3.06. Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.06. Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015"

Transkript

1 3.06 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015

2 Přehled volitelných předmětů podle ročníků I: Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I I 1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět I 1.1. Francouzský jazyk I 1.2. Německý jazyk I 2. Křesťanská výchova a etická výchova povinně volitelný předmět I 2.1. Křesťanská výchova pro začátečníky I 2.2. Křesťanská výchova pro pokročilé V: Nabídka volitelných předmětů, které si student voli v V V 1. Konverzace v cizím jazyku povinně volitelný předmět V 1.1. Discussion and Debating V 1.2. English Revising V 1.3. Konverzace v německém jazyku V 1.4. Konverzace ve francouzském jazyku V 2. Estetická výchova povinně volitelný předmět V 2.1. Výtvarná výchova a dějiny výtvarného umění V 2.2. Hudební výchova a dějiny hudby VI: Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v VI VI 1. Konverzace v cizím jazyku povinně volitelný předmět VI 1.1, Discussion and Debating VI 1.2. English Revising VI 1.3. Konverzace v německém jazyku VI 1.4. Konverzace ve francouzském jazyku VII: Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v VII VII 1. Tělesná výchova povinně volitelný předmět VII 1.1. Gymnastika VII 1.2. Plavání VII 1.3. Sportovní hry VII 2. FCE/CAE Preparation VII 3. Discussion and Debating VII 4. English Revising VII 5. Konverzace ve francouzském jazyku VII 6. Konverzace v německém jazyku VII 7. Ruský jazyk VII 8. Španělský jazyk VII 9. Seminář a cvičení z matematiky VII 10. Seminář IT VII 11. Latina VII 12. Základy ekonomického a finančního myšlení a VII 13. Deskriptivní geometrie VII 14. Dějiny výtvarného umění a architektury VII 15. Dějiny hudby VIII: Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v VIII VIII 1. Tělesná výchova povinně volitelný předmět VIII 1.1. Gymnastika VIII 1.2. Plavání VIII 1.3. Sportovní hry VIII 2. Pokračování volitelných předmětů z VII:

3 VIII 2.1. FCE/CAE Preparation VIII 2.2. Discussion and Debating VIII 2.3. English Revising VIII 2.4. Konverzace ve francouzském jazyku VIII 2.5. Konverzace v německém jazyku VIII 2.6. Ruský jazyk VIII 2.7. Španělský jazyk VIII 2.8. Seminář a cvičení z matematiky VIII 2.9. Seminář IT VIII Latina VIII Základy ekonomického a finančního myšlení a VIII Deskriptivní geometrie VIII Dějiny výtvarného umění a architektury VIII Dějiny hudby VIII 3. Nové volitelné předměty v VIII: VIII 3.1. Historie VIII 3.2. Seminář ZSV VIII 3.3. Fyzika VIII 3.4. Chemie VIII 3.5. Biologie VIII 3.6. Geografie

4 Volitelné předměty CMG pro školní rok 2014/15 Souhrnný přehled s hodinovou dotací ŠVP CMG: Doopravdy Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Ročník Vyučovaný předmět I II III IV V VI VII VIII Německý jazyk Nj Francouzský jazyk Fj English Revising Er Discussion and Debating Dd FCE/CAE Preparation Fce 2 2 Konverzace v Nj Nk Konverzace ve Fj Fk Latina La 2 3 Další cizí jazyk 2 3 Deskriptivní geometrie Dg 2 3 Seminář a cvičení z matematiky Sm 2 3 Seminář IT Sit 2 3 Historie H 4 Základy společ. Věd Zsv 4 Zaklady ekonomického a finančního myšlení Zef 2 2 Křesťanská výchova Kev Etická výchova Kev Fyzika F 4 Chemie Ch 4 Biologie Bi 4 Geografie G 4 Hudební výchova a dějiny hudby Hv 2 2 Výtvarná výchova a dějiny výtvarného umění Vv 2 2 Dějiny hudby Dh 2 3 Dějiny výtvarného umění a architektury Dvu 2 3 Plavání Tv 2 2 Gymnastika Tv 2 2 Sportovní hry Tv 2 2

5 Anotace jednotlivých volitelných předmětů I: Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I Student primy si volí dva předměty: a) Cizí jazyk, který bude studovat spolu s anglickým jazykem. Student volí jazyk německý či francouzský b) Předmět Křesťanská a etická výchova - student volí úroveň pro začátečníky či pro pokročilé. I 1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět Všichni studenti se učí anglický jazyk povinně od primy. Vedle toho si však již v primě vybírají i druhý cizí jazyk. Třetí cizí jazyk si pak mohou zvolit v septimě. I 1.1. Francouzský jazyk Fj Povinně volitelný předmět Francouzský jazyk je určen studentům primy až oktávy. V průběhu studia není možné volbu jazyka měnit. Výuka francouzského jazyka má v každém ročníku vyhrazeny 3-4 hodiny týdně (podle ročníku). Cílem výuky francouzského jazyka je příprava studenta k maturitní zkoušce a k mezinárodní jazykové zkoušce Delf, která v oblasti čtení, psaní, poslech a mluvený projev ve francouzském jazyku odpovídá mezinárodní klasifikaci úrovni jazykových znalostí B1 (viz Od kvinty je možno výuku francouzského jazyka rozšířit o volitelný předmět Konverzace ve francouzském jazyku a jazykové kroužky, které cíleně připravují studenta ke složení mezinárodního jazykového certifikátu Delf (B1 či B2). Výuku je možno také doplnit zapojením do tvůrčí dílny Francouzské divadlo, jehož aktivity jsou spojeny s výjezdy do frankofonních zemí. Tvůrčí dílnu Francouzské divadlo vede paní Jean Marc Chammas, která mnoho let žila ve Francii. I 1.2. Německý jazyk Nj Povinně volitelný předmět Německý jazyk je určen studentům primy až oktávy. V průběhu studia není možné volbu jazyka měnit. Výuka německého jazyka má v každém ročníku vyhrazeny 3-4 hodiny týdně (podle ročníku). Cílem výuky německého jazyka je studenta připravit k maturitní zkoušce a k mezinárodní jazykové zkoušce Zertifikat Deutsch, která v oblasti čtení, psaní, poslech a mluvený projev v německém jazyku odpovídá mezinárodní klasifikaci úrovni jazykových znalostí B1 (viz Od kvinty je možno výuku německého jazyka rozšířit o konverzaci v německém jazyku a jazykové kroužky, které připravují studenta ke složení mezinárodního jazykového certifikátu Zertifikat Deutsch (B1). Výuku je možno doplnit zapojením do výměnného studentského pobytu se studenty z partnerské školy v městě Porta Westfalica (blízko Hannoveru). I 2. Křesťanská a etická výchova povinně volitelný předmět Kev Předmět Křesťanská a etická výchova je na Cyrilometodějském gymnáziu předmět povinný. Jeho cílem je seznámit studenty se základy myšlenkového a duchovního

6 bohatství křesťanství a evropské etiky, která je praktickou aplikací křesťanského pojetí člověka do denního života společnosti. Protože studenti do primy přicházejí s různou úrovní znalostí křesťanství, jsou pro první dva roky výuky rozděleni na studenty, kteří již výuku náboženství navštěvovali či se s křesťanstvím seznámili v kruhu rodiny, a ty, kteří se dosud se základy křesťanství neměli možnost blíže setkat. Předmět je vyučována po celou osmiletou docházku studenta na gymnázium, ve všech ročnících má jednohodinovou dotaci týdně. Ze znalostí předmětu Křesťanská a etická výchova mohou studenti maturovat v rámci předmětu Základy společenských věd. Vlastní výuka předmětu Křesťanská a etická výchova je doplněna kurzy osobnostního rozvoje, kurzem sociálních kompetencí, duchovními obnovami a možností zapojit se do animátorského hnutí. I 2.1. Křesťanská výchova pro začátečníky V prvním a druhém ročníku je určena studentům, kteří dosud nenavštěvovali výuku náboženství. Cílem výuky v primě a sekundě je seznámení studentů se základy křesťanství. Na výuku v prvních dvou ročnících gymnázia navazuje ve vyšších ročnících etická výchova. V tercii a kvartě je výuka EtV zaměřena na výchovu k prosociálnosti, v kvintě a sextě je věnována aplikačním tématům (Rodina, ve které žijeme, Etika a hodnotový systém, Ochrana přírody a životního prostředí, Ekonomické hodnoty, Výchova k partnerským vztahům a k rodinnému životu a další). Poslední dva ročníky studia jsou věnovány církevním dějinám. I 2.2. Křesťanská výchova pro pokročilé V prvním a druhém ročníku je určena studentům, kteří již nenavštěvovali výuku náboženství či se s křesťanstvím důvěrně seznámili v kruhu rodiny a mají již z této oblasti základní znalosti. Cílem výuky je během primy a sekundy sjednotit, upevnit a prohloubit již získané znalosti a návyky studentů. Na křesťanskou výchovu v primě a sekundě navazuje v tercii výuka tématu křesťanská morálka, kvarta se věnuje etické výchově se zaměřením na výchovu k prosociálnosti. Na vyšším gymnáziu se studenti ve výuce křesťanské a etické výchovy věnují tématům Vyznání víry (kvinta), Evangelia očima víry (sexta) a Církevní dějiny (septima a oktáva). V: Nabídka volitelných předmětů, které si student voli v V Student kvinty si volí dva předměty: a) Konverzaci v cizím jazyku (volí jazyk, ve kterém bude konverzace probíhat) b) Výtvarnou nebo hudební výchovu V 1. Konverzace v cizím jazyku povinně volitelný předmět V 1.1. Discussion and Debating Dvouletý volitelný předmět Discussion and Debating je určen pokročilým a nadaným studentům anglického jazyka V a VI, kteří chtějí rozvíjet dovednost diskutovat na různá témata v anglickém jazyku. Předmět doporučujeme i studentům, kteří se chtějí připravit na FCE/CAE zkoušku. Výuka zahrnuje i reálie anglicky mluvících zemí. Předmět je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 1 hodiny týdně. Dd

7 rozšíření slovní zásoby v daných tematických okruzích získání a procvičování komunikativních dovedností, především poslech a mluvení možnost zapojení se do soutěží v debatování Výuka je zajištěna rodilou mluvčí. V 1.2. English Revising Er Volitelný předmět English Revising je určen studentům anglického jazyka V a VI, kteří potřebují své znalosti a dovednosti v anglickém jazyku upevnit, procvičit a zdokonalit. Výuka zahrnuje i reálie anglicky mluvících zemí. Předmět je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 1 hodiny týdně. opakování a shrnutí učiva z předmětu Anglický jazyk. procvičování klíčových dovedností čtení, poslech, psaní a mluvení. Výuka je zajištěna rodilou mluvčí. V 1.3. Konverzace v německém jazyku Nk Předmět rozvíjí dosud probranou látku formou, která je pozvolnou přípravou na maturitu a na Zertifikat Deutsch. Velká pozornost je věnována poslechu a mluvení. Pracuje se s autentickými texty, vychází se z písní a videí, filmových ukázek či sitkomů a pro výuku určených telenovel. Studenti mají dostatek prostoru k tomu, aby mluvili ve dvojicích, ve skupinách či nacvičovali diskuzi v celé skupině. Vždy je dán prostor k tomu, aby se případně zopakovalo a doplnilo gramatické učivo. Látku je možno rozšířit podle zájmu účastníků o různé příjemné aktivity a zajímavá témata. V 1.4. Konverzace ve francouzském jazyku Fk Cílem volitelného předmětu Konverzace ve francouzském jazyku je rozvíjet probranou látku v hodinách francouzského jazyka a rozšířit ji v oblasti konverzace, interakce, poslechu i zajímavých reálií Francie (mimo jiné pomocí autentických textů) jako na příklad stolování a francouzská kuchyně, školní systém, kulturní památky, hovorový jazyk atd. V rámci výuky se studenti formou simulací každodenního života učí domluvit v běžných situacích, formulovat vlastní názor a argumentovat na jeho obhajobu. V hodinách je věnován prostor i pro opakování gramatických jevů s důrazem na jejich užití v denním životě. Předmět je určen studentům, kteří chtějí maturovat z francouzského jazyka, skládat mezinárodní jazykový certifikát, v budoucnu studovat ve Francii i všem dalším, kteří chtějí lépe zvládnout jazyk diplomatů. V 2. Estetická výchova povinně volitelný předmět V 2.1. Výtvarná výchova a dějiny výtvarného umění Vv Volitelný předmět Výtvarná výchova a dějiny výtvarného umění je určen studentům V a VI, kteří chtějí rozšířit svoje znalosti a dovednosti získané v předmětech Výtvarná výchova a Historie, mají rádi výtvarnou výchovu a zajímají se o dějiny výtvarného umění. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v kvintě i v sextě. Z předmětu je možné skládat maturitní zkoušku.

8 shrnutí a prohloubení základních znalostí a dovedností získaných v hodinách výtvarné výchovy na nižším gymnáziu zvládnutí dalších výtvarných technik v návaznosti na historické souvislosti seznámení s klíčovými okamžiky, osobnostmi a díly výtvarného umění a architektury od nejstarších dějin až do současnosti. V 2.2.Hudební výchova a dějiny hudby Hv Volitelný předmět Hudební výchova a dějiny hudby je určen studentům V a VI, kteří chtějí rozšířit svoje znalosti a dovednosti z předmětů Hudební výchova a Historie, mají rádi hudbu a zajímají se o její dějiny. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v kvintě i v sextě. Z předmětu je možno skládat maturitní zkoušku. shrnutí a prohloubení základních znalostí a dovedností získaných v hodinách hudební výchovy na nižším gymnáziu rozšíření znalostí a dovednosti v oblasti zpěvu i hudební teorie v návaznosti na historické souvislosti seznámení s klíčovými okamžiky, osobnostmi a hudebními díly od nejstarších dějin až do současnosti. VI: Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v VI Student sexty si volí jeden předmět: Konverzaci v cizím jazyku (volí jazyk, ve kterém bude konverzace probíhat, v anglickém jazyku má možnost volit i typ konverzace) VI 1. Konverzace v cizím jazyku povinně volitelný předmět VI 1.1. Discussion and Debating Dd Dvouletý volitelný předmět Discussion and Debating je určen pokročilým a nadaným studentům anglického jazyka V a VI, kteří chtějí rozvíjet dovednost diskutovat na různá témata v anglickém jazyku. Předmět doporučujeme i studentů, kteří se chtějí připravit na FCE/CAE zkoušku. Výuka zahrnuje i reálie anglicky mluvících zemí. Předmět je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 1 hodiny týdně. rozšíření slovní zásoby v daných tematických okruzích získání a procvičování komunikativních dovedností, především poslech a mluvení možnost zapojení se do soutěží v debatování Výuka je zajištěna rodilou mluvčí. VI 1.2. English Revising Er Volitelný předmět English Revising je určen studentům anglického jazyka V a VI, kteří potřebují své znalosti a dovednosti v anglickém jazyku upevnit, procvičit a zdokonalit. Výuka zahrnuje i reálie anglicky mluvících zemí. Předmět je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 1 hodiny týdně. opakování a shrnutí učiva z předmětu Anglický jazyk. procvičování klíčových dovedností čtení, poslech, psaní a mluvení. Výuka je zajištěna rodilou mluvčí.

9 VI 1.3. Konverzace v německém jazyku Nk Předmět rozvíjí dosud probranou látku formou, která je pozvolnou přípravou na maturitu a na Zertifikat Deutsch. Velká pozornost je věnována poslechu a mluvení. Pracuje se s autentickými texty, vychází se z písní a videí, filmových ukázek či sitkomů a pro výuku určených telenovel. Studenti mají dostatek prostoru k tomu, aby mluvili ve dvojicích, ve skupinách či nacvičovali diskuzi v celé skupině. Vždy je dán prostor k tomu, aby se případně zopakovalo a doplnilo gramatické učivo. Látku je možno rozšířit podle zájmu účastníků o různé příjemné aktivity a zajímavá témata. VI 1.4. Konverzace ve francouzském jazyku Fk Cílem volitelného předmětu Konverzace ve francouzském jazyku je rozvíjet probranou látku v hodinách francouzského jazyka a rozšířit ji v oblasti konverzace, interakce, poslechu i zajímavých reálií Francie (mimo jiné pomocí autentických textů) jako na příklad stolování a francouzská kuchyně, školní systém, kulturní památky, hovorový jazyk atd. V rámci výuky se studenti formou simulací každodenního života učí domluvit v běžných situacích, formulovat vlastní názor a argumentovat na jeho obhajobu. V hodinách je věnován prostor i pro opakování gramatických jevů s důrazem na jejich užití v denním životě. Předmět je určen studentům, kteří chtějí maturovat z francouzského jazyka, skládat mezinárodní jazykový certifikát, v budoucnu studovat ve Francii i všem dalším, kteří chtějí lépe zvládnout jazyk diplomatů. VII: Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v VII Student septimy si volí typ tělesné výchovy a dále dva předměty z následující nabídky: VII 1. Tělesná výchova povinně volitelný předmět Tv Studenti VII a VIII si mohou volit zaměření dvouhodinového předmětu Tělesná výchova podle svého zájmu, typu pohybového nadání, zdravotního stavu či podle potřeb dalšího studia. Volba platí vždy na dobu jednoho školního roku. Vybírat si mohou z následující nabídky: VII 1.1. Gymnastika Volitelný předmět Gymnastika je určen studentům VII a VIII, kteří budou z tělesné výchovy skládat přijímací zkoušky na vysoké škole nebo se chtějí v gymnastice zdokonalit. shrnutí a prohloubení základních dovedností získaných v základním kurzu tělesné výchovy na vyšším gymnáziu, rozšíření probrané látky o cvičení v prostných, na hrazdě, přeskoku. VII 1.2. Plavání Volitelný předmět Plavání je určen studentům VII a VIII, kteří rádi a hodně plavou, mají plavání doporučeno od lékaře nebo se chtějí v plavání zdokonalit. shrnutí a prohloubení základních dovedností získaných v základním kurzu plavání na gymnáziu, zdokonalení plaveckých stylů o zvládnutí obrátky, startovního skoku, důraz je kladen na správné dýchání. VII 1.3. Sportovní hry Volitelný předmět Sportovní hry je určen studentům VII a VIII, kteří mají rádi sportovní kolektivní hry, ve své budoucí profesi chtějí pracovat s mládeží nebo se chtějí ve sportovních hrách zdokonalit a naučit se další hry.

10 shrnutí a prohloubení základních dovedností získaných v základním kurzu tělesné výchovy na gymnáziu, rozšíření probrané látky o zdokonalení herních dovedností a herních strategií VII 2. FCE/CAE Preparation Fce Volitelný předmět FCE/CAE Preparation je určen pokročilým a nadaným studentům anglického jazyka, kteří se chtějí připravit na mezinárodní jazykovou zkoušku FCE nebo CAE. Výuka je koncipována jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně. Přípravu na všechny části FCE/CAE Exam: - Use of English - Reading - Writing - Listening - Speaking Výuka je zajištěna rodilou mluvčí. VII 3. Discussion and Debating Dd Volitelný předmět Discussion and Debating je určen velmi pokročilým a nadaným studentům anglického jazyka, kteří chtějí rozvíjet svoji schopnost diskutovat v anglickém jazyku na různá témata, procvičit a zdokonalit své dovednosti především v ústní komunikaci a debatování. Výuka předmětu je výbornou přípravou na ústní zkoušku z anglického jazyka. Výuka je koncipována jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně. prohloubení slovní zásoby v daných tematických okruzích reálie anglicky mluvících zemí procvičování komunikativních dovedností, především poslech a mluvení. příprava a realizace prezentací, debat a diskusí v anglickém jazyce možnost zapojení se do soutěží v debatování Výuka je zajištěna rodilou mluvčí. VII 4. English Revising Er Volitelný předmět English Revising je určen studentům anglického jazyka, kteří potřebují zdokonalit, procvičit a doplnit své znalosti a dovednosti v anglickém jazyku. Výuka je koncipována jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně. opakování a shrnutí učiva z předmětu Anglický jazyk. procvičování klíčových dovedností - čtení, poslech, psaní a mluvení (včetně běžných rozhovorů ze života, jednoduché prezentace) reálie anglicky mluvících zemí Výuka je zajištěna rodilou mluvčí. VII 5. Konverzace ve francouzském jazyku Fk Cílem volitelného předmětu Konverzace ve francouzském jazyku je příprava k maturitní zkoušce a k mezinárodní jazykové zkoušce DELF (úroveň B1). Předmět je

11 koncipován jako dvouletý s hodinovou dotací 2 hodiny týdně v VII a až 3 hodiny týdně v VIII. V septimě si studenti rozšíří slovní zásobu poloviny maturitních témat a rozvíjí ústní projev v běžných situacích (rodina, volný čas, bydlení, móda, jídlo, cestování, média, dnešní mládež atd.). V rámci přípravy na mezinárodní jazykovou zkoušku je pozornost věnována také písemnému projevu a nácviku poslechu. Studenti se učí vyjadřovat strukturovanĕ, debatovat a spontánně reagovat na podněty zkoušejícího, což jsou důležité dovednosti ověřované zkouškou Delf. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat francouzský jazyk, ekonomii, zahraniční vztahy, logistiku, novinařinu a další. VII 6. Konverzace v německém jazyku Nk Předmět doplňuje a rozšiřuje podstatným způsobem slovní zásobu těch témat, která jsou obsahem maturitní zkoušky. V hodinách zpracováváme myšlenkové mapy, čímž se snažíme systematizovat slovní zásobu. Dostatečný prostor je věnován aktivitám, které vedou k nacvičování mluvního projevu. Důraz je kladem především na pohotovost a srozumitelnost. Pracujeme s poslechovými cvičeními, stejně tak je prostor pro písemný projev, který má studenty připravit na maturitu, popř. ke zkoušce Zertifikat Deutsch (úroveň B1). Zkoušíme použít netradiční formy práce, na které není v běžné výuce prostor (např. vědecká konference, Ampeldiskussion, freies Schreiben, atd.) Výuka je koncipována jako dvouletý předmět s hodinovou dotací 2 hodiny týdně v VII a až 3 hodiny týdně v VIII. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat německý jazyk, ekonomii, zahraniční vztahy, logistiku, novinařinu a další. VII 7. Ruský jazyk Rj Volitelný předmět Ruský jazyk je určen studentům VII a VIII, kteří chtějí rozšířit svoje jazykové dovednosti o základy třetího světového jazyka. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v VII a až 3 hodiny týdně v VIII. Z předmětu není možné skládat maturitní zkoušku. Absolvent je schopen rusky plynně komunikovat v běžných situacích, napsat jednoduchý text, rozumět ruskému textu a mluvenému projevu v běžných situacích. Výuka zahrnuje i základní ruské reálie. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat ruský jazyk, ekonomii, zahraniční vztahy, logistiku, novinařinu a další. VII 8. Španělský jazyk Šj Volitelný předmět Španělský jazyk je určen studentům VII a VIII, kteří chtějí rozšířit svoje jazykové dovednosti o základy třetího světového jazyka. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v VII a až 3 hodiny týdně v VIII. Z předmětu není možné skládat maturitní zkoušku. Absolvent je schopen se španělsky domluvit v základních situacích, napsat jednoduchý text, rozumět jednoduchému textu a mluvenému projevu v základních situacích. Výuka zahrnuje i základní reálie zemí, ve kterých se mluví španělsky. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat španělský jazyk, ekonomii, zahraniční vztahy, logistiku, novinařinu a další. VII 9. Seminář a cvičení z matematiky Sm

12 Volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky je určen studentům VII a VIII, kteří chtějí maturovat z matematiky, budou z matematiky skládat přijímací zkoušku na vysoké škole i všem dalším zájemcům o matematiku. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v VII a 3 hodiny týdně v VIII. Vzdělávací obsah předmětu je součástí maturitní zkoušky z matematiky. Cílem výuky předmětu Seminář a cvičení z matematiky je pomoci studentům k úspěšnému složení maturitní i přijímací zkoušky a k zvládnutí učiva matematiky v prvním ročníku vysoké školy. shrnutí a prohloubení znalostí a dovedností získaných v základním kurzu matematiky na gymnáziu, rozšíření probrané látky o kapitoly diferenciální a integrální počet, komplexní čísla, posloupnosti a řad Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat odbornou matematiku, odbornou fyziku, odbornou chemii, přírodovědu, ekonomii, technické obory (strojnictví, stavebnictví, elektroobory, doprava), sociologii, výpočetní techniku, programování a další. VII 10. Seminář IT Sit Volitelný předmět Seminář IT je určen studentům VII a VIII, kteří si chtějí upevnit a prohloubit znalosti a dovednosti práce s počítačem pro osobní potřebu i další studium. Předmět navazuje na základy programování v nižších ročnících. programování v jazyce C programování v jazyce Visual Basic for Applications, který je používán při tvorbě maker a funkcí v programech kancelářského balíku Microsoft Office. prohlubování práce s databázemi - MySQL hlubší znalosti hardware a počítačových sítí VII 11. Latina La Volitelný předmět Latina je určen studentům VII a VIII, kteří chtějí na vysoké škole studovat latinu, biologii, historii, archeologii, archivnictví, právo, teologii, medicínu, veterinářství či románské jazyky. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v VII a 3 hodiny týdně v VIII. Z předmětu je možné skládat maturitní zkoušku. Absolvent je schopen rozumět běžnému latinskému textu. Výuka zahrnuje i základní historické reálie starověkého Říma a středověké latinské autory. VII 12. Základy ekonomického a finančního myšlení Zef Volitelný předmět Základy ekonomického a finančního myšlení je určen studentům VII a VIII, kteří chtějí studovat na vysoké škole obory ekonomického směru, popřípadě uvažují o vstupu do soukromého podnikání. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v VII a 2 hodiny týdně v VIII (jen v I. pololetí). V septimě výuka probíhá s využitím a podporou dvou e-learningových modulů (Poznej svoje peníze a e-ekonomie) mezinárodní vzdělávací společnosti Junior Achievement. Jejím cílem je studenty naučit: nakládat s vlastními finančními prostředky, rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné pro orientování se ve světě financí,

13 porozumět principům českého ekonomického systému s důrazem na roli soukromého vlastnictví, tržních cen a konkurence. pochopit ekonomické zákony ovlivňující firemní rozhodování. V oktávě je výuka zaměřena na soukromé podnikání, znalost základních právních norem pro podnikatele, podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet, živnostenské podnikání, zákonná pojištění, daňové zatížení podnikatelů. Z předmětu není možné skládat maturitní zkoušku, avšak jeho absolvování pomůže úspěšně zvládnout maturitní zkoušku ze základů společenských věd. VII 13. Deskriptivní geometrie Dg Volitelný předmět Deskriptivní geometrie je určen studentům VII a VIII, kteří chtějí studovat na vysoké škole obory jako je stavebnictví, architektura a další, které vyžadují znalost deskriptivní geometrie, ale i všem dalším zájemcům o deskriptivní geometrii. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v VII a až 3 hodiny týdně v VIII. Z předmětu je možné skládat maturitní zkoušku. Deskriptivní geometrie je praktická disciplína, která se snaží svými metodami a svou stavbou přispět k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. Cílem výuky předmětu Deskriptivní geometrie je pomoci studentům k úspěšnému studiu vysokých škol technického typu. VII 14. Dějiny výtvarného umění a architektury Dvu Volitelný předmět Dějiny výtvarného umění a architektury je určen studentům posledních dvou ročníků studia, kteří chtějí maturovat z výtvarné výchovy a dějin výtvarného umění a architektury, budou z tohoto předmětu skládat přijímací zkoušku na vysoké škole i všem dalším zájemcům o obor. Je koncipován jako předmět s 2 hodinovou dotací v VII a 3 hodinovou týdenní dotací v VIII. Cílem výuky předmětu Dějiny výtvarného umění a architektury je pomoci studentům k úspěšnému složení obou zkoušek a k zvládnutí učiva dějin výtvarného umění a architektury v prvním ročníku vysoké školy. shrnutí a prohloubení základních znalostí a dovedností získaných v předmětu Výtvarná výchova a dějiny výtvarného umění na vyšším gymnáziu, rozšíření probrané látky o kapitoly grafické techniky a jejich vývoj, hlavní výtvarné proudy druhé poloviny 20. století, současné umění. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat dějiny výtvarného umění, teorii kultury, architekturu, užité umění a další. VII 15. Dějiny hudby Dh Volitelný předmět Dějiny hudby je určen studentům posledních dvou ročníků studia, kteří chtějí maturovat z hudební výchovy a dějin hudby, budou z tohoto předmětu skládat přijímací zkoušku na vysoké škole i všem dalším zájemcům o obor. Je koncipován jako předmět s 2 hodinovou dotací v VII a 3 hodinovou týdenní dotací v VIII. Cílem výuky předmětu Dějiny hudby je pomoci studentům k úspěšnému složení obou zkoušek a k zvládnutí učiva dějin hudby v prvním ročníku vysoké školy.

14 shrnutí a prohloubení základních znalostí a dovedností získaných v předmětu Hudební výchova a dějiny hudby na vyšším gymnáziu, rozšíření probrané látky především v kapitolách harmonie, nauka o hudebních nástrojích a česká a světová hudba 20. století. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat dějiny hudby, teorii kultury a další. VIII: Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v VIII Student oktávy si volí typ tělesné výchovy a dále tři předměty z následující nabídky. Vhodné je pokračovat s předměty, které si volil pro septimu. VIII 1. Tělesná výchova povinně volitelný předmět Studenti VII a VIII si mohou volit zaměření dvouhodinového předmětu tělesná výchova podle svého zájmu, typu pohybového nadání, zdravotního stavu či podle potřeb dalšího studia. Volba platí vždy na dobu jednoho školního roku. Vybírat si mohou z následující nabídky: VIII 1.1. Gymnastika Volitelný předmět Gymnastika je určen studentům VII a VIII, kteří budou z tělesné výchovy skládat přijímací zkoušky na vysoké škole nebo se chtějí v gymnastice zdokonalit. shrnutí a prohloubení základních dovedností získaných v základním kurzu tělesné výchovy na vyšším gymnáziu, rozšíření probrané látky o cvičení v prostných, na hrazdě, přeskoku. VIII 1.2. Plavání Volitelný předmět Plavání je určen studentům VII a VIII, kteří rádi a hodně plavou, mají plavání doporučeno od lékaře nebo se chtějí v plavání zdokonalit. shrnutí a prohloubení základních dovedností získaných v základním kurzu plavání na gymnáziu, zdokonalení plaveckých stylů o zvládnutí obrátky, startovního skoku, důraz je kladen na správné dýchání. VIII 1.3. Sportovní hry Volitelný předmět Sportovní hry je určen studentům VII a VIII, kteří mají rádi sportovní kolektivní hry, ve své budoucí profesi chtějí pracovat s mládeží nebo se chtějí ve sportovních hrách zdokonalit a naučit se další hry. shrnutí a prohloubení základních dovedností získaných v základním kurzu tělesné výchovy na gymnáziu, rozšíření probrané látky o zdokonalení herních dovedností a herních strategií VIII 2. Pokračování volitelných předmětů z VII: VIII FCE/CAE Preparation Fce Volitelný předmět FCE/CAE Preparation je určen pokročilým a nadaným studentům anglického jazyka, kteří se chtějí připravit na mezinárodní jazykovou zkoušku FCE nebo CAE. Tv

15 Je koncipován jako dvouletý předmět s 2 hodinovou dotací. Přípravu na všechny části FCE/CAE Exam: o Use of English o Reading o Writing o Listening o Speaking Výuka je zajištěna rodilou mluvčí. VIII 2.2. Discussion and Debating Dd Volitelný předmět Discussion and Debating je určen velmi pokročilým a nadaným studentům anglického jazyka, kteří chtějí rozvíjet svoji schopnost diskutovat v anglickém jazyku na různá témata, procvičit a zdokonalit své dovednosti především v ústní komunikaci a debatování. Výuka předmětu je výbornou přípravou na ústní zkoušku z anglického jazyka. Výuka je koncipována jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně. prohloubení slovní zásoby v daných tematických okruzích reálie anglicky mluvících zemí procvičování komunikativních dovedností, především poslech a mluvení. příprava a realizace prezentací, debat a diskusí v anglickém jazyku možnost zapojení se do soutěží v debatování Výuka je zajištěna rodilou mluvčí. VIII 2.3. English Revising Er Volitelný předmět English Revising je určen studentům anglického jazyka, kteří potřebují zdokonalit, procvičit a doplnit své znalosti a dovednosti v anglickém jazyku, je vhodnou přípravou na maturitní zkoušku z anglického jazyka. Výuka je koncipována jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně. opakování a shrnutí učiva z předmětu Anglický jazyk. procvičování klíčových dovedností - čtení, poslech, psaní a mluvení (včetně běžných rozhovorů ze života, jednoduché prezentace) reálie anglicky mluvících zemí Výuka je zajištěna rodilou mluvčí. VIII 2.4. Konverzace ve francouzském jazyku Fk Cílem volitelného předmětu Konverzace ve francouzském jazyku v oktávě je probrat druhou polovinu maturitních témat, rozšířit slovní zásobu těchto témat a vĕnovat se reáliím Francie, frankofonních zemí a České Republiky (Paříž, Praha, hlavní francouzské regiony, školský systém v obou zemích atd.). V rámci předmětu se studenti připravují na maturitní zkoušku, mezinárodní jazykovou zkoušku DELF (B1 popř. B2). Výuka se zaměřuje na ústní i písemný projev, který je součástí státní maturity. Podle potřeb studentů je možné opakovat složitĕjší gramatické jevy, které studenti umí teoreticky, ale již ménĕ prakticky (souslednost časů, použití minulých časů, nepřímá řeč atd.). Často budeme pracovat ve skupinách, aby studenti rozvíjeli kompetence ústní komunikace. V oktávě má předmět hodinovou dotaci až 3 hodiny týdně.

16 Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat francouzský jazyk, ekonomii, zahraniční vztahy, logistiku, novinařinu a další. VIII Konverzace v německém jazyku Nk Předmět opakuje na vyšší úrovni znalosti z konverzace v septimě. Výuka je doplněna o nová témata, např. podrobnější reálie německy mluvících zemí. Základem výuky se stává příprava k maturitě, příp. ke zkoušce Zertifikat Deutsch (úroveň B1), čemuž je podmíněna celá výuka. Snažíme se zopakovat a rozšířit už probraná témata, přidáváme témata nová, dosud neprobíraná. Hlavní důraz je kladen především na mluvený projev a v domácí přípravě na projev písemný, aby se studenti připravili na závěrečné zkoušky zohlední se i to, zda studenti z předmětu maturují či jen chtějí nadále vylepšovat své znalosti tak, aby mohli v budoucnu bez problémů komunikovat německy. V oktávě je výuka plánována s hodinovou dotací až 3 hodiny týdně. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat německý jazyk, ekonomii, zahraniční vztahy, logistiku, novinařinu a další. VIII 2.6. Ruský jazyk Rj Volitelný předmět Ruský jazyk je určen studentům VII a VIII, kteří chtějí rozšířit svoje jazykové dovednosti o základy třetího světového jazyka. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v VII a až 3 hodiny týdně v VIII. Z předmětu není možné skládat maturitní zkoušku. Absolvent je schopen rusky plynně komunikovat v běžných situacích, napsat jednoduchý text, rozumět ruskému textu a mluvenému projevu v běžných situacích. Výuka zahrnuje i základní ruské reálie. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat ruský jazyk, ekonomii, zahraniční vztahy, logistiku, novinařinu a další. VIII 2.7. Španělský jazyk Šj Volitelný předmět Španělský jazyk je určen studentům VII a VIII, kteří chtějí rozšířit svoje jazykové dovednosti o základy třetího světového jazyka. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v VII a až 3 hodiny týdně v VIII. Z předmětu není možné skládat maturitní zkoušku. Absolvent je schopen se španělsky domluvit v základních situacích, napsat jednoduchý text, rozumět jednoduchému textu a mluvenému projevu v základních situacích. Výuka zahrnuje i základní reálie zemí, ve kterých se mluví španělsky. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat španělský jazyk, ekonomii, zahraniční vztahy, logistiku, novinařinu a další. VIII 2.8. Seminář a cvičení z matematiky Sm Volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky je určen studentům VII a VIII, kteří chtějí maturovat z matematiky, budou z matematiky skládat přijímací zkoušku na vysoké škole i všem dalším zájemcům o matematiku. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v VII a 3 hodiny týdně v VIII. Vzdělávací obsah předmětu je součástí maturitní zkoušky z matematiky. Cílem výuky předmětu Seminář a cvičení z matematiky je připravit studenty k maturitní i přijímací zkoušce a pomoci studentům úspěšně zvládnout učivo matematiky v prvním ročníku vysoké školy.

17 shrnutí a prohloubení znalostí a dovedností získaných v základním kurzu matematiky na gymnáziu, rozšíření probrané látky o kapitoly diferenciální a integrální počet, komplexní čísla, posloupnosti a řad Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat odbornou matematiku, odbornou fyziku, odbornou chemii, přírodovědu, ekonomii, technické obory (strojnictví, stavebnictví, elektroobory, doprava), sociologii, výpočetní techniku, programování a další. VIII 2.9. Seminář IT Sit Volitelný předmět Seminář IT je určen studentům VII a VIII, kteří si chtějí upevnit a prohloubit znalosti a dovednosti práce s počítačem pro osobní potřebu i další studium. V maturitním ročníku je předmětem semináře upevnění, prohloubení a shrnutí učiva tak, aby byl student připraven k maturitní zkoušce z IT a získal nezbytné základy pro studium technických předmětů a studium informatiky na vysoké škole. Předmět navazuje na základy programování v nižších ročnících. programování v jazyce Delphi programování v jazyce Visual Basic for Applications, který je používán při tvorbě maker a funkcí v programech kancelářského balíku Microsoft Office. prohlubování práce s databázemi - MySQL hlubší znalosti hardware a počítačových sítí VIII Latina La Volitelný předmět Latina je určen studentům VII a VIII, kteří chtějí na vysoké škole studovat obory jako je medicína, právo historie a další, jejichž studium vyžaduje znalost latiny. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v VII a 3 hodiny týdně v VIII. Z předmětu je možné skládat maturitní zkoušku. Absolvent je schopen rozumět běžnému latinskému textu. Výuka zahrnuje i základní historické reálie starověkého Říma. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat latinu, biologii, historii, archeologii, právo, medicínu, veterinářství a další. VIII Základy ekonomického a finančního myšlení Zef Volitelný předmět Základy ekonomického a finančního myšlení je určen studentům VII a VIII, kteří chtějí studovat na vysoké škole obory ekonomického směru, popřípadě uvažují o vstupu do soukromého podnikání. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v VII a 2 hodiny týdně v VIII (jen v I. pololetí). Výuka v oktávě navazuje na látku probranou v předchozím ročníku a zaměřuje se především na soukromé podnikání, znalost základních právních norem pro podnikatele, podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet, živnostenské podnikání, zákonná pojištění, daňové zatížení podnikatelů. Z předmětu není možné skládat maturitní zkoušku, avšak jeho absolvování pomůže úspěšně zvládnout maturitní zkoušku ze základů společenských věd.

18 VIII Deskriptivní geometrie Dg Volitelný předmět Deskriptivní geometrie je určen studentům VII a VIII, kteří chtějí studovat na vysoké škole obory jako je stavebnictví, architektura a další, které vyžadují znalost deskriptivní geometrie, ale i všem dalším zájemcům o deskriptivní geometrii. Je koncipován jako dvouletý předmět s dotací 2 hodiny týdně v VII a až 3 hodiny týdně v VIII. Z předmětu je možné skládat maturitní zkoušku. Deskriptivní geometrie je praktická disciplína, která se snaží svými metodami a svou stavbou přispět k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. Cílem výuky předmětu Deskriptivní geometrie je pomoci studentům k úspěšnému studiu vysokých škol technického typu. VIII Dějiny výtvarného umění a architektury Dvu Volitelný předmět Dějiny výtvarného umění a architektury je určen studentům posledních dvou ročníků studia, kteří chtějí maturovat z výtvarné výchovy a dějin výtvarného umění a architektury, budou z tohoto předmětu skládat přijímací zkoušku na vysoké škole i všem dalším zájemcům o obor. Je koncipován jako předmět s 2 hodinovou dotací v VII a 3 hodinovou týdenní dotací v VIII. Cílem výuky předmětu Dějiny výtvarného umění a architektury je pomoci studentům k úspěšnému složení obou zkoušek a k zvládnutí učiva dějin výtvarného umění a architektury v prvním ročníku vysoké školy. shrnutí a prohloubení základních znalostí a dovedností získaných v předmětu Výtvarná výchova a dějiny výtvarného umění na vyšším gymnáziu, rozšíření probrané látky o kapitoly grafické techniky a jejich vývoj, hlavní výtvarné proudy druhé poloviny 20. století, současné umění. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat dějiny výtvarného umění, teorii kultury, architekturu, užité umění a další. VIII Dějiny hudby Dh Volitelný předmět Dějiny hudby je určen studentům posledních dvou ročníků studia, kteří chtějí maturovat z hudební výchovy a dějin hudby, budou z tohoto předmětu skládat přijímací zkoušku na vysoké škole i všem dalším zájemcům o obor. Je koncipován jako předmět s 2 hodinovou dotací v VII a 3 hodinovou týdenní dotací v VIII. Cílem výuky předmětu Dějiny hudby je pomoci studentům k úspěšnému složení obou zkoušek a k zvládnutí učiva dějin hudby v prvním ročníku vysoké školy. shrnutí a prohloubení základních znalostí a dovedností získaných v předmětu Hudební výchova a dějiny hudby na vyšším gymnáziu, rozšíření probrané látky především v kapitolách harmonie, nauka o hudebních nástrojích a česká a světová hudba 20. století. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat dějiny hudby, teorii kultury a další. VIII 3. Nové volitelné předměty v VIII:

19 VIII 3.1. Historie H Volitelný předmět Historie je určen studentům maturitního ročníku, kteří chtějí maturovat z historie, budou z historie skládat přijímací zkoušku na vysoké škole i všem dalším zájemcům o historii. Je koncipován jako předmět s až 4 hodinovou týdenní dotací. Cílem výuky předmětu Historie je pomoci studentům k úspěšnému složení obou zkoušek a k zvládnutí učiva historie v prvním ročníku vysoké školy. shrnutí a prohloubení základních znalostí a dovedností získaných v základním kurzu historie na vyšším gymnáziu, rozšíření probrané látky o kapitoly dějiny druhé poloviny 20. století v ČR i ve světě Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat historii, právo, filosofii, politologii, archeologii, literaturu, dějiny umění, media, novinařinu a další. VIII 3.2. Základy společenských věd Zsv Volitelný předmět Seminář základy společenských věd je určen studentům maturitního ročníku, kteří chtějí maturovat ze základů společenských věd, budou z tohoto předmětu skládat přijímací zkoušku na vysoké škole i všem dalším zájemcům o obory, které předmět zahrnuje. Je koncipován jako předmět s až 4 hodinovou týdenní dotací. Cílem výuky předmětu Základy společenských věd je především pomoci studentům k úspěšnému složení obou zkoušek. shrnutí a prohloubení základních znalostí a dovedností získaných v základním kurzu základů společenských věd na vyšším gymnáziu, rozšíření probrané látky v psychologii, sociologii, ekonomii, právních vědách, politologii a problematice mezinárodních vztahů. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat právo, filosofii, politologii, ekonomii, psychologii, sociologii, media, novinařinu a další. VIII 3.3. Fyzika F Volitelný předmět Fyzika je určen studentům maturitního ročníku, kteří chtějí maturovat z fyziky, budou z fyziky skládat přijímací zkoušku na vysoké škole i všem dalším zájemcům o fyziku. Je koncipován jako předmět se 4 hodinovou týdenní dotací. Cílem výuky předmětu Fyzika je pomoci studentům k úspěšnému složení obou zkoušek a k zvládnutí fyzikálního učiva v prvním ročníku vysoké školy. shrnutí a prohloubení základních znalostí a dovedností získaných v základním kurzu fyziky na vyšším gymnáziu, rozšíření probrané látky o kapitoly kvantová fyzika, atomová fyzika, jaderná fyzika a základy astrofyziky řešení testových otázek z přijímacího řízení na technické, přírodovědné, lékařské a farmaceutické fakulty, z přípravných kurzů pořádaných VŠ v oblasti fyziky

20 Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat odbornou fyziku, přírodovědu, medicínu, veterinářství, fyzioterapii, farmacii, architekturu, technické obory (strojnictví, stavebnictví, elektroobory, doprava). VIII 3.4. Chemie Ch Volitelný předmět Chemie je určen studentům maturitního ročníku, kteří chtějí maturovat z chemie, budou z chemie skládat přijímací zkoušku na vysoké škole i všem dalším zájemcům o chemii. Je koncipován jako předmět s až 4 hodinovou týdenní dotací. Cílem výuky předmětu Chemie je pomoci studentům k úspěšnému složení obou zkoušek a k zvládnutí učiva chemie v prvním ročníku vysoké školy. shrnutí a prohloubení základních znalostí a dovedností získaných v základním kurzu chemie na vyšším gymnáziu, rozšíření probrané látky o názvosloví komplexů, alkaloidy, metabolismus sacharidů, bílkovin a lipidů doplnění o vybrané pasáže z biochemie (fotosyntéza, respirační řetězec, Krebsův cyklus ) prohloubení učiva v chemických výpočtech a o výpočty ph řešení testových otázek z přijímacího řízení na lékařské a farmaceutické fakulty, z přípravných kurzů pořádaných VŠ s chemickým zaměřením Obsah volitelného předmětu Chemie je možné přizpůsobit požadavkům studentů a nárokům přijímacího řízení na VŠ podle jejich individuální potřeby. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat odbornou chemii, přírodovědu, medicínu, veterinářství, fyzioterapii, farmacii, stavebnictví. VIII 3.5. Biologie Bi Volitelný předmět Biologie je určen studentům maturitního ročníku, kteří chtějí maturovat z biologie, budou z biologie skládat přijímací zkoušku na vysoké škole i všem dalším zájemcům o biologii. Je koncipován jako předmět s až 4 hodinovou týdenní dotací. Cílem výuky předmětu Biologie je pomoci studentům k úspěšnému složení obou zkoušek a k zvládnutí učiva biologie v prvním ročníku vysoké školy. shrnutí a prohloubení základních znalostí a dovedností získaných při výuce biologie na vyšším gymnáziu, rozšíření probrané látky především v kapitolách genetika, obecná biologie, biologická evoluce a vznik života na Zemi. Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat odbornou biologii, medicínu, veterinářství, fyzioterapii, farmacii, ekologii a další. VIII 3.6. Geografie G Volitelný předmět Geografie je určen studentům maturitního ročníku, kteří chtějí maturovat z geografie, budou z geografie skládat přijímací zkoušku na vysoké škole i všem dalším zájemcům o geografii. Je koncipován jako předmět se 2 až 4 hodinovou týdenní dotací. Vzdělávací obsah předmětu je součástí maturitní zkoušky z geografie. Cílem výuky předmětu Geografie je pomoci studentům k úspěšnému složení obou zkoušek a k zvládnutí učiva geografie v prvním ročníku vysoké školy.

21 shrnutí a prohloubení základních znalostí a dovedností získaných v základním kurzu geografie na vyšším gymnáziu, rozšíření probrané látky o kapitoly mezinárodní organizace, ohniska napětí ve světě, kapitoly socioekonomické geografie a aktuální statistické údaje Předmět doporučujeme studentům, kteří chtějí po gymnáziu studovat odbornou geografii, ekonomii, krajinářství a další.

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář literární historie (dvouhodinový) Seminář je určen především studentům, kteří chtějí dále studovat bohemistiku, jazyky, žurnalistiku, mediální komunikace, herectví,

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro ţáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Volitelné předměty na rok 2016-2017. Oktávy, 4.c

Volitelné předměty na rok 2016-2017. Oktávy, 4.c Volitelné předměty na rok 2016-2017 Oktávy, 4.c Texty a kontexty PRO: studenty, kteří chtějí prohloubit svou přípravu na maturitní ústní zkoušku z ČJL a didaktický test z ČJL. Studenti budou do příslušných

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka Předmět Cvičení z anglického jazyka vychází z charakteristiky vzdělávacího oboru: Cizí jazyk-anglický jazyk. Vzdělávání v tomto předmětu navazuje na úroveň jazykových

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6 Obsah: Anglická konverzace... 2 Bankovnictví... 3 Cestovní ruch... 4 Marketing a management... 5 Matematika volitelná... 6 Konverzace v německém jazyce... 7 Konverzace v německém jazyce... 8 Podnikání

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno více seminářů,

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce Pro 3. ročník obchodní akademie ve šk. r. 2017/2018 Seminář je určen studentům 3.B ke zdokonalení a rozšíření znalostí jazyka nad rámec povinné výuky. rozvíjení komunikačních

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

Volitelné předměty. nabídka 2015/2016

Volitelné předměty. nabídka 2015/2016 Volitelné předměty nabídka 2015/2016 Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.A) Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB) Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Volitelná výtvarná výchova I.

Volitelná výtvarná výchova I. školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia.

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. KCP Kapitoly z českého pravopisu a tvarosloví Pozornost bude věnována dodržování

Více

Volitelné předměty. nabídka 2012/2013

Volitelné předměty. nabídka 2012/2013 Volitelné předměty nabídka 2012/2013 Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.AB) Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB) Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní

Více

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010 Třída Informace Školní rok 2009/ 2010 3V Volitelný předmět: Každý žák si musí zvolit jeden z nabízených předmětů a tento zvolený předmět se stává povinným předmětem pro školní rok 2009/2010. 3V - tercie

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Výuku německého jazyka na vyšším stupni gymnázia realizujeme jako výuku dalšího cizího jazyka, pokračující od úrovně A2 / B 1, k dosaţení jazykové

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2011/2012 4/2011 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2014/2015

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2014/2015 1 Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2014/2015 Na www.gjk.cz je v současné době k dispozici upravená nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2014/2015. Poznámky ke zveřejněné nabídce: Po úvodním

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 Příspěvková organizace, IČ: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 číslo 7/2012 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle

Více

Volitelné předměty na školní rok Septimy, 3.c

Volitelné předměty na školní rok Septimy, 3.c 1.Literatura a film Zoja Segi Volitelné předměty na školní rok 2017-2018 Septimy, 3.c PRO: studenty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti o literatuře a filmu, chtějí v literatuře (i filmu) najít co

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2015/2016 Brno, 24. 8. 2015 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2017-2018 OBECNÉ PRINCIPY a POSTUPY VOLBY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ... 2 Zařazení volitelných předmětů do učebních plánů vzdělávacích oborů... 2 Specifikace volitelných předmětů...

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017 Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2017-18 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v německém jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - 3. ROČNÍK. Architektonické studie. Architektura současnosti. Architektura, umění a design

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - 3. ROČNÍK. Architektonické studie. Architektura současnosti. Architektura, umění a design VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - 3. ROČNÍK Architektonické studie 1 1. pololetí Zajímavosti současné architektury Základy designu a estetiky Návrh jednoduchého objektu skici od ruky (př. vyhlídková věž, altán, ) Architektonická

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy).

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy). Seminář z fyziky Prohloubení a rozšíření znalostí z jednotlivých fyzikálních oborů. Získání jistoty při řešení fyzikálních příkladů. Získání nových poznatků a ujasnění souvislostí při sledování vybraných

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2017/2018

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2017/2018 Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 778 534 316 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2017/2018 číslo 4/2017 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Volitelné předměty definitivní nabídka pro rok 2015/2016

Volitelné předměty definitivní nabídka pro rok 2015/2016 1 Volitelné předměty definitivní nabídka pro rok 2015/2016 Na www.gjk.cz je v současné době k dispozici definitivní nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2015/2016. Poznámky ke zveřejněné nabídce:

Více

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v německém jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více