MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 14. KVĚTNA 2014 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 14. KVĚTNA 2014 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN"

Transkript

1 MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 14. KVĚTNA 2014 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluven: 2 členi, 1 člen se dostaví později), příloha č. 1 k zápisu Zapisovatel: Marie Svobodová Ověřovatelé zápisu: Ing. Ladislav Postřihač, RNDr. Antonín Smrž 1. Zahájení, volba návrhové komise Starosta městyse Ing. Jiří Jelínek (dále jen starosta městyse ) zahájil jednání zastupitelstva městyse v 18:05 hodin a přivítal přítomné zastupitele a občany. Přítomno 12 členů. Zastupitelé městyse (dále jen ZM ) jsou schopni se usnášet, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Starosta městyse určil zapisovatelem paní Marii Svobodovou. Dále navrhl ověřovatele zápisu Ing. Ladislav Postřihač a RNDr. Antonín Smrž. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo městyse Načeradec volí ověřovatele zápisu. Výsledek hlasování: Ing. Ladislav Postřihač: Pro:11 Proti: 0 Zdrželi se: 1 RNDr. Antonín Smrž: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Usnesení č. 325/2014 bylo schváleno. Starosta městyse dále navrhl způsob hlasování - hlasování veřejné. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: : Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 326/2014 bylo schváleno. Starosta městyse navrhl členy návrhové komise - Jana Peclinovská, Stanislav Vítek. Další návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo městyse Načeradec volí návrhovou komisi ve složení Jana Peclinovská a Stanislav Vítek. Výsledek hlasování: Jana Peclinovská: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Stanislav Vítek: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Usnesení č. 327/2014 bylo schváleno. Starosta městyse oznamuje, že dnešní jednání ZM se bude zvukově zaznamenávat a to jen pro účely doplnění zápisu z jednání ZM, příp. opravu zápisu z jednání ZM, ne za účelem zveřejňování. Starosta městyse seznámil přítomné s programem dnešního jednání, který byl zastupitelům zaslán na pozvánkách a dále byl uveřejněn na úřední desce i na internetu: PROGRAM: 1. Zahájení, volba návrhové komise 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva městyse 3. Volby do zastupitelstva obce 2014 počet členů zastupitelstva 4. Závěrečný účet obce za rok Rozpočtové opatření 6. Výběrové řízení Zápis z 24. jednání ZM dne Stránka 1

2 7. Pohledávky 8. Dotace 9. Pozemky nákup, směna, prodej 10. Diskuse 11. Závěr Před hlasováním dal starosta městyse možnost vyjádřit se ZM a přítomným občanům. Jiný návrh nikdo nepřednesl. Starosta městyse dal hlasovat o programu dnešního jednání. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje program jednání Zastupitelstva městyse Načeradec dne (příloha č. 2): 1. Zahájení, volba návrhové komise 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva městyse 3. Volby do zastupitelstva obce 2014 počet členů zastupitelstva 4. Závěrečný účet obce za rok Rozpočtové opatření 6. Výběrové řízení 7. Pohledávky 8. Dotace 9. Pozemky nákup, směna, prodej 10. Diskuse 11. Závěr Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 328/2014 bylo schváleno. Starosta městyse konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a nebyly k němu žádné námitky. Zápis je zde k nahlédnutí. 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva městyse Starosta městyse předal slovo RNDr. Smržovi Ant., předsedovi kontrolního výboru. Kontrola usnesení z 23. jednání zastupitelstva ( ) byla provedena dne Usnesení splněna. Byla podána informace starosty ohledně směny pozemků v k.ú. Načeradec ve vlastnictví manželů Hauzerových. Zastupitelstvo městyse Načeradec vzalo na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru. 3. Volby do zastupitelstva obce 2014 počet členů zastupitelstva Starosta městyse oznámil, že dle 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích počet členů zastupitelstva obce na každé volební období. Načeradec spadá do kategorie podle počtu obyvatel od , kde počet členů může být od 7 až 15 členů zastupitelů. Rada městyse navrhuje 15 členů ZM pro další volební období. Jiný návrh nikdo nepřednesl, žádné připomínky ani dotazy nebyly. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje pro volební období dle 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 15 členů Zastupitelstva městyse Načeradec. Usnesení č. 329/2014 bylo schváleno. 4. Závěrečný účet obce za rok 2013 Starosta městyse předal slovo Ing. Petrovi Postřihačovi, místostarostovi městyse. Závěrečný účet obdrželi ZM em jako přílohu k dnešnímu jednání. Vyzval přítomné ZM, aby své dotazy směřovali na přítomnou paní účetní Svobodovou. Jiný návrh nikdo nepřednesl, žádné připomínky ani dotazy nebyly. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje Závěrečný účet městyse Načeradec za rok 2013 s výhradou, opravné položky k pohledávkám k účtu 311 budou tvořeny dle zákona č. 420/2004, bude napraveno. Usnesení č. 330/2014 bylo schváleno. Součástí účetní závěrky je Výkaz zisku a ztráty za rok 2013, Rozvaha k , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu výkaz FIN 2-12 M a Příloha účetní závěrky. Místostarosta Ing. Postřihač vyzval přítomné Zápis z 24. jednání ZM dne Stránka 2

3 k hlasování o návrhu usnesení ke schválení účetní závěrky. Jiný návrh nikdo nepřednesl, žádné připomínky ani dotazy nebyly. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje Účetní závěrku městyse Načeradec sestavené k Usnesení č. 331/2014 bylo schváleno. 5. Rozpočtové opatření Místostarosta Ing. Postřihač Petr seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2014. Vysvětlil navýšení příjmů a proúčtování dotace na lesní poradenské služby. Rozpočtové opatření č. 2/2014 obsahuje úpravu v příjmech navýšit položku 3639/2131 o Kč (jedná se o příjmy z pronájmu pozemků Agrodružstvo Načeradec), v příjmech navýšit položku 3322/2324 o Kč (jedná se o příspěvek Římskokatolické farnosti Zdislavice na opravu kostela) a proúčtování dotace na lesní poradenské služby položka 4113 částky Kč. Vyzval přítomné ZM a občany k diskusi. Žádné připomínky a dotazy nebyly. Návrhová komise sdělila návrh usnesení. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2014 (příloha č. 3 zápisu). Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 332/2014 bylo schváleno. 6. Výběrové řízení Starosta městyse seznámil přítomné s výběrovým řízením na zhotovitele stavby Multifunkční zařízení Daměnice. Na tuto stavbu městys obdržel dotaci z programu Leader. Vyzval přítomné ZM a občany k diskusi. Diskutovalo se k provedení výběrového řízení, k částce dotace, rozpočet na stavbu, opravy střecha, krov, stropy, elektroinstalace, sociální zařízení, venkovní terasa, okna. Smlouva o dílo byla součástí výběrového řízení. Termín zhotovení do konce září Starosta oznámil, že Smlouva o dílo visí na stránkách zadavatele. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje a ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo dle návrhu smlouvy na profilu zadavatele s firmou Pila Zdiměřice, Zdiměřice 20, Načeradec, IČ: Předmětem díla budou stavební úpravy multifunkčního domu Daměnice. Místem provádění díla je katastrální území Daměnice pozemek p.č. 428/2, 428/1 a 428/3. Usnesení č. 333/2014 bylo schváleno. 7. Pohledávky Starosta městyse vysvětlil ZM pohledávku za panem Miroslavem Vozniakem v částce Kč. Obec Načeradec uhradila veškeré náklady za vypravení pohřbu zemřelého Jaroslava Bělohlávka, bydliště Načeradec, Slavětín 1. Tyto náklady byly v částce Kč. Po zemř. Jar. Bělohlávkovi dědil p. Miroslav Vozniak, nar , posl. bytem Praha. Pan Vozniak zemřel dne bez zanechání závěti, dědické řízení bylo po panu Vozniakovi zastaveno. Za městys Načeradec vše vyřizovala advokátní kancelář JUDr. Podhorský, Benešov. Rada městyse navrhuje tuto pohledávku účetně odepsat. Starosta vyzval přítomné ZM a občany k diskusi. Žádné připomínky a dotazy nebyly. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje odepsat pohledávku ve výši Kč přefakturace nákladů za vypravení pohřbu zemřelého Jaroslava Bělohlávka, bydliště Načeradec, Slavětín 1 - za panem Miroslavem Vozniakem, posl. bytem Praha 4 z důvodu úmrtí pana Miroslava Vozniaka dne bez zanechání závěti a zastavení dědického řízení. Usnesení č. 334/2014 bylo schváleno. 8. Dotace Starosta městyse podal informaci Zastupitele městyse o spoluúčasti městyse na dotaci od Ministerstva kultury ČR na opravu kulturní památky kostela v Načeradci v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014 ve výši 400 tis. Kč. Římskokatolická farnost Zdislavice je majitelem nemovitosti. Starosta vyzval přítomné ZM a občany k diskusi. Bude se opravovat vchod, fasáda věže a jižní část kostela. Kaple není vymalována. Starosta městys vyzval návrhovou komisi k návrhu usnesení. Zápis z 24. jednání ZM dne Stránka 3

4 Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje spoluúčast městyse v částce Kč při poskytnuté účelové dotaci ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok obnova kulturní památky kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci ve výši 400 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR. 320 tis. Kč uhradí majitel nemovitosti Římskokatolická farnost Zdislavice. Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 335/2014 bylo schváleno. Na jednání zastupitelstva městyse se dostavila Ing. Krejčová Blanka, zastupitelka městyse. Počet členů ZM je Pozemky nákup, směna, prodej 9.1. Veselá Martina, novostavba Načeradec Starosta městyse podal informaci k žádosti paní Martiny Veselá. Majitelka nemovitosti (pravá strana na Horní Lhotu) na p.č. 210/144 žádá o vrácení částky 99 Kč /m² dle usnesení ZM č. 227/2012 ve znění: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje doplnit kupní smlouvu na prodej parcel v k.ú. Načeradec určené ke stavbě v bodě pod názvem: Zvláštní ujednání - Za dokončení stavby rodinného domu ve lhůtě do 3 let od podepsání smlouvy s doložením právoplatného užívání (kolaudačního rozhodnutí) bude majiteli vyplacen motivační příspěvek ve výši 99 Kč/m² z celé výměry kupované nemovitosti. Paní Veselá zároveň s žádostí předložila kopii sepsané kupní smlouvy s městysem na koupě p.č. 210/144 v k.ú. Načeradec o výměře 757 m² a oznámení o užívání stavby ze dne Kupní smlouva podepsána dne (právní účinky vkladu ). Žádost doručena obci dne s přiloženým oznámením o užívání stavby. Rada městyse souhlasí s vrácením 99 Kč/m². Starosta vyzval přítomné ZM a občany k diskusi. Žádné připomínky a dotazy nebyly. Zastupitelstvo městyse Načeradec (ZM) schvaluje vyplacení motivačního příspěvku ve výši 99 Kč/m² z pozemku p.č. 210/144 v k.ú. Načeradec o výměře 757 m², tj. částky Kč, paní Martině Veselé, nar , bytem Nová Pražská 1646, Benešov vzhledem k tomu, že bylo dodrženo zvláštní ujednání dle usnesení ZM č. 227/2012 schválené na jednání ZM dne a doloženo právoplatné užívání stavby ve lhůtě do 3 let. Usnesení č. 336/2014 bylo schváleno Odkup pozemků k.ú. Načeradec (V. Trundová) Starosta městyse se vyjádřil k žádosti Státního pozemkového úřadu Benešov (SPÚ). Vzhledem k tomu, že proběhly Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Býkovice, nás žádá SPÚ o odkup pozemků p.č. 1212/2 a 1241/2 od paní Věry Trundové za účelem převodu do vlastnictví městyse pro polní cesty z důvodu nedostatku státní a obecní půdy. SPÚ zaplatí projekt pro rozšíření cesty. Starosta vyzval přítomné ZM a občany k diskusi. Probíhala diskuse k obnově cest po komplexních pozemkových úpravách (KPÚ), k dokončení KPÚ Býkovice pod Blaníkem. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje koupi pozemku do vlastnictví Městyse Načeradec, IČ (kupující) pozemek p.č. KN 1212/2 o výměře 660 m² v k.ú. Načeradec a pozemek p.č. KN 1241/2 o výměře 507 m² v k.ú. Načeradec od majitelky nemovitostí paní Věry Trundové, r.č /053, bytem Praha 2, Vinohrady, Mánesova 1647/72 (prodávající) za dohodnutou cenu 5226 Kč. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující. V souladu s ustanovením 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí je poplatníkem daně z převodu nemovitých věcí kupující. Usnesení č. 337/2014 bylo schváleno Prodej pozemku v k.ú. Načeradec (firma ČEZ) Slova se ujal opět starosta městyse. Jedná se o pozemek pod trafostanicí v Načeradci za bývalým obchodním domem. Na minulém jednání ZM (23., dne ) usnesením č. 320/2014 bylo schváleno vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. KN st. 41 o výměře 57 m² v k.ú. Načeradec. Záměr vyvěšen a sejmut Rada městyse navrhuje prodat tento pozemek za cenu 390 Kč/m². Starosta vyzval přítomné ZM a občany k diskusi. Diskuse k přístupu k pozemku (dle energetického zákona). Prodej za cenu 390 Kč/m². Zápis z 24. jednání ZM dne Stránka 4

5 Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje prodej části pozemku p.č. KN st. 41 o výměře 57 m² v k.ú. Načeradec (prodávající) firmě ČEZ Distribuce a.s., IČ: , se sídlem Děčín Podmokly, Teplická 847/8, PSČ (kupující) za cenu 390 Kč/m², tj. celkem za Kč. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující. V souladu s ustanovením 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí je poplatníkem daně z převodu nemovitých věcí kupující. Náklady spojené se zajištěním geometrického plánu hradí kupující. Usnesení č. 338/2014 bylo schváleno Směna pozemků v k.ú. Načeradec Starosta městyse dále informoval o požadavku pana Jiřího Holuba, bytem Načeradec. Žádá směnit pozemek pod cestou v ulici Na Vrance za pozemek před nemovitostí čp. 139 Načeradec. Dle zaměření městyse se jedná o 29 m². Vyvěšení záměru o směně části pozemku bylo ZM schváleno na 23. jednání ZM usnesením č. 321/2014. Záměr byl vyvěšen dne a sejmut dne Starosta vyzval přítomné ZM a občany k diskusi. Žádné připomínky a dotazy nebyly. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje směnit část pozemku p.č. KN 1765 o výměře 29 m² v k.ú. Načeradec ve vlastnictví Městyse Načeradec, IČ zapsané na LV za část pozemku p.č. KN 40 o výměře 29 m² v k.ú. Načeradec ve vlastnictví pana Jiřího Holuba, r.č /402, bytem Načeradec, Na Vrance 139 zapsané na LV 244. Pozemky se směňují bez finančního vyrovnání. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí Městys Načeradec. Náklady spojené se zajištěním geometrického plánu hradí Městys Načeradec. Usnesení č. 339/2014 bylo schváleno Prodej pozemku v k.ú. Načeradec (Svobodovi, Načeradec) Starosta městyse informoval o doplnění žádosti na vypořádání paní Evy Svobodové a paní Jarmily Svobodové zaslané městysi Načeradec dne Na základě žádosti ze dne (projednána na ZM dne ) bylo ZM schváleno usnesení č. 310/2013 vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 1400/9 o výměře cca 450 m². Dne byl dodán s doplněním žádosti i geometrický plán. Městys vyvěsil záměr na směnu pozemku p.č. KN 1400/9 o výměře 584 m² v k.ú. Načeradec ve vlastnictví Městyse Načeradec (LV 10001). Rada městyse doporučuje finanční vyrovnání dle dohody 10 Kč/m². Starosta vyzval přítomné ZM a občany k diskusi. Diskuse ke směně pozemků za finanční vyrovnání 10 Kč od Svobodových. Svobodovi s touto cenou souhlasí. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje směnu pozemku p.č. KN 1400/13 o výměře 460 m², pozemku p.č. KN 1400/14 o výměře 21 m², pozemku p.č. 1400/15 o výměře 90 m² a pozemku p.č. 1871/2 o výměře 13 m², vše v k.ú. Načeradec ve vlastnictví Městyse Načeradec, IČ zapsaného na LV za pozemek p.č. 1400/16 o výměře 36 m² v k.ú. Načeradec ve vlastnictví paní Evy Svobodové, r.č /0551, bytem Paculova 1110/2, Praha 14 Černý Most, PSČ a paní Jarmily Svobodové, r.č /060, bytem Na Kačíně 224, Načeradec, PSČ zapsané na LV 267 dle geometrického plánu č /2014 vypracovaným Ing. Pavlem Dvořáčkem za těchto podmínek: - Finanční vyrovnání paní Eva Svobodová, r.č /0551, bytem Paculova 1110/2, Praha 14 Černý Most, PSČ a paní Jarmila Svobodová, r.č /060, bytem Na Kačíně 224, Načeradec, PSČ uhradí Městysi Načeradec za rozdíl výměr pozemků tj. za 548 m² cenu dohodou 10 Kč/m², což činí 5480 Kč. - Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí paní Eva Svobodová, r.č /0551, bytem Paculova 1110/2, Praha 14 Černý Most, PSČ a paní Jarmila Svobodová, r.č /060, bytem Na Kačíně 224, Načeradec, PSČ 25708V souladu s ustanovením 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí je poplatníkem daně z převodu nemovitých věcí paní Eva Svobodová, r.č /0551, bytem Paculova 1110/2, Praha 14 Černý Most, PSČ a paní Jarmila Svobodová, r.č /060, bytem Na Kačíně 224, Načeradec, PSČ Usnesení č. 340/2014 bylo schváleno Směna pozemků (Agrodružstvo) Zápis z 24. jednání ZM dne Stránka 5

6 Zastupitelstvo městyse Načeradec dne 7. března 2013 pod č. usnesení 239/2013 schválilo záměr směnit pozemek p.č. 493 PK v k.ú. Vračkovice o výměře 2791 m² ve vlastnictví městyse Načeradec za pozemek p.č. 746/6 díl a) v k.ú. Načeradec o výměře 773 m² ve vlastnictví Agrodružstva Načeradec. Záměr byl vyvěšen dne a sejmut dne ZM Načeradec schválilo směnu pozemků za finanční vyrovnání pro Agrodružstvo Načeradec 80 Kč/m². Dne obdržel městys žádost Agrodružstva o snížení ceny, které projednalo představenstvo a to částku 60 Kč. Starosta vyzval přítomné ZM a občany k diskusi. Diskutovalo se ke směně a k výměře směňovaných pozemků. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje směnu pozemku p.č. 493 PK v k.ú. Vračkovice o výměře 2791 m² ve vlastnictví městyse Načeradec, IČ za pozemek p.č. 746/6 díl a) v k.ú. Načeradec o výměře 773 m² ve vlastnictví Agrodružstva Načeradec, IČ za těchto podmínek: - Finanční vyrovnání Agrodružstvo Načeradec uhradí Městysi Načeradec za rozdíl výměr pozemků tj. za 2018 m² cenu dohodou 60 Kč/m², což činí Kč. - Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí Agrodružstvo Načeradec. - V souladu s ustanovením 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí je poplatníkem daně z převodu nemovitých věcí Agrodružstvo Načeradec, IČ Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Usnesení č. 341/2014 bylo schváleno Prodej pozemku v k.ú. Slavětín (Jaroslav Svoboda) Starosta městyse informoval přítomné o žádosti na odkup části pozemku p.č. 925/1 v k.ú. Slavětín v majetku Městyse Načeradec pana Jaroslava Svobody bytem Lukavec. Geometrickým plánem číslo /2013 vypracovaným Ing. Kristýnou Líznerovou, Vlašim byl pozemek p.č. 925/1 PK v k.ú. Slavětín ve vlastnictví Městyse Načeradec rozdělen na pozemek p.č. 925/1 o výměře 7301 m², zůstává ve vlastnictví Městyse Načeradec, pozemek p.č. 925/5 o výměře 335 m² a pozemek st. 82 o výměře 20 m², které žádá odkoupit p. Svoboda. Jedná se o zastavěnou část pozemku ve vlastnictví městyse. Rada městyse nedoporučuje prodávat. Starosta vyzval přítomné ZM a občany k diskusi. Kout Jaroslav, bytem Slavětín, zástupce p. Svobody, podrobně vysvětlil problém s pozemkem v k.ú. Slavětín, zaplocení a pozemek pod garáží. Starosta městyse nedoporučuje z důvodu, že dříve se též neprodával pozemek p. Klikarovi. Probíhala diskuse ZM k prodeji pozemku ve Slavětíně, k nedoporučení rady, k vyjádření občanů Slavětína k prodeji pozemku. Pozemek je 50 let zaplocen. Diskuse ZM k prodeji pozemků ve Slavětíně. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 925/5 o výměře 335 m² v k.ú. Slavětín a pozemek p.č. st. 82 o výměře 20 m² v k.ú. Slavětín rozdělený geometrickým plánem č /2013 z pozemku p.č. 925/1 v k.ú. Slavětín ve vlastnictví městyse Načeradec. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 2 Zdrželi se: 2 Usnesení č. 342/2014 bylo schváleno Prodej pozemku v k.ú. Pravětice (Matušková Jana) Na základě žádosti zaslané na městys starosta informoval ZM o prodeji části pozemku p.č.1075 v k.ú. Pravětice o výměře cca 190 m². Starosta vyzval přítomné ZM a občany k diskusi. Veškeré informace k pozemku podala ZM Iva Hergesellová. Jedná se o přístup k parcele. Paní Matušková žádá z důvodu vybudování protierozní hráze. V pronájmu má pan Pohorský z Pravětic. Městys tento pozemek nevyužívá. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje vyvěsit záměr prodat část pozemku p.č o výměře cca 190 m² v k.ú. Pravětice. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:1 Zdrželi se: 3 Usnesení č. 343/2014 bylo schváleno. 10. Diskuse Zastupitelé městyse a občané diskutovali k těmto tématům: Ing. Krejčová Blanka (ZM) pronájem pozemků JUDr. Fišarová (pozemek v Olešné zaplocený u vodojemu). Starosta městyse vysvětlil podrobně informace k pronájmu. Dříve pronajímala VHS (provozovatel vodohospodářské společnosti), pozemek o výměře 32 m² za částku 7500 Kč. Probíhala diskuse ZM a rady městyse k pronájmu pozemků pod vodojemem. V řešení má právník městyse Načeradec. Paní Fišarová bude o této skutečnosti písemně informována. Zápis z 24. jednání ZM dne Stránka 6

7 10.2. Ing. Krejčová Blanka (ZM) navrhuje oslovení sociálního odboru ve Vlašimi v souvislosti se spoluobčany ze sociálních bytů, kteří mají problémy se soužitím v obci. Diskuse ZM k této situaci v obci Načeradec navrhují vyřešení situace se sociálně slabšími spoluobčany, pohybem osob v obci. Starosta městyse podal informace o jeho návštěvách na MěÚ Vlašim, odbor sociální a odbor stavební Jana Rozkošná (ZM) informace k načeradským novinám - oprava komunikací vysvětlil starosta městyse - pronájem obecního bytu Načeradec 33 - pronájem tribuny v Načeradci probíhala diskuse ZM k pronájmu (pronájem paní Havlíčková, Pravětice) - oplocení areálu hřiště vysvětlení rady městyse, diskuse ZM ke sportovišti - změna odborné osoby v provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Josef Šanda, Vlašim - měření stavu vodoměrů (stavy vodoměrů v Horní Lhotě a v Načeradci) vysvětlil starosta městyse - pitná voda v Pravěticích zvýšený obsah dusičnanů vysvětlil starosta městyse Ing. Krejčová (ZM) - otázka k využití uklízecího stroje (diskuse ZM) - poznámka k účelnosti zámkové dlažby ve Vračkovicích - otázka ke stavu chodníků v Načeradci informaci podal starosta městyse žádost o dotaci z dopravní infrastruktury - dotaz na stav veřejného osvětlení v nové zástavbě v Načeradci občané - dotaz na stav oprav MŠ naplánováno na letní prázdniny - informace o pohybu a poškozování majetku obce podnapilými osobami v nočních hodinách - místní komunikace ulice Panská ne celá ulice, jmenován byl občan K. S. a jeho neoprávněné využívání veřejného prostranství (části komunikace) skládkou materiálu u nemovitosti (rodinného domku), a tím znemožnění příjezdu na pozemek jiného občana 11. Závěr Starosta městyse poděkoval všem za účast. Jednání Zastupitelstva městyse Načeradec bylo zakončeno v 20:20 hodin. Zapisovatelka Marie Svobodová Starosta Ing. Jiří Jelínek Místostarosta Ing. Petr Postřihač Místostarosta Josef Křemen Ověřovatel zápisu Ing. Ladislav Postřihač Ověřovatel zápisu RNDr. Antonín Smrž.. Zápis z 24. jednání ZM dne Stránka 7

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 4. ZÁŘÍ 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 4. ZÁŘÍ 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 4. ZÁŘÍ 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 11 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

ZÁPIS Z 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 7. BŘEZNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

ZÁPIS Z 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 7. BŘEZNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 7. BŘEZNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva)

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 20.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva, omluven:

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno: 14 členů zastupitelstva,

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluven:

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 16. BŘEZNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 16. BŘEZNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17 HODIN MĚSTYS NAČERADEC 1 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 16. BŘEZNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva)

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.6.2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.6.2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.6.2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno15 členů zastupitelstva, omluveni;

Více

Usnesení č. 162/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Usnesení z minulého ZO Usnesení č. 163/2009: Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Usnesení č. 162/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Usnesení z minulého ZO Usnesení č. 163/2009: Zastupitelstvo obce bere na vědomí: ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6. 5. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva) Zapisovatel: Švecová Martina

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.3.2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva). Omluvena pí Jana Rozkošná

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 3-2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.9. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.9. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.9. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva obce, omluveni:

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 17.12.2008 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: B.Lacinová, J.Blinka, Mgr. J. Bělina, RNDr. J. Dobroruková, A.Forman, B.Fleček,

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Schválení programu jako celku: Hlasování: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů. Schváleno

Schválení programu jako celku: Hlasování: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů. Schváleno Zápis č. 14 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.10.2016 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina 11 přítomných zastupitelů Volba ověřovatelů zápisu:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 26.3.2014 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 17.12.2009 Přítomni : Antonín Doležal, Mgr. František Thüringer, Alena Tesařová, František Jindrák, Václav Pecha, Luděk Plucar, Ludmila Bártů, Jitka

Více

Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne 13.6. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Přítomni: Veverka Zdenek, Bolina Bohuslav, Frýdl Petr, Červenka

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ , tel./fax Zápis č. 3/2016 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 23.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ , tel./fax Zápis č. 3/2016 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 23. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 3/2016 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 23. března 2016 Přítomni : 7/ Vladimír Kubík, Eliška Sedláčková, Mgr. Martin Kozák,

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 6/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 23.9.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš,,

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z Á P I S o průběhu 14. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 14. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 14. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 7. 11. 2007 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 14. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE VACENOVICE č.243; PSČ: 696 06; IČO: 00285439 OBEC VACENOVICE Usnesení Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VACENOVICE, KONANÉHO DNE 28.5.2014 V 18 HODIN V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VACENOVICÍCH PROGRAM:

Více

Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne

Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne 2.11.2016 Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod Přítomno: v 18.00 hod bylo přítomno 10 členů ZM dle presenční listiny Omluven: Jiří

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Mgr. Luboš Rambousek, Jaromír Štěpán, Mgr. Zuzana Sovová, Ing. Zdeněk Fišer, Jaroslava Kubová, Marie Šestáková

Mgr. Luboš Rambousek, Jaromír Štěpán, Mgr. Zuzana Sovová, Ing. Zdeněk Fišer, Jaroslava Kubová, Marie Šestáková Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 19.5.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo k navrženému programu další bod k doplnění. Nikdo se nepřihlásil.

Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo k navrženému programu další bod k doplnění. Nikdo se nepřihlásil. Z Á P I S 9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 13. 4. 2016 Přítomno : 13 (omluvili se Petr Skalka a Antonín Kudělka) Občanů : 3 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas zahájení : 18:05

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis a přijatá usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin

Zápis a přijatá usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin Zápis a přijatá usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne 8.9. 2016 od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Veselé (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17:00 hodin

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 20.3. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda

Více

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 25.8.2016 Přítomni: Omluveni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Václav, Soukupová Jitka Poukar Radim Zahájení zasedání

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 7.11.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 7. 11. 2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více