Zápis 6. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Moravském Písku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis 6. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Moravském Písku"

Transkript

1 - 1 - Zápis 6. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Moravském Písku Zapisovatel: Ing. Milan Dobešek Ověřovatelé zápisu: Součková Hana Janík Zdeněk Program: 1. Zahájení, jmenování zapisovatele 2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z 5. zasedání ZO 4. Zpráva o činnosti RO od 5. zasedání ZO 5. Zpráva kontrolního výboru 6. Zpráva o výsledku hospodaření k Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Mikroregionu Bzenecko 8. Schválení rozpočtového opatření č.5 9. Schválení rozpočtového opatření č.6 10 Schválení rozpočtového opatření č Odprodej pozemků p.č.2490/1 a 2491/1 12. Prodej mulčovače 13. Směna pozemku p.č Směna pozemku p.č Odkoupení části pozemku p.č Obecně závazná vyhláška 3/2011 o místním poplatku 17. Schválení rozpočtového provizoria obce Moravský Písek na rok Pověření rady obce k provedení případných změn rozpočtu k Pověření RO pro hospodaření obce v r do schválení řádného rozpočtu 20. Různé 21. Závěr

2 Bod 1/6/2011 Zahájení,jmenování zapisovatele Starosta obce ing. Dula Miroslav zahájil zasedání ZO Moravský Písek v hodin přivítáním přítomných členů. V době zahájení bylo přítomno 11 členů z celkových 15 členů, zastupitelstvo obce tedy bylo schopno se právoplatně usnášet. Ze zasedání ZO byli omluveni: Habartová Hana, Latinová Ludmila. Zapisovatelem a skrutátorem byl jmenována Ing. Dobešek Milan Bod 2/6/2011 Schválení programu a ověřovatelů zápisu Starosta obce seznámil všechny přítomné členy ZO s návrhem programu zasedání. V hodin se dostavil na jednání ZO PaedDr. Petráš Petr nyní je přítomno 12 členů ZO. K programu nebyly vzneseny žádné námitky, ani nebyl navržen žádný další bod programu. Usnesení 1/6/2011: ZO schvaluje ( ) Program 6.zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek včetně jeho úprav. Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Součková Hana, Janík Zdeněk. Usnesení 2/6/2011: ZO schvaluje ( ) ověřovatele zápisu z 6.zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek. Bod 3/6/2011 Kontrola usnesení z 5.zasedání ZO Starosta obce provedl kontrolu usnesení z 5.zasedání ZO. Konstatoval, že zápis z 5.zasedání ZO byl řádně ověřen a s usnesením vyvěšen v souladu se zákonem. K zápisu nebyly doručeny žádné písemné připomínky a stejně tak nebyly vzneseny námitky a připomínky ze strany členů ZO. Zápis byl prohlášen platným. Následně se starosta vyjádřil k úkolu, jehož splněním byl na posledním zasedání ZO pověřen. Jednalo se o úkol plynoucí z usnesení 23/5/2011, kterým ZO uložilo starostovi obce, aby projednal se společností Svornost Těmice, a.s. důvod stále se zvyšujícího zápachu z místního vepřína. Starosta uvedl, že proběhlo několik jednání se zástupci firmy a rovněž byl vydán článek v tisku. Zástupci firmy sdělili, že zápach je intenzivnější zejména při větrání stájí. Zástupci Svornost Těmice, a.s. předali starostovi obce zprávu o provozu firmy a nabídli možnost kontroly provozu, či vyžádání podkladů k provozu.

3 Dále se starosta vyjádřil k úkolu, jehož splněním byla na posledním zasedání ZO pověřena RO. Jedná se o provedení rozpočtového opatření k zajištění financování příprav a podání žádosti o dotaci na akci Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. Starosta uvedl, že žádost o dotaci byla podána a zajištění financování je součástí rozpočtového opatření č. 7, které je součástí dnešního programu ZO. Starosta obce dále informoval o podání žádosti o dotaci na Infocentrum v knihovně. Usnesení 3/6/2011: ZO bere na vědomí ( ) Zprávu o kontrole plnění usnesení z 5.zasedání ZO ze dne Bod 4/6/2011 Zpráva o činnosti Rady obce od 5.zasedání ZO Zprávu o činnosti Rady obce od 5.zasedání Zastupitelstva obce přednesl místostarosta obce, pan Holas Josef. Při projednávání tohoto bodu zasedání se v dostavil další člen ZO, Ing. Rýpal Jan - nyní je přítomno 13 členů ZO. Po přečtení zprávy požádal pan Janík Zdeněk o bližší informace týkající se ponechání stávajícího chodníku v ulici Příční. Starosta odpověděl, že stávající chodník byl ponechán na základě žádosti místních občanů, kteří ho budovali svépomocí. Dále pan Janík Zdeněk vznesl připomínku k obrubníkům v ulici Konzumní v části, kde se v listopadu 2011 prováděl asfaltový povrch. Obrubníky nejsou položeny v rovině. Místostarosta obce odpověděl, že obrubníky zůstaly původní, protože na jejich odstranění a nové položení nemá Obec dostatek finančních prostředků. O postupné úpravě obrubníků je možno uvažovat např. při rušení nebo budování nového chodníku v průběhu příštích let. Usnesení 4/6/2011: ZO bere na vědomí ( ) Zprávu Rady obce o její činnosti od 5.zasedání Zastupitelstva obce. Bod 5/6/2011 Zpráva kontrolního výboru Zprávu kontrolního výboru přednesl jeho předseda Ing. Tošovský Zdeněk. Konstatoval, že KV nemá výhrady k plnění úkolů ZO a RO. Trvá podnět KV na provedení kontroly provozu a hospodaření tělocvičny při ZŠ. Dále byly kontrolním výborem vzneseny podněty na kontrolu přidělování obecních bytů do nájmu a na kontrolu uzavřených mandátních smluv. Starosta obce informoval, že kontrolu v ZŠ provedli zástupci zřizovatele (Obec Moravský Písek).

4 - 4 - Usnesení 5/6/2011 ZO bere na vědomí (13 0 0) Informaci o činnosti kontrolního výboru Obce Moravský Písek. Bod 6/6/2011 Zpráva o výsledku hospodaření Zprávu o výsledku hospodaření k přednesl předseda finančního výboru, pan Janík Zdeněk. K přednášené zprávě měl několik dotazů: - Nájemné pozemky, chodníky starosta vysvětlil, že v částce je zahrnut i nově budovaný chodník Padělská Kovodělská podél silnice I/54, - Výkup pozemků starosta vysvětlil, že se jedná o výkupy Pláňavy, Podluží, chodník podél II/427, kde jsou vlastníky zemřelí a není ještě provedeno dědické řízení, - Nájemné starosta vysvětlil, že kromě malé části neplatičů se jedná i o pozdější měsíční splátky, - Hřbitov starosta vysvětlil, že vyšší částka je vlivem obnovení většího množství nájemních smluv na hrobová místa. Usnesení 6/6/2011: ZO schvaluje ( ) Hospodaření obce Moravský Písek k Bod 7/6/2011 Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Mikroregionu Bzenecko Starosta obce vysvětlil, že se jedná o dotaci pro Písečánek za účast na kulturních akcích. Vzhledem k tomu, že Písečánek nemá právní subjektivitu, byla dotace z Mikroregionu Bzenecko poskytnuta Písečánku přes Obec Moravský Písek. K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. Usnesení 7/6/2011: ZO schvaluje ( ) Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Mikroregionu Bzenecko ve výši ,- Kč na podporu folklorního dění a rozvoje tradiční lidové kultury především v kontextu se Slováckými slavnostmi vína a otevřených památek v rámci Mikroregionu Bzenecko. Bod 8/6/2011 Schválení rozpočtového opatření č.5 Starosta obce předložil členům ZO ke schválení rozpočtové opatření č.5, které schválila Rada obce na svém 21. zasedání dne K přednesenému návrhu nebylo připomínek. Usnesení 8/6/2011: ZO schvaluje ( ) Rozpočtové opatření č.5, které schválila RO Moravský Písek na svém 21. zasedání dne v oblasti příjmů a výdajů v částce ,- Kč viz příloha.

5 Bod 9/6/2011 Schválení rozpočtového opatření č.6 Starosta obce přednesl návrh rozpočtového opatření č.6, které schválila Rada obce na svém 23. zasedání dne K přednesenému návrhu nebylo připomínek. Usnesení 9/6/2011: ZO schvaluje ( ) Rozpočtové opatření č.6, které schválila RO Moravský Písek na svém 23. zasedání dne v oblasti příjmů a výdajů v částce 0,- Kč viz příloha Bod 10/6/2011 Schválení rozpočtového opatření č.7 Starosta obce přednesl návrh rozpočtového opatření č.7. K přednesenému návrhu nebylo připomínek. Usnesení 10/6/2011: ZO schvaluje ( ) Rozpočtové opatření č.7 v oblasti příjmů a výdajů v částce 1, ,- Kč viz příloha. Bod 11/6/2011 Odprodej pozemků parc.č. 2490/1 a 2491/1 Starosta seznámil členy ZO s žádostí majitele RD č.p. 44 o koupi pozemků parc. č. 2490/1 a 2491/1 v k.ú. Moravský Písek. Pozemky se nachází bezprostředně za dvorní částí RD č.p. 44. K přednesenému návrhu nebylo připomínek. Usnesení 11/6/2011: ZO schvaluje ( ) Prodej pozemků parc. č. 2490/1, orná půda o výměře 1023 m 2 a parc. č. 2491/1, orná půda o výměře 112 m 2, vše v k.ú. Moravský Písek za cenu 20 Kč/m 2, panu Ladislavu Trlidovi, trvale bytem Dolní baráky 44, Moravský Písek. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Bod 12/6/2011 Prodej mulčovače Starosta seznámil členy ZO s technickým stavem mulčovače a výčtem potřebných oprav. Dále sdělil, že je možno zakoupit za výhodnou cenu (je obsaženo v rozpočtovém opatření č. 7) nový mulčovač a stávající mulčovač odprodat jako protihodnotu. K návrhu nebyly dotazy ani připomínky. Usnesení 12/6/2011: ZO schvaluje ( ) Prodej Mulčovače MMT 115, inventární číslo 14 za cenu 8 tis. Kč.

6 Bod 13/6/2011 Směna pozemku parc. č Starosta obce předložil členům ZO žádost většinové (3/4) spolumajitelky pozemku parc. č v k.ú. Moravský Písek o směnu tohoto pozemku s částí sousedního pozemku parc. č ve vlastnictví Obce Moravský Písek. Směňovaná část obecního pozemku by byla z parc. č oddělena geometrickým plánem a měla by stejnou výměru a délku jako pozemek parc. č Důvod žádosti: Žadatelka již cca 40 let spoluvlastní a obdělává pozemek, který se před provedením komplexních pozemkových úprav nacházel na místě nynějšího obecního pozemku. Při komplexních pozemkových úpravách byly pozemky v této lokalitě posunuty a tím byl posunut i nynější pozemek parc. č Proti komplexním pozemkovým úpravám nikdo ze spolumajitelů pozemku parc. č nevznesl námitek. Vzhledem k tomu, že pozemek parc. č není pravidelně obdělávaný, žadatelka chce, aby jí zůstal pozemek na tom místě, jako před komplexními pozemkovými úpravami. K návrhu nebyly dotazy ani připomínky. Usnesení 13/6/2011: ZO schvaluje ( ) Směnu části pozemku parc. č. 4259, ostatní plocha o výměře 395 m 2 za pozemek parc. č. 4258, orná půda o výměře 395 m 2, vše v k.ú. Moravský Písek. Směňovaná část pozemku parc. č bude sousedit s pozemkem parc. č Oddělovací geometrický plán a poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí paní Anna Trlidová, trvale bytem Ostrožská 38, Moravský Písek Bod 14/6/2011 Směna pozemku parc. č Starosta obce předložil členům ZO návrh na směnu pozemku parc. č v k.ú. Moravský Písek. Obec Moravský Písek, v souladu s usnesením Zastupitelstva Obce Moravský Písek ze dne , bod 17/3/2011, předložila majitelům pozemku parc. č. 1130/3 v k.ú. Moravský Písek návrh kupní smlouvy. Majitelé pozemku nesouhlasí s prodejem a místo toho navrhují Obci Moravský Písek směnu tohoto pozemku za pozemek parc. č v k.ú. Moravský Písek, ve vlastnictví Obce Moravský Písek. Cena pozemku parc. č. 1130/3, ostatní plocha o výměře 301 m 2 dle ceny schválené Zastupitelstvem Obce Moravský Písek: 6.020,- Kč.

7 Cena pozemku parc. č. 4765, orná půda o výměře m 2 dle inventurního soupisu pozemků Obce Moravský Písek: ,90,- Kč. Starosta obce navrhuje zastupitelům ke schválení směnu pozemků s tím, že rozdíl cen směňovaných pozemků ve výši 5.633,- Kč uhradí nabyvatelé pozemku parc. č Obci Moravský Písek. Ing. Zapletal Antonín předložil protinávrh, aby byla vzájemně směněna výměra pozemků 301 m 2 a zbytek výměry obecního pozemku parc. č byl druhé straně prodán v ceně 15 Kč/m Usnesení 14/6/2011/1: ZO schvaluje ( ) Vzájemnou směnu výměr 301 m 2 pozemků parc. č a 1130/3, oba v k.ú. Moravský Písek a prodej zbývající výměry obecního pozemku parc. č za cenu 15 Kč/m 2. Návrh nebyl přijat. Zastupitelstvo obce poté přistoupilo k hlasování o původním návrhu. Usnesení 14/6/2011/2: ZO schvaluje ( ) Směnu pozemku parc. č. 4765, orná půda o výměře m 2 za pozemek parc. č. 1130/3, ostatní plocha o výměře 301 m 2, vše v k.ú. Moravský Písek. Rozdíl cen směňovaných pozemků ve výši 5.633,- Kč uhradí nabyvatelé pozemku parc. č Obci Moravský Písek. Bod 15/6/2011 Odkoupení části pozemku parc. č. 315 Starosta obce předložil členům ZO návrh na koupi části pozemku parc. č. 315, zahrada o výměře cca 375 m 2 (bude upřesněno oddělovacím geometrickým plánem), v k.ú. Moravský Písek. V souvislosti s odstraněním stavby RD č.p. 43 (Ottovo) na pozemku parc. č. 314 a následným prováděním opravy zachovaného sklepa bylo zjištěno, že podzemní část sklepa zasahuje do sousedního pozemku parc. č S majiteli pozemku parc. č. 315 bylo předběžně domluveno, že odprodají Obci Moravský Písek část pozemku parc. č. 315 včetně podzemní části sklepa za cenu ,- Kč. Oddělovacím geometrickým plánem by se oddělila část pozemku parc. č. 315 tak, aby se na ní nacházela podzemní část sklepa včetně přilehlých vzrostlých stromů a rovněž, aby byla napřímena hranice mezi stávajícími pozemky parc. č. 314 a 315. Paní Hana Součková vznesla dotaz týkající se financování celé stavby. Místostarosta sdělil, že pozemek i se stavbou sklepa bude ve vlastnictví Obce Moravský Písek, sdružení Vinaři má

8 zájem na základě smlouvy provádět rekonstrukci a následně nemovitosti užívat. Usnesení 15/6/2011 ZO schvaluje ( ) Koupi části pozemku parc. č. 315, zahrada o výměře cca 375 m 2 (bude upřesněno oddělovacím geometrickým plánem), v k.ú. Moravský Písek za cenu ,- Kč. Oddělovací geometrický plán a poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Finanční částka na odkoupení pozemku bude vyčleněna v rozpočtu na rok Bod 16/6/2011 Obecně závazná vyhláška 3/2011 o místním poplatku Jedná se o obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhlášku přednesl zastupitelům starosta, místostarosta vysvětlil navržené úlevy a doplnil podrobnosti o výpočtu výše poplatku, čímž dochází ke zvýšení ročního poplatku za občana ze 470,- Kč na 500,- Kč. PaedDr. Petráš Petr vznesl dotaz, co by znamenalo ponechání původní částky 470,- Kč. Starosta obce odpověděl, že zvýšením částky o 30,- Kč na občana se sníží cca o ,- Kč celková částka (přes ,- Kč), kterou obec doplácí za všechny občany firmě Ekor Kyjov. Usnesení 16/6/2011: ZO schvaluje ( ) Obecně závaznou vyhlášku Obce Moravský Písek č. 3/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Bod 17/6/2011 Schválení rozpočtového provizoria obce Moravský Písek na rok 2012 Starosta obce vysvětlil členům ZO obsah tohoto bodu. Usnesení 17/6/2011: schvaluje ( ) Na základě 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria, to znamená, že do doby, než bude schválen rozpočet, nepřevýší příjem a čerpání finančních prostředků rozsah skutečných příjmů a výdajů obce v tomtéž období minulého roku, tzn., že výdaje nepřevýší částku 4, ,- Kč.

9 Bod 18/6/2011 Pověření Rady obce k provedení případných změn rozpočtu k Starosta obce vysvětlil členům ZO obsah tohoto bodu. Usnesení 18/6/2011: pověřuje ( ) Radu obce Moravský Písek k provedení případných nutných změn rozpočtu obce k Bod 19/6/2011 Pověření rady obce pro hospodaření obce v roce 2012 do schválení řádného rozpočtu Starosta obce vysvětlil členům ZO obsah tohoto bodu. Usnesení 19/6/2011: pověřuje ( ) Radu obce Moravský Písek hospodařením obce v roce 2012 do schválení řádného rozpočtu Bod 20/6/2011 Různé 1. Janík Zdeněk poukázal na nevzhledný vánoční strom u kostela. Starosta obce odpověděl, že na základě posudku je strom určený k pokácení a bude se hledat řešení vánočního stromu pro příští roky. 2. PaedDr. Petráš Petr se dotázal, zda bude letos na silvestra ohňostroj. Starosta odpověděl, že ano a zároveň pozval všechny zastupitele na tento ohňostroj. 3. PaedDr. Petráš Petr a Janík Zdeněk zdůraznili, že v novém jízdním řádu nebyly provedeny požadované změny spojů. K dalšímu jednání dopravní komise doloží oba bližší popis situace u požadovaných spojů. Materiál bude předán na připravované jednání zástupců obcí a Integrovaného dopravního systému, které proběhne v lednu na OÚ v Moravském Písku. 4. Janík Zdeněk vznesl dotaz, zda proběhne konkurs na ředitele ZŠ a MŠ. PaedDr. Petráš Petr odpověděl, že na základě pozměňovacího návrhu Stanislava Juránka bylo znění připravovaného zákona, v jehož důsledku by bylo nutné vyhlásit výběrové řízení, vráceno k projednávání zpět do Senátu, takže předmět dotazu není zatím aktuální. 5. PaedDr. Petráš Petr vznesl dotaz, zda bude rozšířena programová nabídka kabelové televize. Starosta obce odpověděl, že již je dohodnuto s firmou Noel zprovoznění balíku slovenských programů (STV1 a STV2 od , TA3 v lednu 2012). Z důvodu obnovy technologie a navyšování programové skladby bude měsíční platba uživatelům KTV zvýšena o 12,- Kč. 6. Mgr. Studničková Jaroslava pozvala všechny zastupitele na středu do základní školy na Večer plný andělů.

10 Bod 21/6/2011 Závěr 5. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek bylo ukončeno starostou obce, ing. Miroslavem Dulou, v hodin. Starosta poděkoval přítomným členům ZO za spolupráci a účast na jednání Součková Hana Janík Zdeněk... ing. Miroslav Dula, starosta obce Zkratky použité v textu: ZO - Zastupitelstvo obce RO - Rada obce JMK - Jihomoravský kraj OZV - obecně závazná vyhláška zápis hlasování: první číslo - pro druhé číslo - proti třetí číslo - zdržel se hlasování

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Zápis 9. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Moravském Písku

Zápis 9. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Moravském Písku Zápis 9. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 29.06.2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Moravském Písku Zapisovatel: Anna Čožíková Ověřovatelé zápisu: Ing. Jarmila

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu třicátého čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 07.07.2009 v 19.00hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 21. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Moravském Písku

Zápis ze 21. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Moravském Písku Zápis ze 21. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 26.09.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Moravském Písku Zapisovatel: paní Ing. Jitka Dulová Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy, které se uskutečnilo dne 31. března 2015 v době od 17:00 do 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Nivy Přítomno: Omluveni: Neomluveni:

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Moravském Písku

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Moravském Písku Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 24.9.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Moravském Písku Zapisovatel: ing. Jitka Dulová Omluveni: Mgr. Jaroslava

Více

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE VACENOVICE č.243; PSČ: 696 06; IČO: 00285439 OBEC VACENOVICE Usnesení Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VACENOVICE, KONANÉHO DNE 28.5.2014 V 18 HODIN V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VACENOVICÍCH PROGRAM:

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 1 Obec Kostice Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 2 Zápis o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 10.12.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne 17. 8. 2015 ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 17. 8. 2015 v 19.00 hodin. Přítomni: Ing. Pavlíček

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 24.3.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 9 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Bod č.1 Technický bod. 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod. 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu dvacátého devátého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 03.02.2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne 23.5.2016 Čas: 19.05 21.15h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz.prezenční listina, 5 členů ZO Suchodol Hosté:

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva města dne č. 18 Z Á P I S

Zápis z jednání zastupitelstva města dne č. 18 Z Á P I S Zápis z jednání zastupitelstva města dne 17.12.2009 č. 18 Z Á P I S o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva města Lanžhot konaného dne 17. prosince 2009 v zasedací místnosti MěÚ v Lanžhotě Starosta p. František

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016, konané dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016, konané dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016, konané dne 24. 4. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce pan Miloš Minařík jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne v hod. v kulturním domě Bohdalov

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne v hod. v kulturním domě Bohdalov Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 27.12. 2012 v 18.00 hod. v kulturním domě Bohdalov Přítomni: Ing. Arnošt Juda, p. Josef Dvořák, ing. Karel Mužátko, p Jiří Rosecký, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Štarnova ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Štarnova ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Štarnova ze dne 12.12.2012 Přítomni: členové ZO dle presenční listiny Omluveni: J. Veselská,. J. Boštík, P. Bartoň Určení zapisovatele: J. Jemelková Určení ověřovatelů:

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, projednání programu, přivítání přítomných.

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, projednání programu, přivítání přítomných. Zápis o průběhu třicátého pátého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 08.09.2009 v 19.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOZKOV dne 13. března 2014 od 19. hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bozkově

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOZKOV dne 13. března 2014 od 19. hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bozkově Přítomni: Omluveni: Program: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOZKOV dne 13. března 2014 od 19. hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bozkově Blanka Babcová, Karel Čermák, Stanislav Doubek ml.,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Schválení programu jako celku: Hlasování: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů. Schváleno

Schválení programu jako celku: Hlasování: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů. Schváleno Zápis č. 14 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.10.2016 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina 11 přítomných zastupitelů Volba ověřovatelů zápisu:

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne

Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne 19.12.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č.3/2014 3. Mikroregion Luhačovské Zálesí 4. Majetkové záležitosti obce 5. Místní

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zas.14/ U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného A) Zastupitelstvo schvaluje:

Zas.14/ U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného A) Zastupitelstvo schvaluje: U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného 18.6.2013 A) Zastupitelstvo schvaluje: 1. Pana Jiřího Kostrouna ml. jako člena finančního výboru. 2. Prodej nově zavedeného pozemku p.č.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 2.3.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z 12. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 14. 12. 2007 od

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 21.listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 17.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené prezenční

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 16. 12. 2015 v obřadní síni obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 16. 12. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 16. 12. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila, Světinský Jiří, Václavíková

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

5 / Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne Zapsal : Josef Klíma Stránka 1

5 / Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne Zapsal : Josef Klíma Stránka 1 5 / 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 8. 10. 2015 Zapsal : Josef Klíma 8. 10. 2015 Stránka 1 Místo konání: místnost Obecního úřadu Skřinářov č. p. 28 Termín konání: 8. 10. 2015

Více