ČTĚTE NA STRANĚ dě pracujících matek starší 3 let.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTĚTE NA STRANĚ 5. 3. dě pracujících matek starší 3 let."

Transkript

1 Turistická známka č.1577 V březnu se mi konečně, po několikaměsíční anabázi, podařilo vydat dřevěnou Turis- ckou známku naší obce Pyšely. Po schválení sběrateli získala pořadové číslo No Výrobce si ze dvou zaslaných návrhů (zámek a Loreta) vybral zámek. Známka je nazvaná Renesanční zámek - Pyšely u Prahy, a ve vydání katalogu Turis cká známková místa 2008, který vyjde 6. dubna budeme mít také své zastoupení. Připojíme se tak v našem okolí k těmto místům (Zlenice č.547; Ladovy Hrusice č.591; Zbořený Kostelec č.546; Hotel zámek Š řín Kamenice č.557; Mnichovice č.1225; Týnec nad Sázavou č.130 a Posázavský Pacifik Čerčany č.670 ), které své známky již mají. Známka je k zakoupení ve všech obchodech na náměs, na městském úřadě, v hospodě U kostela a trafice u sokolovny. Doufáme, že turisté, kteří naše městečko navš ví si budu moci odnést pěkný suvenýr a sběratelé si rozšíří své sbírky. Jan Kostrhoun Pyšelské muzeum um bude opě pět otevře řeno po zimn mní přestá távce pro návš vště těvník íky v páte tek 11. dubna v obvyklých časech v pátek a sobotu. Omluva čtenářům PL Omlouváme se občanům, kterým se v březnu dostal do rukou vý sk PL, v němž některé články nebylo možné přečíst (změněná či vynechaná písmena, zhuštěné texty). Jednalo se asi o 30 vý sků (do sků), které jsme skly po té, co nám v počítačích byl změněn program. Došlo k něčemu, co neumíme dobře vysvětlit, zkrátka nový program si nerozuměl s již vytvořeným textem a výsledek byl nečitelná změť. Máte-li doma tyto PL, rádi Vám je na MěÚ vyměníme. Děkujeme za pochopení. Redakce Duben ,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na Zpráva ze zasedání zastupitelstva města Pyšely ze dne Ředitelka Mateřské školy v Pyšelích paní Ilona Kryzánková informuje o stavu v Mateřské škole pokud jde o přijímání nových žáků. Letos se ve škole uvolní 13 míst, takže bude možno přijmout 13 dě a zdaleka nebude možno uspokojit všechny zájemce. Žádá o upřesnění kriterií, zejména pokud jde o trvalý pobyt rodičů dítěte. Po diskusi bylo rozhodnuto hlasy všech zastupitelů, že podmínky pro přije dítěte musí být splněny již v době zápisu do mateřské školy. U podmínky zaměstnanos se nebude rozlišovat mezi pracovním poměrem a provozování živnos. Posouzení konkrétní závažnos nároku pak přísluší ředitelce. Termín zápisu do školy se ponechává na úvaze ředitelky, ředitelka o přije dítěte rozhodne správním rozhodnu m s podmínkou, že všechna kriteria pro přije dítěte budou splněna i při nástupu dítěte do předškolního zařízení. Pokud nebudou při nástupu dítěte do MŠ stanovené podmínky splněny, ředitelka své rozhodnu zruší. Podmínky pro přije byly stanoveny již dříve tak, že přednost mají dě s trvalým pobytem alespoň jednoho z rodičů v Pyšelích v tomto pořadí: 1. dě, pro které je předškolní vzdělávání posledním rokem před zahájením školní docházky (tzv. předškoláci a dě s odloženou školní docházkou). 2. dě zaměstnaných samoživitelů POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 3. dě pracujících matek starší 3 let. zima je konečně za námi. Vynášení Morany ČTĚTE NA STRANĚ 5 1

2 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU duben 2008 Rozhovor se zastupitelem Městského úřadu v Pyšelích Omlouváme se, že v tomto čísle nevyjde rozhovor s dalším zastupitelem. V měsíci květnu se můžete těšit na pana Ivana Vnoučka. Redakční rada Zpráva ze zasedání POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 4. dě, jejichž matky jsou na mateřské dovolené s druhým dítětem 5. ostatní dě mladší 4 let (dě s tzv. docházkou na 4 hodiny) Teprve po naplnění výše uvedených potřeb mohou být přijaty i dě s trvalým pobytem rodičů mimo město Pyšely. Závěr : Výše stanovená kriteria byla schválena hlasy všech zastupitelů. -Starosta seznamuje zastupitele o připravené smlouvě o smlouvě budoucí pro vážného zájemce na koupi pozemků pod budoucím Rescue Centrum. Dále starosta seznamuje zastupitele s návrhem realitní kanceláře z důvodů lepší prodejnos změnit regula vy zastavěnos v budoucím Rescue Centru a to zvýšit zastavěnost pozemků z 10% na 30 % z celkové plochy a z těchto 30 % určit cca 40 % na postavení objektů k bydlení. Po diskusi rozhodnuto, že zastavěnost se zvýší na požadovaných 30 %, z toho 20 % bude určeno na bydlení. Pro tento záměr hlasovali zastupitelé dr. Dana Drábová, Mgr. Jaroslav Fanfrlík, Bohumil Gondík, Dušan Kostrhoun, Richard Ošmyk, Ivo Vnouček a Stanislav Vosický. Pro záměru hlasují dr. Tomáš Havlíček a Mar n Kolář. Závěr: Změna zastavěnos pozemků pod budoucím Rescue Centrem na 30 % z celkové plochy, z toho 20% určeno pro stavby k bydlení, schválena hlasy většiny zastupitelů. -Bylo jednáno o návrhu na změnu územního plánu a určení čás pozemku parc.č. 962/3 v k.ú.pyšely jako pozemek určený pro výstavbu komunitního ekologického centra, v němž může být i eko-školka. Pro toto určení pozemku, který v budoucnu společnost Loreta Incest a.s. hodlá bezplatně převést na město Pyšely s výhradou, že pozemek nebude určen k jinému účelu, hlasovali po obsáhlé diskusi všichni zastupitelé města Pyšely. Závěr : Záměr určení čás pozemku parc.č. 962/3 v k.ú. Pyšely jako pozemek určený pro výstavbu komunitního ekologického centra obsahujícího eko-školku byl schválen všemi zastupiteli města Pyšely. -Starosta předložil návrh na určení v územním plánu čás pozemků parc.č. 690/2, 690/1 a hranice mezi pozemky parc.č. 672 a 670 a 673/1 v k.ú. Pyšely v Nové Vsi jakožto pozemek určený pro budoucí komunikaci na okraji budoucího sportoviště. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé města Pyšely. Závěr : Záměr určit část pozemků parc.č. 690/2, 690/1 a hranice mezi pozemky parc.č. 672 a 670 a 673/1 v k.ú. Pyšely v Nové Vsi jakožto pozemek určený pro budoucí komunikaci byl schválen hlasy všech zastupitelů města Pyšely. -Starosta předložil návrh na určení v územním plánu pozemků parc.č. 506(PK), 507(PK), 508(KN), 509(PK), 510 (PK), 511(PK), 505(KN), 505(KN), 500(PK), 497(PK), 540(PK) v k.ú. Pyšely jako pozemky určené pro zastavění stavbami pro bydlení a dále pozemek parc.č. 2/1 v k.ú. Pyšely jako pozemek určený pro veřejnou zeleň. Tento záměr byl schválen všemi zastupiteli. Závěr : Záměr určit pozemky parc.č. 506(PK), 507(PK), 508(KN), 509(PK), 510 (PK), 511(PK), 505(KN), 505(KN), 500(PK), 497(PK), 540(PK) v k.ú. Pyšely jako pozemky určené pro zastavění stavbami pro bydlení a dále pozemek parc.č. 2/1 v k.ú. Pyšely jako pozemek určený pro veřejnou zeleň byl schválen hlasy všech zastupitelů města Pyšely. -Zastupitelstvo města Pyšely rozhodlo hlasy všech zastupitelů, že souhlasí s m, aby město Pyšely požádalo Českou republiku, zastoupenou Pozemkovým fondem ČR, o převod pozemků parc.č. 698/177, 698/179 a 698/181, které vznikly rozdělením pozemku parc.č. 698/11 /PK) a pozemků parc.č. 117/9 a 117/20, které vznikly rozdělením pozemku parc.č. 117/9, vše v katastrálním území Pyšely. -Bylo posuzováno, zda se nezmění regula vy pro zastavění pozemku parc.č. 197(PK) zemědělskou usedlos a byl hlasy všech zastupitel schválen záměr, že regula vy pro zastavění pozemku parc.č. 197(PK) v k.ú. Pyšely zemědělskou usedlos budou ponechány v podobě, jak je stanoví platný územní plán města Pyšely. -Po diskusi bylo konstatováno, že podnik Příprava staveb Pyšely s.r.o., jehož zřizovatelem a majitelem je město Pyšely, splnil v průběhu výstavby kanalizace, vodovodu a plynového rozvodu svůj účel a jeho další existence je v rozporu se zájmy města Pyšely. V diskusi zaznělo, že se ponechá v majetku města ze strojů Bobcat, Fumo a další drobné stroje a zařízení, které město bude potřebovat pro svou údržbu a dále dva pracovníci pro údržbu a úklid města. Ostatní stroje se prodají. Dále bude nutno posoudit zda zrušení s.r.o. nebude v kolisi s podmínkami půjčky od České spořitelny a.s. Starosta prověří tuto eventualitu. Závěr : Zastupitelstvo města Pyšely rozhodlo všemi hlasy o zrušení podniku Příprava staveb Pyšely s.r.o. ku dni s m, že likvidátor není dosud určen. -Byla projednávána žádost Petra Hrušky o přezkoumání rozhodnu zastupitelstva, které ve věci zařazení jeho pozemku parc. č. 686 dne rozhodlo, že toto zařazení se bude projednávat až bude jasná dislokace jednotlivých komponentů budoucího sportoviště tam plánovaného a případných rušivých vlivů. Pro toto řešení hlasovali zastupitelé dr. Dana Drábová, Mgr. Jaroslav Fanfrlík, Bohumil Gondík, dr.tomáš Havlíček, Mar n Kolář, Richard Ošmyk, Ivo Vnouček a Stanislav Vosický. Zastupitel Dušan Kostrhoun se zdržel hlasování. Závěr : Záměr za m nevyhovět žádos Petra Hrušky a ponechat rozhodnu o stanovení charakteru zastavění pozemku parc. č. 686(PK) v k.ú. Pyšely v Nové Vsi do doby, kdy bude vyřešeno umístění budoucího sportoviště, byl schválen hlasy většiny zastupitelů města Pyšely. -Byla projednávána žádost Petra Taubera o překvalifikování jeho původní žádos na výstavbu rodinného domu na pozemku parc. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ č. 194/2 v k.ú. Pyšely na výstavbu zemědělské usedlos. V diskusi konstatováno, že jakékoliv případné zařazení 3 2

3 duben 2008 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V DUBNU OSLAVÍ SVÁ VÝZNAMNÁ IVOTNÍ VÝRO Í pan Jiří Masopust ze Zaječic a pan Ilja Petřík z Pyšel. Připojujeme se s gratulací a přáním pevného zdraví, hodně štěs, životní pohody a spokojenos. Dne 3. března 2008 se narodil manželům Zuzaně a Ivanu Brožíkovým z Pyšel prvorozený syn Ivánek. Mladé rodině blahopřejeme a všem přejeme hodně zdraví, štěs, pohody a rados z chlapečka. 5. březen 2008 je nejkrásnějším dnem pro manžele Anastasii a Mariana Kláskovi. Narodila se jim holčička, které dali krásné jméno Hedvika. Vítáme novu občanku do Kovářovic. Celé rodině přejeme hodně zdraví, štěs a spokojenos. Bylo nám velkým potěšením navš vit v pyšelském Domově pro seniory paní Růženu Ransdorfovou, občanku Zaječic, která 16. března oslavila životní jubileum - 85let. Paní Ransdorfová pracovala dlouhá léta v zemědělském družstvu v Pě hostech jako skladnice a zároveň jako předseda kulturní komise. Pro družstevníky připravila desítky zájezdů po celé České republice i na Slovensko, návštěvy divadel, koncertů a dalších akcí. Dnes stále na tyto své ak vity vzpomíná a vybavuje si každou podrobnost, každou událost. Zejména vzpomíná na úsměvné příhody, kterých s veselými družstevníky nebylo málo. Již řadu let je paní Ransdorfová upoutána na lůžko, ale stále sleduje všechno dění v Pyšelích, Zaječicích, zajímá jí co se kde staví, buduje, ptá se na všechny své bývalé spolupracovníky. Popřáli jsme jubilantce hodně zdraví, pohody a spokojenos. Paní Ransdorfová žije v Domově pro seniory v Pyšelích, kde je obklopena lidmi, kteří s ní rádi komunikují, pomáhají a vzorně o ní pečují. Paní Ransdorfová prostřednictvím našich Pyšelských listů pozdravuje všechny své bývalé spolupracovníky ze zemědělského družstva, všechny své dobré sousedy, známé. Osud jí nedopřál mít vlastní dě a tak veškerou svoji lásku a péči věnovala svému synovci, který jí pravidelně navštěvuje a plní její drobná přání. Tím jí pomáhá překonávat zdravotní ob že a udržovat ve stálé duševní svěžes a pohodě. Děkujeme kolek vu zaměstnanců Domova pro seniory v Pyšelích za vlídné přije a pohoštění. M.P. Nejstarší občanka Pyšel paní Růžena Doktorová, která žije v pyšelském Domově pro seniory, oslavila 1. března neuvěřitelné 102. narozeniny. Popřát jí přišly i dě z Mateřské školy v Pyšelích, které zazpívaly několik písniček a každé z nich oslavenkyni řeklo své přáníčko. Sociální pracovnice a sestřičky z Domova pro seniory krásně prostřely slavnostní tabuli, nechyběly ani kvě ny a narozeninové dorty. Přípitek přednesla paní ředitelka Domova a přidali se i další gratulan. Paní Doktorová s každým pohovořila, pochválila vystoupení dě a poslechla si svého oblíbeného Bacha. Přejeme jí hodně zdraví, pohody a duševní svěžes do dalších let života. POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 2 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU tohoto pozemku pro jakoukoliv výstavbu by bylo v rozporu s ustanovením 55, odst.3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (o žádos nehlasováno, ponecháno v platnos minulé rozhodnu zastupitelstva). -Byl projednáván záměr koupit od MUDr. Fran ška Havlíčka pozemky parc.č. 356/30, 356/31 a 356/32 v k.ú. Zaječice za částku xxxx Kč za účelem rozšíření komunikace a veřejné zeleně. Pro tento záměr hlasovali zastupitelé dr. Dana Drábová, Mgr. Jaroslav Fanfrlík, Bohumil Gondík, Mar n Kolář, Dušan Kostrhoun, Richard Ošmyk, Ivo Vnouček a Stanislav Vosický. Zastupitel dr. Tomáš Havlíček se zdržel hlasování Závěr : Záměr koupit od MUDr. Fran ška Havlíčka pozemky parc.č. 356/30, 356/31 a 356/32 v k.ú. Zaječice za částku xxxx Kč byl schválen hlasy většiny zastupitelů města Pyšely. -Na návrh starosty byl projednán a schválen návrh na dodatek ke Knihovnímu řádu obecní knihovny v Pyšelích POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4 3

4 Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU duben 2008 Zpráva ze zasedání 4 POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 3 v důsledku navrácení Pyšelům tulu města a poskytování veřejného přístupu k internetu. Závěr : Dodatek ke knihovnímu řádu města Pyšely byl schválen hlasy všech zastupitelů města Pyšely. -Byl projednán a hlasy všech zastupitelů schválen dokument: Náplň a zaměření činnos finančního výboru zastupitelstva města Pyšely na rok Předseda kontrolního výboru Mar n Kolář předkládá ke schválení zápisy o kontrolách provedených ve dnech , , a a v nich uvedených návrhů na opatření. Po námitce dr. Pavlíka, že kontrolní výbor se nezabýval jeho vyjádřením ze dne k těmto zápisům, byl z návrhů na opatření vyňat návrh na schvalování nájemních smluv zastupitelstvem města Pyšely. Ostatní návrhy na opatření byly schváleny hlasy všech zastupitelů. -Byla hlasy všech zastupitelů stanovena komise k otevírání obálek s nabídkami na koupi pozemku parc.č. 197 (PK) v k.ú. Pyšely, které se bude konat dne 26.3.t.r. Členy komise jsou Mgr. Jaroslav Fanfrlík, dr. Tomáš Havlíček, Mar n Kolář, Richard Ošmyk a zapisovatel dr. Jan Pavlík. -Byla projednána a hlasy všech zastupitelů schválena směna pozemků parc.č. 680/3 o výměře 30 m2 z majetku Petra Hrušky za pozemek parc.č. 1287/2 o výměře 29 m2 z majetku města Pyšely, vše v k.ú. Pyšely v Nové Vsi. -Starosta přečetl dopis některých občanů Borové Lhoty vyjadřující nesouhlas s plánovanou výstavbou kanalizace a vodovodu v Borové Lhotě. -Byl projednán a hlasy všech zastupitelů schválen návrh ředitelky Mateřské školy v Pyšelích na schválení a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku této příspěvkové organizace ve výši ,96 Kč tak, že 80% bude rozděleno do rezervního fondu a 20 % do fondu odměn. -Zastupitelé byli seznámeni s finanční nákladnos hospodaření s odpady v roce 2007, kde město Pyšely v tomto roce muselo z rozpočtu systém dotovat částkou ,- Kč. -Byla projednána připomínka zastupitele Ivo Vnoučka o nepořádku, který na komunikacích vzniká za popelářským vozem. Starosta sděluje, že tento problém již řešil, zjis l, že popeláři měli poškozený vůz a po jeho opravě došlo k novému poškození v důsledku naplnění popelnice u domu čp. 78 stavební su. Firma ASP bude tento problém řešit. -Bylo rozhodnuto, že podklady pro stanovení vodného a stočného budou zastupitelům předloženy tak, aby bylo možno do rozhodnout o výši vodného a stočného s účinnos od Předkládá : dr.pavlík Zpráva ze zasedání zastupitelstva města Pyšely ze dne Starosta seznamuje se situací, kdy finanční úřad zaslal pouze ,- Kč jako náš podíl na výběru daní a obec je v živé finanční situaci z hlediska hotovos na neodkladné platby. Jako řešení starosta navrhl uzavřít s Českou spořitelnou, a.s. smlouvu o kontokorentním úvěru do výš ,- Kč s úrokem 4,8 % p.a. Po projednání zastupitelstvo města Pyšely schválilo uzavření smlouvy o poskytnu kontokorentního úvěru ve výši ,- Kč se splatnos do jednoho roku od uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé. -Starosta seznamuje zastupitelstvo se záměrem zvýšit počet zaměstnanců místo z dříve zastupitelstvem schválených osmi na deset zaměstnanců. Navýšení si vyžádala nutnost zajis t úklid a údržbu infrastruktury obce po zániku Přípravy staveb s.r.o., která tyto činnos vykonávala. Po diskusi hlasováno a pro záměr zvýšit počet zaměstnanců města Pyšely na deset zaměstnanců hlasovali zastupitelé Ing. Dana Drábová, Ph.D., Mgr. Jaroslav Fanfrlík, Mar n Kolář, Bohumil Gondík, Dušan Kostrhoun, Richard Ošmyk, Ivo Vnouček a Stanislav Vosický. Zastupitel RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. hlasoval pro tomuto návrhu. Zastupitel dr. Havlíček podal návrh na zvýšení počtu zaměstnanců na devět zaměstnanců. Pro tento návrh hlasoval RNDr. Havlíček, Ph.D. Pro tomuto návrhu hlasovali zastupitelé Ing. Dana Drábová, Ph.D., Mgr. Jaroslav Fanfrlík, Mar n Kolář, Bohumil Gondík, Dušan Kostrhoun, Richard Ošmyk, Ivo Vnouček a Stanislav Vosický. Tento návrh nebyl přijat. Závěr: Záměr zvýšit počet zaměstnanců města Pyšely na deset zaměstnanců byl schválen většinou zastupitelů města Pyšely. Předkládá: dr.pavlík Plynofikace Informace pro občany, kteří se nyní rozhodli plynofikovat svůj dům. V souvislos se změnou stavebního zákona se změnily i podmínky postupu při plynofikaci domu. Není třeba již vydávat stavební povolení. Vámi vybraný projektant zhotoví projekt na plynofikaci domu a na přípojku k hlavnímu řadu a projedná záměr plynofikace na příslušných úřadech ( STP). Ve Středočeské plynárenské, a.s. Vo ce, Komenského nám. č. 151 podepíšete smlouvu o odběru plynu. Odborná firma pak provede vlastní instalaci plynofikaci v domě a přípojku k hlavnímu řadu. Tato firma Vám napíše potřebné revizní zprávy. Pak se opět spojíte se Středočeskou plynárenskou, a.s. Vo ce, která provede vlastní připojení na hlavní řad. Postup se tedy zjednodušil, není třeba vydávat stavební povolení a následnou kolaudaci. Tel. STP Vo ce : , úřední hodiny PO+St 8-17 hodin Vyjádření sítě: fax:

5 duben 2008 STALO SE Vynášení Morany aneb Z deníčku jedné maminky Je tu nedělní dopoledne, 16. března Vyrážíme s kluky na sraz vynášení Morany. Moc se mi ven nechce, je tam zima a navíc prší. Když už jsme to ale zorganizovali, tak na pár kapek nesmíme brát ohled, že. A kluci se už těší... Každý má svoji malou Moranu. A teď probírají, která je hezčí, jak jsou ozdobené a jak je budou pálit. Trochu morbidní... Ale Morany - zimy se nějak zbavit musíme. A spálení je právoplatné, neboť: Smrtka se musela zničit ve vodě nebo v ohni - nebylo možné jí jen tak pohodit někde za vsí, protože by se vrá la, nebylo možné jí zakopat do země, protože by otrávila půdu. Oheň a voda jsou prastaré očistné symboly - a není náhoda, že také v křesťanství je užívají (křest smývá hřích a oheň symbolizuje duchovní světlo, kterým je Kristus). Na místě srazu se scházejí další dě, rodiče a také Morany. Těsně po desáté se vydáváme v průvodu za vesnici k připravenému ohniš. Jsme na místě. Dě se vrhly na odměnky a jsou spokojené. Maminky si prohlíží figuríny symbolizující zimu a vzájemně oceňují um a krea vitu. Chlapi za m za pomoci pepa rozdělávají oheň. Někteří si opékají na ohni jablka. Už jsem úplně zapomněla, jak takové opečené jablko chutná... Když se všichni nasy nastává nejdůležitější okamžik. Jedna po druhé le Morany do ohně! Akce se povedla, dě si to užily, rodiče se bavili také. Jenom ta zima se nás za m nějak nechce pus t. Ale chceme vás ubezpečit, že jsme je spálili všechny a dokonale. Takže věřme, že už brzy přijde to pravé jaro! PK PS Další fotky najdete na h p:// VÝROČÍ 650. VÝROČÍ PRIVILEGIA CÍSAŘE KARLA IV. Letošní takzvaný magický osmičkový rok sahá svým významem hluboko do středověku, konkrétně do doby vlády císaře Karla IV. Na příklad rok 1348 byl zajímavý m, že císař v tu dobu založil mnoho historických staveb, vydal důležité lis ny a paragrafy. Mimo to ještě obnovil práce na Svatovítském chrámu, začal stavět Nové Město pražské a v dubnu 1348 založil Pražské vysoké učení. O deset let později, roku 1358 vydal císař Karel IV. významné Privilegium o zakládání vinic v království. Chtějíce z vlastní vůle a naší nekonečné laskavos, jakož i s pomocí boží, zlepšit stav našeho království a všech jeho obyvatel, nařizuji. Zakláda vinice na všech horách obrácených k poledni do vzdálenos 3 míle kolem Prahy. Každý, kdo takové hory vlastní, má začít se zakládáním do 14 dnů po vydání tohoto Privilegia. Kdo by sám zakláda nechtěl, nebo nemohl, ať na jeho pozemku zakládá ten, komu jej perkmistr propůjčí. Kdo vinici založí, bude ode dne, kdy se zakládáním započal, po 12let od všech daní a dávek osvoboden Také v našem městě byla založena vinice. Bývala na svahu pod Loretou a přispívala k rozvoji vinařského řemesla a k vyšší hospodářské úrovni města. B.Dauthová Deska cti Klub seniorů děkuje zaměstnankyním naší pošty, které pracují za přepážkou a to vedoucí pošty pí. Ivaně Markové a pí Svatavě Heřmanové za velikou ochotu a vstřícnost vůči starším občanům při vysvětlování a vyplňování všech možných složenek, dokladů, příkazů souvisejících s platební kartou a.j. Zejména starším občanům činí někdy vyplňování a některé změny a novinky po že. Obě děvčata jsou velmi ochotná při své práci a ta není vždy jednoduchá. Rovněž patří poděkování poštovním doručovatelům, kteří se každodenně setkávají s občany, pohovoří, poradí, případně za ně některé věci na poště i vyřídí. J. Zoubková 5

6 DĚTSKÝ DOMOV duben března na mezinárodní den žen se poprvé konalo krajské kolo Miss dětských domovů. Do Dětského domova Dolní Počernice přijely dívky z pražských a středočeských dětských domovů. S organizací pomohla s.r.o. Nari Modelś, která má s pořádáním podobných akcí zkušenos. Děvčata se nejdříve představila, poté měla volnou disciplínu (většinou tanec) a na závěr byla promenáda. Po dobrém obědě se vyhlašovala Miss a Talent roku. Vítězkou Miss Praha dětských domovů 2008 se ze 7 účastnic stala Petra Gablová z Dolních Počernic. Ta se stala i talentem roku 2008 pro Prahu a Střední Čechy. Soutěž Středních Čech se zúčastnilo 8 dívek ze tří dětských domovů. Miss Střední Čechy dětských domovů 2008 je Simona Csanyi z Pyšel. Obě děvčata se zúčastní soustředění v Dětském domově ve Volyni, které pořádá finále Miss ČR dětské domovy. Finále bude od 13:00 ve Strakonicích v sále Sokolovny. My budeme držet palce, aby naše krásky uspěly pro celé republice. Byl to příjemný den a věřím, že se m nastartovala další tradice. Hana Juřenová Mateřská škola Pyšely Na Prádle Pyšely IČ : Tel. 323/ Kritéria( podmínky) pro přijímání dě : Do Mateřské školy Pyšely se přijímají dě, které mají státní občanství ČR a trvalý pobyt v Pyšelích a ve spádových obcích (Zaječice, Kovářovice, Nová Ves, Borová Lhota) a to v pořadí: 1. dě, pro které je předškolní vzdělávání posledním rokem před zahájením školní docházky (tzv. předškoláci a dě s odloženou školní docházkou) 2. dě zaměstnaných samoživitelů 3. dě od 3 let, pracujících matek 4. dě, jejichž matky jsou na MD s druhým dítětem 5. ostatní dě, mladší 4 let (dě s tzv. docházkou na 4 hodiny) 6. dě s trvalým pobytem mimo obec Pyšely Výše uvedená kriteria musí být splněna již v době zápisu do mateřské školy a současně i při nástupu dítěte do mateřské školy. V opačném případě ředitelka školy své rozhodnu o přije dítěte zruší. Před vstupem do MŠ by dě měly znát : 1. své jméno 2. zvládat základní návyky sebeobsluhy (oblékat se, svlékat se, umět se samostatně najíst) 3. hygienické návyky (použi ručníku, mýdla,my rukou,použi WC, kapesníku) 6 LÉKAŘ Máme první Miss Praha a Středních Čech dětských domovů. Očkování v praxi dětského lékaře. Často v ordinaci prak ckého lékaře pro dě a dorost dostáváme od rodičů otázku, zda je vhodné nechat dítě očkovat ještě dalšími, tzv. nepovinnými očkovacími látkami. Svědčí to o ak vním zájmu rodičů o zdravý vývoj dítěte. P EDKLÁDÁM VÁM PROTO SEZNAM DAL ÍHO MO NÉHO O KOVÁNÍ D TÍ A MLADISTVÝCH: ACT Hib jedná se o vakcínu, která chrání pro invazivním onemocněním způsobených Haemophilus influenzae typ B. Vakcína je indikována kojencům, batolatům a dětem do 5 let věku k prevenci invazivních onemocnění jako zánět mozkových blan (meningi s), akutní zánět hrtanové záklapky (epiglo s). Přeočkování je doporučeno provádět po 5 letech. Cena vakcíny je cca 240,- Kč. Havrix TM dos paediatrica je dvojvakcína, která chrání dítě pro hepa dě A, tj. pro infekčnímu zánětu jater. Pro očkování je doporučen věk od 1 do 15 let. Cena vakcíny je cca 900,- Kč. Menjugate C Vaccine je očkování pro onemocnění Neisseria meningi dis, tj. pro zánětu mozkových blan způsobeného meningokokem C. Dě starší 12 měsíců, dospívající se očkují jednou dávkou. Potřeba přeočkování nebyla dosud stanovena. Cena vakcíny je cca 1000,- Kč. FSME- IMMUN Junior inject je trojvakcína, která účinně ochraňuje pro infekci virem, způsobujícím klíšťový zánět mozku. Doporučujeme dě očkovat od 2 let života. Přeočkování je nutné každých 3-5 let. Cena jedné vakcíny je cca 420,- Kč. Prevenar nabízí ak vní imunizaci kojenců a malých dě od 2 měsíců do 2 let věku pro invazivním onemocněním vyvolaným Streptococcus pneumonie (akutní zánět hrtanu, zánět středouší, zápal plic, atd.). Cena jedné vakcíny je cca 1500,- Kč. Pozor, ceny vakcín jsou jen informa vní, protože se často mění! Další informace o možném očkování obdržíte u ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte. MUDr. Pavel Biskup, praktický lékař pro děti a dorost MATEŘSKÁ ŠKOLA Zá pis dě do Mateřské škol y Py še ly bude v úterý 22.dubna 2008 v do bě od 10 do hodin Ro di če si s sebo u př inesou občansk ský pr ůkaz a rodn dný li st dít ítět ěte. Zápis

7 duben 2008 Chystáme se na karneval. MATEŘSKÁ ŠKOLA V naší mateřské škole rádi pořádáme různé akce, do kterých se zapojují dě, učitelky i tety z kuchyně, zkrátka všichni zaměstnanci. Celý únorový týden byl ve znamení příprav na karneval - třídy v naší školce se zcela proměnily. Všichni pomáhali - stříhaly se papírové řetězy, věšely se girlandy, lampiony, vyráběly se papírové Pyšelské muzeum korunky pro princezny a pro krále. A co potom? Dovedete si představit 45 princezen, indiánů, zvířátek, víl, klaunů, šašků a strašidel? Všichni jsme tancovali, soutěžili a zpívali. V závěru se ke všem dětem přidali 2 polštářoví kamarádi (to se k nám to ž přidaly tety z kuchyně). Ať žije masopust, karneval a za rok na shledanou. Připravujeme na duben 2008 St 9.4. v 9.00 výukový program z Ekocentra Vo ce Výlet do světa hmyzu (program je vhodný, vzhledem k náročnos, pro starší dě ) Út Zápis dě na školní rok St v 9 hodin jarní pohádka ve školce Krakonošův zlatý klíč Anglič na - pravidelně každý čtvrtek Pro malé dě, které ještě nechodí do školky: Út 8. a 22.4., vždy v 15 hod. Dětský klub Len lka Po v 9 hodin pohádka ve školce Krakonošův zlatý klíč MUZEUM Pyšelské muzeum bude opět otevřeno po zimní přestávce pro návštěvníky v pátek 11. dubna v obvyklých časech v pátek a sobotu. Zima se sice vrá la, ale doufám, že v dubnu už bude lépe. Sbírkové předměty opět přibyly, ráda bych je všechny ukázala, ale z důvodu malého výstavního prostoru mohou být pouze některé vystaveny v expozici, která je tak trochu pozměněná. Nedávno jsem dostala od paní M. Kolářové velmi zajímavé archiválie, které byly nalezeny v domě č.p. 39, kde dříve ( před m, než zde byl MNV), bydlela rodina Ježkových. Pan Václav Ježek byl policejním inspektorem ve 20. letech minulého stole v Praze na Vinohradech. Dům zdědili po rodičích manželky rozené Bejčkové, jak jsem se dozvěděla z dochovaných archiválií. Také zde bylo několik blahopřání a pohlednic vyměněných mezi rodinou Oppenheimerovou a panem Fran škem Urbánkem z roku 1941 a rodinou Ježkovou. Potěšil mě malý dáreček do muzea od paní J. Dvořákové, hrníček ( asi reklamní) Bečkovo cukrářství Pyšely. Hrníček je opravdu malý, výška jen 5 cm, ale je to důkaz, že na náměs za sv. Jánem u Bečků byla ve 20. až 30. letech minulého stole cukrárna. Zmiňuje se o ní pan Dr. Vl. Rádl ve svém článku v PL. Od pana Kotrče z Pyšel jsem obdržela pro muzeum tři alba gramofonových desek, které zachránil od vyvezení na skládku z kontejneru. Jsou to desky, podle mého odhadu z třicátých let minulého stole, se vzácnými nahrávkami klasické hudby i lidových písní. Problém je ale v tom, že na novějších gramofonech se nedají přehrát. Mám v muzeu v depozitáři dva gramofony určené pro tento typ gramofonových desek a tak bych prosila někoho, kdo by byl ochoten tyto přístroje dát do chodu, abychom si mohli poslechnout v muzeu krásnou hudbu, která by oživila prostory muzea. Pan Vladimír Havelka z Husovy ulice přinesl do sbírek medailí tu svoji medaili, kterou dostal k výročí 50 let ČSSR Pan Havelka si jistě této medaile velmi vážil, neměla připomínat jenom výročí naši republiky, ale byla také oceněním jeho vynikající dlouholeté práce s učni v továrně na obráběcí stroje TOS ve Čtyřkolech. Děkuji za tento dárek, bude vystaven v muzeu mezi ostatními plaketami v expozici. Každým novým rokem s rados připravuji otevření expozice muzea, těším se na návštěvníky, ale mám velké obavy, aby zde nedošlo k nějakému maléru. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 8 Chátrající schodiště, padající strop, mě nenechávají v klidu. Zepředu budova muzea vyhlíží dobře, jako by bylo vše 7

8 MUZEUM duben 2008 POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 7 v pořádku, horší je už pohled zezadu a uvnitř budovy. Vím, že nejsou peníze na rekonstrukci budovy, žádos o dotace jsou každým rokem zamítnuty, ale není možné rok od roku čekat na dotace na rekonstrukci celého domu. Stačil by menší obnos, ze kterého by se udělaly nejnutnější opravy (schodiště, podepřít strop). Bylo by přece škoda, aby se zničily ty krásné exponáty nastřádané za čtrnáct let, je to přece pro příš generace. Apeluji a žádám pyšelské podnikatele, nenechte zaniknout naše muzeum, sponzorské dary se odečítají z daní! Děkuji za pochopení a těším se na vaši návštěvu muzea. Zdena Srnská HASIČI Hasičský ples k 130.výročí založení sboru. V pátek 14. března náš Sbor dobrovolných hasičů Pyšely slavnostně zahájil rok akcí k oslavám 130. výročí založení našeho sboru tradičním plesem. K tanci a dobré náladě nám hrála kapela KOLÁŘ BANDa. Přispěla tak svým dílem k pěkně prožitému večeru. Program byl zpestřen i soutěží v hasičské zručnos s hodnotnými cenami. Každý, kdo měl zájem, si mohl odzkoušet rozhození hadice na přesnost. Mnohým z nás se k ránu ani nechtělo domů. Plesu se zúčastnilo mnoho místních spoluobčanů i naši přátelé hasiči z okolních sborů. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se příspěvkem 14. b ezna Hasi ský ples (v místní sokolovn ) 1. kv tna Sportovní odpoledne (na fotbalovém h išti) 24. kv tna Sout ž v požárním sportu er anského okrsku (na fotbalovém h išti) 13.zá í Oslavy 130.výro í založení hasi ského sboru v Pyšelích (hasi ská zbrojnice a nám stí) od 9 hodin výstava hasi ské techniky a dokumentace odpoledne ukázky s technikou ve er tane ní zábava v sokolovn nebo darem podíleli na bohaté tombole a pomohli nám tak, že nikdo z lidí, kteří si zakoupili lístek neodešel s prázdnou. Děkujeme všem spoluobčanům a firmám za dary, podporu a hlavně účast na tomto našem plese. SDH Pyšely Dopis starostovi Jako odezvu na návštěvu dě v hasičské zbrojnici, o které jsme psali v březnovém čísle PL, jsme obdrželi tento dopis: Na sobotu 19. dubna 2008 vyhlašuje SDH Pyšely Sběr železného šrotu Svážet budeme v oblas Pyšely, Nová Ves a Ohrady. Pokud bude zájem o odvezení z Borové Lhoty, Zaječic nebo Kovářovic prosíme oznamte to na Městský úřad Pyšely do středy Žádáme spoluobčany, aby sběr nevynášeli před zahrady týden dopředu, ale v pátek nebo v sobotu, neboť se nám stává, že sběr seberou jiní (popřípadě Vám sběr vyneseme ze zahrady sami). Za šrotové příspěvky předem děkujeme. V dubnu se uskutečnila podobná akce pro seniory, kterých se v hasičské zbrojnici sešlo přes dvacet. SDH Pyšely 8

9 duben 2008 Loreta Pyšely ve XX století Za velikým ořechem byla chalupa Hnátků. Hospodařili a pan Hnátek byl kapelníkem místní dechovky. Pan Pilát byl hrobník, znamenitě tloukl na buben v kapele a šlapal měchy varhan v kostele.jeho syn mimo zaměstnání v Praze pěstoval odborně stromy a víno na své zahradě. Shořelá chalupa patřila rodině Zemanových. Vedle bydleli Suchanovi a sousedili s kovárnou pana Kleňhy. Fotbalové hřiště slouží dodnes. Doležalovi vlastnili hospodářství a hospodu. Později tam bydleli Bališovi, v novém přístavku byla četnická stanice. Druhou část koupil kolář Páša. Dělal nejen dřevěné náčiní hospodářské, ale i saně, lyže a malé žebřiňáčky. Sousedili s Holečkovými, kteří měli čalounictví. Poslední dům k Nové Vsi byl Hamatů. Pán byl četnický strážmistr. U nich měl první ordinaci dr. Vinš, než si postavil vlastní dům. Napro útulek pro sirotky byl postaven na začátku 20. stole. Pět až šest sester Notre Dame se staralo a vychovávalo desítky opuštěných dě. Někteří odešli na vyšší školy i na školy vysoké. Dva nebo tři byli vysvěceni na kněze. V roce 1950 jako jiné kláštery mužské a ženské katolické komunisté zlikvidovali. Sestry z Pyšel odvezli jen s pár osobními věcmi do pohraničí (Broumov, Vidnava a nakonec Osek u Duchcova). K útulku patřilo malé hospodářství a zelinářská zahrada, kterou vedl pan Košťál. V malém domku pro kolářství bydlela na pensi učitelka Marina Murychová. Říkalo se, že je pomatená, báli jsme se okolo domku jít pomalu. Než zemřela, odkázala domek obci. Byla tam (pokračování) poradna dě a matek, kterou vedl dr. Vinš a pomáhalo mu několik pyšelských žen. Nemajetným se rozdávalo prádlo a drobné šatstvo. Vedle bylo zámečnictví a oprava aut Nováků. Vlastnili staré auto Lancia se stupátky mimo karosérii, nablýskanými reflektory (ze zlata). Svézt se i pár metrů byla královská jízda. Kolik by dnes takový vůz asi stál? Valtrovi měli obuvnictví a paní byla švadlena. Okolo roku 1850 tam v podnájmu bydleli Rádlovi, když se sem přistěhovali z Domažlic. Tam se také narodil pozdější biolog a filosof Emanuel Rádl a jeho mladší bratr Fran šek, který učil matema ku a fyziku na pražském učení technickém. V této pronajaté místnos později krejčoval Ant. Kratochvíl, také starosta a vedl zprostředkovatelnu práce pro nezaměstnané. Jeho paní pro tyto uchazeče o práci také vařila. Vedle pan Vykoukal byl krejčí. Když někdo z čsl. církve zemřel, vyvěšoval černý prapor s červeným kalichem uprostřed. Ve dvoře bydlel trafikant Bárta. Jeden jeho syn byl dozorcem vězňů na Pankráci. Pan Bárta byl statný ruský legionář. Pan Brůna byl na dráze, Karel Brůna vázal umně knihy, měl papírnictví a dirigoval místní orchestr, který doprovázel i operety. Před jejich domem byla studna pitné vody. U Škvorů hospodařili. Děda se vyznal v chovu dobytka. Radili se s ním i velkostatkáři z Velvarska. Pronajali místnost pro holičství Antonína Hrušky. Tam bylo možné dozvědět se novinky z Pyšel, okolí, hlavně o sportu, o tom, co se děje, a ne, co komentují noviny. V budově za branou zámku bydleli Šňapkovi. Pán zahynul při obsluhování POHLEDNICE Patrně nejstarší známá pohlednice, která zachycuje Loretánskou kapli a přilehlý hřbitov vznikla někdy mezi roky 1910 až Na přesnější datování scházejí podklady. Pohlednice neprošla poštou a není uveden ani vydavatel. (Rub zdobí pouze monogram MT nebo TM) Fotografie byla pořízena z bezprostřední blízkos sochy sv. Vojtěcha. Před hřbitovem postrádáme studnu. Ta byla pořízena až v r a pamětníci si možná vzpomenou na její charakteris cké kolo. Hřbitov sám byl pro dnešnímu stavu poněkud menší, zabíral jen starou část. Tzv. nový hřbitov byl založen až v roce Chv. DOPISOVATELÉ čerpadla u rybníka Pazderna, odkud se přiváděla užitková voda do Pyšel. Jiný, ve dřevě vydlabaný vodovod, přiváděl vodu do Pyšel ze Zaječic. V zámku bydleli majitelé velkostatku a panství Ma encloitovi. Prodali panství ing. Cahovi z Brna. Ten dobře nehospodařil a prodal majetek rodině Baků. Jako Židé zahynuli v hitlerovském koncentráku. O o Gross byla firma nad obchodem, kde prodávali biče, cukr, košťata, kořalku atd. Oba manželé také jsou obě holocaustu. V budově, která souvisí s koloniálem začínali Novákovi jako zámečníci, než si koupili dům vedle Valtrů. V této budově pak byl velkosklad tabáku abalda. Malý domek byla trafika pana Šmída. Byl válečný invalida. Neměli dě. Chodívali jsme si do trafiky na pult hrát s krabičkami od zápalek, nebo se špejlemi. Pan Šmídek burskými oříšky krmíval ptáky a tak zpěv pěnkav, poskakování konipasů a cvrlikání vrabců byl trvalý koncert na náměs. A vlaštovek bylo tolik, že se nám před deštěm proplétali okolo bosých nohou. V domě, kde je dnes obecní úřad byla třída I.a. paní učitelky Dlabalové a II. b. paní učitelky Babické. Nápis pod střechou školy s věnováním mecenáše zmizel pod novou omítkou. Hasičská zbrojnice byla postavena později, dříve ruční stříkačka byla na dvoře obecního úřadu za poštou. Pod kostelem je barokní farní budova, snad nejucelenější slohová pyšelská stavba. V podrobné publikaci Památky umělecké z Čech jsou zmíněny všechny sochy, ale zapomněli na sochu sv. Fran ška z Pauly u fary. Pod farou jsou POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 10 9

10 DOPISOVATELÉ duben 2008 POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 9 10 VÍTE, ŽE hospodářské farní budovy (dříve farář také hospodařil) a kaplanka. Bydleli tam Markovi. Arnošt Marek byl ruský legionář, v pensi roznášel telegramy z pošty. Jeho dva synové dvojčata zahynuli v pražském povstání v roce 1945 (Vladimír a Vlas mil). Jejich bratr Arnošt od dětství vyráběl letadla, dese le létal jako pilot, byl členem komise pro vyšetřování leteckých katastrof a na mezinárodních soutěžích vyhrával ceny při předvádění zručnos modelů letadel. O škole už jsem trochu povídal. Snad všichni kantoři a hlavně učitelky se zúčastnili veřejného života na obci, ve spolcích. Karel Pláteník vedl předvojenskou výchovu, byl cvičitelem v Sokole, vybavil školní loutkové divadlo rampami s osvětlením, maloval dekorace pro divadlo, šibřinky, byl rádcem metodiky vzdělávání, i když už jsme byli na vyšší škole. Řídící Brůna učil nepovinnou němčinu, hru na housle. Ve čtvrtek se nevyučovalo. Den byl vyhražen Pokračovací škole pro učně, dělníky, tovaryše. Na výlety jsme chodili do okolí na Hlásku u Zlenic a také na Prodanou nevěstu do Národního divadla v Praze. Sokolové v roce 1928 koupili od velkostatku starou sušárnu (dříve ovčárnu) a postavili sokolovnu a restauraci nad hřištěm. Na něm se hrál fotbal, česká házená, volejbal a pán tenisový míček se odpaloval dřevěnou pálkou a běhalo se od mety k metě, obdoba dnešního so balu. Na hřiš se konala místní i okrsková cvičení a o dožínkách tančila česká beseda. Po večerním volejbalu jsme naskákali do rybníka Sádky a pak poseděli pod kaštany u sokolovny při klábosení a sem tam nějakém pivu (budějovickém) šeptání prvních seznámení, o pou ch při tanci v sále, který jsme tak dobře znali z žákovských a potom dorosteneckých cvičení. Jeviště pak bylo svědkem našich divadelních vystoupení. Operety Na tý louce zelený, Perly Panny Sera nky, U sv. Antoníčka zvládli pyšelš herci a hudebníci hrou i zpěvem dobře. Duo Míla Dauth a učitelka Hemrová, Jarda Novák, Jarda Čáp mi utkvěli svými výkony živě. Pokračování příště Dr. VL. Rádl V knižní edici ZMIZELÉ ČECHY vydalo nakladatelství Paseka knihu BENEŠOV. Tato kniha v textu i ve větším množství fotografií připomíná zaniklou tvář města z pohledu historického i uměleckého významu. Poznáme v ní i tu část města plného krámků a drobných živnos. Autorka knihy PhDr.Eva Procházková, ředitelka Státního okresního archivu v Benešově se věnuje hlavně stole. Skvěle se zhos la i zařazení Benešova k dějinám středních Čech. Kniha je vázána v běžném knižním formátu a obsahuje 80 stran. V jejím závěru je výběrová bibliografie, seznam vyobrazení rozdělený po jednotlivých ulicích a dobový plán starého Konopiště. Knihu si také můžete zapůjčit v místní knihovně. Zájemcům o náš kraj a minulost doporučuji její přečtení. L.Kostrhoun Třídíme odpad 3. díl Systém sběru odpadů Milí čtenáři, možná jste se na svých cestách setkali s tím, že téměř v každé obci jsou jiné druhy popelnic, v sousedním městě mají kontejnery úplně jiných barev, místní do nich mohou odkládat úplně něco jiného nebo na rozdíl od našeho města nemají sběrný dvůr a tam, za kopcem, třídí do pytlů Důvod této rozmanitosti je celkem prostý. Za systém sběru odpadů, který v obci funguje, je zodpovědná každá obec, a protože v republice je přes 6000 obcí, je pestrost na místě. V ČR neexistuje jednotný systém sběru odpadů, vždy je odrazem dohody mezi obcí a příslušnou svozovou fi rmou. Každá obec má své specifi cké potřeby, představy a fi nanční možnosti a svozová fi rma jí podle toho dodává patřičné služby. Z výše uvedeného vyplývá, že o tom, kde budou stát kontejnery na tříděný odpad či bude-li v obci sběrný dvůr, rozhoduje obec. Stejně tak obec rozhoduje o tom, kolik peněz a jakým způsobem bude vybírat od občanů za služby spojené s odpadovým hospodářstvím. Na druhou stranu, budou-li stát v obci kontejnery červené, plechové a hranaté, to záleží na svozové fi rmě. Ve většině případů záleží na svozové fi rmě i to, jaké odpady se budou v obci třídit. Svozová fi rma je závislá na svých odběratelích, zejména dotřiďovacích linkách, a podle toho se určuje sortiment sbíraných odpadů. Proto se můžete setkat s tím, že někde se třídí pouze PET láhve a jinde všechny plasty, někde sbírají nápojový karton a jinde ne. Obvykle se dozvíte, jak a co třídit, na velkých samolepkách umístěných na kontejnerech na třídění odpadu. Navíc téměř každá obec má obecně závaznou vyhlášku o systému nakládání s odpady v obci, ve které jsou popsána pravidla pro nakládání se všemi druhy komunálních odpadů. Tato vyhláška je pro všechny občany obce závazná a je potřeba se jí řídit. Platí to zejména pro ty, kteří víkendy tráví na chalupách v jiné obci, okrese, kraji. Jste-li nespokojeni s tím, jak systém nakládání s odpady ve vaší obci funguje, nebo máte-li pocit, že je v obci málo kontejnerů a že jsou často přeplněné, obraťte se na svůj obecní úřad. Nezapomeňte, abyste mohli správně třídit, musíte být dobře informováni! příště Co stojí třídění odpadů Vychází v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO-KOM a.s., a ASEKOL s.r.o. Benešov Přednáška Klub seniorů zve všechny občany na promítání diapozi vů ze zájezdu do jižní Afriky písečné duny, Viktoriiny vodopády, příroda, zvěř a.j. Přednášet bude paní H. Gmuzdková ze Zaječic dne 14. května 2008 na Městském úřadu v Pyšelích od 18,00 hodin. Vstupné bude dobrovolné. Výtěžek z této akce bude použit na budování Dětského centra Zajíček. Blíží se PYŠELSKÁ BICYKLOVKA Dne 3. května 2008 se s Vámi rádi setkáme již na 6. ročníku cyklis ckého výletu naší krajinou. V 9. hodin se z pyšelského náměs vydají ŠÍLENÍ CYKLISTÉ na trasu dlouhou 77 km, v 11. hodin ROZUMNÍ CYKLISTÉ na 44 km dlouhý výlet a ve 13. hodin MATKY, DĚTI, DŮCHODCI na okruh dlouhý 22 km. Všichni se pak sejdeme v 16. hodin ve Staré hospodě v Nespekách. Tam si dáme něco dobrého a rozdělíme si medaile a diplomy. Na vaše výletní výkony se za pořadatele TJ SOKOL Pyšely těší manželé Kolářovi Výlet Kam a za čím Pozvánka na zajímavý výlet - Tip na víkend aj. Mirošovice - Velké Popovice - Kamenice od 9:00 hod. Pochod Krajinou barona Ringhoffera 3. ročník pochodu po stopách Fran ška Ringhoffera, který měl dominantní vliv na kulturu krajiny Velkopopovicka a Kamenicka (aleje, studny, pivovar, hamr, š řínské a kamenické panství). Více a

11 duben 2008 Z HISTORIE Historie v poštovním razítku zakletá Tvrzení, že historie pošty je stará jako lidstvo samo, by bylo samozřejmě značně přehnané, ale žádná mladice to také není. Korespondence byla samozřejmě vázána na znalost písma, což byla zpočátku doména církve. Jak se postupně zvyšovala životní úroveň a přibývalo gramotných lidí, přibývalo korespondence. Ve středověku ji přenášeli a na větší vzdálenos převáželi poslové. První organizační opatření přinesli do této oblas až Habsburkové. Ferdinand I., který u nás vládl v l zřídil už v r státní kurýrní poštu mezi Prahou a Vídní. Ta dopravovala pouze úřední lis ny. Měla už svoji předepsanou trasu, postrádala však stálé stanice pro výměnu koní. Ty byly zřizovány až za Ferdinandových nástupců Maxmiliána II. (vládl ) a za Rudolfa II. ( ). Pro náš region bylo důležité, že jedna z nich byla v nedalekých Nespekách. Tamější poštmistr Karel Lhoták byl zde zřejmě populární osobnos. V nejstarších pyšelských matrikách vystupuje v roli kmotra četných novorozeňat. V matrice je tulován urozený pán. O rozvoj poštovnictví se zasloužily hlavně dva šlech cké rody Taxisové a Paarové, kterým císař Ferdinand II. svěřil správu a organizaci poštovnictví v našich zemích. V r byl vydán výnos, zakazující dopravu pošty soukromými posly, trvalo však dlouho, než se v praxi prosadil. Ještě o zhruba dvacet let později se stal obě loupežného přepadení laufr, čili běžecký posel majitele zdejšího panství. V této době již pošta směla přepravovat i soukromou korespondenci. K dalšímu rozšíření poštovních služeb došlo za vlády Marie Terezie. Od r byla pošta přepravována po předepsaných tra ch a podle jízdního řádu. Poštovní kočáry, tzv. diligence, směly přepravovat i pasažéry. Naši předkové si tento způsob dopravy rychle oblíbili. Nebyl sice laciný, zato na tehdejší dobu velmi rychlý a spolehlivý. Při neexistenci železnic ( o automobilech ani nemluvě) to byl pro naše předky nejdostupnější způsob cestování, který byl využívaný po dlouhá dese le. Velké zásluhy o rozvoj poštovnictví si získal Maxmilián z O enfeldu. Tento rodák z východočeského Opočna (nar. r. 1777) zavedl řadu prak ckých novinek, např. poštovní schránky (r.1817). Především však stál u kolébky prvního poštovního zákona z r Tehdy už se všechny dopisy musely na poštách razítkovat. To sice bylo nařízeno už v r.1781, ale v praxi se tak začalo běžně dít až od nařízení z r Dá se tedy říci, že poštovní razítko předběhlo poštovní známku. Ta se prvně objevuje až v r v Anglii, v Rakousku až v r Dopisy odeslané před mto rokem, patří mezi tzv. předznámkové dopisy a jsou dnes docela ceněny. Jako ukázku přikládám fotokopii dopisu, poslaného do Mnichova Hradiště. Nese razítko s chybným textem Dnespe,k a datum 5. Oktober Na závěr několik ukázek starodávných razítek z našeho kraje: 1 Netypické razítko má pouze denní údaj bez uvedení roku. Bylo užíváno jen krátkou dobu kolem roku Ještě zajímavější je, že postrádá německý text. 2 Rámečkové razítko s německým textem a přesnou datací. 3 Dvojkruhové razítko s německým textem, datací (bez uvedení roku) a ornamentem. Bylo užíváno kolem r Razítko obdobného provedení ale pouze jednokruhové. Měsíc je označen římskou číslicí, text pouze německý. Bylo užíváno mezi lety Moderní typ dvojkruhového razítka s tzv. můstkem pro dataci. Ta už obsahuje i hodinový údaj, text je česko-německý. Dokončení příště PhDr. Jiří Chvojka VÝSTAVA Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy: Květa Vondráčková Umělecká keramika v pátek v 18,00 hodin do GALERIE U MARIE (NÁM STÍ T.G.M. 39, PY ELY). Pražská výtvarnice Květa Vondráčková ( nar. 1955) je keramik a pedagog. Založila vlastní Atelier K pro dě a dospělé, který je akreditovaným pracovištěm Ministerstva školství. Mimo to se věnuje úspěšně i vlastní tvorbě. Severoamerič indiáni jsou stálou inspirací pro její ručně vytvářené nádoby a plas ky. K.V. vystavuje v různých zemích Evropy a pracuje též na zakázku pro čajovny, vinárny a jiné veřejné prostory. Otevřeno: PO a PÁ 14,00 17,00 hodin SO 9,00 12,00 hodin Výstava potrvá do 19. května Těšíme se na Vaši návštěvu. 11

12 PYKULKA duben

13 duben 2008 INZERCE 13

14 Z MĚSTSKÉHO INZERCE ÚŘADU duben 2008 Z MĚSTSKÉHO SPORT ÚŘADU A mužstvo přátelský zápas Pyšely Skuteč 4:1 branky Mastný, Sisel, Fuksa, Zahradník přátelský zápas Pyšely Týnec 1:2 branka Vilímek přátelský zápas Pyšely Vonoklasy 3: přátelský zápas Pyšely Benešov C (dorost Pyšely) 7: přátelský zápas Pyšely Benešov 1 : 4 Jarní část sezóny 2007/2008 začala zápasem Zásmuky Pyšely 2:1 branka Maršoun z penalty Další utkání: Sázava Pyšely od 16:30 hod Pyšely Poříčí od 17 hod Sibřina Pyšely od 17 hod. FOTBAL Mladší žáci halový turnaj v Říčanech 6. místo turnaj na UMT v Benešově 5.místo přátelský zápas Pyšely Nespeky 3: přátelský zápas Pyšely Vlašim 1:5 Přípravka ročníky halový turnaj v Říčanech a opět 1. místo soustředění na hřiš v Pyšelích turnaj na UMT v Benešově a přípravka opět 1. místo. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen pyšelský Jakub Melichar a nejlepší střelec turnaje byl také z Pyšel - Kamil Kulhavý přátelský zápas AC Sparta Praha Pyšely 8:3 branky Kamil Kulhavý 3 Kulhavá M. Pyšelské listy - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne tel , fax , redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu M. Pášová, M. Kulhavá; odpovědný redaktor Petr Slavík NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY SE NEVRACEJÍ ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY 14

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e- mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více