný plán Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Výchovné poradenství. V. Mertin, L. Krejčová a kolektiv. 2., přepracované vydání

Výchovné poradenství. V. Mertin, L. Krejčová a kolektiv. 2., přepracované vydání Výchovné poradenství V. Mertin, L. Krejčová a kolektiv 2., přepracované vydání Výchovné poradenství Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Výchovné poradenství V. Mertin, L. Krejčová

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní zralost B1.34 ROZDÍLY V SOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZDÍLECH V SOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ

Školní zralost B1.34 ROZDÍLY V SOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZDÍLECH V SOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ Školní zralost P H D R.V ÁCLAV M ERTIN,P RAHA Původně vstupovaly do povinného vzdělávání všechny děti podle kalendářního věku, a jestliže některé z nich v první třídě neprospívalo, mělo se více snažit

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III

RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III Anotace Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Výchovné poradenství. V. Mertin, L. Krejčová a kolektiv. 2., přepracované vydání

Výchovné poradenství. V. Mertin, L. Krejčová a kolektiv. 2., přepracované vydání Výchovné poradenství V. Mertin, L. Krejčová a kolektiv 2., přepracované vydání Výchovné poradenství Výchovné poradenství V. Mertin, L. Krejčová a kolektiv 2., přepracované vydání Vzor citace: MERTIN,

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Setkání metodiků ŠPP. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Mgr. Jana Mrázková

Setkání metodiků ŠPP. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Mgr. Jana Mrázková Setkání metodiků ŠPP Tematická metodická zpráva č. 4 školní speciální pedagogové: Řešení rizikového chování ve školním prostředí, spolupráce s dalšími subjekty PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Mgr. Jana

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

19. Výchovná komise. Anotace. Praxe. Téma: spolupráce s rodiči

19. Výchovná komise. Anotace. Praxe. Téma: spolupráce s rodiči 19. Výchovná komise Téma: spolupráce s rodiči Anotace Co je vlastně účelem výchovné komise: podpořit žáka, podpořit jeho rodiče, vyvodit sankce, potrestat nevhodné chování, nebo zastrašit? Již název výchovná

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více