Charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika školy"

Transkript

1 Charakteristika školy Základní škola Praha 7, Korunovační 8 Faktultní škola PedF UK Praha a škola aktuálně spolupracující s MF UK Praha, UMPRUM, AVU a FTVS 1. Areál školy Naše škola sídlí ve velkoryse pojaté budově postavené roku Budova je světlá a příjemná, třídy větráme přes chodby do klidného vnitrobloku. Třídy, které jsou orientovány do ul. Korunovační, jsou díky kvalitním oknům (celková výměna oken v budově r. 2008) dokonale zvukově izolovány. Druhý trakt budovy je orientován do klidné ul. Sládkova s minimálním dopravním ruchem. Ve vnitrobloku školy najdete 2 víceúčelová hřiště a zatravněný relaxační koutek. Tato hřiště využíváme o velkých přestávkách, pro činnosti školní družiny, výuku Tv a pro mimoškolní zájmové činnosti. Vybavení školy je v mnoha ohledech nadstandardní. Ve III. patře se nachází krásný výtvarný ateliér se zázemím. Ve II. patře školní aula, kde pořádáme kulturní představení, oslavy, celoškolní akademie, hudební koncerty, v odpoledních a večerních hodinách využívá aulu taneční studio. V II. patře dále najdete kmenové třídy 2. stupně a jazykovou učebnu a víceúčelovou učebnu s interaktivní tabulí. V I. patře kromě kmenových tříd najdeme také moderní počítačovou pracovnu s možností velkoplošné projekce, kabinet rozšířené péče, kde probíhá individuální a skupinová výuka žáků, kteří vyžadují rozšířenou péči, odbornou učebnu přírodních věd a učebnu Fyziky. Ta je vybavena interaktivní tabulí a řadou pomůcek pro pokusování, demonstrace a laboratorní práce. V přízemí školy se nachází moderní stravovací provoz (kompletní rekonstrukce 2010), moderní kuchyňské studio (výuka Pracovních činností), tělocvična s malou gymnastickou cvičebnou (rekonstrukce 2010), 2 herny školní družiny se zázemím a samostatným vchodem na školní hřiště. V suterénu budovy se nachází moderní školní kuchyně (rekonstrukce 2010), školní sauna a skladové zázemí školy. 2. Charakteristika pedagogického sboru Kolektiv pedagogů není fluktuační, o žáky se tudíž starají zkušení pedagogové, kteří jsou podporováni odborníky především z oblasti tzv. speciální péče (2 speciální pedagogové) a 2 asistenti pedagoga. Tito zajišťují kvalitní podporu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Věkovou strukturu a odbornost pedagogického sboru včetně personálních obměn popisujeme každý rok ve výroční zprávě o činnosti školy. Podstatným rysem našeho pedagogického sboru je kontinuální vzdělávání, naše škola je vzdělávacím centrem komunity Tvořivých škol a tudíž se ve škole kontinuálně odehrává řada vzdělávacích akcí i akcí zaměřených na osobnostní rozvoj učitelů. Činnost vzdělávacího centra je dlouhodobě podporována evropskými strukturálními fondem, MŠMT a Magistrátem HLMP. Standardní je účast pedagogů na vzdělávacích akcích pořádaných o víkendech a o prázdninách (tzv. Letní školy TŠ). Někteří naši učitelé jsou také lektory Tvořivé školy, pořádají ukázkové hodiny pro své kolegy a studenty, publikují a jsou autory učebnic a učebních pomůcek. V naší škole se též odehrávají pracovní kongresy Tvořivé školy, celostátní kongres v roce 2009 za účasti ministra školství. V naší škole se objevují poměrně často studentky a studenti vysokých škol. Byli jsme počátkem 90. let první základní fakultní školou v Praze 7. Dnes spolupracujeme nejen s Pedagogickou fakultou UK, ale i s dalšími VŠ, např. s AVU, UMPRUM, MF UK a dalšími. Studenti u našich fakultních učitelů plní své pedagogické praxe, ale realizují zde i výzkumné projekty, náslechy, dotazníková šetření a falší formy přípravy pro učitelské povolání. S pražskými vysokými školami máme dlouhodobě i jiné formy spolupráce, např. národní a mezinárodní projekty, společné výstavy výtvarných prací, participujeme na přípravě mezinárodních kongresů a setkání učitelů EU. 3. Charakteristika žáků Ve školní m roce 2010/2011 má škola 220 žáků a ti jsou ve 12 třídách. Průměrný počet žáků ve třídách je cca 17. Školu navštěvují především žáci ze spádové oblasti školy, tzn. z horní Letné. Kromě nich navštěvuje školu i řada žáků z ostatních spádových oblastí škol P-7, ale i žáci, kteří do školy dojíždějí ze Středočeského kraje, stabilně žáků. Jako důvod rodiče uvádějí kvalitu školy a nedostupnost této kvality v místě bydliště. Školu navštěvuje též poměrně stabilně cca 15 žáků cizinců, všichni v současné době ze států mimo území EU. Školu navštěvuje též stabilně cca 30 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (běžný průměr na běžné ZŠ), především žáci s lehčím dílčím oslabením (dyslexie, dysgrafie). Škola není zaměřena na vzdělávání těchto žáků, ale má v této oblasti díky dlouhodobě budovanému a kvalitnímu systému rozšířené péče výborné výsledky. I když je složení našich žáků poměrně různorodé a žáci naší školy mají různé nadání a studijní výsledky, nevyhýbáme se celostátním srovnávacím testům, olympiádám a soutěžím. Zde pravidelně dosahujeme velmi dobrých, někdy i vynikajících výsledků. (umístění žáka na předním místě v celostátním kole olympiády v Aj r. 2010). Naše škola je pravidelně zvána partnerskými VŠ k účasti na mezinárodních projektech, zaměřených především na využití počítačů ve výuce (Tempus, Shool plus a další).

2 4. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Ve škole je dlouhodobě funkční školská rada, která diskutuje všechny podstatné problémy školy, k jednání jsou zváni zástupci rodičů ze všech tříd. V oblasti prevence sociálně patologických jevů a v oblasti rozšířené péče spolupracujeme s řadou odborníků, odd. prevence Policie ČR (preventivní programy), Pedagogicko psychologickou poradnou - (víkendové akce pro děti, sociometrie tříd), dále spolupracujeme na projektu Bezpečné cesty do školy s Magistrátem HLMP o.s.pražské matky), v minulých letech jsme realizovali např. projekt Sedmero krkavců (o.s. Ornita a za podpory MČ Praha 7a Magistrátu HLMP), preventivní přednášky pro žáky Prevence AIDS (Česká společnost AIDS Pomoc o.s.), preventivní přednášky proti kouření (Liga proti kouření), nyní aktuálně preventivní program pro kolektivy tříd se zaměřením na klima v kolektivu a předcházení šikaně, násilí atd. (Pyramidas o.s.). 5. Školní družina a její činnost Školní družinu navštěvuje téměř 100% žáků 1. stupně (1. 5. roč.), provoz je od 6.30 do 18 hod., žáci jsou rozděleni do 4 oddělení. Disponujeme dvěma prostornými hernami a v rámci družiny jsou žáci v rámci budovy převáděni na další mimoškolní aktivity. Tradičně školní družina pořádá v průběhu školního roku řadu akcí pro děti, např. oslavy narozenin koncem každého měsíce, návštěvy solné jeskyně od října do března, masopustní průvod do Stromovky, vítání jara ve Stromovce, nastudování / dramatizaci textů a produkci na celoškolní akademii, kurzy in-line bruslení a celodenní výlety. Pravidelně jsou zařazeny procházky do přírody, relaxace a volný program (možnost, čtení, hry, kreslení, malování atd.). 6. Kroužky a mimoškolní činnost Škola pořádá v rámci doplňkové činnosti v budově školy výtvarné kluby pro cca 35 žáků roč. a hudební kurzy (hra na hudební nástroj a hudební nauka) též pro žáky roč. Celkem tyto kurzy vede 5 7 zkušených lektorů). Vychovatelky školní družiny nabízejí a vedou kroužky např. on-lina bruslení, míčové hry, tanec a další. V budově školy působí několik dalších subjektů, které nabízejí kvalitní mimoškolní činnost pro žáky školy i pro širokou veřejnost. Snažíme se o spolupráci s partnery, kteří dlouhodobě nabízejí kvalitní program. V současné době ve škole v rámci mimoškolních aktivit: keramická dílna, kurzy moderního tance taneční škola D4U, tenisová škola Talent, kurzy angličtiny The Villa, sportovní a pohybové aktivity Dům dětí Praha 7, relax. fotbal agentura Kroužky, ale také kurzy pro dospělé, např. u nás působí významné vzdělávací instituce Česká grafologická komora, Dys-centrum Praha a další. Další informace: Cíle školy Naše škola je zakládající školou sítě tzv. Tvořivých škol. Vzdělávací program Tvořivá škola nabízí konkrétní postupy, jak vytvářet a v praxi realizovat smysluplný a kvalitní školní vzdělávací program. Náš školní vzdělávací 3in, který je přímo inspirován a odvozen od ŠVP Tvořivá škola. Tvořivá škola čerpá z odkazu J. A. Komenského, reformní pedagogiky české činné školy (práce prof. Drtiny, dr. V. Příhody, dr. J. Uhera, O. Chlupa, J. Úlehly, E. Strnada, S. Vrány a mnoha dalších), ze současných výzkumů vzdělávání a především z mnohaletých zkušeností českých učitelů. Základem metodiky Tvořivé školy je soubor konkrétních činnostních postupů, které podporují zapojení všech žáků do výuky, dávají jim prostor k samostatným úvahám, tvorbě vlastních otázek a objevování poznatků. Za velmi důležité pokládáme, že činnostní učení vede nejen pochopení a trvalému osvojení učiva, ale zároveň k rozvoji logického myšlení, komunikace a všech dalších klíčových kompetencí. K základním principům činnostního učení patří: - vyučovat prostřednictvím vlastní činnosti žáků, využívat smyslové poznání a zkušenosti žáků - využívat objevování, vlastní tvořivosti a vynalézavosti žáků - vycházet ze životních situací, podporovat u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi - dát žákům přiměřený čas k učení a vést je k dokonalému zvládnutí učiva (trvalému osvojení vědomostí) - vytvářet projekty pro jednotlivé ročníky s využitím mezipředmětových vztahů - učit žáky pracovat s informacemi, nahlížet souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, rozumět grafům, diagramům, tabulkám,... - volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení (dialog, kooperace) - vést žáky k vlastní organizaci učení - využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků

3 - organizovat práci žáků ve skupinách - poznávat (diagnostikovat) žáky, jejich potřeby a schopnosti a na tomto základě volit nejvhodnější přístupy - organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě - využívat vhodných metodických materiálů (učebnic, metodik, pracovních sešitů a didaktických pomůcek) Kvalita školy bývala v minulosti často velmi zjednodušeně vnímána jako schopnost maxima deváťáků uspět u přijímacích zkoušek na prestižní střední školy a být přijati. My dnes vnímáme "kvalitu školy" jako poměrně složitý soubor schopností školy v několika oblastech: - schopnost školy přitáhnout a udržet a podporovat učitele, kteří se chtějí celoživotně vzdělávat, kteří jsou schopni sdílet společné hodnoty s ostatními a spolupracovat s nimi, kteří jsou každý den poctivě připraveni na výuku a jsou schopni každou vyučovací hodinu realizovat v maximální kvalitě, kteří disponují širokým rejstříkem efektivních výukových metod, kteří jsou schopni vnímat individuální dispozice a nadání jednotlivých dětí a pracovat s nimi podle jejich potřeb, tak aby v nich rozvíjeli co je možné, ne to ubíjeli - schopnost učitelů tvořivě přistupovat ke vzdělávacímu programu školy a schopnost brát na sebe zodpovědnost za věcnou správnost, přiměřenost výuky, ze adekvátnost a efektivitu didaktických a metodických postupů, ale především zodpovědnost za výsledný efekt, tzn. za úroveň dosažených vědomostí, dovedností a kompetencí žáků - schopnost školy budovat kvalitní zázemí pro učitele a žáky, potažmo pro jejich společné činnosti, zároveň schopnost toto zázemí maximálně využít, moderní a funkční zázemí je v našich podmínkách věcí delšího vývoje, ale můžeme se pochlubit, že jsme velmi dobře vybavenou školu v oblasti moderních výukových technologií

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 TATO ŠKOLA JE PARTNEREM V PROJEKTU ESF JPD 3 SPOLUPRÁCE A INSPIRACE Tento projekt byl podpořen z evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy Základní škola, Praha

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více