Všeobecné obchodní podmínky společnosti Reader s Digest Výběr, s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti Reader s Digest Výběr, s. r. o."

Transkript

1

2 R všeobecné podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Reader s Digest Výběr, s. r. o. Rozsah platnosti Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vznikající v souvislosti s uveřejňováním inzerátů a prospektových příloh v časopisech Reader s Digest, a speciál (dále pouze časopis ) vydávaných společností Reader s Digest Výběr, s. r. o. (dále pouze RDV ). Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je platný ceník. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo písemnou smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem. Objednávka Uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy se objednává prostřednictvím písemné objednávky. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti nutné pro řádné uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, a to: obchodní jméno objednatele, sídlo objednatele, IČO, DIČ, bankovní spojení, jméno pracovníka odpovědného za objednávku. Dále musí objednávka obsahovat termín uveřejnění, číslo časopisu, ve kterém má být inzerát uveřejněn, druh inzerce (plošná inzerce, prospektová příloha), umístění a eventuálně další údaje dle uvážení objednatele. Před potvrzením objednávky RDV má objednatel právo svou objednávku vzít kdykoli zpět. Po potvrzení objednávky je objednatel oprávněn zrušit svou objednávku a odstoupit tak od uzavřené smlouvy. V případě zpětvzetí objednávky i v případě odstoupení od smlouvy je RDV oprávněn požadovat stornovací poplatky v souladu s platným ceníkem. Zpětvzetí objednávky i odstoupení od smlouvy musí být v každém případě provedeno písemně. Objednatel nese veškerou odpovědnost za obsah dodaných podkladů. RDV je povinen upozornit objednatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady a požádat ho, aby ve stanoveném termínu dodal náhradní podklady. Pokud objednatel dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, je RDV oprávněn odstoupit od smlouvy, která vznikla potvrzením objednávky objednatele RDV. RDV je dále oprávněn požadovat stornovací poplatky v souladu s platným ceníkem. Objednatel nese veškerou odpovědnost za obsah inzerce i prospektových příloh, které musí být v souladu s právními předpisy. V případě, že v souvislosti s uveřejněním inzerátu objednatele v časopise vznikne RDV jakákoli škoda, a to zejména v důsledku porušení práv třetích osob, bude objednatel povinen nahradit RDV veškerou způsobenou škodu včetně nákladů se vznikem škody souvisejících. Objednatel je povinen dodat vkládané prospektové přílohy do tiskárny na vlastní náklady dle specifikace RDV platné pro příslušný časopis. RDV není povinen uschovávat, případně vracet podklady pro inzerci nebo prospektové přílohy, pokud o to objednatel výslovně nepožádá. K uzavření smlouvy dojde v okamžiku písemného potvrzení objednávky objednatele RDV. Platební podmínky Pokud se strany nedohodnou jinak, RDV vystaví a zašle objednateli fakturu daňový doklad na zaplacení ceny za uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy do 10 pracovních dnů od vydání příslušného čísla časopisu. Splatnost faktury je 14 dní od data vystavení. Společně s fakturou zašle RDV objednateli jeden výtisk časopisu, ve kterém byl uveřejněn inzerát nebo prospektová příloha objednatele. U inzerátů menších než 1/8 strany zasílá RDV objednateli pouze výstřižek inzerátu objednatele. V případě, že objednatel nezaplatí cenu ve lhůtě splatnosti, bude RDV oprávněn požadovat od objednatele úrok z prodlení ve výši 5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Slevy uvedené v platném ceníku jsou poskytovány pouze na inzeráty uveřejněné v průběhu jednoho kalendářního roku. RDV je oprávněn požádat objednatele kdykoli o zaplacení zálohy na cenu za uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy. V případě, že objednatel tuto zálohu v termínu splatnosti nezaplatí, bude RDV oprávněn od smlouvy odstoupit. RDV si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání časopisu jiné ceny než ty, které jsou uvedeny v platném ceníku. Všechny změny těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo platného ceníku sdělí RDV objednateli minimálně jeden měsíc před dnem jejich platnosti. Nový ceník se bude vztahovat i na již uzavřené smlouvy, pokud k uveřejnění inzerce, resp. ke vkládání prospektových příloh na základě příslušné smlouvy nedojde do dne, kdy nový ceník vstoupí v platnost, ovšem pouze za předpokladu, že RDV splní svou informační povinnost uvedenou výše. V případě, že objednatel nebude souhlasit s přijetím nového ceníku, budou objednatel i RDV oprávněni od příslušné smlouvy odstoupit. V takovémto případě bude každá ze smluvních stran povinna vrátit druhé straně veškeré plnění, které od této strany na základě příslušné dílčí smlouvy obdržela. Stornovací podmínky, stornovací poplatky 30 dnů a více před uveřejněním 20 % 25 a méně dnů před uveřejněním 100 % méně než 14 dnů před datem zveřejnění nelze stornovat Reklamace V případě zcela nebo částečně chybného uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu v přiměřeném rozsahu. Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů je objednatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Pokud při opakovaném zveřejnění inzerce nebo prospektové přílohy vznikne opakovaně stejný nedostatek, je třeba vznést nárok v každém jednotlivém případě. V případě, že vzniknou nedostatky v důsledku vadných podkladů objednatele, nenese RDV za takovéto nedostatky žádnou odpovědnost a objednatel není oprávněn vznést jakýkoli nárok uvedený výše. Korektury jsou možné pouze na výslovné přání objednatele. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět RDV. RDV bere v úvahu pouze ty korektury, které mu byly vráceny ve stanovené lhůtě. Reklamace lze uplatnit pouze písemně nejpozději do 14 kalendářních dnů od data vydání čísla časopisu, ve kterém byl uveřejněn inzerát nebo prospektová příloha. 2

3 informace R Informace o i vychází měsíčně první pracovní den Je auditován ABC ČR a zařazen do Media Projektu. Patří k neprodávanějším časopisům v kategorii zahrada - hobby. S krátkodobou čteností Dlouhodobá čtenost je Průměrný tištěný náklad je kusů Prodejní cena je 29,90 Kč Průměrný p rodaný náklad: kusů Předplatitelé: více než Průměrný počet stran: 92 stran Kolem 5 % tištěného nákladu je distribuováno na Slovensko 3

4 R ediční plán plán 2011 LEDEN Zahrada: Domov: Nakupujeme: Zdraví: Chovatelství: Veterinární poradna: Parazité u zvířat Téma: Domácí zabíjačka ÚNOR Zahrada: Domov: Nakupujeme: Zdraví: Chovatelství: Exotické ovoce, Postřiky a lepové desky proti škůdcům pokojovek, Nádoby pro netradiční pěstování (lechuza, hydroponie, keramzit atd.), Novinky mezi polohovkami, Jak pečovat o orchideje Detektory kouře a plynu, hasicí přístroje Kuchyňské desky Onemocnění žlučníku, prevence, léčba Kočka něvská maškaráda, Morče lunkárya, Bažanti a jejich svět (Příroda) Jak vybrat skleník, kdy a co do něj vysévat, jaké zeminy použít Papriky Plán postřiků proti škůdcům Koupelna Hnojiva Lázně (léčebné i preventivní pobyty, detoxikace, pohybový aparát) Kernteriér Africká myška (oblíbený mazlíček dětí) Veterinární poradna: Nemoci kloubů u zvířat Téma: BŘEZEN Zahrada: Domov: Nakupujeme: Zdraví: Úspory v domácnosti (kde a jak ušetřit topení, voda, energie, úsporné spotřebiče a žárovky atd.) Čekání na léto zahradní nábytek (jak vybrat a postavit venkovní dřevěné podlahy), Bramborová sadba, Novinky mezi letničkami Podlahy Zahradní technika, Rybářské pruty pro zdraví (min. 16stránková příloha zaměřená především na problematiku zdraví seniorů: hlavním tématem bude cukrovka 2. typu a sní související zdravotní problémy, pozornost bude věnována především životnímu stylu a stravování diabetiků, včetně článku o přednostech a nedostatcích náhradních sladidel. Dalším tématem budou choroby kloubů a jejich léčba.) Chovatelství: Český stavák, Chovatelská poradna Zdraví koček, Chytrá kmotra liška (Příroda) Veterinární poradna: Cukrovka u zvířat Téma: Malujeme, natíráme: začátek seriálu o barvách (březen červenec); 1. představujeme novinky mezi barvami, 2. testujeme náhodně vybrané barvy, 3. v souvislosti s natíráním a barvami nabízíme zkušenosti čtenářů a názory odborníků, 4. desatero Co čím natřít, 5. teorie barev (pořadí neodpovídá měsícům, bude řazeno aktuálně podle potřeby) DUBEN Zahrada: Domov: Nakupujeme: Zdraví: Chovatelství: Trávník po zimě vertikutátory, hnojiva, osivo, Zakládáme trávník, Předpěstování rajčat (nové odrůdy), Partenokarpické okurky, Budujeme vyvýšené záhony Bazény voda na zahradě, zavlažovací systémy, Střechy novinky Dlažba Cévní nedostatečnost (hemoroidy vnější a vnitřní + křečové žíly, prevence, léčba) Javánská kočka, Volavka popelavá (Příroda) Veterinární poradna: Úprava drápků a srsti psů a koček Téma: Novinky v zahradní technice (sekačky, vertikutátory, zahradní nůžky, traktůrky atd.) KVĚTEN Zahrada: Hubíme slimáky, Jezírko jako ozdoba zahrady jak je postavit, jakou vybrat fólii atd., Surfinie pro terasy, Popínavé rostliny do nádob, Vinná réva jako okrasná rostlina Domov: Terasy, Solární dotápění, Sluneční kolektory Nakupujeme: Žumpy a septiky, Bazénová chemie, filtrace vody Zdraví: Očkování pro dospělé (+ na cesty) Chovatelství: Osmák degu, Čejka chocholatá (Příroda) Slovo veterináře: Onemocnění psího chrupu Veterinární poradna: téma dle požadavků čtenářů a inzerentů Téma: Klíšťata, Likvidujeme plevel, Ochrana před létavým hmyzem ČERVEN Zahrada: Jak správně zalévat, Jednoduchý systém zálivky, Jednoduché postřikovače, Lilky a cukety, Saláty, Jahody 4

5 ediční plán R Domov: Nakupujeme: Zdraví: Chovatelství: Okna, Záclony, závěsy, japonské panely Grily pro zdraví (min. 16stránková příloha zaměřená především na problematiku zdraví mužů: hlavním tématem budou srdečně-cévní choroby a snimi spojené problémy vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, poruchy erekce, chrápání a tzv. spánková apnoe. Dalším tématem budou témata související s nadcházejícím létem ochrana před sluncem a před hmyzem, zdravotní problémy spojené s cestováním.) Bedlington teriér, Zakrslý králíček kastorex, Psí hotely Veterinární poradna: téma dle požadavků čtenářů a inzerentů Téma: Renovujeme střechu a okapy ČERVENEC Zahrada: Domov: Nakupujeme: Zdraví: Chovatelství: Pergoly, sítě a treláže pro popínavé rostliny, Vodní rostliny pro jezírka, Odrůdy letních jablek, Zpracování drobného ovoce zavařujeme a moštujeme Garáže a přístřešky pro auta Zabezpečovací zařízení, bezpečnostní dveře, kliky, kování Diabetici a horka (výběr vhodných bot, průjmy, záněty močových cest) Evropská kočka nebo kočka balineská, Andulka vlnkovaná, Dovolená s domácím mazlíčkem Veterinární poradna: téma dle požadavků čtenářů a inzerentů Téma: Jak se v létě zchladit SRPEN Zahrada: Domov: Nakupujeme: Zdraví: Chovatelství: Zásady pro založení biozahrady, Komáři, vosy a ovádi, Obří květy durmany, Juka a jiní exoti na zahradě Ploty a branky Garážová vrata Kožní onemocnění Česká zdrobnělá slepice porcelánová nebo leghornka, Zajíc polní (Příroda) Veterinární poradna: Nemoci zvířat v přírodě Téma: Houby a pokrmy z hub ZÁŘÍ Zahrada: Domov: Nakupujeme: Zdraví: Sušíme houby a ovoce, Vinobraní, Rákos jako dekorace, Proč mizí hrušně ze zahrad nové odrůdy sloupovitých hrušní Úspory při vytápění (kamna, kotle atd.) Krbové nářadí pro zdraví (min. 16stránková příloha zaměřená především na problematiku zdraví dětí: posilování imunity před nadcházejícím chladným obdobím, podzimní virózy a angíny, důležitost užívání probiotik při léčbě a rekonvalescenci. Dalším tématem bude péče o dětský chrup problematika rovnátek, preventivní zubařské prohlídky, správná technika čištění zubů.) Chovatelství: Slovenský čuvač, Krysa obrovská Veterinární poradna: Pamlsky pro zvířata (dentální hygiena) Téma: Zavařujeme ovoce, Domácí víno a kořalky ŘÍJEN Zahrada: Domov: Nakupujeme: Zdraví: Chovatelství: Kompostování, Úklid listí, Jak uskladnit ovoce, Kaktusy před zimou, Pokojové palmy Elektrické kotle a bojlery Sněhové frézy Úloha stravy v prevenci proti nemocem (probiotika, čaje atd.), Kardiovaskulární choroby (srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak) Německý obrovitý strakáč, Příprava exotického ptactva na zimu (s důrazem na ptáky chované v zahradních voliérách), Slovo veterináře - Zima a psi, Pelíšky pro zvířata Veterinární poradna: téma dle požadavků čtenářů a inzerentů Téma: Příprava zahradní techniky na zimu LISTOPAD Zahrada: Domov: Nakupujeme: Zdraví: Chovatelství: Veterinární poradna: Zvířecí obezita Téma: Vybavujeme dílnu PROSINEC Zahrada: Domov: Nakupujeme: Zdraví: Chovatelství: Suché vazby, Trendové pokojovky jako dekorace bytu, Rostliny pro zimní zahrady a zasklené balkony Čističky vzduchu Teplomety a přímotopy pro zdraví (min. 16stránková příloha zaměřená především na problematiku zdraví žen: hlavním tématem budou trávicí problémy dvanáctníkové a žaludeční vředy, reflux, celiakie, Crohnova choroba, choroby žlučníku. Dalším tématem budou gynekologické problémy endometrióza, kvasinkové infekce, chlamydie apod. a také inkontinence a způsoby její léčby.) Kočka koret, Holoubek zelenokřídlý Vánoční květinové dekorace Postele (lůžkoviny, matrace, rošty atd.) Plechy na pečení Onemocnění kloubů, možnosti léčby, endoprotézy Kavkazský pastevecký pes, Za muflony (Příroda), Užitečné dárky pro zvířata Veterinární poradna: téma dle požadavků čtenářů a inzerentů Téma: Vánoce přicházejí 5

6 R informace Tištěný náklad, prodaný náklad, předplatitelé, CPI, CPT Prodaný a tištěný náklad (říjen 2009 březen 2010) 12 Počet čtenářů v tisících Zahrádkář Blesk Hobby Recepty prima nápadů Chatař a Chalupář Náš útulný byt Dům a zahrada Magazín Bydlení Moderní byt není auditován Domov nejsou auditovány Tištěný náklad Prodaný náklad CPI Cena inzerce na tisíc auditovaných prodaných výtisků Cena v Kč Blesk Hobby není auditován nejsou auditovány Chatař & Chalupář Náš útulný byt Dům a zahrada Moderní byt Bydlení Domov Zahrádkář Recepty prima nápadů Zdroj: ABC ČR 6

7 informace R CPT Cena oslovení tisíce čtenářů (všichni) Cena v Kč Zahrádkář Chatař & Chalupář Blesk Hobby Dům a zahrada Náš útulný byt Bydlení Moderní byt Domov Recepty prima nápadů Zdroj: MP 1. pol CPT Cena oslovení tisíce čtenářů (zahrádkáři a kutilové) Tištěný náklad Prodaný náklad Zahrádkář Dům a zahrada Chatař & Chalupář Bydlení Moderní byt Náš útulný byt Blesk Hobby Recepty prima nápadů Cena v Kč Zdroj: MML

8 R informace & konkurence Průměrné roční prodeje Blesk Hobby Ringier prodej 2010: stran Bydlení Bauer Media prodej 2010: stran Dům a zahrada Pineland prodej 2010: stran Domov Časopisy pro volný čas prodej 2010: stran Fajn život Sanoma prodej 2010: stran Flóra na zahradě Časopisy 2005 prodej 2010: stran Flóra na zahradě speciál Časopisy 2005 prodej 2010: stran Home Jaga Media prodej 2010: stran 8

9 & konkurence informace R Průměrné roční prodeje Chatař & Chalupář Časopisy pro volný čas prodej 2010: stran Knihovnička Zahrada Genius Press prodej 2010: stran Marianne Bydlení Hachette Fillipachi prodej 2010: stran Moderní byt Business Media CZ prodej 2010: stran Moje zahrádka Burda prodej 2010: novinka 68 stran, A5 Můj dům Business Media CZ prodej 2010: stran Naše krásná zahrada Burda prodej 2010: stran Náš útulný byt Burda prodej 2010: stran 9

10 R informace & konkurence Průměrné roční prodeje Pěkné bydlení Časopisy 2005 prodej 2010: stran Praktická žena Sanoma prodej 2010: stran Praktik Pražská vydavatelská spol. prodej 2010: stran Speciál Reader s Digest Výběr prodej 2010: stran Recepty prima nápadů Media Laboratory prodej 2009: stran Udělej si sám Motor-Presse Bohemia prodej 2009: stran Rodinný dům BusinessMedia prodej 2010: stran Zahrádkář Český zahr. svaz prodej 2010: stran 10

11 technické parametry R Technické parametry časopisů e a Speciálů e Inzerci přijímáme pouze v datové podobě (na filmech nelze!). Elektronické podklady je možno dodat na běžných médiích (DVD, CD-ROM) nebo je zaslat em. Inzeráty prosíme dodávat v těchto formátech: pdf, eps, tiff nebo jpg (v nejvyšší kvalitě 12). Je-li inzerát uložen jako bitmapa, prosíme velikost 1 : 1 a 300 dpi. Obrazové podklady by měly mít min. rozlišení 300 dpi a měly by být v barevném prostoru CMYK. Zásadně nepřijímáme pdf soubory s více než 4 tiskovými CMYK pláty! Podklady k dalšímu zpracování dodejte prosím spolu s grafickým návrhem v elektronické podobě texty ve formátu MS Word, loga a obrázky v tiskovém rozlišení ve formátu pdf, tiff, eps, jpg nebo v křivkách. Součástí podkladů inzerce dodaných zadavatelem inzerce může být chemický nátisk. V případě, že zadavatel netrvá na přesné reprodukci barev, stačí pouze digitální nátisk ve velikosti 1 : 1. Není-li nátisk dodán vůbec, není vydavatel odpovědný za obsah a správnou kvalitu inzerátu. Zadavatel inzerce odpovídá za obsah a právní přípustnost dodaných textových a obrazových předloh a zbavuje vydavatelství případných nároků učiněných ze strany třetích osob. Vydavatelství v tomto směru není povinno jakkoli prověřovat, zda uveřejněná inzerce zadavatele nepoškozuje či nepoškodí práva a oprávněné zájmy třetích osob. Pokud inzerent objedná opakované zveřejnění inzerátu a do uzávěrky daného čísla nedodá aktualizovanou verzi podkladu, má vydavatel právo použít podklady dodané inzerentem pro poslední minulé, inzerentem schválené, zveřejnění. Druh tisku e a e Speciál: Obálka: archový ofsetový tisk Text: rotační ofsetový tisk Papír textové části: Perlen Top Satin 60 g Papír obálky e: LWC 100 g nejprodávanější Papír obálky hobby magazín 7/09 Speciálu e: LWC 130 g Zpracování/úprava podkladů: % Agenturní provize: % 29 Kč 1,43 /43 Sk 11

12 R harmonogram tisku a podkladů Harmonogram e HARMONOGRAM RECEPTÁŘE PRO ROK 2011 ČÍSLO MĚSÍC OBCHODNÍ PODKLADY PRO HOTOVÉ DODÁNÍ TISK RECEPTÁŘ UZÁVĚRKA ZPRACOVÁNÍ PODKLADY VKLÁDEK NA STÁNCÍCH 1/11 LEDEN /11 ÚNOR /11 BŘEZEN /11 DUBEN /11 KVĚTEN /11 ČERVEN /11 ČERVENEC /11 SRPEN /11 ZÁŘÍ /11 ŘÍJEN /11 LISTOPAD /11 PROSINEC /12 LEDEN Umístění inzerátu zaručuje vydavatel pouze za podmínky, že objednavatel tuto službu platí ve formě přirážky za umístění v souladu s podmínkami uvedenými v platném ceníku. Adresa pro dodání vkládek: MAILSTEP, s. r. o. Do Čertous 2760/10 VGP Horní Počernice, Budova D2 Praha 9-Horní Počernice kontaktní osoba: Jana Šírová, tel.:

13 Ceník inzerce Rozměry ploch jsou uvedeny ve formátu (šířka x výška) v milimetrech. K formátům na je třeba přidat na každou stranu 4 mm na ořez! Přehled inzertních formátů 1/1 1/1 1/2 výška 1/2 výška 181 x x 254 1/3 výška 1/2 šířka 1/2 šířka 205x x x x x mm na + 4 mm na + 4 mm na 1/3 výška 1/3 šířka 1/3 šířka 69 x x x mm na + 4 mm na 88 x 60 1/8 šířka TIP 1/6 výška 57 x 124 nebo šířka 119 x 60 Jiný rozměr po individuální dohodě 1/4 výška 1/4 výška 1/4 šířka 1/4 klasická 41 x x x x 76 88x x mm na + 4 mm na + 4 mm na 1/4 šířka 1/4 klasická Cena (bez 20 % DPH) Cena (bez 20 % DPH) přirážka za požadavek 4B (CMYK) 4B (CMYK) na umístění Kategorie velikost Umístění, resp. typ LEVÁ STRANA PRAVÁ STRANA redakční strana Standardní 1/1 celá strana Kč Kč 10 % inzerce 1/1 II. strana obálky Kč Kč 1/1 III. strana obálky Kč Kč 1/1 IV. strana obálky Kč Kč 2/1 dvoustrana Kč Kč 1/2 polovina strany Kč Kč 10 % 1/3 třetina strany Kč Kč 10 % 1/4 čtvrtina strany Kč Kč 10 % 1/6 šestina strany Kč v rubrice TIPY 20 % 1/8 osmina strany Kč Kč 10 % 1/1 křížovka s tajenkou a logem Kč Vkládání, vkládání do časopisu lepení vzorků (cena se určuje podle rozměru a váhy) od 2,50 Kč / ks lepení vzorku do časopisu (podle pozice, rozměru a váhy) modul dvojmodul trojmodul od 3 Kč / ks Tržiště 1 modul modulová inzerce (pouze text Kč ČB v rámečku, cena včetně zpracování) Kč 4B s grafikou (barevný s obrázkem) 1 řádek řádková inzerce (40 znaků včetně 57 mezer, včetně zpracování) 400 Kč Podklady pro TIP 1/6: Podklady pro křížovku: text asi 500 znaků + obrázek v tiskovém rozlišení obrázek v tiskovém rozlišení + text pro křížovku asi 420 znaků, tajenka max. 50 znaků. Dále je třeba uvést, kolik bude vylosovaných výherců a jaké výhry dostanou. 57

14 R o čtenářích e GRAFY MP Q 2010 a MML 4. Q Q 2010 Věk 3 Populace let 25,0 2 % CS 15,0 1 5, let let let let let let let Pohlaví Žena 46 % Muž 54 % 14

15 o čtenářích e R Velikost místa bydliště 3 25,0 Populace let 2 % CS 15,0 1 5,0 do 999 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více Vlastní/pronajímají si zahradu či pozemek ne 40 % ano 60 % 15

16 R o čtenářích e Zahradnické nářadí a vybavení 6 5 Populace let 4 % CS zahradní sekačka zahradnické nářadí zahradní nábytek zahradní chatka/kůlna skleník Vybavení motorová vozidla 7 6 Populace let 5 4 % CS osobní automobil přívěs za osobní automobil traktor či malotraktor nákladní či dodávkový automobil 16

17 o čtenářích e R Vlastnictví nemovitosti Populace let zahrádka / zahrada rodinný dům garáž byt v osobním vlastnictví % CS byt v družstevním vlastnictví chata pole / louky / lesy chalupa bazén Vybavenost domácnosti 10 8 Populace let barevná televize mikrovlnná trouba zahrada elektrická vrtačka sekačka na trávu DVD rodinný dům jedno osobní auto videorekordér hifi věž jiný fotoaparát digitální fotoaparát počítač / notebook satelitní příjem vč. společné sat. antény myčka nádobí telefon (pevná linka) byt v osobním vlastnictví kabelová televize chata / chalupa byt v družstevním vlastnictví digitální videokamera dvě a více aut domácí kino jiná videokamera pevně zabudovaný bazén % CS 17

18 R o čtenářích e Vybavení dílny 6 Populace let 5 4 % CS elektrická pila elektrická vrtačka vybavení domácí dílny 35,0 3 25,0 Navštívená hobby centra v posledních 12 měsících y p Populace let 2 15,0 1 5,0 Obi Baumax Mountfield místní prodejna staviv Hornbach místní zahradnictví Baumarkt (Globus) Bauhaus Raab Karcher jiné centrum potřeb pro kutily neuvedeno % CS 18

19 o čtenářích e R Čistý měsíční příjem domácnosti 2 18,0 Populace let 16,0 14,0 12,0 % CS 1 8,0 6,0 4,0 2,0 Bez příjmu Do Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč a více Kč Neuvedeno Čistý měsíční příjem respondenta 3 25,0 2 Populace let % CS 15,0 1 5,0 Bez příjmu Do Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč a více Kč Neuvedeno 19

20 R o čtenářích e Zdravotní problémy v posledních 12 měsících % CS Populace let kašel rýma bolesti hlavy bolesti kloubů bolesti zad chřipka nachlazení bolesti páteře celková únava bolesti v krku bodnutí hmyzem průjem zubní kaz angína nespavost bolesti zubů vysoký krevní tlak ucpaný nos zhoršení zraku kožní onemocnění křečové žíly zubní kámen rozpraskané rty zvýšená hladina cholesterolu nízký krevní tlak Máte ve vaší domácnosti zaveden internet? 6 5 Populace let 4 % CS ano ne ale uvažujeme o zavedení ne a neuvažujeme o jeho zavedení neuvedeno 20

21 o čtenářích e R Práce na zahradě je moje hobby, vyplňuji tím svůj volný čas ne 19 % neuvedeno 2 % ano 51 % Jsem zvyklý(á) si opravy a údržby dělat sám(a) neuvedeno ani ano, ani ne 28 % ne 27 % 6 % ano 46 % ani ano, ani ne 21 % Domácí zvíře 4 35,0 Populace let 3 25,0 % CS 2 15,0 1 5,0 kočka pes ptáček (ptáčci) rybička(y) jiné neuvedeno 21

22 R informace Speciál 2011 Periodicita: čtvrtletník Rozsah 44 stran, křídová obálka Cena 29,90 Kč Tištěný náklad výtisků Připravovaný obsah jednotlivých čísel: Jaro Léto Podzim Zima Technické parametry Jaro, Velikonoce, recepty, zahrada Zahrada, chata, chalupa, recepty Zakládání zahrad (dále i ploty, vrata, skleníky) Vánoce, recepty (dárky pro seniory a chronicky nemocné poukazy, podložky, vitaminy, atd.) 01_obalka chalupy_1:sestava :29 Str nka 1 speciál SPECIÁL HARMONOGRAM RECEPTÁŘE SPECIÁL PRO ROK 2011 Elektronické podklady je možno dodat na běžných médiích (ZIP, CD-ROM) nebo je zaslat em. U celostránkových inzerátů ideálně ve formátu PostScript, u menších formátů nejlépe EPS. Akceptovány mohou být i formáty JPG, resp. PDF 2/ Kã / 43 Sk Miriam Kantorková Fandím 1/ Kč / 43 Sk léto na chalupě přírodě i lidem zahrádky našich babiček co skrývají štíty sladké mlsání 01_titulka:Sestava :26 Stránka 1 speciál 3/ Kã / 43 Sk / 1,43 01_titulka_OK:Sestava :35 Stránka 1 speciál Stavíme a přestavujeme dům i byt Moderní zahrada Velikonoční dekorace Příloha: Jak na škůdce a choroby Vyrobte si ozdoby Brány Dlažba Dveře Klimatizace Obklady Okna Ploty Příčky Schodiště Stavebniny Střechy Topení Vrata 4/ Kã / 43 Sk / 1,43 Inspirace pro Vánoce Vánoce Petry Černocké Příloha plná receptů ČÍSLO MĚSÍC OBCHODNÍ PODKLADY PRO HOTOVÉ DODÁNÍ TISK RECEPTÁŘ UZÁVĚRKA ZPRACOVÁNÍ PODKLADY VKLÁDEK NA STÁNCÍCH 1/11 BŘEZEN /11 ČERVEN /11 ZÁŘÍ /11 LISTOPAD Adresa pro dodání vkládek: MAILSTEP, s.r.o. Do Čertous 2760/10 VGP Horní Počernice, Budova D2 Praha 9 Horní Počernice kontaktní osoba: Jana Šírová, tel.:

23 Ceník inzerce Přehled inzertních formátů (v mm šířka x výška) K formátům na je třeba přidat na každou stranu 4 mm na ořez! 1/1 1/1 1/2 výška 1/2 výška 181 x x x x 290 1/2 šířka 181x124 1/2 šířka 205 x x 254 1/3 výška 1/3 výška 1/3 šířka 1/3 šířka 69 x x x 97 Jiné formáty pouze po individuální dohodě 1/4 výška 1/4 výška 1/4 šířka 1/4 šířka 41 x x x60 205x76 1/4 klasická 88x124 1/4 klasická 100 x 140 Kategorie Velikost Umístění, resp. typ Cena (bez DPH 20 %) 4B (CMYK) přirážka za požadavek na umístění / redakční strana 1/1 celá strana Kč 10 % Standardní inzerce 1/1 II. strana obálky 1/1 III. strana obálky 1/1 IV. strana obálky 2/1 dvoustrana Kč Kč Kč Kč 1/2 polovina strany Kč 10 % 1/3 třetina strany Kč 10 % 1/4 čtvrtina strany Kč 10 % Nadstandardní inzerce vkládání do časopisu (cena se určuje dle rozměru a váhy) lepení vzorku do časopisu (dle pozice, rozměru a váhy) od 2,50 Kč / ks od 3 Kč / ks 23

24 R informace Klientský Speciál e informace: Náklad minimálně: Vychází: Rozsah: Cena na stáncích: Cena pro klienta: výtisků dle požadavků klienta, maximálně 2x do roka 44 stran 29,90 Kč Kč Rozsah a podmínky inzerce: Klient má v časopise šest stran plus tři strany obálky na plošnou inzerci, které může využít i pro prezentaci svých dodavatelů. Naše redakce připravuje obsahově speciál podle požadavků klienta (či agentury). Vzhledem k časové náročnosti tohoto projektu musí být speciál objednán minimálně tři měsíce před jeho vydáním. Přehled klientských Speciálů vydaných em: 0. Natíráme, malujeme... Barvy Tebas 2000 (nesmělé začátky) 1. Pěstujeme révu... Agro Bio, rok Natíráme, malujeme... Barvy Tebas, rok Trávníky... Agro Bio, rok Domácí mazlíčci... Nestlé, rok Renovace... Obi, rok Svět barev... (příloha časopisu ) Colorlak 6/03 7. Pěstujeme pro radost... AGRO CS, rok Trávník pro život... AGRO CS + Gardena, rok Doma mistrem... PROMA CZ + MARCA CZ, rok Domácnost jako hobby... Able Electric, rok Zahradníkova kuchařka... AGRO CS, rok Zahrada plná barev... Rašelina Soběslav, rok 2009 (do roku 2002 vycházely speciály pod názvem Rady z e) Travniky 2_05Fop:Travniky 2_05Fop :46 Str nka 1 2/ Kč/39 Sk SPECIÁL pro život Receptáfi Trávník Jak na CHOROBY TRÁVNÍKU NOVINKY Snadné sekání, snadné hnojení ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY pro každou zahradu Trávník 2/ Kč / 39 Sk SPECIÁL Zahradníkova kuchařka rady * tipy * zkušenosti Rostliny pro každý byt Rozkvetlý balkon Trávník během okamžiku Moderní trendy v okrasné zahradě Přehledně o chorobách a škůdcích rostlin special_titul_raselina_ok:sestava :21 Stránka 1 speciál 1/ Kã / 1,43 / 43 Sk Zahrada plná barev 333 osvědčených rad, jak pěstovat květiny Kompletní tabulka substrátů Muškáty Růže Jehličnany Palmy Bonsaje Pokojovky Na balkony Azalky Vodní Bylinky Trávníky Orchideje 24 PÉČE O TRÁVNÍK krok za krokem Trávník během okamžiku Nemožné? Nikoliv! TITULKA_hotova.indd :23:19

25 informace R Již vyšlo: je C:Sestava 38_39_orchid 13: :28 Strán orc hid eje Coelogine cristata Květina u halu pro chladno chladné světlé mi do Orchidejemi vhodný y jsou ty z rodu zahrad e venku, haly či do zimní léto je nechám Cymbidium. Přes stvoly a v zimě pak ly aby se jim vyvinu ně je na tom dobře kvetly. Podoba, kterou ale raději i Coelogyne cristat stínu, protože nesnádo venku postavíme. slunce ší přímé orc hid eje jsou Jejich květy fascinující. sklo, Křehké jako omamné jako žlivé přita A tí. štěs d protože pokuíme se jednou pust ování, do jejich pěst ně na nenecháme dopustit. u? Kdy pokveto ou přes Stanhopey pokvet Orchideje rodu, rodů Cattleyea diléto, orchideje etalum nebo Cymbi y Coelogyne, Zygop mnohd Phapiopedilum um přes zimu a po celý rok. Jak některé rozmnožíme krásky Vo nn é zah rad ní kvě tiny Speciál 38 a :38 Stránka aty:sestav a 1 lka_substr aty:sestav Subs tráty a K přesazování vých, hrnkových, pokojo pařeništních skleníkových, rostlin (mimo a záhonových používáme h); kyselomilnýc ků. bez dalších přídav ph 5 7 / 40 l objem 20 l vyžapro rostliny dující vyšší zásobu živin, pro přesazování í a dopěstováván hrnkových květin, (mikeřů a stromů h) mo kyselomilnýc y. a pro trávník ph 5 6,5 20 l objem 10 l / objem 20 l kvetou Pro přesazovánípokojových rostlin i stálezelenýchání v květináčích a jejich pěstovích; obsahuje ponebo v truhlíctví živin. třebné množs ph 5 6,8 20 l objem 10 l / Zemina pro petúnie (surfinie) ní ování, řízková í Pro přesaz petúnií a surfini a pěstování přídavek fosfov nádobách; lního hnojiva rečného minerá kvetení. stimuluje bohaté ph 4,8 6,3 / 40 l objem 20 l Zemina pro iny balkonové květ petúnie, Pro pelargonie,, aksamitníky, begonie, fuchsiepodobné verbeny a dalšíse pěstují květiny, které balkonech v nádobách na a terasách. ph 5-6,5 / 40 l objem 20 l Speciál Raše lina ných K vysazování palem a podob pokojových ; není nutné je exotických rostlin zeminu; obsahu přidávat jinouhnojiva. vícesložková ph 5, l objem 7 l / K venkov vání jehličnatých okrasných dřevin a jiných rostlin kyselé vyžadujících je prostředí; obsahužkové minerální víceslo ými hnojivo se stopov prvky. ph 4,3 5,5 / 50 l objem 20 l ní Pravá přírod rašelina je vhodná na všeobecné ních zlepšení zahrad půd, k jejich prokypření, ení, vylehč provzdušnění a úpravě ph. Rašelina je čistýt bez přírodní produk přísad. ph l objem 10 l / Určená k nastýlání kolem, žikeřů, stromů vých plotů, květinových záhonů i truhlíků, travpěšin ních ploch i okrasných za- i na hrad; vhodná je svahy; obsahu pro bonsí;aje Zemina ování bonsaj mimo Pro přesaz minerální vícejiné obsahuje tá hnojiva. složková a vápena ph 4 6 Zemina fery pro koni nímu pěsto- objem 7 l kůru z jehličnatých a stromů, zejmén z borovic; kůra nepochází ze ky stromů chemic ošetřovaných m. proti škůdců Mulč pro růže ; mik výsadb ových citrusů vých či skleník je minerální vícemo jiné obsahu se stopovými složkové hnojivost z tříděné kůry. prvky a kompo ph od 4,5 6 Složením vhodný nastýlání k celoročnímunímu přirůží a podzim zimními hrnování před se z kůry mrazy; vyrábí stromů, zejehličnatých c; do muljména z borovi tříděný če je přidáván st vyrobevyzrálý kompos převahou ný ze surovin stromové kůry. objem 7 l kaktusy Zemina pro a sukulenty ní kakvání a pěstová Pro přesazo tů a rostlin ; obtusů, sukulen půdními nároky s podobnými základné množství prvky. sahuje potřeb stopové ních živin a důležité ph 5,5 7 objem 7 l Zemina pro trávníky K výsevům novýchcích a opravám stávají ploch; trávníkových lní víobsahuje minerá se cesložkové hnojivo stopovými prvky dolomia jemně mletý c. tický vápene ph 5,5 7 l 50 objem objem 50 l zeminy zemin ladem10 Soběslav. Zák, přechodových jsou směsi lin, a bílých raše slatinných st těží které společno b jižních Čech. záso z bohatých Speciál Lilie Speciál Jak prodlužo dobu květu vat Letničkám a dvoule dloužit dobu květu, tkám můžeme prokdyž budeme ně odstraňovat všechny odkvet důsledlé květy. Tvorbou semen se totiž rostlin y čerpávají. Ale například topolo více vyvku, což je za normálních okolností dvoule tka, ihned po odkvět u odstříhneme až u báze, aby vykvetla i v další sezoně. Vhodné hnojivo Je bezchloridov é lované hnojivo granuurčené k základnímu hnojení a přihnojování. Za vlhka nezaštipuje me Třapatka e Jestliže za vlhkéh o odkvetlých květec počasí najdeme na neuštipujeme mezih plíseň šedou, květy je zahradnickým prsty, ale odstřihneme i nůžkami. Při zaštipo bychom totiž mohli vání a tím zvýšit riziko stonek rozmáčknout další nákazy. ů AČENÍ obal BAREVNÉ OZN e se výběr, takž usnadňuje hny splést. Všec nemůžeme lňky jsou zeminy a dop prodejen síti k dostání v ebami. ickými potř se zahradn ideje pro orch jizemina ání orchidejí; mimo ren, Pro pěstov drcený polysty né obsahuje minerální vícea speciální jíly tá hnojiva. složková a vápena ph 5,5 7 Zemina pro hroby hrobů či K zakrytí ploch h míst. jiných pietníc propůjčuje Tmavá barva kterých je plochám, na smuteční navrstvena, náladu vzhled a pietní prostředí. ph 5,5 7 / 40 l objem 20 l pro růže ání Zemina ování a pěstov Pro přesaz víceje minerální ými růží; obsahu se stopov složková hnojivamletý dolomiprvky a jemně lze ji míchat c; tický vápene s ornicí. ph 5 7 / 50 l objem 20 l Dop lňky objem 7 l Zemina iny pro vodní rostl h rostlin ních Pro většinu vodníc aných u zahrad všecha rostlin pěstov jiné obsahuje jezírek; mimo é živiny ny hlavní i stopov vodních řas. tvorbě a zabraňuje ph l objem 7 l / zelené Zemina pro ny) koření (byli ání zeleného pěstov K výsevům i a to celoročně koření a bylin, nebo v průběhu vegev květináčích í venku na záhonech. tačního obdob ph 5 6,5 objem 7 l Barevná štěpka jako Použijeme ji zároveň dekoraci, ale u zabráníme rychlém vypařování vlhka tání z půdy a rozrůs je plevelů. Štěpkabarevně impregnovanáním stálým přírod protože a pigmentem, vní účinky nemá negati edí, na životní prostř lze ji použít nebo i v interiérech ách. v zimních zahrad objem 70 l Plaménky kvetou cí alpský nebo plaménna jaře (např. plamének nemusíme. Obecn ek horský) sestříhávat které kvetou v ě ale platí, že plaménky, létě váme v zimě nebo a na podzim, sestříhákteré kvetou na brzy zjara, plaménky, jaře nebo začátk sestříháváme ihned po odkvět em léta, u. Rostliny do zimy vytvoř í silné výhony a v příštím roce množství bohatý Armandův (Clema ch květů. Plamének kvést také poměr tis armandii) začíná ně brzy, ale aby v dalším roce měl hodně květů a byl bujný, razantně mu už v tomto roce po sestříhneme postra odkvětu nní výhony. Kdy bývá plam ének nepříjemný Jiřinky nenecháváme napospas větr u ani mrazu Používá se cest, k vysypávání při dekoračních úpravách interié rů a venkovních prostor. Expandované hladkou granuláty s úpravou povrchovou zakrytí k jsou určeny povrchu substrátu na ukotvení květináče, k umělých rostlin onické a pro hydrop pěstování. K nádherným pestrobarevným květinám, svěžím stromkům a rozmanitě vytvarovaným keřům 20 l potřebujeme kontrast. objem 5 l / / 10 kg Nic jej nevytvoří tak dokonale jako trávník. Když zelený koberec 23 e e Vybíráme tvar láká k proběhnutí Před výsevem trávníku je třeba přesně vytyčit jeho budoucí tvar. Pravoúhlé linie jsou formálnější, oblé křivky přirozenější. Měli bychom se však vyhnout příliš složitým tvarům okrajů trávníku, protože se takové plochy velmi těžko sekají. Připravujeme půdu pro trávník : Dobrá a pečlivě připravená půda je základ. Pro optimální růst trávníku je ideální hodnota ph mezi 5,5 a 6,5. Okolo 26 Speciál novostaveb bývají častým problémem zbytky suti pod povrchem půdy, které mohou půdní reakci měnit ta by přitom měla být po celé ploše trávníku rovnoměrná. Případné zbytky proto odstraníme alespoň do čtvrtmetrové hloubky. Ještě před samotným výsevem můžeme pod budoucí trávník položit trubky závlahového systému, nebo některá silně podmáčená místa odvodnit drenážními trubkami. U středně zamokřených míst stačí pro odvedení přebytečné vody spodní vrstva písku. : Půda by měla být dostatečně kyprá; stačí prokypřit vrchních cm. Zemina pro trávníky Je vodná především k výsevům nových a opravám stávajících trávníků. Zaručuje dobrý a zdravý růst vzcházejících semen travin a obnovu starších trávníků, pokud ji jednou ročně rozhodíme po travnaté ploše v množství 6 10 l zeminy na 1 m2. Zemina má ph 5,5 7. Na jaře rozk vetou cibuloviny Plamének Tulipány trávník objem 5 kg Speciál Patří k pryskyřníkovi tým a tedy k rostliná jedovatým. Když m plamének zlomím z rány vytékat e, začne tekutina, která nám může způsobit zarudn utí se rostlině česky pokožky. Ostatně proto říká plamének. Cibuloviny zpravid sluní, protože jarní la vysazujeme na výje chráníme před slunce potřebují, jen Většina jiřinek větry, které by je mohly vysušovat potřebuje oporu, nebo polámat. je vítr poláme. jinak Ale například se sněžen Stačí tři metrov kami si starost é tyčky zapíchnuté do i dělat nemusíme, vykvet substrátu a spojen ou provázkem. é jim nevadí ani jehličnai v polostínu, takže Hlízy jiřinek ny (listnáče ještě na zimu obvykl nemají listí). e schováváme v chladn Jakmile začnou ém cibulovinám odumír takovou možno sklepě. Pokud ale listy, můžeme je st nemáme, využije vyrýpnout, rozděli at me a znovu zasadit t krecht. Vykope(sněženky takhle ihned po odkvět dělíme me jámu hluu). například tulipán Některé cibuloviny, bokou asi y, me až na podzim ale znovu vysazuje60 cm, Narcis Cibuloviny si. při rašení berou vystelevýživu z cibule, čili čím je větší, tím rostlin me ji lépe pokvete. a Proto při výběru čtvrtsáhneme po větších cibulích. U hyacin metroale nemusí být tů vou vrstpřednost, protož to z velkých cibulí e vou slámy, vyrostou bohaté ty, které nemus hlízy poloí dobře snášet kvěvenkovní podmínky; žíme kořevelké cibule raději použijeme pro ny dolů, pěstování v nádob umístěných třeba ách přikryjeme je Cibule hyacintů na chráněné terase. opět stejnou však rostou stejně slámy, zasypeme vrstvou dobře, ať jsou malé nebo velké; zeminou Jiřinka a navrstvíme kopeče z menších cibulí vyrostou hyacin k, po jehož stranách nižší, ale v poměr ty bude stékat vohyacint u k výšce budou da mimo jámu. bohatš mít í květ. Dnes ale není Cibulovinám snadné sehnat odstra slámu, Rychlené hya Vyséváme ty, aby se tvorbo ňujeme zvadlé kvěproto použijeme u třetravní směsi cinty valy, ale neodst semen nevyčevhodné rpába drcený polysty Po odkvětu v bytě Osivo- rozhazujeme sucha araňuje v době, me listy, protož je nevyhazujeme i jejichzaprostře ren nebo nastříh e ale, naopakvytvářet dnictví kdyané nefouká příliš silný vítr. U rozdílných Abychom nemuseli vlastní m zasadíme čerpají cibule živiny. Odstříh ven na záhon. bublinkové fólie. V násled neme je, až zežloutsměsi semen, travních směsía se může doporučené trh je nabízí už připraujícím roce budou chudší nou uschnou. a většinobývá množství lišit, ale zpravidla stačí 20 g vené. Na sáčcích nejen u aniuvedeno nevykvetou, letech by nám na 1 m2, jen okraje je lepší osít hustěji, to, pro jaké trávníky jsoutourčeny, aleale v dalších měly vynahr adit. také složení. například až padesáti gramy na metr čtvereční. U větších ploch je vhodné si buspeciál R Travní směs Golf e c e p t á ř e doucí trávník i osivo rozdělit na jednotlivé 11 Pro založení golfových části, protože je poměrně obtížné odhadhřišť a reprezentativních nout způsob setí tak, aby nám semena trávníků. vystačila až do konce. Setí nám ulehčí vysévací nádoba s perforovaným dnem. Semena poté opatrně zapravíme hráběmi, Travní směs Polostín ale neměla by se dostat hlouběji než centimetr pod povrch půdy. Slabou vrstvou Pro založení zeminy je zasypeme pouze na větším svatrávníků rostoucích hu, či pokud je vyzobávají ptáci. Nakonec v částečném zastínění stroje třeba povrch utlačit, aby trávník vzchámy, budovami nebo svahy. zel rovnoměrně: pokud nemáme válce, postačí i sešlapávání prkýnky. Následná Travní směs Luční zálivka musí být velmi jemná, aby voda Pro založení porostů sekasemena nevyplavila a nevznikla tak lysá ných třikrát během sezoa přeplněná místa. ny; tráva vhodná jako zelená píce nebo seno; první Travní směsi seč v polovině května. Keramzit 8 16 mm jílové Dekorativní drť 4 7 mm zah rad ní kvě tiny Plaménky stříhat můž eme, ale nemusím e 39 e Kakosty, stračk y nebo během roku vykvés vlčí boby mohou t dvakrát; musím odkvetlé květy e ale i se květu odříznout stonky ihned po oda rostlinu přihno jit. trávník objem 70 l houby. pomůže kořenů a vitalitu : Dobré zdraví í přípravku Previcur podpořit použit vitaminem B12. a občasný postřik Vanda snášejí : Orchideje rodu, tedy teploty kolem i tropické teploty přímé slunce. Musíei 30 C, a dokonc rosit. me je ale častěji Rychle odří znout Zaštipujem e, aby bohatě kvetly Růstové vrcholk y nových jeme tak, že je stiskne výhonů zaštipume mezi nehty a ukazováku, a to hned nad listem palce nad párem listů. nebo Rostlina nejdřív e trochu zpomalí nástup do bohatěji, než kdybyckvětu, ale pak pokvete Tímto způsobem hom ji nezaštipovali. lze upravovat astry, hrachory, krásenky, lokanky RNUJE ky, třapatk ZAH, otočnínam SEZ Rašelina y, zářivky nebo zvonky. společnosti citrusy Zeminaě apro pěstování pokojo Zemina rostliny pro pokojové cích Pro přesaz í a dopěstováván a pro stromů, keřů obnovu zakládání a potrávníků, kterým ckou skytuje organi výživu. a minerální 5 6,5 ph / 70 l objem 50 l Zahradní a květinová zemina Rašelina zahradní Mulčovací kůra hradu. ují dostatek světla, : Rostliny potřebje měli v krátkých zimproto bychom lovat zářivkou. ních dnech přisvět ejí jako pokojo: Rozšíření orchid lo zjištění, že vých květin pomoh v prostředí, pouze klíčí a semen ejí určité ve kterém se nacház s rostlinami druhy hub žijících itelé dokázali v symbióze. Šlecht vytvořit uměle toto prostředí aly rostliny dostáv tak, aby klíčící jim nabízejí stejné látky, jaké dzimu : Jde o univer Vhodné zální plnohodnotno u pěstební zeminu s příznivě uprave hnojivo ným obsahem organických látek, Zálivka má hodnotou ph 5 7 okamžitý účinek a potřebným množs a zaručuje zdrazákladních i stopov tvím ých živý a bujný růst vin. Vyrábí se mícháním a následně bohaa tříděním přecho té nasazení dobi slatinných rašelindových ře vyvinutých postu a vápena, komtých hnokvětů. jiv. Strukturou a dalšími Pnoucí fyzikálními vlastno stmi zajišťuje dobrý květiny přístup vzduchu ke kořenů všude, kde m, udržuje optimá lní vláhu to jen lze a příznivou teplotu urychluje zakoře, ňování : Nízké listnat a podpo é stromy nového systém ruje rozvoj kořekteré nemají příliš, : Používáme ji u. kmen, ale už neplodsilný bez dalších přídav ků, a to k přesazování odstraňovat. Stačí í, nemusíme hned hrnkových, pokojo a dopěstování dit pnoucí letničk k nim na jaře vysay, vých, pařeništních vých, skleníkonebo vilce, které například svlačce a záhono vých mají zvoncovité rostlin. Na záhone ré, fialové, růžové modornice přidáváme ch do původní a mohou se vyšplhnebo bílé květy at do výšky šesti a květinové zeminy3 5 kg Zahradní osmi metrů. 2 až pěstování někter na 1 m. Pro : Většina pnoucí ých ch rostlin ze své náročných na lehké druhů květin podstaty potřebuje mít (např. palmy) zeminuaž střední půdy kořeny v chladu Proto půdu nad. smíchá nimi me s 10 % písku. zastíníme vyšší vrstvou mulče, nebo do jejich : Zemina není blízkosti vysadíme půdop vhodná pro rostlin okryvné rostlin y, které potřebují y. přísně kyselou půdu. Mulč e palmy Zemina pro iny a zelené rostl a přesazování / 50 l Pro přesaz ích balkomuškátů a ostatn s podobnými nových květin obsahuje potřeb požadavky; základních živin né množství prvků. i stopových ph 5 6,5 20 l objem 10 l / Zahradnický substrát B s aktivním humusem ování K zelené se hodí jakákoliv barva. Kdyby to pravda, neměli nebyla zahradu plno bychom u květů iální Zem iny spec úpra vy azalky Zemina pro rony a rododend Zemina áty ání pro mušk ování a pěstov Zahradnický substrát B 22 venk ovní Zem iny pro, azalky Pro rododendrony potřebují kysea rostliny, které hrnkové lou půdu; pro ; obsahuje i záhonové květiny hnojivo se stopovícesložkové vými prvky. ph 3,5 5,5 Zahradní a květinová zemina pěstování Pro balíčkovanou ; zajišťuje přízplošné výsevy semen a dobrý nivé klíčení sazeniček. h růst mladýc ph l objem 10 l / od jara do po 2 květ iny Zem iny pro Zahradnický substrát A sadbu i pro paleta e a doplňky ro, zeminy h r stlin Substráty pěstování konkrétníc ro p né vhod 22-23_tabu é, nejméně náročn : Mezi relativně i pro pěstování a tedy vhodné eje z rodů v bytě, patří orchid yne, PaphioCymbidium, Coelog nebo nopsis Phalae, pedilum Stanhopea ují Cymbidium potřeb : Orchideje z rodu dí, kde je kolem 15 C, k zimování prostře léto umístit na zapřes ale zase je lze Svrchní vrstvu poté zbavíme hrud, kamínků a dokonale ji urovnáme. Před setím necháme pozemek nejlépe měsíc usadit, čímž se obnoví půdní kapiláry. V této době také vzklíčí případné plevele, jejichž kořeny či semena se nám před tím nepodařilo odstranit, takže to můžeme učinit dodatečně. : Nakonec do svrchní vrstvy půdy přimícháme startovací hnojivo a plochu pokryjeme asi dvoucentimetrovou vrstvou Zeminy pro trávníky, do které vysejeme traviny. Kdy je vhodná doba Nový trávník zakládáme na jaře či na podzim. Od poloviny dubna do konce května má půda většinou dostatek přirozené vláhy, což je vždy výhodou, slunce ještě není spalující. V září je také vláhy obvykle dost a semena v ještě prohřáté půdě dobře klíčí. Travní směsi jsou vždy kombinací více druhů jejich výběr a procento zastoupení ve směsi se liší podle zátěže budoucího trávníku a způsobu jeho užívání. Vybíráme i s ohledem na kvalitu půdy a její vlhkost. Pro vlhčí místa se hodí osivo s velkým podílem jílku vytrvalého, naopak kostřava červená, oblíbená i pro odolnost vůči plísni sněžné, prosperuje v sušší půdě. Zastínění dobře snáší lipnice hajní či psineček bílý (nad světlomilnými druhy ve stínu snadno zvítězí mech, neboť zde dobře nerostou). Základem pro nejnáročnější trávníky je lipnice luční a roční. Vyset můžeme také lipnici smáčknutou, kostřavu ovčí, metlici trsnatou, psineček tenký, na živiny nenáročnou poháňku hřebenitou a další druhy. Ve skutečnosti ale musí být trávník velmi rozmanitý, aby byl vzhledově vyrovnaný a také odolný. Jednotlivé druhy trav jsou navíc vyšlechtěny do mnoha speciálních variet. Osivo bychom měli do roka spotřebovat, poté výrazně klesá jeho klíčivost. K trávníku patří sekačka : Nabídka elektrických i benzinových rotačních sekaček je v současnosti obrovská. Tu pravou vybíráme s ohledem na rozsah sečené plochy a povahu terénu. Například na plochu 250 m2 stačí rotační sekačka o průměru 30 cm, na plochu přesahující 1000 m2 je již potřeba průměr 48 cm a odpovídající výkon. V náročném terénu oceníme vlastní pohon kol. Strunové sekačky jsou vhodné pro dočištění okrajů trávníku a uplatní se také ve velmi členitých a svažitých terénech. e (jiřinka) ubstr _tabulka_s Drobnosti Barevná Císař, Martin Zoun (tulipán y) a Shutterstock ch lesích a teplých deštný v chladnějších mlž- přírov nížinách, tak ch hor. Ve volné ných lesích vysoký a dokonce u nás drobdě je najdeme i ch, kde rostou jsou i v polárních oblaste orchideje, které ní nokvěté pozem jako ty tropické. ale stejně krásné ny, které jsou u většiny druhů silnější, drátovité, šepěstování dostříbrné bát e. Koupené usím se zelenou špičkou se nem ují e nemají příliš jí k životu potřeb orchide rostliny obvykl druhy ve skleníněkteré t, proto je po lze vytvořit pouze kvalitní substrá ých prostředí, které nabízen ě přesadíme, nejlépe obchod dnes v odkvětu raději je, která má tění pro ku. Ale většina kříženci vyšlech Zeminy pro orchide do odolní jsou jí při kteří orchide ru a poměr živin. ích podmínkách, vhodnou struktu pro většinu pěstopěstování v domác požadavků rostou ích Zemina je vhodná dodržení základn tu okna. například pro Dendro m, vaných druhů, a kvetou i na parape, Cattleya, Oncidiu bium, Phalenopsis a další. lady ia, Paphiopedilum Milton pok Základní před ch obecný a e držet několik Vyvarujeme pěstopokud se budem vání pro většinu běžně. Orzásad, které platí se přemokřo át orchidejím jí, budeme mít úspěchale ne substr vaných orchide iště, je světlé stanov Krátkodobě suchý kření. Někdy kolem chidejím vyhovu ejí však přemo č pokojová teplota nevadí, nesnáš přímé slunce, denní 5 C nižší pak se buběžné zálivky květiná o je vhodné místo minut do vody v nádo22 C a noční asi a časté rosení. několik Orchideje na t květy ponoři okapat. dou dobře rozvíjet vodou a jedmírně měkkou bě a poté jej nechat nejen tropické Zaléváme velmi rostliny přihnojujeme. (Orchidední í vstavačovitých nou za čtrnáct m teplot. olen změná přes m : Patří do čeledi odvozen od řeckého na prudký Pozor Vyvarujeme se aceae). Název je a vychází z tvaru substrátu zasolený substrát, slova orchis (varle) ve starém Řecku navíc ublížit Kupujeme hlíz, které byly toho je Rostlinám může liny afrodisiakum. Od. Listy jako by začaly č. používány jako obvykle spálí kořenypovrch. Riziko je větší, jen zdravé rostzákladní podpojmenování vstava íme odvozeno i české dším ztrácet svůj hladký t delší čas vyschlý orchidejím vytvoř k vývojově nejmla : Orchideje patří často úzce specializova- Když bude péče o ně snadnější než ý je když necháme substrá t rostlina snese). mínky, substrá rostlinám a jsou vé rostliny. Důležit (suchý nezasolený dí. Je jich asi dvacet ě: měnebo přesazení. o některé jiné pokojo obchod vodou v prolití né na určité prostře e celém rostliny Pomůž rozšířené po kořeuž samotný výběr ých tisíc druhů a jsou pevné listy a zdravé nich žije v tropick la by kvést, mít světě. Většina z v celoročně vlhkých ka 2 jak 13:38 Strán oblastech, a to druhů Vyhovuje většině vypři těchto rostlin a íme sazování ji nemus další míchat s žádnou 5,5 7 zeminou. Má ph noa je vyrobena podle mísvé receptury, takže o velké to směsné kůry je nedrzrnitosti obsahu kůru cenou borovicovou t vytříděnou na velikos rova zrna mm dové, něž tříděné přecho, slatinné a bílé rašelinyjíly ní polystyren, speciál žkoa minerální víceslo. vá a vápenatá hnojiva dalších rostliny íme Po přesazení nemus ovat. přihnoj týdnů 6 8 (jil) / foto: Jiří Zemina e pro orchidej ) t (Coelogine cristata Císař a Jan Klemen m do m a za ok ne druhy množíme pokojové druhy listoaž na výjimky ým oddělením e dělením trsů. Opatrn zakořeněním množím vých růžic a jejich vandy je možné zakou paphiopedillum. stonek rozkořeny a poté řenit vzdušné na začátku U rodu catleya řezat na části. stonek plazivý me nařízne vegetace ým listem a když v polovině za někter vrchol, oddělíme í nový rostlina vytvoř rostliny od sebe. Zoun / foto: Jiří (jil) a Martin je C:Sestava 38_39_orchid 1 Strán Travní směs Regenerace Pro dosevy poškozených či prořídlých trávníků; rychle rostoucí traviny si poradí s plevelem. Travní směs Do sucha Pro trvale suchá místa, která jsou celodenně pod přímým sluncem a lze je obtížně zavlažovat; trávy se vyvíjejí pomalu, ale snášejí krátkodobá sucha. Travní směs Hřiště Pro plochy s vysokou zátěží. Travní směs Park Pro zatravnění zahrad, sídlišť, parků a zeleně u cest; po celý rok zachovává stálou tmavě zelenou barvu. Travní směs Zahrada Pro založení dekoračních trávníků; trávy se rychle vyvíjejí, tvoří nízký, jemnolistý, tmavě zelený povrch a odolávají plevelům. Speciál e 27 Odběr časopisu za účelem propagace: 1. Klient může odkoupit část nákladu za účelem propagace, nikoli prodeje (to znamená, že o množství časopisu, které klient požaduje, navyšujeme náklad a tyto časopisy odkupuje klient za výrobní náklady): při odběru 5000 kusů bude cena za kus 8 Kč při odběru kusů bude cena za kus 7 Kč 2. Klient může po dvou měsících prodeje zdarma dostat časopisy z remitendy pro svoje potřeby. Takto se dá odebrat do 5000 kusů. Větší odběr je možný za předpokladu, že u tohoto časopisu bude remitenda větší než 10 %. 25

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Informace o Receptáři... 3. Tištěný náklad, prodaný náklad, předplatitelé... 4 CPI, CPT... 5. Receptář & konkurence... 6-11. Ediční plán...

Informace o Receptáři... 3. Tištěný náklad, prodaný náklad, předplatitelé... 4 CPI, CPT... 5. Receptář & konkurence... 6-11. Ediční plán... R obsah Informace o i......................................................................... 3 Tištěný náklad, prodaný náklad, předplatitelé..................................................... 4 CPI,

Více

Katalog zahradnických substrátů

Katalog zahradnických substrátů Katalog zahradnických substrátů 2 Obsah Zahradnické substráty - HOBBY str. 4 6 Dekorační prvky str. 7 Velkoobchod s květináči str. 8 Speciální tekutá hnojiva str. 9 Speciální pevná hnojiva str. 10 Speciální

Více

Informace o Receptáři... 3. Tištěný, prodaný náklad a předplatitelé... 4 CPI, CPT... 5. Čtenost... 6. Průzkum Čtenáři Receptáře doporučují...

Informace o Receptáři... 3. Tištěný, prodaný náklad a předplatitelé... 4 CPI, CPT... 5. Čtenost... 6. Průzkum Čtenáři Receptáře doporučují... R obsah Informace o i......................................................................... 3 Tištěný, prodaný náklad a předplatitelé.......................................................... 4 CPI,

Více

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 KATALOG 2014 DLOUHODOBÝ ÚČINEK DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 EXTRA Dlouhodobé působení Osmocote pro zahradu Pro všechny zahradní, balkónové i domovní rostliny, okrasné keře,

Více

TRENDY CAR MAGAZINE. Trendy časopis pro milovníky automobilů

TRENDY CAR MAGAZINE. Trendy časopis pro milovníky automobilů TRENDY CAR MAGAZINE Trendy časopis pro milovníky automobilů Affinity Media 2013 4. ročník, dvouměsíčník Distribuce v síti prodejen s tiskem celé ČR, zejména - Benzínová čerpadla - Nákupní centra - Centra

Více

Ceník zahradnických prací a materiálů

Ceník zahradnických prací a materiálů a materiálů Ceny jsou uvedeny bez DPH Údržba trávníku Činnost Jednotka Množství Naše cena Celkem TRÁVNÍK Pravidelné sečení trávníku m 2 0 1,5 Kč 0 Kč Jednorázové sečení trávníku m 2 0 2,0 Kč 0 Kč Jednorázové

Více

Nabídka zahrádkářských potřeb v maloobchodních prodejnách sítí. ENAPO a PRAMEN CZ. Uvedené ceny platí pro 1 ks, pokud není uvedeno jinak.

Nabídka zahrádkářských potřeb v maloobchodních prodejnách sítí. ENAPO a PRAMEN CZ. Uvedené ceny platí pro 1 ks, pokud není uvedeno jinak. 2015 Nabídka zahrádkářských potřeb v maloobchodních prodejnách sítí ENAPO a PRAMEN CZ 1 Kvetinový ráj okolo vás 139 Kč Flower Balconia OVI ø 30 cm k umístění na zábradlí 259 Kč Flower Balconia OVI ø 60

Více

Ceník inzerce Platný od 1.10.2007 Mutace Platný Jablonec od 1.10.2007 nad Nisou

Ceník inzerce Platný od 1.10.2007 Mutace Platný Jablonec od 1.10.2007 nad Nisou Ceník inzerce Platný od 1.10.2007 Mutace Platný Jablonec od 1.10.2007 nad Nisou CENÍK INZERCE PLATNÝ OD 1. 10. 2007 HOLD, vydává Studio ReVi, s.r.o. Kašparova 79, 463 12 Liberec 25, tel.. 482 737 380,

Více

Stránka 1 z 6 DOD. Č.

Stránka 1 z 6 DOD. Č. AGRO - STANDARTNÍ SUBSTRÁTY 00001A AGRO Zahradnický sub. 5 l 300 300 15,40 19% 00002A AGRO Zahradnický sub. 10 l 240 240 22,70 19% 00003A AGRO Zahradnický sub. 20 l 120 120 35,10 19% 00004A AGRO Zahradnický

Více

Ceník inzerce 2014 PŘEDSTAVENÍ NA ÚVOD. Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a. s. l Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 l IČO: 26418011 l DIČ: CZ26418011

Ceník inzerce 2014 PŘEDSTAVENÍ NA ÚVOD. Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a. s. l Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 l IČO: 26418011 l DIČ: CZ26418011 PŘEDSTAVENÍ NA ÚVOD Kdo jsou naši čtenáři ceník a rozměry inzerce technické podmínky harmonogram obchodní podmínky Ceník inzerce 2014 Když chcete vědět, čtětě časopis Týden Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.

Více

Ceník inzerce 2011. Když chcete vědět, čtětě časopis Týden

Ceník inzerce 2011. Když chcete vědět, čtětě časopis Týden PŘEDSTAVENÍ NA ÚVOD Kdo jsou naši čtenáři ceník a rozměry inzerce technické podmínky harmonogram obchodní podmínky Ceník inzerce 2011 Když chcete vědět, čtětě časopis Týden Vydavatel: Mediacop, s. r. o.

Více

DOMA DNES. magazín o bydlení

DOMA DNES. magazín o bydlení DOMA DNES magazín o bydlení Obsah OBSAH PREZENTACE 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Ceník + nabídka START Kontakt Profil magazínu MAGAZÍN O BYDLENÍ 3 Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem,

Více

Ceník inzerce Ceník č. 2 Platný od 1.10.2010

Ceník inzerce Ceník č. 2 Platný od 1.10.2010 Ceník inzerce Ceník č. 2 Platný od 1.10.2010 Formáty a ceny inzerce periodicita: týdeník (vychází ve čtvrtek) formát strany: 305 x 470 mm formát zrcadla: 275 x 431 mm barva: 4/4 4/2 4/1 tisková technika:

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

Ceník inzerce 2012. Přirozený výběr. Představení na úvod Kdo jsou naši čtenáři Ceník a rozměry inzerce. Harmonogram Obchodní podmínky

Ceník inzerce 2012. Přirozený výběr. Představení na úvod Kdo jsou naši čtenáři Ceník a rozměry inzerce. Harmonogram Obchodní podmínky Představení na úvod Kdo jsou naši čtenáři Ceník a rozměry inzerce Technické podmínky Harmonogram Obchodní podmínky Přirozený výběr Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a. s. l Panská 7, 110 00 Praha 1 l IČO: 26418011

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

DOMA DNES. magazín o bydlení

DOMA DNES. magazín o bydlení DOMA DNES magazín o bydlení Obsah OBSAH PREZENTACE 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Ceník + nabídka START Kontakt Profil magazínu MAGAZÍN O BYDLENÍ 3 Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem,

Více

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 -

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 - VŠEOBECNÉ)OBCHODNÍ)PODMÍNKY) pro)inzeráty)a)inzertní)přílohy)časopisu)tradefoff)a)jeho)webových)stránkách) Platnost)od)1.)11.)2015) ) I.)Základní)ustanovení) 1. TytoVšeobecnéobchodnípodmínky(dáletakéjen

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

NABÍDKA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Veleslavínská 282/45, 160 00Praha 6 místo poskytovaného vzdělávání Svatoslavova 333, 140 93 Praha 4 telefon 267 910 144 www.zahradnickaskola.cz

Více

DOMA DNES. magazín o bydlení

DOMA DNES. magazín o bydlení DOMA DNES magazín o bydlení Obsah OBSAH PREZENTACE 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Ceník Kontakt Profil magazínu MAGAZÍN O BYDLENÍ 3 Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov

Více

Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví. Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ

Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví. Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ 1. Pravidelné zahradní slohy 2.Zahradní slohy nepravidelné 3. Alpina a květinové zídky v sadových

Více

Ceník inzerce Ceny platné od ledna 2011.

Ceník inzerce Ceny platné od ledna 2011. Ceník inzerce Ceny platné od ledna 2011. Všeobecné podmínky Ceník plošně inzerce Titulní strana Objednávání a zvěřejňování inzerce se řídí následujícími obchodními podmínkami. Od níže uvedených podmínek

Více

SALON METROPOLIS listopad 2010

SALON METROPOLIS listopad 2010 SALON METROPOLIS listopad 2010 Nabídka účasti v měsíčníku vydavatelství Metropolis live gourmet sport / wellness styl Měsíčník SALON Metropolis je novým, unikátním projektem vydavatelství Metropolislive,

Více

CENÍK INZERCE 2010. příloha časopisu Kult nejen o módě

CENÍK INZERCE 2010. příloha časopisu Kult nejen o módě platný od 1. 12. 2009 CENÍK INZERCE 2010 ŘÍJEN 2008 příloha časopisu Kult nejen o módě Foto: Chopard, Klenotnictví a hodinářství Carollinum MÓDNÍ TRENDY PRO PODZIM A ZIMU MEDIA HILL, s. r. o., Luční 26,

Více

CENÍK INZERCE 2010 ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE

CENÍK INZERCE 2010 ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE platný od 1. 12. 2009 CENÍK INZERCE 2010 listopad-prosinec 2009» ROČNÍK 1 ZDARMA průvodce předvánočními nákupy ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE MEDIA HILL, s. r. o., Luční 26, 616 00 Brno, IČ: 25587749, bankovní

Více

Předpěstujte si petúnie. V létě se vám odmění záplavou květů

Předpěstujte si petúnie. V létě se vám odmění záplavou květů Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Předpěstujte si petúnie. V létě se vám odmění záplavou květů Předpěstujte si petúnie. V létě se vám odmění záplavou květů Petúnie (Petunia)

Více

KONKURSNÍ NOVINY. mediakit. BULLETIN ÚVOD KONKURSNÍ NOVINY V ČÍSLECH KONTAKTNÍ A DALŠÍ INFORMACE

KONKURSNÍ NOVINY. mediakit.  BULLETIN ÚVOD KONKURSNÍ NOVINY V ČÍSLECH KONTAKTNÍ A DALŠÍ INFORMACE ÚVOD Konkursní noviny jsou periodikum s právní tématikou vycházející pravidelně již od roku 1997. Obsahově se věnují především konkursu a vyrovnání, úpadkovému řízení a likvidacím. Konkursní noviny přinášejí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 0 9 U k á z k a k n i h

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459 Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Vikýř je placeným informačním půlměsíčníkem pro občany města

Více

Ceník inzerce. Ceny platné od srpna 2016.

Ceník inzerce. Ceny platné od srpna 2016. Ceník inzerce Ceny platné od srpna 2016. Všeobecné podmínky Objednávání a zvěřejňování inzerce se řídí následujícími obchodními podmínkami. Od níže uvedených podmínek je možné se odchýlit pouze na základě

Více

přehled 2010 VYCHÁZÍ ČYŘIKRÁT ROČNĚ: čtvrtletník Podzim 15. září 15. listopadu

přehled 2010 VYCHÁZÍ ČYŘIKRÁT ROČNĚ: čtvrtletník Podzim 15. září 15. listopadu Zdejcina Jarov Zavadilka Vráž profil časopisů Časopis Nové Bydlení vychází již patnáctý rok. Nové Bydlení je čtvrtletník, který čtenářům předkládá nejširší nabídku a přehled bytů, rodinných domů a pozemků.

Více

Informace o časopise. Časopis Čtrnáctka Vydává Městská část Praha 14

Informace o časopise. Časopis Čtrnáctka Vydává Městská část Praha 14 Ceník inzerce pro rok 2015 Informace o časopise Časopis Čtrnáctka Vydává Městská část Praha 14 Zhotovitel a příjemce inzerce: PRINCO International, spol. s r.o., Panuškova 1299, 140 00 Praha 4 Krč IČO:

Více

Strankyprozeny.cz. Vše, co ženy zajímá Stránky pro ženy

Strankyprozeny.cz. Vše, co ženy zajímá Stránky pro ženy Vše, co ženy zajímá Stránky pro ženy Portál pro ženy od 19 do 49 let 60 000 RU/měsíc 5 000 registrovaných návštěvníků Každý týden soutěž Nejčtenější rubriky: Vaření Vztahy Zdravý životní styl Poradny odborníků

Více

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010 STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010 Platnost od 1. 2. 2010 Deník Blesk byl založen v roce 1992 a od roku 2002 je nejprodávanějším a nejčtenějším celostátním deníkem v České republice.

Více

PEVNÝ JAKO OCEL. Regenerující jílek vytrvalý

PEVNÝ JAKO OCEL. Regenerující jílek vytrvalý PEVNÝ JAKO OCEL Regenerující jílek vytrvalý Revoluční technologie: regenerující a vysoce odolný vůči zátěži, dokonce i při pravidelné nízké seči Obsahuje RPR technologii! RPR je jílek vytrvalý regenerující

Více

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU Č. 19

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU Č. 19 STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU Č. 19 Deník Blesk je plnobarevný celostátní deník nové doby nevyhýbající se žádným tématům a přinášející přehledné aktuální zpravodajství, zajímavosti a senzace

Více

www.centrumnews.cz CENÍK 2014

www.centrumnews.cz CENÍK 2014 www.centrumn.cz CENÍK 2014 CENTRUM NEWS obchodní zastoupení CENTRUM MEDIA s.r.o. Tůmova 2236/3, 616 00 BRNO Tel.: 543 220 230(1) E-mail.: inzerce@centrumn.cz Jižní Morava www.centrumn.cz 01 C CENÍK CENTRUM

Více

profil časopisu a ceník inzerce 2016

profil časopisu a ceník inzerce 2016 bydlení rekonstrukce přestavby proměny bytu bytová družstva časopis o bydlení nejen pro čtyři miliony obyvatel panelových bytů profil časopisu a ceník inzerce 2016 PANEL PLUS praktický průvodce bydlením

Více

CENÍK 2016 www.profipress.cz

CENÍK 2016 www.profipress.cz CENÍK 2016 www.profipress.cz Společný měsíčník pro čtenáře z České republiky a Slovenské republiky je zaměřený na veškerou techniku pro komunální služby, tedy celoroční údržbu, čištění a opravy komunikací

Více

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK 1 OBSAH : NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ ZPŮSOB VÝSADEB SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č. 1 20 VÝKAZ VÝMĚR - PŘEHLED FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK SITUACE 1:500 VÝSADBY

Více

Ceníky inzerce. Ediční plány a termíny uzávěrek. S námi stavíte na dobrých základech

Ceníky inzerce. Ediční plány a termíny uzávěrek. S námi stavíte na dobrých základech Obnovitelné zdroje energie Zemědělství Zahradnictví Floristika Města a obce Veterinární medicína Ceníky inzerce Ediční plány a termíny uzávěrek 2014 S námi stavíte na dobrých základech Nabočany 10. 11.

Více

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období.

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období. Trvalky Výsadba trvalek Záhon pečlivě připravit. Zrýt půdu do hloubky asi 25 cm, zbavit jí všech plevelů, zapracovat kompost, rozložený hnůj, nebo hnojivo. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Formát: křídový papír, celobarevný tisk, formát A4 Náklad: minimálně 6 100 ks Distribuce: českokrumlovské domácnosti a podniky Web: www.ckrumlov.cz/noviny

Více

29/2016 30/2016 31/2016 32/2016 33/2016 34/2016 35/2016 36/2016 37/2016 38/2016 39/2016 40/2016 41/2016 42/2016 3/2016 11. 1. 44/2016 5. 8.

29/2016 30/2016 31/2016 32/2016 33/2016 34/2016 35/2016 36/2016 37/2016 38/2016 39/2016 40/2016 41/2016 42/2016 3/2016 11. 1. 44/2016 5. 8. Časopis TÝDEN patří již více než dvacet let mezi nejčtenější a nejprodávanější zpravodajské časopisy na českém trhu. V posledních letech udržuje kontinuální růst prodaného nákladu, který se pohybuje kolem

Více

Cena bez DPH: 52,00 Kč Cena s DPH: 62,92 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 52,00 Kč Cena s DPH: 62,92 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:0028 BIOMIN borůvky 1 Kg Speciální granulované biominerální hnojivo s kvalitní mletou rohovinou, které působí jako bohatý, harmonicky vyvážený zdroj všech živin od začátku vegetace až do

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SETÍ A SÁZENÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SETÍ A SÁZENÍ Duben je měsíc, kde se příroda probouzí a kdy naplno začínáme zahradnické aktivity v zahradě. Je to období jarní přípravy půdy pro pěstování a období setí. Půdu (záhony) bychom měli mít připravené z podzimu

Více

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady PRM/KHT Jan Bobek Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady Kde najít ideálního (kvalitního) projektanta? Media (noviny,internet,televize)

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

Jílek vytrvalý - anglický- Jílek mnohokvětý. -italský Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství

Jílek vytrvalý - anglický- Jílek mnohokvětý. -italský Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství Jílek mnohokvětý -italský- Vynikající kvalita píce, jemná pokožky, pomalá inkrustace Dělí se na biologicky rozdílné typy: a) Jednoletý b) Dvou až tříletý

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Pro komerční prezentaci - pro inzerci, advertorial a vkládané přílohy do tiskovin vydavatelství PRO VOBIS, s.r.o. a inzerci na internetových portálech vydavatelství PRO VOBIS,

Více

Prezentace a ceník inzerce

Prezentace a ceník inzerce Prezentace a ceník inzerce Představujeme Vám portál Světyliteratury.cz Portál Světyliteratury.cz přináší čtenářům aktuální informace ze světa literatury, recenze knih, zajímavosti ze života slavných spisovatelů,

Více

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost a prodaný náklad v cílových

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

DENÍKY Regionální vydání

DENÍKY Regionální vydání DENÍKY Regionální vydání Inzertní část 1 mm/1 sl Plovoucí inzerát* 1 mm/1 sl Ceny 4C inzerce v Kč so (MFD) pá (LN) pá so (MFD) pá (LN) pá vydání Oblast Praha 127 148 157 134 508 592 628 536 vydání Oblast

Více

BRASSAVOLA BRASAVOLA BRASSAVOLA BRASAVOLA

BRASSAVOLA BRASAVOLA BRASSAVOLA BRASAVOLA BRASSAVOLA BRASAVOLA BRASSAVOLA BRASAVOLA DRUHY VHODNÉ PRO PĚSTOVÁNÍ V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH 50 ORCHIDEJE VHODNÉ DO DOMÁCÍCH PODMÍNEK 51 DRUHY VHODNÉ PRO PĚSTOVÁNÍ V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Druhy a kultivary

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (KVALITA VÝPĚSTKŮ, VÝSADBY A NÁSLEDNÉ PÉČE) Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. Ústav biotechniky zeleně ZF Lednice

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (KVALITA VÝPĚSTKŮ, VÝSADBY A NÁSLEDNÉ PÉČE) Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. Ústav biotechniky zeleně ZF Lednice VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (KVALITA VÝPĚSTKŮ, VÝSADBY A NÁSLEDNÉ PÉČE) Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. Ústav biotechniky zeleně ZF Lednice Když dva dělají totéž, ne vždy to je totéž ZÁKLADNÍ OBOROVÉ OPORY

Více

Digitalizace výuky. Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

Digitalizace výuky. Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZZV60 Číslo materiálu 60

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2016 Náklad max. 20 000 ks 9 x ročně Nulová remitenda jdeme na dračku Distribuce také prostřednictvím PNS Informace

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

První magazín pro konopnou kulturu

První magazín pro konopnou kulturu První magazín pro konopnou kulturu CENÍK INZERCE 2012 Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2012 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace na své první narozeniny prošel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 www.automatizacevpotravinarstvi.cz Představení Ceník inzerce v časopisu Automatizace v potravinářství Časopis Automatizace v potravinářství je určen producentům potravin

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku

Více

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

Krásný nový rok Vám přeje časopis Praktická žena

Krásný nový rok Vám přeje časopis Praktická žena 2013 Krásný nový rok Vám přeje časopis Praktická žena www.praktickazena.cz KALENDÁŘ 2013 vydala jako speciální elektronickou publikaci Praktická moderní žena Sanoma Media Praha 2012 Leden 2013 HIPPEASTRUM

Více

INSPIRACE PRO VÁŠ BYZNYS A INOVACE MEDIA INFORMACE 2015/2016

INSPIRACE PRO VÁŠ BYZNYS A INOVACE MEDIA INFORMACE 2015/2016 INSPIRACE PRO VÁŠ BYZNYS A INOVACE MEDIA INFORMACE 015/016 Packaging Herald je moderní BB magazín o novinkách a trendech v obalovém průmyslu a souvisejících odvětvích. Každé dva měsíce přináší svým čtenářům

Více

BABYCORNER.CZ. Vše pro maminky na novém portálu Baby corner

BABYCORNER.CZ. Vše pro maminky na novém portálu Baby corner Vše pro maminky na novém portálu Baby corner Portál pro maminky i těhotné ženy Komunitní server Diskusní fórum Poradny odborníků Fotogalerie miminek Klub Miminko Efektivní oslovení maminek Hlavní páteří

Více

LEOŠ GAT - VELKOOBCHODNÍ CENÍK PRO ROK 2015 - AGRO CS

LEOŠ GAT - VELKOOBCHODNÍ CENÍK PRO ROK 2015 - AGRO CS LEOŠ - VELKOOBCHODNÍ CENÍK PRO ROK - AGRO CS FLORIA - SUBSTRÁTY, DEKORAČNÍ MATERIÁLY 00805A FLORIA Květinový substrát 10 l - DOPRODEJ 39,60 240 34,50 3 roky 00806A FLORIA Květinový substrát 20 l - DOPRODEJ

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

Již šestnáct let jsme s Vámi!

Již šestnáct let jsme s Vámi! Již šestnáct let jsme s Vámi! 2014 První číslo časopisu Rodiče vyšlo v listopadu 1997 a okamžitě zaznamenalo ze strany čtenářů nevšední zájem. Jeho informace dodnes vyhledávají především rodiče vzdělaní,

Více

& & Mediakit & &2015 MEDIA

& & Mediakit & &2015 MEDIA Mediakit 2015 O časopisu Titul je nejčtenějším magazínem věnovaným stavbě rodinného domu a úpravě jeho okolí. Usiluje o komplexní a nadčasový přístup k problematice a všímá si všech fází, s nimiž se stavebník

Více

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost a prodaný náklad v cílových

Více

Plán záhonu Venkovská zahrada

Plán záhonu Venkovská zahrada Plán záhonu Venkovská zahrada Venkovská zahrada Venkovská zahrada se vyznačuje geometrickým a symetrickým uspořádáním. Ohraničení zcela klasicky tvoří živý plot ze zimostrázu. Středu zahrady vévodí jabloň

Více

Nabídka zahrádkářských potřeb v maloobchodních prodejnách sítí. ENAPO a PRAMEN CZ. Uvedené ceny platí pro 1 ks, pokud není uvedeno jinak.

Nabídka zahrádkářských potřeb v maloobchodních prodejnách sítí. ENAPO a PRAMEN CZ. Uvedené ceny platí pro 1 ks, pokud není uvedeno jinak. 2014 Nabídka zahrádkářských potřeb v maloobchodních prodejnách sítí ENAPO a PRAMEN CZ 1 Kvetinový ráj okolo vás 31 Kč Květináč ORCHID 13 cm 31 Kč ELLA dekorativní obal 18 cm 29 Kč ELLA dekorativní obal

Více

První krok k biozahradě

První krok k biozahradě Název: První krok k biozahradě Cíl: Co je biozahrada? Biozahrada je místo, kde se cítí dobře člověk, rostliny i živočichové. V biozahradě se nebojuje, ale spolupracuje. Bios, značí život a bio zahradník

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

Přídavná závaží 3490,

Přídavná závaží 3490, Nabídka platí pro Baumarkty Brno, Chomutov a Pardubice od 24. 3. do 12. 4. 2016. Přivítejte Přívěsný vozík 9090,- Přídavná závaží 3490, Přívěsná oj 999,- Pomocná kola 3790, Kultivátor HECHT 7100 benzinový

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Tato publikace vychází za podpory Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji www.botanicka.cz Zdeňka Nikodémová Bohumil Bradna Jak vypěstovat květnatou

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010 STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010 Inzertní kombinace Platnost od 1. 2. 2010 Deník Blesk byl založen v roce 1992 a od roku 2002 je nejprodávanějším a nejčtenějším celostátním deníkem

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_1.3.13.3._PRV TÉMA: živá příroda - rostliny ČÍSLO

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

MEDIA PROJEKT 1.7. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.7. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2014 17.12.2014 bylo dotazováno celkem

Více

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

Informace o časopisech, podmínky inzerce, ceníky a formáty, harmonogramy

Informace o časopisech, podmínky inzerce, ceníky a formáty, harmonogramy Media infa Informace o časopisech, podmínky inzerce, ceníky a formáty, harmonogramy SVĚT TISKU - časopis o předtiskové přípravě, tisku a dokončujícím zpracovaní PAPÍR A CELULÓZA - časopis českého a slovenského

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více