VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 1530

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka Adresa školy: Školní 1530, Dobříš Zřizovatel: Středočeský kraj, zřizovací listina čj.: OŠMS/5927/2001 vydaná dne 6. prosince 2001 IČO: IZO: REDIZO: Číslo objektu: Telefon: Fax Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Mgr. Zdeňka Cimická Ing. Jana Tománková Školská rada (6 členů): Středočeský kraj MUDr. Filip Prusík MUDr. Stanislav Holobrada Pedagogové GKČ - Mgr. Marcela Cypriánová Mgr. Miloš Čapek Zástupci rodičů - Ing. Milena Kolářová Ing. Jana Tománková Zařazení do školského rejstříku: 9. září 2005, čj.: 27678/05-21 Škola sídlí v budově, která je majetkem Středočeského kraje. Ubytování neposkytuje.

3 2. Charakteristika školy Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. Doplňkovou činnost škola nemá. Příležitostně dochází pouze k pronájmu majetku Středočeského kraje např. učebna informatiky pro potřeby Středního odborného učiliště zemědělského v Dobříši. V budově školy jsou dva pronajímané byty 2+1 a garsoniéra. Příjmy z pronájmu jsou čtvrtletně odváděny na účet zřizovatele. Vyučování probíhá v budově, která je majetkem Středočeského kraje. Byla postavena v roce 1982 v rámci tzv. akce Z. V roce 1995 byla provedena nástavba nad šatnami a škola získala další čtyři třídy. Vyučování pro 8 tříd studia K/801 a 4 třídy studia K/401 je zajištěno. Přesto narážíme na mnoho technických nedostatků a nedostatků v prostorovém zabezpečení výuky. Budova potřebuje nezbytně výměnu oken, zateplení a nový plášť (velké energetické ztráty). Chybí řada pracoven na zajištění výuky v souladu s rozvojem techniky. Také v materiálním a technickém vybavení nedokážeme zajistit podmínky, které by gymnaziální vzdělávání vyžadovalo. Stravování je pro žáky zajištěno v jídelnách dvou základních škol, které jsou součástí školního areálu. Z důvodu omezené kapacity jídelen není možné zajistit stravování žáků v jediném objektu. Hodiny tělesné výchovy probíhají v tělocvičnách základních škol, ve sportovní hale provozované soukromým subjektem a v lehkoatletickém areálu spravovaném obcí. Některé hodiny výtvarné výchovy jsou vyučovány v ateliéru Základní umělecké školy v Dobříši.

4 Vymezení majetku, ke kterému má škola právo hospodaření: POZEMKY Katastrální úřad Příbram, list vlastnictví č. 2367, 2366 Obec parc. číslo výměra druh Dobříš st zastavěná plocha Dobříš st zastavěná plocha Dobříš 1386/ ostatní plocha Dobříš 1386/ ostatní plocha BUDOVY Katastrální úřad Příbram, list vlastnictví č. 2367, 2366 Obec parc.č. č.popisné účel využití Dobříš st školní budova Dobříš st bývalý internát Na Gymnáziu Karla Čapka se dosud vyučuje podle následujících dokumentů: - generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem čj / generalizovaný učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem čj / učební osnovy pro gymnázia (osmiletý a čtyřletý studijní cyklus) čj /99-22 Na změnu učebních plánů čj / ze dne (resp. čj / ) jsme reagovali a využili posílení učebního plánu dvěma hodinami v každém ročníku vyššího gymnázia a to hlavně s ohledem na blížící se nový typ maturitní zkoušky. Dosud platné učební plány umožňují zavedení volitelných předmětů. Tento způsob profilace studentů se nám velmi osvědčil a je pro nás cennou zkušeností i při tvorbě školního vzdělávacího programu. Gymnázium má poskytovat všeobecné vzdělání, spektrum vyučovacích předmětů je široké. A právě volitelné předměty a časové řazení všeobecných předmětů do ročníků dává prostor ke specializaci studentů na vybrané vysokoškolské studium. Při velikosti Gymnázia Karla Čapka v Dobříši budou právě bloky volitelných předmětů, kurzy zařazené do výuky, projekty s mezinárodní účastí těmi důležitými body, které budou v charakteristice školního vzdělávacího programu. Postoj učitelů a jejich přístup k nové (někde staronové) práci je pozitivní. Školní vzdělávací program je úkol příštího školního roku, dosud proběhly práce

5 přípravné, SWOT analýza školy, koordinátor má tým pedagogů-spolupracovníků a předmětové komise pracují na charakteristice předmětů a stanoví klíčové kompetence, které si kladou za cíl. 3. Součásti školy I. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Nejvyšší Počet Skutečný Počet povolený Přepočtený žáků/stud. IZO a název součásti počet žáků/stud. počet počet ped. na přep. (druh/typ školy) žáků v denním žáků pracovníků počet ped. /studentů studiu /studentů pracovníků ,4 13,2 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet Tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou K/401 Gymnázium všeobecné , K/801 Gymnázium všeobecné ,6 Celkem Počet žáků školy je za poslední tři roky poměrně stálý. Z hlediska bydliště je pro složení žáků typickým jevem dojíždění. Na Gymnázium Karla Čapka v Dobříši v roce 2005/2006 dojíždělo 51 % žáků. Z této skutečnosti vyplývají důsledky, které musí škola respektovat. Například maximální stmelenost rozvrhu, ohled na možnost dopravního spojení při odpoledních mimoškolních akcích, při akcích o víkendech, účasti na soutěžích atd. Poloha Dobříše umožňuje dojíždění do Prahy, ale i opačně má naše škola zdroj žáků i v Praze. Ve školním roce 2005/2006 dojížděli z jiného kraje (tj. z Prahy) čtyři žáci.

6 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných V oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zkušenosti teprve získáváme. Na naší škole se vzdělává jeden žák s tělesným postižením. Situace je o to složitější, že do čtyřletého studia nastoupil jako zdravé dítě, následoval úraz (cizí zavinění), dlouhá léčba. V současnosti je chlapec upoután na invalidní vozík. To je fyzický stav, ale psychické vyrovnání, návrat do společnosti, to je další tvrdá práce rodiny, okolí a především postiženého jedince. Tím můstkem návratu mezi lidi a tedy i do školy byla v tomto případě sportovní aktivita. Dnes dokáže chlapec přijít do školy, konzultovat s učiteli i studenty. Pravidelná docházka do školy není možná, bezbariérové prostředí sice škola nabízí, ale odpovídající hygienické zabezpečení dosud chybí. Na doporučení a po konzultacích se Speciálním pedagogickým centrem při Jedličkově ústavu v Praze 2 jsme vypracovali individuální studijní plán. Vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu je nutné respektovat specifické potřeby žáka, které souvisejí se základní diagnózou. Bylo doporučeno: - upravit životní režim s ohledem na možnosti žáka, a to zejména vhodným rozložením učebních plánů a minimalizací rozsahu požadovaných znalostí v rámci základního učiva - častěji měnit činnost a ponechat čas na případnou relaxaci - cíle určovat postupně s ohledem na případné fyzické a psychické problémy - zvážit kvantitu zadávaných písemných prací, volit formy alternativní, práce na PC - preferovat verbální a testovou formu prověřování znalostí - přezkoušení po menších tematických celcích - vhodně motivovat - strukturovat studium bez omezení ročníkem Potřeba individuálního přístupu k dětem nadaným, hyperaktivním, k dětem špičkovým sportovcům, nebo jinak nadaným a aktivním je v poslední době jevem častějším a domníváme se, že na něj nejsme dobře připraveni. Důsledkem jsou i chyby, ze kterých se musíme poučit. Snaha zařadit takového jedince do houfu ostatních se může negativně odrazit. Rezerva je především ve spolupráci a komunikaci s rodinou a důslednost a pochopení na straně učitelů, žáků i rodiny.

7 Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení SŠ Mentální postižení Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení 1 Souběžné postižení více vadami Vývojové poruchy učení a chování 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia a primy osmiletého studia pro školní rok 2006/2007: 1. čtyřleté studium K/401 ke dni bylo doručeno 32 přihlášek uchazečů konalo přijímací zkoušku 32 uchazečů přijato bylo 29 uchazečů odvolání podali 2 zákonní zástupci kladně vyřízená odvolání 2 uchazečů celkem přijato 31 žáků Kritéria přijímacího řízení: všichni uchazeči vykonali testy SCIO z CJL, MAT, OSP prospěch základní škola max. 25 bodů testy SCIO CJL max. 25 bodů testy SCIO MAT max. 25 bodů testy SCIO OSP max. 25 bodů celkem max. 100 bodů Pořadí stanoveno dle bodového zisku za prospěch ze ZŠ, při shodnosti bodů rozhoduje bodový zisk včetně vykonaných testů, při další shodnosti a) ZPS b) výstupní hodnocení c) OSP

8 2. osmileté studium 7941K/801 ke dni bylo doručeno 62 přihlášek uchazečů konalo přijímací zkoušku 61 uchazečů nedostavili se 1 uchazeči lékařské potvrzení o nemoci doložili zákonní zástupci 1 uchazeče, přijímací zkoušku v náhradním termínu vykonal přijato bylo 28 uchazečů odvolání podali zákonní zástupci 7 uchazečů kladně vyřízena odvolání 3 uchazečů celkem přijato 31 žáků Kritéria přijímacího řízení: všichni uchazeči vykonali testy SCIO z CJL, MAT, OSP prospěch základní škola max. 25 bodů testy SCIO CJL max. 25 bodů testy SCIO MAT max. 25 bodů testy SCIO OSP max. 25 bodů celkem max. 100 bodů Stanoveno pořadí ze všech částí přijímací zkoušky. Shodnost bodů při přepočtu ze skóre hodnocení SCIO je jev téměř nemožný, ale kdyby tato situace nastala, pak rozhoduje a) ZPS b) výstupní hodnocení c) OSP I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2006/2007 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet podaných kladně vyříz. Počet tříd Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou K/ K/ Celkem Celkový počet přijatých žáků z jiných krajů 2 (Praha, Moravskoslezský). 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání

9 I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 332 Prospěli s vyznamenáním 119 Prospěli 198 Neprospěli 9 - z toho opakující ročník 1 Neklasifikováni 6 Průměrný prospěch žáků 1,65 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 121,6/1,03 Ve školním roce 2005/2006 absolvoval 1 student (4. ročník) komisionální zkoušku z biologie s výsledkem nedostatečný. II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek Žáci/studenti Prospěli Kód a název oboru konající zkoušky s vyznamenáním celkem Maturitní zkouška: Prospěli Neprospěli K/401/reprobace 22/1 7/0 14/1 1/ K/801/reprobace 29/1 15/0 14 0/1 Celkem Termín opravné maturitní zkoušky byl stanoven na 19. září Právo konat zkoušku měl absolvent, který neuspěl z jednoho předmětu. Opravnou zkoušku vykonal úspěšně. Druhý maturant, který v řádném termínu neuspěl, bude konat celou maturitní zkoušku v příštím roce. 8. Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Hodnocení chování Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Gymnázium Žádný student nebyl v průběhu uplynulého školního roku vyloučen. V průběhu obou pololetí bylo uděleno 11 důtek třídního učitele, 14 důtek ředitele školy a dvě podmínečná vyloučení.

10 Je třeba říci, že jména postižených se postupně opakují. Jde většinou o absence, které jsou omlouvány pozdě, s pokusem o podvod, případně neomluveny vůbec. Stačí, aby tři až čtyři žáci na škole měli snahu vyhýbat se školní výuce a ve statistice se tato skutečnost projeví velmi výrazně. Další provinění proti školnímu řádu jsou pozdní příchody, nevhodné chování apod. Nutno říci, že byla udělena řada pochval, 24 žáků za práci na mezinárodních projektech, za umístění na olympiádách, za reprezentaci v soutěžích. Celé třídy dostaly pochvalu za vánoční akademii, přípravu a realizaci mezinárodních výměnných pobytů, charitativní akce, adopce na dálku, práci v Památníku Karla Čapka, ekologické aktivity. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Druh/typ školy Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu K/ K/ Přehled o podaných přihláškách na vysoké školy je více než zkreslený. Většina vysokých škol přijímá přihlášky přes internet a střední škola se informaci o podané přihlášce nemusí dozvědět. Také informace o přijatých studentech na vysoké školy nejsou ničím podložené. Opíráme se pouze o důvěru a pravdomluvnost. Přesto se domnívám, že právě počty přijatých jsou nejpřesnější K/ K/ % přijatých na VŠ 92 % přijatých na VŠ Během školního roku 2005/2006 odešli 4 žáci. Jedna studentka přerušila studium (pobyt v zahraničí), dvě přestoupily na školy, kde se zdá být studium pro ně přístupnější a poslední student odešel před závěrem studia do zaměstnání. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol

11 Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2004/2005 Z nich počet nezaměstnaných duben K/ K/ Celkem Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počty žáků/studentů ve skupině Počet skupin /studentů minimálně maximálně průměr Anglický Francouzský Německý Ruský II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Rodilí celkem pedagogická částečná Žádná mluvčí i odborná Anglický Francouzský Německý Ruský Výuka cizích jazyků na Gymnáziu Karla Čapka začíná v primě angličtinou, která je hlavním jazykem pro všechny žáky. Druhý cizí jazyk přibírají studenti od tercie, volí mezi němčinou a francouzštinou. Trendem posledních let je vzrůstající zájem o studium francouzštiny. Výuka jazyků je posílena v posledních dvou letech studia o hodiny konverzace a jazykovými kroužky pro ty žáky, kteří mají zájem o složení státní jazykové zkoušky. Tyto kroužky nabízíme jak v angličtině tak v němčině. Ke státní zkoušce z němčiny se ve školním roce 2005/2006 přihlásily tři studentky. Na státní zkoušku z angličtiny se studenti připravují pro příští rok. Rovněž zájemci o ruštinu mohou studovat tento jazyk jako volitelný předmět. Všichni studenti, kteří chtějí rozvíjet svoje znalosti jazyků, mají na škole řadu dalších možností, jak toho dosáhnout.

12 V prosinci 2005 a v lednu 2006 jsme uspořádali školní kola konverzační soutěže v angličtině a v němčině, celkem se zúčastnilo 27 žáků ve čtyřech kategoriích. Vítězové postoupili do okresního kola, kde obsadili 3. místa v kategoriích I. B, II. B, III (anglický jazyk) a 4. místo v kategorii III (německý jazyk). Znalosti studentů jsou ověřovány zkouškou zvanou malá maturita. Při této zkoušce musí žáci kvarty, sexty a 2. ročníku prokázat znalosti gramatiky, schopnost porozumět psanému textu a mluvenému projevu a reagovat v běžných situacích. Praktické používání jazyků si studenti vyzkoušejí v mezinárodních projektech, které mají na naší škole několikaletou tradici. Jedná se především o mezinárodní projekty podporované agenturou SOCRATES: One environment different cultures a The Sixties and the Nineties. V těchto projektech spolupracuje naše škola se středními školami z několika evropských zemí, např. z Německa, Francie, Španělska, Polska, Itálie aj. Studenti pracují ve skupinách na určitých tématech a na závěr školního roku se vybraní zástupci sejdou na jedné škole a prezentují svoje výsledky. Motivací pro studium jazyků jsou také projekty se školami v Holandsku (Geldrop) a v Norsku (Lena). V těchto projektech se angažují celé třídy (2. ročník a sexta). Studenti jsou po několik dní hosty partnerské školy v zahraničí a v tomtéž roce se sami stávají hostiteli pro zahraniční studenty. Nově vyzkoušenou aktivitou je návštěva Londýna spojená s pobytem studentů v rodinách. Cílem je poznat pozoruhodnosti hlavního města Velké Británie a také procvičit anglickou konverzaci s rodilými mluvčími. O práci v projektech mají studenti každoročně velký zájem. Učí se samostatnosti a osvojují studijní dovednosti, které budou potřebovat během studia na vysokých školách. V kontaktu se studenty ze zahraničních škol zlepšují komunikaci v cizím jazyce, získávají větší jistotu a sebevědomí. Materiální podmínky pro cizojazyčné vyučování se postupně zlepšují. Pro výuku používáme nové kvalitní učebnice, jsme vybaveni audiovizuální technikou. Uvítali bychom více volnosti při obstarávání odborné literatury a originální četby pro studenty. Aktuálním úkolem pro učitele - jazykáře je příprava rámcových vzdělávacích programů. Na první konzultaci jsme se seznámili se základními materiály vydanými VÚP. Po jejich prostudování během prázdnin nás čekají další schůzky a stanovení strategie vypracování konkrétního programu pro naši školu. 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole

13 Projekty Ve školním roce 2005/2006 jsme pokračovali spolu s učiteli matematiky v plnění rozvojového projektu Návrh, vybudování a provoz on-line databáze úloh z matematiky pro SŠ. Projekt využívá prostředí Internetu pro podporu učení žáků. Cílem projektu je vytvořit internetový server, na kterém budou v databázi uloženy úlohy z matematiky v rozsahu učiva gymnázia. Úlohy jsou dostupné přes webový prohlížeč ve formátu xhtml, zobrazení není závislé na operačního systému. Jediným požadavkem pro uživatele je nainstalovaný prohlížeč podporující jazyk MathML a samozřejmě přístup k Internetu. V současnosti obsahuje pečlivě vybraných úloh a je využíván ve výuce v několika našich třídách. Kalendářní rok 2006 je druhým a závěrečným rokem projektu, pokusíme se pokrýt vzorovými úlohami celé učivo matematiky vyššího gymnázia. V březnu 2006 jsme získali prostředky na další (opět dvouletý) rozvojový projekt SIPVZ, tentokrát pokrývající fyziku: Využití ICT ve výuce fyziky v návaznosti na Rámcový vzdělávací program. Projekt využívá prostředí Internetu k rozšíření a prohloubení kompetencí žáků v oblasti fyziky, a to nejen ve výuce, ale i při domácí přípravě. Chceme vytvořit ucelenou nabídku výukových zdrojů (aplety, virtuální laboratoře, schémata, animace...) utříděnou podle tématických celků v Rámcovém vzdělávacím programu. Cizojazyčné zdroje doplníme českými vysvětlivkami, aby byly srozumitelné pro všechny studenty. Tuto databázi použijeme ve výuce fyziky na naší škole a bude k dispozici zdarma na Internetu. Kalendářní rok 2006 je prvním rokem projektu a jelikož se podařilo získat prostředky ze SIPVZ až v měsíci září, nacházíme se v přípravné fázi projektu, kdy vyhledáváme vhodné zdroje a upravujeme webové rozhraní pro přístup do databáze. První pilotní spuštění očekáváme koncem roku. Výuka ICT Ve školním roce jsme pokračovali ve výuce předmětu Informatika a výpočetní technika v tercii, kvartě, kvintě a prvním ročníku. V 3. ročníku a septimě, 4. ročníku a oktávě probíhaly povinně volitelné semináře Informatika, výpočetní technika a programování (INP). V posledních třech ročnících mají žáci na výběr i předmět Informatika v ekonomice (IVE).

14 Ve většině předmětů využíváme on-line vzdělávací prostředí moodle (moodle.gymkc.cz), které umožňuje žákům přístup k elektronickým výukovým materiálům a plnění úkolů i mimo vyučování. Maturitní zkoušky z INP složili všichni žáci (s prospěchem nejhůře dobrým) a někteří z nich pokračují ve studiu tohoto oboru i na vysoké škole (ČVUT, MFF UK). Učeben ICT využívají i jiné předměty než Informatika. Například výuku matematiky zpestřujeme pomocí programu Cabri, Cabri 3D a Derive, Český jazyk pomocí testových CD- ROMů obsahujících pravopisné, jazykové i větně-rozborové úlohy. Elektronické výukové materiály používají i vyučující biologie, fyziky či dějepisu. Školení SIPVZ K bylo proškoleno 21 pedagogů na úrovni Z, 15 na úrovni P0 a 1 na úrovni P. Do konce kalendářního roku předpokládáme doškolení zbývajících pedagogů tak, aby škola splňovala standardy pro školení P0 a Z. Všichni učitelé mají k dispozici v kabinetech počítače, mohou tedy s ICT pracovat a nezřídka tak činí. Vybavení Na konci školního roku se mám podařilo díky dotacím ze SIPVZ, výše uvedeným projektům a vlastním prostředkům školy vybavit učebnu ICT1 čtrnácti moderními počítači a novým dataprojektorem. Díky tomu si výrazně polepšila i druhá učebna ICT2, do které byly přestěhovány počítače z ICT1 (dva roky staré). Nyní je k dispozici jedna učebna s 8 PC, ve které se neučí předměty IVT, IVE ani INP a je tedy bez problémů kdykoliv přístupná pro neinformatické předměty. V rámci projektu Využití ICT ve výuce fyziky v návaznosti na Rámcový vzdělávací program byla vybavena učebna fyziky dataprojektorem, výkonnou audiosoustavou a notebookem. Podobně (dataprojektorem a počítačem) je vybavena i učebna biologie, ve které probíhají mimo jiné i přednášky pro veřejnost Biologie a historie v praxi. V roce 2006 jsme vyjednali s naším providerem výhodnější parametry připojení k Internetu nyní rychlostí 2 Mbps, vybudovali nový intranetový server a přesunuli školní ový server do hostingového centra na páteř českého Internetu. Webové stránky školy se neustále rozvíjejí a v současnosti obsahují na 12 tisíc fotografií, stovku videí a velké množství funkcí a informací.

15 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků Počet žáků na pedagogických nepedagogických pedagogických přepočtený počet způsobilost fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený pedagog. prac. pedagog. a odborná 38/31,15 6/5,75 32/25, ,2 celkem fyzický/přepočtený II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Délka ped. Praxe Cimická ředitelka 1,00 VŠ MAT, DEG Mgr. 32 Tománková zást.ředitelky 1,00 VŠ EKO, IVT Ing. 21 Čapková výchovná porad. 1,00 VŠ MAT, PSY, vých. por. Mgr. 16 Bendová učitel 1,00 VŠ CJL, RUJ, ZSV Mgr. 21 Bílý 0,59 VŠ CHE, BIO Mgr. 1 Brabenec 1,00 VŠ FYZ RNDr. 22 Brabencová 1,00 VŠ TEV, BIO Mgr. 20 Coufalová 0,86 VŠ EKO, ANJ Ing. 15 Cypriánová 1,00 VŠ BIO, CHE Mgr. 27 Čapek 1,00 VŠ FYZ, CHE Mgr. 21 Čeledová 0,95 VŠ CJL, DEJ, RUJ Mgr. 18 Čihák 0,57 konzervatoř - HUV 16 Herinková mateřská dovolená 0,00 VŠ DEJ, LAT Mgr. Hlásná 0,95 VŠ BIO, CHE RNDr. 32 Hošek 1,00 VŠ MAT, IVT Mgr. 4 Krátký 1,00 VŠ MAT, ZTE Mgr. 14 Kynčlová 1,00 VŠ NEJ, spec. ped. PhDr. 32 Máchová 1,00 VŠ BIO, ZMP, ZSV RNDr. 18 Melicharová 1,00 VŠ DEJ, ZSV Mgr. 2 Obermajerová 0,62 VŠ RUJ, ANJ PhDr. 23 Prausová 1,00 VŠ CJL, FRJ Mgr. 8 Rašková 1,00 VŠ ZMP, TEV Mgr. 31 Řehořková 0,19 VŠ RUJ, DEJ Mgr. 28 Řehoutová 1,00 VŠ CJL, NEJ Mgr. 16 Řípová 0,90 VŠ EKO, ANJ Ing. 12 Slepičková 0,76 SŠ - certifikáty ANJ 9 Sutnarová 0,09 VŠ PSY PhDr. 26 Svojitková 1,00 VŠ CJL, NEJ Mgr. 28 Universalová 0,36 SŠ 19 Vančátová 0,28 VŠ CJL, VYV Mgr. 32 Vondráček 0,90 VŠ DEJ, ANJ Mgr. nad 32 Haidlová EX 0,09 VŠ VYV, RUJ Mgr. nad 32 Czernek EX 0,09 VŠ neped. Ing. 0

16 III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,9 z toho žen ,04 IV. Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk 4 4 Občanská výchova 4 4 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova hudební Estetická výchova - výtvarná Tělesná výchova Celkem Počty hodin uvedené u základních předmětů zahrnují i související volitelné předměty a semináře. K personálním změnám na začátku školního roku 2005/2006 ani v jeho průběhu nedošlo. 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha - doplňující pedagogické studium, 1 absolventka, osvědčení o absolvování Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha - výchovné poradenství, 1 absolventka, osvědčení o absolvování

17 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium a) počet jednodenních a dvoudenních akcí - 27 b) počet vícedenních akcí Západočeská Univerzita Plzeň Matematika - 1 účastník Přírodovědecká fakulta UK Praha SIPVZ (P1) 1 účastník Gymnázium Příbram SIPVZ (P0) 10 účastníků Gymnázium Pod Svatou Horou Příbram SIPVZ (P1) 1 účastník Pedagogická fakulta UK Praha IVT (Po škole) 1 účastník Národní institut pro další vzdělávání koordinátor RVP ZV 1 účastník c) samostudium využívají všichni pedagogové vánoční a jarní prázdniny apod. Finanční náklady vynaložené na DVPP Kč ,-- - učitelé maximálně využívají kurzy bezplatné či kurzy pořádané neziskovými organizacemi za nízké ceny 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Stěžejní mimoškolní činností, která se prolíná i činnostmi dalšími je zapojení školy do projektu Socrates, část Comenius. Zde pracujeme na dvou projektech a mezinárodní kontakty s sebou přinášejí další možnosti. Jsou to výměnné pobyty, práce na společných tématech, sportovní aktivity, poznávání zemí, kultur a vzdělávacích systémů. Velkou událostí školního roku 2005/2006 bylo přijetí Gymnázia Karla Čapka v Dobříši za člena Europrojektu - sdružení evropských středních škol. Celá akce proběhla ve dnech května 2006 ve španělské Zaragoze. Dále jsme zapojeni do programů MŠMT a to SIPVZ (viz IVT na škole) a Prevence sociálně patologických jevů. Lektorky kurzu jsou sociální pracovnice psychosociálního centra Acorus v Praze.

18 Zájmová činnost na škole je dána možnostmi školy a zájmem dětí. Pracuje zde řada sportovních kroužků, dramatický kroužek, jazykové kroužky cílené na přípravu ke státní zkoušce. Olympiády umístění: místo Pythagoriáda okresní kolo místo MO Z6 okresní kolo 1. a 3. místo MO Z7 okresní kolo 1. a 3. místo Pythagoriáda okresní kolo 1. místo MO Z9 okresní kolo úspěšný řešitel MO ZP krajské kolo 1. místo MO C krajské kolo 2 x úspěšný řešitel olympiáda dějepis čestné umístění (4. místo) SOČ krajská soutěž BIO cizí jazyky viz kapitola Výuka cizích jazyků sportovní soutěže viz Akce TEV Mezi výchovné akce lze zařadit projekt Holocaust spolupráce s holandskou školou, projekt o tradicích a zvycích Evropanů, dále charitativní akce (Srdíčkový den, Bílá pastelka), vánoční koncerty studentů v nemocnici v Motole, v LDN Příbram, Domově důchodů Dobříš. Adopce na dálku (žáci naší školy podporují 4 děti z Indie a 1 z Afriky) nese první poděkování. Byli jsme nominování na Cenu Ď poděkování v Národním divadle. Patří sem i ekologický kurz s tématy: trvale udržitelný rozvoj, globální výchova, výchova k občanství. Mezi akce pro školu i pro veřejnost se řadí divadelní představení, vernisáže a výstavy výtvarných prací studentů, imatrikulace přivítání nových studentů v zámku, slavnostní předávání maturitních vysvědčení, Pohádkový les pro děti z mateřských škol, vánoční akademie, poznávací zájezdy, návštěvy divadelních představení, přednášková činnost. Dále viz přílohy.

19 16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Gymnázium Karla Čapka pořádá pouze tématicky zaměřené přednášky. 17. Výchovné a kariérní poradenství Ve školním roce 2005/2006 ukončila výchovná poradkyně kvalifikační studium pro výchovné poradce a své zkušenosti ihned uplatnila v některých nových akcích. Byla to především beseda pro studenty 3. ročníku a septimy o možnostech studia na VŠ. Na besedu byli pozváni bývalí studenti naší školy, kteří seznámili zájemce se svými zkušenostmi z přijímacího řízení, s průběhem studia, poznatky, pozitivy i zklamáními. Ochotně odpovídali na dotazy, setkání určitě zopakujeme. Tradičně úspěšný je Den otevřených dveří. Zde jsou zapojeni všichni učitelé a pomáhá mnoho studentů. Také individuální řešení problémů žáků si žádá stále více aktivitu výchovného poradce, na mnohé případy třídní učitel sám nestačí. Výchovná poradkyně také spoluorganizuje a vyhodnocuje průběžné testování vědomostí žáků na různých úrovních (SCIO, CERMAT). V kontaktu jsme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Příbrami a v případě handicapovaného žáka i Speciálním pedagogickým centrem při Jedličkově ústavu v Praze. Spolupráce s rodiči je dle mého názoru na dobré úrovni, osvědčila se komunikace elektronickou poštou, nikdy ovšem nemůže nahradit osobní kontakt. Je mnoho problémů, které by měly zúčastněné strany (rodič-učitel-žák) společně řešit nebo o nich alespoň mluvit. A nejde vždy jen o problémy studijní. 18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20)

20 Ve školním roce 2005/2006 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí. Informace o ostatních kontrolách viz kapitola Další činnost školy Dne 30. listopadu 2005 proběhly na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši volby do Školské rady. Přípravný výbor pro zajištění voleb pracoval ve složení: RNDr. Milan Brabenec, Mgr. Aleš Vondráček, Mgr. Oldřiška Svojitková. Podle ustanovení zřizovatele je Školská rada GKČ v Dobříši šestičlenná (viz základní údaje o škole). Zahajovací schůze se konala dne 25. dubna 2006, zvoleným předsedou se stal MUDr. Filip Prusík. Na škole je dále ustanovena Rada rodičů, která se podílí na zajišťování některých školních akcí a je jakýmsi prostředníkem a tlumočníkem mezi školou (vedením školy) a rodiči (zástupci jednotlivých tříd). Studentská rada se skládá ze zástupců žáků všech tříd školy a na svá zasedání zve většinou ředitelku školy, popř. výchovnou poradkyni. Je partnerem vedení školy, zajišťuje a organizuje studentské akce. 20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy I. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč k k Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz (úč. 691) ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním 30 0 *) V roce 2005 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku. Tento stav byl výsledkem, který jsme od okamžiku, kdy jsme byli seznámeni s rozpisem rozpočtu pro rok 2005, nepředpokládali. Snížení prostředků na mzdy bylo tak zásadní, že ovlivnilo veškeré hospodaření školy v roce Na nastalou situaci nebylo možné reagovat okamžitě, když

21 v okamžiku projednávání rozpočtu uplynuly již dva měsíce kalendářního roku a rozvrh hodin byl pevně stanoven od září Snažili jsme se tento negativní stav co nejvíce eliminovat. Provedená opatření (zrušení dělení hodin na cvičení, propuštění 1 zaměstnance) se však výrazně odrazila ve vlastní výuce. Pokud by se jednalo o stav dočasný, je to zvládnutelné, jde-li o trend dlouhodobý, pak bude výrazně poznamenána úroveň vzdělávání. Aby dopady změn na výuku byly co nejnižší a školní rok 2004/2005 se mohl ukončit bez výrazných rozvrhových změn, byl vyčerpán fond odměn a přijaty účelové dary za podmínky zachování výuky v dosavadním rozsahu. *) Hospodářský výsledek je k kladný ve výši Kč ,--. Nebyla však zatím čerpána poskytnutá dotace na ICT ve výši Kč ,--, což hospodářský výsledek výrazně zkresluje. II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) z toho Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho mzdové výdaje 7651 ostatní celkem 1 (UZ , , atd.) 290 z toho prevence kriminality SIPVZ P SIPVZ P III z toho Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 1975 ostatní účelové výdaje celkem 1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014) 66 z toho mezinárodní spolupráce SIPVZ Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) **) 85

22 **) Mezi příspěvky z jiných zdrojů patřily převážně sponzorské dary a účelové prostředky projektu Comenius. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky jsou většinou poskytovány na období neshodujícím se s účetním obdobím, je obtížné přesně specifikovat výši příspěvku. Je možné vykazovat přijaté dary (ty ale nemusí být v daném období čerpány) nebo vykazovat použité dary (ty mohly být škole poskytnuty v minulých letech. Pro úplnost uvádím čerpání těchto prostředků (v tis. Kč): Dary a účelové příspěvky Comenius Prostředky projektu Comenius jsou přísně účelové, stejně jako většina darů od fyzických či právnických osob a podléhají vyúčtování. Přijaté dary (pokud nemají určený účel použití) jsou využívány na financování nákladů spojených s mezinárodními pobyty a výjezdy. Tyto akce nehradíme z rozpočtu školy. Mezi nezanedbatelné výnosové položky patří čerpání vlastních fondů organizace. V roce 2005 byl použit fond odměn (prostředky na mzdy), rezervní fond ve výši Kč ,-- (odvody z mezd) a Fond reprodukce dlouhodobého majetku ve schválené výši Kč ,--. V roce 2006 nedošlo k k čerpání fondových prostředků (použití Fondu reprodukce dlouhodobého majetku až ve 2. pololetí). Ve výraznějším rozsahu došlo ke zlepšení vybavenosti školy prostředky výpočetní techniky a rozšíření sítě LAN, a to díky příspěvku na SIPVZ, dotaci na schválený projekt v rámci SIPVZ a dotaci zřizovatele na ICT. Veškeré opravy rozsáhlejšího charakteru byly hrazeny z vlastního investičního fondu, což představuje výrazný mimorozpočtový zdroj hospodaření školy. Jednalo se především o rekonstrukci elektroinstalace (3. a 4. etapa) v celkové výši Kč 370 tis., výměnu svítidel ve přízemí budovy 96 tis. Kč, úpravu skladu na prostory rychlého občerstvení pro žáky a učitele (75 tis. Kč), úpravu venkovních skladů (40 tis. Kč), opravu ochranných mříží u laboratoře chemie (48 tis. Kč). Na žádnou z těchto akcí nebyla poskytnuta finanční dotace.

23 Informace o výsledcích kontrol hospodaření a ostatních kontrol: I. Finanční úřad v Příbrami daňová kontrola čerpání a účelu použití státních dotací závěr: nebyly zjištěny nedostatky II. Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění závěr: nebyly zjištěny nedostatky III. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly veřejnoprávní kontrola za období 2005 závěr: a) Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) nebyly zjištěny nedostatky b) Hlavní kniha - nebyly zjištěny nedostatky c) Účetní deník nebyly zjištěny nedostatky SÚ d) Účetní doklady a dodržování směrné účtové osnovy nebyl používán 314 pro účtování poskytnutých provozních záloh za dodávky TE (dle konzultace s účetním poradcem organizace nepochybila, protože k zálohovým fakturám byly vystaveny daňové doklady a pokud by neúčtovala o nákladech na TE, byl by značně zkreslen průběžný hospodářský výsledek) e) Nájemní smlouvy chybí písemný souhlas zřizovatele s pronájmem přípravny rychlého občerstvení (dle sdělení odboru majetku a investic KÚ není v tomto případě souhlas nutný, protože sjednaná doba pronájmu nepřesáhne 2 roky a je tudíž plně v kompetenci ředitele školy) f) Pohledávky - nebyly zjištěny nedostatky g) Finanční majetek (pokladna) ve třech případech nebyly dobírkové faktury

24 doloženy potvrzením přepravní firmy o převzetí peněz (problém PPL, DHL v případě, že přepravní firma nevystaví potvrzení o převzetí peněz, bude GKČ vyžadovat podpis dopravce na vlastním dokladu) h) Přechodné účty aktivní - nebyly zjištěny nedostatky i) Závazky - nebyly zjištěny nedostatky j) Majetková evidence, uzavírání knih majetku - nebyly zjištěny nedostatky k) Nakládání s majetkem - nebyly zjištěny nedostatky l) Fyzická kontrola majetku - nebyly zjištěny nedostatky m) Inventarizace - nebyly zjištěny nedostatky n) Čerpání závazných ukazatelů rozpočtu - nebyly zjištěny nedostatky o) FKSP - nebyly zjištěny nedostatky p) Investiční fond - nebyly zjištěny nedostatky q) Rezervní fond - nebyly zjištěny nedostatky r) Fond odměn chybně zaúčtovány účelově vázané finanční dary (na mzdy), i přes uvedený účel mělo být účtováno na rezervním fondu s) Zařazení zaměstnanců do platových tříd - nebyly zjištěny nedostatky t) Výše přiznaných příplatků - nebyly zjištěny nedostatky u) Dohody o pracovní činnosti a o provedení práce - nebyly zjištěny nedostatky 21. Závěr Hlavní cíle stanovené pro školní rok 2005/2006 byly následující: Oblast ekonomická a materiálně-technická zefektivnit provoz počítačové sítě zmodernizovat druhou pracovnu IVT pokračovat v práci na novém školní portálu, dokončit vybudování Intranetu ve škole pořízení notebooku pro pracovnu biologie a dataprojektoru s počítačem pro pracovnu fyziky společně s firmou DOKAS pokračovat v třídění odpadu ve škole, zapojit se do ekologického programu usilovat o získání finančních prostředků na výměnu oken a opravu žaluzií dosáhnout přidělení prostředků na opravu a zateplení pláště budovy pokračovat v jednání s obcí o převodu sousedního pozemku do majetku školy dokončit poslední etapu rekonstrukce elektroinstalace v budově, umístit hlavní jistič do budovy školy

25 provést rekonstrukci zadního vchodu do budovy školy jednat s obcí a KÚ o možnosti přestavby budovy v Dubinských Kaštánkách podle vypracovaného stavebního záměru snažit se o zajištění vybavenosti školy prostřednictvím sponzorů zajistit možnost příjezdu a parkování u zadního vchodu budovy Oblast personální zajistit pro výuku anglického jazyka zahraničního lektora udržet personální obsazení školy, dle možností zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností zaměstnat školníka/údržbáře vytvořit podmínky pro provozování školního bufetu v souladu se změnou hygienických a požárně bezpečnostních předpisů podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků jmenovat nového výchovného poradce a umožnit mu další předepsané studium pro výkon funkce Oblast výchovně vzdělávací zahájit práce na školním vzdělávacím programu pokračovat ve zkvalitňování přípravy žáků na budoucí studium paralelně se vzděláváním dbát na výchovu studentů a žáků, posilovat morální kvality, sledovat a usměrňovat chování žáků zajistit nezbytnou spolupráci s rodiči (elektronická komunikace aj.) zapojit se do programu Kvalita podporovat využívání testů SCIO, CERMAT, např. Maturita nanečisto dále posilovat význam a četnost kontrolní a hospitační činnosti ve škole napravovat nedostatky zjištěné Českou školní inspekcí posílit motivaci žáků při studiu cizích jazyků (soutěže, nabídka přípravných kurzů ke složení státních zkoušek) pokračovat v práci na projektu COMENIUS (Blanka Slepičková, Oldřiška Svojitková) požádat o grant NA Sokrates pro další projekt Comenius pokračovat s recipročními výměnami studentů se Strabrechtcollege Geldrop v Holandsku a Videregaende Lena v Norsku pracovat na ekologickém projektu Agenda21 se školou ve Weilburgu klást důraz na kvalitní práci předmětových komisí (jednotné maturitní otázky, spolupráce při tvorbě testů k malé maturitě a k přijímacím zkouškám, konzultace s učiteli ZŠ) podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (Pedagogické centrum, přírodovědecká fakulta UK Pha, Goethův Institut, Francouzský Institut apod.) pokračovat v souladu s obdrženými finančními prostředky na SIPVZ v proškolování zaměstnanců zařadit vhodným způsobem jednotlivá témata z oblasti Ochrana člověka za mimořádných situací, spolupracovat v této oblasti s Městem Dobříš realizovat nový ročník protidrogového projektu pořádat besedy a programy s protidrogovou tématikou a zapojit do těchto akcí i rodiče pořádat přednášky a besedy související s tématy projektů Comenius

26 dále věnovat pozornost spolupráci s Památníkem Karla Čapka ve Strži a zámkem Dobříš zajišťovat dobrou informovanost studentů, pedagogů i rodičů o dění ve škole, možnostech studia apod., maximálně využívat internetového prostředí podporovat využití volného času studentů nabídkou mimoškolních aktivit prohlubovat spolupráci s obcí (MěÚ, školy zřizované obcí) úzce spolupracovat s gymnázii v okrese Příbram Oblast organizační zajistit jmenování Školské rady optimalizovat organizaci hodin tělesné výchovy ve sportovní hale využívat městský lehkoatletický areál a minimalizovat náklady na jeho užívání získat volnou kapacitu tělocvičen základních škol pro sportovní kroužky zohledňovat dojíždění velkého počtu studentů tvorbou časově optimálního rozvrhu hledat schůdná řešení pro problematiku dozorů v budově školy a v jídelnách bezplatně poskytnout prostory pro výuku autoškoly pro naše studenty umožnit víkendové kurzy v rámci protidrogového projektu věnovat maximální pozornost BOZP a PO Samozřejmě ne všechny úkoly se podařilo splnit. Můžeme však konstatovat, že tam, kde nebylo dosaženo stanoveného cíle, byly podniknuty kroky k jejich dosažení v blízké budoucnosti. Za prioritní problém stále považujeme neutěšený stav oken a fasády budovy. Budova školy byla postavena v rámci tzv. akcí Z. Stavba nebyla provedena kvalitně a okna do ní osazená byla v minulosti použita v jiném objektu. Letos již pátým rokem žádáme o dotaci na opravu, zatím neúspěšně. Z důvodu opadávání fasády hrozí nebezpečí úrazu stejně jako v případě otevření uvolněného okna. Důsledkem výměny oken by byla nejen lepší prosvětlenost budovy, ale také zateplení tříd a společných prostor. Opatření, které škola přijala a bude v nejbližší budoucnosti přijímat, budou opatření ke snížení mzdových nákladů. Ty bohužel nepovedou ke zkvalitnění činnosti, ale právě naopak. Uplynulý školní rok již přinesl zásadní změny ve zrušení některých zájmových kroužků, v počtu dělených hodin, zvýšení počtu žáků v jednotlivých skupinách a snížení nabídky povinně volitelných předmětů. Dosavadní konfigurace byla plně v souladu s učebními plány, kdy počet dělených hodin nedosahoval maximální hodnoty, přesto bude muset být z důvodu snížení limitu počtu zaměstnanců a nedostatku finančních prostředků dále upravena.

27 Podle 2 vyhlášky o středním vzdělávání č. 13/2005 Sb. Ředitel školy může třídy dělit na skupiny, spojovat nebo vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků a 14 stejné vyhlášky říká, že Cvičení se uskutečňuje jako součást předmětů nebo samostatný předmět. Při cvičení si žáci ověřují a prohlubují teoretické poznatky, nacvičují a získávají potřebné dovednosti. Proti tomu výše rozpočtu nařizuje nedělit, neprocvičovat, zapomenout na individuální přístup k žákům. Jak tyto úpravy budou ovlivňovat výuku je zřejmé. Na nedostatku finančních prostředků na mzdy se negativně projevují i další skutečnosti: a) Nenaplněná kapacita školy, která je zčásti způsobena nižším povoleným počtem přijímaným žáků oproti kapacitě tříd v letech , dále běžnou migrací a také odchodem studentů na zahraniční školy. Pokud se k sníží počet žáků, dojde k úpravě dotace. Důvodem tohoto snížení se však již nikdo nezabývá. Sedm našich studentů získalo stipendium na zahraničních školách, což je z hlediska vzdělávání velký úspěch. Ne však z hlediska rozpočtu. Za dobrou práci v přípravě studentů se záhy dostaví trest v podobě snížení finančních prostředků za žáky, kteří studium přerušili. b) Stáří pedagogického sboru, které s sebou nese vyšší nároky na finance z důvodu zařazení zaměstnanců do vyšších platových stupňů. Stav k : Platová třída Počet pedagogů Současná výše finanční dotace na mzdy pro naši školu si vynutila snížení osobního ohodnocení zaměstnanců. Nenároková složka platů činí 9,7 % hrubých mezd. Ocenění práce zaměstnanců nad rámec pracovních povinností je téměř vyloučené, což je pro pedagogy demotivující a může se v budoucnu projevit laxním přístupem k práci. Počet pedagogických pracovníků naší školy v uplynulých letech statisticky mírně stoupal. Není to však proto, že by se učilo více či se více hodin dělilo, ale tím, že snahou vedení školy bylo výrazně omezit nadúvazky a přesčasovou práci zaměstnanců. Přesto byl počet pedagogických i nepedagogických pracovníků vždy pod stanoveným limitem.

28 Při sestavování rozpočtu je třeba si uvědomit, že vedení školy, výchovný poradce a metodik IVT mají sníženou vyučovací povinnost: Úvazek Pedagogická práce Ostatní činnosti Ředitel Zástupce ředitele Výchovný poradce Metodik IVT Ostatní činnosti tedy zahrnují 35 hodin, tj. 1,67 úvazku!! Přes všechny uvedené problémy se škola bude i nadále účastnit různých projektů, které mají jednoznačný přínos pro studenty. Pokračovat by měla snaha o pozitivní zviditelnění školy a jejích činností prostřednictvím médií. Datum zpracování zprávy: Datum projednání v školské radě: 12. říjen říjen 2006 Podpis ředitele a razítko školy:

29 PŘÍLOHY 1. Vybrané zprávy předmětových komisí 2. Zpráva projektu Comenius 3. Kalendář uskutečněných akcí zkráceno (úplné znění na

30 Akce předmětové komise BIO, CHE, FYZ za školní rok 2005/2006 Ekologická exkurze - Týden pro trvale udržitelný život Ve dnech proběhl již potřetí pobytový terénní kurz ekologie. Pro letošní tercii byl uspořádán ve středisku ekologické výchovy Rychta Krásensko. Sídlem střediska je památkově chráněná klasicistní budova bývalého biskupského dvora v malé vesničce Krásensko na Drahanské vrchovině, 2,5 km od hranic chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Z tercie se kurzu zúčastnilo 26 žáků, jako pedagogický doprovod Mgr. Marcela Cypriánová a RNDr. Štěpánka Máchová. Filozofií těchto pobytů je snaha o pochopení vztahu mezi naším každodenním životem a zdravím planety. Program: Pondělí: Odjezd z Dobříše, příjezd na Rychtu Seznámení se Střediskem a jeho provozem a řádem, ubytování Domácí ekologie - čím vším můžeme doma uspořit svojí kapsu i přírodu, jak vzniká odpad a jak s ním nakládat Seznámení s Krásenskem vycházka po okolí, zeměpis, geologie, přírodní poměry a historie Krásenska, ovlivnění zdejší krajiny člověkem Večer kooperativních her Úterý: Dobré ráno z Rychty - opáčko znalostí z předešlého dne Celodenní teréní exkurze Macocha, krasová krajina, jeskyně v Suchém žlebu, Rudický pískový lom Podvečerní sportování Večer psychosociální hry, zpívání s kytarou, čtení z knihy Den trifidů Středa: Dobré ráno z Rychty Řemeslné dopoledne výroba ručně potiskovaných plátěných tašek Šetrná doprava, Reklama v našem životě Orientační běh Večer hry, zpívání, čtení... Čtvrtek: Dobré ráno z Rychty Simulační hra Obchvat Samostatné projekty ve skupinách teoretický úvod k tématu ekodomy, výběr terénu Večer práce na projektech Pátek: Dokončení zpracování projektů, příprava vystoupení Konference prezentace projektů, jejich vyhodnocení

31 Rozloučení s Rychtou a odjezd do Dobříše Co nám pobyt přinesl jak to vidí studenti (několik úryvků z hodnocení psaného terciány ve čtvrtek večer): Výborný týden, který bych si chtěl ještě zopakovat! Myslím si, že pobyt byl úžasný a že jsem na něm získal spoustu nových a zajímavých informací, které se mi určitě budou hodit a také spoustu nezapomenutelných zážitků...kdybych měl možnost jet sem znova, určitě bych neváhal a hned bych jel!!! Mám tady z toho týdne radost. Taky si myslím, že jsem si tady zapamatovala hrozně nových poznatků a úplně jsem se divila, že mě to tak hrozně baví. Opět se potvrdilo, že tyto ekologické exkurze jsou pro studenty velmi přínosné mnoho věcí, co se ve škole dozvídají teoreticky najednou mohou vidět a ozkoušet v praxi. Učí se samostatné práci, ale zároveň i tolik potřebné spolupráci při zpracovávání projektů. Prožijí společně několik velmi intenzivních dnů, naplněných poznáváním, hraním, prací a nejrůznějšími pestrými zážitky. (Hlavně zážitky jako prolézání přírodní, neupravené jeskyně, vyzkoušení na vlastní kůži při simulační hře, jaké to je, když mají zastupitelé a občané v obcích o něčem rozhodovat atd.). Za tu krátkou dobu se viditelně zlepšila komunikace a spolupráce mezi studenty a jejich vzájemné vztahy. Poznatky získané a procvičované na exkurzi byly opětovně využívány ve výuce v biologii, zeměpisu a občanské výchově. Ekologický kroužek Od října do března pracoval pod vedením Š. Máchové ekologický kroužek pro studenty nižších ročníků osmiletého gymnázia. Zájem byl velký hlavně mezi studenty tercie, kteří měli chuť po skončení ekologické exkurze pokračovat, ale nepodařilo se najít společné volné odpoledne. Nakonec jádro kroužku tvořili studentky a studenti primy a tři studentky ze sekundy, které v kroužku pracovaly už v minulém školním roce. Činnost kroužku: terénní botanika, projekt Erbovní rostlina či zvíře, dlouhodobá hra Cesta na severní pól (znalosti ze zeměpisu, dějepisu, biologie), hry s ekologickou tématikou, psychosociální hry, vánoční stromeček pro ptáky, jak zvířata přezimují, výroba ručního papíru a další. V březnu byla činnost kroužku ukončena byly omezeny finanční prostředky na kroužky. Ekologická olympiáda Se studentkami ze sexty byla připravována účast na ekologické olympiádě ve Vlašimi (Š. Máchová), nakonec ale pro náhlé onemocnění vyučující z účasti na soutěži sešlo. Příprava ale byla využita pro účast v dalším ročníku soutěže. Projektové vyučování V rámci dokončování doplňkového pedagogického studia (Závěrečná práce - Š. Máchová) byla ověřována forma projektového vyučování. V závěrečné práci byl zpracován projekt Člověk jako součást ekosystémů. Tento projekt byl připraven pro žáky primy a sekundy osmiletého gymnázia a bylo využito mezipředmětových vztahů člověk jako součást přírody a prostředí se nachází v osnovách pro výuku biologie,

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2012/2013 č.j. GJŠS/32/2013 1. Úvod (výtah)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2011 zpracovali RNDr. Jiři Kuhn, RNDr. Martin Lébl, Ing. Lenka Osifová, Marcela Gabrielová Ředitel školy vydává zprávu o hospodařeni

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2004/2005 Gymnázium Karla Čapka, 263 80 Dobříš, Školní 1530 IČO 61100331 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530 Sídlo

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice 1. Úvod Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2011/2012 VÝTAH Ředitel školy rozhoduje

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více