EUROOKNA IV-68, IV-78, IV-78 AL, VCHODOVÉ DVEŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROOKNA IV-68, IV-78, IV-78 AL, VCHODOVÉ DVEŘE"

Transkript

1 EUROOKNA IV-68, IV-78, IV-78 AL, VCHODOVÉ DVEŘE Rozsah použití Návod na montáţ je určen pro pracovníky, kteří zajišťují montáţ eurooken a vchodových dveří vyrobených ve společnosti ISOTRA a.s. Cíl montáže Zajistit spokojenost zákazníka dokonalým usazením a fixaci výrobku do stavebního otvoru a jeho seřízením tak, aby nedošlo k jeho poškození a byla zajištěna funkce výrobku (eurookno a vchodové dveře se musí lehce ovládat a volně pohybovat v rámu). Příprava montáže Výrobky se uloţí na čistou plochu poblíţ montáţního otvoru, tak aby nedošlo k jeho znečištění a poškození. Zkontrolují se rozměry a připravenost stavebního otvoru. Připraví se montáţní materiál (kotvící materiál, stavěcí klínky, pomocné paţení, rozpěry). Vyznačí se vodorovná (referenční) rovina na špaletách a otvorech k usazení výrobků do stejné výšky. Montáž kotvení Na boční sloupky rámu se připevní pomocí vrutů do dřeva (5x40, s povrchovou úpravou) montáţní kotvičky (pozinkované plechy min. tl. 1,5 mm). Kotvičky se upevňují ve vzdálenosti 600 mm od sebe. Rám musí být ukotven na kaţdé straně špalety minimálně dvěma kotvičkami. Usazení rámu Rám se pečlivě olepí speciální ochrannou páskou a vloţí do otvoru (na venkovní stranu se pouţije páska šířky 80 mm). Pro stabilizaci a dokonalé usazení ve svislé i vodorovné rovině se pouţije podloţení dřevěnými klíny tak, aby rámy byly ve stejné výšce (podle vyznačené referenční roviny). Současně musí být rám osazen souměrně od hran špalet a rovnoběţně se zdí (ve stanovené hloubce osazení od venkovní zdi). Zkontroluje se vodorovná a svislá rovina osazeného rámu pomocí vodováhy libely. Pokud rozměr rámu přesahuje rozměr 1,5m, musí se pouţít pomocné paţení!!! Kotvení rámu Rám musí být upevněn natolik pevně, aby dostatečně fixoval okno a vchodové dveře jiţ bez zapěnění polyuretanovou pěnou. Rám se ukotví pomocí montáţních kotviček. Na kotvení rámu ke zdivu se pouţijí vţdy doporučené kotevní prvky podle druhu zdiva. Přes plechy se provrtají otvory do zdi tak, aby byly vţdy v pevném materiálu. U rámů, jejichţ šířka nebo výška dosáhne délku 1,5 m a větší, se tato strana musí fixovat do zdiva přes rám (uprostřed rozměru) doporučeným kotvícím prvkem, který zabrání moţné deformaci rámu způsobené tlakem izolační pěny. Vhodné je umístění fixace pod protiplechem zámku a rámovým uzávěrem. V případě Platnost návodu:

2 technického řešení okna, kde není moţné kotevní prvek takto skrýt, pouţije se v rámu ochranná krytka vhodné barvy. Po ukotvení rámu se proměří vnitřní světlost rámu. Pokud došlo k neţádoucímu prohnutí rámu, provede se jeho vyrovnání úpravou fixace, případně pomocí vhodných rozpěr, klínů a podloţek.!!! POZOR - zabránit poškození výrobku!!! Pro vrtání do zdiva se doporučuje pouţívat vrtáky s profilovaným tvrdokovovým břitem (nabroušená vodící špička). Pro vrtání do cihly Porotherm se nedoporučuje pouţívat příklepu na vrtačce. DOPORUČENÉ KOTEVNÍ PRVKY zdivo pro montážní kotvičky pro fixaci přes rám plná cihla beton cihla Ytong cihla Porotherm turbošroub min. délky 72 mm plastová hmoţdinka min. 8 x 40 mm s vrutem 4 x 45 mm naráţecí plastová hmoţdinka min. 8 x 40 mm plastová hmoţdinka min. 8 x 40 mm s vrutem 4 x 45 mm turbošroub min. délky 72 mm naráţecí plastová hmoţdinka min. 8 x 40 mm plastová hmoţdinka min. 8 x 40 mm turbošroub min. délky 132 mm naráţecí plastová hmoţdinka min. 8 x 130 mm turbošroub min. délky 152 mm s vrutem 4 x 45 mm turbošroub min. délky 92 mm turbošroub min. délky 182 mm ocelová rozpínací hmoţdinka min. délky 80 mm ocelová rozpínací hmoţdinka min. délky 180 mm Nasazení křídla, seřízení, kontrola funkčnosti Vloţíme křídlo, namontujeme chybějící kování (klika) a odzkoušíme otevírání a zavírání. Křídlo musí jít lehce zavírat a zůstat v kaţdé otevřené poloze zcela volně. Případné nesrovnalosti doladíme a případně seřídíme kování. Fixační vypěnění mezery rám zdivo pěnou PUR Rám utěsníme polyuretanovou pěnou. Pěnu před pouţitím důkladně protřepeme a dodrţujeme návod k pouţití. Důleţité je, aby pěna před aplikací měla teplotu cca 20ºC a teplota okolí neklesla pod 5ºC. Chladnější počasí prodluţuje čas nutný k vytvrdnutí. Pěnu nanášíme rovnoměrným pohybem tak, aby nedošlo k potřísnění výrobku (toto znečištění nelze později odstranit). Po vytvrdnutí přebytečnou pěnu odřízneme a odstraníme ochrannou pásku. Specifika kotvení oken Kotvení rámu pro okna vyšší nebo širší neţ mm a balkónové dveře Z důvodů zamezení průhybu je nutné pouţívat fixaci rámu do zdi pomocí dlouhých vrutů s hmoţdinkou nebo turbošroubů, příklady viz.vyobrazení Platnost návodu:

3 Kotvení rámu pro trojúhelníková a lichoběžníková okna Spodní část rámu okna se usazuje do roviny!!! POZOR okno se usazuje i s křídlem!!! Pomocí klínků je nutno ustavit rám do otvoru tak, aby se křídlo volně pohybovalo v rámu.!!! POZOR v této fázi se nepouţívají seřizovací šrouby kování!!! Dále postupujeme standardním způsobem. Kotvení sestav oken Jednotlivé rámy se spojí k sobě v sestavu pomocí dvou per a staţením šrouby (u zalomených sestav se takto spojí s rohovými sloupky). Pera nesmí být dělená v jednom místě (ve vedlejších dráţkách) a musí být průběţná po celé výšce spoje. U rovných sestav se pery propojí sousední rámy v horní i dolní části. Šrouby potřebné pro staţení sestav se umístí pod rohová loţiska a rámové uzávěry, aby nenarušovaly vzhled okna. V případě montáţe pevných oken zasklívaných na stavbě se šrouby umístí do dráţky na sklo. Navíc se kaţdé pole sestavy nahoře fixuje (pro zamezení průhybu) doporučenými kotevními prvky (středu rámu). Spára se utěsní z pohledových stran (po nastříkání separačním roztokem) transparentním silikonem a setřete stěrkou. Platnost návodu:

4 Nastavení jednotlivých dílů kování Svěšování / zavěšování křídla Svěšení: Při uzavřeném křídle vytáhnout loţiskový kolík směrem dolů. Zavěšení: Nasadit křídlo na čep, zavěsit, dovřít (neuzavírat klikou). Zasunout loţiskový kolík směrem nahoru. Seřízení polohovací pojistky Povolit šroub, pohyblivou částí posunout směrem nahoru nebo dolů a šroub utáhnout. Vrácení pojistky do středové polohy: 1. Pomocí imbus klíče stlačit pruţinu. 2. Protikus polohovací pojistky dát do středové polohy. V případě chybného nastavení polohy kliky stiskněte při pootevřeném křídle pojistku - klikou pak lze pohnout do libovolné polohy. Možnosti seřízení křídla - zvedání popř. spouštění křídla na nůţkách Šestihranný klíč M4, úhelníkové nůţky - přítlak křídla na nůţkách Šestihranný klíč M4 - nastavení spodního rohového loţiska i přítlak Vodorovně i svisle šestihranný klíč M4 Platnost návodu:

5 Montáž dveří - upevnění zárubně do stavebního otvoru pomocí stavěcích klínů (dřevo, plast) - spára pro PU pěnu mm (min 5mm, max 30 mm) - rozepření zárubně + mechanické uchycení (turbo šrouby POSTUP: Připravené dveře vsadíme do stavební otvorové výplně. Zárubeň uchytíme do stavebního otvoru pomocí stavěcích klínů a pomocí vodováhy ustavíme do poţadované polohy. Spára mezi rámem dveří a stavebním otvorem by měla být v rozmezí 10-15mm s tolerancí +- 5mm (viz obr. 1) Pokud byly dveře před usazením z rámu vysazeny je nutné je nasadit a provést odzkoušení funkčnosti (viz obr. 3) Dřevěné zárubně se mechanicky připevňují 8-10 turbošrouby skrz zárubeň přímo do zdiva stavebního otvoru (viz obr. 2) Platnost návodu:

6 Před aplikací polyuretanové pěny je nutné zárubeň rozepřít minimálně na třech místech v oblasti závěsných pantů (viz obr. 2) Postup aplikace pistolové polyuretanové pěny je obdobný jako u montáţe oken, tj. od zdola vzhůru (viz obr. 4 A, B, C) Aplikace pistolové pěny Protřepanou pistolovou pěnu nasadíme na NBS závit aplikační pistole a povolíme stavěcí šroub v zadní části pistole Polyuretanovou pěnu aplikujeme vţdy směrem od zdola vzhůru Při aplikaci je nutno dbát na správné dávkování pěny do spáry vyplnění cca z 1/3 neboť pěna zvětšuje svůj objem a zcela spáru vyplní Po uplynutí doby nutné k vytvrzení polyuretanové výplně nutno oříznout přebytečnou pěnu odlamovacím noţem a následně upravit vyplněnou spáru zaostáním nebo překrýt obloţkou. Montáţ prahu je závislá na přípravě podlahy, v ideálním případě se podprahový profil zabetonuje, aby byl pevně uchycen. V případě montáţe na stávající podlahu se práh uchytí silikonem. U dvoukřídlých vchodových dveří je nutné vyvrtat díru pro dveřní zástrč. Platnost návodu:

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Vážený zákazníku, dovolujeme si se na Vás tímto obrátit, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých infromací týkajících se montáže,

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

Silniční ocelové otevírací svodidlo GATE GUARD 16 QC úroveň zadržení H2 MANUÁL K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Silniční ocelové otevírací svodidlo GATE GUARD 16 QC úroveň zadržení H2 MANUÁL K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Silniční ocelové otevírací svodidlo GATE GUARD 16 QC úroveň zadržení H2 MANUÁL K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ AGROZET ZS, s.r.o. Šumavská 31 612 54 Brno www.agrozetzs.eu Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 4 2. Popis produktu...

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC Obsah 1. Popis a použití jednotlivých druhů PVC-P fólií Plastiflex... 3 1.1 Plastiflex GF...3 1.2 Plastiflex GLSO... 3 1.3

Více

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o.

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti

Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti. Uložení první vrstvy maltového lože První vrstva POROTHERM 6,5 Ti se usadí stejně jako cihly broušené do maltového lože ze zakládací malty POROTHERM CB. Aby

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ SYSTÉM ESR II

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ SYSTÉM ESR II MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ SYSTÉM SR SR vodoinstalatér MONTÁŽNÍ SYSTÉM SR Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte montáţní návod k montáţnímu systému SR. V montáţním návodu jsou pouţity následující

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (PROFI PROFIL 23-138) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Estetické spojovací kování o průměru 12 mm, zvláště vhodné pro malé korpusy, police a zásuvky. Vysoká bezpečnost díky vnitřnímu a vnějšímu

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

CAPATECT. Capatect Montážní postup

CAPATECT. Capatect Montážní postup CAPATECT Capatect Montážní postup Úvodní poznámka Český Caparol je členem Cechu pro zateplování budov. V tomto návodu na montáž se popisují pracovní postupy při odborném pokládání tepelně izolačních kombinovaných

Více

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click Lindab SRP Click Montážní návod Montáž krytiny Lindab SRP Click Dříve než začnete Před montáží doporučujeme důsledně prostudovat tento montážní návod. Pomůže Vám

Více

Zdicí materiály KERATHERM

Zdicí materiály KERATHERM Zdicí materiály KERATHERM O C Cihly KERATHERM broušené KERATHERM 44 B THERMO KERATHERM 44 B KERATHERM 44 B 1/2 KERATHERM 44 B R KERATHERM 44 B K 1/2 KERATHERM 44 B K KERATHERM 38 B KERATHERM 38 B 1/2 KERATHERM

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ Pro okna a dveře OBSAH 1. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ...4 1.1. Informace o produktech... 5 1.2. Nesprávné používání otvíravých prvků... 5 1.3. Nesprávné používání klik...

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

PORTAL pro dřevěná a plastová okna.

PORTAL pro dřevěná a plastová okna. PORTAL pro dřevěná a plastová okna. Technické informace: ES, HS, PSK PLUS, PS PLUS, FS PLUS, CS. Okenní kování Dveřní kování POSUVNÉ KOVÁNÍ Větrací technika technika pro budovy POSUVNÉ KOVÁNÍ ECO SLIDE

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300 PLUS

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300 PLUS MONTÁŽNÍ NÁVOD NSTLČNÍ RÁM R 5300 PLUS R 5300 PLUS NSTLČNÍ RÁM R 5300 PLUS Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte montážní návod k instalačnímu rámu R 5300 PLUS. V montážním návodu jsou použity

Více

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Obsah 1 Balkónové systémy Cemix obecně... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Použití... 3 1.2 Obecné požadavky na podklad...

Více