1. P O Č A S Í :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. P O Č A S Í 1 9 9 4 :"

Transkript

1

2 O B S A H : 1. Počasí str Politické klima roku 1994 str Důležité události v Radotíně str Zdravotnické zařízení str Otevření pečovatelského domu str Lávka pro pěší str Všesokolský slet str Komunální volby str Správa věcí veřejných str Technické služby str Domovní správa str Finance hospodaření str Inženýrské sítě a věci stavební str Školství str Kultura str Věci sociální str Letopisci str Místní hospodářství a byty str Církve str Sport str Životní prostředí str Obchod privatizace str Bezpečnost str Politické strany str Společenské organizace str Různé a závěr str

3 1. P O Č A S Í : Záznamy Hydrometeorologického ústavu ukazují, že rok 1994 byl teplý, srážkově pod normál. Budeme si dlouho pamatovat úmorná červencová vedra. Odchylka průměrné teploty činila v tomto měsíci plus 4,7 st.c, dvacet pět dní byla maximální teplota přes 25 st.c, z toho 16 dní s maximální teplotou přes 30 st.c. Dne ukazoval teploměr 37 st.c. Přitom měl červenec jenom 75% normálu srážek, ale zato 144% normálu trvání slunečního svitu. Velmi teplé bylo celé léto až na září, které se mnoho nevydařilo. Teplé byly ale i zimní měsíce, leden, listopad a prosinec s odchylkami průměrné měsíční teploty od normálu o 4,4 resp. + 2,9, resp. +2,1 st.c. 3

4 2. P O L I T I C K É K L I M A R O K U : Pohled na světové dění ukazuje, že lidstvo, jinak dosahující nevídané technické úspěchy (např. tunel pod kanálem La Manche), nedovede žít bez násilí a válek. Tím spíše si vážíme, že sami žijeme v míru. Vývoj v bývalém SSSR ovšem sledujeme s určitým napětím jako něco, co by mohlo přinést i nepříjemnosti. Poměr k Německu také není bez sudeťáckých mráčků. I když zde je snad na místě spíše optimismus. Rok 1994 byl pro Českou republiku rokem vysokých zahraničních návštěv, tak presidenta USA B. Clintona v lednu, bývalé premiérky Thatcherové v červenci, nehledě na jednání sedmi středoevropských prezidentů v Litomyšli. Událostí celostátního dosahu byl XII. Všesokolský slet, který Sokol z mrtvých vstalý po čtyřicetileté přervání činnosti dokázal zorganizovat jako velkolepou a důstojnou událost. Připomenout nutno i úspěšné ukončení druhé a poslední vlny kuponové privatizace a hlavně komunální volby v listopadu, které ukázaly orientaci většiny voličů spíše napravo. Jen kdyby nebylo těch negativních vlivů: vysoká kriminalita, nechutné politické boje, honička masmédií za senzacemi na úkor objektivního zpravodajství. 4

5 3. D Ů L E Ž I T É U D Á L O S T I V R A D O T Í N Ě : Loňský rok 1993 končil otázkou jak asi dopadnou listopadové volby do místního zastupitelstva?. Dopadly nad očekávání dobře. Protože rok 1994 byl bohatý na mimořádné události, které bych chtěla popsat chronologicky, vrátím se k volbám později. Důležité události: Otevření zdravotního zařízení na starém sídlišti 12. dubna Otevření pečovatelského domu 20. června Zahájení provozu na lávce pro pěší přes Berounku 14. července XII. Všesokolský slet. Volby do místního zastupitelstva. 5

6 4. Z D R A V O T N I C K É Z A Ř Í Z E N Í : V termínu 31. března 1994 byla dokončena přestavba bývalých jeslí Pragocementu na budovu zdravotnického zařízení a 12. dubna byl objekt slavnostně otevřen. Lékaři, kteří zde budou ordinovat, se současně do nových prostor již přestěhovali. Přemísťování bylo spojeno s určitým nepříznivým dopadem pro pacienty, neboť v době stěhování jednotlivých ordinací nemohly být pokryty lékařské služby. Byly to jeden až dva dny. Do přízemí se v souladu s projektem přestěhovaly tyto ordinace: - interní MUDr. Marková - neurologická MUDr. Smetana - rehabilitace dvě tělocvičny s příslušenstvím V prvním patře jsou ordinace. - gynekologická Mudr. Slívová - oční MUDr. Brychtová - dětská zubní MUDr. Rajchrtová - zubní lékaři MUDr. Kartaš, MUDr. Laštovka, MUDr. Růžička - zubní laboratoř Fr. Hlavín Městská část Radotín si již v roce 1992 pronajala od Pragocementu objekty mateřské školy a jeslí smluvně na 25 let s cílem provozovat zde zdravotní a školskou činnost. Protože jesle nebyly využity, bylo na návrh sociální komise s Pragocementem rozhodnuto o jejich úpravě na zdravotnické a rehabilitační zařízení. Objekt byl zvýšen o jedno patro a využit i pro ostatní speciální lékařské ordinace. Postoj Pragocementu byl k potřebám obce velmi vstřícný. Nutno po právu uvést, že celý finanční náklad přestavby ve výši cca 10 milionů korun nesl Pragocement. Ředitelem zdravotnického zařízení se stal MUDr. Smetana. Ačkoli se o privatizaci zdravotnictví již dlouho mluví a také na radotínskou polikliniku byly odevzdány privatizační projekty, až dosud k privatizaci zařízení jako celku nedošlo. Někteří lékaři se však již osamostatnili, což se týká ordinací umístěných v prvním patře nové budovy. S nimi Místní úřad Radotín uzavřel samostatné smlouvy, stejně tak jako s ředitelem Zdravotnického zařízení Radotín MUDr. Smetanou. Doufejme, že časem se podaří vytvořit obdobně dobré podmínky i pro ostatní ordinace, které zatím zůstávají na původním místě, jsou to obvodní lékaři, dětští lékaři, RTG, chirurgie, kožní, ORL a lékařská pohotovost. Do budoucna se uvažuje o přístavbě druhého pavilonu k stávající dokončené budově, resp. o adaptaci stávající školky, aby veškeré zdravotnické zařízení bylo na jednom místě. 6

7 5. O T E V Ř E N Í P E Č O V A T E L S K É H O D O M U : Původní pečovatelský dům U Jankovky byl v rámci restituce vydán potomkům majitele. Protože smlouva s restituentem není možná, naopak nájemníci jsou omezování v možnostech užívat terasu a zahradu, rozhodla rada zastupitelstva adaptovat objekt Na Benátkách č.p. 461, který patří obci, na nový pečovatelský dům. Přestavbu velmi zdařile navrhl arch. Zdražil a provedla ji firma REGIS. O vysoké úrovni provedení se lze přesvědčit. Nemalé finanční prostředky nutné na adaptaci poskytlo rozhodnutím rady a zastupitelstva hlavní město Praha. Vznikl tak objekt se čtrnácti garsoniérami vybavenými kuchyňskou linkou, sporákem, skříní na potraviny, sprchou, WC a předsíní. Jedna garsoniéra je připravena pro vozíčkáře. V suterénu je prádelna, mandl a sušárna prádla. Každá garsoniéra má vlastní vodoměr a elektroměr, takže náklady na vodu a energii, včetně elektrického vytápění, lze přesně stanovit samostatně pro každý byt. V přízemí je malá perfektně vybavená společenská místnost s kuchyňkou a místnost pro pečovatelku. Výběr uchazečů o umístění v pečovatelském domě provedla zvláštní komise. Každý uživatel musí být doporučen lékařem, být natolik samostatný, aby mu postačovala poskytovaná pečovatelská služba tj. donáška nákupu, obědů apod. V sobotu a v neděli tato služba poskytována není. Jedná se zejména o osamělé občany, kteří již nezvládají např. topení spojení s donáškou paliva apod. Pečovatelský dům Na Benátkách byl slavnostně otevřen 20. června za účasti pana ministra soc. věcí Jindřicha Vodičky. V současné době již hostí své první obyvatele. 7

8 6. L Á V K A P R O P Ě Š Í P Ř E S B E R O U N K U : Ve čtvrtek 14. července byl za účasti pana ministra dopravy Stránského, pražského primátora Koukala a dalších hostí i radotínské veřejnosti slavnostně zahájen provoz na lávce. Při této příležitosti radní uvítali též pana Heinze Karga, starostu německého města Burglengenfeldu, s nímž Radotín už tři roky udržuje přátelské vztahy a mnoho dalších hostí, včetně projektanta i dodavatele stavby, Vojenských staveb, které zastupoval generální ředitel Ing. Raušer, náměstek Ing. Tvrdý a další. Esteticky vyvážená, citlivě začleněná do sousedství kostela a svým řešením naprosto ojedinělá konstrukce je dílem projektantů architektů Josefa Pleskota a Radka Lampy a statiků inženýrů otce a syna Františka a Martina Trčky. Visutá přímá lávka s jedním jednodříkovým pylonem, který je situován mimo podélnou osu mostu byl úkol nadmíru obtížný a bez vyspělé výpočetní techniky a velkých zkušeností těžko zvládnutelný. Lávka je osvětlena z pylonu dvěma světlomety, které dodají v nočních hodinách chodcům pocit bezpečnosti. Přítomni byli i zástupci tisku a televize. Zájem radotínské veřejnosti dokázala početná účast občanů. Správnou atmosféru a slavnostní ráz celé akce podtrhl fanfárový orchestr hradní stráže vedený pplk. Šivcem. Přechod řeky v Radotíně byl odedávna frekventovanou tepnou, neboť již v roce 1159 je v listině Vladislava II. první zmínka o přívozu v Radotíně. Převoznická činnost zanikla až v roce 1970, kdy byla vybudována lávka položená na zakotvených lodicích. Ta se však každé zimní období musela demontovat a uložit na břeh. Po dvaceti letech provozu byly lodice již prorezivělé a neopravitelné a tak v roce 1990 bylo napříč řeky spuštěno vojenské pontonové mostní kotvené provizorium, které se ale rovněž muselo každou zimu přitahovat ke břehu a zakotvit. Hmotnost tohoto ocelového monstra, které hrozilo při záplavách či příchodu ledových ker utržením, by způsobila na pražských jezech a mostních podporách v případě uvolnění velké škody. Dokončená lávka odstranila nejen hrozbu plynoucí z možného utržení pontonového soulodí, ale umožňuje i celoroční přechod jak zaměstnancům lipenecké velkotržnice, kteří bydlí v Radotíně, tak Lipeneckým a zbraslavským, kteří pracují v radotínských závodech. Dále umožní celoroční propojení vycházkolvých a turistických tras podél Berounky i napříč údolím a stane se i spojnicí a součástí cyklistických stezek. Vyskytly se námitky, že lávka je zbytečně vysoko nad hladinou řeky. Důvodem je jednak požadavek, aby ložiska mostu byla nad stoletou vodou, která je zde cca 6 metrů nad běžnou hladinou, jednak stále platný požadavek na splavnění Berounky až do Berouna, tj. aby byl dodržen průjezdní profil pro lodní dopravu. Značné nadvýšení lávky umožňuje právě maximální výšku v místě lodní dráhy, přičemž nástupy na březích jsou nenásilné. Naše obec se tak konečně dočkala lávky, která se objevovala v plánech radotínské radnice již od dvacátých let. Symbolicky ji uvedli do provozu slavnostním přestřižením pásky společně ministr 8

9 dopravy PhDr. Jan Stráský a primátor hlavního města Prahy RNDr. Jan Koukal. Pražský primátor vyslovil přesvědčení, že lávka bude užitečným přínosem Radotína a blízkému okolí a oba nejčestnější hosté ve své krátké řeči přislíbili, že se s nimi na lávce můžeme setkat i neoficiálně při jejich pěších a cyklistických výletech do okolí. Po prohlídce lávky, jejíž architektonický návrh i vlastní provedení byly přítomnými vysoce hodnoceny, se hosté sešli k besedě v hotelovém domě a po jejím skončení si prohlédli nedávno otevřený pečovatelský dům i Pragocementem vybudované nové zdravotnické zařízení. Od 18 hodin pak proběhl v Koruně mítink pořádaný místním sdružením ODS za účasti ministra Stráského, primátora Koukala a člena parlamentu p. Krámka. Pan ministr Stráský dal účasti na tomto mítinku přednost před slavnostní večeří s paní Margaret Thatcherovou a vydržel obdivuhodně jasným a vyčerpávajícím způsobem odpovídat na otázky občanů až do 20 hodin. Primátor Koukal, který měl za povinnost zúčastnit se jednání s bývalou britskou premiérkou, setrval v Koruně asi 20 minut, během nichž podal zajímavé informace týkající se našich i pražských problémů. Slavnostní otevření lávky bylo v celém svém průběhu dobrou presentací činnosti místního úřadu i zastupitelstva a panu primátorovi i dalším hostům potvrdilo, že prostředky, které nám hlavní město poskytuje, jsou využívány velice účelně a efektivně ku prospěchu celé obce. 9

10 7. V Š E S O K O L S K Ý S L E T : Konaný ve dnech 6. a 6. července byl zážitkem pro všechny účinkující i pro diváky. Mezi účinkujícími byl bohatě zastoupen i Radotín. Skladbu Věrná garda na Ballingovu hudbu cvičilo mezi 3466 cvičenci také sedmnáct radotínských žen pod vedením sester Ireny Barákové a Heleny Sebastianidesové. Obě mají zásluhu i na účasti patnácti žen na vstupní taneční skladbě Karneval na Dvořákovu stejnojmennou symfonickou předehru a na cvičení nejmenších dětí a mladších žákyň. Pro každého bylo jistě největším zážitkem to jeho, proto mi dovolte, abych jako jedna z Věrné gardy psala z pohledu mému srdci nejbližšího. Již samotný nácvik znamenal pro sestry úžasná stmelení a spoustu legrace. Od časného jara jezdily s ostatními jednotami župy Jungmannovy secvičovat na Smíchov, do Dobřichovic, na Královské Vinohrady. Poprvé nacvičování vyvrcholilo sletem pražského pětižupí žup Jungmannovy, Barákovy, Scheinerovy, pobělohorské a Středočeské na stadioně Admiry v Kobylisích, kde 4. června nastoupilo po 46 letech celkem tři tisíce cvičenců, aby zvedli podupanou sokolskou štafetu a znovu oživili Tyršův odkaz. A povedlo se jim to. A pak už bylo těšení na sletový týden, který začal v sobotu 2. července nacvičováním nástupů při teplotě 35 C. V neděli byl program už od šesti hodin, ještě za chládku, aby měly sestry dost energie do odpoledního průvodu. V tom všeobecném spontánním nadšení jako by Věrná garda omládla. Skupina rozjásaných žen rozhodně nevypadala na dorostenky z roku 1938 jak hlásila jejich transparent. Za nimi šly dorostenky z roku Průvod zahajovali vlajkonoši, hudba, historické kroje, Věrná garda a ostatní. Noviny a televize byly na zpravodajství o sletě velice skoupé, takže kdo u toho přímo nebyl, snad by ani nevěřil, že jásající davy diváků lemovaly celou trasu od Václavského náměstí, přes Nároční třídu, nábřeží, náměstí Jana Palacha, Pařížskou až na Staroměstské náměstí, kde se průvod rozcházel. Oba hlavní sletové dny měly stejný program. Už zahájení bylo velkolepé: sletové fanfáry, poté zazněly fanfáry Sukova pochodu V nový život, který Josef Suk složil k zahájení VII. sletu v roce 1920, který se konal ještě na Letné. Na Sukův pochod napochodovaly ve vyřízených řadách ženy v úvodní skladbě Karneval, aby v pozoru spolu s diváky vzdaly při hymně čest vztyčené vlajce. Po zarecitování veršů roztočily stadion ve svých bílofialových řízách. Úspěch měly obrovský. Následovali žáci a dorostenci, dorostenky, rodiče s dětmi, nejmladší žactvo, cvičení asociace Sport pro všechny. V přestávce hrála na stadionu hudba hradní stráže a do prostoru se snášeli parašutisté. Po přestávce nastoupila Věrná garda, aby před jejich cvičením starší bratři v krojích symbolicky předali vlajky mladší generaci nastoupeným žákům. Již během cvičení sklízela Věrná garda ovace, které při odchodu na sokolský pochod Spějme dál vyústily v tleskání do rytmu. Oblečení měly tradiční sokolské, ženy modré skládané sukně, bílé halenky s červeným vyšíváním, červené 10

11 opasky, muži modré šponovky, bílá červeně lemovaná trička, červenobílé opasky. Po nich nastoupily ještě starší žákyně s bílými kroužky ve skladbě, která pamětníkům připomněla zdařilé vystoupení dorostenek při posledním sletu v roce 1948, roztomilé mladší žákyně, poté jsme shlédli brilantní a efektní cvičení žen s kužely a švihadly a na závěr muži předvedli dynamickou skladbu s obtížnými mužnými prvky. Cvičenců bylo celkem přes dvacet tisíc. Po odpochodování mužů opět za Sukova pochodu sejmutí státní i sokolské vlajky, hymna a obrovské dojetí. Krásný zážitek je z druhého sletového dne 6. července, kdy přesně ve zazněly slavnostní fanfáry z Libuše a pan president v bílých šatech, světle modré košili a tmavě modré kravatě zdravil třicet tisíc diváků za jejich bouřlivé odezvy. Za zmínku ještě stojí, že se sletu ve skladbě Věrná garda i aktivně zúčastnil jeden muž, a to starosta Sokola Ing. Vladislav Šimáček. Na sletě byl dokonce poctěn nesením vlajky. 11

12 8. K O M U N Á L N Í V O L B Y : Konaly se 18. a 19. listopadu. V Radotíně se volilo 15ti členné zastupitelstvo, což podle zákona odpovídá velikosti naší obce (městské části). Zaregistrovalo se celkem šest volebních stran: ODS, ČSSD, KSČM, LSNS+SPŽR, KDÚ-ČSL, SZ (Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická, Komunistická strana Čech a Moravy, Liberální strana národně sociální v koalici se Stranou podnikatelů, živnostníků a rolníků, Křesťansko demokratická unie Česká strana Lidová a Strana zelených). Nejprve se učí celkový počet hlasů pro zúčastněné volební strany a jejich jednotlivé kandidáty. Počet mandátů pro každou volební stranu se stanoví podle tzv. výpočtu podílů a to tak, že celkový počet hlasů volební strany se dělí postupně lichými děliteli 1, 3, 5 atd. O počtu mandátů pak rozhoduje velikost těchto podílů. V případě, že se v průběhu volebního období zvolený kandidát vzdá svého mandátu, připadne jeho mandát prvnímu náhradníkovi z téže volební strany. Výsledky voleb do zastupitelstva Městské části Praha Radotín: - počet osob zapsaných do seznamu voličů počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka počet odevzdaných úředních obálek tj. účast ve volbách v Radotíně 66,7% Platné hlasy pro jednotlivé volební strany a získané mandáty: 1. ODS hlasů tj. 58% 9 mandátů 2. ČSSD , KSČM , LSNS-SPŽR , KDÚ-ČSL , SZ 698 1,4 - Jména kandidátů, kteří byli zvolení do zastupitelstva a volební strany, na nichž byli uvedeni: 1. Ing. Jiří Holub 64 let ODS hlasů 2. Mgr. Karel Hanzlík 29 ODS Ing. Milan Bouzek 47 ODS Dr.Ing. František Vláčil 69 ODS Hana Žižková 46 ODS Ing. Petr Binhack ODS Ing. Jaroslav Šindelka 46 ODS

13 8. Ing. Jan Farník 42 ODS Bouša Michal 47 ODS MUDr. Olga Janatová 41 ČSSD Hurdálek Jiří 29 ČSSD PhDr. Jarmila Strádalová 55 KSČM Miroslav Vobecký 63 KSČM Václav Kužel 37 KDÚ-ČSL Kvapilová Eva 47 koalice 442 V případě, že zvolený kandidát v průběhu svého volebního období odstoupí, získává jeho mandát první náhradník z jeho volební strany. Protože dosavadní tajemnice MÚ paní Hana Žižková bude i nadále vykonávat funkci tajemnice a protože tuto funkci nesmí vykonávat zvolený zastupitel, vzdala se mandátu a do zastupitelstva postoupila první náhradnice za ODS paní Irena Kozáková s hlasy. Pro zajímavost ještě celkové výsledky voleb v Praze: 1. ODS 49,8% hlasů, 23 mandátů z KSČM 10,7% hlasů, 6 mandátů 3. ODA 9,4% hlasů, 5 mandátů (Občanská demokratická aliance) 4. ČSSD 8,6% hlasů, 5 mandátů 5. DEU 5,2% hlasů, 3 mandáty (Demokratická unie) 6. SD 4,9% hlasů, 3 mandáty (Svobodní demokraté) 7. HDŽJ 3,6% hlasů, 2 mandáty (Hnutí důchodců za životní jistoty) Na tomto místě bych chtěla upozornit na časopis Šemík, který je nedílnou součástí této kroniky, a to na čísla 10-11, str. 2-5 a 12; str. 2-4, kde pan starosta bilancuje a že předvolební předsevzetí před čtyřmi lety nebyly jen plané sliby. Starostovo bilancování obsahuje tyto oblasti činnosti: Zdravotnictví, sociální služby, kulturu, školy, sport, obchod-služby, policii a pořádek, bytový fond, ekologii a životní prostředí, vzhled městské části, stavební činnost, připravované projekty či studie pro další rozvoj Radotína, stavební činnost (silnice, kanalizace, plynofikace, vodovodní rozvody, kabelizace, chodníky a další stavby). Ale přece jenom z č. 9/94 Šemíka vybírám článek jednoho radotínského občana malé letní porozhlédnutí : Je pozoruhodné, jak snadno si lidé zvykají na dobré, příjemné a užitečné věci a ani jim nepřipadne na mysl, že ještě nedávno bylo všechno jinak. Porozhlédněme se kolem sebe a porovnejme Radotín 13

14 dnešní se stavem před pěti lety Není účelem článku podrobně popisovat, co všechno se v posledních letech v Radotíně podařilo. Nejde jen o největší stavby, jako je budova nové pošty, zdravotní středisko, či lávka přes Berounku. Zaměřím se zde na zdánlivé drobnosti, které jsme během krátké doby začali považovat za samozřejmosti, jako by zde byly odjakživa. Namátkou připomenu krásnou a hodně využívanou rekreační stezku kolem Berounky nebo autobusovou linku jezdící na Lahovskou. V obchodech si můžeme vybírat téměř bez front z různých druhů chleba, pečiva, kávy, zdejšího i cizokrajného ovoce a zeleniny prakticky kdykoli, ba v mnoha prodejnách i v sobotu a v neděli, což bylo před pěti lety téměř nepředstavitelné a z hlediska dřívějších obchodníků i ekonomicky nemožné. Minulostí je špína a prach, kterým nás všechny bezostyšně zahlcovala cementárna, o krásně upravených travnatých plochách (např. před bývalou poštou), často i s květinovou výzdobou, se nám ještě nedávno v Radotíně mohlo nechat jen zdát. Na místě dříve zanedbaných a špinavých továren je možno spatřit upravené budovy s novou fasádou a pěkným okolím, místo zchátralé sokolovny určené k samovolné demolici možno dnes vidět krásnou budovu, která se po letech opět stává chloubou Radotína. Je potěšitelné, že mnozí obyvatelé Radotína přispívají k pěknému vzhledu obce úpravou a výzdobou nejen svých bytů a domů, ale i jejich okolí. Rovněž ošklivé a zapáchající černé skládky postupně mizí z katastru naší obce, i když leckdy s potížemi, neboť někteří lidé jsou prostě nenapravitelní. Soukromé firmy a drobné provozovny už neodmyslitelně patří ke koloritu naší obce a je potěšitelné, že nejde zdaleka jen o firmy obchodní, ale i opravny a různé další služby. Firmy se samy ucházejí o naše zakázky a za většinou z nich je obvykle vidět kvalitně odvedená práce. Snad bude konečně pryč doba, kdy jsme museli načerno a se strachem shánět různé fušery, draze je platit a ještě prosit. Většina obyvatel je již napojena na kanalizační systém, stále více občanů využívá pohodlného a ekologického elektrického vytápění, rovněž plynofikace Radotína pokračuje slušným tempem. Je pravda, že toto všechno by v civilizované zemi již mělo být samozřejmostí, stejně jako fungující telekomunikační síť, na kterou většina občanů Radotína zatím marně čeká. Soudný člověk však musí uznat, že po letech čekání na světlé zítřky pod vládou jedné strany se i tyto věci konečně pohnuly. Při čtení tohoto článku by si někdo mohl říci, že je té chvály mnoho, navíc příslušná chvála bývá vždycky podezřelá. Ani zdaleka to neznamená, že by v Radotíně nebylo co kritizovat. Je jistě mnohé, co se dá ještě vylepšit a co se nám v Radotíně nelíbí. Záleží však na nás všech, abychom tam, kde je to třeba, přiložili ruce k dílu, anebo alespoň upozornili na nedostatky a na vše, co nás trápí. Ing. Vladislav Šimáček 14

15 9. S P R Á V A V Ě C Í V E Ř E J N Ý C H (chronologicky): Poplatky za stánky a místa na tržnici činí: - stánek na jeden den 50,- Kč - stánek na jeden měsíc 1000,- Kč - místo k prodeji na jeden den 25,- Kč - stojan před stánkem o 50% měsíčně zvýšený poplatek Rada místního zastupitelstva ruší komisi veřejného pořádku a členové i se svou problematikou přecházejí do komise životního prostředí. Rada souhlasí se zrušením členství Ing. Kobesové v kontrolní komisi na vlastní žádost. Rada MZ rozhodla, aby do fondu životního prostředí bylo převáděno: - 90% poplatků ze psů - poplatky za vytěženou surovinu a vytěžený prostor - poplatky za znečišťování životního prostředí V konstrukci nové lávky přes řeku jsou převedeny kabely, které dosud přecházely Berounku po vysokých ocelových stožárech. Tyto stožáry budou později odstaveny. Starosta Ing. Jiří Holub byl od počátku roku nemocen po dobu tří měsíců. Zastupoval jej místostarosta doc. Dr. Vláčil. Velitel okrsku městské policie pan Beránek je od 1.2. vyčleněn ze služby, musí se každé pondělí na místním úřadě hlásit a předložit rozpis služby městské policie. Městská policie má nyní již dvě vozidla a je pojízdná i na malých motocyklech babetách. Občané si stěžují, že se na policii nemohou dovolat, nikdo se nehlásí. Zástupce městské policie se pravidelně dostavuje na jednání rady MZ. Na návrh stavební komise jmenuje rada MZ Ing. Františka Rysa členem této komise. Místo pana Martínka byl jmenován do komise místního hospodářství poslanec za KDU-ČSL pan František Potůček. Do sociální komise byla jmenována paní Říhová a paní Věra Fišerová, do finanční komise poslanec za ODS Ing. Petr Binhack. Rada ruší členství pana Josefa Elznice ve stavební komisi na vlastní žádost ze zdravotních důvodů a děkuje mu za vykonanou činnost. Na vlastní žádost bylo ze zdravotních důvodů zrušeno členství Ing. Maška ve stavební komisi. Ing. Novák byl kooptován do finanční komise. 15

16 Rada zřizuje likvidační komisi pro MÚ, která začne pracovat v dubnu. Doplnění za kontrolní a revizní komisi paní Dr. Blažena Novotná, za finanční komisi pan Jaroslav Sojka. Rada MZ jmenuje paní Gizelu Staňkovou členkou sociální komise a odvolává na vlastní žádost Dr. Rejchrtovou, Dr. Brychtovou, paní Brožovou a paní Baudyšovou z této komise. Rada odsouhlasila návrh jeslí na zvýšení rodičovského příspěvku na stravné v jeslích takto: zvýšení poplatku na dítě a den, pokud čistý příjem na jednoho člena rodiny dosáhne výše do ,- Kč na 18,- Kč za den - do 2.300,- Kč na 20,- Kč za den - nad 2.800,- Kč na 24,- Kč za den Na nadaci obětí komunismu odeslal místní úřad v březnu 2.500,- Kč. Rada MZ poskytla mateřským školám III. a V. jako příspěvek na úhradu pobytu dětí v přírodě celkovou částku ,- Kč pro 197 dětí. Rada doporučuje, aby příspěvek byl diferencován podle sociálních potřeb jednotlivých rodin. Rada souhlasí s uhrazením poplatku za poskytovaný prostor pro informace místního úřadu v časopise Šemík ve výši ,- Kč vydavateli Šemíka. Rada souhlasí se zněním smlouvy o pronájmu budovy dosavadního zdravotnického zařízení s restituentem a o garantování nájmu pro toto zařízení na deset let. Rada bere na vědomí výpověď vedoucího Domovní správy pana Františka Mašína s ukončením pracovního poměru ke dni 31. května Rada pověřuje tajemnici MÚ, aby neprodleně vypsala konkurzní řízení na vedoucího Domovní správy. Rada jmenovala konkurzní komisi na vedoucího Domovní správy a komisi pro výběrové řízení na funkci stavebního technika. Na funkci vedoucího DS zvítězil pan Papula, který nastoupil do funkce 1. června Podniku Vodní stavby uložila rada MZ pokutu ve výši ,- Kč za trvalé znečišťování vozovek Radkovská a Živcová od stavební činnosti při kladení vodovodního připojení Jesenice Radotín. Časově omezené parkování: Rada zastupitelstva na četné žádosti a po zjištění, že parkoviště před obchodním centrem Berounka na novém sídlišti je trvale zaplněno parkujícími automobily, zavedla ve všedních dnech časově omezené parkování v době mezi 8 a 18 hodinou. Parkování v této době je povoleno na dvě hodiny, přičemž doba příjezdu musí být jasně vyznačena (na papírových hodinách) za oknem auta. Od 1.4. do byl na parkovišti zkušební provoz bez postihů policie, po se v případě nerespektování zákazu trvalého parkování občan vystavuje nebezpečí pokutování, či nasazení botiček. 16

17 Starosta opakuje požadavek na městskou policii, aby zvýšila ostrahu při pořádání tanečních akcí a diskoték. Policisté by si měli všímat při svých pochůzkách i dětí, které neukázněně poškozují veřejnou zeleň. Agenda žadatelů o byt byla, včetně bodového ohodnocení, převedena na počítač. Církvi římskokatolické byly v restituci vráceny pozemky, na kterých stojí základní škola a tenisové hřiště. Církev původně požadovala nájemné na místním úřadě 5,- Kč/m2, což je maximum pro výdělečné organizace. Na místním úřadě proběhlo jednání mezi zástupcem římskokatolické církve JUDr. Ucháčem a na rok 1994 byl dohodnut pronájem pozemku za symbolické nájemné v předpokládané výši 1,- až 100,- Kč. Nájemné pro rok 1995 bude dohodnuto podle finančních prostředků v návaznosti na právní subjektivitu základní školy. V říjnu rozhodla rada MZ o odvolání vedoucí stavebního odboru Ing. Urbanové z funkce. Rada přihlédla k opakovaným stížnostem řady stavebníků a místních obyvatel na chování vedoucí stavebního odboru, jakož i ke skutečnosti, že stavební odbor není schopen zvládat v zákonných lhůtách své úkoly a navíc nemá žádnou evidenci a tudíž ani kontrolu došlých spisů a termínů jejich vyřízení. Jako prozatímní vedoucí stavebního odboru byla místním zastupitelstvem určena pracovnice tohoto odboru Ing. Böhmová. Obdobný případ se stal i ve finančním odboru, kde rada za uvolněnou Ing. Krykovou jmenovala dlouholetou pracovnici MÚ paní Martu Tišlovou. Po komunálních volbách, rada rozhodla, že pro funkční období zřizuje tyto komise: - kontrolní - finanční - životního prostředí a veřejného pořádku - sociální a zdravotní - školskou, kultury a tělovýchovy - stavební - letopiseckou - místního hospodářství a bytovou 17

18 Zároveň rada jmenuje jako předsedy jednotlivých komisí tyto členy zastupitelstva: - stavební Ing. Milan Bouzek - školské, kultury, tělovýchovy Mgr. Karel Hanzlík - životního prostředí a veřejného pořádku doc. Dr. Vláčil - finanční Ing. Petr Binhack - místní hospodářství a bytová Ing. Farník - letopisecká Sojka - sociální a zdravotní PhDr. Strádalová, CSc - kontrolní Ing. Šindelka - povodňová Ing. Holub Rada o jmenování předsedů rozhodla jednomyslně. Místní zastupitelstvo vypracovalo podle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., v úplném znění 130 Jednací řád místního zastupitelstva v Praze 5 Radotíně, který je založen pod K/94-II/1a u zápisů rady MZ. V roce 1994 projednal správní odbor 76 nových přestupků a 14 přestupků, které přešly z roku Z celkově 90 přestupků přechází do roku 1995 doposud 18 neukončených případů. Celkově v roce 1994 bylo na pokutách uloženo ,- Kč. V roce 1994 zaznamenal správní odbor 12 žádostí o poskytnutí právní ochrany podle 5 obč. zák. Projednáno bylo 10 případů, z čehož bylo podáno odvolání ve třech případech, o nichž nebylo dosud rozhodnuto. Celkem do roku 1995 přechází pět žádostí o poskytnutí právní ochrany. Rybářské lístky: od počátku roku bylo vydáno 155 rybářských lístků. Celkem bylo za rybářské lístky vybráno 5.510,- Kč. Mateřské školy: jsou v současné době všechny plně obsazeny a je v nich umístěno 246 dětí. Během roku nebylo přijato několik dětí z kapacitních důvodů, a to těch rodičů, kde je matka v domácnosti nebo na mateřské dovolené. Základní školství: novelou školského zákona z konce roku 1994 byla zrušena povinnost, která přikazovala školám do vzniknout jako právní subjekt. Základní škola Radotín takto nadále zůstává bez vlastní právní subjektivity. 18

19 Bytová oblast:l v roce 1994 bylo přiděleno celkem 9 bytů. Situace v bytové oblasti je všeobecně nedostatečná. Místní úřad Radotín nedostal za celý rok 1994 od Magistrátu hl.m. Prahy žádný nově přidělený byt a žadatelům může poskytovat jenom tzv. odúmrtě. Evidence obyvatelstva: k je stav obyvatelstva trvale v Radotíně hlášeného osob. Živnostenský odbor Místního úřadu městské části Praha Radotín zajišťuje vydávání živnostenských oprávnění a rozhodnutí o změnách k tomu příslušných. Při kontrolní činnosti se převážně zaměřuje na kontrolu dodržování ustanovení 31 živnostenského zákona a na kontrolu prodejců na tržišti Berounka. Dále je zpracovávána agenda nebytových prostor a zajišťování oprav na veřejném osvětlení. Za rok 1994 bylo vydáno 227 živnostenských listů, 59 koncesních listin, 113 změn živnostenských oprávnění, 6 zrušení živnostenských oprávnění, což přineslo do pokladny MÚ ,- Kč, za pronájem místa a stánků ,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že celkový příjem ŽO činí ,- Kč. V souladu se Statutem hl.m. Prahy v přenesené působnosti byla dne od živnostenského odboru obvodního úřadu městské části Praha 5 převzata veškerá agenda podnikatelů fyzických a právnických osob s místem nebo sídlem podnikání v katastrálním území Lochkov, Velká Chuchle, Malá Chuchle. Rada MZ rozhodla poskytnout sportovním zařízením, která se starají o hmotný majetek, příspěvek na činnost ve výši: Junák 5.000,- Kč, SK (fotbal) ,- Kč, Turistický oddíl (TOM) ,- Kč, Vodácký oddíl ,- Kč, Tenis ,- Kč, Sokol ,- Kč, Lacross ,- Kč. 19

20 10. T E C H N I C K É S L U Ž B Y : Otevírací a zavírací doba na hřbitově: Leden a únor 8 16 hod. Březen a duben 8 18 hod. Květen až září 7 20 hod. Říjen 8 17 hod. Listopad a prosinec 8 16 hod. Podle uveřejněného harmonogramu jsou i letos pravidelně čištěny hlavní i všechny ostatní silnice. Na nejfrekventovanějších částech je prováděno ruční dočišťování. Strojní čištění probíhalo po celou zimu, takže nánosy zimního posypu byly odstraněny vždy ihned poté, co povolily mrazy. 20

21 11. D O M O V N Í S P R Á V A : Ke dni skončil pracovní poměr vedoucího Domovní správy p. Františka Mašína a na základě výběrového řízení byl na toto místo od jmenován pan Papula. Domovní správa spravuje 80 domů v hodnotě celkem 99 miliónů korun. Místní úřad nabídl nájemníkům k prodeji polovinu těchto domů. Vycházel přitom z odhadní ceny snížené o určité procento podle technického stavu domu. Podle posledních údajů reflektují na tuto nabídku nájemníci z 32 domů. Jednotlivé byty se v této fázi neprodávají. Zbývajících 8 domů bude pravděpodobně nabídnuto dál tj. cizím zájemcům za tržní, nikoli odhadní cenu. O tom však musí ještě rozhodnout rada místního zastupitelstva. Čtyřicet domů si obec ponechává ve svém majetku a nebytové prostory v nich pronajímá. Podle předpokladů měl být prodej domů uskutečněn do konce roku 1994, ale protože je k prodeji nutné vyjádření pozemkového fondu, na které se čeká, předpokládá se uskutečnění prodeje v I. pololetí Touto akcí je pověřen Mgr. Bláha. Máme mnoho neplatičů. Řešíme to tak, že přesáhne-li dlužná částka 2.000,- Kč, podá se žaloba u soudu, říká vedoucí DS pan Papula. Na soudní řízení se však čeká půl roku až rok. Když už je soudní jednání nařízeno, zhruba jedna třetina nájemníků dlužné nájemné zaplatí (příp. se s Domovní správou dohodne na splátkách). Pak se žaloba stáhne, v ostatních případech rozhodne soud. V současné době dluží nájemníci Domovní správě přes ,- Kč, což už by bylo na renovaci jednoho domu. Soud probíhá permanentně, v průměru je u soudu podáno 60 žalob. V poslední době jsou čtyři případy, že majitel bytu bydlí někde jinde a byt, který má levně pronajatý od Domovní správy, draho pronajímá cizím lidem. Dokonce se i stalo, že šlo o výměnu bytu do neexistujícího fingovaného bytu. Jediná možnost, jak to zjistit, jsou kontroly za účasti České policie. Pak je možno majitele bytu žalovat a čekat na rozhodnutí soudu. Z tohoto titulu probíhají u soudu dvě žaloby. Soud bude také řešit případ člověka, který v Radotíně získal byt, ten je už rok prázdný a v současné době ho chce měnit. Příjem z nájemného je cca tři milióny korun. Ročně. Na běžnou údržbu a opravy se vynakládá zhruba polovina, ,- Kč činí pojistné, cca ,- Kč počítá DS na materiál. Na velké opravy či renovaci domů již mnoho nezbývá, dělají se pouze v nejnutnějším rozsahu. Dotace na teplo jdou přímo ze státního rozpočtu. 21

22 12. F I N A N C E - H O S P O D A Ř E N Í : Plnění rozpočtu Městské části Praha Radotín v roce 1994: celkem příjmy 60, celkem výdaje 59, přebytek hospodaření +1, Správní poplatky byly splněny na 224%, bude proveden odvod v rámci finančního vypořádání roku 1994 z důvodu neupravení rozpočtu. Plnění na úseku místních poplatků je rovněž uspokojivé. Nižší částky u místního poplatku z prodeje alkoholu a tabákových výrobků je z důvodu odvodu 70% z vybrané částky do fondu sociálního, mládeže, stejný důvod je i u místního poplatku ze psů (90% z vybrané částky odváděn do fondu životního prostředí). Z těchto fondů jsou na základě usnesení rady MZ uvolňovány prostředky pro mládež, event. sociálně potřebné občany, které nejsou kryty rozpočtem, v případě prostředků fondu životního prostředí na výdaje související se zajištěním zlepšení životního prostředí. Převody výnosu z daní vybíraných FÚ byly prováděny v plánované výši. V závěru roku byly poskytnuty účelové prostředky na zvýšené výdaje, především v oblasti investiční výstavby. 22

23 13. I N Ž E N Ý R S K É S Í T Ě A V Ě C I S T A V E B N Í : Kanalizace, plynofikace, vodovod na Benátkách v akci se pokračuje, a to v prodloužení ulic Přeštínská, U Jankovky a Na Benátkách. Kdo má zájem, může se v této oblasti na plynový rozvod napojit. Připojení splaškové kanalizace je povinností, připojení na nový vodovodní systém samozřejmostí. Velká oprava silnice Radotín Lochkov byla letos dokončena. Tím je možno napojit domy kolem silnice K cementárně na plyn a kabelovou televizi. Telefonizace: letos má Telecom investovat v nové poště telefonní ústřednu. Napojena bude zatím zakabelovaná oblast v okolí škol a mezi ulicemi Hadravskou a Štěrkovu. V oblasti Na Benátkách, podél ulice K cementárně a ve spodní části ulice Na Výšince umožňuje budovaná splašková kanalizace likvidovat různé přepady a přečerpávání splašků, které dříve končily v Berounce. A těm, kteří poctivě vyváželi své žumpy, ušetří hodně peněz za odvoz. Je to další krůček zlepšení čistoty Berounky i Radotínského potoka. Rozpočet Prahy na kanalizační sběrač z Lahovic do Radotína činí 20 miliónů korun. Práce se bude moci rozjet i za finanční pomoci Smíchovského pivovaru, který ve veřejné soutěži koupil objekt Prefy a má povinnost se napojit kanalizací až u lahovického přístavu. Signál kabelové televize: Kabelový rozvod televize byl v Radotíně zaveden v souvislosti s výstavbou věžových domů nového sídliště, které v určité části Radotína zastínily příjem televizního signálu České televize. Rozvod tehdy prováděla firma MESETA, která mimo signálů ČT přidala i dalších čest signálů satelitních. Rada zastupitelstva přijala zásadu, že i v dalších částech Radotína se bude provádět pokládka elektro kabelů 1 kv a veřejného osvětlení a že vždy bude současně pokládán telefon, kabelová televize i veřejný rozhlas. Toto je už realizováno v oblasti mezi školami a tratí ČD a v současné době končí akce Betonka tj. od Hadravské až po Štěrkovou. Majitelé objektů, kteří se připojí na kabelový rozvod městské části Radotín zaplatí jednorázový investiční příspěvek 1500,- Kč, zbývající náklad veřejné části rozvodu hradí městská část. Netýká se to majitelů zastíněných objektů novým sídlištěm. Majitelé objektů, kteří v rámci prováděných kabelizací v Radotíně budou využívat elektrický příkon k vytápění, zaplatí příspěvek na rozvaděč a kiosk ve výši 1500,- Kč. Zbývající náklady na toto zařízení hradí městská část. 23

24 V rámci rekonstrukce ulice K cementárně prosadil místní úřad oproti projektu uložení plynovodního potrubí tak, aby v budoucnu bylo možné plynofikovat celou oblast V sudech. Současně místní úřad prosadil přívod plynu z křižovatky ulic Na Betonce a Prvomájové ulicemi Prvomájovou, Slinkovou a Strážovskou až k ulici K cementárně. Úprava centra Radotína u nové pošty: K 30. květnu byly dokončeny veškeré nedodělky na stavbě nové pošty a okolí a je vydáno kolaudační rozhodnutí. Jako součást stavby a likvidace záboru pro zařízení staveniště byla s Telecomem dohodnuta sadová úprava celého okolí od příjezdové spodní betonové silnice až k potoku. Úprava včetně obrubníků byla po dlouhých jednáních provedena se zpožděním, ale zato velmi pěkně. Vlastní administrativní objekt městská část od investora převzala a pronajala firmě EKIS s tím, že tato provede oplocení a vyasfaltování pronajatého dvora i veřejného parkoviště. EKIS se tohoto úkolu zhostil se ctí, oplotil i budovu novou fasádou a asfalt provedl až k mostku. Byla provedena rekonstrukce přejezdu v Karlické ulici a až k přejezdu proveden nový povrch vozovky. Bylo opraveno prostranství před akumulátorkou. Bylo vybudováno parkoviště u nového zdravotnického zařízení. Každým rokem jsou prováděny opravy školních budov. 24

25 14. Š K O L S T V Í : Gymnázium v Radotíně: Gymnázium je státní škola s právní subjektivitou, zřizovatel je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ředitelka Marie Pacourková, zástupkyně Ivana Smutná. Ve školním roce 1993/94 má celkem osm tříd tj. dva první ročníky, dva druhé ročníky, jeden třetí ročník a tři čtvrté ročníky, vše čtyřleté studium. Ve školním roce 1994/95 bude gymnázium otvírat šestileté studium pro žáky po šesté třídě základní školy. Učební plán souhlasí s učebním plánem vydaný ministerstvem školství pro víceletá gymnázia. Obsah učiva doplní v zásadě sedmou a osmou třídu ZŠ, je však podstatně obohacen, styl práce předpokládá dobrou úroveň studijních schopností žáka, jeho samostatnost. Obsahové sepětí se ZŠ umožňuje, aby se žák v případě neúspěchu mohl vrátit bez rozdílových zkoušek na ZŠ. Přijatý žák se učí jednomu cizímu jazyku, další cizí jazyk přibude ve třetím ročníku. Výuka cizího jazyka v prvním ročníku šestiletého studie předpokládá znalost na úrovni šesté třídy základní školy. Přijímací zkoušky jsou písemné z českého jazyka + všeobecné znalosti a z matematiky. Pro žáky po osmé a deváté třídě ZŠ zůstává čtyřleté studium jako dosud. Gymnázium jako všeobecně vzdělávací škola dává možnost získat široké všeobecné vzdělání a současně hlubší přehled o těch oborech, které budou předmětem dalšího studia žáka. Z toho důvodu nejsou třídy od prvního do předposledního ročníku diferencovány, nečlení se tedy na větve. V posledním ročníku bude pouze minimum předmětů povinných, většinu si žáci zvolí podle svého zájmu a tím si prohloubí znalosti v těch oborech, které budou pro své další studium nebo event. zaměstnání potřebovat. Základní škola: V souvislosti s plánovanou výstavbou nové školy vznesla rada dotaz na ředitele ZŠ na využití stávajících prostor. Ředitel Bek uvádí, že v současné době jsou třídy plně kapacitně využity, v příštích letech bude povinná devítiletá docházka, tím bude i nárůst počtu dětí. Žáci základní školy navštívili německé partnerské město Burglengenfeld, kde se utkali ve fotbale, volejbale a vybíjené. Žáci ve fotbale prohráli, reputaci napravila děvčata, která vyhrála volejbal i vybíjenou. Dětem se v partnerském městě moc líbilo. 25

26 Až neuvěřitelně velká nepořádnost žáků ZŠ, velké počty neomluvených hodin, šikanování druhých žáků, divoké a vyloženě asociální chování vedlo pedagogickou radu k tomu, že v závěru prvního pololetí se rozhodla přidělit celkem 26 dvojek a 9 trojek z chování, navíc bylo lnutno udělit čtyři desítky ředitelských důtek. Do objektů ZŠ bylo namontováno bezpečnostní zařízení Jistota propojená ke školníkovi. V prvních dvou dnech jarních prázdnin navštívila čtveřice učitelů ZŠ hlavní školu v partnerském městě Burglengenfeldu, by zkonkretizovala dosavadní písemné styky. Přátelské přijetí potěšilo, ale velké překvapení připravila cedulka na kraji města, která všem přijíždějícím sděluje, že město udržuje přátelské vztahy s Radotínem v České republice. Výsledkem návštěvy je sjednaná návštěva skupiny asi 20 dětí v Burglengenfeldu v září, aby nejen reprezentovala naší školu ve sportovní, ale by si též vyzkoušeli svoje jazykové možnosti. Základní umělecká škola: V září se opět otevřely dveře Základní umělecké školy ve Zderazské ulici. Prvním příjemným překvapením pro žáky i učitele bylo rozšíření školy o nové místnosti v Kulturním středisku, kde našly umístění výtvarný, literárně dramatický a taneční obor. A tak se dvacet pedagogů pustilo do práce. Dnes, kdy je školní rok u konce, je namístě předložit výsledky snažení pedagogického sboru ZUŠ. Už v listopadu se nejmladší žáci představili na dvou interních večerech Pódiová zkušenost. V prosinci zazněly z pódia v Kulturním středisku vánoční písně a koledy ve dvou večerech nazvaných Pokoj lidem dobré vůle. Vánoční lidovou poezii recitovaly děti z literárně dramatického oboru, konejšivou náladu obou večerů dotvořily práce dětí z výtvarného oboru. Dívčí sbor Rozmarýn, který vede učitelka Edita Trösterová zpíval 9. ledna vánoční písně v radotínském kostele. Na novoročním koncertě hráli žáci hudebního oboru skladby starých mistrů. Druhé pololetí bylo ve znamení příprav na soutěže a festivaly základních uměleckých škol a na množství vystoupení v Radotíně i mimo něj. Stručný přehled: Únor Veselé noty, Chvilka s akordeonem, s pracovníky místního úřadu zájezd do partnerského Burglengenfeldu SRN. Vystoupení bylo kladně hodnoceno v novinách Bayerich Zeit v článku nazvaném Zvonivé čisté hlasy a virtuózní sólisté. Březen celostátní soutěž pro žáky dechových nástrojů. V rámci Dnů soudobé hudby, které pořádala Asociace hudebních umělců a vědců hrála Hana Slavíková rukopisnou novinku Karla Ostrčila Vesmírný kluk v sále umělecké besedy v Praze. Duben a květen měsíce ve znamení festivalů a soutěží: koncert Rodiče hrají s dětmi, festival základních uměleckých škol Radotín byl zastoupen tanečním a hudebním oborem, soutěž Prague Junior Note 94, celostátní soutěž ve hře na klavír a zobcovou flétnu. Jitka Reitorová a Dana 26

27 Poslušná získaly čestné uznání. Dále festival nejmladších klavíristů v klášteře sv. Anežky české, zúčastnilo se pět radotínských žáků. Červen měsíc zkoušek a přehlídek práce školy: koncert zobcových fléten, závěrečné koncerty hudebního oboru, závěrečný večer tanečního oboru za účasti oborů literárně dramatického a hudebního, dívčí sbor Rozmarýn zpívá v radotínském kostele (Mozart, Durante), koncert Od baroka po současnost, výtvarný obor odeslal práce 15 žáků pro humanitární akci. Práce budou umístěny v dětských nemocnicích v Norsku. Koncem června byla instalována výstava prací žáků ZUŠ v Kulturním středisku. Skupina sedmi žákyň tanečního oboru se zúčastnila semináře lidového a klasického tance v Třebíči. Žákyně V. Rašková klavír, byla přijata ke studiu na konzervatoři a dvě žákyně z výtvarného oboru byly na základě talentových zkoušek přijaty na střední výtvarné školy. Zvláštní škola: Dne 7. června proběhlo v odpoledních hodinách v areálu Zvláštní školy Radotín před Dřevákem na asfaltu, který znamenal svět, kulturní vystoupení žáků školy. V bohatém a působivém programu mohlo čtyřicet rodičů a přátel školy zhlédnout žákyně a žáky všech osmi tříd. Žáci si pod vedením svých učitelů připravili písničky, básničky a zdramatizované klasické pohádky. Celé slavnostní odpoledne bylo zakončeno malým pohoštěním a diskotékou pro děti. V příjemné atmosféře jarního dne děti předvedly divákům, co se naučily a také si vyzkoušely vystupování před veřejností. Za svou odvahu a snahu byly odměňovány potleskem. Střední odborné učiliště strojírenské: Tak, jak si život vynucuje změny, tak i SOU strojírenské prochází určitými změnami. Nejen chlapci, ale už i děvčata navštěvují SOU. Učiliště má dnes již 4 třídy děvčat v oboru technicko administrativní pracovnice. Děvčata již od druhého ročníku pracují v kancelářích, kde jim SOU zajišťuje praktické vyučování a kde mají v praxi možnost uplatnit své teoretické znalosti. Bohužel zájem o klasickou strojařinu upadá. V současné době má SOU dvě třídy prvního ročníku, dvě třídy druhého ročníku a dvě třídy třetího ročníku chlapců. Ke stávajícímu studijnímu oboru (čtyřletý s maturitou) a čtyřem tříletým učebním oborům má SOU povolenu dvouletou nástavbu s maturitou formou dálkového nebo večerního studia pro děvčata a v příštím roce se uvažuje s rozšířením učebních oborů a obor zámečník zámečnice. SOU má celkem 205 žáků, z toho 92 děvčat. V závěru roku proběhlo konkurzní řízení na funkci ředitele SOU. I po konkurzu zůstal ředitelem Antonín Jiříček. Finanční situace učiliště i přes různá snižování dotací zůstává poměrně dobrá. 27

28 Učiliště svoji finanční situaci řeší produktivní prací žáků, vedlejší hospodářskou činností tzn. pronájmem nevyužitých prostorů, které patří SOU. SOU rozšířilo spolupráci při zajišťování výuky o Středisko praktického vyučování. Elektropřístroj Modřany a Sigma Modřanské strojírny. Střední odborné učiliště strojírenské v Radotíně inzeruje ještě volná místa: ve studijním oboru s maturitou - mechanik strojů a zařízení ve tříletých učebních oborech - strojní mechanik nástrojař klempíř Pro děvčata: Tříletý učební obor technicko administrativní pracovnice Mateřská škola sídliště, Praha Radotín: Celkem je zapsáno 75 dětí, v provozu jsou tři oddělení. O zdraví dětí se pečuje realizací plaveckého výcviku v Radlicích, pobytem ve škole v přírodě v Nových Dvorech na Šumavě (36 dětí), na kterém se finančně podílel místní úřad příspěvkem 500,- Kč na jedno dítě. Komise životního prostředí vybavila mateřskou školu dvěma čističkami vzduchu. Ve všech třídách se denně provádí s dětmi čištění zubů po obědě. V oblasti výtvarného umění se ve všech třídách pracovalo s dětmi rozmanitými technikami. O velikonočních a vánočních svátcích byly třídy vkusně vyzdobeny, při té příležitosti se uskutečnil den otevřených dveří pro rodiče. Děti se účastnily výtvarných soutěží v rámci obvodu Prahy 5. Akce pro děti: - oslava mezinárodního dne dětí sportovní soutěže - pouť, občerstvení - výlet do pražské ZOO - výlet na Zbraslav do areálu zdraví - Mikulášská a vánoční nadílka - rozloučení s předškolními dětmi - divadlo pozvané do mateřské školy - shlédnutí pohádek v místním kině V závěru školního roku byla v celé budově provedena rekonstrukce vodovodního potrubí. Mateřská škola v Býšovské ulici 1251: Má dvě smíšená oddělení, odd. Sluníček a Tučňáků. V každém oddělení je zapsáno 26 dětí ve věku od tří do šesti let. O děti pečují čtyři učitelky a šest provozních zaměstnanců. 28

29 Škola zajišťuje výuku angličtiny, cvičení jógy, jednou týdně plavání, dvakrát do roka školu v přírodě. Je zde hudební kroužek, kterého se účastní děti spolu s rodiči, tzv. zpívání v kroužku. Logopedii zajišťuje paní učitelka Sebastianidesová. Jednou měsíčně se jezdí s dětmi do divadla, dvakrát za rok do Památníku písemnictví. Akcí pro rodiče a děti jsou sobotní zájezdy do Poetické vinárny Viola na pořady pana Jurkoviče. Ve školce se slaví vánoce i velikonoce. V druhém pololetí školního roku organizují vlastivědné vycházky zaměřené na historii naší vlasti. Škola usiluje o vytvoření rodinného typu mateřské školy. Směřuje k tomu zařízení smíšených tříd, volný režim směrem k dětem. Rodiče mají možnost podle svého přání pobývat s dětmi v mateřské škole v průběhu dne. Toho rodiče využívají zejména v adaptačním období. Mateřská škola, náměstí Osvoboditelů 1367, Praha Radotín: V roce 1994 bylo v provozu pět tříd. V jednotlivých odděleních bylo po 25 dětech. Do školy odešlo 44 dětí, 17 dětí mělo odloženou školní docházku. V této školce pracuje 15 dospělých osob: ředitelka, osm učitelek, hospodářka, dvě kuchařky, tři uklízečky. Od místního úřadu dostala školka darem čtyři pračky vzduchu. Školka byla dvakrát ve škole v přírodě, na což poskytl místní úřad dotaci. Pro děti bylo uspořádáno šest divadelních představení, oslavy Dne dětí, výuka plavání v Jinonicích, návštěva dvou divadelních představeních v pražských divadlech. V letních měsících absolvovaly děti výlety do okolí areál zdraví v Chuchli, malá ZOO ve Zbraslavi. Během školního roku mnoho dětí onemocnělo jednak rýmou, kašlem, ale i infekčním onemocněním spálovou angínou nebo spálou. 29

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 19.11.2012 Přítomni : p. M. Egert, p. O. Veselý, p. R. Kajzar, p. J. Ruth; rozšířená rada p. V. Pejša, Bc. R. Kunc, p. Marián Chlup, p. F. Belbl (pouze u bodu

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-26-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 10.10.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace. Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ZŘIZOVACÍ LISTINA

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace. Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ZŘIZOVACÍ LISTINA Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ze dne 22.9.2009

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Pozdní

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1)

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000,

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000, Město Brno VYHLÁŠKA č. 18/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1997 - Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/023

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní Pavlovice Stručný obsah: Žadatel J. K.,

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. února 2016 v 09:00 h V Praze 17. února 2016 Čj. 2210/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a ze 47. jednání dne 25.05.2010 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více