Časopis Apoštolské církve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Apoštolské církve"

Transkript

1 Časopis Apoštolské církve Ročník 21 Navštivte nás na Číslo 2 / 2009

2 Sloupek 2 Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli. (L 4,15 21) Milí bratři a sestry, vážení čtenáři, buďte požehnáni. Zvláště pak vy, kteří nám jste nápomocni v naší práci nejen čtenářskou přízní, ale i svými příspěvky modlitebními či dopisovatelskými. Spolu s početním růstem naší církve dochází v některých směrech i k růstu kvalitativnímu, což se následně příznivě odráží na obsahu našeho časopisu. Jedním z mnoha příkladů je práce s dětmi, jejíž růst co do kvantity i kvality je nepopiratelný. Mnozí návštěvníci či členové našich sborů jsou k církvi přitahováni především kvalitní službou dětem. Hlavní téma stávajícího čísla vás seznámí s řadou tváří této nesmírně důležité součásti Božího království na zemi Od okamžiku, kdy jsem byl uvolněn z Úzké rady, se mohu více věnovat práci na úrovni sborů, takže se přirozeně vracím k mé oblíbené výuce Prvních kroků. Základy ve víře vyučuji především již letité křesťany nově obrácených je v našich sborech žel málo. Při výuce těchto pokročilých si znovu uvědomuji, jak velmi důležité jsou zdravé teologické základy, kterých se mnohým z nich nedostává. Excelentně k tomuto snažení přispívá svým článkem i můj milý přítel Peter Hronec téma: Posvěcení vs. křest Duchem. Od nepaměti křesťané řeší otázku svobody v církvi. Od nepaměti existují dva extrémní mantinely, mezi kterými se pohybují úvahy na toto téma: život křesťana řídí ve všech směrech církevní vrchnost na straně jedné, každý nechť si dělá, co chce na straně druhé. Dnes jsem si znovu uvědomil, jak Bůh bytostně miluje svobodu, jak jsou s ní spojeny jak oběť jeho Syna na kříži tak celé jeho Slovo. Vyhnání Adama s Evou z ráje je nevěřícími lidmi většinou chápáno jako trest, který lidstvo uvrhl do politováníhodného otroctví. S tímto názorem se ztotožňuje i valná část křesťanů. Je pravdou, že si lidé v ráji užívali ničím neomezené svobody, kterou zneužili ve vzpouře vůči Bohu. Avšak místo trestu, který by je uvrhl do vězení nekončícího utrpení, Bůh reaguje aktem lásky: Dává lidem osobně prožít druhou tvář stvořeného světa vládu satana. Ale i v tomto pro lidi často bolestném údobí nabízí každému jednotlivci možnost svobodné volby Ježíše. A skrze něj návrat do naprosto dokonalé svobody. Co může být nádhernějšího a láskyplnějšího. Co může více respektovat svobodu jednotlivce, jeho osobní rozhodnutí? Buďte požehnáni. Aleš Navrátil Úvodník 3 Neutíkej před sebou samým Služba, dětem - Pojdme změnit svět 4 Služba dětem >>> 7 Změnit svět? Proč ne! 7 Vashti Monica Ford 8 Z rukou dětí 8 KidsQuest a jeho krátká historie 10 KidsQuest Drug Free 11 Domácí vzdělávání >>> 12 Royal Rangers 13 Příměstský tábor Royal Rangers 14 Občanské sdružení Veselé rukavice Izrael 16 Operace Lité olovo >>> 18 Jen ti, kdo volají na obranu Židů... Úsměvné i poučné střípky z minulosti 19 Poobědový šok Čtenáři píší 19 Posvěcení vs. křest Duchem 21 Plamen lásky Dětem 22 Romanův sen Výpravy do minulosti 5 23 Josefova doba 24 Negeb Procházky světem Bible 6 4 Život v Kristu - časopis Apoštolské církve Šéfredaktor: Martin Moldan Redakce: Mgr. Pavel Slepička, Petr Skřičil, MUDr. Aleš Navrátil Sazba a grafická úprava: Ing. Jindřich Novák Ilustrace: Petr Fiurášek Příspěvky a připomínky prosím zasílejte na adresu re dak ce: Život v Kristu, U Podjezdu 12, Olomouc tel.: , Uzávěrka vždy 1. den předcházejícího měsíce, respektive poslední pracovní den předtím. Veškeré objednávky vyřizuje nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice 504 tel. & fax: , , Ročně 11 čísel, cena jednoho čísla 21 Kč, pro předplatitele 20 Kč, poštovné podle tarifů, pro hromadný odběr slevy podle počtu výtisků. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě č. j. 2725/92-P/1 ze dne Jak objednat časopis Stačí libovolným způsobem napsat objednávku na adresu: Nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice 504. S prvním číslem časopisu obdržíte složenku, kterou po užijete k zaplacení buď určitého období, např. do konce roku, nebo budete platit zvlášť každé jednotlivé číslo. Veškeré objednávky časopisu pro Slovenskou republiku Pavel Vimpel, Zvolenská 16/34, Martin, tel.: 043/ O B S A H

3 Proto, jak říká Duch svatý: Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti (Žd 3,7 8) Drazí čtenáři, začnu dnes otázkou: Napadlo vás někdy, že každý z nás máme ve svém životě oblasti, o kterých neradi mluvíme? Zjistili jste, že existují témata, u kterých se cítíte nepohodlně? Pokud ano, patříte mezi většinu normálních lidí. Téměř každý člověk ve svém životě s něčím zápasí. Jako křesťané si tento zápas uvědomujeme o to intenzívněji, protože se chceme líbit našemu Pánu. Křesťanský život představuje ustavičný zápas, o tomto tématu jsem psal v minulém Úvodníku. Součástí zápasu je proces naší vnitřní proměny a bylo by bláhové se domnívat, že je vždy milé a příjemné být proměňován. Však to známe, někdy jenom samotná myšlenka, že bychom něco měli změnit či opustit, v nás vyvolává nepříjemné pocity. A o to právě jde: Bůh nás do ničeho nebude nutit, On jen hovoří, tiše ukazuje a nechává na nás, zda poslechneme či nikoli. Krásnou ilustrací této skutečnosti je příběh římského místodržitele Félixe, který věznil a vyslýchal apoštola Pavla (můžete si jej přečíst ve Skutcích 24). Pavel se dostává do vězení kvůli kázání evangelia. Protože vojenský velitel v Jeruzalémě si s tímto případem neví rady, posílá jej do Cesareje, aby patřičný úředník zastupující římskou moc spor vyřešil. Na scénu vstupuje místodržitel Félix, muž, o kterém toho historici nenapsali mnoho pozitivního. I zde jej vidíme jako člověka ochotného brát úplatky a křivit právo jen proto, aby se zalíbil lidem. Když nastává chvíle soudního procesu, Pavel, vědom si toho, že jeho soudce o křesťanství již něco ví, hovoří velice otevřeně. Pak následují další výslechy, předvolání a rozhovory. Pavel má možnost mluvit Ročník 21, únor 2009 Neutíkej před sebou samým Nechceme slyšet proto, že Bohu nedůvěřujeme, myslíme si, že nás chce o něco okrást, ublížit nám či jinak znepříjemnit život. Bojíme se jakékoli změny, která se týká našich citlivých oblastí. Avšak opak je pravdou Bůh nás miluje a chce nám pomoci. o své víře i v přítomnosti Félixovy manželky, která byla Židovka. Mluví o Ježíši Kristu, o tom, co představuje křesťanská víra a co to znamená Ježíše následovat. Zdá se, že Duch svatý se Félixe dotýká. Rozhovor ale trvá pouze do okamžiku, kdy apoštol zmíní něco, co se místodržitele dotkne na jeho citlivém místě, a rozhovor je rázně ukončen. Úředník Římské říše slovy Pro dnešek můžeš jít, dám si tě zase zavolat vykáže Pavla z místnosti a stráže jej odvádí do jeho cely. Jaká to byla slova, jež natolik zneklidnila mocného muže, že rozhovor předčasně ukončil? Pavel se ve svém výkladu křesťanství dostal až ke článkům o Spravedlnosti, zdrženlivosti a budoucím soudu (Sk 24,25). V ten moment Félix pocítil úzkost a začal se cítit nepříjemně. Rozhovor s Pavlem pro něj přestal být zajímavým povídáním, Duch svatý se dotkl jeho svědomí, a to na nejcitlivějším místě. Ano, zkorumpovanému úředníkovi nebylo vhod naslouchat slovům o tom, že se jednou bude zodpovídat někomu, kdo ví vše. Bylo nepohodlné naslouchat slovům o požadavcích Boží spravedlnosti a mít před očima vlastní prohřešky. A už vůbec nebylo příjemné naslouchat slovům o nutnosti zdrženlivého života. Máme před sebou člověka, o němž historik Tacitus napsal, že brutálně a chtivě užíval moci krále. Ano, máme před sebou člověka, který v okamžiku, kdy je usvědčen Duchem svatým ze své viny, vyhýbavě před Božím hlasem utíká. Tolik tedy biblický příběh. Popisuje jednoduchou pravdu, se kterou se často setkáváme. Co se však můžeme z tohoto vyprávění naučit? Předně si všimněme, že jsou témata nepohodlná pro delší rozhovor. Většina z nás má něco ze starého života, s čím nejen že zápasí, ale co si dokonce rád ponechává. Může jít o lásku k penězům stejně jako o problémy v manželství. Může jít o určitý způsob jednání, kterým zraňujeme lidi okolo sebe. Může jít o neochotu řešit vleklé problémy, neschopnost vzít zodpovědnost do svých rukou. Lakomý člověk nebude rád poslouchat kázání o tom, že by měl přispívat na Boží dílo. Špatný rodič může mít problém přečíst si knihu o výchově dítěte. Muž, který necitlivě jedná se svou manželkou, bude značně nervózní, pokud mu na tento problém někdo otevřeně poukáže. Zkrátka, jsou věci, kte- ré rádi posloucháme, a věci, které neradi slyšíme. Příběh nás také učí něco o lidském srdci. Jistě si vzpomeneme na slova proroka Jeremiáše, který řekl že Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Pán Ježíš mluvil o lidském srdci podobně: Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. (Mt 15,19). Zloba a porušenost lidského srdce spočívá také v tom, že člověk může být neschopen pravdu o sobě vůbec spatřit a přijmout. Kdyby tomu tak nebylo, příběh diákona Štěpána, muže první církve, by skončil jinak než kamenováním. Ano, to je další pravda, jíž se můžeme z příběhu naučit. Jak reaguje člověk, který je zasažen Božím slovem na citlivém místě? Štěpánovi posluchači se natolik rozhněvali, že incident skončil ukamenováním svatého muže. Říká se tomu agrese. Jsou lidé, kteří když se cítí zahnáni do úzkých, reagují agresivně. Dnes už tolik nelétají kameny, jako spíše zlá slova. Jeden ze způsobů, jak se vyrovnat s vlastním hříchem, je nalézt na druhých hřích ještě horší (a dát to patřičně hlasitě najevo). Félix nejednal agresivně, ale hřích skryl tím, že teď nemá čas ani chuť se Pavlem zabývat. Jsou lidé, kteří když se cítí nepohodlně, najdou si způsob, jak se obhájit. Ne drazí přátelé, již nechci popisovat další a další způsoby, jak reaguje člověk zasažený Božím slovem. To není cílem tohoto článku. To, nač chci poukázat, je jednoduchá skutečnost, že Bůh mluví a my někdy nechceme slyšet. Nechceme slyšet proto, že Bohu nedůvěřujeme, myslíme si, že nás chce o něco okrást, ublížit nám či jinak znepříjemnit život. Bojíme se jakékoli změny, která se týká našich citlivých oblastí. Avšak opak je pravdou Bůh nás miluje a chce nám pomoci. Félix vešel do historie jako zkorumpovaný vládní úředník neochotný jakkoli se omezit v přepychu a pohodlí ze státních peněz. Když mu Bůh dával šanci, zacpal si uši. Všichni jsme na cestě proměny, na cestě učednictví a následování Pána Ježíše. Obecná zkušenost praví, že jsou témata, která máme rádi a témata, o kterých neradi slyšíme. Je-li ve tvém životě stinná stránka, dovol Duchu svatému, aby na ni posvítil. Neutíkej sám před sebou, neutíkej před Bohem! Martin Moldan, biskup AC Úvodník 3

4 4 Služba dětem Služba dětem Pojdme změnit svět Ž I V O T V K R I S T U kamarádské pouto, které udrží mladého člověka na správné cestě životem. 4 Co to vlastně je? Získáváme děti pro Krista, vyučujeme je a pečujeme o to, aby duchovně rostly, učíme je sloužit. Jedno bez druhého a třetího nefunguje. Učitelé dětí jsou ti, kteří do značné míry rozhodují o budoucnosti vašeho sboru. Podporujete je modlitbami, praktickou pomocí a dbáte o jejich duchovní stav? Jsem-li učitel, pak pokud v sobě něco nemám, tak to prostě nepředám. Vedoucí dětí, aby děti mohli vést, musí mít v sobě to, co jim chtějí předat. Seminář nabízí perfektní příležitost načerpat, zároveň je i prevence proti všudypřítomnému vyhoření... Můj oblíbený verš je: Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 1Tim 1,5 Tento verš ale pokračuje slovy: Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Na prázdné řeči se dáme svést i s nejlepším úmyslem sloužit druhým. Stane se tak v okamžiku, kdy nemám čas ptát se Boha, co dál. Sloužíte ve vašem sboru dětem? Potřebujete nové inspirace a podněty? Potřebujete modlitební podporu? Pak vás s celým týmem AC Dětem zveme na jarní seminář pracovníků s dětmi s názvem: Pojďme změnit svět, kde vám nabídneme nejnovější zajímavosti, tvořivé postupy, povzbuzení a podnětné impulzy, netradiční nápady, osobní setkání s Monicou Ford, se kterou se blíže seznámíte v jednom z následujících příspěvků, a mnoho dalšího, co každý pracovník s dětmi potřebuje, co potřebují rodiče ve vašem sboru a co konec konců potřebuje každý sbor, který se dětem věnuje. Připravujeme pro vás pro všechny i skripta M. For- dové, která vám přijede sloužit. Co dobrého to vašemu sboru určitě přinese? Už z přípravných fází semináře je zjevné, že je toho mnoho. Já například mám největší radost z toho, když vidím, že se lidé z různých sborů dávají dohromady, aby udělali společně něco nového pro jejich děti zvláště tam, kde sbor má dětí málo anebo málo služebníků s dětmi. Často se stává, že některé dítě nemá ve svém domovském sboru žádného vrstevníka, což je dost svízelná situace. Když se podaří dostat takové děti na tábor, který pořádá pár takto na děti slabých sborů, je to obrovské požehnání pro děti i pro vedoucí. Děti odjíždí z tábora, když už ne naplněné Duchem Svatým, tak alespoň povzbuzené, že mají nové věřící kamarády a že je dobré být s křesťany a být křesťanem. Někdy to může být právě toto Informace o připravovaných akcích Dana Navrátilová Návrh setkání besídek Jste zvědaví, co se za tímto názvem skrývá? Je to taková realizace jednoho snu. Chystáme totiž na první víkend v září setkání všech besídek, které projeví zájem seznámit se s dalšími besídkami a které zároveň i rychle zareagují na přihlášky, neboť tato akce bude ve svém startovacím ročníku pouze pro přibližně 100 účastníků. V současné době hledáme vhodný objekt a chystáme pořádně nabitý program. Těšíme se, že toto bude příležitost hlavně pro sbory, kde je málo dětí a těžko pro ně shánějí kamarády stejného věku. O podrobnostech vás budeme informovat průběžně i na internetových stránkách AC dětem. PROGRAM SEMINÁŘE PRACOVNÍKŮ S DĚTMI: Pátek: 16:00 16:50 Registrace 17:00 17:50 Informace o připravovaných akcích Dana Navrátilová 18:00 18:50 Jak připravit materiál na besídku Monica Ford 20:00 20:50 Ochutnávka z metod instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina Jana Jarošová Sobota: 9:00 9:50 Dětská církev Jitka Maštálková 10:00 10:50 Práce s předškoláky Monica Ford 11:00 11:50 Vyučování pro náctileté Anna Doubková a Štěpánka Bláhová 12:00 12:50 Oběd 13:00 13:50 Šikana David Ellmrich 14:00 14:50 Jak pracovat s duševně postiženými dětmi v církvi Jana Jarošová 15:00 15:50 Večeře Páně, modlitby a vzájemné povzbuzení Nabídka literatury v průběhu celého semináře března 2009

5 Ročník 21, únor 2009 O poklad Krále králů Soutěž Biblických znalostí vám již jistě nemusíme představovat. Proběhne již pátý ročník a letošní témata budou Janovo evangelium, kniha Ester a vybrané Žalmy. Kdyby se přece jenom našel někdo, kdo netuší, oč jde a právě pochopil, že soutěž je to, co vašim dětem a mládeži může pomoct v nadšení číst a znát Bibli, tak se ještě honem podívejte na internetové stránky AC Dětem, kde najdete všechny potřebné informace a také ukázky z minulých ročníků. Můžete také zavolat na tel. číslo Jak připravit materiál na besídku Monica Ford Jste v situaci, kdy jste dlouhodobě na práci s dětmi sami a máte dojem, že opakujete pořád dokola stejné nápady a stejné postupy, ale stejně tomu pořád něco chybí? Pak vás potěší Monica Ford, která za námi přijede z USA, aby se s námi podělila o nové praktické postupy, jak se nachystat na besídku předškoláků. Ochutnávka z metod instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina Jana Jarošová Štěpán Beran je člověk, který se nebojí experimentu a nových věcí. A tak se pustil do kurzu, který vyučuje, že nejsou nevzdělavatelní lidé a nevzdělavatelné děti, jsou jen špatné metody pro dobré děti. A protože Štěpán se rád podělí o to, co ví, upozornil nás na tuto zajímavou metodu a zároveň nám pověděl o Janě Jarošové, která s touto metodou má už i praktické zkušenosti. Pokud toužíte po radikální změně v přístupu ke vzdělávání dětí anebo pokud se opravdu potýkáte se situací, že nevíte, jak dál se vzděláváním vlastního dítěte či dětí, které jsou vám svěřeny, pak právě tato přednáška vás může inspirovat k tomu, že se pustíte do studia této průlomové metody Reuvena Feuersteina. Vyjdete prostě z faktu, že nejsou nevzdělavatelné děti, jsou jenom nevhodné a vhodné metody pro vzdělávání. Znáte to sami, že jste se museli často učit nesmyslné věci nesmyslným způsobem. Děti, které nějakým způsobem vybočují, potřebují metody vyučování a jednání, které také určitým způsobem vybočují. Týká se to například dětí z odlišného sociálního a kulturního prostředí, při vzdělávání dětí z minoritních sociálních skupin a dětí emigrantů. Je potřeba tyto děti přijmout takové, jaké jsou a dát jim šanci na plnohodnotný život. Metoda se úspěšně používá u dětí s Downovým syndromem i u klientů po úrazech mozku. Dětská církev Jitka Maštálková Slyšeli jste o dětské církvi? Dospělí si udělají své nedělní shromáždění, a proč by děti měly mít jen besídku, když mohou mít své shromáždění také a svůj program tam realizovat vlastními silami, jen JAK SE STÁT PASTOREM VYMÍRAJÍCÍHO SBORU? Je to snadné. Vezměme to jenom z pohledu vztahu sboru k dětem. Některé modely fungují spolehlivě. Několik vám jich mohu představit. Stačí s dětmi jednat podle hesla seď, mlč a neruš a ony vyrostou a sedí, mlčí a neruší. Stačí dětem dovolit vše a necpat jim evangelium, když jsou na to ještě malé. Až vyrostou, budou z nich dospělí bez hranic, ba dokonce i bez těch biblických. Stačí zajistit kvalitní program, dokonalou zábavu, na které se děti budou podílet jen pasivně. Vyrostou z nich skvělí kritikové. Jak je to možné, když jste vše udělali dokonale? Snadno, člověk se učí chybami. Nemá-li možnost chybovat, nemá ani možnost učit se. Stačí říkat dětem, že všechno má svůj čas a že jsou na všechno ještě malí, on se jistě najde někdo, pro koho jsou akorát už dnes. Stačí nemodlit se za každého z nich a nevidět v nich to, co v nich vidí náš Pán, když říká: Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské. Mt 19,14 Vyrostou z nich náboženské karikatury. za asistence dospělých vedoucích? Láká vás představa se do tohoto projektu pustit, ale nemáte dost informací o tom, co to všechno obnáší? Máte pravdu, je potřeba se na to nachystat úplně jinak než na besídku a výsledek práce nebude takový, jako když vedete besídku. Je to prostě úplně jiná práce, má však stejný cíl získat děti pro Krista a vést je ke službě. Jak ale dosáhnout toho vytouženého cíle? O svoje zkušenosti se s vámi podělí Jitka Maštálková. Služba dětem 5

6 6 Služba dětem Ž I V O T V K R I S T U Práce s předškoláky Monica Ford V tomto příspěvku jsou pro vás připravené cenné životní zkušenosti, které Monica Ford sbírala během své dlouholeté praxe s předškolními dětmi. K dispozici budou výukové materiály pro práci s dětmi. Vyučování pro náctileté Anna Doubková a Štěpánka Bláhová Jestli máte na besídce malinké děti, jistě mi dáte za pravdu, že mnohé z nich jsou nesmírně otevřené k Bohu a je radost s nimi pracovat. Pak ale přijde věk, kdy ty stejné děti na vás znuděně koukají, a vy víte, že jejich kamarádi neví nic o Bohu a momentálně jsou to oni, kdo nejvíce ovlivňují jejich názory. Co s tím? Zaručený recept na úspěch určitě nebude fungovat univerzálně na každého stejně, ale podělíme se s vámi o letité zkušenosti rodičů a vedoucích, a kdo ví, třeba budete mocí využít naše zkušenosti ověřené v praxi, nápady a metody se vhodně uplatní a některé děti to zachrání od špatného nasměrování a zbytečných šrámů na duši. Zkusili jste třeba:... (Ale ne, nic neprozradím, jen přijeďte a uslyšíte.) Šikana David Ellmrich Čím dál tím víc přibývá dětí, které ve škole naráží na šikanu. Máte dojem, že se vás to netýká? Zkuste se zeptat dětí na vaší besídce. To je tak: rodiče křesťané vštěpují dětem biblický princip, který vám praví, že když tě někdo uhodí do tváře, nastav mu i druhou. Děti vám poví, že to jednou ve škole zkusí a od té doby mají strach jít do školy, protože se vždycky najde někdo, kdo to bude chtít znova a znova vyzkoušet. Co poradíte těmto dětem? O šikaně bude letos na semináři mluvit David Ellmrich a věřte, že to nebude jenom sdílení cizích zkušeností a zážitků. Jak pracovat s duševně postiženými dětmi v církvi Jana Jarošová Chybí nám zkušenosti s prací s dětmi s různými problémy? Prožíváme pocity nejistoty a zmatku, či dokonce obavy z toho, co by postižené dítě mohlo udělat? Nechceme zkoušet komunikovat, je pro nás jednodušší věnovat se spíš těm zdravým? Umí lidé v našem sboru aspoň pozdravit postižené dítě? Jak je zapojit do života sboru? Seminář podá pomocnou ruku nejen účastníkům a těm, kdo to přímo potřebují, ale skrze účastníky i lidem ve sboru naučí je předávat dál... Je tolik dětí, kterým nikdo nepřinese radostnou zprávu jenom proto, že tyto děti jsou jiné, než ostatní. Boží dotek ale potřebují stejně jako kdokoliv jiný. O tom třeba ví hodně maminky, které se věnují dětem s Downovým syndromem. Večeře čř Páně, modlitby a vzájemné povzbuzení Dlouhé roky jsem pracovala na besídce tak, že jsem se takřka nedostala na shromáždění. Byla to spíš jen výjimka, kdy mě někdo vystřídal. Nikdy jsem nebyla člověk, který by jen tak mezi řečí si z besídky odskočil na Večeři Páně a pak zase honem šup do besídky. A tak jsem strašně toužila po tom být v klidu při Večeři Páně a spolu s ostatními se modlit a prožít tu Boží blízkost spolu s bratry a sestrami. Znáte to? Vím, že mnozí, kdo pracují s dětmi, jsou na tom stejně. Proto jsme se rozhodli zařadit do semináře i společné modlitby a Večeři Páně. Budeme se přimlouvat jeden za druhého a společně hledat Boží vůli pro naše děti. Tato setkání mají úžasnou sílu a požehnání přesahující sbory. Velice se na to těším. Po skončení bude ještě čas na nákup literatury a popovídání si, tak nespěchejte, protože každý den je jenom jedenkrát a škoda nevyužít chvilek, které jsou nevšední. Dana Navrátilová

7 Změnit svět? Proč ne! Mí přátelé mi říkávali: Nebuď blázen, přece nemůžeš změnit svět. Jsi naivní a máš ještě naivní představy o životě. A já na to s úsměvem: Kdo se bojí a vzdává se předem, nikdy nic nezmění, ani sám sebe, natožpak svět. Mám radost, když vidím, že děti, které jsem ještě docela nedávno vedla na besídce, slouží Bohu. Mám ale i radost, když vidím, že i ty nejmenší chtějí sloužit, chtějí být pokřtěné Duchem svatým, chtějí se modlit a přimlouvat za někoho jim blízkého anebo chtějí slyšet znova a znova příběhy z misií a chtějí tam někoho podporovat modlitbami, dopisy, dárky Mám radost, když vidím děti na besídce modlit se za sebe navzájem, mám radost, když vidím, s jakým nadšením se některé z nich pouští do přípravy soutěže biblických znalostí O poklad krále králů a pak se dozvím, že dospělí se k nim přidali, protože si uvědomili, že děti toho znají z Bible více než oni, a tak bych mohla pokračovat. Naopak je mi smutno, když vidím pokračující devastaci rodinných hodnot a to, jak se s tím mladá generace vyrovnává a bere to jako realitu, se kterou je nutno se smířit. Není to tak! Boží záměr je jiný. Proto jsem nadšená, když potkám někoho, kdo si uvědomuje, jak nesmírnou cenu mají společné domácí bohoslužby, jak vzácné je, když otcové přijmou zodpovědně svou roli otců a ví, že to není jenom hmotné zabezpečení rodin. Na jednom modlitebním setkání řekla jedna sestra větu, která mi mluvila z duše: Cítím se v bezpečí, když vidím muže pozvedat s pokorou ruce k Bohu. Já to vnímám úplně stejně. Ano, maminka má nezastupitelnou roli v rodině a své nezastupitelné místo, ale muži, kteří si jsou vědomi své pravé role pastýřů rodiny, přinášejí svým nejbližším poklad, který vydrží na věky! To je opravdová láska. Všichni, kdo pracují s dětmi, mi dají za pravdu, že právě děti z těchto rodin jsou největším požehnáním na besídkách i ostatních dětských klubech. Jsou povzbuzením těm dětem, které takové domácí zázemí nemají. A po mnoha letech zkušeností vám mohu říct, že my, na besídkách vašim dětem sice pomůžeme ze všech sil, ale ten základ, ten je v rodině. Málokteré dítě překročí hranice svých rodičů. A proto nechte maličké přicházet k Bohu, nebraňte jim Dana Navrátilová Ročník 21, únor 2009 Jsme rádi, že můžeme na semináři Pojďme změnit svět přivítat i našeho hosta z USA Vashti Monicu Ford. Monica bude vyučovat o službě předškolním dětem. Rádi bychom vám Monicu i její službu trochu přiblížili. Monica navštěvovala Southeastern College (nyní Southeastern University) v Lakelandu na Floridě a po studiu začala učit děti na ZŠ prvních 6,5 let druhou třídu, dalších 6,5 let třídu specializovanou pro děti, které z nějakého důvodu zaostávaly za ostatními. Po třinácti letech ve školství začala Monica pracovat jako vedoucí křesťanského vzdělávání ve svém sboru, což je služba, ve které je nyní již 30 let. Tato služba zahrnuje širokou škálu aktivit. K nim patřilo například toto: pokud rodiče nemohou dovést děti na besídku, je připravený autobus, který děti sváží. To byla jedna ze služeb, na kterou Monica dohlížela. Sloužila také v domově důchodců, ve vězení, navštěvovala nemocné, měla na starost poradenství, organizaci evangelizací, plánování výuky pro děti a přípravu služebníků, dále pracovala jako koordinátorka Royal Rangers. Monica zároveň vyučovala na Southeastern College jako dálkový lektor, akademický titul Mgr. získala na teologickém semináři AoG ve městě Springfield v Missouri a je ordinovaným pracovníkem AoG. Vashti Monica Ford Hlavní host Semináře pracovníků s dětmi Kromě bohatých zkušeností s vyučováním Monica organizovala a vedla misijní týmy po celém světě. Když se jí zeptáte na misii a práci s dětmi, říká: To je moje životní láska, která mě plní nadšením víc než cokoliv jiného. Byla jsem na 32 misijních výjezdech do různých zemí světa, na některých místech i vícekrát. Během těchto cest Monica učila na Biblických školách, na seminářích, učila lidi vyrábět loutky pro práci s dětmi, pomáhala budovat sbory a sborové budovy, sloužila ve zdravotních týmech a vyučovala mnoho skupin v jednotlivých sborech témata z křesťanského vyučování. Andrea Morrison Služba dětem 7

8 8 Služba dětem Motto: vyzvěte děti, aby získaly svět Co je Boys and Girls Missionary Challenge? (BGMC) Je to misijní vzdělávací program pro všechny děti AoG v USA. Děti jsou povzbuzovány k tomu, aby pomáhaly misiím tím, že budou dávat štědré dary, že se budou za misie modlit, to znamená za jednotlivé misionáře a za konkrétní národy, ale také za to, aby měly otevřené srdce pro Boží volání k misii. Peníze, které se získají ze sbírek mezi dětmi, jsou použity na potřeby misionářů a pro pořízení materiálů, které se používají pro získávání lidí na misiích po celém světě. I když to může znít neuvěřitelně, děti získaly a darovaly na misii miliony dolarů každý rok! Malé začátky BGMC začali v AoG v USA v roce 1949 s tímto postojem: Budoucnost práce na misii je závislá na vizi dětí této generace. Prvním úkolem, který si vzala organizace BGMC na starost, bylo získávání prostředků určených k posílání materiálů pro besídky na misijním poli. První dar na misie byl v říjnu roku 1949 a činil asi 9,35 dolarů (cca 178 Kč). Ještě toho roku BGMC získala celkem 1 290,39 dolarů (cca Kč). V té době si nikdo neuměl představit, že z této organizace Z rukou dětí Letmý pohled na dětský misijní program AoG v USA Čtyři děti z Kalifornie Nicole, Morgan, Geno a Lindsay si daly závazek, že získají každý měsíc pro misii pět dolarů. Aby se jim to podařilo, začaly prodávat staré baseballové karty, myly auta, umývaly a zametaly garáže, luxovaly v domech, plely zahrady, vynášely odpadky a dělaly drobné práce u domu. Vydělaly si tak 36 dolarů. Za tyto peníze koupily tři krabice velkých bonbónů. Ty prodávaly ve svém okolí a za vydělané peníze nakupovaly další bonbóny, které pak prodávaly, a tak se jim podařilo získat pro BGMC dolarů během pouhých osmi měsíců. Kdybyste jim řekli, že to není jednou bude významná opora misií. Do roku 2007 získaly děti pro misii 80 milionů dolarů. BGMC pomáhá České republice AC v České republice dostala tisíce dolarů od dětí z BGMC. V roce 2006 byl do Pokud z dětí mají vyrůst dospělí jedinci zaměření na misii, pak musí být vyučovány o misii v době, kdy se formuje jejich osobnost. SVĚDECTVÍ České republiky přivezen veliký soubor materiálů potřebných pro evangelizace KidsQuest. Ten se hned toho roku použil ve Šluknově. Před nedávnem dostala VOŠMT dolarů na nákup projektoru a na pomoc s překladem učebnic Global University. Bůh si používá ty nejmenší k tomu, aby náš národ mohl mít prostředky k získávání ztracených lidí našeho národa. Informace nám poskytla Andrea Morrison, misionářka AoG Bližší informace o práci BGMC najdete na možné, osmiletá Morgan by vám s úsměvem odpověděla: Ale ano, možné to je. Já jsem to dokázala. Každý přece může pomáhat s pracemi kolem domu, uklízet nebo prodávat bonbóny. Všechny čtyři děti připouští, že to nebylo snadné. Když se ptali nejmladší šestileté Lindsay, proč byla ochotná tak moc a tak pilně pracovat, odpověděla: Protože je to zábava získávat peníze pro ostatní lidi. Bůh po nás chce, abychom to dělali. Bůh nechce, aby někdo zemřel, aniž by měl příležitost se o něm dovědět. Ž I V O T V K R I S T U KidsQuest a jeho krátká historie KidsQuest je projekt pro práci s dětmi, který spravuje organizace Save Europe Children (blíže na Tato organizace působí při Assemblies of God USA a její ředitelkou je Sandra Mundisová. Projekt samotný se skládá z několika menších podprojektů, jako jsou například KidsQuest Classic (zaměřený evangelizačně), KidsQuest Drug Free (školní program zaměřený na prevenci proti různým druhům závislostí), KidsQuest Expres (kratší forma evangelizačního programu, do kterého se časem jistě také pustíme). Hlavními vedoucími projektu KidsQuest jsou manželé Mindy a Steve Benintendovi. Ti na jednotlivých programech KidsQuestu neustále pracují a zdokonalují je. K nám do Čech se projekt dostal v roce KidsQuest je ale stále ještě malé dítě a dokonce stejně staré jako náš Jakub (Smetana), tedy 2,5 roku. Aspoň se mi to dobře počítá. První přípravy datujeme taktéž do doby, kdy jsem otěhotněla a trvaly něco málo přes rok. Spočívaly především v překladech manuálu, dětských komiksů a jejich tisku, což bylo mnohdy nad lidské síly. Všechny materiály jsou totiž tištěny v USA a přesvědčit jejich stroje, že rozdíl mezi háčkem a čárkou nad písmenem je dost důležitý, bylo občas náročné. Na podzim roku 2006 proběhl tedy první námi očekávaný KidsQuest Classic ve Šluknově (náš Kuba měl tehdy šest týdnů). Od té doby se nám podařilo uspořádat tři tyto akce, čtvrtá se připravuje letos v květnu. Program, který obsahuje jasné biblické poselství tak mohlo shlédnout cca 400 dětí. Od jara roku 2008 jsme si adoptovali dalšího, podstatně menšího brášku a tím je KidsQuest Drug Free, známý jako protidrogová prevence pro první stupeň ZŠ. Po předchozích zkušenostech byly tentokrát přípravy pohodovější, bez výrazného stresu. První akce KidsQuest Drug Free se konala v Kolíně a Kutné Hoře, během tří dnů se nám tak podařilo oslovit a rozdat cca 750 dětských sešitů s kresleným komiksem Staň se tygrem! Ráda bych, aby tato statistika nezůstala jen holými čísly, ale abychom za ní viděli životy dětí, které se setkaly s Božím Slovem, měly možnost udělat si alespoň malý obrázek o křesťanství. Co víc, máme možnost oslovit mnohem, mnohem větší počet dětí, protože reakce na oba pro-

9 Ročník 21, únor 2009 dukty KidsQuestu jsou pozitivní a překvapující. Už nás oslovilo několik škol, které se prostřednictvím našich služebníků o tomto programu dozvěděly. Ptají se a prosí, abychom navštívili jejich školu. Na mnoha místech nás čekají už toto jaro a já to vnímám jako výzvu. Nenechme je čekat! KidsQuest Classic, neboli Velká výprava Je třídenní evangelizační program plný her, scének, biblického poselství na téma hledání pravdy, lásky a štěstí. Během vystoupení si děti zasoutěží, naučí se alespoň jeden biblický verš a zažijí spoustu legrace s našimi hlavními hrdiny klauny Linkem a Dink a tygrem TJ. Co se týče náročnosti, je tento program určen pro větší sbory, nebo pro sbory sice menší, ale těsně spolu sousedící a zvyklé spolupracovat. Budete totiž potřebovat 30 až 40 služebníků, kteří obsadí role klaunů, tygra TJ, herce do scének, vedoucích her a kazatelů biblického poselství. S tímto programem vám rád pomůže náš KidsQuest tým, který čítá 8 až 10 lidí. Přijedeme do vašeho sboru a pomůžeme se zaškolením všech potřebných úkolů. Budete-li potřebovat, samozřejmě zastoupíme chybějící služebníky. Pro toto zaškolení potřebujeme tři dny. Je důležité dobře obsadit hlavní role a vybrat kazatele, protože ti předávají dětem biblické poselství. Je důležité sladit všechny vstupy tak, aby za sebou přirozeně následovaly. Důležitou součástí je i práce zvukaře. K dispozici máme celé vybavení, tzn. školící DVD, CD s doprovodnou hudbou, hlavové mikrofony, oponu, všechny potřebné kostýmy a pomůcky. Poslední den evangelizace obvykle zakončí místní vedoucí pracovník výzvou ke spasení. Každé z dětí si domů odnese první díl komiksu Marek Přemožitel. Zatím máme jen pozitivní ohlasy a dá se říci i vysokou návštěvnost z řad dětí i rodičů. Ve Šluknově přicházelo denně cca 150 dětí, v Břeclavi byla účast velmi podobná. První den je poselství dost frontální a jasně zde hovoříme o Bohu a Božím slově, přesto děti a často i jejich rodiče přijdou druhý i třetí den znovu. Takže pokud Vás tento způsob práce oslovil a máte o něj zájem, znamená to pro Vás toto: Andrea Morrison, klauni Dink a Link s tygrem TJ Kontaktujte mě (Mirka Smetanová), minimálně pět měsíců předem a domluvíme si termín. Pro náš tým budeme potřebovat zajištění stravy, noclehu a proplacení cestovného. K nácviku je ideální sborová budova, nebo aspoň místo, kde bude akce probíhat. Je však nutné, aby byly k dispozici mi- Pro informaci: v Rumunsku měl tento program takový úspěch, že ho vysílala i hlavní stanice rumunské televize. nimálně čtyři oddělené místnosti. Z technického vybavení: dataprojektor, notebook; ohledně ozvučení se s vámi spojí náš zvukař. K propagaci máme CD s návrhem plakátů, nebo si můžete vyrobit vlastní plakáty a pozvánky. Ve svých plánech můžete také přemýšlet o tom, že byste jako následnou práci zvolili KidsQuest Drug Free. Nebo také naopak. Oba programy Vám tak pomohou udělat opravdový průlom mezi dětmi. KidsQuest Drug Free Je náš nový program, který se zabývá protidrogovou prevencí. Je speciálně vytvořen pro první stupeň ZŠ, tj. pro děti ve věku 6 až 11 let. Do České republiky byl uveden v březnu 2008 seminářem v Kolíně, kde byli všichni dobrovolníci proškoleni podle toho, jakou úlohu v programu si vybrali. Na semináři nám sloužili vedoucí a duchovní rodiče služby KidsQuest Mindy a Steve Benintendi z USA, jejich dcera Melisa Benintendi a Sarah Taylor. Základem programu je vystoupení tygra TJ a dvou klaunů Dinka a Link. Klauni, ačkoliv je známe jako postavy veselé a naivní, seznamují děti s problémem užívání drog a alkoholu. Například ve scénkách o opilém zubaři, nebo o nejlepším pracovníku balónkové firmy, který se ovšem stále častěji opíjí a vyrábí pak balónkové zmetky. Nechybí ani ilustrace, která dětem velmi zajímavou, ale jasnou formou ukazuje na nebezpečí experimentování s drogami. Balónek propíchneme velkou jehlou, aniž by prasknul. To nám názorně ukazuje, že drogy působí skrytě a nebezpečně. Celým programem provází člověk, který má zkušenost s drogovou závislostí za sebou a je z ní osvobozen. Na konci hodinového vystoupení děti dostávají komiks. Ten není nábožensky zaměřený. Cílem celého vystoupení je povzbudit děti ke správnému rozhodnutí, k tomu, aby odolaly tlaku vrstevníků a nestyděly se za svůj správný názor. Nejlepší místo pro vystoupení je školní tělocvična, kam děti zveme v počtu 60 až 100 žáků (spojené tři třídy) záleží na velikosti tříd. Paní učitelky si předem mohou vybrat, zda se rozhodnou pro hodinový program na téma drogy, alkohol, nebo smíšený. Pro tyto účely máme k dispozici veškeré vybavení: kostýmy, mikrofonky, zvukové CD, školicí DVD. Pro klidný průběh celé akce je potřeba 7 až 10 služebníků. Pokud se Vám náš program líbí, ale nemáte dostatek lidí, kteří by se zapojili, nevadí. Obraťte se na výše uvedenou ovou adresu, nebo mě telefonicky kontaktujte. Momentálně pracujeme na tom, aby vznikl tým služebníků, který by byl sborům a církvím k dispozici pro tuto prezentaci. Mirka Smetanová, Kolín Služba dětem 9

10 Služba dětem KidsQuest Drug Free krátkodobý misijní projekt Modlím se za tým lidí pro KidsQuest Drug Free. Jednoduše řečeno, přeji si, dát dohromady skupinu lidí, kteří by Bohu obětovali tři měsíce svého života a dali se do služby dětem. Odezvy na program KidsQuest Drug Free jsou moc povzbudivé. Školy si o program říkají téměř samy, jsou ochotny i platit za naše prezentace. Vidím tedy zájem škol, skvělý program a církev plnou lidí ochotných nasadit se do služby. Nezbývá mi tedy, než tento čas milosti využít. Tým by mělo tvořit cca 5 6 lidí, kompletně proškolených tak, aby dokázali zastoupit téměř všechny vstupy během prezentace. Podotýkám, že na celý program je potřeba cca 8 lidí (2 3 lidi by měli být vždy z místního sboru). Tento tým by v podzimním čase (září až listopad) objel města, předem smluvené školy a sbory. Ve zbývajícím čase bychom pro tyto dobrovolníky zajistili vzdělání v oblasti práce s dětmi, vedení klubů, besídek a programů pořádaných v rámci Teen Challenge pro děti s problémem týkajícím se drog, alkoholu apod. Pokud Vás tato vize, či touha oslovila a myslíte, že byste mohli být součástí tohoto týmu, neváhejte a kontaktujte mě. Pokud jako pastoři máte ve sboru člověka, kterého byste rádi vyslali popřípadě jakkoli podpořili, neváhejte. Může jít o studenty, kteří např. v červnu odmaturují a nedostanou se na VŠ, nebo studenty VOŠMT, kteří končí po druhém ročníku a nemají zatím pracovní místo v civilním zaměstnání nebo hledají své místo ve sboru. Právě vám můžeme nabídnout maximální možné vybavení pro službu s dětmi. Ž I V O T V K R I S T U Podrobnosti týkající se ubytování, stravovaní, placení vašeho zdravotního a sociálního pojištění poskytneme zájemcům individuálně. Mnoho věcí je teprve v procesu příprav, avšak mojí modlitbou je začít již v září Pokud by se nám to podařilo, rádi bychom zopakovali stejný tréninkový kurz již na jaře Mirka Smetanová, Kolín NOVINKY? Máme pro vás nové CD s vyučujícími materiály, tentokrát je naše CD zaměřeno na práci se sešity Marek Přemožitel (poznáte ho hned podle nového obalu). Opět za 200 Kč. KidsQuest je jediný účinný nástroj prevence závislostí pro děti prvního stupně, se kterým jsem měl možnost se setkat. Podává dětem plně srozumitelnou formou jasnou informaci (alkoholu a drogám NE). Divadlo působí na dětskou psychiku vyváženě, chvílemi se děti baví, aby následně ztuhly a potom se opět uklidnily. Příběhová forma je vhodná zejména proto, že dobře umožňuje dětem si uvědomit dobro a zlo jako póly, aniž by bylo nutno je jakkoliv manipulovat. Za celou dobu spolupráce jsem se přitom nesetkal s nekázní dětí. První výpadky soustředění a rušení jsem zaznamenal v páté třídě normální základní školy. Projekt bych doporučil od první do čtvrté třídy. Učitelé reagovali velmi pozitivně, a to jak na samotné představení, tak později na pouhou nabídku. Konkurence v prevenci pro první stupeň jsou skutečně žalostné a KidsQuest lidé vnímají již při prvním setkání velmi pozitivně (nutno dodat, že s námi již často mají pozitivní zkušenost na jiné úrovni spolupráce). Výhodou projektu je, že se jím dá zasáhnout mnohem více dětí, než klasickým lektorem, při extrémním zatížení při třech představeních, každé na jiné škole, odhaduji až přes 300 dětí. Při dobré akustice i více (v opačném případě děti ztratí pozornost). Zúčastnit se mě obohatilo a často i pobavilo. David Ellmrich, Teen Challenge Šluknov 10

11 Ačkoli nejsem žádný odborník v oblasti domácího vzdělávání (známého spíše pod názvem domácí škola nebo individuální vzdělávání ), pokusím se zde popsat něco málo ze svých (zatím) drobných zkušeností i z obecných informací o domácím vzdělávání a představit vám, co domácí vzdělávání vlastně je i co obnáší. Nejprve tedy pár obecných údajů Domácí vzdělávání je alternativní formou vzdělávání, při kterém dítě vyučují obvykle jeho rodiče anebo učitel rodiči delegovaný. Od byl v ČR uzákoněn nový školský zákon, v němž je domácí vzdělávání (pod názvem individu- Ročník 21, únor 2009 Domácí vzdělávání Učit děti doma nebo je posílat do školy? čali jsme se za to s manželem pravidelně modlit a rodinu Plaňanských osobně navštívili. Ti nás v našem hledání utvrdili a my jsme se rozhodli naši dceru učit doma. Výuka obvykle začínala modlitbami a čtením Bible, na které se Nikolka učila číst. Probírali jsme běžné učivo 1. třídy ZŠ a snažili se do všeho aspoň trochu zakomponovat Bibli podle slova z 5. knihy Mojžíšovy 6,7. Výhodou také bylo, že se Nikolka se mnou učila i prakticky nakupovat, vařit, péct Mnohem více jsme vyráželi s rodinou na různé exkurze i na prohlídky různých kulturních památek a obecně jsem na ni měla mnohem více času. Co bylo a stále je velikou výhodou domácího vzdělávání u nás a myslím i všeobecně, je vysoká flexibilita. Ne vždy každý den bylo možné se s dcerou učit, jelikož byly skupinky, sborové akce v některých předmětech zabrousili do větších hlubin a probírali i látku druhého ročníku. I když se nám domácí škola zamlouvala a plně vyhovovala naší práci pro sbor, na začátku 2. třídy nastoupila Nikolka do školy. Důvodem bylo mé studium na vysoké škole, které jsem v kombinaci s domácí školou a službou ve sboru nebyla schopná stíhat. Po ukončení mého studia jsme se loni v červenci rozhodli znovu vstoupit na loď zvanou domácí škola teď už s oběma dětmi, osmiletým Tomášem a devítiletou Nikolkou. Nikolka je nyní ve 4. třídě a Tomáš ve 2. třídě. Musím přiznat, že učit dvě děti najednou už není tak jednoduché a často hledám radu a pomoc u Pána i přátel a známých, protože si mnohdy nevím rady. Přesto vidím, že domácí vzdělávání má celou řadu výhod, o které nechci v tomto čase přijít. Když výhody shrnu, jsou to především možnost osobně dohlížet na vzdělávání svých dětí, nabídnout jim lepší podmínky, než nabízí škola, věnovat jim svůj čas a vést je tak i k Pánu, ušetřit čas (obecně platí, že vyučovanou látku dítěti doma vysvětlíte a procvičíte rychleji než ve škole), rozvíjet komunikaci se svými dětmi, učit je vyučované látce i prakticky, zařadit učivo do kontextu života rodiny i potřeb dětí. Tou největší výhodou je však bezpochyby to, že jako rodiče máme Služba dětem ální) uvedeno jako rovnocenná forma plnění povinné školní docházky. O povolení lze požádat jakoukoli základní školu v ČR. Podmínkou pro vstup do domácího vzdělávání na prvním stupni ZŠ je maturitní zkouška vyučujícího rodiče, na výuku druhého stupně ZŠ je už nutný vysokoškolský titul a vzdělávání dětí na druhém stupni ZŠ je zatím stále ve fázi pokusného ověřování. Rodiny s domácím vzděláváním i odborníky, kteří se o tuto problematiku zajímají, sdružuje v České republice Asociace pro domácí vzdělávání. Můžete se podívat na její stránky: A nyní naše zkušenost Moje první setkání s domácí školou bylo na jarním semináři pro pracovníky s dětmi v roce 2005, kde o svých zkušenostech s domácí školou vyprávěli manželé Plaňanští, a jejich osobní prožitky mi, jak se říká, nasadily brouka do hlavy. Naše starší dcera měla jít po prázdninách do 1. třídy a najednou tu byla i jiná možnost, jak jí poskytnout vzdělání. Za- nebo jiné aktivity, které omezovaly naše společné studium. Nicméně ačkoli jsme se s Nikolkou učili pouze čtyři dny v týdnu, dvě hodiny denně, byli jsme neustále o značný skok před jejími spolužáky. Proto nás ani netrápilo, že se neučíme přesně podle pravidel a navíc jsme mohli náš náskok využít i tak, že jsme s dcerou možnost věnovat svým dětem pozornost a vtisknout do jejich srdce svou víru i lásku k Pánu Ježíši. Vnímám tyto roky jako jednu z posledních možností, kdy mohu své děti nasměrovat tam, kde, jak věřím, je Pán chce mít. Mnozí odpůrci domácího vzdělávání často namítají, že vzdělávání doma 11

12 Služba dětem 12 dítě izoluje od společnosti a děti pak trpí nedostatečnou socializací, neschopností navazovat kontakty a komunikovat s vrstevníky. Je pravdou, že děti pro svůj zdravý psychický vývoj potřebují kolektiv, vrstevníky a vztahy s nimi. Socializace znamená, že se učíme vycházet s druhými lidmi. Neznamená to ale, že k tomu děti potřebují výlučně své spolužáky. Díky tomu, že děti vyučované doma netráví v lavici tolik času jako děti ve školách, mají mnohem více času na různé volnočasové aktivity, kde se mohou seznamovat se svými vrstevníky. V našem případě také navštěvují sbor společenství křesťanů, kde navazují kontakty a vztahy nejen s vrstevníky, ale se všemi věkovými skupinami. Máte-li zájem dozvědět se o domácím vzdělávání více, můžete si o něm přečíst v článku Domácí vzdělávání na internetových stránkách webu AC dětem ( kde jsou uvedeny i další související odkazy. Vím, že i mezi námi v Apoštolské církvi existují rodiny, které své děti vyučují doma a mnozí z nich se možná cítí jako osamocení vojáci v poli. Máte-li zájem, mohli bychom se o své rady, zkušenosti, nápady i pocity podělit na stránkách AC dětem, kde můžeme zřídit něco jako burzu nápadů a materiálů, se kterými ve svých rodinách pracujeme. Na závěr bych chtěla povzbudit všechny ty, kteří své děti učí doma, slovy apoštola Pavla: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. (Fp 4,19) Radka Fleková, AC Kolín Ž I V O T V K R I S T U Royal Rangers Jsme mezidenominační misijní organizace pro děti a mládež. Připravujeme řadu zajímavých aktivit pro děti a především budujeme systematické vzdělávaní dětí ve všech oblastech života s cílem přivádět je ke Kristu, udržet je v Kristu a pomoci jim stát se Kristovými služebníky. V současné době pracujeme v 37 sborech v ČR. Žel jen z polovičky v AC. Loňský rok byl mimořádně požehnaný. Ve spolupráci s KS Ostrava jsme vybudovali novou, krásnou táborovou základnu v Moravském Krasu, úspěšně spolupracujeme na nové, mezinárodní literatuře a hlavně jsme prožili mnohé, nádherné chvíle s naším Pánem. Podrobná čísla ještě nemám k dispozici, to až ve výroční zprávě v březnu, ale v roce 2008 to byly opět desítky mladých lidi, kteří svěřili své životy Pánu Ježíši, děti byly křtěny Duchem svatým. Mohli jsme pozorovat, jak se mladí lidé mění tím, že hledají Pána a snaží se jej následovat. Jinak byl minulý rok úspěšný také tím, že jsme s Boží pomocí založili pět nových základních článků. Začali jsme nově pracovat třeba v Praze a Znojmě a tak se pomalu, ale jistě rozrůstáme. V letošním roce je to již přes 900 registrovaných členů, se kterými pracujeme. Tak docela normální to není. Je to určitě Boží milost. Většina dětských organizací u nás bojuje s úbytkem členské základny. Vymlouvají se na různé okolnosti, ale hlavně je to tím, že se dnes mladí lidé nechtějí nijak organizovat. U nás je to jinak, protože jsme trochu něco jiného než obyčejná dětská organizace. Je to především Boží milost, a když je Bůh s námi Je super vidět, že nám Pán fandí tím, že nám stále otevírá nové a nové dveře. Například jsem měl na začátku loňského roku velké starosti s tím, že prodali táborovou základnu, kde jsme jako ustředí organizovali mnoho akcí. Nájemní smlouva byla ze dne na den ukončená, i když jsme měli již na celé léto nasmlouvané termíny a připravené tábory. Byl jsem blízký tomu naříkat a ptát se proč nám to Pán vzal. Nakonec se ukázalo, že měl pro nás připravené nové místo s novými možnostmi. Tak je to často, kdy Pán dává vše, co potřebujeme. To nás utvrzuje v tom, že je to Boží dílo. Naší zkušeností je, že dnes mladí lidé mají veliký zájem jít opravdově za Pánem a sloužit mu. Často je zrazuje zkostnatělost a pokrytectví v církvi. Jsou velmi citliví na to, zda žijeme to, co vyznáváme. Jsou v této oblasti velmi zranitelní, a pro-

13 Ročník 21, únor 2009 to se je snažíme povzbuzovat, aby šli cestou, kterou je vede Pán. Aby objevovali nové věci a především plně věřili Bibli a Duchu svatému. Stále více si uvědomuji, že dnešní generace školáků je podstatně jiná než naše. Není jednoduché k nim prorazit s evangeliem. Na druhé straně jsou velmi otevřeni na duchovní věci, a když se rozhodnou pro Pána, tak je to nádhera. Třeba na našem Oldřichovickém táboře to letos bylo třináct dětí, které uzavřely novou smlouvu se svým Spasitelem, a devět z nich prožilo křest v Duchu svatém. Bylo pozoruhodné vnímat, jak se nemohou dočkat, až na ně přijde řada, kdy se budou moci modlit a říci Ježíši své ANO. Opravdu bylo viditelné, jak jen čekají na možnost reagovat na výzvu. Také my vedoucí jsme se učili novým věcem, protože Pán mezi námi působil zvláštním a novým způsobem. Poprvé v životě jsem třeba povzbuzoval děti, aby se na veřejnosti začaly modlit v jazycích, protože jsem věděl, že jim to Pán chce opravdu dát. A ono to fungovalo. Také letos jsme viděli puberťáky činit opravdové pokání, prorokovat, s velikým nadšením se modlit za jiné, nebo číst Bibli s úžasem, že Bůh k nim mluví osobně. Je pro mne velikou radostí sledovat, jak dospívající děti hledají Pána, chtějí ho následovat a vášnivě studují Písmo. V poslední době pozoruji, jak na schůzkách děti často mluví o protivenstvích a pronásledováních, které musí snášet ze strany svých vrstevníků. Pro mne je to důkazem, že opravdu následují Pána. Společně se učíme radovat z těchto věcí. Vnímám, že si Pán připravuje novou generaci nějakým zvláštním způsobem. Těším se na nové věci, které nám Pán zase připraví. V letošním roce připravujeme řadu akcí pro děti a vedoucí, které nás již teď zaměstnávají, a doufám, že přinesou užitek pro Boží království. Jsem Pánu velmi vděčný za všechny spolupracovníky, kteří pomáhají s překlady, s přípravou akcí apod. Chceme v příštím roce připravit několik speciálních školení pro vedoucí od základních školení s akreditací Ministerstva školství až po specializovaná pro vodáky, zdravotníky nebo lanové překážky. Pro děti pak připravujeme tradiční Ringoturnaj pro 400 dětí, desítky víkendovek a táborů. Velikou výzvou pro nás je také příprava nové literatury. Díky obětavým spolupracovníkům jsme již přeložili z amerických materiálů stovky lekcí pro schůzky a desítky velmi kvalitních materiálů pro vedoucí. Očekávám, že jejich zavedení do praxe přinese v RR výrazné zlepšení a zkvalitnění celé práce. Mnohé věci si určitě upravíme podle vlastních potřeb, ale tyto materiály nám přinášejí již teď úžasnou zásobárnu nápadů, rad a zkušeností, prostě poklad dlouholetých zkušeností práce s mládeží v Assemblies of God. Konečně tak můžeme nabídnout sborům hodnotný a kompletní program pro děti školního věku. Přeji všem čtenářům Života v Kristu Boží požehnání a všem sborům probuzení, ve všech možných významech tohoto slova. Za národní radu RR v ČR Petr Walach Příměstský tábor Royal Rangers svědectví Ve dnech července naše hlídka Royal Rangers společně se sborem ve Vyškově a holandskou organizací Athletes in Action pořádala příměstský tábor. Budu rád, pokud pro vás budou následující řádky povzbuzením a motivací k další službě dětem a mládeži. Nejsme totiž žádná super hlídka a podobnou akci můžete zvládnout i vy. Jako hlídka Royalu jsme měli za sebou teprve první rok existence, byl to náš první tábor, vedoucích a royalovských dovedností bylo poskromnu. Měli jsme však víru, že je to Boží vůle a vše dobře dopadne. Příměstský tábor navazoval na dva dětské dny pořádané na jednom ze sídlišť ve Vyškově, kde máme také klubovnu. Byl zaměřen na dvě kategorie na děti od 7 do 14 let a na mládež od 15 let. Celé akci předcházela běžná reklama, včetně osobního pozvání dětí a mládeže na sídlišti či ulicích. V průběhu tábora jsme každé odpoledne chodili na sídliště a další přilehlé sportoviště a setkávali se s dětmi, které se mohly zapojit do tří základních aktivit fotbal, basketbal, streetdance a různé hry. Každý den přišlo přibližně 40 až 50 dětí a mládežníků. Setkání se vždy skládalo ze dvou částí. V první části děti většinou trénovaly a učily se něco nového. Pak následovala přestávka, která byla velmi důležitou součástí programu. Ko- Služba dětem 13

14 Ž I V O T V K R I S T U Služba dětem neckonců přestávky jsou vždy důležité. Během přestávky se děti mohly občerstvit (dělali jsme skvělou šťávu) a zároveň poslouchaly svědectví vedoucích a sledovaly skvělé pantomimy. Radostné pro nás bylo vidět děti, které vše se zájmem poslouchají. Obdobný program pak byl a celý sbor. Jsme Bohu velmi vděční, že činil větší věci, než jsme byli schopni očekávat. Každý jsme se mohli učit důvěře a tomu, že Bůh se ke zvěstování evangelia přiznává, tak jak to zaslíbil ve svém Slově. Příměstský tábor je skvělou příležitostí k práci s dětmi. Proti pobytovému táboru má určité výhody, i když ten také pořádáme a je velmi důležitý. Mezi výhody příměstského tábora patří skutečnost, že se akce odehrává přímo ve městě a může být dobrou prezentací naší služby (např. velká fotka z naší akce byla zveřejněna v novinách, které se distribuují do každé domácnosti ve Vyškově). Můžete pracovat s dětmi na místě, kde si hrají a vaši službu vidí i mnozí rodiče. Tento tábor není také organizačně a finančně tak náročný pro děti může být velmi levný nebo zcela zdarma. Zároveň se do jeho organizace může snadněji zapojit více členů církve. Ať je vám i toto svědectví povzbuzením k službě mezi nevěřícími dětmi a mládeží. Zasévejte, věřím, že uvidíte dobré a hojné ovoce. Buďte mocně požehnaní ve vaší službě. Ing. Viktor Baláž, pastor AC a velitel hlídky RR ve Vyškově 14 později i s mládeží, který byl zakončen různorodými klubovými večery. Během celého tábora jsme mohli vidět vyslyšené modlitby a prožívat Boží jednání v počasí, zabezpečení materiálem, různých maličkostech a celkové jednotě týmu, který tvořila mládež z Holandska a našeho sboru. Velkou radost jsme však měli zejména z reakcí dětí a mládeže. Uprostřed tábora deset dětí reagovalo na svědectví a výzvu k přijetí Pána Ježíše. Každý den jsme měli dobré rozhovory o víře nejen s dětmi, ale i s přihlížejícími dospělými. Vyvrcholením celého týdne byl závěrečný turnaj a po něm následující pantomima, svědectví a výzva k modlitbě spasení. K mému překvapení na ni reagovalo téměř dvacet dětí. Jejich modlitbu můžete vidět na fotce. Děti i mládežníci dostali Nové zákony či další materiály dle jejich věku. Samozřejmě byli pozváni na mládež a klub Royalu. Byli jsme si vědomi, že ne všichni vytrvají možná zapomenou, změní názor, nedovolí jim to rodiče. Ale věříme, že se jich Bůh dotýkal a bude s nimi dále pracovat. Zatím nám do Royalu chodí z této akce čtyři noví kluci a s dalšími se občas potkáme. Věřím, že při dalších akcích, které budeme na sídlišti pořádat, je Bůh znovu bude oslovovat a budeme tak moci rozsévat evangelium, které přinese úrodu. Celá akce také velmi povzbudila mládež Občanské sdružení Veselé rukavice Loutky nás jednoho dne spojily s dětmi a že je to dost dávno a že to bylo trvalé, můžeme potvrdit. Asi tušíte, že za tím byl Ten, kdo nás miluje, chce použít vše, co nabídneme a neskonale nás dětmi obohacuje. Ať je vyvýšen. Ježíš Kristus je prostě jednička. Máme o tom scénku. Ve sdružení je nás aktivních sourozenců asi sedm: švadlenka, zvukař, herci, projektový manažer a pokladník, taky vedoucí ale stojí za námi sbor, pomocníci na větší akce. Máme také věrné modlitebníky a následovníky z řad dorostenců Archu. Co více si přát? Aby se služba skrze loutky šířila v každé církvi a mohlo tak být osloveno více dětí.

15 Ročník 21, únor 2009 Co pro Něj a s Ním děláme pravidelně: vystoupení našeho křesťanského maňáskového divadla Rukavice, dvanáctiletá klubová činnost na sídlišti s využitím loutek, tábory pro nevěřící děti, vodácké akce, loutkové semináře pro církve a zájemce, tvorba tj. šití loutek, nahrávání DVD. Svědectví naší švadlenky Asi deset let učíme na semináři šít loutky a stále je v našem sboru jen jedna jediná sestra, která je umí ušít dokonale. Ale nemá nástupce. Každoročně ušije minimálně třicet loutek pro službu dětem po POZOR, NOVINKY! Chystáme se vydat druhé DVD s loutkovým programem, abychom mohli hrát i v domácnostech. Získáváme tak finance na činnost, ale sháníme prostředky i díky šití loutek, projektům a sponzorům. Máte již naše první DVD pro předškoláky? Pokoušíme se o zmapování míst, kde se naše loutky po seminářích i jen ušité a zaslané, používají. Prozatím víme asi o 12 týmech a pokoušíme se o kontakty a spolupráci. Odhadujeme asi 250 loutek na nejméně 50 místech. Ukončení mnohaleté klubové činnosti převedení klubu pod Royal Rangers. S láskou a požehnáním předáváme klubovou činnost a vedoucího z našich řad Michala pod 10. Přední hlídku Royal Rangers Havířov. celé republice. V letošním roce hned v lednu jsme šití museli zastavit. Jiřinka, která oslavila 75. narozeniny ve velkých bolestech páteře a s nálezem zborceného obratle a osteoporózy ulehla a čekala na vyjádření odborníků navrhovali operaci. Zpočátku jsme nechápali, proč musí být najednou tolik objednávek, zrovna když se nešije. Ale byla to Boží cesta, jak zapojit modlitebníky po celé republice z různých církví za naši švadlenku. Od června již vesele šila. Bez bolestí a operace se neřeší ušila letos více loutek, než předchozí rok. Díky Bože. Ale toho nástupce bychom rádi měli Nebo alespoň zástupce. Nevíte o někom, komu by tato služba dělala radost? Věrka Pospíšková, Služba dětem 15

16 Izrael Zničující zásah proti Hamastánu? Nepřišla žádná poslední kapka, po níž by pohár přetekl. Chybělo i na Blízkém východě příslovečné stéblo, které zlomilo vaz velbloudovi. Operace Lité olovo byla připravována důkladně a po dlouhou dobu. Izraelský kabinet dal jen zelenou pro zahájení operace. Po léta sbírala zpravodajská služba informace o cílech a bojové jednotky izraelské armády se seznamovaly s charakteristickými rysy tohoto pruhu země o rozměrech 40x10 km, kde žije 1,5 miliónu lidí. O druhém svátku vánočním otevřela izraelská armáda hraniční přechod Erez mezi Gazou a Izraelem, aby umožnila dopravu zásob a paliva do Gazy. Palestinští křesťané z Gazy dostali možnost navštívit o svátcích své příbuzné a svatá místa v Izraeli a na západním břehu Jordánu. Izraelští vojáci rozmístění kolem pásma Gazy dostali dovolenou na poslední dny Chanuky a na šabat. Hamas byl ukolébán pocitem bezpečí a považoval zahájení útoku ozbrojenými silami židovského státu za nemyslitelné. Když druhý den v poledne, v sobotu, izraelské letectvo provedlo první útok, byli překvapeni všichni. Izraelští vojenští stratégové byli překvapeni tím, nakolik se jim podařilo překvapit Hamas. Palestincům se ovšem první den jejich odpalování raket dařilo, použili nové rakety s delším doletem, mezi nimi i čínské rakety Grad. Poprvé sirény ohlásily raketový poplach v Netivot, Ašdódu, Kirja Gadu a Beeršebě. Zahynula jedna izraelská žena. Ale raketová palebná clona, Operace Lité olovo kterou očekávalo izraelské vojsko i civilní obrana, se nekonala. Hamas potřeboval několik dní na zotavení se ze šoku po prvním útoku, než se dokázal zmobilizovat a nastartovat také už dlouho připravovanou reakci. Jedním z prvních cílů byla slavnost na počest důstojníků Hamasu, kteří úspěšně ukončili kurs. Zahynulo mnoho čerstvých policejních důstojníků, kteří právě složili přísahu, mezi nimi velitelé vysokých hodností. Do večera prvního dne operace provedly izraelské bojové letouny ve třech vlnách 170 akcí. Cíle zahrnovaly kromě policejních stanic a výcvikových táborů hlavně dílny na výrobu raket, muniční sklady, pašerácké tunely a mobilní odpalovací zařízení. Izraelská armáda hrdě ohlásila 95% přesnost zásahů. Přes 200 Palestinců bylo zabito, stovky jich byly zraněny. Dokonce i zdroje z pásma Gazy připustily, že v převážné většině byly oběti z řad militantních Palestinců. Ž I V O T V K R I S T U Pozadí Osm let byla izraelská města v okolí pásma Gazy denně ostřelována svými palestinskými sousedy. Jen od doby, kdy Izrael opustil pásmo Gazy, tedy od září 2005, dopadlo na izraelské území přes raket Kassam a granátů. Většina raket dopadla na město Sderot v Negevu. Když bylo v lednu 2008 ostřelováno i pobřežní město Aškelon, odřízl Izrael pásmo Gazy od okolního světa a v únoru přerušil do Gazy dodávku elektřiny. V červnu izraelský kabinet vážně uvažoval o vstupu do Palestinské autonomní oblasti, která už byla více než rok pevně v rukou radikálního islámského hnutí Hamas. I přes její izolaci bylo do oblasti dopravováno velké množství výbušnin, raket a zbraní všeho druhu. Pokles cen zbraní mezi prodejci hovoří sám za sebe. Dne 17. června uzavřel Izrael s Hamasem přes egyptské prostředníky tahadiji. Výraz tahadie reportéři obvykle překládají jako klid zbraní (příměří), ale toto arabské slovo ve skutečnosti neznamená nic než přestávku nebo zastavení. Během tahadije, která oficiálně skončila 17. prosince, napočítala izraelská armáda pouze 234 raket Kassam, 5 raket Grad a 185 minometných granátů dopadlých na izraelské území. V polovině prosince tedy Hamas demonstrativně ukončil ono příměří se sionisty, jejichž právo na existenci na Blízkém východě nehodlá za žádných okolností uznat. Pětileté zpoždění Z pohledu Izraele je masivní útok na radikální islámskou pevnost značně opožděný. O pět let pozdě, tvrdí bývalý nejvyšší velitel jižního praporu izraelské armády, generál Jom-Tov Samia. Poukazuje na to, že ve Sderotu žijí děti, které nikdy nepoznaly, jaké to je žít bez neustálé hrozby bombardování. Školačka z města Netivot poznamenala jen po týdenním pobytu v krytu: Jak to lidé ve Sderotu mohou snášet osm let? Jak jsme na ně mohli zapomenout? Útoky izraelského letectva se pomalu stupňovaly. Cílem se staly reprezentativní stavby, jako budova parlamentu na náměstí Neznámého vojína a domy vůdců Hamasu. Jeden z duchovních a vojen- 16

17 Ročník 21, únor 2009 ských představitelů hnutí Hamas, šejk Nisar Rajad, zjistil, že Izrael tentokrát není tak ohleduplný. Šejk se svou rodinou ignoroval telefonické varování od izraelské armády, aby opustil svůj dům. S demonstrativní vyzývavostí vystoupil se svou rodinou na střechu domu, aby zabránil bombardování jako lidský štít. V minulosti by to byl Izrael respektoval a akci by zrušil tentokrát ne. Obrovské druhotné exploze zničily celý komplex a potvrdily tak izraelské zprávy o tom, že pod budovou bylo skladiště munice. Izrael První reakce islámského světa Zatímco se mnozí významní západní politici zpočátku schovávali za své vánoční stromky a vítali Nový rok, na ulicích Berlína, Paříže a Londýna se odehrávaly demonstrace jako obvykle, proti izraelskému masakru. Demonstrující v ulicích arabských částí Izraele, na západním břehu Jordánu, v Íránu, a dokonce sám Hamas, si ale našli jiného obětního beránka: Egypt. Egyptský prezident Husní Mubarak náležitě odsoudil izraelský útok na Gazu, jen aby v dosud nevídaném gestu zvedl prst proti Palestincům: Říkal jsem vám to, varoval jsem vás, že k tomu dojde! Skutečnost, že Cipi Livni, izraelská ministryně zahraničí, byla dva dny před začátkem ofenzívy v Káhiře, klade velký otazník na Mubarakovu loajalitu vůči palestinským bratřím. Důvod návštěvy zůstal neznámý. Mubarak kategoricky prohlásil, že hraniční přechod Rafa mezi pásmem Gazy a Egyptem bude znovu otevřen, pouze pokud opět převezme vládu Fatah a pokud bude obnovena přítomnost mezinárodních pozorovatelů. Kolaboruje Egypt s Izraelem?! To je obvinění, kterému čelí prezident nejmocnějšího arabského státu. Egypťané zradili palestinský lid, stěžuje si izraelský Arab a dodává: arabští panovníci zřejmě zaprodali svou duši satanovi! Syrský prezident Bišár el-assad v celé záležitosti zůstává podivně rozpolcený. Na jedné straně nabízí útočiště Hamasu a Palestinskému džihádu a vyzbrojuje libanonský Hizballáh proti Izraeli, na druhé straně ovšem prohlašuje, že chce s Izraelem vést rozhovory přes turecké prostředníky a k událostem v Gaze se nevyjadřuje. Vstup pozemních sil Osm dní po prvním leteckém útoku vstoupily jednotky izraelské pěchoty a tankových brigád do hustě zalidněných oblastí. Předtím izraelské dělostřelectvo hodiny drtilo prázdné plochy předměstí Gazy. Počet obětí izraelských leteckých útoků v prvním týdnu dosáhl 500 mrtvých ýha 2500 zraněných. ýhletectvo že jejich ji raketová palba poškozuje jejich ji bombardovalo v prvním týdnu války 720 vlastní zájmy. cílů a zlikvidovalo 100 palestinských odpalovacích zařízení. Izraelská strana za Gazy bez trvalé přítomnosti, naznačují Možná jsme schopni ovládnout pásmo tuto dobu zaznamenala jen čtyři ztráty. někteří televizní komentátoři s vojenskými zkušenostmi. Dalo by se to přirovnat V dosahu palby Hamasu ale žije lidí a síla ozbrojené složky Hamasu zůstává i přes stovky mrtvých nezlomena. ho břehu, kde byly evakuovány izrael- k podmínkám v severní části Západní- Raketovou válku nelze vyhrát ze vzduchu. Proto byla pozemní invaze nevy- připravena tam vstoupit, kdyby to bezské osady, ale izraelská armáda je stále hnutelná a všichni to věděli. Není ale pečnostní situace vyžadovala. Mnozí se zatím jasné, jak dlouho bude izraelská shodují v jednom: mezinárodní jednotky vojenská akce proti Hamasu trvat. Izraelští politici nevylučují, že by operace Lité ní bezpečnosti vlastních obyvatel. nemohou Izraeli ulehčit břemeno zajiště- olovo mohla trvat ještě několik dalších Cíl operace Lité olovo je v každém případě především poskytnout Izraeli nový týdnů. a lepší základ pro další vyjednávání: nové Cíl operace Lité olovo a silnější zastrašení možných protivníků. Izrael se stáhl z pásma Gazy v září 2005 Izrael tím nemá na mysli jen palestinské a netouží se vrátit. Nové převzetí této autonomní oblasti je tedy jako válečný cíl Damašek, Teherán, a dokonce Evropskou bojovníky za svobodu, ale také Bejrút, nemyslitelné. Gazské bahno je pro izraelskou armádu a politiky noční můrou. tyto země v minulých letech příliš rychle unii, Rusko a USA. Podle mínění Izraele Ani svržení režimu Hamasu není v agendě izraelských vojenských cílů. Scénář jmout déšť raket padající na města okolo přijaly postoj, že Izraelci musí prostě při- jednání s Fatahem za nerušených útoků pásma Gazy. Židovský stát jej už ovšem Hamasu také nepatří k těm, o které by není ochoten snášet. Izrael usiloval. Výhoda vlády Hamasu Celý příběh má ještě jedno hledisko. v Gaze je z izraelského pohledu v tom, že Submisivní postoj Izraele v posledních existuje protivník, na kterého lze útočit. letech stažení z jižního Libanonu v roce Možný sen o úplné likvidaci hnutí Hamas je daleko od reality. Hamas je mezi rování raketových útoků byl arabský- 2000, uvolnění pásma Gazy, roky tole- palestinským obyvatelstvem příliš populární. slabosti a pobídka k drzé agresi. Proto si mi sousedy Izraele vnímán jako známka Po vystřízlivění, ke kterému vedla druhá válka s Libanonem, není záměrem že dovolit další nevítězství. Na konci Izrael, podle slov svých obyvatel, nemů- Izraele dokonce ani zničení schopnosti operace Lité olovo musí být všem pozorovatelům a zejména všem zúčastněným Hamasu odpalovat rakety. Nikoli rakety, ale motivace k jejich odpalování je to, naprosto zřejmé, že Izrael vyhrál. Pokud o co chce Izrael islámské radikály v pásmu Gazy připravit. To prohlašují polititicky prohrál. toto zůstane nejasné, pak Izrael automaci zcela různého zaměření. Hamas musí Johannes Gerloff, pochopit, že nemůže určovat běh našeho křesťanský mediální svaz KEP života, říká Šaul Mofaz, ministr dopravy a bývalý náčelník štábu. Musí poznat, přeložil Martin Slunečko,

18 Izrael Jen ti, kdo volají na obranu Židů, mají právo zpívat gregoriánský chorál Než vyjádřím svůj názor na izraelskou operaci Lité olovo, rád bych jasně uvedl, že mne netěší válka, a zvláště ne tato válka. Znám se osobně s lidmi v Gaze, s křesťany i muslimy, kteří se vystrašeně choulí v úkrytech, a mluvil jsem s těmi, kdo odpalují rakety na Izrael. Už po léta jsem svědkem strachu, ve kterém Izraelci žijí. Ve Sderotu je malá komunita mesiášských Židů, k nimž máme velmi blízko. A teď prožíváme strach o mesiášské bratry a sestry v uniformě, kteří riskují své životy v pásmu Gazy. Neuvěřitelné utrpení, spojené s tímto konfliktem, je pro mne osobně na obou stranách spojeno se jmény a tvářemi blízkých lidí. Proto jsem si také dobře vědom nerovnováhy, která v této válce je, ale o níž se zřídka mluví veřejně. Jedna strana vystavuje své utrpení na odiv celému světu, zatímco druhá se snaží ochránit důstojnost válečných obětí. Ale bez ohledu na to míra lidského utrpení nebyla nikdy dobrým rádcem při posuzování situace. Lékař, který začne příliš emocionálně prožívat situaci svých pacientů, ztratí schopnost jim pomoci. Navíc je konflikt na Blízkém východě klasickým příkladem toho, jak zaměření na osud jednotlivců může převrátit pohled na posloupnost příčin a následků. Chce-li se tím člověk vážně zabývat, musí pochopit historické a ideologické souvislosti. Viděno střízlivě, základní prioritou izraelské vlády i armády je bezpečí izrael- ských občanů, nikoli palestinských. Osm let museli Izraelci žijící v blízkosti pásma Gazy sledovat, jak jejich vláda zkouší všemi možnými způsoby zastavit teror. Současně se titíž lidé museli až do dneška dívat na to, jak jejich vláda dodává potraviny právě těm, kteří na ně odpalují rakety. Jedná-li dnes izraelská armáda s hrubou silou, je to proto, že nemá jinou možnost. Mnohem naléhavější je otázka, kterou bychom měli položit izraelské vládě: Proč zanedbávala své občany v severním Negevu tak dlouho? A co Ž I V O T V K R I S T U hůř, zanedbávala je v situaci, kdy je jejich protivníkem někdo, kdo zdaleka není partnerem ochotným jednat a dělat kompromisy je to Hamas, který kategoricky popírá právo židovského státu na existenci. Útok na Gazu byl dluh, který stát Izrael vůči svým občanům splácí s velikým zpožděním. Dietrich Bonhoeffer údajně jednou řekl: Jen ti, kdo volají na obranu Židů, mají právo zpívat gregoriánský chorál. Dnes tato věta platí více než kdykoli dříve. Ti, kdo se dnes odvažují kritizovat Izrael, zatímco během uplynulých osmi let svědomitě mlčeli k tomu, co snášeli Izraelci žijící kolem pásma Gazy, se ukazují jen jako uhlazení pokrytci. Ti, kteří se zajímají o dobro Palestinců, by neměli Izraeli ukazovat, jak chytře umí kritizovat, ale měli by palestinským vůdcům a arabským politikům připomínat jejich odpovědnost za mír. Izrael nenechá své právo na existenci zpochybňovat. Ti, kteří naivně předpokládají, že Židé jsou povinni nechat se terorizovat, nesou část odpovědnosti za následky toho, že se Izrael brání. Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz KEP přeložil Martin Slunečko,

19 Jeden nejmenovaný kazatel jedné nejmenované církve zavítal na návštěvu do jednoho nejmenovaného sboru. Po shromáždění, jak bývalo tehdy dobrým zvykem, byl pozván na nedělní oběd. Těšil se. Nebyl zde poprvé a věděl, že rodině, do níž se mu pozvání dostalo, vládne vynikající kuchařka. On sám dobré jídlo nadevše miloval, o čemž svědčil i jeho vpravdě bohatýrský břich. Ani tentokrát nebyl zklamán. Veleporce svíčkové s houskovými knedlíky, káva a zákusky byly dílem vskutku mistrovským. Protože hostitelka dobře znala jeho zvyky, nabídla mu ihned po obědě možnost krátkého šlofíku. Neodmítl a lehl si na pohodlné kanape přímo pod pootevřené okno, kudy zalétalo monotónní pokvokávání slepic znějící jako ukolébavka. Pozvolna se propadal do příjemné dřímoty... Vtom se na okenní parapet vyhoupli dva malí kluci v trenýrkách a tričku a fascinovaně sledovali jeho obrovské zdvihající se a zase klesající zažívací ústrojí. Náhle jeden z nich dostal nápad. Póď, hópnem stréčkovi na břoch! naklonil se starší k mladšímu s typickým moravským nářečím. Vroce 2004 vydalo nakladatelství Portál 1. vydáním titul Encyklopedie náboženských směrů v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství, jehož autorem je dr. Zdeněk Vojtíšek. Hned na několika místech má v publikaci své náležité místo i letniční hnutí. V části 1 Křesťanství v pododdílu 1.4 Protestantismus nacházíme obecné představení s krátkým historickým exkurzem, jehož součástí je i přijatelný popis charakteristiky pentekostalismu: Pentekostalisté také završují hledání mimořádných duchovních darů (charismat), jejichž výskyt mezi křesťany by měl blízký Ježíšův příchod předjímat. Mezi tato charismata patří dar modlitby v neznámém jazyku (glosolálie), dar prorokování, dar uzdravování apod. ( ) Byly to právě tyto dary Svatého Ducha (jedné z osob křesťanské Boží trojice), které podle křesťanské Bible byly první církvi dány o svátku letnic (řecky pentekosté) a které daly pentekostálnímu hnutí jméno. 1 1 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha: Portál, 2004, s. 66. Ročník 21, únor 2009 Poobědový šok Ležící muž sice větu v polospánku zaslechl, ale než mohl jakkoli zareagovat, odrazil se první a vzápětí po něm druhý. Dvojí mocné vyheknutí přivolalo hostitelku z kuchyně, kde myla nádobí. Její dva nezdární potomci se jí sice snažili Posvěcení vs. křest Duchem v letniční teologii upřesnění pozice proklouznout pod rukama, ale neuspěli. Do bolestného jekotu vyplácených zaznívalo vzdychání hosta, který byl použit coby trampolína. Přestože se mu nic vážného nestalo, vzal si z tohoto zážitku ponaučení: pokud někde byl nucen ulehnout na otoman pod oknem, vždycky pečlivě zkontroloval, zda je dokonale zavřené. Dle vyprávění zaznamenali Dolejší. V pododdílu Pentekostální křesťanství se však setkáváme s další charakteristikou letniční duchovnosti, která se jeví být přinejmenším nepřesná, ne-li vysloveně zavádějící: Zatímco v metodismu (a celém probuzeneckém hnutí) i v hnutí posvěcení je toto posvěcení chápáno jako dlouhodobý, celoživotní a v podstatě nekončící proces duchovního růstu, pentekostální hnutí chápe toto posvěcení jako jednorázovou událost, po níž následuje kvalitativně odlišný křesťanský život. Pro tuto událost posvěcení používá pentekostální křesťanství pojem křest Duchem svatým a chápe ji vedle klasického křtu vodou jako druhou nezbytnou zkušenost křesťanova života. Nová kvalita duchovního života po křtu Duchem se u pentekostálních křesťanů projevuje misijní aktivitou a charismaty (především glosolálií, ale v některých případech i darem proroctví, uzdravování, činění zázraku apod.). 2 V uvedeném textu se snad z nedostatku prostoru pro hlubší rozpracování jednotlivých myšlenek objevilo několik nepřesností, na které reaguji na dalších řádcích. Historický vývoj učení o posvěcení od metodismu po pentekostalismus Již samotné úvodní vymezení učení o posvěcení, které má být v metodismu a v hnutí posvěcení chápáno jako proces na rozdíl reflexe tohoto tématu v pentekostálním hnutí, jenž dle dr. Vojtíška posvěcení považuje za jednorázovou událost, je příliš zjednodušené a tudíž problematické. Napříč těmito třemi hnutími je historicky možné vysledovat vyvíjející a měnící se porozumění a definici posvěcení. Například právě u Wesleyho nacházíme posvěcení chápané jako konkrétní dílo milosti, které Bůh vykonává v nitru křesťana: (John Wesley) Věří, že ospravedlnění a posvěcení jsou dvě různá díla milosti. Spása je první, posvěcení druhé. Toto dru- 2 Tamtéž, s Čtenáři píší Úsměvné i poučné střípky z minulosti 19

20 Ž I V O T V K R I S T U Čtenáři píší 20 hé dílo často nazývá křesťanskou dokonalostí ( ). 3 V hnutí svatosti pak nalézáme původní metodistickou perspektivu posvěcení, doplněnou o užívání termínu křest Duchem svatým: Hnutí svatosti ( ) přijalo celou řadu prvků raného metodismu. K nim náleží i rozlišování mezi prvním a druhým dílem milosti a důraz na osobní duchovnost. V mnoha případech bylo druhé dílo milosti označováno jako křest Duchem svatým. Tato zkušenost přinášela podobně jako v učení Johna Wesleyho jak zvýšení duchovnosti (neboli svatosti ), tak více moci pro službu. 4 Další obohacení na cestě postupné transformace doktríny přináší Charles Finney, který: Souhlasí s wesleyánským učením o druhém (jednorázovém) díle milosti, avšak učí, že nejde o dílo posvěcení: je to obdaření mocí. 5, a také Reuben A. Torrey, který už stojí v klasické letniční pozici tím, že: odmítá označovat křest Duchem, jak to činí hnutí svatosti, za jakési druhé dílo milosti, které přináší svatost. Zachovává termín křest Duchem, souhlasí, že k němu dochází až po spasení, a vyučuje, že jde o výhradně Boží obdarování duchovní mocí. 6 Jak můžeme vidět, učení o posvěcení mělo v průběhu příslušné historické etapy různé tváře a tudíž jen stěží může být objektivně zhodnoceno jakýmkoliv jednostranným výrokem. Pomiňme dále skutečnost, že formulace dr. Vojtíška se vzhledem k výše uvedenému jeví být nekorektní a nepřesnou nejen vůči pentekostalismu, ale i metodismu a hnutí posvěcení (u kterých posvěcení alespoň v raném období jako jednorázová událost rozhodně chápáno bylo) 7, a přejděme k samotnému problému směšování posvěcení a křtu Duchem, jenž autor přisuzuje letniční věrouce. Posvěcení a křest Duchem jako samostatná témata letniční teologie Již raný pentekostalismus vykazuje známky pochopení zkušenosti posvěcení a křtu Duchem jako netotožných, samo- 3 JENNEY, P. Timothy. Duch svatý a posvěcení. Systematická teologie. Albrechtice: Křesťanský život, 2001, s Tamtéž, s JENNEY, P. Timothy. Duch svatý a posvěcení. Systematická teologie, s Tamtéž. 7 Zdá se, že tuto skutečnost i sám dr. Vojtíšek alespoň částečně akceptuje v pododdílu Křesťanské hnutí posvěcení: Věroučným základem hnutí posvěcení se stalo učení Johna Wesleye a jím inspirovaného metodistického hnutí (1.4.6) o dvou dějích, jimiž má díky Boží milosti projít každý křesťan, nejprve ospravedlněním, jehož se mu dostává po vyznání hříchů a konverzi, a následně posvěcením. Posvěcení má přinést do křesťanova života svobodu od jeho lidské, hluboko zakořeněné hříšnosti a vést ho ke křesťanské dokonalosti. Viz VOJTÍŠEK: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, s O to nejasnější je pak jeho výklad učení o posvěcení v metodismu, hnutí posvěcení a pentekostalimu v oddílu Pentekostální křesťanství. statných dějů: Někteří z raných letničních ovšem zastávali názor, že křest v Duchu svatém je třetím dílem milosti: 1) spasení, jímž je člověk očištěn od hříchů neznovuzrozeného života, 2) posvěcení, které ve wesleyánském smyslu poskytuje vítězství nad hříchem v tomto životě, a 3) křest Duchem svatým, který věřícího zmocňuje pro službu Bohu i lidem. 8 Ačkoliv učení o třech dílech milosti bylo později překonáno, rozvojem, prohlubováním a systematizací letniční teologie došlo ke kultivaci obou témat jako témat příbuzných, přesto však od sebe oddělených. Jelikož v práci dr. Vojtíška po sporném textu následuje pododdíl s názvem Pentekostální hnutí u nás, ve kterém je jako zástupce pentekostalismu (zcela právem) explicitně uvedena Apoštolská církev, zdá se mi vhodné ozřejmit smíšení obou pojmů ve světle věroučné literatury, publikované právě na půdě Apoštolské církve nakladatelstvím Křesťanský život. K posvěcení Už v samizdatově vydané letniční pneumatologii se příhodně setkáváme s odmítnutím posvěcení jako jednorázového díla milosti (přičemž nezbytnost zatím blíže nevysvětleného počátečního aktu posvěcení zůstává nezpochybněna): Někteří říkají, že tohoto stavu dokonalosti nemůže být plně dosaženo v tomto životě, musíme se snažit k němu dospět. Jiní tvrdí, že plné dokonalosti včetně úplné svobody od hříchu a dokonalé lásky může být dosaženo v krizové zkušenosti, druhém konkrétním díle milosti, skrze kterou jsme zcela posvěceni. ( ) Myšlenka, že jsme měli nějakou zkušenost, která nás uvedla do stavu bezhříšnosti, činí Boha lhářem. Neustále potřebujeme být očišťováni Kristovou krví. ( ) Nemusíme tak docela činit protiklad z krizového a postupného posvěcení. Nemáme jednu krizovou zkušenost, ale mnohé. Bůh vybízí svůj lid k odevzdání se jemu znovu a znovu. ( ) Potřebujeme učinit rozhodující odevzdání našich životů Bohu, ale potom musíme činit nové a nové odevzdání se, nové posvěcení našich životů. 9 Ke vztahu mezi letničním učením o posvěcení a učením o křesťanské dokonalosti se podobně vyjadřuje i vynikající letniční vůdce a teolog Jakob Zopfi: Jistě má své oprávnění, když farář David McKee kdysi řekl: Je-li učení o bezhříšné dokonalosti bludem, pak je učení o hříšné nedokonalosti bludem ještě větším. Neboť může být příliš laciné dát si do štítu Lutherovo Simul peccator et justus, zároveň hříšník i spravedlivý. Přesto existují dva druhy dokonalos- 8 JENNEY, P. Timothy. Duch svatý a posvěcení. Systematická teologie, s APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V ČR. Duch Svatý: Pneumatologie. Samizdat pro vnitřní potřebu církve, s Dostupné v knihovně VOŠMT, Kolín, ČR. ti. Ta Kristova, která je dokonalá, a ta křesťanů, která bude vždy nedokonalá. Z tohoto hlediska etická dokonalost neexistuje, nýbrž pouze dokonalost víry, která ovšem musí vykazovat viditelné ovoce. 10 Třetí podstatnou informací pro naši studii je fakt, že posvěcení je v současné letniční teologii chápáno tradičně evangelikálním způsobem a tudíž je asociováno nikoliv se křtem v Duchu, nýbrž se znovuzrozením: ( ) za nejjasnější vyjádření našeho chápání této části procesu 11 považujeme definici tohoto termínu od Millarda J. Ericksona. Ten uvádí: Jde o pokračování procesu, který začal při znovuzrození, když byla věřícímu udělena a vštípena novost života. Konkrétněji je posvěcením skutečnost, že Duch svatý aplikuje do života věřícího dílo vykonané Ježíšem Kristem. 12 Systematický výklad obou rozměrů posvěcení a jejich vzájemného vztahu zní následovně: Pavel říká, že toto dílo (obmytí, posvěcení, ospravedlnění dle 1K 6,11) 13 vykonal Duch (srov. 2 Te 2,13). Tvar řeckých sloves dali jste se obmýt, byli jste posvěceni a byli jste ospravedlněni (aorist pasiva) nenaznačuje žádný proces. Všechna se vztahují k téže okamžité, dokonané zkušenosti: k obrácení. Řeckou formulaci těchto veršů prostě nelze žádným způsobem analyzovat v tom smyslu, že posvěcující dílo Ducha je něco odlišného od spasení. ( ) Jediný způsob jak sladit tyto oddíly s jinými, které vypovídají o posvěcování jakožto procesu, je uznat, že posvěcení není jenom cosi, k čemu dojde po obrácení, ale že je i totožné s růstem v Pánu. Posvěcení zahrnuje celé Boží dílo ve snaze spasit nás před nadcházejícím soudem. 14 Z uvedených citací je snad dostatečně zřejmé, že v moderním letničním hnutí (1) posvěcení skutečně není pojato jako jednorázová událost, že (2) jeho obsahem je poziční svatost i praktický proces posvěcení zároveň (nikoliv zmocnění k charismatické misijní práci), a že (3) pojmy posvěcení a křest Duchem svatým neoznačují tutéž duchovní zkušenost na cestě za Bohem. Ke křtu Duchem Co se tedy skrývá za ožehavým termínem křest v Duchu svatém, když ne posvěcení? I na tuto otázku má letniční teologie dosti jasně formulované odpo- 10 ZOPFI, J. na všeliké tělo! Albrechtice: Křesťanský život. Rok vydání neuveden, s V příslušné pasáži se pojednává o posvěcení v užším smyslu působení Ducha, které směruje k praktickému uskutečnění spravedlnosti v životě věřícího, jenž byl Bohem zákonně prohlášen za spravedlivého v rámci ospravedlnění jako jednoho z prvků ordo salutis (pozn. aut.). 12 JENNEY, P. Timothy. Duch svatý a posvěcení. Systematická teologie, s Pozn. aut. 14 JENNEY, P. Timothy. Duch svatý a posvěcení. Systematická teologie, s. 429.

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Program Impulzu v Břeclavi

Program Impulzu v Břeclavi Program Impulzu v Břeclavi Pátek 5.4. 18:00 MLÁDEŽ AC BŘECLAV - Téma Učednictví (Jason M.) 20:30 Registrace účastníků Impulzu 20:45 Úvod + Večer modliteb 22:00 Pokec včetně drobného občerstvení 0:00 Večerka

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více