Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Úsporný napájecí zdroj 12 V Ing. Vladimír Andìl Úèinnost malých napájeèù s transformátorem je vìtšinou menší než 50 % a pøíkon naprázdno dosahuje až 5 W. Úèinnost spínaných napájeèù bývá vìtší, ale jejich životnost je èasto omezená teplotnì namáhanými nebo poddimenzovanými filtraèními kondenzátory. Pokud doma pracuje nìkolik napájeèù v trvalém provozu (pro zvonek, anténní zesilovaè, modem a router na internet, EPS, EZS), dosahuje jejich celkový ztrátový výkon èasto více než 20 W. Za pøedpokládanou dobu života 10 let je to pøes 1750 kwh. Cena elektrické energie, kterou takový napájeè promrhá na ztrátách za dobu své životnosti, je èasto vìtší než cena napájeèe a zbyteènì spotøebovaná energie má dopad i na ekokogii. Rozumným øešením je jeden centrální zdroj 12 V, který mùže vìtšinu uvedených zaøízení napájet pøímo. Doplòkem mùže být snižující (stepdown) mìniè pro napájení zaøízení s menším napájecím napìtím a DC/ /DC konvertor pro galvanicky oddìlené napájení zaøízení umístìných venku (napø. anténní zesilovaè). Centrální zdroj lze též zálohovat akumulátorem. Pøi konstrukci jsem se snažil využít nìkteré komponenty z vyøazených poèítaèových zdrojù. Od zdroje i ostatních doplòkù jsem vyžadoval malou vlastní spotøebu, velkou úèinnost a dobré odrušení. K èasto používaným a též nejlevnìjším zdrojùm patøí spínané zdroje pro poèítaèe. Jejich úèinnost je však nìkdy i menší než 65 % a mnoha zdrojùm dìlá problémy zatìžování výstupu 12 V, je-li výstup 5 V naprázdno. Podstatnou složku ztrát poèítaèového zdroje tvoøí pøepínací ztráty na pomalých bipolárních tranzistorech, ztráty v transformátoru, tlumivce a úbytky na sekundárních diodách. Tlumivka s malou indukèností vyžaduje výstupní filtraèní kondenzátory s dostateènou proudovou zatížitelností a právì poddimenzování výstupních elektrolytických kondenzátorù spoleènì s vyšší teplotou uvnitø zdroje vede èasto k jejich nafukování a k omezení doby života zdroje. Vstupní kondenzátor je sice zatìžován vìtším proudem, je však dimenzován kapacitou i proudovou zatížitelností pro filtraci 100 Hz a zatížení na kmitoètu mìnièe pro nìj zpravidla není problém. Návrh zdroje Pro konstrukci zdroje bylo použito zapojení s toroidním transformátorem, usmìròovaèem a spínaným step-down stabilizátorem. U této koncepce lze dosáhnout dobrou úèinnost a zdroj se snadno odrušuje. Transformátor zajistí spolehlivé galvanické oddìlení od sítì, a proto je zdroj vhodný i pro amatérskou stavbu. Toroidní transformátory se vyrábìjí na jádrech z orientovaných plechù a mají proti transformátorùm EI až 10x menší pøíkon naprázdno. Toroidní transformátory mají obvykle i menší odpor vinutí a vyšší úèinnost pøi plném zatížení. Transformátor Tronic 50 W pro halogenové žárovky má pøíkon naprázdno asi 0,4 W a vnitøní odpor pøepoèítaný na sekundární stranu 0,35 Ω. Závislost úèinnosti na zatížení lze vypoèítat ze zmìøených parametrù (výstupní napìtí naprázdno, èinný proud primárního vinutí naprázdno, odpor primárního a sekundárního vinutí). Proud naprázdno se u transformátorù 20 W a 50 W liší jen minimálnì (zmìøeno pouze na 1 kusu) a jejich úèinnost pøi malém výkonu je srovnatelná. Vypoèítaná úèinnost platí pouze pøi zátìži proudem s harmonickým (sinusovým) prùbìhem, pøi zatížení usmìròovaèem s filtraèním kondenzátorem budou ztráty vìtší. Protože se pøedpokládá, že po vìtšinu èasu bude zdroj pracovat jen s minimálním výkonem, je dùležitý právì pøíkon zdroje naprázdno. Usmìròovaè zdroje musí mít co nejmenší úbytek napìtí. Mùstek z obyèejných diod má úbytek až 2 V, což vytvoøí pøi napìtí 16 V na filtraèním kondenzátoru ztrátu 12,5 %. Výhodné je použít 40 A Schottky diody z vyøazených poèítaèových zdrojù. Úbytek na diodì pøi proudu 4 A je 0,35 V a ztráty zpùsobené mùstkem jsou asi 4 %. Pro vìtší proudy je výhodné použít synchronní usmìròovaè s tranzistory MOSFET s ještì menším úbytkem, ale zvìtší se tím složitost zapojení. Napìtí na filtraèním kondenzátoru je pøi zatížení jen o málo vìtší než potøebné napìtí na výstupu. Pokud má být výstup zdroje zálohovaný baterií a je potøeba nastavit napìtí 14 V, bylo by nutné buï použít transformátor s vìtším napìtím, nebo poèítat s menší zatížitelností zdroje. Vlastnosti spínaného stabilizátoru urèuje zapojení spínacího tranzistoru. V integrovaných stabilizátorech, napø. LM2576 se používá Darlingtonova dvojice s úbytkem asi 1 V. Pøi vstupním napìtí 16 V zpùsobuje spínaè ztrátu 6 %. Bipolární tranzistor spínaný do saturace je zase nevýhodný pro potøebu vìtšího budicího proudu, který zmenšuje úèinnost zdroje pøi malé zátìži. Z hlediska úèinnosti je optimální Obr. 1 a 2. Prùbìh úèinnosti toroidních transformátorù Tronic 20 a 50 W Obr. 3. Závislost napìtí filtraèního kondenzátoru na zatížení 20 Praktická elektronika A Radio - 07/2008

2 tranzistor MOSFET buzený komplementárním stupnìm. Rychlost spínání má také vliv na úèinnost zdroje, ale omezením spínací rychlosti lze omezit spektrum vyzaøovaného rušení. Pro kmitoèet zdroje 30 khz je ještì únosná doba sepnutí 0,5 µs. Rychlost spínání lze nastavit odporem sériového rezistoru v øízení tranzistoru. Spínaè step-down mìnièe mùže obsahovat nulovou diodu nebo dvojici tranzistorù (synchronní usmìròovaè). Vlastnosti obou zapojení se liší pøedevším pøi malé zátìži. Pøi proudu pod minimálním proudem tlumivky se u zapojení s diodou rychle zkracuje šíøka impulzù a regulace napìtí se snadno rozkmitá. Zdroj potom vynechává impulzy a èasto píská nebo syèí. Pøi odlehèení zdroje se zmenší støídavá složka proudu tlumivky, což zmenší její ztráty v jádru. Úbytek na diodì sice zmenšuje úèinnost mìnièe, ale pøi velké støídì, kdy se dioda otvírá jen na krátkou dobu, je vliv tohoto úbytku zanedbatelný. Mìniè se synchronním usmìròovaèem má tu vlastnost, že pracuje nejen jako step-down mìniè pro smìr ze vstupu na výstup, ale i jako step-up mìniè z výstupu na vstup. U takového zdroje mohou nastat problémy pøi spojení výstupu se zálohovací baterií, zejména v pøechodových jevech pøi zapínání a vypínání zdroje. Pøi omezení délky impulzù se na vstupu zdroje vytvoøí napìtí nebezpeèné pro obvody zdroje a pøi úplném zablokování impulzù se baterie na výstupu zkratuje. Zdroje tohoto typu se pro svou velkou úèinnost používají pro malá výstupní napìtí a velké proudy, napø. na základních deskách poèítaèù pro napájení procesorù. Úèinnost zdroje ovlivòuje i tlumivka a výstupní kondenzátor. Železoprachové jádro má na rozdíl od feritu sice vìtší hysterezní ztráty, ale má znaènou proudovou pøetížitelnost a pøi pøesycení se indukènost náhlé neztratí. Zvyšováním sycení se hysterezní ztráty zvìtšují. Ztráty tlumivky lze zmenšit též snížením pracovního kmitoètu mìnièe. Tím však vyjde tlumivka rozmìrovì vìtší. Pro popisovaný 50 W zdroj byla použita tlumivka na jádru z poèítaèového zdroje 250 W. Obr. 4. Schéma zdroje 12 V Na stránce firmy Micrometals lze stáhnout program pro návrh tlumivek, který též poèítá výkonové ztráty v jádru a ve vinutí. Pracovním kmitoètem a indukèností tlumivky je dána støídavá složka proudu na výstupním filtraèním kondenzátoru. U kondenzátoru není dùležitá kapacita (ta je obvykle dostateèná), ale jeho proudová zatížitelnost a ekvivalentní sériový odpor (ESR). Ve spínaných zdrojích se používají speciální kondenzátory s malým ESR, které mají proti standardním pøibližnì polovièní ESR a dvojnásobnou proudovou zatížitelnost. Podrobný katalog lze najít napøíklad u firmy Ecom. U kondenzátorù se též uvádí doba života, obvykle až hodin. Je to životnost pøi maximální teplotì a maximální støídavé složce proudu. Pokud kondenzátor nebudeme teplotnì namáhat a proudovì jej pøedimenzujeme, prodloužíme tím jeho životnost i na více než 10 let. Zmenší se tím i výkonová ztráta celého zdroje. Prùbìh napìtí na filtraèním kondenzátoru je zvlnìný a vlivem vnitøní indukènosti kondenzátoru obsahuje i napì ové špièky. Pro odrušení se používá druhá tlumivka a další kondenzátor. Praktické provedení zdroje Obr. 5. Prùbìh úèinnosti zdroje 12 V (bez transformátoru a usmìròovaèe) Zdroj byl realizován na jednostranné desce s plošnými spoji a osazen vìtšinou souèástkami SMD. Spínací tranzistor T3 má odpor pouhých 9 mω a nevyžaduje chlazení. Rovnìž dioda D6 je vzhledem k velké støídì pøi provozu témìø studená i pøi proudu 4 A. Pro buzení T3 je nutné zajistit správné èasování budicího stupnì. Sepnutí je rychlé a jeho rychlost je omezena jen odporem R11. Rychlost rozepnutí je dána odporem R7 a vstupní kapacitou T1 a T2. Aby v dobì rozepínání nevznikala proudová špièka pøi souèasném otevøení T1 a T2, je v sérii s T2 tlumivka L3. Tlumivka L1 na jádru z tlumivky poèítaèového zdroje je pro zmenšení ztrát navinuta 6 dráty o prùmìru 0,5 mm a má 38 závitù. Lze ji navinout i jedním drátem o prùmìru 1 až 1,3 mm. Tlumivka L2 na jádru z mìnièe ze základní desky poèítaèe má 18 závitù. Nejvìtší ztráty jsou na usmìròovacím mùstku D1 až D3 (40 A Schottky dvojdiody ze starých poèítaèových zdrojù), ani ty se však pøi provozu bez chladièe nezahøívají. Na desce je umístìn i snímací rezistor R10 pro nadproudovou ochranu, realizovaný èástí spoje na desce. Proto je nutné dodržet tlouš ku mìdi 18 µm, pøípadnì pøi jiné tlouš ce upravit odpory dìlièe R3/R4. Proudové omezení je nastaveno na 5 A. Úèinnost zdroje byla zmìøena bez transformátoru, pøi stejnosmìrném napájení napìtím 16 V pøivedeným na vstupní svorky. Pøestože je na výstupu zdroje bezpeèné napìtí, je nutné dodržovat zásady správného jištìní pøipojeného vedení. Pøetížením tenkého vedení mùže vzniknout požár. Vedení na výstupu zdroje musí mít prùøez minimálnì 1 mm 2, aby vodièe snesly proud 6 A pøi pøípadném zkratu, a to i v hoølavém prostøedí. Prùøez vedení též kontrolujeme s ohledem na pøípustný úbytek napìtí. Pokud vedení odboèuje s menším prùøezem, je nutné odboèku chránit pojistkou s vypínacím proudem podle prùøezu vedení. Pokud je k výstupu zdroje pøipojena zálohovací baterie, jejíž zkratový proud mùže dosáhnout desítek až stovek ampér, je bezpodmíneènì nutné jistit pøipojené vedení i pøi vìtším prùøezu. Pro jištìní je možné použít buï tavnou pojistku, nebo pojistku na principu termistoru PTC (napø. Polyswitch). Pøívod 230 V k transformátoru musíme jistit pouze v pøípadì, že transformátor není proti zkratu odolný. Praktická elektronika A Radio - 07/

3 Obr. 6. Deska s plošnými spoji zdroje Obr. 8. Osazená deska zdroje 12 V ze strany souèástek SMD. Vrchní strana desky je na fotografii u titulu èlánku Transformátory Tronic pro halogenové osvìtlení mají vratnou teplotní pojistku a jsou zkratuvzdorné. Seznam souèástek zdroje 12 V strana spojù (SMD) R1 33 kω, SMD 0805 R2, R7 4,7 kω, SMD 1206 R3 100 kω, SMD 0805 R4 220 Ω, SMD 1206 R5 12 kω, SMD 1206 R6 1,5 kω, SMD 1206 R8 5,6 kω, SMD 1206 R9 10 kω, SMD 1206 R10 10 mω, spoj na desce R11 22 Ω, SMD 0805 C3 47 nf, SMD 1206 C4 3,3 nf, SMD 1206 C5, C6, C8 100 nf, SMD 1206 C10 22 nf, SMD 1206 D4 BZV55C12, SOD80 D5, D7 1N4148 SMD D6 SK54C (SMD) L3 10 µh, SMD 1210 T1 BSS84 T2 BSS138 T3 TPC8111 U1 TL494 SMD vrchní strana desky L1 150 µh/5 A, navinuta na železoprachovém toroidním jádøe, viz text, zelené (žluté) 28 x 11 mm, 42 z šesti lakovanými dráty, prùmìr 0,5 mm L2 10 µh, toroidní jádro zelené nebo žluté, viz text, 15,5 x 5,5 mm, 18 z, 6x drát prùmìr 0,5 mm D1, D2, D3 MBR1545CT C1, C µf/25 V C7, C µf/16 V, LXZ Možnosti zálohování zdroje Obr. 7. Rozmístìní souèástek na desce zdroje Pokud výstup zdroje zálohujeme baterií, máme možnost výbìru z nìkolika druhù. Každá baterie však má jiné vlastnosti a vyžaduje jiné zacházení. Olovìná (napø. gelová) baterie by mìla zùstat stále nabitá. Sírany vznikající pøi vybití postupnì rekrystalizují na nerozpustné a baterie sulfatuje. Zesulfatovaná baterie ztrácí kapacitu a pøi nabití se neobnoví pùvodní koncentrace kyseliny. Olovìná baterie nemá pamì ový efekt. Doba jejího života je velmi závislá na dodržení pøesného dobíjecího napìtí. Pod optimálním napìtím postupnì sulfatuje, pøi vyšším napìtí se elektrody rozpadají vlivem pøebíjení. Životnost baterie lze podstatnì prodloužit umístìním v chladnu (napø. ve sklepì). Optimální dobíjecí napìtí se liší podle konkrétního provedení a je tøeba se øídit návodem, obvykle je 13,9 V. Napìtí je závislé na teplotì, baterie 12 V má závislost -24 mv/ C. Životnost levných baterií bývá 3 až 5 let, lepší baterie vydrží až 10 let. Na konci životnosti se èlánky èasto zkratují v dùsledku rozpadání elektrodových hmot, z gelových baterií pak mùže unikat pastovitý elektrolyt ze zbývajících pøebíjených èlánkù. (Dokonèení v pøíštím èísle) Obr. 9. Sestavený zdroj - vpravo transformátor, vlevo deska zdroje, uprostøed deska mìnièe step-down (bude popsán v pøíštím èísle) 22 Praktická elektronika A Radio - 07/2008

4 Úsporný napájecí zdroj 12 V Baterie NiCd existují ve dvou verzích, které se liší koncem nabíjecí charakteristiky a zpùsobem použití. Èlánky v otevøeném provedení (èlánky s kapsovými elektrodami, s otvory pro dolévání vody) se používají napø. jako startovací a osvìtlovací u železnièních vozidel, v drážních a dùlních pøenosných svítilnách a jako záložní zdroje v prùmyslu. Pøi nabíjení se nabijí obì elektrody, po nabití na kladné elektrodì vzniká kyslík a na záporné vodík. Pøi pøebíjení v èlánku ubývá voda, kterou je tøeba doplòovat. Èlánek na konci nabíjení dosáhne napìtí až 1,8 V, ale za dostateènou dobu se nabije už pøi 1,4 V. Tento typ èlánkù je vhodný i pro dobíjení konstantním napìtím. Vhodné dobíjecí napìtí je 1,42 V na èlánek a baterii nevadí trvalé vybití ani pøebíjení, pokud je pravidelnì doplòována voda. U NiCd èlánkù se pøi dlouhodobém nabití rekrystalizují elektrodové hmoty a tím se zvìtšuje vnitøní odpor. Pro zmenšení vnitøního odporu je tøeba baterii asi 4x do roka vybít a nabít. Životnost tìchto baterií je 10 až 20 let pøi poklesu kapacity na 60 %. Pokud nevadí kapacita okolo 50 % a vìtší vnitøní odpor, mùžeme používat vyøazenou i více než 30 let starou Ing. Vladimír Andìl (Dokonèení) baterii. Bližší informace o provozu a údržbì je možné najít na stránkách výrobce Saft-Ferak. Druhým typem èlánkù NiCd jsou èlánky hermetické (napø. tužkové). U nich je záporná elektroda pøedimenzovaná tak, aby se nikdy úplnì nenabila. V èlánku nesmí vznikat vodík. Po nabití kladné elektrody vzniká kyslík, který oxiduje zápornou elektrodu a tím ji vybíjí. Pøi pøebíjení se pøebyteèná energie mìní na teplo a ohøevem napìtí èlánku klesá. Tento pokles vyhodnocují rychlonabíjeèky pro ukonèení nabíjení. Napìtí na konci nabíjení je asi 1,5 V a pøíliš se neliší od napìtí potøebného pro nabití. Tyto baterie se nesmìjí používat v režimu dobíjení konstantním napìtím, pokud není dobíjecí proud omezen pod 0,1 C. Nabíjecí proud by se jinak mohl nekontrolovanì zvìtšit a èlánek by mohl explodovat s rizikem následného požáru. Pokud se nabité elektrodové hmoty dostanou na vzduch, jsou vysoce hoølavé a mùže dojít i k jejich samovznícení. U hermetických èlánkù je též problém s rekrystalizací aktivních hmot, což je známé jako pamì ový efekt. Pokud u èlánkù s tenkým separátorem narostou pøíliš dlouhé krystaly, mohou prorùst i separátorem a zpùsobit zkrat. Proto je potøeba tyto baterie pravidelnì nìkolikrát do roka vybíjet. Baterie Li-ion jsou vhodné pro režim dobíjení konstantním napìtím, k jejich provozu jsou však potøeba další ochranné obvody. Tyto baterie nemají pamì ový efekt a není potøeba je pravidelnì vybíjet. Maximální životnost dosahují v rozmezí 25 až 75 % nabití, vybitím pod 2,5 V na èlánek se nenávratnì nièí. Baterii je nutné pøi vybití na minimální napìtí odpojit. Pøi opìtném nabíjení hluboce vybité baterie je tøeba omezit nabíjecí proud podle typu èlánkù. Nabíjecí napìtí nesmí pøekroèit 4,2 V na èlánek. Pokud jsou èlánky v sérii, je nutné pøi nabíjení zajistit, aby všechny èlánky mìly stejné napìtí. Tyto baterie mají sice menší poèet nabíjecích cyklù, ale v trvale dobíjeném režimu v ne zcela nabitém stavu mohou mít životnost až 10 let. Step-down mìniè Pro napájení zaøízení s menším napájecím napìtím je urèený snižující (step-down) mìniè, který byl navržen tak, aby na stejné desce mohl být realizován jak mìniè se synchronním usmìròovaèem, tak s diodou. Mìniè je øízený dvojitým èasovaèem CMOS. Vstupní napìtí je vhodné pro øízení tranzistorù MOSFET, což konstrukci mìnièe zjednodušilo. První èasovaè vytváøí signál s pilovým prùbìhem, který je pøivádìn na vstup THR druhého èasovaèe. Tranzistor T1 s modrou LED D1 a druhým èasovaèem funguje jako zdroj referenèního napìtí a komparátor. Pomìrem odporù R4 Obr. 10. Schéma mìnièe step-down se synchronním usmìròovaèem Obr. 11. Deska s plošnými spoji mìnièe, vrchní a spodní strana. Deska je spoleèná pro obì varianty Obr. 12. Rozmístìní souèástek mìnièe z obr. 10 Praktická elektronika A Radio - 08/

5 a R5 se nastaví výstupní napìtí, s uvedenými odpory je výstupní napìtí 5 V. Zatížitelnost výstupu èasovaèe v nule je 10x vìtší než v jednièce, proto je pøechod do úrovnì H posílen tranzistorem T2. Pro buzení výkonových tranzistorù je nutné zajistit, aby se nejprve sepnutý tranzistor vypnul a teprve potom druhý sepnul. K zpoždìnému spínání slouží L1, D2 a L2, D3. Úbytek na sepnutém MOSFET P T3 se pøes tranzistor T4 pøenáší na bázi T5, který pøi pøekroèení proudu 1,8 A omezí výstupní napìtí. V pøípadì potøeby nastavení nižšího proudu lze prahové napìtí posunout odporem R10. Pojistka F1 na vstupu slouží pouze pro ochranu pøi poruše mìnièe. Zapojení má malou vlastní spotøebu, øídicí obvod odebírá jen 2,5 ma Obr. 13. Úèinnost mìnièe step-down z obr. 10 a dosažený proud naprázdno 7,5 ma je dán pøevážnì ztrátami v tlumivce. U mìnièe tohoto typu je støídavá složka proudu tlumivky nezávislá na zatížení. Pokud by byla tlumivka navržena tak, aby byla optimálnì výkonovì využita, byl by proud naprázdno až 10x vìtší. Pro mìniè byla použita tlumivka na jádru z poèítaèového zdroje. Tlumivka má 42 z drátu prùmìru 1 mm. Nízkých ztrát bylo dosaženo pøedevším velmi malým sycením. Úèinnost mìnièe je v rozsahu proudù 0,2 až 1,6 A vìtší než 90 % a maximum 93,5 % dosahuje pøi 1 A. Mìniè nelze použít k dobíjení baterií. Pokud by baterie pøipojená na výstup mìla vìtší napìtí než výstupní napìtí mìnièe, její napìtí by se nekontrolovatelnì transformovalo na vstup mìnièe, a mìniè by se mohl znièit. Vzhledem k menšímu proudu mìnièe zde byly použity standardní elektrolytické kondenzátory, použití kondenzátorù s malým ESR (napø. typ LXZ) lze též doporuèit. Mìniè je na oboustranné desce s plošnými spoji, díry nemusejí být prokoveny. Seznam souèástek mìnièe step-down strana spojù (SMD) R1, R2, R3, R6 220 kω, SMD 1206 R4 2,2 kω, SMD 1206 R5 6,8 kω, SMD 1206 R7 100 Ω, SMD 1206 R8 0 Ω, SMD 1206 R10 viz text, SMD 1206 C1 100 pf, SMD 1206 C2, C3, C8, C9 100 nf, SMD 1206 C4 10 nf, SMD 1206 D1 LED modrá, SMD 1206 D2, D3 2x 1N4148 MELF T1, T2 BC849C, SOT23 T3 IRF7105, SOP8 T4 BSS84, SOT23 T5 BC859C, SOT23 F1 pojistka 2 A SMD vrchní strana desky U1 TS556, DIP14 L1, L2 47 µh, SMCC L3 470 µh/2 A, viz text C5, C6, C µf/16 V Mìniè lze zapojit i tak, že je synchronní usmìròovaè nahrazen diodou. V tom pøípadì se vynechá L1, L2, D2 a D3. Na pozici D3 se osadí rezistor R11 a doplní se propojka R9 pro uzavøení N-MOSFET T3. Pro funkci zdroje lze využít substrátovou diodu v tranzistoru T3, ale její úbytek pøi maximálním proudu je asi 0,8 V. Pro zvýšení úèinnosti je lepší doplnit Schottky diodu D4, která má úbytek témìø polovièní a je i rychlejší. Mìniè s diodou má menší spotøebu naprázdno, protože ztráty v tlumivce jsou bez zatížení témìø nulové. Úbytek na diodì však zvìtšuje ztráty Obr. 14 a 15. Fotografie mìnièe step-down Obr. 16. Schéma mìnièe step-down s diodou 24 Praktická elektronika A Radio - 08/2008

6 T1 U1 IRF7105 SOP8 SE555 SOP8 pøi zatížení. Mìniè lze použít i pro nabíjení baterií. DC/DC konvertor DC/DC konvertor byl navržen tak, aby mìl dobrou úèinnost pøi malém výkonu a velkou izolaèní pevnost. Mìniè lze použít napø. k napájení anténního zesilovaèe, který je ve venkovním prostøedí. Jako transformátor mìnièe byla použita odrušovací proudovì kompenzovaná tlumivka 2x 10 mh z poèítaèového zdroje. Tlumivka má zaruèenou izolaèní pevnost mezi vinutími 2,5 kv a transformaèní pomìr 1:1. Druhá stejná tlumivka je použita pro odrušení výstupu mìnièe. Vzhledem k velké indukènosti byl použit pomìrnì nízký kmitoèet mìnièe 15 khz. Pøi tomto kmitoètu jsou i menší nároky na rychlost spínání tranzistorù a výstup CMOS èasovaèe staèí na jejich Obr. 17. Rozmístìní souèástek mìnièe s diodou pøímé buzení. Èleny R2, D1 a R3, D2 zpožïují spínání tranzistorù pøi zachování maximální rychlosti rozepnutí tak, aby pøi pøepínání tranzistorù nevznikaly proudové špièky. Zatížitelnost mìnièe je omezena rozptylovou indukèností transformátoru. Mìniè je postaven na jednostranném plošném spoji. Seznam souèástek konvertoru DC/DC strana spojù (SMD) R1 68 kω, SMD 0805 R2, R3 330 Ω, SMD 1206 R4 0 Ω, SMD 1206 C1, C8 47 µf/16 V, CTC C3 220 pf, SMD 0805 C4 100 nf, SMD 0805 D1, D2 1N4148, SMD D3, D4 1N5819, SMD F1 poj. 1A, SMD vrchní strana desky C2, C5, C6, C7 470 µf/16 V TR1, TR2 odruš. tlumivka 2x 10 mh L1 100 µh/1 A, toroid nebo propojka Obr. 21. Závislost úèinnosti DC/DC konvertoru na zatížení Obr. 22. Zatìžovací charakteristika DC/DC konvertoru v logaritmickém mìøítku Obr. 18. Schéma DC/DC konvertoru Obr. 19. Deska s plošnými spoji DC/DC konvertoru Obr. 20. Rozmístìní souèástek konvertoru DC/DC Obr. 23. Sestavený DC/DC konvertor Praktická elektronika A Radio - 08/

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 2 V) -2 PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 2 V, 2 V stab. nebo 2 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje - XDC-01 Tøífázový usmìròovaè -5 XDC-02 Univerzální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

nažhavováním elektronek, takže nedochází k neúmìrnému pøetìžování filtraèních kondenzátorù pøi nábìhu anodového proudu. Polovodièový usmìròovaè vytvoø

nažhavováním elektronek, takže nedochází k neúmìrnému pøetìžování filtraèních kondenzátorù pøi nábìhu anodového proudu. Polovodièový usmìròovaè vytvoø Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω. Časovač 555 NE555 je integrovaný obvod používaný nejčastěji jako časovač nebo generátor různých pravoúhlých signálů. Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX)

Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX) Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX) http://www.emgola.cz/ emgo@iol.cz 2 STAVEBNÍ NÁVOD DIGITÁLNÍ BAROMETR Zatím jsem se

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

MÌNIÈE NAPÌTÍ. typ výkon Uin (Vdc) Uout (Vdc) úèinnost výstupy prac. teplota pouzdro rozmìry hmotnost

MÌNIÈE NAPÌTÍ. typ výkon Uin (Vdc) Uout (Vdc) úèinnost výstupy prac. teplota pouzdro rozmìry hmotnost DC / DC mìnièe izolované 1W DC / DC mìnièe izolované 2W MÌNIÈ NAPÌTÍ typ výkon Uin (Vdc) Uout (Vdc) úèinnost výstupy prac. teplota pouzdro rozmìry hmotnost W 5 12 24 3.3 5 7.2 9 12 15 18 24 % poèet C mm

Více

Zvyšující DC-DC měnič

Zvyšující DC-DC měnič - 1 - Zvyšující DC-DC měnič (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Na obr. 1 je nakresleno principielní schéma zapojení zvyšujícího měniče, kterému se také říká boost nebo step-up converter. Princip je založen,

Více

Elektronický halogenový transformátor

Elektronický halogenový transformátor 1 z 6 10/05/12 00:19 Elektronický halogenový transformátor Elektronické halogenové trafo slouží jako náhrada klasického trafa pro napájení halogenových žárovek. (Lze ho pochopitelně použít i pro nehalogenové

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu ÚVOD Podsvícení budíků pomocí LED je velmi praktické zapojení. Pokud je použita varianta s paralelním zapojením všech LE diod je třeba napájet celý obvod zdrojem konstantního napětí. Jas lze regulovat

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obsah Seznam použitých znakù a symbolù... 9 Seznam použitých zkratek... 10 Úvod... 11 úvod 1 ELEKTROSTTICKÉ GENERÁTORY... 15 1.1 Holtzova tøecí elektrika (též Winterova)... 17 1.2 Jednoduchý elektrostatický

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

2 Deset jednoduchých zkušebních a indikaèních zapojení Na následujících stranách je vidìt, že i velmi jednoduchá zapojení se svìtelnými diodami mohou

2 Deset jednoduchých zkušebních a indikaèních zapojení Na následujících stranách je vidìt, že i velmi jednoduchá zapojení se svìtelnými diodami mohou Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KRYSTALY GEYER - ISO 9002

KRYSTALY GEYER - ISO 9002 Krystalové rezonátory GEYER - ISO 9002 Typ (MHz) Tolerance kmitoètu (ppm) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KR.. HC49/U 1.8432-200 5-50 5-50 -40 až +105 HC49/U KR.. HC49/U3 3.2-70 10-30 15-120 -40 až

Více

( &. t S D Q 1 % 32/( þdv. 6 $ ý 3528' f V. f U L P. 8 d7 7 8 W , P W W

( &. t S D Q 1 % 32/( þdv. 6 $ ý 3528' f V. f U L P. 8 d7 7 8 W , P W W Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Sí ový spínaný napájecí zdroj Ing. Josef Jansa, Jaroslav Klátil OK2JI Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce obvodu øady LinkSwitchO ve spojení s transformátorem na jádøe KOOL Mµ. Dosud publikované

Více

Izolaèní zesilovaèe s IL300 Zapojení izolaèních zesilovaèù s IL300 se liší pøedevším režimem v nichž pracují interní fotodiody Podle toho zda interní

Izolaèní zesilovaèe s IL300 Zapojení izolaèních zesilovaèù s IL300 se liší pøedevším režimem v nichž pracují interní fotodiody Podle toho zda interní Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv copyright To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

VN Zdroj 0 až 30 kv Martin Brož - DELTA4 VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáže generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Již mnohokrát bylo toto zaøízení popsáno, a jistì najdete

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

ROÈNÍK XII/27. ÈÍSLO 3 Dìjiny Z dìjin pøenosu vìdyzpráv a na techniky dálku Historie elektøiny a magnetizmu ROÈNÍK LVI/27. ÈÍSLO 3 V TOMTO SEŠITÌ Z dìjin vìdy a techniky... PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ Z ELEK- TRONIKY

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

TRANSFORMÁTORY. Transformátory toroidní

TRANSFORMÁTORY. Transformátory toroidní Transformátory 230 V,EN 61558 Typ Jádro Výkon Primár Sekundár Zkratuvzdorné Prac.teplota / tøída izolace VA V V TRF 20/10 EI 20 0.5 230 1x (2x) 6 ~ 24 ano 70 C / B TRF 30/12.5 (10.5) EI 30 1.0 ~ 2.3 230

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY K A R T A V Ý R O B K U 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 1-11 Technologicky vyspìlé UPS tøídy On-Line (VFI), urèené ke spolupráci se zaøízeními napájenými z jednofázové elektrické sítì ~30 V: servery, poèítaèovými

Více

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-3 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~30 V:

Více

2 Základní zapojení èasovaèe 555 Základní zapojení jsou taková zapojení, na kterých se na jedné stranì vysvìtlují základní principy funkce obvodu nebo

2 Základní zapojení èasovaèe 555 Základní zapojení jsou taková zapojení, na kterých se na jedné stranì vysvìtlují základní principy funkce obvodu nebo Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Cvičení 12. Příklad výkonové aplikace. Výkonový MOSFET spínání induktivní zátěže: Měření,

Cvičení 12. Příklad výkonové aplikace. Výkonový MOSFET spínání induktivní zátěže: Měření, Cvičení 12 Příklad výkonové aplikace Výkonový MOSFET spínání induktivní zátěže: Měření, Simulace uacev PSpice Elektronické prvky A2B34ELP Prosté zapínání a vypínání Příklad výkonové aplikace M +PWR I zapnuto

Více

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení

Více

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Seznam součástek: 4 ks diod 100 V/0,8A, tranzistor NPN BC 337, elektrolytický kondenzátor 0,47mF, 2ks elektrolytického

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 JKPOV 404 229 719

Více

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Praha 2002 Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k

Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SOLID STATE RELÉ Alexandr Krejèiøík Praha 2002 Na konci knihy je jako pøíloha doplnìn katalogový pøehled nejpoužívanìjších a nejdostupnìjších optotriakù a Solid State relé, které jsou v Èeské republice

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

Obsah TECHNOLOGIE VÝROBY PLOŠNÝCH SPOJÙ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA... 13 1.1 Subtraktivní technologie výroby... 15 1.2 Aditivní technologie výroby plošných spojù... 16 1.3 Výroba a konstrukce vícevrstvých desek

Více

Alexandr Krejèiøík Napájecí zdroje III Pasivní souèástky v napájecích zdrojích a preregulátory - aktivní harmonické filtry Praha 1999 Alexandr Krejèiøík NAPÁJECÍ ZDROJE III - - Pasivní souèástky v napájecích

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

ABB Energo. SPAU 300 Napì ové ochrany

ABB Energo. SPAU 300 Napì ové ochrany ABB Energo SPAU 300 Napì ové ochrany Napì ové ochrany SPAU 300 Vlastnosti: Napì ová kontrolní a ochranná relé pro rozvodny. Všeobecnì použitelné napì ové ochrany pro aplikace vyžadující kontrolu pøepìtí

Více

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

Univerzální napájecí moduly

Univerzální napájecí moduly Od čísla 11/2002 jsou Stavebnice a konstrukce součástí časopisu Amatérské radio V této části Amatérského radia naleznete řadu zajímavých konstrukcí a stavebnic, uveřejňovaných dříve v časopise Stavebnice

Více

L1 L2 L3 + (~) - (~) SS1 + - SPCJ 4D28 3I> IRF SGR1. Start Trip Start Trip Start Trip SGR9 1 1 SGR4 1 3I>> 3I>>> SGR6 1 DI> Trip SGR11 1 2 3 4 5.

L1 L2 L3 + (~) - (~) SS1 + - SPCJ 4D28 3I> IRF SGR1. Start Trip Start Trip Start Trip SGR9 1 1 SGR4 1 3I>> 3I>>> SGR6 1 DI> Trip SGR11 1 2 3 4 5. ABB Network Partner SPAJ 1 C Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana SPAJ 1 C Vlastnosti: Nadproudová ochrana fází a ochrana pøi zemních poruchách pro chránìní vývodù.

Více

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat Parametrický stabilizátor napětí s tranzistorem C CE E T D B BE Funkce stabilizátoru je založena na konstantní velikosti napětí. Pokles výstupního napětí způsobí zvětšení BE a tím větší otevření tranzistoru.

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

TRANSFORMÁTORY ERA - ISO 9001 BV ELEKTRONIK - ISO 9001

TRANSFORMÁTORY ERA - ISO 9001 BV ELEKTRONIK - ISO 9001 Transformátory 230 V, EN 61558 ERA - ISO 9001 BV ELEKTRONIK - ISO 9001 Typ Jádro Výkon Primár Sekundár Zkratuvzdorné Prac.teplota / Izolaèní tøída Bezpeènostní normy VA V V TRF 20/10 EI 20 0.5 230 1x (2x)

Více

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SIIE 800, 1200, 1600, 2000, 3000 ová generace napájeèù SIIE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 2. díl Polovodièové prvky a elektronky dioda bipolární tranzistor unipolární tranzistor tyristor triak diak trioda vícemøížkové elektronky obrazovka Hallova

Více

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Obr. 2 Blokové schéma zdroje A. PŘÍPRAVA PROJEKTU 2. NÁVRH OBVODOVÉHO ŘEŠENÍ Při návrhu obvodového řešení vycházíme z údajů zadání. Můžeme přebírat již vytvořená schémata z různých příruček, časopisů, katalogů, dokumentace a technických

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012. www.zmue.eu

Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012. www.zmue.eu Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012 www.zmue.eu MULTIMETRY Napájecí napìtí (vnitøní baterie 6F22) 10 h +5 C 40 C 180 95 44 mm II 2G EExia IIC T4, I M2 EExia I PARAMETRY VOLTMETRU

Více

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949

FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949 FÓLIOVÉ KONENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949 Polyesterové kondenzátory typ diel. kapacita tolerance jm. napìtí dv / dt klim.kat konstrukce rozteè typické aplikace ± % V dc V / s mm

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Manfred Frohn Wolfgang Oberthür Hans-Jobst Siedler Manfred Wiemer Peter Zastrow ELEKTRONIK souèástky a základní zapojení Praha 2006 Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøená na základní polovodièové

Více

INSTALACE SYSTÉMÙ MICROPEL

INSTALACE SYSTÉMÙ MICROPEL INSTALACE SYSTÉMÙ MICROPEL APLIKAÈNÍ LIST 12.2006 Systém PLC MICROPEL Souhrn malých, kompaktních automatù pro realizaci øídících a regulaèních funkcí, pro øízení strojù, mìøení a regulaci, anebo pro sbìr

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Semestrální projekt Richard Schreiber Liberec 2012 Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/07.0247)

Více

EKG záznamník holter Ing. Ivo Strašil Popisované zaøízení slouží k mìøení a dlouhodobému záznamu lidské nebo zvíøecí EKG a dechové køivky. Tyto snímaèe jsou doplnìny o trojosý akcelerometr, který slouží

Více

CTR pro optoèlen s LED a tranzistorem:,& &75 = [%] U, CE = const ) Obvykle CTR urèíme pøi I F = 10 ma a U CE = 5 V. Hodnoty zjistíme z tabulky.,& &75

CTR pro optoèlen s LED a tranzistorem:,& &75 = [%] U, CE = const ) Obvykle CTR urèíme pøi I F = 10 ma a U CE = 5 V. Hodnoty zjistíme z tabulky.,& &75 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

Digitální multimetr 3900

Digitální multimetr 3900 Návod k použití CZ Digitální multimetr 3900 9901154 - DMM3900 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou

Více

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2 Pro zadané hodnoty napájecího napětí, odporů a zesilovacího činitele β vypočtěte proudy,, a napětí,, (předpokládejte, že tranzistor je křemíkový a jeho pracovní bod je nastaven do aktivního normálního

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2 PS-06 DUO manuál Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2 Popis Pomocný zdroj PS DUO je určen a vyvinut speciálně pro použití v systémech EZS. Jedná se o jedinečnou konstrukci dvou výkonných spínaných zdrojů

Více