EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY"

Transkript

1 Praha Brno Ostrava Bratislava Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem 2 / 2010 EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY (nejen) v oblasti soutěže a regulace 1. Rozhodnutí ESD ve věci Google ÚVODNÍ SLOVO: Ve svém dlouho očekávaném rozsudku 1 Evropský soudní dvůr (ESD) rozhodl, že společnost Google neporušuje práva třetích osob k ochranným známkám tím, že umožňuje inzerentům využívajícím její službu AdWords zvolit jako klíčová slova ochranné známky třetích osob. Situace Služba AdWords společnosti Google spočívající v optimalizaci pro internetové vyhledávače umožňuje kterémukoli inzerentovi zvolit si klíčové slovo, které má být spojeno s jeho reklamou. V případě, že uživatel internetu toto klíčové slovo zadá do internetového vyhledávače Google, objeví se na obrazovce vedle tzv. přirozených výsledků vyhledávání nebo nad nimi tzv. sponzorovaný odkaz patřící příslušnému inzerentovi. Ke sponzorovanému odkazu je připojeno krátké obchodní sdělení. Vlastníci některých značek v předmětných řízeních upozornili na to, že klíčová slova zvolená inzerenty jsou totožná s jejich ochrannými známkami a že zadáním klíčových slov v rámci systému AdWords dochází k vygenerování výsledků vyhledávání, které obsahují reklamu na napodobeniny nebo konkurenční výrobky, jež jsou totožné s výrobky nebo podobné výrobkům, ve vztahu k nimž byly zapsány jejich ochranné známky. Rozhodnutí Základní otázkou, kterou ESD posuzoval, je to, zda provozování služby AdWords společností Google, kdy inzerent jako klíčová slova používá ochranné známky třetích osob, představuje užívání ochranných známek společností Google ve smyslu Směrnice o ochranných známkách. 2 ESD dospěl k závěru, že ze strany společnosti Google nedochází k faktickému užívání ochranných známek, a provozování služby AdWords tedy nelze posuzovat jako porušování Směrnice o ochranných známkách. ESD dále zkoumal, zda může být společnost Google odpovědná v případě, že data zadávaná do jejího systému porušují práva k duševnímu vlastnictví vlastníků ochranných známek ve smyslu Směrnice o elektronickém obchodu. 3 Soudní dvůr rozhodl, že Google nemůže za tato data odpovídat, jestliže nehrál aktivní roli takové povahy, že by bylo možné konstatovat, že uložená data zná nebo kontroluje. To však platí pouze za podmínky, že pokud se poskytovatel služby jako Google dozvěděl o protiprávním charakteru těchto dat nebo činností tohoto inzerenta, tato protiprávní data neprodleně odstranil nebo k nim znemožnil přístup. Inzerenti Dle rozhodnutí ESD mohou být inzerenti využívající služby AdWords odpovědní za porušení práv vlastníka ochranné známky v případě, že používají jeho ochranné známky jako klíčová slova ve vztahu k reklamě na výrobky či služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána. K takovému porušování práv k ochranné známce dochází v Vážení klienti, mám to potěšení Vás opět oslovit prostřednictvím dalšího vydání Evropských právních aktualit. Ani v prvním čtvrtletí nového roku jsme nezaháleli a vedle práce na Vašich projektech a transakcích jsme se snažili sledovat i nejnovější vývoj na poli evropského práva, ať už jde o novinky na poli judikatury, legislativy či jiné pro Vás potenciálně zajímavé aktuality. Před Evropským soudním dvorem se odehrála ostře sledovaná kauza týkající se služby odkazů prostřednictvím klíčových slov nazývané AdWords, kterou Google nabízí svým zákazníkům k zviditelnění jejich produktů při vyhledávání prostřednictvím jeho vyhledávače. Jelikož některá klíčová slova zadaná některými z těchto zákazníků byla stejná jako ochranné známky jiných společností, domáhaly se druhé jmenované právní ochrany. Jak to celé dopadlo, se dočtete v mém příspěvku. Jak se to má s některými požadavky na ochranu spotřebitele při marketingu (nejen) obchodních řetězců či s účinky úpadkového řízení v rámci EU, se můžete dozvědět v komentářích dvou nedávných rozhodnutí ESD, které zpracoval Petr Bříza. Další z mých kolegů, Richard Otevřel, upozorňuje ve svém příspěvku na vhodnost zavedení interních bezpečnostních směrnic k zajištění standardu ochrany osobních údajů, který vyžaduje nejen příslušná evropská směrnice, ale prostřednictvím její implementace do českého práva i Úřad na ochranu osobních údajů. Kvalitně připravená bezpečnostní směrnice Vás může ochránit od nejedné nepříjemné pokuty. Andrej Šoltýs z bratislavské pobočky naší kanceláře Vám přiblíží aktuální praxi slovenského Antimonopolního úřadu ve věcech narovnání v případech kartelů. I úspěšně sjednané narovnání může znamenat významnou úsporu Vašich finančních prostředků, a to až ve výši 50 % z jinak uložené pokuty. Konečně Václav Audes pro Vás připravil informaci o nových soutěžněprávních předpisech v oblasti vertikálních dohod. Jedná se o novou blokovou výjimku s účinností od 1. června Nová pravidla mohou mít zcela zásadní význam pro strukturu distribuce zboží. K tomuto tématu budeme také 10. června 2010 pořádat seminář, na který jste v případě Vašeho zájmu srdečně zváni. Další informace o semináři lze získat na adrese: Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit. Robert Nešpůrek Partner

2 případě, že reklama průměrnému uživateli internetu neumožňuje nebo umožňuje jen obtížně zjistit, zda výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od majitele ochranné známky.... Je tomu tak proto, že použití ochranné známky jako klíčového výrazu má za těchto okolností nepříznivý dopad na jednu z hlavních funkcí ochranné známky, a to její funkci označení původu výrobků či služeb. Pokud se toto děje, je vlastník ochranné známky oprávněn využít svého práva a užívání předmětné ochranné známky porušujícímu subjektu zakázat. Závěr Dobrá zpráva pro Google a další provozovatele platforem podobných platformě AdWords je, že pouhá skutečnost, že inzerentům umožňují užívání ochranných známek třetích osob, sama o sobě nepředstavuje porušování práv k ochranným známkám. Poskytovatel příslušné platformy je však povinen používat účinný systém umožňující odstranění protiprávního obsahu a znemožnění přístupu k němu. Obtíž spočívá v tom, že poskytovatel platformy bude muset na základě každé žádosti o odstranění obsahu sám posoudit, zda předmětný obsah skutečně porušuje práva třetích osob k ochranným známkám či nikoli. Na druhou stranu budou inzerenti muset být opatrnější při formulování svých reklamních sdělení a budou muset postupovat tak, aby uživatelé internetu byli schopni snadno rozlišit, zda inzerované výrobky či služby nabízí vlastník ochranné známky či jiný subjekt. Nyní je zřejmé, že pokud majitelé obchodních značek zjistí porušení svých práv, nemohou se jednoduše obrátit na provozovatele inzertní platformy s nárokem na náhradu škody, ale budou muset své nároky uplatnit přímo vůči inzerentovi. Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., partner 2. Rozsudek ESD ve věci MG Probud: výlučný dopad úpadkového práva státu, v němž se vede hlavní úpadkové řízení Rozsudek Evropského soudního dvora ( Soudní dvůr, ESD ) C-444/07 ze dne 21. ledna 2010 je dalším střípkem do rozšiřující se mozaiky rozsudků, v nichž lucemburští soudci vyjasňují výklad nařízení č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení 4 ( Nařízení ). Nařízení sice nestanoví jednotnou úpravu úpadkového řízení ve všech státech EU (což by vzhledem k odlišnostem národních práv v této oblasti byl úkol vpravdě sysifovský), ale unifikuje pravidla mezinárodního práva soukromého, tj. otázky rozhodného práva, mezinárodní soudní příslušnosti a uznání a výkonu rozhodnutí přijatých v rámci úpadkového řízení. Řízení před Soudním dvorem bylo iniciováno předběžnou otázkou polského soudu Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, který vedl úpadkové řízení proti MG Probud Gdynia sp. z o.o. (dále jen MG Probud ), stavebnímu podniku se sídlem v Polsku, který však v rámci činnosti své pobočky prováděl stavební práce v Německu. Německé soudy navzdory tomuto polskému úpadkovému řízení nařídily obstavení bankovních aktiv výše uvedeného podniku ve výši ,08 eur a zabavení různých pohledávek podniku vůči německým smluvním partnerům. Tato opatření byla přijata v návaznosti na řízení zahájené proti řediteli německé pobočky společnosti MG Probud, neboť ten byl podezřelý z porušení právních předpisů o vysílání pracovníků z důvodu nevyplacení mezd a neodvedení příspěvků na sociální pojištění několika polských dělníků. Německé orgány nebraly na polské úpadkové řízení zřetel i proto, že z předložených dokumentů nebylo zřejmé, zda se jedná o úpadkové řízení, které by mělo být uznáno v Německu na základě přílohy A Nařízení. Polský soud každopádně zpochybnil správnost postupu německých orgánů, neboť polské právo nepřipouští takové obstavení majetku poté, co bylo proti podniku zahájeno úpadkové řízení. Obrátil se proto na ESD s otázkou, jíž se snažil zjistit, zda po zahájení hlavního úpadkového řízení v některém členském státě (daném případě tedy Polsku) jsou příslušné orgány jiného členského státu na základě právních předpisů tohoto jiného státu jednak oprávněny nařídit zajištění majetku dlužníka, jehož úpadek byl zjištěn, který se nachází na území posledně uvedeného členského státu, a jednak odmítnout uznat a případně vykonat rozhodnutí, která se týkají průběhu a skončení úpadkového řízení zahájeného v prvním členském státě. Fakticky šlo tedy o to, zda a v jakém rozsahu váže polské úpadkové právo a rozhodnutí podle něho přijatá německé orgány (a analogicky i orgány jakéhokoliv jiného členského státu včetně ČR) v případě, kdy se hlavní úpadkové řízení vede v Polsku. ESD nejdříve připomněl, že Nařízení rozlišuje dva typy úpadkového řízení. V prvé řadě je to hlavní úpadkové řízení zahájené soudem členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka (Nařízení zakládá vyvratitelnou domněnku, že v případě právnické osoby jsou tyto zájmy ve státě (statutárního) sídla). Hlavní úpadkové řízení má všeobecné účinky, neboť se dotýká majetku dlužníka, který se nachází ve všech členských státech, ve kterých se Nařízení uplatní. Vedle toho může být zahájeno i tzv. vedlejší řízení soudem členského státu, ve kterém má dlužník provozovnu. Toto řízení však má účinky omezené pouze na majetek dlužníka, který se nachází na území daného státu. Navíc v rámci hlavního řízení může správce podstaty vykonávat na území jiného členského státu veškeré pravomoci, které mu jsou svěřeny, zejména dokud v tomto státě není zahájeno jiné úpadkové řízení. ESD tedy podotkl, že pouze zahájení vedlejšího úpadkového řízení může omezit obecnou platnost hlavního úpadkového řízení. ESD zdůraznil, že ať se jedná o hlavní úpadkové řízení nebo o vedlejší úpadkové řízení, na úpadkové řízení a jeho účinky se vztahuje právo členského státu, na jehož území bylo řízení zahájeno. Nařízení demonstrativně vypočítává některé prvky, které se tímto právem řídí. Mezi jinými se podle tohoto práva určuje majetek, který tvoří část majetkové podstaty, oprávnění dlužníka a správce podstaty a účinky úpadkového řízení na řízení zahájená jednotlivými věřiteli. ESD také doplnil, že rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení v jednom členském státě je od okamžiku své účinnosti uznáváno ve všech ostatních členských státech a má bez dalších formálních náležitostí v kterémkoli jiném členském státě stejné účinky jako podle práva státu, který řízení zahájil. I veškerá jiná rozhodnutí, než jsou rozhodnutí týkající se zahájení úpadkového řízení, se rovněž uznávají automaticky. Soudní dvůr dále připomněl, že v duchu zásady vzájemné důvěry mezi soudy členských států uznávají soudy rozhodnutí o zahájení hlavního úpadkového řízení, aniž by byly oprávněny přezkoumávat posouzení učiněné prvním soudem ohledně jeho příslušnosti. Nařízení zná jen dva důvody pro odmítnutí uznání rozhodnutí týkajících se úpadkového řízení. Soudy členských států nejsou v prvé řadě povinny uznávat nebo vykonávat rozhodnutí, která se týkají průběhu a skončení úpadkového řízení, pokud by to vedlo k omezení osobní svobody nebo listovního tajemství. Odmítnout uznat úpadkové řízení zahájené v jiném členském státě nebo vykonat rozhodnutí učiněná v souvislosti s takovým řízením lze také tehdy, pokud by byly účinky tohoto uznání nebo výkonu ve zjevném rozporu s veřejným pořád-

3 kem daného státu, zejména s jeho základními zásadami nebo s ústavními právy a svobodami jednotlivce. V daném případě však nic nenasvědčovalo tomu, že by kterýkoliv z těchto důvodů byl dán. Navíc polský soud byl podle názoru ESD nepochybně příslušný pro zahájení hlavního úpadkového řízení a k přijetí veškerých rozhodnutí, která se týkají průběhu a skončení tohoto řízení. Sídlo společnosti MG Probud je v Polsku a nic nenasvědčuje tomu, že by její hlavní zájmy byly soustředěny jinde. Úpadkové řízení zahájené proti MG Probud je typem řízení, které je uvedeno příloze A Nařízení. Na toto úpadkové řízení a jeho účinky se tedy vztahuje polské právo. Soudní dvůr dále uvedl, že správce podstaty jmenovaný polským soudem za podmínky, že je uveden v příloze C Nařízení, může vykonávat na území jiných členských států všechny pravomoci, které jsou mu svěřeny polským právem, zejména přemístit majetek dlužníka z území členského státu, ve kterém se nachází. Výjimky týkající se věcných práv třetích osob a pracovních smluv nejsou pro daný případ relevantní. Z toho plyne, že úpadkové řízení zahájené v Polsku zahrnuje veškerá aktiva společnosti MG Probud, včetně aktiv nacházejících se v Německu, a polským právem se řídí nejen zahájení úpadkového řízení, ale též průběh a skončení tohoto řízení. Z tohoto důvodu toto právo určuje způsob nakládání s majetkem nacházejícím se v jiných členských státech, jakož i účinky úpadkového řízení na opatření, jejichž předmětem může být tento majetek. A vzhledem k tomu, že polský úpadkový zákon neumožňuje po zahájení úpadkového řízení zahájit proti dlužníkovi řízení o výkon rozhodnutí týkající se majetku spadajícího do majetkové podstaty, nebyly podle Soudního dvora příslušné německé orgány oprávněny nařídit na základě německých právních předpisů exekuční opatření související s majetkem MG Probud nacházejícím se v Německu. Naopak, jejich povinností bylo uznat rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení vydané v Polsku, a to se všemi účinky, které mu přiznává polské právo. Z uvedeného judikátu mimo jiné vyplývá, že nechce-li být věřitel vydán napospas soudu jiného členského státu i ohledně majetku, který má dlužník ve státě bydliště věřitele, měl by se snažit iniciovat tzv. vedlejší úpadkové řízení (nelze-li (již) zahájit v daném státě řízení hlavní). Jak uvedl ESD, pouze vedlejší úpadkové řízení může omezit univerzální pravomoc a působnost, kterou mají soudy hlavního úpadkového řízení a jejich právo. Ve světle Nařízení a jeho výkladu podávaného Soudním dvorem je tak zřejmé, že včasný a vhodně podaný návrh na zahájení úpadkového řízení může mít pro podobu úpadkového řízení a postavení věřitele zásadní význam. JUDr. Petr Bříza LL.M., koncipient 3. Prvé skúsenosti s procesom urovnania v prípadoch dohôd obmedzujúcich súťaž na Slovensku V priebehu uplynulého roka uzavrel Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad ) dva prípady dohôd obmedzujúcich súťaž formou urovnania konaním obdobným konaniu o urovnaní, ako bolo zavedené Nariadením komisie (ES) č. 622/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 773/2004, pokiaľ ide o vedenie konania o urovnaní v prípadoch kartelov (ďalej len urovnanie ). Vzhľadom na absenciu príslušnej právnej úpravy v zákone č. 136/2001 Z.z., o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len Zákon ), je urovnanie formálno-právne riešené ako prostredníctvom aplikácie ustanovenia 38 ods. 10 Zákona uplatnením poľahčujúcich okolností, keď úrad vo výške pokuty zohľadní najmä aktívnu spoluprácu účastníkov dohody s úradom, uznanie a odstránenie porušenia Zákona ešte pred ukončením konania. Použitie postupu urovnania poukazuje na pragmatický prístup úradu k riešeniu málo závažných porušení protimonopolných predpisov, keď úrad vychádza z toho, že primárnym cieľom ochrany súťaže nie je potrestanie podnikateľov, najmä v prípadoch menej závažných porušení, ale fungovanie súťaže na trhu, ktorá sa pozitívne prejaví u spotrebiteľov. Návrh na uzavretie konania urovnaním môže prísť tak zo strany úradu, ako aj zo strany účastníkov konania. Je však samozrejme na zvážení úradu, či považuje predmetné porušenie zákona za vhodné pre použitie postupu urovnania. Samotný proces spočíva v intenzívnej komunikácii účastníkov konania s úradom, pričom všetci účastníci protisúťažnej dohody musia: - spolupracovať s úradom pri konaní; - písomným vyhlásením uznať porušenie zákona; - odstrániť porušenie zákona pred skončením konania; - akceptovať výšku pokuty určenú úradom; - zaviazať sa, že nevznesú námietky proti záverom úradu uved ným vo výzve pred vydaním rozhodnutia a že nepodajú opravný prostriedok proti rozhodnutiu; - po vydaní rozhodnutia sa vzdať práva podať rozklad proti ro hodnutiu. Na druhej strane úrad vopred rámcovo indikuje účastníkom konania výšku pokuty, ktorú hodlá uložiť, ak strany dodržia vyššie uvedené záväzky, pričom jej výška môže byť až o 50 % nižšia oproti pokute udelenej v štandardnom konaní určenej podľa metodického pokynu o postupe pri určovaní pokút zverejneného na webovej stránke úradu. Samozrejme záväzok úradu o výške pokuty a záväzok účastníkov konania o nenapadnutí rozhodnutia opravným prostriedkom sú pri absencii konkrétnej právnej úpravy viac v rovine gentlemanskej dohody, teda s diskutabilnou právnou vynútiteľnosťou. Na druhej strane táto dohoda sa tvorí počas celého priebehu konania v intenzívnej komunikácii medzi úradom a účastníkmi konania, a účastníci konania teda majú presnú predstavu o obsahu výzvy pred vydaním rozhodnutia, ako aj o rámcovej výške pokuty. Výrazná redukcia sankcie spravidla bude pre účastníkov konania dostatočnou motiváciou nevyužiť možnosť podať opravný prostriedok a tak dovŕšiť proces urovnania. Napriek tomu formalizácia procesu urovnania v protimonopolnom konaní by bola prínosom najmä z hľadiska právnej istoty tak na strane účastníkov konania, ako aj na strane úradu. Zo strany úradu sa v pripravovanej novelizácii Zákona uvažuje so zavedením inštitútu urovnania s tým, že zákonná úprava bude obsahovať len základný rámec a samotný procesný postup urovnania by mal byť podrobnejšie upravený v metodickom pokyne, podobne ako pri úprave leniency programu alebo pri postupu ukladania podmienok a povinností pri koncentráciách. Po prvých skúsenostiach s procesom urovnania možno konštatovať, že zavedenie procesu urovnania je pre účastníkov dohôd obmedzujúcich súťaž prínosom, zvlášť v jednoduchých prípadoch menej závažných porušení zákona, kde je porušenie zrejmé, avšak k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž došlo často viac neznalosťou účastníkov ako úmyslom poškodiť súťažné prostredie. Mgr. Andrej Šoltýs, advokát

4 4. Jak chráníte svá data? 5. Hospodářská soutěž: Nové nařízení Evropské komise o blokových výjimkách V únoru zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů ( Úřad ) svou Výroční zprávu za rok 2009 a shrnul v ní, kromě jiného, stav ochrany osobních údajů v České republice a taktéž upozornil na nejčastější problémy, na které inspektoři Úřadu narazili při kontrolách dodržování zákona o ochraně osobních údajů. Jedním z problémů je stále nedostatečné zajištění bezpečnosti osobních údajů, které správce či zpracovatel zpracovává o jiných osobách. Dle článku 17 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů musí správce přijmout vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, zejména pokud zpracování zahrnuje předávání údajů v síti, jakož i proti jakékoli jiné podobě nedovoleného zpracování. Tato opatření mají zajistit, s ohledem na stav techniky a na náklady na jejich provedení, přiměřenou úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům vyplývajícím ze zpracování údajů a z povahy údajů, které mají být chráněny. Uvedené ustanovení směrnice bylo do českého zákona o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) vtěleno do 13, na jehož nedostatečné dodržování Úřad v poslední době upozornil. S ohledem na obecnou definici potřebnosti zabezpečení, pracující s pojmem přiměřené, nelze bohužel vytvořit univerzální radu ke splnění požadavků 13 zákona o ochraně osobních údajů. Je však zřejmé, že pokud jsou zpracovávány osobní údaje ve větším počtu (např. rozsáhlé databáze zákazníků, zaměstnanců) a navíc elektronicky, nebude již dostačujícím opatřením ústní pokyn zaměstnanci, ať dá na ty údaje pozor. V závislosti na komplexnosti zpracování osobních údajů společností je nejvhodnějším prostředkem tzv. bezpečnostní směrnice, která stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů, oprávnění konkrétních osob, prostředky zabezpečení, ale taktéž postupy pro vyřizování případných stížností subjektů údajů nebo pro případ ztráty či zničení osobních údajů. Dobře navržená bezpečnostní směrnice umožní škálovatelnost i specifické úpravy interního systému zpracování osobních údajů, například pro skupinu citlivějších údajů, které je potřeba chránit daleko důkladněji. Ať už zpracováváte osobní údaje pouze příležitostně, nebo plánujete rozsáhlé marketingové využití kontaktů svých zákazníků, nezapomeňte pamatovat na bezpečnost osobních dat, jejíž nedodržení se může díky pokutám od Úřadu prodražit. A potřebujeteli poradit, s důvěrou se na nás obraťte. Mgr. Richard Otevřel, advokátní koncipient Evropská komise nedávno dokončila revizi svého stávajícího nařízení č. 2790/99 o blokových výjimkách pro vertikální dohody a dne 20. dubna 2010 vydala s platností od 1. června 2010 na dalších deset let novou blokovou výjimku pro vertikální dohody. Toto nařízení, které bylo publikováno v Úředním věstníku 23. dubna, je doprovázeno rovněž zrevidovanými pokyny. Důvodem přijetí nové blokové výjimky byla potřeba reagovat na ekonomický vývoj v posledních 10 letech. Nová bloková výjimka je založena na stále platném principu, který přepokládá, že soutěžitelé mají plnou volnost rozhodovat o způsobu distribuce svého zboží a služeb. Tato svoboda bude i nadále limitována tzv. tvrdými omezeními hospodářské soutěže spočívajícími zejména v dohodách o určování cen, rozdělování trhů či klientů apod., jež zůstávají bezpodmínečně zakázána. Druhým kritériem pro aplikaci blokové výjimky zůstává i nadále tržní podíl, který na relevantním trhu nesmí přesáhnout hranici 30 %. Nové nařízení Komise zavádí kritérium 30% hranice tržního podílu ve stejném rozsahu i pro distributory a maloobchodníky, což představuje jeden z hlavních přínosů revize. Pozitivní dopad se očekává zejména u malých a středních podniků, které by byly za jiných okolností z trhu vyloučeny. Vyšší tržní podíl nebude ani po účinnosti nového nařízení znamenat automatický zákaz příslušné dohody. Bude naopak nezbytné vždy prozkoumat, zda ujednání omezující soutěž jsou (zejména) ekonomicky odůvodnitelná, jinými slovy zda jsou dány podmínky pro přímou aplikaci samotné Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Nově se bloková výjimka přímo zabývá prodejem zboží a služeb přes internet. Distributorům je garantována volnost prodávat své zboží jak prostřednictvím tradičních kamenných obchodů, tak i prostřednictvím internetových portálů. U selektivní distribuce tak výrobci nejsou oprávněni distributory omezovat stran množství zboží prodaného přes internet ani účtovat vyšší ceny za zboží prodané on-line. Doprovodné pokyny dále upřesňují pojmy aktivní a pasivní prodej v rámci výhradní distribuce. Dále by po novele nemělo být možné, aby byl nákup zboží ukončen anebo zákazník přesměrován na jinou webovou stránku poté, co po zadání identifikačních čísel platební karty vyjde najevo, že pochází z jiného státu než provozovatel příslušného e-shopu. Odborná veřejnost a zejména pak podnikatelé si od této novely jedné z nejvýznamnější blokových výjimek slibují větší flexibilitu v obchodních vztazích při zachování účinné hospodářské soutěže. Věřím, že nová bloková výjimka i přes intenzivní diskuse, které v současné době probíhají, výrazně přispěje k dosažení tohoto cíle. Mgr. Václav Audes, advokát

5 6. Rozsudek ESD ve věci Plus: podnikatelům nelze paušálně zakázat, aby podmiňovali účast spotřebitele ve výherní loterii koupí zboží nebo služby V rozsudku C-304/08 ze dne 14. ledna 2010 Evropský soudní dvůr ( Soudní dvůr, ESD ) dále přispěl k vyjasnění působnosti směrnice o nekalých obchodních praktikách. 5 Tato směrnice vymezuje postupy, které podnikatelé nemohou používat v rámci propagace, prodeje nebo dodání zboží nebo služby spotřebiteli. Cílem směrnice je zakázat taková jednání, která zájmy spotřebitele poškozují. Směrnice pro ně používá označení nekalé obchodní praktiky. Podle čl. 5 odst. 2 směrnice je obecně nekalou obchodní praktikou takové jednání, které je (i) v rozporu s požadavky náležité profesionální péče a (ii) podstatně narušuje nebo je schopné podstatně narušit ekonomické chování průměrného spotřebitele, který je jeho působení vystaven nebo kterému je určeno, nebo průměrného člena skupiny, pokud se obchodní praktika zaměřuje na určitou skupinu spotřebitelů, ve vztahu k danému zboží nebo službě. Daný případ posuzovaný Soudním dvorem se týkal obchodního řetězce Plus, který v SRN zahájil reklamní kampaň Ihre Millionenchance ( Vaše milionová šance ), v rámci níž byla veřejnost vyzvána, aby nakupovala výrobky prodávané v jeho obchodech za účelem sbírání bodů. Po nasbírání 20 bodů se spotřebitelé mohli bezplatně účastnit slosování Deutscher Lottoblock (národní sdružení 16 loterijních společností) dne 6. listopadu 2004 nebo dne 27. listopadu Tzv. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ev (německé sdružení pro boj proti nekalé soutěži) považovala toto jednání za nekalou praktiku ve smyslu německého zákona, který zakazuje podmiňovat účast spotřebitelů na výherní hře koupí zboží, a tak navrhla u příslušného německého soudu, aby společnosti Plus nařídil zdržet se uvedené praktiky. Celá věc se k Evropskému soudnímu dvoru dostala prostřednictvím předběžné otázky, v níž se německý Spolkový soudní dvůr tázal, zda směrnice o nekalých obchodních praktikách brání takové vnitrostátní právní úpravě, která zásadně zakazuje obchodní praktiky, při kterých je účast spotřebitelů na soutěži o ceny nebo na výherní hře podmíněna koupí zboží nebo využitím služby, aniž by přitom tato vnitrostátní úprava brala v úvahu konkrétní okolnosti každého jednotlivého případu. ESD na základě dále uvedené argumentace došel k závěru, že ano. ESD nejdříve uvedl, že vzhledem k širokému vymezení pojmu obchodní praktiky uvedená reklamní kampaň nepochybně spadá do působnosti dotčené směrnice. Dále zdůraznil, že směrnice představuje plnou harmonizaci úpravy nekalých obchodních praktik a členské státy tudíž nemohou přijmout více omezující opatření, než jaká jsou stanovená uvedenou směrnicí, a to ani s cílem dosáhnout vyšší úrovně ochrany spotřebitelů. ESD zdůraznil, že pouze 31 obchodních praktik taxativně vypočtených v příloze I směrnice je považováno za nekalé za všech okolností. Veškeré ostatní obchodní praktiky je třeba posuzovat případ od případu, a to na základě kritérií uvedených v čl. 5-9 směrnice (čl. 6-7 upravují tzv. klamavé praktiky, čl. 8-9 agresivní praktiky ). Tyto v příloze I nevypočtené praktiky jsou v rámci individuálního posouzení zakázány zejména tehdy, pokud s ohledem na své charakteristické rysy a věcné souvislosti vedou nebo mohou vést k tomu, že průměrný spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil. Vzhledem k tomu, že reklamní kampaň společnosti Plus neodpovídala žádnému jednání z přílohy I směrnice, nemůže být takové jednání považováno za obecně zakázané. Taková praktika může být zakázána jen v individuálním případě na základě konkrétního posouzení všech relevantních věcných souvislostí. Soudní dvůr na základě výše uvedeného tedy dospěl k závěru, že daná vnitrostátní úprava je v rozporu s právem EU, neboť paušálně stanovený zákaz nemůže nahradit analýzu nekalé povahy obchodní praktiky ve světle kritérií uvedených v článcích 5 až 9 směrnice 2005/29, která musí být nutně provedena s ohledem na věcné souvislosti každého případu, pokud se jedná o praktiku neuvedenou v příloze I směrnice. Z judikátu tedy plyne, že členské státy nemohou podnikatelům ukládat další obecné zákazy nad rámec 31 jednání uvedených v příloze I dotčené směrnice, přičemž ani nelze tyto zákazy automaticky analogicky rozšiřovat na další podobná jednání. 6 Nekalost jakéhokoliv jednání tam neuvedeného je třeba zkoumat vždy ad hoc, s ohledem na všechny relevantní skutečnosti daného případu. V tomto směru nelze než doporučit, aby plánované obchodní postupy a strategie byly raději předem konzultovány za účelem zjištění jejich (ne)souladu s dotčenou směrnicí, 7 respektive vnitrostátními zákony ji provádějícími, aby se podnikatelé vyhnuli případným sankcím. 8 JUDr. Petr Bříza, LL.M., advokátní koncipient 1 Spojené věci C-236/08, C-237/08 a C-238/08. 2 Článek 5 odst. 1 písm. a) Směrnice 89/104/EHS. 3 Článek 14 Směrnice 2000/31/ES. 4 O.J. L 160/1 ze dne 30. června 2000, v češtině ZV Úř. věst., kap. 19, sv. 1, s Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ( směrnice o nekalých obchodních praktikách ) (Úř. věst. L 149, s. 22). 6 Směrnice v příloze I například zakazuje podnikateli tvrdit, že produkty usnadní výhru ve hrách založených na náhodě. To není to samé jako podmiňovat účast v takové hře koupí výrobku/služby. 7 V ČR je to zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 8 V ČR to může být pokuta až do výše 5 milionů Kč.

6 Advokátní kancelář HAVEL & HOLÁSEK se sídlem v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě a se svými více než 80 právníky, 60 studenty právnické fakulty a celkem více než 200 spolupracovníky je největší českou právní firmou. Kancelář v současné době obsluhuje okolo 500 klientů, z toho více než 20 firem patřících do Czech Top 100. Právníci kanceláře jsou pravidelně uváděni mezi vedoucími či doporučovanými specialisty podle renomovaných mezinárodních ratingových publikací, jako jsou PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts and IFLR 1000; tyto publikace uvádí advokátní kancelář Havel & Holásek jako jednu z nejlepších právních firem pro transakce realizované v České republice v oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a práva obchodních společností, bankovního a finančního práva, práva kapitálových trhů, konkurzu a vyrovnání, stavebního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a řešení sporů. Havel & Holásek je členem prestižní mezinárodní sítě právnických firem State Capital Group, která sdružuje 140 advokátních kanceláří po celém světě s více než právníky. Získaná ocenění za rok 2009 Právnická firma roku 2009 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média - Veřejné zakázky 1.místo mezi domácími právními firmami. 1.místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České a Slovenské republice a střední a východní Evropě. 1.místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice. Člen prestižní mezinárodní sítě právnických firem State Capital Group V případě Vašeho zájmu o bližší informace, kontaktujte prosim přímo Roberta Nešpůrka nebo Petra Břízu Evropské právní aktuality připravuje advokátní kancelář HAVEL & HOLÁSEK zpravidla čtvrtletně nebo podle aktuální situace. Evropské právní aktuality přináší aktuální informace z oblasti práva EU a české legislativy mající k právu EU bezprostřední vztah, které mohou být zajímavé pro české i zahraniční subjekty podnikající v České republice. Účelem tohoto dokumentu a informací v něm obsažených je informovat obecně o vybraných významných legislativních změnách a vývoji judikatury, nikoliv podat jejich vyčerpávající právní rozbor. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost a péče, advokátní kancelář HAVEL & HOLÁSEK doporučuje si před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí na základě informací v tomto dokumentu vyžádat detailnější právní konzultaci. advokátní kancelář Týn 1049/ Praha1 Tel.: Fax: advokátní kancelář Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: advokátní kancelář Zámecká Ostrava Tel.: Fax: advokátska kancelária Apollo Business Center II. Mlynské Nivy Bratislava Tel.: Fax: Všechna práva vyhrazena.

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 V Lucemburku dne 13. května 2014 Tisk a informace Rozsudek ve věci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Jak a proč se vyhnout spamování?

Jak a proč se vyhnout spamování? Jak a proč se vyhnout spamování? Klubový večer WebTop100, Kavárna Mineralia 3. dubna 2014 Zdeněk Kučera Baker & McKenzie, advokát Baker & McKenzie International je švýcarské sdružení právních firem působících

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti

Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti Mgr. Drahomír Tomašuk, advokát Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 27. 2. 2013 Obsah prezentace 1. Co je to cloud computing

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů - 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE Náš přístup k poskytování právních služeb: Komplexní právní služby s vysokým stupněm specializace Zastupování v soudních, správních

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD 22. června 2012 Janusz Tomczak Praha ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Institucionální

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie Monika Matysová Spotřebitel? zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie 70. léta 20. století Pařízský sumnit 1972: Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

Aktuální otázky v právu cestovního ruchu

Aktuální otázky v právu cestovního ruchu Aktuální otázky v právu cestovního ruchu Mgr. Ondřej Nejedlý Mgr. Marie Adamová, LL.M. 25. března 2015 Obsah Reklamace zájezdů I. III. 1. Tržní realita 2. Legislativa 3. Sleva z ceny 4. Náhrada škody 5.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Sportvital Nutrition s.r. o., se sídlem Mokropeská 1799, 252 28 Černošice, identifikační číslo:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti LightBlue, a.s. pro kompletní služby spojené s prezentací na internetu a zprostředkování inzerce na WWW stránkách. I. Smysl a účel všeobecných obchodních podmínek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ Tyto obchodní podmínky upravují proces kontraktace a práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající ze smlouvy, jakož i související skutečnosti,

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 121/03, zahájeném dne 30. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více