Místostarosta přijal koordinátory projektu Feeling good at my school

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místostarosta přijal koordinátory projektu Feeling good at my school"

Transkript

1 Provoz mateřských škol o letních prázdninách str. 3 V knihovně se setkají sběratelé historických tisků str. 5 Skauti pomohli na faře str. 5 Jubileum Arny Juračkové str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo května 2011 informační čtrnáctideník zdarma Místostarosta přijal koordinátory projektu Feeling good at my school Koordinátory mezinárodního projektu Feeling good at my school přijal v pondělí 16. května na radnici místostarosta Jiří Crha. Za město se projektu účastní Základní škola Erbenova, která je hostitelem závěrečného setkání koordinátorů tohoto dvouletého projektu. Dále jsou do něj zapojeny základní školy z Německa, Švédska, Nizozemí, Litvy, Velké Británie a Polska. Z diskuze mezi zúčastněnými školami vyplynulo, že děti čelí stejným problémům, které ovlivňují jejich duševní i fyzické zdraví. Nezdravá strava, nedostatek pohybu a malé sebevědomí vede TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Rada města vzala na vědomí Sebehodnotící zprávu MěÚ vypracovanou v rámci zavedení modelu CAF a odsouhlasila Akční plán zlepšování pro období květen 2011 březen Město uspělo v roce 2010 na základě výzvy Ministerstva vnitra č. 53 v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se svým grantovým projektem nazvaným Zavedení modelu CAF pro obec s rozšířenou Místostarosta Jiří Crha přijal zástupce zahraničních škol podílejících se na projektu. u mnoha dětí k selhání ve výuce. Projekt měl proto podpořit u dětí zdravý životní styl, naučit je lepším návykům, přivést je ke sportu a zlepšit jejich duševní pohodu, která se pak projeví na jejich zdraví i lepším přístupu ke vzdělávání. Žáci se mj. účastnili mnoha aktivit zlepšujících jejich fyzickou a duševní vitalitu (tanec, vaření, hudba, akrobacie, divadlo nebo natáčení). V neposlední řadě se také naučili angličtinu. Záměrem Zavedení modelu CAF na MěÚ : Rada města schválila Akční plán zlepšování krasobus sezonní turistická linka Skalní mlýn a zpět Trvalou snahou města Blanska na poli cestovního ruchu je zvyšovat jeho návštěvnost t jakožto Brány Moravského krasu. Jednou z aktivit, které budou v roce 2011 s tímto cílem realizovány, je proto i vytvoření sezonní turistické autobusové linky Skalní mlýn. Návštěvníci se za jednotné celodenní jízdné dostanou z krasu do centra Blanska. Podrobnosti k novému projektu a jízdní řád najdete na straně 3. Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý v hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. projektu bylo vytvořit vzdělávací programový balíček, založený na výše uvedených principech, pro trvalé začlenění do výuky ve zúčastněných školách. působností a získalo na jeho realizaci částku v celkové výši ,61 Kč. Tato částka tvoří 85 % nákladů projektu. Zbývajících 15 % v průběhu let zajistí město ze svého rozpočtu. Cílem tohoto projektu, který v Blansku běží od září 2010 až do konce října 2012, je implementovat model CAF Společný hodnotící rámec pro obec s rozšířenou působností. Jeho podstatou je hodnocení řízení výkonnosti organizace s cílem umožnit její postupné zlepšování. Aplikací modelu CAF byly nejprve zmapovány procesy vykonávané MěÚ s následnou snahou dosáhnout zvýšení kvality jejich řízení a výstupů směrem k veřejnosti i ostatním partnerům. Třináctičlenný CAF tým, ustavený z řad zaměstnanců města proškolených v uplatňování této metody, provedl v průběhu listopadu 2010 února 2011 ve spolupráci s externím hodnotitelem tzv. sebehodnocení úřadu podle devíti kritérií stanovených modelem CAF a to na základě jasně ověřitelných důkazů. Nahlížel na činnost organizace (tj. MěÚ ) z několika úhlů současně, na základě jednotného přístupu při analýze výkonnosti úřadu. Hledal přitom jak klíčové silné stránky, tak i příležitosti ke zlepšování.» pokračování na straně 3 Ve středu 18. května se konečně dočkalo oprav silnic po zimě. Došlo na nejkritičtější místa, mj. dlouho zející díru uprostřed silnice na Rožmitálově ulici. Provádějící firma opravy dokončila v pátek 20. května. Od 26. května začne obnova vodorovného značení. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům bude značení provedeno přednostně u přechodů, křižovatek a parkovacích míst pro invalidy. Tímto investiční akce na silnicích nekončí. Od 6. června startují velkoplošné opravy na ulici Erbenově, 9. května a Seifertově BLANSKO 28. KVĚTNA

2 Zpravodaj města Blanska číslo května 2011 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení z 10. schůze rady města ze dne Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Dvorská 26 podala žádost o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na projekt s názvem Za vzděláním společně. Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 5/11 Rozšíření strukturované kabeláže v Nemocnici do plánu investic pro rok Rada schvaluje zapojení úroků ze zhodnocování krátkodobě volných finančních prostředků z hospodářské činnosti do hlavní činnosti rozpočtu města. Rada bere na vědomí Sebehodnotící zprávu MěÚ vypracovanou v rámci zavedení modelu CAF a souhlasí s navrženým Akčním plánem zlepšování pro období květen 2011 březen Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 147/1 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 35 m² (za bývalou školou v Horní Lhotě). Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce čís. SM-Výp/104/94/Ko ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne mezi Městem a S.M.K., a. s., IČ: , se sídlem Skalní mlýn 96,, na výpůjčku pozemku parc. č. 548 v k. ú. Těchov o výměře m², a to dohodou obou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu na předmětný pozemek (pozemek naproti hotelu Skalní mlýn v Moravském krasu, vedle parkoviště). Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 548/1 zahrada o výměře m² v k. ú. Těchov, za účelem vybudování nového dětského hřiště, kterým se rozšíří vybavenost této lokality (naproti hotelu Skalní mlýn v Moravském krasu, vedle parkoviště). Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 31/3 ostatní plocha a části pozemku parc. č ostatní plocha o výměře celkem cca 570 m², oba v k. ú. (tj. částí, jak jsou vyznačeny v přiložené situaci Ing. arch. Martina Habiny, za účelem užívání pozemků pro provedení rekonstrukce budovy Sýpky včetně souvisejících komunikací a parkovacích ploch, na dobu určitou do doby odprodeje předmětných pozemků, a to Ing. Chládkovi, Brno, za nájemné 30 Kč/m 2 /rok + zvyšování o míru inflace od roku Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemků parc. č. 31/3 ostatní plocha a části pozemku parc. č ostatní plocha o výměře celkem cca 570 m², oba v k. ú. (tj. částí, jak jsou vyznačeny v přiložené situaci Ing. arch. Martina Habiny a tak, aby odprodávaná část p. č. 31/3 nezasahovala do původní parcely p. č. PK 31/1 v k. ú. ), za účelem provedení rekonstrukce budovy Sýpky včetně souvisejících komunikací a parkovacích ploch, a to Ing. Chládkovi, bytem Brno, za cenu dle znaleckého posudku tržní v době prodeje s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitostí. Odprodej může být realizován až po kolaudaci příslušných staveb. Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 776 zahrada o výměře cca 100 m ² (cca 8x12 m) v k. ú., za účelem zřízení a provozování letního posezení k restauraci Sklípek Stará Fabrika na ulici Hybešova v Blansku, a to v období vždy duben až září roku, společnosti Game Land, s. r. o., IČ: , se sídlem v Blansku, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za nájemné ve výši 130 Kč/m2/ rok bez DPH + zvyšování o míru inflace od roku 2012 s tím, že nájemné bude placeno jen za měsíce provozu, tj. za duben až září roku a s tím, že nájemce bude provádět sečení trávy na zbývající, nepronajaté části parc. č. 776 zahrada v k. ú.. Rada nesouhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 624/1, 1479/1, 1480/13, 1479/2, všechny v k. ú. za účelem umístění reklamních zařízení billboardů a jejich užívání pro reklamu společnosti Prima, s. r. o. Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 624/1, 1479/1, 1480/13, 1479/2, všechny v k. ú. o výměře cca 6 m² za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení společnosti AutoActivity, spol. s r. o., IČ: , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši Kč/rok + platná sazba DPH + zvyšování o míru inflace od roku 2012, za předpokladu, že reklamní zařízení bude umístěno v souladu s příslušným rozhodnutím či vyjádřením stavebního úřadu. Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 624/1, 1479/1, 1480/13, 1479/2, všechny v k. ú. (částí pozemků, které nejsou pronajaty), za účelem umístění a provozování 5 až 6 ks reklamních zařízení, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou společnosti RESYS steel, s. r. o., IČ: s tím, že ostatní podmínky pronájmu budou upřesněny dalším usnesením rady města, jakmile to bude možné. Rada projednala petici proti plánované výstavbě parkovacích ploch v sídlišti Zborovce, mezi domy Pekařská 2, 4 a Sloupečník 1, 3, projednala sdělení zástupců samosprávy jednotlivých domů a ukládá odboru INV projekt v roce 2011 nerealizovat s výjimkou výsadby části nové zeleně. Rada nesouhlasí s provedením zpevnění stávajícího, v současnosti technicky neupravovaného stavu pozemků pro parkovaní dle žádosti občanů ze zahrádkářské lokality Češkovice. Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor vinárny v suterénu budovy na ul. Sadová 2, nájemce GAME LAND, s. r. o., Sadová 2, pro MaDoCompany, s. r. o., zast. jednatelem firmy panem Dvořáčkem, Horní Lhota 130,, IČ: na dobu 1 roku. Rada souhlasí po úpravě s vypsáním výběrového řízení na vyřešení zásobování elektřinou a teplem vybraných objektů v areálu Sportovního ostrova dle předložené zadávací dokumentace. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout prostor současné kotelny v budově krytých lázní pro instalaci technologického zařízení na výrobu elektrické energie a tepla pro potřeby sportovního ostrova vítězi veřejné soutěže na toto zařízení. Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Nemocnice chystá novinku, vyšetření krevní skupiny Ruku na srdce. Víte, jakou máte krevní skupinu? Troufám si tvrdit, že spousta z vás odpověděla ne. Přitom právě tato znalost vám může zachránit život. Velmi důležitá je např. při úrazech, autonehodách, pro děti, těhotné ženy, při transfúzích a transplantacích. Základním předpokladem pro možnost náhrady ztracené krve krví dárce je jejich vzájemná slučitelnost. Příjemce i dárce musí odpovídat stejné krevní skupině. Nedodržení této zásady může vážně ohrozit příjemce a v některých případech dokonce způsobit jeho úmrtí. V blanenské nemocnici začínají od června 2011 s vyšetřením krevní skupiny pro všechny zájemce. Je určeno všem řidičům, dětem, zkrátka všem, kteří si váží života, říká ředitelka Vladimíra Danihelková. Pokud chcete toto vyšetření absolvovat, vezměte si s sebou jakýkoliv doklad totožnosti k ověření jména a rodného čísla. Vyšetření se provádí každý všední den v době od 7 do hodin, telefonicky je možné dohodnout odběr krve i v pozdějších odpoledních hodinách, doplnila ředitelka s tím, že více informací lze získat na telefonním čísle nebo na u: nemobk.cz. Výsledek vyšetření je vydán jako originál na zalaminované kartičce. Ta obsahuje název zařízení, které vyšetření provádělo, jméno, rodné číslo, příp. fotografii majitele karty, krevní skupinu, datum vyšetření a jméno a podpis laborantky, která vyšetření prováděla. Cena včetně odběru je 160 Kč. Pokud chcete mít na kartičce fotografii, tak si přineste snímek o velikosti 3,5 4,5 cm. MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA ředitelka Nemocnice Přerušení dodávky elektrické energie od 7:00 do 16:30 Těchov - samoty nad Blanskem před Těchovem - dům č. 119, domy č. 128 až 295 a d.č od 7:00 do 17:00 Těchov - místní část Těchov - Češkovice včetně hotelů, lokality Zahradní Město a chatové oblasti od 7:00 do 16:30 Olešná - celá obec Olešná kromě dřevozpracujícího závodu, TV převaděče s přilehlou rekreační oblastí a oblasti Mackův Mlýn. Fotovoltaická elektrárna Sluneta od 6:30 do 13:00 Lažánky - spodní část obce - od domu č.165 a 54 u hl. silnice po domy č. 168 a 173 u hlav. silnice - řada domů od č. 184 po d.č. 213, od 4:00 do 11:00 - ulice A. Dvořáka od ul. Tovární po ul. Mahenova kromě domu č. 1470/4a - ulice Fiignerova od ul. Svitavská po ul. Masarykova - ulice Kollárova od ul. Svitavská po ul. Masarykova kromě domu č. 1198/8 - ulice Mahenova od ul. Svitavská po ul. A.Dvořáka - ulice Svitavská od ul. Tovární po autobusové nádraží a dům č.o ulice Tovární od ul. Svitavská po u. Masarykova - ulice Masarykova domy č.o. 10 Digitalizace kina zase o krok blíž Do kina bude investováno 2,4 milionu + 3D technologie za cca 1,3 mil. Kč. Celkem tedy asi 3,7 milionu korun. Proběhne výběrové řízení na dodavatele technologie, takže cena může být ještě nižší, je přesvědčený místostarosta Jiří Crha. Město připravilo do rezerv částku tři miliony. Na nedávném setkání v Praze se zástupci fondu kinematografie byla městu přislíbena dotace 800 tisíc korun. Písemné potvrzení město obdrží do měsíce. To znamená, že se celý proces, na jehož konci bude zprovoznění nejlepší dostupné technologie, může rozběhnout. Třetí dimenzi by si tak mohli diváci v blanenském kině poprvé užít v podzimních měsících (září říjen) tohoto roku. Staré promítačky ale ve sběrném dvoře neskončí. Využijeme je i nadále na promítání starších snímků, např. filmového klubu nebo nedělních pohádek pro děti, uvedl vedoucí kina Pavel Langr. Výšlap za zdravým vzduchem Sobota 21. května se stala pro pořadatele FIT KLUBU z České asociace sportu pro všechny milým překvapením. A to nejen díky krásnému počasí, ale především přítomností 36 dětí a téměř stejného počtu dospělých, kteří se rozhodli zdolat hořický kopec v rámci 11. ročníku CESTY ZA ZDRAVÝM VZDUCHEM. Ta byla zahájena v 9.30 hodin v Blansku na náměstí Republiky. Dne od 4:00 do 10:00 - ul. Nádražní od ul. Svitavská směr domy č.p. 248 (restaurace), č.o. 33 (TJ). Netýká se areálu nádraží ČD od 4:00 do 9:00 Horní Lhota Ráječko Spešov V obci Spešov bude vypnuta část obce od železničního přejezdu po konec obce směr Rájec a Ráječko včetně vodárenského zařízení V obci Ráječko bude vypnuta: - zástavba stávajících rodinných domů Na Výsluní, nová lokalita rodinných domů ve - výstavbě, vodárna, restaurace Nová č.p.300, ulice Dlouhá - domy č. 279 (Mateřská škola), č ulice Krátká dům č ulice Nová, d.č ulice Sadová od ul. Sokolská po její konec směr Rájec - ulice Sokolská od ul. Sadová směr trať ČD - ulice Sportovní - ulice V Hájíčku - ulice Svitavská V Horní Lhotě bude vypnuta severní část obce - od domu č. 123 po konec obce směrem na Ráječko od 7:00 do 16:30 Těchov - samoty nad Blanskem před Těchovem - dům č. 119, domy č. 128 až 295 a d.č. 197 Kino letos oslaví 90 let od založení. Toto výročí oslaví digitalizací. Projížďka na koních završila výšlap na Hořice. Turistický výšlap byl zpestřen dvojím zastavením, kdy se děti v lese protáhly a prokázaly svoje pohybové dovednosti na překážkové dráze a na laně. Avšak největší odměnou jim byla projížďka na koních připravená v areálu U Strakatého koně. Předškoláci se projížděli v ohradě pod vedením Ing. Polákové a starší děti si vyjely na lesní cesty. Marie Lvová Foto: autorka PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE SLEZÁK AKCE PVC montáž a pokládka broušení parket plovoucí podlahy PVC dodávka materiálu volejte Tel Okresní hospodářská komora poskytne právní poradenství Okresní hospodářská komora poskytuje od 23. května právní poradenství pro členy i nečleny. Tyto služby budou zdarma a poradenskou činnost v oblasti právní problematiky bude poskytovat absolvent právnické fakulty MU, a to vždy v pondělí od do hodin: v lichý týden v prostorách kanceláře OHK, nám. Republiky 1, 4. patro kontakt: Ing. Sedláková, tel v sudý týden v prostorách kanceláře OHK, pobočka Boskovice, Kpt. Jaroše 17 (bývalý objekt Telecomu), 3. patro kontakt: Trávníková Renata, tel Rozpis zubní pohotovosti na červen Služba je sloužena od 8.00 do h. Mimo níže uvedené termíny pak v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel , ve všední dny od do 7.00 h, o sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě MUDr. Staňková Jedovnice, Zdrav. středisko MUDr. Stojanov Poliklinika, Sadová MDDr. Svitač, Pražská 1b MUDr. Ševčíková B., Svitavská 1A MUDr. Ševčíková R. Poliklinika, Sadová MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám Termíny svatebních obřadů na 2. pololetí 2011 Schválené termíny svatebních obřadů na zámku a radnici zámek zámek radnice zámek radnice radnice zámek zámek radnice zámek radnice zámek radnice radnice pátek (radnice i zámek dle zájmu) zámek radnice odbor vnitřních věcí

3 Zpravodaj města Blanska číslo května 2011 informační čtrnáctideník zdarma 3 Myslivecký rok 2010/2011 Posledním březnovým dnem roku 2011 skončil myslivecký rok 2010/2011. Výsledky mysliveckého hospodaření mohla široká veřejnost zhlédnout na chovatelské přehlídce okresu, kterou uspořádala Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek ve dnech 28. až 30. dubna tohoto roku v Černé Hoře. Na území obce s rozšířenou působností (ORP ) se nachází celkem 28 honiteb, které hospodaří na ha honebních ploch. Počet odlovené zvěře se většinou pohyboval zhruba na stejné úrovni předchozího období, což dokládá níže připojená tabulka. Největší meziroční nárůst odlovu vykazuje černá zvěř, které se v naší oblasti daří a zvýšeným odstřelem se eliminuje její přemnožení. Myslivost není pouze o lovu, ale i o péči o zvěř. V zimním období museli myslivci, kterých v rámci územního obvodu ORP působilo v právě skončeném mysliveckém roku 569, zvěř přikrmovat k zajištění její dobré tělesné kondice. K tomu jim sloužilo 403 krmelců, 151 zásypů a 64 napajedel. Druh zvěře Odlov 2009/2010 (ks) Odlov 2010/2011 (ks) Srnčí zvěř Jelení zvěř Daňčí zvěř Mufloní zvěř Černá zvěř Zajíci Bažanti Lišky odbor životního prostředí ČSÚ připravuje došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů Při této akci vybraní sčítací komisaři, kterými jsou v tomto případě výhradně zaměstnanci ČSÚ, navštíví ty domácnosti, které prokazatelně sčítací formuláře převzaly, ale dosud je žádným způsobem vyplněné neodevzdaly. Seznam sčítacích komisařů oprávněných k došetřování je zveřejněn na internetových stránkách Došetřování bude probíhat ve dnech 19. až 30. května. Internetový server, na němž je možné sčítací formuláře vyplnit a odeslat elektronicky, bude v provozu až do 5. června. Výstavba nového bytového domu v lokalitě SEVER III Dne zveřejnilo město záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha v k. ú. za účelem výstavby bytového, popř. bytových domů a souvisejících staveb, tzn. souvisejících komunikací a zelených ploch. Výstavba by měla probíhat na v současné době travnaté ploše, podél místní komunikace ulice Dvorské směrem k autobusové točně na sídlišti SEVER III.» pokračování ze strany 1 K silným stránkám MěÚ na základě této analýzy mimo jiné patří: dlouhodobě kvalitní výsledky finančních kontrol a auditů trvalá snaha zastupitelů o hledání politického konsensu napříč stranickým spektrem při řešení zásadních otázek rozvoje města a fungování úřadu bezproblémové zajištění výkonu státní správy i při častých legislativních změnách dodržování stanovených lhůt ve správním řízení vysoká úroveň podpory věnovaná sociálně znevýhodněným občanům ochrana životního prostředí je jednou z priorit organizace přes narůstající agendu se postupně snižuje počet zaměstnanců sestupná tendence v počtu oprávněných stížností na zaměstnance vypracovaný systém podpory aktivit občanů, jejich sdružení apod. formou dotací a příspěvků otevřenost vůči podnětům veřejnosti, využívání široké škály informačních kanálů dobrá úroveň komunikační sítě Existuje však také celá řada příležitostí pro zlepšení: MěÚ nemá doposud jasně formulovanou svou vizi Po ukončení výstavby bude dle zveřejněného záměru investorovi odprodán pouze pozemek, zastavěný bytovým domem. Záměr města včetně přílohy zůstává zveřejněn na elektronické úřední desce města Blanska až do , kde se mohou zájemci i veřejnost s podrobnostmi záměru města a lokalitou určenou k výstavbě seznámit. odbor investic a územního rozvoje ve strategických dokumentech pravidelná aktualizace strategických dokumentů, zejména strategického plánu rozvoje města zapracování strategie rozvoje městského úřadu do strategického plánu města realizace průzkumů spokojenosti veřejnosti, dotazníkových šetření a jejich vyhodnocení vypracování metodiky měření spokojenosti zákazníků úřadu provádění anket mezi zaměstnanci více úsměvu při komunikaci s občanem, posilování osobní odpovědnosti zaměstnanců za celkový obraz organizace postupné další rozšíření vyvolávacích systémů na úřadě s cílem zkracovat čekací dobu intenzivnější využití dotačních programů pro získání finančních prostředků na uplatnění plánovaných změn plánování cash flow v jednotlivých letech a měsících zavedení systému pro sběr a vyhodnocení požadavků v oblasti informatiky (helpdesk) další rozvoj informačních technologií, prohlubování znalostí zaměstnanců rozšíření metod benchlearningu (učení se na pozitivním nebo i negativním příkladu jiných) snižování energetické náročnosti provozu budov, průběžné zlepšování vybavení úřadu Ani autem, ani klusem, do krasu jen Krasobusem! Trvalou snahou města Blanska na poli cestovního ruchu je zvyšovat jeho návštěvnost jako brány Moravského krasu. Jednou z aktivit, které budou v roce 2011 s tímto cílem realizovány, je proto i vytvoření sezonní turistické autobusové linky Skalní mlýn. JÍZDNÍ ŘÁD KRASOBUS Cena celodenního jízdného je stanovena na 44 Kč včetně DPH, děti do 6 let mají jízdu Krasobusem zdarma. Spoj bude vyjíždět z autobusového nádraží, směrem na na Skalní mlýn a následně zajíždět až do centra města, aby turisté mohli navštívit zámek, aquapark nebo využít služeb infocentra. Součástí propagační kampaně k zahájení provozu linky bude proto i apel na blanenské podnikatele v oblasti turistických služeb, aby v hlavní turistické sezoně zejména o víkendech rozšířili provozní dobu svých zařízení. Do projektu se v prvním roce jeho fungování hodlají zapojit a finančně jej podpořit ČAD, Město, S.M.K., a.s., Správa jeskyní Moravského krasu a ČD. ČAD navíc přispívá i poskytnutím reklamní plochy na autobusu a vnitřního LCD monitoru k promítání reklamních spotů partnerů projektu zdarma. Hlídky mladých zdravotníků z celé ČR se sjedou do Blanska Ve dnech se v Blansku uskuteční celostátní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků. Soutěžním dnem je sobota. Republikové kolo proběhne v ulicích města Blanska v sobotu Předpokládaný start je v hodin. Poté se soutěžící rozejdou na stanoviště, která budou v ulicích města Blanska, na veřejných prostranstvích a na náměstí Republiky, kde bude umístěn stan BESIPU. Soutěžních stanovišť bude celkem osm. Vyhlášení výsledků se uskuteční cca v hodin na zimním stadionu, kde je i start soutěže. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Jihomoravského kraje Provoz mateřských škol o letních prázdninách 2011 Od 29. srpna 2011 budou v provozu všechny mateřské školy s výjimkou mateřských Propojení obou těchto turistických center by mělo přinést nejen častější a pohodlnější dopravní spojení turistům mířícím za zážitky do Moravského krasu, ale také zvýšit jejich návštěvnost v samotném městě Blansku. Na rozdíl od běžné autobusové linky Skalní mlýn nebude tato okružní linka končit na autobusovém nádraží, nýbrž zaveze turisty i do samého centra města. Linka, pro kterou bylo v internetovém hlasování veřejnosti na www. blanensko.cz vybrán název Krasobus, bude v provozu od 4. června do 25. září o víkendech a v červenci a v srpnu i ve všední den 4 denně. Krasobus nebude součástí běžných linek v rámci IDS Jihomoravského kraje a jízdenky na něj se tudíž nebudou prodávat přímo u řidiče, nýbrž na předem určených a zvlášť označených prodejních místech (nádraží ČD, autobusové nádraží, Blanenská informační kancelář Blanka, Zámek, Aquapark, Skalní mlýn a některá vybraná ubytovací zařízení). Jízdenka bude navíc pro škol v městských částech Těchov a Dolní Lhota, kde bude provoz zahájen 1. září rok 2011 obsahovat následující slevové kupony: slevu 15 % na Combi jízdenku (vláček a lanovka na Macochu) slevu 10 % na vstup do Kateřinské jeskyně slevu 50 % na vstup na Zámek slevu 15 % na vstup do Aquaparku, aut. st. 10:15 12:15 13:45 15:45 10:15 12:15 13:45 14:15 15:45 16:15, ČKD Orlík 10:20 12:20 13:50 15:50 10:20 12:20 13:50 14:20 15:50 16:20, přehrada 10:23 12:23 13:53 15:53 10:23 12:23 13:53 14:23 15:53 16:23 Skalní mlýn 10:27 12:27 13:57 15:57 10:27 12:27 13:57 14:27 15:57 16:27, aut. st. 10:39 12:39 14:09 16:09 10:39 12:39 14:09 14:39 16:09 16:39, Poříčí 10:41 12:41 14:11 16:11 10:41 12:41 14:11 14:41 16:11 16:41, nám. Svobody 10:43 12:43 14:13 16:13 10:43 12:43 14:13 14:43 16:13 16:43, nám. Republiky 10:45 12:45 14:15 16:15 10:45 12:45 14:15 14:45 16:15 16:45, aut. st. 10:47 12:47 14:17 16:17 10:47 12:47 14:17 14:47 16:17 16:47 Všechny zastávky Krasobusu budou označeny speciálním logem a bude na nich vyvěšen aktuální jízdní řád spoje. 6+ jezdí o víkendech a o státních svátcích; jezdí ve všední dny INZERCE VE ZPRAVODAJI Zavedení modelu CAF na MěÚ : Rada města schválila Akční plán zlepšování trvalé snižování provozních nákladů úřadu vylepšení bezbariérového přístupu budovy nám. Svobody 3 vytvoření nového grafického zpracování internetových stránek města Na základě šetření CAF týmu byla radě města na její 10. zasedání dne předložena tzv. Sebehodnotící zpráva a také první Akční plán zlepšování, tj. návrhy na realizaci opatření vycházejících právě z příležitostí pro zlepšení činnosti úřadu. Radou schválený akční plán zahrnující úkoly zaměřené jak do vnitřní struktury úřadu, tak vůči vnějším partnerům, bude na MěÚ naplňován od května 2011 do konce března Objevují se v něm některé z výše uvedených bodů, jako jsou četnější průzkumy názorů a spokojenosti veřejnosti nebo využití metod benchlearningu, ale také např. vytvoření pozice manažera kvality, který bude koordinovat naplňování akčního plánu na úřadě a další aktivity sloužící k soustavnému zvyšování kvality na MěÚ. Do této pozice byla od května 2011 ustavena stávající interní auditorka úřadu, takže vytvořením této pozice zároveň nedošlo k navýšení funkčních míst. Mgr. Jiří Kučera odbor kancelář tajemníka červen září červenec srpen víkendy + svátky týden týden týden týden Předmětem dohody s ČD je pak zahrnutí Krasobusu do komunikační kampaně věrnostního programu ČD Bonus. Komunikační kampaň je zcela financována ze zdrojů ČD. Jako protihodnota bude pro držitele jízdenek ČD s cílovou stanicí (ne starších než týden) platit sleva 20 % z ceny jízdenky na Krasobus. Po skončení sezony 2011 dojde k vyhodnocení projektu a město je společně s dalšími partnery připraveno podílet se na úhradě případné ztráty vzniklé provozem sezonní linky, nicméně všechny zainteresované subjekty se domnívají, že k tomu nebude muset dojít a projekt Krasobusu si získá mezi turisty oblibu a stane se výrazným přínosem pro zvýšení návštěvnosti ve městě i v okolí. Přispěje tak k zatraktivnění města, a tím v konečném důsledku i k vytváření dalších pracovních příležitostí a příjmů spojených s turistikou. odbor kancelář tajemníka Michal Hašek spolu se starostou města Blanska Lubomírem Toufarem. Organizaci 31. kola zajišťuje Oblastní spolek Českého červeného kříže. Děti se utkají v praktických dovednostech z první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků na věrohodně namaskovaných figurantech simulujících vážná i lehčí poranění, s nimiž se můžeme kdykoli setkat při sportu, v dopravě, v domácnostech i jinde v běžném životě. Český červený kříž (ČČK) pořádá každoročně soutěžní klání nejlepších mladých zdravotníků na okresní, krajské i celostátní úrovni. Tradice těchto soutěží je známá více než půl století. V loňském roce se prostřednictvím akcí organizovaných ČČK seznámilo s problematikou první pomoci téměř dětí. Mladí zdravotníci si pod vedením učitelů-zdravotníků v kroužcích na základních školách a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií seznamují se základy první pomoci. Nenásilnou formou se tak dozvědí a naučí se, jak v nouzi pomoci kamarádovi, sobě či třeba rodičům. Vždyť znalost základů první pomoci by měla patřit k výbavě každého z nás. Učitele-zdravotníky připravuje Český červený kříž, který také pro práci kroužků zdravotníků vydává potřebné materiály a publikace či pro děti pořádá letní pobytové akce spojené s výukou první pomoci. Projekt podporuje také Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen Informace k přijímání dětí na prázdninový provoz v jiné mateřské škole: K prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole budou s ohledem na omezený počet míst ve volné kapacitě přijímány děti podle kritérií stanovených řediteli jednotlivých mateřských škol. Od 1. června do 10. června 2011 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí; do konce měsíce června 2011 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí. Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. 5. týden týden týden týden MŠ Údolní X X Provoz Provoz X X X X MŠ Divišova X X X X Provoz Provoz X X MŠ Dvorská 30 Provoz Provoz X X X X X X MŠ Dvorská 96 X X X X X X Provoz Provoz MŠ 2A Rodkovského X X X X X X Provoz Provoz MŠ 2B Rodkovského Provoz Provoz X X X X X X ZŠ a MŠ Dvorská 26 Provoz Provoz X X X X X X MŠ Těchov X X X X X X X X MŠ Dolní Lhota X X X X X X X X odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

4 Jemelkova Brno Starý Lískovec tel./fax: mobil: Jihmorava 2011 obalka.indd :19:27 Zpravodaj města Blanska číslo května 2011 informační čtrnáctideník zdarma 4 BLANENSKÁ MUZEJNÍ NOC aneb V příšeří řádí příšery (placená inzerce) Cestování po Moravě zpříjemní nová publikace Vážení spoluobčané, s potěšením Vám mohu oznámit, že v květnu letošního roku byla vydána publikace Cestujeme po Moravě Jihomoravský kraj. Můžete ji získat na městských a obecních úřadech, na informačních centrech, muzeích, ZOO... a samozřejmě na naší firmě. A navíc každým rokem můžete navštívit náš stánek na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni a Lysé nad Labem. Seznam distribučních míst Vám rádi sdělíme. V této publikaci si můžete přečíst o historii či současnosti měst, obcí, tipy na výlety, kulturním a sportovním vyžití v jednotlivých okresech, některých restauracích a ubytovacích kapacitách, ale i o méně známých památkách. Přijdou si na své milovníci koupání, cykloturistiky i turistiky. To vše Vám přiblíží publikace Cestujeme po Moravě. Vydali jsme již všech 14 krajů ČR. Stačí jen vyrazit a poznávat krásy naší České republiky. Ti, kteří raději hledají na internetu si mohou prohlédnout on-line verzi na nebo www. cestujemepomorave.cz, Nyní pro vás připravujeme nové, přehlednější webové stránky, které od května budou fungovat jako portál. Stavíte, zařizujete podívejte se na naše stránky Dále jsme pro Vás připravili novou službu: Potřebujete pohlídat dítě, odvézt dítě do školky, do kroužku a zpět? Nezvládáte běžný úklid, velký nákup, mytí oken? Dělá vám problémy oběhnout úřady nebo potřebujete odvézt k lékaři? Chcete jet na návštěvu, ale cestování hromadnou dopravou je pro vás obtížné a zdlouhavé? S námi to bude hračka, vše zajistíme. Stačí jen zavolat na tel , www. Znojmo Cestujeme po Moravě Brno Vyškov Lednice Brněnsko Blanensko Břeclavsko Hodonínsko Vyškovsko Znojemsko Macocha Hodonín Jihomoravském kraji Vše, co můžete navštívit v Jihomoravském kraji Dodávky a montáže oplocení pro firmy a velké stavební subjekty Foto: Mgr. František Maršálek peceovas.cz. Sdělíte nám Vaše požadavky a dále se nemusíte o nic starat. Kolektiv firmy Aspida s.r.o. Vám přeje krásné chvíle strávené s publikací Cestujeme po Moravě Jihomoravský kraj. Aspida s.r.o., Černovická 13, Brno V muzeu uspořádali speciální prohlídku pro slabozraké a nevidomé Na speciální hmatovou prohlídku do blanenského zámku přišli slabozrací a nevidomí už posedmé. Letos byla na žádost účastníků výstava posunuta na brzké odpoledne. Pracovníci muzea pro ně připravili desítky předmětů, mj. Symphonion hrací strojek na kovové desky, starý gramofon, formy na máslo, zbraně, samopal, mlýnky, pražič kávy či litinové sošky. Představen byl i kostým z dvacátých let 20. století, v kterém ochotníci tehdy hráli divadlo. Vystaven bude na speciální výstavě o dějinách blanenského divadla. Akce Dny umění nevidomých na Moravě zde běžela alespoň patnáct let. Jenže si nejsem jistá, jestli ještě existuje. Pražské ústředí s námi nekomunikuje, nemáme informace, a tak akci děláme už druhým rokem na vlastní pěst ve spolupráci s místní organizací SONS, prozradila ředitelka muzea Eva Nečasová. Ne všechny exponáty jsou pro hmatovou prohlídku vhodné, a tak každý rok pracovníci vybírají ty nejzajímavější pohyblivé strojky, tvarem a povrchem zajímavé věci, mnohdy i takové, které nejsou veřejně vystaveny, Nevidomí si mohli osahat vystavené exponáty. ale jen v depozitáři muzea. Už dříve měli nevidomí možnost prohlédnout si i stálou expozici umělecké litiny. Stanislav Mrázek

5 Zpravodaj města Blanska číslo května 2011 informační čtrnáctideník zdarma 5 Probíhá oprava náhonu u Salmova jezu K vypuštění náhonu kvůli rekonstrukci dojde jen na nezbytně dlouhou dobu. V týdnu od budou prováděny práce na stavbě Oprava opěrné stěny náhonu u Salmova jezu, III. část v blízkosti vybudované cyklostezky u řeky Svitavy. Pracemi dojde k dotčení betonového mostku, který bude odbourán, rozebrán a dále bude demontováno zábradlí mostku a odbourání rozpadajících se stěn náhonu. Vzhledem k těmto skutečnostem bude mostek mimo provoz. Harmonogram prací je následující: v týdnu od demontáž mostku a bourací práce v týdnu od bourací práce a betonáž zdí v týdnu od technologická přestávka v týdnu od montáž mostu a dokončovací práce. Předpokládané dokončení stavby je do Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení vybrána společnost Výstavba IS, spol. s r. o., Brněnská 117/18, Letovice. odbor investic a územního rozvoje V knihovně se setkají sběratelé historických tisků o Blansku a okolí Historické pohlednice, fotografie, reklamní cedule, odznaky nebo třeba i živnostenské listy to vše by mělo být k vidění na prvním setkání sběratelů v blanenské knihovně. Cílem je, aby se sběratelé i pořadatelé mezi sebou poznali, objevit nové věci a případně si i nějaké mezi sebou vyměnit. Zaměřeno bude hlavně na a Moravský kras, ale když se historické předměty budou vázat k širšímu okolí města, také nevadí, ujistil Pavel Svoboda. Setkání má být více burzou než výstavou historických knih, ale v tomto prvním ročníku se to určitě bude hodně vzájemně prolínat. Uskuteční se v sobotu 11. června 2011 od 9 do 12 hodin ve výstavní místnosti knihovny. Bližší informace a přihlášky přijímá: Pavel Svoboda, studovna a čítárna knihovny, tel , V zámku chtějí rozšířit stálou expozici o bydlení Já jsem také skaut, takže hnutí je mně blízké. V našem farním společenství je velké množství skautů i vedoucích. Tím pádem je spolupráce s oddíly nastavená na velice úzké vazby. Takže Skauti pomohli mj. vyčistit farní zahradu od kamení. V rámci mezinárodního festivalu dechových orchestrů Letovice 2011 se v Blansku uskutečnil koncert Dechového orchestru VOZO- KANKA ze Slovenska a Orkiestra Deta Chelmińskiego Domu Kultury z Polska na náměstí Svobody. Ve dnech 14. a se na Zámku v Letovicích konal Mezinárodní festival dechových orchestrů Letovice 2011, a to na počest 60 let existence ZUŠ Letovice a 40 let od založení dechového orchestru ZUŠ Letovice. Na festivalu vystoupilo ve dvou dnech 24 orchestrů, z toho čtyři zahraniční ze Slovenska, Polska, Německa a Chorvatska. Celkem ve velkém sále jízdárny na Zámku Kromě ložnice na snímku vystavují v zámku dětský pokoj, měšťanský budoár a kuchyň. Muzeum podalo žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Stálá expozice Bydlení na blanenském zámku II. etapa. V plánu máme vybudovat další pokoje, zřejmě budoáry, protože kuchyň už jednu máme, a rozšířit tak stávající expozici v prvním patře, uvedla ředitelka Muzea Eva Nečasová. Zatím jsou v místech plánovaných nových pokojů informační panely o hradu Blansek. Teď rozdělují expozici o bydlení na zámku na dvě části. Přestěhovat by se měly do expozice o Moravském krasu. Pracovníci muzea se při plánování interiérů snaží držet vzhledu podle starých pohlednic. Zámecké pokoje byly většinou určeny pro spaní, jen některé sloužily jako budoár. Nyní je zde k vidění taková spolupráce typu pomoc, organizace, volný čas dětí, to je celkem živé. Komunikoval jsem s vedením Obroku a v rámci dne dobročinnosti jsme se domluvili, že jedna skupina přijde pomoci Letovice zahrálo na osm set muzikantů. Malou ochutnávku v podobě ložnice, dětský pokoj, měšťanský budoár a kuchyň. Skauti pomohli na farní zahradě Setkání Obrok znamenalo pro skauty nejen zábavu, poznávání okolí a hry, ale také pomoc ostatním. Pomohli například uklidit zahradu římskokatolické farnosti. upravit okolí fary, popisuje zapojení skautů do úpravy zahrady farář Jiří Kaňa. Hned ráno na zahradu fary dorazila asi padesátka skautů. Pustili se do čištění zahrady od kamení, navážek a suti. Zpracovali dřevo, aby se mohlo vyklidit a pomáhali s celkovou úpravou prostor. Plánujeme zde zřídit dětské prvky, ale spíš přírodního charakteru břehy, svahy, vrbové domečky, amfiteátr s ohništěm apod., vyjmenovává farář. V denním plánu byl i nový plot pro ovce, které zde mají z didaktických důvodů pro děti, aby se učily starat o zvířectvo. Vzájemná spolupráce skautů a farnosti tímto ale nekončí. V plánu je využití volných prostor ve staré faře pro skautské klubovny. Stanislav Mrázek Dvě zahraniční dechovky se představily na náměstí v Blansku Orkiestra Deta Chelmińskiego Domu Kultury z Polska výše zmíněných zahraničních souborů přivezli pořadatelé i do Blanska. Pohled na střed města rok Zábrany proti lhostejnosti V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) zabezpečují knihovny poskytování informací i z vnějších zdrojů pomocí telekomunikačních zařízení. V praxi se nejčastěji jedná o připojení k internetu. To bylo podporováno dotačními programy již od druhé poloviny devadesátých let. Prvotní dotace směřovaly na vlastní napojení, nákup počítačů a dalších koncových zařízení. Vše, co následovalo po vyčerpání dotace v jednom kalendářním roce, si knihovna či její provozovatel museli financovat z vlastních zdrojů. Nejinak na tom byla i Městská knihovna. Značnou část nákladů na zřízení i provoz internetu hradil zřizovatel Město. Důsledkem postupně rostoucích nákladů na provoz veřejného internetu bylo, že knihovny a jejich zřizovatelé hledali cestu alespoň k částečné úhradě a zaváděli různé druhy poplatků ve vztahu k uživatelům. Tyto částečné poplatky vyžadovala i naše knihovna. Od začátku letošního roku nastal zlom a v součinnosti s přijetím nového knihovního řádu může internetové služby využívat každý návštěvník knihovny, který ovládá základy práce s počítačem Ve studovně a čítárně je osm stanic s přístupem k internetu. Dohled nad nimi mají pracovníci knihovny. I tak lze nazvat opatření probíhající v těchto dnech na novém dětském hřišti Písečná. To bylo vybudováno kromě vlastních zdrojů města (cca 40 %) tak z prostředků státu prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady na toto hřiště činily cca 1,9 mil. Kč. Vyjma herních prvků je součástí prostoru tohoto hřiště intenzivní parková výsadba zeleně, jednak z důvodu vytvoření parkového charakteru hřiště, zároveň plnící funkci stabilizace svahů. Po 5 měsících provozu je tato zeleň z 30 % zlikvidována a město je nuceno ji obnovit. Tzn. obnovit a důsledně ochránit před vnikem dětí a jejich nenechavých rukou. To, že děti takové jsou, je všeobecně známo, stejně jako to, že rostou pekelně rychle. Koexistence zeleně a hracích ploch je má učit, za podpory jejich rodičů a dospělých, vzájemnému respektování potřeb organických a živočišných druhů. A v tuto chvíli vstupuje do role ona lhostejnost dospělých a jejich netečnost. I na dětském hřišti platí pravidla a toto veřejné prostranství je stejně jako ostatní plochy sídliště vizitkou kultury, vzdělanosti a inteligence chování lidí toto hřiště užívající. Važme si toho, co máme, a snažme se hodnoty udržet třeba tím, že děti upozorníme, ať neničí místa, která nejsou určena ke hraní. odbor investic a územního rozvoje Hřiště pro děti na Písečné dostalo loni novou podobu a kvalitní vybavení. Internet v knihovně přístupný všem Od začátku letošního roku mohou všichni návštěvníci knihovny využívat internet zdarma. a internetem, zdarma. Od tohoto okamžiku nastal nebývalý zájem o práci na počítačích. Využívají je především občané cizí národnosti, studenti, nezaměstnaní, ale i náhodní návštěvníci Blanska. K 30. dubnu 2011 pracovalo v knihovně na počítačích celkem občanů, což představuje téměř celoroční návštěvnost roku loňského. Nejvíce využívanou službou je elektronická pošta k zasílání zpráv včetně přiložených souborů. Brouzdání po netu zaměřují uživatelé především na vyhledávání nových pracovních nabídek, nákupy různého zboží, vyhledávání informací spojených se vzděláváním či svými zájmy (dovolená, koníček, seznámení atd.). Stranou nezůstává textový editor k psaní osobních životopisů, úředních podání, školních úkolů. Nárůst zájmu o internetové služby nás mile překvapil a zároveň dokazuje, že ne každý si tento zdánlivý luxus může dovolit. Tímto počinem naše město i jeho knihovna plní jednu z priorit demokratické společnosti rovnoprávné podmínky pro přístup k informacím a jejich všeobecnou dostupnost, zakončil Pavel Svoboda. Městská knihovna

6 Zpravodaj města Blanska číslo května 2011 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do 1. 6., Galerie města Blanska Výstava obrazů Vladimíra Houdka: Magion do , knihovna Oldřich Klíma: Fotografie do , muzeum SMÍŘENÍ obrazy a kresby Václava Lamra do , Galerie města Blanska Sbírky motýlů Sbírky motýlů děti vytvořily v rámci soutěže O nejkrásnější a nejzajímavější sbírku motýlů. do , muzeum Karel Absolon fotografie z evropských krasů Soubor snímků pořízených Karlem Absolonem při jeho výzkumných cestách po Balkáně a Francii. Fotografie ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů v h v h, h, kino ČERTOVA NEVĚSTA Nová česká pohádka režiséra Zdeňka Trošky. ČR / 101 minut / přístupný / česká verze ve h, kino HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ Praktická Emma k tomuto svéráznému životnímu stylu dospěla především proto, že jako doktorka aspirující na atestaci nemá na žádný vztah čas a energii, jen občas potřebuje povolit ventil. USA / 112 minut / do 12 let nevhodný ve h, kino LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI Jamie (Jake Gyllenhaal) se ve chvíli, kdy praštil s medicínou, stal profesionálním flákačem. Jedinou věcí, kterou umí, je balení holek. Tenhle talent vyžaduje slušné přesvědčovací schopnosti, a tak se Jamie nechá zlákat na práci reprezentanta velkého farmaceutického koncernu. Když čeká na audienci v jedné čekárně, uvidí JI, krásnou a smyslnou Maggii (Anne Hathaway). USA / 112 minut / do 15 let nepřístupný v h, h, kino PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VL- NÁCH PODIVNA Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou ze své minulosti (Penelope Cruz), není si jistý, zda jde o lásku nebo zda tato žena jen hraje na city a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí. USA / 137 minut / přístupný / česká verze ve h, kino ODNIKUD NĚKAM Určitě jste o něm četli v bulváru. Hollywoodské zlatíčko Johnny bydlí v proslulém hollywoodském hotelu Chateau Marmont. Jeho okolí brázdí v nadupaném Ferrari, a když je zrovna doma, bývá tam s ním dostatek krásných dívek nebo uklidňujících prášků, které mu pomáhají tenhle sladký život zvládnout. Z ničeho nic se jednoho dne přede dveřmi jeho apartmá objeví jedenáctiletá dcera Cleo, jediný úspěch jeho jinak velmi nevydařeného manželství. Jejich setkání donutí Johnnyho, aby se ohlédl za svým dosavadním životem a upřímně si odpověděl na otázku, ke které dříve či později dospěje každý. Nešel jsem náhodou po špatné životní cestě? Režie Sofia Coppola (Ztraceno v překladu). USA / 98 minut / do 15 let nepřístupný v h v h, h, kino MEDVÍDEK PÚ Společnost Walt Disney se vrací do Stokorcového lesa. Tento nový animovaný snímek, který oživuje nadčasové kouzlo, vtip a žertovnou atmosféru původních krátkých filmů, divákům znovu nabízí možnost bavit se ve společnosti přihlouplého Medvěda a jeho přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka... a pochopitelně také Ijáčka, který ztratil ocásek. USA / 70 min. / přístupný / česká verze ve h, kino THOR Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá ani ránu. Je to bůh a také rebel. A možná se stane legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu. Thor se zrodil v severské mytologii a je zároveň členem elitní líhně superhrdinů komiksového gigantu Marvel, který už přivedl na plátna kin jeho sourozence Spidermana, Ironmana nebo mutanty X-Men. Thor je ale výjimečný. Mimo jiné i tím, že se jeho filmového příběhu ujal slavný specialista na Shakespeara Kenneth Branagh. USA / 114 minut / do 12 let nevhodný / česká verze v h a h v h, kino V PEŘINĚ V den celostátní premiéry uvádíme nový český film! Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohádce F. A. Brabce. Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná, Matěj Převrátil, Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Nina Divíšková, Arnošt Goldflam, Jiří Mádl a další. ČR / 103 minut / přístupný / česká verze. Další akce , zámecký park Historický jarmark a oslava Dne dětí Bližší informace na 1. straně a na plakátech v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Boží láska diskuzní večer v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Buďme připraveni na léto Začněte s námi společně zdravě a hravě hubnout. Zkontrolujeme jídelníček, doporučíme cvičení a zkontrolujeme naše pokroky. Poslední předprázdninové setkání. 6. pokračování úspěšných besed HUBNEME s Mgr. I. Klimešovou. 31. května v h, Galerie města Blanska Workshop k výstavě Vladimíra Houdka: Magion a vždy od 16 do 19 hodin. Dvouodpolední malířská dílna. První odpoledne bude řemesnětechnologické, kde si kompletně připravíte malířské plátno k malbě sestavení rámu, napnutí plátna, našepsování plátna. Druhé odpoledne bude zaměřeno na samotný tvůrčí proces malby inspirované tvorbou Vladimíra Houdka a výtvarnými vlivy informelu a geometrické abstrakce, které se setkávají v aktuálně vystavených plátnech v Galerii města Blanska. Zájemci se musí přihlásit předem do : osobně v kanceláři Galerie města Blanska, em nebo telefonicky na čísle Vstupné 100 Kč v h, ZUŠ, sál Kollárova 8 Koncert muzikálových a populárních melodií Účinkují žáci pěveckého a tanečního oboru. Jako host vystoupí členka Městského divadla Brno Hana Holišová a bývalý žák naší školy, letošní absolvent brněnské konzervatoře Petr Kadidlo. Pořádá: ZUŠ v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Vaříme dětem dle zkušeností našich babiček Povídání o vaření a přípravě stravy pro malé děti, používání bylinek a výměna receptů. Cyklus o zdravém a dobrém vaření v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Hádej, kdo jsem Soutěžní odpoledne pro rodiny s dětmi k Mezinárodnímu dni dětí. Vstupné na párek, chléb a hořčici v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Malovánky se Šárkou Veselé výtvarné tvořeníčko se Šárkou pro batolata od 1 roku. Poplatek na materiál za vstup, napište jeden den předem na abychom si připravili pro vaše děti materiál v h, knihovna Přednáška Aleše Blahy Přednáška studenta politologie FF UP Olomouc ve h, parkoviště u hotelu Dukla Sraz vozů Škoda všeho stáří Jízda zručnosti zaměřená na přesnost v h, Dělnický dům Národopisný večer Vystoupení folklorních souborů Drahánek a Drahan a jejích cimbálové muziky. Pořádá: Soukromá ZUŠ v h, dřevěný kostelík Jarní koncert Komorního orchestru města Blanska Na programu skladby Edvarda Griega, Antonia Vivaldiho, Harolda Arlena, Nico Dostala a Rudolfa Frimla v h, sál okresního soudu Závěrečné absolventské vystoupení žáků tanečního oboru Pořádá: ZUŠ v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Boží záchrana diskuzní večer v 9.00 h, knihovna Cesta za pohádkou Prohlídka Městské knihovny, povídání o projektu Celé Česko čte dětem. Sraz v 8.50 hodin před městskou knihovnou na ulici Rožmitálově v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Výtvarná dílna na všemožný způsob Vedou Anička Bylinka Skryjová a Martina Malví Nejezchlebová. Tato závěrečná dílna nebude specializovaná na žádnou výtvarnou techniku. Budete mít možnost vyzkoušet si kterýkoli způsob výtvarničení, který bude zrovna dostupný korálkování, malba na sklo, drátkování a mnohé další. Vstupné dobrovolné. Pokud se rozhodnete dílka v Ulitě ponechat, můžete jimi Ulitu podpořit, protože budou prodávána na festivalu Muzika pro Karolínku v 9.00 h, knihovna Slavnostní pasování nových čtenářů Za účasti starosty města Blanska Lubomíra Toufara v h, ZUŠ, Zámek 3 Počmárej papír, namaluj obraz, uplácej něco z hlíny vždy od 14 do 17 h kolem školy a v ateliérech. Výtvarná odpoledne pro kolemjdoucí v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b 2. Setkání rodičů s dětmi s bezlepkovou dietou Přijďte se navzájem podpořit a popovídat si o radostech i starostech ve vaší rodině v h, Dělnický dům Absolventský koncert tanečního oboru Absolventi I. stupně a žáci II. stupně. Pořádá: Soukromá ZUŠ v h, Katolický dům Indonésie přednáška O putování po městech i přírodě ostrovní Indonésie hovoří a snímky promítá cestovatel Martin Hájek v h, Dělnický dům Vystoupení literárně-dramatického oboru Pořádá: Soukromá ZUŠ v h, Punkevní jeskyně Čarovné tóny Macochy Koncerty v Punkevních jeskyních Hudební festival se světelnými animacemi v unikátním prostředí Punkevních jeskyní. Předprodej v Informační kanceláři Blanka, tel Irena Budweiserová a skupina Fade In Jiří Stivín Ivo Jahelka Martina Kociánová mezzosoprán, Kateřina Englichová harfa Začátky koncertů vždy od 18 hod. Součástí koncertu je prohlídka jeskyně s plavbou po ponorné říčce Punkvě v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Koncert Jen tak tak Sezonu v čajovně a klubu Ulita uzavře tato jindřichohradecká kapela, která na folkové scéně působí již dvacet let. Bude to jeden z jejích posledních koncertů v dosavadní sestavě. Po koncertě bude následovat Nakládačka. Doneste vlastnoručně nakládané sýry, buřty, maso, okurky či jiné laskominy a podělte se o ně s ostatními v h, Dělnický dům Divadlo: Agnes Belladone Hrdinkou příběhu je slavná herečka, která je sice na vrcholu sil, obdivovaná přáteli, ale zároveň zneužívaná obchodníky s uměním i novináři. Režie: J. Kačer, účinkují: N. Divíšková, K. Macháčková/M. Hradská, A. Kubačáková, J. Kačer/I. Vyskočil, K. Soukup, M. Kubačák. Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, tel v 9.00 h, knihovna Setkání sběratelů historických a současných knih o Blansku a Moravském krasu Od 9 do 12 hodin ve výstavní místnosti knihovny. Více informací na straně v h, fara Pouť do Křtin Každý rok organizuje Farnost sv. Martina svatodušní pouť do Křtin. Pěší poutníci vycházejí v h od fary a autobusy pro poutníky vyjíždějí v h ze zastávky u čerpací stanice Benzina v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Modlitby za nemocné Slovem a modlitbami slouží kazatel Jean Francois. Přijďte zažít dotek Boží moci ve jménu vzkříšeného Ježíše Krista, který má moc uzdravit každou oblast vašeho života ducha, duši i tělo, rodinu, vztahy i finance. Vstup zdarma v h, dopravní hřiště Dny bez úrazů Pobyt na dopravním hřišti děti 1 2,5 roku odrážedla, děti 2,5 6 let tříkolky, koloběžky, kola + helma na kolo s sebou. Na hřišti je možné zapůjčit koloběžku nebo kolo. Akce je pořádána za laskavé podpory firmy BESIP a koná se v rámci kampaně Sítě MC ČR Táta dneska frčí v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Boží smíření diskuzní večer v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Pitný režim u kojenců a malých dětí Povídání s laktační poradkyní s Jitkou Pokornou v rámci projektu Zdravá výživa kojenců v h, ZUŠ, sál Kollárova 8 Absolventské vystoupení literárně-dramatického oboru Commedia dell arte Hrabě Pálfy a individuální absolventské představení studentů II. cyklu (Kateřina Reichová, Jana Chmelíčková, Vít Šaroun, Nikola Šindelářová, Nikola Spálenková a Luba Jančová). Sport v 9.00 h, RC autodrom, sportovní ostrov XRAY NOSRAM ON-ROAD CHALLENGE 2011 Od rána tréninky, pak kvalifikační jízdy, kolem hodin finálové jízdy. Jedou se kategorie TC NOSRAM STOCK, TC NO- SRAM MODIFIED, TC OPEN, WGT a FORMULE v 9.00 h, h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Volejbal 9.00 a h TJ ČKD TJ Sokol Jehnice, KP II ženy a h TJ ČKD SK Rájec-Jestřebí, KP II muži v h, Strawberry field Baseball: Navisys Hroši Brno Technika Brno muži, extraliga v h, Strawberry field Baseball: Olympia Třebíč Nuclears ml. kadeti, JM přebor v h, hřiště Údolní Fotbal: FK APOS FK Kunštát Žáci v h, hřiště u ZŠ Dvorské Streetballový turnaj STREET4STREET 12. ročník blanenského streetballového turnaje STREET- 4STREET. V posledních letech jeden z nejpopulárnějších streetballových turnajů v republice navštěvuje přes 100 hráčů nejen z regionu, ale v podstatě celé republiky. Začátek v 11 hodin (od h registrace). Více informací o turnaji wz.cz v h, Rekreační oblast Palava Blanenský plecháč triatlon Triatlonový závod. Start v h. Tratě: 700 m plavání, 20 km kolo, 5 km běh ve h, h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK APOS Moravský Krumlov Dorost A ve h, Strawberry field Baseball: Navisys Hroši Brno Express Brno muži, extraliga v h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK APOS Bosonohy Muži B v h, hřiště Údolní Fotbal: FK APOS Ráječko Přípravka B v h, h, hřiště Údolní Fotbal: FK APOS Líšeň Žáci A v h, hřiště Údolní Fotbal: FK APOS Hodonín-Šardice Muži A , Strawberry field Český baseballový pohár kadetů od 9.30 h, ASK Babyaerobic Cup V/IV IV. kolo sportovní aerobik. Prezence: od 9.00 h, start soutěže v 9.30 h. Informace na unas.cz v h, Strawberry field Baseball: Olympia Meteors Žamberk ml. kadeti, JM přebor v h, hřiště Údolní Fotbal: FK APOS FC Boskovice Žáci v h, h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK APOS Břeclav B Dorost A v h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK APOS Bořitov Muži B

7 Zpravodaj města Blanska číslo května 2011 informační čtrnáctideník zdarma 7 Pozvání odjinud Češkovice , rekreační zařízení Vyhlídka VI. sraz Moravský kras sraz škodovek 2. kolo Moravsko-slovenského poháru Škoda Noční orientační automobilová soutěž, soutěž zručnosti, sprint 400 m do kopce, spanilá jízda a další program. Více informací na Jedovnice ve h, Autokemp Olšovec Májový bál u cimbálu aneb Netradiční zahájení sezony Májový bál u cimbálu v budově staré pizzerie v autokempu. Hraje cimbálová muzika BOHONICA z Brna. Připravena je májová tombola, speciality na grilu, kvalitní moravská vína. Možnost posezení na terase. Předprodej v autokempu. Křtiny , jeskyně Výpustek Pohádková jeskyně Akce u příležitosti MDD. Každé dítě na závěr obdrží drobný dárek. Časy vstupů: h, h, h, h, h, h. Z důvodu předpokládaného velkého zájmu doporučujeme rezervaci předem na tel nebo na Ve spolupráci s ochotnickým sdružením KŘOVÝ. Ekologický institut Veronica. Na komentovanou vycházku s diskuzí dorazila pestrá skupina obyvatel cyklistů, pěších, rodičů, pejskařů či vozíčkářů, kterým to, jak bude v budoucnosti tento úsek vypadat, není lhostejné. Stejně tak dorazili i starosta Lubomír Toufar a místostarosta Jiří Crha, aby si vyslechli náměty či námitky od občanů. Diskuze se rozproudila hned na první zastávce na konci parku Svatopluka Čecha. Za ní je totiž velký travnatý úsek, dalo by se Kunštát , zámecký park IV. ročník Svátků řemesel na téma DŘEVO Velký trh a ukázky řemesel, dřevosochání sochařské sympozium, příjezd krále Jiřího, výstava drobného zvířectva, bohatý kulturní program, občerstvení. Více viz www. osremesla.cz. Rájec-Jestřebí , Galerie Kruh, zámek Femme fatale Žena, věčná inspirace umělců Obrazy, grafika, dřevořezba, keramika Výstava bude otevřena v provozní době zámku. Vstup na výstavu je zdarma. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 1. května 2011 v 15 hodin. Sloup ve h, Sloupsko-šošůvské jeskyně Nežij vteřinou ročník akce pro motorkáře Blanenští policisté připravují v těchto dnech další, 4. ročník preventivní akce určené pro motocyklistickou veřejnost s názvem Nežij vteřinou Akce se letos uskuteční v areálu Sloupsko-šošůvských jeskyní v Moravském krasu v sobotu 11. června 2011 od 13 do 15 hodin. Podrobnosti na této straně. Policie zve motorkáře na 4. ročník akce Nežij vteřinou Blanenští policisté připravují v těchto dnech další, již 4. ročník preventivní akce určené pro motocyklistickou veřejnost s názvem Nežij vteřinou Akce se letos uskuteční v areálu Sloupsko-šošůvských jeskyní v Moravském krasu v sobotu od 13 do 15 hodin. Pro milovníky jízdy v jedné stopě je připraven bohatý program:» Setkání s ředitelem dopravní policie plk. Ing. Leošem Tržilem a vedoucím BESIPU Ondřejem Valentou DiS., kteří převzali nad akcí záštitu» Dokument Policie České republiky o nehodovosti a následcích dopravních nehod motorkářů» Instruktáž zdravotnických záchranářů, zaměřenou na poskytnutí první pomoci motocyklistovi po nehodě» Co vše potřebuje primář brněnského traumacentra MUDr. Pavel Mach k opravě lidského těla po havárii» 11násobný mistr ČR a vicemistr Evropy v mototrialu Mirek Lisý představí projekt Bezpečně na motorce a přímo na místě bude učit správnému ovládání motocyklů (účastníci akce mohou vyhrát poukaz na půldenní výcvik pod jeho dohledem losování výherců se uskuteční ve h)» Ukázka vyprošťovací techniky profesionálních hasičů» Moderní vybavení Policie České republiky policejní motocykly, mobilní komunikační a kontaktní centrum, dálniční VW Passat, zastavovací pásy, minibike v barvách PČR a další» Testy znalostí pravidel silničního provozu na stánku autoškoly pod dohledem zkušebních komisařů s oceněním nejlepších řešitelů» Motocyklové motory a jejich technická stránka v prezentaci Integrované střední školy automobilní Brno» Stánek Besipu a dalších subjektů s ukázkami ochranných oděvů a prvků pro motorkáře včetně přilby s integrovanými zpětnými zrcátky» Žehnání motocyklů faráři» Ve hodin pietní vzpomínka na ty jezdce, kteří se už z vyjížděk domů nevrátili Po celou dobu bude možné obdivovat krasové podzemí Sloupsko-šošůvských jeskyní a dozvědět se ze strany Správy CHKO Moravský kras o přírodním bohatství regionu. Další informace na Občané přišli říct, jakou chtějí cyklostezku kolem Svitavy Jak by měl vypadat připravovaný úsek cyklostezky kolem Svitavy? Jednání na toto téma přímo v místech plánované trasy inicioval říct další malý park, jenž by si, dle slov Jaroslava Ungermana z Unie pro řeku Moravu, který se úpravám Svitavy a říčnímu prostoru dlouhodobě věnuje, zasloužil pohled zahradního architekta a větší zapojení řeky do celého prostoru. Dle jeho názoru příjemné nízké břehy řeky doslova vybízí k přímému kontaktu s řekou. Břeh blanenské Svitavy mezi vlakovými zastávkami zaujal také vedoucí Galerie města Blanska Setkání představitelů města s občany na cyklostezce kolem Svitavy. Dopravní soutěž mladých cyklistů 2011 Součástí testů byla i jízda zručnosti. Olgu Hořavovou, která uvažuje nad uspořádáním sochařského sympózia věnovaného svitavskému břehu. Starosta města Lubomír Toufar a vedoucí Odboru investic a územního rozvoje MěÚ Marek Štefan zmínili, že vítají návrhy na vytvoření dalšího zázemí cyklostezky např. laviček nebo dětských hřišť. Štefan však upozornil, že dotace na výstavbu cyklostezek jsou striktně vázány na vybudování samotné trasy (povrchu), ale pokud se najdou prostředky na doprovodné prvky v rozpočtu města nebo z jiné dotace, určitě se jejich zakomponování do okolí cyklostezky nebrání. Z diskuze vyplynulo, že cyklostezka slouží i k procházkám rodičům s dětmi, jako spojnice mezi obchodními domy a centrem města. Smíšený provoz cyklistů a chodců je zde potřeba řešit větší ohleduplností, žádné speciální značení se neplánuje. Pokud dojde k napojení na Jantarovou stezku, bude zde provoz ještě větší. Toto napojení připravuje město ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Trasa vede od mostu u ředitelství ČKD po odbočku na Adamov u mostu pod Novým hradem. Řešení tohoto úseku bude velmi složité a odhadované náklady se pohybují kolem 100 milionů korun, nevidí proto Marek Štefan realizaci této části v blízké době. Ačkoliv setkání bylo věnováno hlavně plánované stezce mezi vlakovými zastávkami město a -nádraží, která má být realizována v nejbližších letech (úseky F, G, H) padaly i návrhy na vylepšení stávajících tras na Sportovním ostrově. Tam občany nejvíc pálí nedokončený okruh kolem baseballového hřiště. Zbývá totiž propojit již hotové úseky A a B. Takhle se projížďka na inline bruslích změní v jízdu do podkovy tam a zpátky. Jinak kvalitní a klidný úsek to hodně degraduje. Kompletní zápis z diskuze je pro zájemce dostupný na www. veronica.cz/svitava a byl předán zastupitelům města Blanska. Reportáž z akce se objeví také v blanenském Videožurnálu na www. blansko.cz a v kabelové televizi. Stanislav Mrázek Foto: Eva Gregorová Oblastní kolo 34. ročník Dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC), se uskutečnilo ve čtvrtek dne v Blansku. Dopravní soutěž mladých 3. místo ZŠ T.G. Masaryka, cyklistů je určena pro žáky II. kategorie družstva ročníků základních škol. 1. místo ZŠ Dvorská, Uskutečnila se na dopravním 2. místo ZŠ Rájec-Jestřebí hřišti a v prostorách ZŠ Salmovy za účasti šesti základních škol. V jednotlivcích se v I. kate- 3. místo ZŠ Černá Hora Celkem soutěžilo 36 žáků. Jejím gorii dívek umístila na prvním cílem bylo ověřit znalosti žáků místě Michaela Hlaváčiková ze a jejich dovedností v uplatňování pravidel silničního provozu, tegorii chlapců se na prvním ZŠ Dvorské, a v I. ka- technice jízdy a v poskytování místě umístil Radek Burian ze první pomoci. Organizační příprava i technické zabezpečení V jednotlivcích se v II. ka- ZŠ Dvorské,. bylo zajišťováno aktivem BESIP tegorii dívek umístila na prvním místě Michaela Hrubá ze. Výsledky umístění v okresním ZŠ Dvorské, a v II. kategorii chlapců se na prvním kole: I. kategorie družstva místě umístil Ondřej Šenk ze ZŠ 1. místo ZŠ Dvorská, Dvorské,. 2. místo ZŠ Erbenova, Vítězové družstev I. a II. kategorie (ZŠ Dvorská) se zúčastní krajského kola Jihomoravského kraje, které proběhne v Oslavanech. Družstvům přejeme hodně úspěchů! odbor vnitřních věcí Arna Juračková oslavila životní jubileum Akademická malířka, grafička, ilustrátorka, animátorka a blanenská rodačka Arna Juračková (nar ) oslavila v nejkrásnějším měsíci roku významné životní jubileum. V roce 2006 obdržela Arna Juračková Cenu města Blanska za kulturu. řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Rámování, paspartování - příjem zakázek v prodejně Aliquis, Centrum Ježek, Smetanova 6,. nemovitosti» Pronajmu byt 1+1 v Adamově- Ptačina. Tel » Pronajmu byt 2+1 po celkové rekonstrukci v Jedovnicích s výhledem na rybník Olšovec. Tel » Potřebujete peníze? Máte půjčky, dluhy, exekuce? Nabízíme Vám řešení do 48 hod. Posouzení a právní poradenství zdarma. Záznam v registru nám nevadí. Podmínkou je ručení nemovitostí. Seriozní jednání! Volejte nebo SMS tel » Koupím zahrádku v Blansku a okolí. Prosím, nabídněte. Tel , Prodám cihlový byt 3+1 v OV,, Zborovce, bez RK. Tel soukromá inzerce» Prodám starší fotoaparáty, zvětšovací přístroj a vybavení. Tel » Prodám krosnu na dítě zn. Vaude, do 19 kg, cena Kč. Tel Její rodiče Antonín a Milada, oba výrazní jihomoravští výtvarníci měli na dceru rozhodující vliv. V r složila přijímací zkoušky na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, kde navštěvovala ateliér propagační grafiky u profesora Dalibora Chatrného. Seznámila se s různými technikami a nejvíc ji zaujal linoryt. V r byla přijata na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a studovala v ateliéru filmové a televizní grafiky Adolfa Hoffmeistera, kterého vystřídal Miloslav Jágr a s ním i směr, tvorba věnovaná dětem. A. Juračková v r zakončila animovaným filmem z tvorby A. Mikulky Pokusníček. V Praze zůstala na volné noze a začala se naplno věnovat ilustraci pro děti. Spolupracovala s nakladatelstvím Albatros a časopisem Mateřídouška. V letech 1978 až 1981 se na čas stala animátorkou sedmidílného televizního seriálu dětských večerníčků Pohádky z lipových špalíčků. Ve vlastní tvorbě se pustila do linorytů s přírodními motivy a současně se svým otcem navrhovala užitnou grafiku pro nejrůznější výstavní expozice po světě. V letech 1982 až 1990 se stala odbornou asistentkou na VŠUP v Praze v ateliéru profesora M. Jágra. Od r do 2002 spolupracovali s pivovarem Černá Hora a vytvořili mu osobitý design. V r se vrátila zpět do rodného Blanska. Jeden školní rok učila na Střední škole uměleckých řemesel v Brně a po r se věnovala svobodnému povolání. Ve své tvorbě začala víc experimentovat, malovat ve větších formátech akrylovými barvami, později kreslit kompozice pastelem. V letech 2001 až 2003 vyučovala výtvarnou výchovu na Základní umělecké škole v Blansku. V současně době spolupracuje s nakladatelstvím Tobiáš. Pro její rozmanitou a pestrou tvorbu je charakteristická výrazná barevnost, s níž experimentuje, zachovává si ve svých zabydlených dílech originalitu, její rukopis je na první pohled čitelný. Autorka proplouvá svým dílem od sytých barev k měkkosti, zklidnění, přibývají fantazijní motivy. Uspořádala víc než třicet pět samostatných výstav, účastnila se okolo sta padesáti kolektivních v České republice i v zahraničí. Její tvorba je zastoupena v řadě sbírek a galerií. K jejímu jubileu jí popřejme hodně zdraví, zvídavé oko a touhu stále objevovat. Lenka Čepová Městská knihovna Férově posnídat přišli v sobotu před blanenský zámek příznivci spravedlivého obchodu a zodpovědné spotřeby vůbec. Konzumovaly se výhradně potraviny, za které jejich pěstitelé a řemeslníci z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dostávají spravedlivou a důstojnou odměnu. Taková přímá podpora zajišťuje i zamezení zneužívání dětské práce. Více informací najdete na Prodám červený sportovní kočárek Herqules Raptor 3spin včetně originálního nánožníku a pláštěnky. Po 1 dítěti, výborný stav, používaný krátce. Cena dohodou. Tel

8 Zpravodaj města Blanska číslo května 2011 informační čtrnáctideník zdarma 8 Děti dostaly odměny za Sbírky motýlů Soutěže s názvem Sbírka motýlů se zúčastnilo mnoho dětí nejen z Blanska. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a své sbírky nám zapůjčili. Kromě blanenských dětí a škol se zúčastnily i děti a třídy z Prahy, Písku, Hradce Králové, Brna, Adamova, Újezdu u Boskovic a Dolní Lhoty, je potěšena velkým zájmem vedoucí galerie Olga Hořavová a připomíná: Nezapomeňte své blízké pozvat na krásné sbírky motýlů. Výstava dětských prací Galerie města Blanska Práce dětí hodnotila odborná i laická porota. Odbornou porotu tvořili Eva Juračková, Radek Skoták, Svatava Skryjová, Jiří Štarha, Alena Foustková, Jiří Kaňa a Olga Hořavová. Vítěze bylo velmi těžké určit, neboť dětská díla jsou velmi kvalitní, nápaditá a zdařilá. Proto se porota rozhodla odměnit i děti, které se nedostaly na první místa v soutěži. Všechny děti, žáci a studenti, kteří v galerii vystavují svou sbírku nebo motýla, si mohou v kanceláři vyzvednout volný lístek do kina na film Mikrokosmos. Film bude promítán v blanenském kině v a v hodin. Agnes Belladone Příběh slavné herečky, která je sice na vrcholu sil, obdivovaná přáteli, ale zároveň zneužívaná obchodníky s uměním i novináři. Práce dětí jsou vystaveny v galerii až do konce června. Vyhodnocení soutěže dětských prací O nejkrásnější a nejzajímavější sbírku motýlů 1. kategorie Nejkrásnější a nejzajímavější sbírka Předškolní věk: 1. místo: Klub Ratolest, Možnosti tu jsou, objekt, věk dětí 1 2 roky 2. místo: Klub Ratolest, Šikulkova sbírka motýlů, kombinovaná práce, věk dětí 2 3 roky 3. místo: Motýlci z MŠ Divišova,, věk dětí 3 6 let Účinkují: N. Divíšková, K. Macháčková/ /M. Hradská, A. Kubačáková, J. Kačer/I. Vyskočil, K. Soukup, M. Kubačák. Dělnický dům, v h Vstupné 250 Kč. Předprodej v Informační kanceláři Blanka, tel Mladší školní věk 6 10 let: 1. místo: Modrásci, ZUŠ Zámek,, věk 6 8 let 2. místo: Motýli ze Saturnu, novinoví motýli, 4. A, ZŠ TGM, 3. místo: Leporelo, ZŠ Erbenova, Starší školní věk let: 1. místo: Sekunda B, Gymnázium 2. místo: ZŠ TGM,, 6. A 3. místo: ZŠ TGM,, 7. A 4. místo: Krnáčová Andrea, Hradská Pavlína, Hrachovinová Jitka, ZŠ Nad Čertovkou,, 9. ročník, Vystříhaná louka s motýly Mimo věkové kategorie jsme udělili cenu motýlí sbírce ZŠSp a aktivačnímu centru pro absolventy ZŠSp věk tvůrců od 6 let po dospělé. 2. Kategorie nejkrásnější a nejzajímavější motýl Mladší děti (do 12 let) 1. místo: Igeliťák, Anna a Kateřina Fojtíkovy 2. místo: Všeználek, Neználek a Velikánek, Patrik Dočekal, Jan Dočekal a David Šándor 3. místo: Max Kavín Starší děti (od 12 let) 1. místo: Dominik Nejedlý, Prima A, Gymnázium 2. místo: Gabriela Antalová, ZUŠ, Zámek 3. místo: Motýl z rukou, ZŠ Nad Čertovkou, 8. třída 3. Kategorie Kouzelný nápad Domácí škola z Újezda u Boskovic, sestry Müllerovy Markéta 5 let, Alžběta 7 let, Anna 9 let V Senior centru otestují vaši paměť Blanenské Senior centrum se zapojilo do projektu Dni paměti, díky kterému si mohou všichni zájemci nechat bezplatně vyšetřit svou paměť. Do projektu se zapojilo celkem 16 pobytových zařízení z celého kraje. Jedním z nich je také Senior centrum. To poskytuje dvě služby, a to v Domově se zvláštním režimem, který pečuje o klienty s demencí a v Domově pro seniory, v jehož rámci je zřízeno nové kontaktní místo projektu Dny paměti. Projekt je časově omezen odstartoval koncem dubna 2011 a s jeho ukončením se počítá v listopadu Podle posledních odhadů Alzheimer Europe trpí v ČR více než Senior centrum. V Jedovnicích to byl ve dnech tradiční Memoriál H. Švédy. Startovalo zde 14 lodí ve dvou lodních třídách. V LT Evropa zvítězil Marek Směšný z Prostějova. 2. místo obsadil M. Kubík z TJ ČKD a 3. místo Jakub Rozsypal z Olomouce. Třídu Optimist ovládli členové Jachetního oddílu TJ ČKD 1. Martin Šebek, 2. Libor Vrzal, 3. Marek Samec. O týden později se opět v Jedovnicích konal závod Pohár Jedovnic. Na startu se sešlo 22 lodí třídy Optimist. Zde nejlepší domácí závodník Martin Šebek z JO ČKD skončil na 16. místě a Libor Vrzal na 18. místě. Ve stejném termínu se konal na Brněnské přehradě závod třídy Vaurien pod názvem To je celá, to je půl. Startovalo 10 lodí, z toho z JO ČKD dva závodníci. Lenka Prokopová v posádce s T. Karasem obsadili 2. místo a Michal Kubík s Marcelou Chyťovou pak třetí místo. Zvítězili bratři Baranovi z Liptovského Mikuláše lidí demencí. Přitom jen přibližně 10 % z nich je na ni léčeno. Cílem projektu Dny paměti je zachytit první známky počínající Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence, vysvětluje ředitelka senior centra Lenka Dražilová. Každý občas něco zapomene a je velmi těžké najít hranici mezi lehkou poruchou paměti, která je běžnou součástí tzv. normálního stárnutí, a mezi poruchou paměti, která je již příznakem počínající demence, nejčastěji Alzheimerovy choroby. K tomuto účelu jsou v senior centru speciálně proškoleni dva pracovníci, kteří dovedou pomocí několika krátkých psychologických testů vyhodnotit, zda se jedná pouze o změny u zdravě stárnoucího člověka, projevy poruchy nálady (deprese) nebo o první příznaky demence. V posledním případě je doporučena návštěva specialisty lékaře, který provede podrobná klinická vyšetření a navrhne další léčbu. Její včasné zahájení pomáhá udržet soběstačnost a může výrazně zlepšit kvalitu života nemocného. I když je testování paměti v rámci tohoto projektu primárně určeno především klientům tohoto zařízení, možnost nechat si bezplatně otestovat svou paměť zde mají i jeho návštěvníci, lidé bydlící poblíž nebo zájemci bez jakékoliv jiné vazby na toto zařízení. Jedinou podmínkou je minimální věk 50 let. Potřebné testy mohou být provedeny i anonymně. Vyšetření trvá zhruba hodinu, a proto je třeba se na něj předem objednat. Učinit tak můžete pomocí níže uvedených kontaktů. SENIOR centrum, p. o., Pod Sanatorkou 2363/3, Mgr. Lenka Dražilová, , ddblansko.cz Mgr. Jiřina Prátová, , Blanenští jachtaři zahájili sezonu Začátek měsíce května přinesl hned čtveřici závodů. Poslední závod se jel na Novomlýnských nádržích a pořádal ho Jachtklub Dyje Břeclav pod názvem Pálavská regata. Za JO ČKD startovaly dvě závodnice. Martina Švancarová, která nakonec skončila na 22. místě, ale jako 2. dorostenka. A Elen Vrzalová s umístěním na 33. místě, jako 4. dorostenka. Ve třídě Evropa, kde závodily, startovalo 44 lodí a zvítězil Marek Směšný z Prostějova. Bohumír Vrzal Soutěž o Pohár Jedovnic na rybníku Olšovci. Foto: janacz.rajce.idnes.cz FAMKO spol. s r.o. Čechyňská 23, Brno, Tel.: , - Odstartoval seriál běhů do vrchu Ve středu odstartoval první závod dvanáctého ročníku HRABĚNKA CUPU Pohár je rozdělen na jarní (tři závody) a podzimní část (3 závody). Tratě se opakují, a nabízí tak příležitost porovnání růstu sportovní výkonnosti. Závody, jejichž tradici založil Ivo Šinkora, jsou otevřené všem rekreačním a kondičním běžcům. Startují vždy ve středu v hodin ( Sloup Petrovice, Ráječko Petrovice, Skalní Mlýn Macocha) a prezence probíhá 30 minut před startem. Všechny výsledky se rovněž započítávají do Okresní běžecké ligy. Počet zapojených sportovců do OBL 2011 narostl zejména zásluhou úspěšného prvomájového závodu v Boskovicích. Tabulky v současnosti zaznamenávají 125 jmen zúčastněných mužů a 33 žen z okresu. Čelní příčky si po sedmi závodech drží veterán Jaroslav Stloukal (Art Adamov) a Alena Žákovská (Horizont Kola Novák ). Výsledkový servis, propozice závodů a aktuální dění při OBL 2011 mohou příznivci běhu sledovat na webu Milan Daněk Zpravodaj města Blanska Peu 207 SW deal 297x210.indd :19 Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, , tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Foto: S. Mrázek, není-li uvedeno jinak. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty Usnesení Rady města Brumov-Bylnice ze dne 14. 1. 2008 pod číslem 329/2008 329/2008 - Změna systému vytápění pro podporované byty v objektu bývalé měšťanské školy Různé: Změna systému vytápění pro podporované

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více

Rada města Přibyslav Zápis

Rada města Přibyslav Zápis Rada města Přibyslav Zápis z 35. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 30. 03. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města na radnici. Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna (č. 249/18 264/18)

- 1 - U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna (č. 249/18 264/18) - 1 - U S N E S E N Í z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna 2015 (č. 249/18 264/18) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, Ing. M. Robenek, P. Kukučka

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 17. 12. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní -

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Usn.č. 48/02 1) Usn.č. 48/02 2)

Usn.č. 48/02 1) Usn.č. 48/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 48. zasedání konaného dne 10. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 2.11.2015 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 9.5.2016 Usnesení č. 1 /16-24 /16 1/16 Schválení programu 2/16 Informace o investičních akcích 3/16 Nájem garáže v budově e. č. 2406 ul. Třebízského

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 11. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (11. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 25.

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

U S N E S E N Í. 87. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 87. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 087/14/Šm U S N E S E N Í 87. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 9. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 3161/87 3182/87 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení z 6. zasedání Rady města ze dne 26. ledna 2015

Usnesení z 6. zasedání Rady města ze dne 26. ledna 2015 Usnesení z 6. zasedání Rady města ze dne 26. ledna 2015 Usnesení 85/15 Rada města po projednání odsouhlasila dodatky ke smlouvám: Zajištění správy a celoroční údržby veřejných komunikací a chodníků včetně

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více