Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Úsporný napájecí zdroj 12 V Ing. Vladimír Andìl Úèinnost malých napájeèù s transformátorem je vìtšinou menší než 50 % a pøíkon naprázdno dosahuje až 5 W. Úèinnost spínaných napájeèù bývá vìtší, ale jejich životnost je èasto omezená teplotnì namáhanými nebo poddimenzovanými filtraèními kondenzátory. Pokud doma pracuje nìkolik napájeèù v trvalém provozu (pro zvonek, anténní zesilovaè, modem a router na internet, EPS, EZS), dosahuje jejich celkový ztrátový výkon èasto více než 20 W. Za pøedpokládanou dobu života 10 let je to pøes 1750 kwh. Cena elektrické energie, kterou takový napájeè promrhá na ztrátách za dobu své životnosti, je èasto vìtší než cena napájeèe a zbyteènì spotøebovaná energie má dopad i na ekokogii. Rozumným øešením je jeden centrální zdroj 12 V, který mùže vìtšinu uvedených zaøízení napájet pøímo. Doplòkem mùže být snižující (stepdown) mìniè pro napájení zaøízení s menším napájecím napìtím a DC/ /DC konvertor pro galvanicky oddìlené napájení zaøízení umístìných venku (napø. anténní zesilovaè). Centrální zdroj lze též zálohovat akumulátorem. Pøi konstrukci jsem se snažil využít nìkteré komponenty z vyøazených poèítaèových zdrojù. Od zdroje i ostatních doplòkù jsem vyžadoval malou vlastní spotøebu, velkou úèinnost a dobré odrušení. K èasto používaným a též nejlevnìjším zdrojùm patøí spínané zdroje pro poèítaèe. Jejich úèinnost je však nìkdy i menší než 65 % a mnoha zdrojùm dìlá problémy zatìžování výstupu 12 V, je-li výstup 5 V naprázdno. Podstatnou složku ztrát poèítaèového zdroje tvoøí pøepínací ztráty na pomalých bipolárních tranzistorech, ztráty v transformátoru, tlumivce a úbytky na sekundárních diodách. Tlumivka s malou indukèností vyžaduje výstupní filtraèní kondenzátory s dostateènou proudovou zatížitelností a právì poddimenzování výstupních elektrolytických kondenzátorù spoleènì s vyšší teplotou uvnitø zdroje vede èasto k jejich nafukování a k omezení doby života zdroje. Vstupní kondenzátor je sice zatìžován vìtším proudem, je však dimenzován kapacitou i proudovou zatížitelností pro filtraci 100 Hz a zatížení na kmitoètu mìnièe pro nìj zpravidla není problém. Návrh zdroje Pro konstrukci zdroje bylo použito zapojení s toroidním transformátorem, usmìròovaèem a spínaným step-down stabilizátorem. U této koncepce lze dosáhnout dobrou úèinnost a zdroj se snadno odrušuje. Transformátor zajistí spolehlivé galvanické oddìlení od sítì, a proto je zdroj vhodný i pro amatérskou stavbu. Toroidní transformátory se vyrábìjí na jádrech z orientovaných plechù a mají proti transformátorùm EI až 10x menší pøíkon naprázdno. Toroidní transformátory mají obvykle i menší odpor vinutí a vyšší úèinnost pøi plném zatížení. Transformátor Tronic 50 W pro halogenové žárovky má pøíkon naprázdno asi 0,4 W a vnitøní odpor pøepoèítaný na sekundární stranu 0,35 Ω. Závislost úèinnosti na zatížení lze vypoèítat ze zmìøených parametrù (výstupní napìtí naprázdno, èinný proud primárního vinutí naprázdno, odpor primárního a sekundárního vinutí). Proud naprázdno se u transformátorù 20 W a 50 W liší jen minimálnì (zmìøeno pouze na 1 kusu) a jejich úèinnost pøi malém výkonu je srovnatelná. Vypoèítaná úèinnost platí pouze pøi zátìži proudem s harmonickým (sinusovým) prùbìhem, pøi zatížení usmìròovaèem s filtraèním kondenzátorem budou ztráty vìtší. Protože se pøedpokládá, že po vìtšinu èasu bude zdroj pracovat jen s minimálním výkonem, je dùležitý právì pøíkon zdroje naprázdno. Usmìròovaè zdroje musí mít co nejmenší úbytek napìtí. Mùstek z obyèejných diod má úbytek až 2 V, což vytvoøí pøi napìtí 16 V na filtraèním kondenzátoru ztrátu 12,5 %. Výhodné je použít 40 A Schottky diody z vyøazených poèítaèových zdrojù. Úbytek na diodì pøi proudu 4 A je 0,35 V a ztráty zpùsobené mùstkem jsou asi 4 %. Pro vìtší proudy je výhodné použít synchronní usmìròovaè s tranzistory MOSFET s ještì menším úbytkem, ale zvìtší se tím složitost zapojení. Napìtí na filtraèním kondenzátoru je pøi zatížení jen o málo vìtší než potøebné napìtí na výstupu. Pokud má být výstup zdroje zálohovaný baterií a je potøeba nastavit napìtí 14 V, bylo by nutné buï použít transformátor s vìtším napìtím, nebo poèítat s menší zatížitelností zdroje. Vlastnosti spínaného stabilizátoru urèuje zapojení spínacího tranzistoru. V integrovaných stabilizátorech, napø. LM2576 se používá Darlingtonova dvojice s úbytkem asi 1 V. Pøi vstupním napìtí 16 V zpùsobuje spínaè ztrátu 6 %. Bipolární tranzistor spínaný do saturace je zase nevýhodný pro potøebu vìtšího budicího proudu, který zmenšuje úèinnost zdroje pøi malé zátìži. Z hlediska úèinnosti je optimální Obr. 1 a 2. Prùbìh úèinnosti toroidních transformátorù Tronic 20 a 50 W Obr. 3. Závislost napìtí filtraèního kondenzátoru na zatížení 20 Praktická elektronika A Radio - 07/2008

2 tranzistor MOSFET buzený komplementárním stupnìm. Rychlost spínání má také vliv na úèinnost zdroje, ale omezením spínací rychlosti lze omezit spektrum vyzaøovaného rušení. Pro kmitoèet zdroje 30 khz je ještì únosná doba sepnutí 0,5 µs. Rychlost spínání lze nastavit odporem sériového rezistoru v øízení tranzistoru. Spínaè step-down mìnièe mùže obsahovat nulovou diodu nebo dvojici tranzistorù (synchronní usmìròovaè). Vlastnosti obou zapojení se liší pøedevším pøi malé zátìži. Pøi proudu pod minimálním proudem tlumivky se u zapojení s diodou rychle zkracuje šíøka impulzù a regulace napìtí se snadno rozkmitá. Zdroj potom vynechává impulzy a èasto píská nebo syèí. Pøi odlehèení zdroje se zmenší støídavá složka proudu tlumivky, což zmenší její ztráty v jádru. Úbytek na diodì sice zmenšuje úèinnost mìnièe, ale pøi velké støídì, kdy se dioda otvírá jen na krátkou dobu, je vliv tohoto úbytku zanedbatelný. Mìniè se synchronním usmìròovaèem má tu vlastnost, že pracuje nejen jako step-down mìniè pro smìr ze vstupu na výstup, ale i jako step-up mìniè z výstupu na vstup. U takového zdroje mohou nastat problémy pøi spojení výstupu se zálohovací baterií, zejména v pøechodových jevech pøi zapínání a vypínání zdroje. Pøi omezení délky impulzù se na vstupu zdroje vytvoøí napìtí nebezpeèné pro obvody zdroje a pøi úplném zablokování impulzù se baterie na výstupu zkratuje. Zdroje tohoto typu se pro svou velkou úèinnost používají pro malá výstupní napìtí a velké proudy, napø. na základních deskách poèítaèù pro napájení procesorù. Úèinnost zdroje ovlivòuje i tlumivka a výstupní kondenzátor. Železoprachové jádro má na rozdíl od feritu sice vìtší hysterezní ztráty, ale má znaènou proudovou pøetížitelnost a pøi pøesycení se indukènost náhlé neztratí. Zvyšováním sycení se hysterezní ztráty zvìtšují. Ztráty tlumivky lze zmenšit též snížením pracovního kmitoètu mìnièe. Tím však vyjde tlumivka rozmìrovì vìtší. Pro popisovaný 50 W zdroj byla použita tlumivka na jádru z poèítaèového zdroje 250 W. Obr. 4. Schéma zdroje 12 V Na stránce firmy Micrometals lze stáhnout program pro návrh tlumivek, který též poèítá výkonové ztráty v jádru a ve vinutí. Pracovním kmitoètem a indukèností tlumivky je dána støídavá složka proudu na výstupním filtraèním kondenzátoru. U kondenzátoru není dùležitá kapacita (ta je obvykle dostateèná), ale jeho proudová zatížitelnost a ekvivalentní sériový odpor (ESR). Ve spínaných zdrojích se používají speciální kondenzátory s malým ESR, které mají proti standardním pøibližnì polovièní ESR a dvojnásobnou proudovou zatížitelnost. Podrobný katalog lze najít napøíklad u firmy Ecom. U kondenzátorù se též uvádí doba života, obvykle až hodin. Je to životnost pøi maximální teplotì a maximální støídavé složce proudu. Pokud kondenzátor nebudeme teplotnì namáhat a proudovì jej pøedimenzujeme, prodloužíme tím jeho životnost i na více než 10 let. Zmenší se tím i výkonová ztráta celého zdroje. Prùbìh napìtí na filtraèním kondenzátoru je zvlnìný a vlivem vnitøní indukènosti kondenzátoru obsahuje i napì ové špièky. Pro odrušení se používá druhá tlumivka a další kondenzátor. Praktické provedení zdroje Obr. 5. Prùbìh úèinnosti zdroje 12 V (bez transformátoru a usmìròovaèe) Zdroj byl realizován na jednostranné desce s plošnými spoji a osazen vìtšinou souèástkami SMD. Spínací tranzistor T3 má odpor pouhých 9 mω a nevyžaduje chlazení. Rovnìž dioda D6 je vzhledem k velké støídì pøi provozu témìø studená i pøi proudu 4 A. Pro buzení T3 je nutné zajistit správné èasování budicího stupnì. Sepnutí je rychlé a jeho rychlost je omezena jen odporem R11. Rychlost rozepnutí je dána odporem R7 a vstupní kapacitou T1 a T2. Aby v dobì rozepínání nevznikala proudová špièka pøi souèasném otevøení T1 a T2, je v sérii s T2 tlumivka L3. Tlumivka L1 na jádru z tlumivky poèítaèového zdroje je pro zmenšení ztrát navinuta 6 dráty o prùmìru 0,5 mm a má 38 závitù. Lze ji navinout i jedním drátem o prùmìru 1 až 1,3 mm. Tlumivka L2 na jádru z mìnièe ze základní desky poèítaèe má 18 závitù. Nejvìtší ztráty jsou na usmìròovacím mùstku D1 až D3 (40 A Schottky dvojdiody ze starých poèítaèových zdrojù), ani ty se však pøi provozu bez chladièe nezahøívají. Na desce je umístìn i snímací rezistor R10 pro nadproudovou ochranu, realizovaný èástí spoje na desce. Proto je nutné dodržet tlouš ku mìdi 18 µm, pøípadnì pøi jiné tlouš ce upravit odpory dìlièe R3/R4. Proudové omezení je nastaveno na 5 A. Úèinnost zdroje byla zmìøena bez transformátoru, pøi stejnosmìrném napájení napìtím 16 V pøivedeným na vstupní svorky. Pøestože je na výstupu zdroje bezpeèné napìtí, je nutné dodržovat zásady správného jištìní pøipojeného vedení. Pøetížením tenkého vedení mùže vzniknout požár. Vedení na výstupu zdroje musí mít prùøez minimálnì 1 mm 2, aby vodièe snesly proud 6 A pøi pøípadném zkratu, a to i v hoølavém prostøedí. Prùøez vedení též kontrolujeme s ohledem na pøípustný úbytek napìtí. Pokud vedení odboèuje s menším prùøezem, je nutné odboèku chránit pojistkou s vypínacím proudem podle prùøezu vedení. Pokud je k výstupu zdroje pøipojena zálohovací baterie, jejíž zkratový proud mùže dosáhnout desítek až stovek ampér, je bezpodmíneènì nutné jistit pøipojené vedení i pøi vìtším prùøezu. Pro jištìní je možné použít buï tavnou pojistku, nebo pojistku na principu termistoru PTC (napø. Polyswitch). Pøívod 230 V k transformátoru musíme jistit pouze v pøípadì, že transformátor není proti zkratu odolný. Praktická elektronika A Radio - 07/

3 Obr. 6. Deska s plošnými spoji zdroje Obr. 8. Osazená deska zdroje 12 V ze strany souèástek SMD. Vrchní strana desky je na fotografii u titulu èlánku Transformátory Tronic pro halogenové osvìtlení mají vratnou teplotní pojistku a jsou zkratuvzdorné. Seznam souèástek zdroje 12 V strana spojù (SMD) R1 33 kω, SMD 0805 R2, R7 4,7 kω, SMD 1206 R3 100 kω, SMD 0805 R4 220 Ω, SMD 1206 R5 12 kω, SMD 1206 R6 1,5 kω, SMD 1206 R8 5,6 kω, SMD 1206 R9 10 kω, SMD 1206 R10 10 mω, spoj na desce R11 22 Ω, SMD 0805 C3 47 nf, SMD 1206 C4 3,3 nf, SMD 1206 C5, C6, C8 100 nf, SMD 1206 C10 22 nf, SMD 1206 D4 BZV55C12, SOD80 D5, D7 1N4148 SMD D6 SK54C (SMD) L3 10 µh, SMD 1210 T1 BSS84 T2 BSS138 T3 TPC8111 U1 TL494 SMD vrchní strana desky L1 150 µh/5 A, navinuta na železoprachovém toroidním jádøe, viz text, zelené (žluté) 28 x 11 mm, 42 z šesti lakovanými dráty, prùmìr 0,5 mm L2 10 µh, toroidní jádro zelené nebo žluté, viz text, 15,5 x 5,5 mm, 18 z, 6x drát prùmìr 0,5 mm D1, D2, D3 MBR1545CT C1, C µf/25 V C7, C µf/16 V, LXZ Možnosti zálohování zdroje Obr. 7. Rozmístìní souèástek na desce zdroje Pokud výstup zdroje zálohujeme baterií, máme možnost výbìru z nìkolika druhù. Každá baterie však má jiné vlastnosti a vyžaduje jiné zacházení. Olovìná (napø. gelová) baterie by mìla zùstat stále nabitá. Sírany vznikající pøi vybití postupnì rekrystalizují na nerozpustné a baterie sulfatuje. Zesulfatovaná baterie ztrácí kapacitu a pøi nabití se neobnoví pùvodní koncentrace kyseliny. Olovìná baterie nemá pamì ový efekt. Doba jejího života je velmi závislá na dodržení pøesného dobíjecího napìtí. Pod optimálním napìtím postupnì sulfatuje, pøi vyšším napìtí se elektrody rozpadají vlivem pøebíjení. Životnost baterie lze podstatnì prodloužit umístìním v chladnu (napø. ve sklepì). Optimální dobíjecí napìtí se liší podle konkrétního provedení a je tøeba se øídit návodem, obvykle je 13,9 V. Napìtí je závislé na teplotì, baterie 12 V má závislost -24 mv/ C. Životnost levných baterií bývá 3 až 5 let, lepší baterie vydrží až 10 let. Na konci životnosti se èlánky èasto zkratují v dùsledku rozpadání elektrodových hmot, z gelových baterií pak mùže unikat pastovitý elektrolyt ze zbývajících pøebíjených èlánkù. (Dokonèení v pøíštím èísle) Obr. 9. Sestavený zdroj - vpravo transformátor, vlevo deska zdroje, uprostøed deska mìnièe step-down (bude popsán v pøíštím èísle) 22 Praktická elektronika A Radio - 07/2008

4 Úsporný napájecí zdroj 12 V Baterie NiCd existují ve dvou verzích, které se liší koncem nabíjecí charakteristiky a zpùsobem použití. Èlánky v otevøeném provedení (èlánky s kapsovými elektrodami, s otvory pro dolévání vody) se používají napø. jako startovací a osvìtlovací u železnièních vozidel, v drážních a dùlních pøenosných svítilnách a jako záložní zdroje v prùmyslu. Pøi nabíjení se nabijí obì elektrody, po nabití na kladné elektrodì vzniká kyslík a na záporné vodík. Pøi pøebíjení v èlánku ubývá voda, kterou je tøeba doplòovat. Èlánek na konci nabíjení dosáhne napìtí až 1,8 V, ale za dostateènou dobu se nabije už pøi 1,4 V. Tento typ èlánkù je vhodný i pro dobíjení konstantním napìtím. Vhodné dobíjecí napìtí je 1,42 V na èlánek a baterii nevadí trvalé vybití ani pøebíjení, pokud je pravidelnì doplòována voda. U NiCd èlánkù se pøi dlouhodobém nabití rekrystalizují elektrodové hmoty a tím se zvìtšuje vnitøní odpor. Pro zmenšení vnitøního odporu je tøeba baterii asi 4x do roka vybít a nabít. Životnost tìchto baterií je 10 až 20 let pøi poklesu kapacity na 60 %. Pokud nevadí kapacita okolo 50 % a vìtší vnitøní odpor, mùžeme používat vyøazenou i více než 30 let starou Ing. Vladimír Andìl (Dokonèení) baterii. Bližší informace o provozu a údržbì je možné najít na stránkách výrobce Saft-Ferak. Druhým typem èlánkù NiCd jsou èlánky hermetické (napø. tužkové). U nich je záporná elektroda pøedimenzovaná tak, aby se nikdy úplnì nenabila. V èlánku nesmí vznikat vodík. Po nabití kladné elektrody vzniká kyslík, který oxiduje zápornou elektrodu a tím ji vybíjí. Pøi pøebíjení se pøebyteèná energie mìní na teplo a ohøevem napìtí èlánku klesá. Tento pokles vyhodnocují rychlonabíjeèky pro ukonèení nabíjení. Napìtí na konci nabíjení je asi 1,5 V a pøíliš se neliší od napìtí potøebného pro nabití. Tyto baterie se nesmìjí používat v režimu dobíjení konstantním napìtím, pokud není dobíjecí proud omezen pod 0,1 C. Nabíjecí proud by se jinak mohl nekontrolovanì zvìtšit a èlánek by mohl explodovat s rizikem následného požáru. Pokud se nabité elektrodové hmoty dostanou na vzduch, jsou vysoce hoølavé a mùže dojít i k jejich samovznícení. U hermetických èlánkù je též problém s rekrystalizací aktivních hmot, což je známé jako pamì ový efekt. Pokud u èlánkù s tenkým separátorem narostou pøíliš dlouhé krystaly, mohou prorùst i separátorem a zpùsobit zkrat. Proto je potøeba tyto baterie pravidelnì nìkolikrát do roka vybíjet. Baterie Li-ion jsou vhodné pro režim dobíjení konstantním napìtím, k jejich provozu jsou však potøeba další ochranné obvody. Tyto baterie nemají pamì ový efekt a není potøeba je pravidelnì vybíjet. Maximální životnost dosahují v rozmezí 25 až 75 % nabití, vybitím pod 2,5 V na èlánek se nenávratnì nièí. Baterii je nutné pøi vybití na minimální napìtí odpojit. Pøi opìtném nabíjení hluboce vybité baterie je tøeba omezit nabíjecí proud podle typu èlánkù. Nabíjecí napìtí nesmí pøekroèit 4,2 V na èlánek. Pokud jsou èlánky v sérii, je nutné pøi nabíjení zajistit, aby všechny èlánky mìly stejné napìtí. Tyto baterie mají sice menší poèet nabíjecích cyklù, ale v trvale dobíjeném režimu v ne zcela nabitém stavu mohou mít životnost až 10 let. Step-down mìniè Pro napájení zaøízení s menším napájecím napìtím je urèený snižující (step-down) mìniè, který byl navržen tak, aby na stejné desce mohl být realizován jak mìniè se synchronním usmìròovaèem, tak s diodou. Mìniè je øízený dvojitým èasovaèem CMOS. Vstupní napìtí je vhodné pro øízení tranzistorù MOSFET, což konstrukci mìnièe zjednodušilo. První èasovaè vytváøí signál s pilovým prùbìhem, který je pøivádìn na vstup THR druhého èasovaèe. Tranzistor T1 s modrou LED D1 a druhým èasovaèem funguje jako zdroj referenèního napìtí a komparátor. Pomìrem odporù R4 Obr. 10. Schéma mìnièe step-down se synchronním usmìròovaèem Obr. 11. Deska s plošnými spoji mìnièe, vrchní a spodní strana. Deska je spoleèná pro obì varianty Obr. 12. Rozmístìní souèástek mìnièe z obr. 10 Praktická elektronika A Radio - 08/

5 a R5 se nastaví výstupní napìtí, s uvedenými odpory je výstupní napìtí 5 V. Zatížitelnost výstupu èasovaèe v nule je 10x vìtší než v jednièce, proto je pøechod do úrovnì H posílen tranzistorem T2. Pro buzení výkonových tranzistorù je nutné zajistit, aby se nejprve sepnutý tranzistor vypnul a teprve potom druhý sepnul. K zpoždìnému spínání slouží L1, D2 a L2, D3. Úbytek na sepnutém MOSFET P T3 se pøes tranzistor T4 pøenáší na bázi T5, který pøi pøekroèení proudu 1,8 A omezí výstupní napìtí. V pøípadì potøeby nastavení nižšího proudu lze prahové napìtí posunout odporem R10. Pojistka F1 na vstupu slouží pouze pro ochranu pøi poruše mìnièe. Zapojení má malou vlastní spotøebu, øídicí obvod odebírá jen 2,5 ma Obr. 13. Úèinnost mìnièe step-down z obr. 10 a dosažený proud naprázdno 7,5 ma je dán pøevážnì ztrátami v tlumivce. U mìnièe tohoto typu je støídavá složka proudu tlumivky nezávislá na zatížení. Pokud by byla tlumivka navržena tak, aby byla optimálnì výkonovì využita, byl by proud naprázdno až 10x vìtší. Pro mìniè byla použita tlumivka na jádru z poèítaèového zdroje. Tlumivka má 42 z drátu prùmìru 1 mm. Nízkých ztrát bylo dosaženo pøedevším velmi malým sycením. Úèinnost mìnièe je v rozsahu proudù 0,2 až 1,6 A vìtší než 90 % a maximum 93,5 % dosahuje pøi 1 A. Mìniè nelze použít k dobíjení baterií. Pokud by baterie pøipojená na výstup mìla vìtší napìtí než výstupní napìtí mìnièe, její napìtí by se nekontrolovatelnì transformovalo na vstup mìnièe, a mìniè by se mohl znièit. Vzhledem k menšímu proudu mìnièe zde byly použity standardní elektrolytické kondenzátory, použití kondenzátorù s malým ESR (napø. typ LXZ) lze též doporuèit. Mìniè je na oboustranné desce s plošnými spoji, díry nemusejí být prokoveny. Seznam souèástek mìnièe step-down strana spojù (SMD) R1, R2, R3, R6 220 kω, SMD 1206 R4 2,2 kω, SMD 1206 R5 6,8 kω, SMD 1206 R7 100 Ω, SMD 1206 R8 0 Ω, SMD 1206 R10 viz text, SMD 1206 C1 100 pf, SMD 1206 C2, C3, C8, C9 100 nf, SMD 1206 C4 10 nf, SMD 1206 D1 LED modrá, SMD 1206 D2, D3 2x 1N4148 MELF T1, T2 BC849C, SOT23 T3 IRF7105, SOP8 T4 BSS84, SOT23 T5 BC859C, SOT23 F1 pojistka 2 A SMD vrchní strana desky U1 TS556, DIP14 L1, L2 47 µh, SMCC L3 470 µh/2 A, viz text C5, C6, C µf/16 V Mìniè lze zapojit i tak, že je synchronní usmìròovaè nahrazen diodou. V tom pøípadì se vynechá L1, L2, D2 a D3. Na pozici D3 se osadí rezistor R11 a doplní se propojka R9 pro uzavøení N-MOSFET T3. Pro funkci zdroje lze využít substrátovou diodu v tranzistoru T3, ale její úbytek pøi maximálním proudu je asi 0,8 V. Pro zvýšení úèinnosti je lepší doplnit Schottky diodu D4, která má úbytek témìø polovièní a je i rychlejší. Mìniè s diodou má menší spotøebu naprázdno, protože ztráty v tlumivce jsou bez zatížení témìø nulové. Úbytek na diodì však zvìtšuje ztráty Obr. 14 a 15. Fotografie mìnièe step-down Obr. 16. Schéma mìnièe step-down s diodou 24 Praktická elektronika A Radio - 08/2008

6 T1 U1 IRF7105 SOP8 SE555 SOP8 pøi zatížení. Mìniè lze použít i pro nabíjení baterií. DC/DC konvertor DC/DC konvertor byl navržen tak, aby mìl dobrou úèinnost pøi malém výkonu a velkou izolaèní pevnost. Mìniè lze použít napø. k napájení anténního zesilovaèe, který je ve venkovním prostøedí. Jako transformátor mìnièe byla použita odrušovací proudovì kompenzovaná tlumivka 2x 10 mh z poèítaèového zdroje. Tlumivka má zaruèenou izolaèní pevnost mezi vinutími 2,5 kv a transformaèní pomìr 1:1. Druhá stejná tlumivka je použita pro odrušení výstupu mìnièe. Vzhledem k velké indukènosti byl použit pomìrnì nízký kmitoèet mìnièe 15 khz. Pøi tomto kmitoètu jsou i menší nároky na rychlost spínání tranzistorù a výstup CMOS èasovaèe staèí na jejich Obr. 17. Rozmístìní souèástek mìnièe s diodou pøímé buzení. Èleny R2, D1 a R3, D2 zpožïují spínání tranzistorù pøi zachování maximální rychlosti rozepnutí tak, aby pøi pøepínání tranzistorù nevznikaly proudové špièky. Zatížitelnost mìnièe je omezena rozptylovou indukèností transformátoru. Mìniè je postaven na jednostranném plošném spoji. Seznam souèástek konvertoru DC/DC strana spojù (SMD) R1 68 kω, SMD 0805 R2, R3 330 Ω, SMD 1206 R4 0 Ω, SMD 1206 C1, C8 47 µf/16 V, CTC C3 220 pf, SMD 0805 C4 100 nf, SMD 0805 D1, D2 1N4148, SMD D3, D4 1N5819, SMD F1 poj. 1A, SMD vrchní strana desky C2, C5, C6, C7 470 µf/16 V TR1, TR2 odruš. tlumivka 2x 10 mh L1 100 µh/1 A, toroid nebo propojka Obr. 21. Závislost úèinnosti DC/DC konvertoru na zatížení Obr. 22. Zatìžovací charakteristika DC/DC konvertoru v logaritmickém mìøítku Obr. 18. Schéma DC/DC konvertoru Obr. 19. Deska s plošnými spoji DC/DC konvertoru Obr. 20. Rozmístìní souèástek konvertoru DC/DC Obr. 23. Sestavený DC/DC konvertor Praktická elektronika A Radio - 08/

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

Sí ový spínaný napájecí zdroj Ing. Josef Jansa, Jaroslav Klátil OK2JI Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce obvodu øady LinkSwitchO ve spojení s transformátorem na jádøe KOOL Mµ. Dosud publikované

Více

VN Zdroj 0 až 30 kv Martin Brož - DELTA4 VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáže generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Již mnohokrát bylo toto zaøízení popsáno, a jistì najdete

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Řízení spínaných zdrojů

Řízení spínaných zdrojů 1 Řízení spínaných zdrojů Výstupní napětí spínaného zdroje je udržováno na konstantní hodnotě pomocí uzavřené řídicí zpětnovazební smyčky. Hodnota výstupního napětí (skutečná hodnota) je porovnávána s

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VÝKONOVÝCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMÙ Praha 2013 Publikace je výstupem

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Pøesný elektromìr s impulsním výstupem Ivo Strašil Èlánek popisuje pøesný elektromìr tøídy pøesnosti 0,2 S pro prùmyslové použití, vybavený impulsním výstupem s možností rozšíøení o komunikaèní modul pro

Více

ROÈNÍK XII/2007. ÈÍSLO 6 Dìjiny Z dìjin pøenosu vìdyzpráv a na techniky dálku Historie elektøiny a magnetizmu ROÈNÍK LVI/2007. ÈÍSLO 6 V TOMTO SEŠITÌ Z dìjin vìdy a techniky... 1 UŽITEÈNÁ ZAPOJENÍ Z DLOUHO-

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiøí Vlèek JEDNODUCHÁ ELEKTROTECHNIKA základní zapojení odpor kapacita indukènost magnetizmus støídavý proud polovodièe silnoproud autoelektronika zesilovaèe zdroje logické obvody OBSAH 1. Proudové pole...

Více

Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče

Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče ing. Josef Jansa Tento příspěvek přináší výsledky měření účinnosti akumulačního vzestupného měniče v závislosti na parametrech použité pracovní tlumivky.

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Modul SDS MICRO slouží jako øídící jednotka pro rùzné ovládání funkcí po INTERNETOVÉ A OVÉ síti. Modul je napájen 12V až 24V (35Vmax) a dodává se v nìkolika provedeních.

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje Zdeněk Faktor Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje 2002 Přestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernějších elektronických zařízeních do značné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky,

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Úkolem desky zdroje předpětí je především zajistit stálý pracovní bod elektronky, v našem případě

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením TECHNICKÝ LIST POPIS VÝROBKU: Tepelně hladinové generátory: - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Univerzální èítaè 1300 MHz LCD Popsaný èítaè umožòuje svou velkou univerzálností vìtšinu mìøení i dosti speciálních, potøebných v dílnì radioamatéra èi jinde. Jako èíslicová stupnice je použitelný prakticky

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

= = S S L L S S L L S V U

= = S S L L S S L L S V U ROÈNÍK X/2005. ÈÍSLO 2 Dìjiny Z dìjin pøenosu vìdyzpráv a na techniky dálku Historie elektøiny a magtizmu ROÈNÍK LIV/2005. ÈÍSLO 2 V TOMTO SEŠITÌ Z dìjin vìdy a techniky... 1 Roèník 2004 na CD ROM... 2

Více

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Proudové zrcadlo. Milan Horkel roudové zrcadlo MLA roudové zrcadlo Milan Horkel Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi stejně důležité, jako obyčejný rezistor pro běžné tranzistorové obvody. Zdroje proudu se často

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka ver. 2.11 (13/01/2015) HWPRO JAROŠ Milan OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Popis... 3 1.2 Použití... 3 1.3 Složení dodávky... 3 2 Specifikace... 4 2.1 Technické parametry... 4 2.2 Popis

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát p. R. tel. 0656/837 450

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

Pravidlo ètyønásobku a pravidlo 0,1λ

Pravidlo ètyønásobku a pravidlo 0,1λ typy dvoutoroidních reflektometrù. Ty se nenastavují, ale jejich návrh je obtížnìjší. Zatímco u typù a) až e) je hodnota zatìžovacích rezistorù Rz volitelná obvykle mezi 10 až 100 Ωv závislosti na požadované

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

ROÈNÍK XII/2007. ÈÍSLO 11 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor...1 Nové knihy...2 Svìtozor...3 AR mládeži: Základy elektrotechniky...4 Jednoduchá zapojení pro volný èas...6 Cellar - 4smyèková zabezpeèovací ústøedna...

Více