O Jiná hlušina neuvedená pod čísly a A Nelze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze"

Transkript

1 SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů anebo na základě laboratorních rozborů O Odpady z těžby rudných nerostů O Odpady z těžby nerudných nerostů O Jiná hlušina neuvedená pod čísly a A O Rudný prach neuvedený pod číslem A O Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem A D O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem O Odpadní písek a jíl O Nerudný prach neuvedený pod číslem A O Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem A O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly a D O Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem D O Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu D O Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly a D O Odpadní plasty (kromě obalů) O Odpad uhličitanu vápenatého O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku A D O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku A D O Odpady konzervačních činidel A O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku A D O Odpady z chemického zpracování A O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku A D O Kaly zeleného louhu ( ze zpracování černého louhu ) A D O Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru A D O Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky O Odpadní kaustifikační kal A D O Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění O Kaly z čištění odpadních vod místě jejich vzniku neuvedené pod číslem A D O Odpadní klihovka a štípenka O Odpad z loužení A D O Činící břečka obsahující chrom A D O Činící břečka neobsahující chrom A D O Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku A D O Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich A D9 vzniku O Odpady usní ( postružiny, odřezky, prach z broušení ) obsahující chrom A O Odpady z kompozitních tkanin ( impregnované tkaniny, elastomer, plastomer ) O Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem O Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem A O Odpady z nezpracovaných textilních vláken O Odpady ze zpracovaných textilních vláken O Odpady jinak blíže neurčené - odpady textilních hmot (pouze na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy) strana 1 (celkem 6)

2 příloha č O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem D A O Kaly z napájecí vody pro kotle A D O Odpad z chladicích kolon A O Asfalt A O Odpad z chladicích kolon A D O Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly a O Struska obsahující fosfor A O Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem A O Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého A O Saze průmyslově vyráběné A O Plastový odpad O Odpady přísad neuvedené pod číslem A O Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem O Pevné odpady neuvedené pod číslem A O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem A O Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem A D O Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem A D O Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem A O Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem A D O Odpadní práškové barvy A O Vodné kaly obsahující keramické materiály A D O Vodné suspenze obsahující keramické materiály A D O Vodné kaly obsahující tiskařské barvy A D O Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem A O Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem A D O Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem A O Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem A D O Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod A D9 číslem O Škvára, struska a kotelní prach ( kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem A ) O Popílek ze spalování uhlí A O Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva A O Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem A O Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem A O Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly , , A O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem A D O Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem A D O Písky z fluidních loží A O Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny A O Odpady z čištění chladicí vody A D O Nezpracovaná struska A O Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem A O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem A O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem A D9 strana 2 (celkem 6)

3 O Jiné kaly a filtrační koláče A D O Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem A O Prach ze spalin neuvedený pod číslem A O Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem A O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem A O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem A O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem A O Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem A D O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem A D O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu A D O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem A D O Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem A O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem A O Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem A D O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem A D O Pecní struska A O Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem A O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem A O Odpadní pojiva neuvedená pod číslem A O Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem A O Pecní struska A O Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem A O Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem A O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem A O Odpadní pojiva neuvedená pod číslem A O Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem A O Odpadní materiály na bázi skelných vláken O Úlet a prach O Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem A O Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem A D O Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem A O Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem A D O Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod A číslem O Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním O Úlet a prach O Kaly a filtrační koláče z čištění plynů A O Vyřazené formy O Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva ( po tepelném zpracování ) A O Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem A O Odpady z glazování neuvedené pod číslem A O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku A D O Odpad surovin před tepelným zpracováním O Odpady z hašení a kalcinace vápna A D O Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly a ) A O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu A D * N Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest O Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem O Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly a O Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem A O Odpadní beton a betonový kal strana 3 (celkem 6)

4 O Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy O Plastové hobliny a třísky O Odpady ze svařování O Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem O Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem * N Brzdové destičky obsahující azbest O Brzdové destičky neuvedené pod číslem O Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem O Anorganické odpady neuvedené pod číslem O Organické odpady neuvedené pod číslem O Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly , nebo O Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů A neuvedené pod číslem O Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod A číslem O Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod A číslem O Beton O Cihly O Tašky a keramické výrobky O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem O Zemina neuvedená pod číslem O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem A * N Izolační materiál s obsahem asbestu O Izolační materiály neuvedené pod čísly a * N Stavební materiály obsahující asbest O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O Jiný popel a struska neuvedené pod číslem A O Jiný popílek neuvedený pod číslem A O Kotelní prach neuvedený pod číslem A O Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem A O Odpadní písky z fluidních loží A O Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné A O Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem A D O Vitrifikovaný odpad O Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu O Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu O Kompost nevyhovující jakosti A O Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu A D O Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu A O Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu A O Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného původu A O Shrabky z česlí O Odpady z lapáků písku O Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů ) strana 4 (celkem 6)

5 O Kaly z čiření vody D O Kaly z dekarbonizace A D O Upotřebené aktivní uhlí A O Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů A O Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů A D O Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem A O Jiné frakce neuvedené pod číslem O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem A D O Nerosty (např. písek, kameny ) O Jiné odpady ( včetně směsí materiálů ) z mechanické odpadu neuvedené pod číslem O Sklo (výhradně pro obsyp plynové drenáže) O Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem A O Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem A D O Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem A D O Sklo (výhradně pro obsyp plynové drenáže) O Zemina a kameny O Jiný biologicky nerozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O Odpad z tržišť O Uliční smetky A D O Odpad z čištění kanalizace D9 Pro všechny výše uvedené odpady je používán před jejich uložením na skládku D 13 úprava složení odpadů tříděním. Pokud je ve u uvedeno nelze, znamená to, že u těchto druhů odpadů nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu. Úprava D 9 fyzikálně-chemická úprava odvodněním není prováděna na skládce, ale pouze takto upravené odpady jsou na skládku přijímány. Odpady v seznamu označené A budou na skládku přijaty výhradně na základě laboratorních analýz dle platné legislativy. strana 5 (celkem 6)

6 Seznam odpadů, které lze přijmout pouze v případě, že není možné jejich další využití dle 11 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech nebo jsou již nevyužitelné O Odpady z lesnictví O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené č * (nevyužitelné) O Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) - biologicky rozložitelný (nevyužitelné) O Odpadní sklo neuvedené pod číslem O Plastové hobliny a třísky O Papírové a lepenkové obaly (nevyužitelné) O Plastové obaly (nevyužitelné) O Dřevěné obaly (nevyužitelné) O Kompozitní obaly (nevyužitelné) O Směsné obaly (nevyužitelné) O Skleněné obaly (nevyužitelné) O Textilní obaly (nevyužitelné) O Plasty (nevyužitelné) O Sklo (výhradně pro obsyp plynové drenáže) O Součástky jinak blíže neurčené O Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly a O Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem ) O Dřevo (nevyužitelné) O Sklo (výhradně pro obsyp plynové drenáže) O Plasty (nevyužitelné) O Papír a lepenka (nevyužitelné) O Plasty a kaučuk (nevyužitelné) O Sklo (výhradně pro obsyp plynové drenáže) O Dřevo neuvedené pod číslem (nevyužitelné) O Textil O Objemný odpad (nevyužitelné) Seznam odpadů využívaných jako technologický materiál O Odpadní sklo neuvedené pod číslem O Pneumatiky O Sklo (výhradně pro obsyp plynové drenáže) O Beton O Cihly O Tašky a keramické výrobky O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem O Sklo (výhradně pro obsyp plynové drenáže) O Zemina neuvedená pod číslem O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem O Sklo (výhradně pro obsyp plynové drenáže) O Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem O Zemina a kameny O Uliční smetky A D9 strana 6 (celkem 6)

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 1.1. Vlastník a provozovatel zařízení, Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti Tel.: 354 432 238, Mobil: 606 606 222, phkovo@phkovo.cz

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 ).

c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 ). Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5251 341 VYHLASKA ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady a 0 zrnene vyhlasky c. 29412005 Sb., o podminkach ukladanf

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace 1 Geologickáčinnost člověka lze rozdělit na: rušivou přenosnou tvořivou 2 Zásahem

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 IV Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Václav Hammer EKOSYSTEM spol.

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Těsnění z expandovaného grafitu ECONGRAPH S ECONGRAPH Fi ECONGRAPH Ti

Těsnění z expandovaného grafitu ECONGRAPH S ECONGRAPH Fi ECONGRAPH Ti P ř e h l e d m a t e r i á l ů p r o v ý r o b u t ě s n ě n í Těsnění z papíru a lepenky Elektrotechnická lepenka Rotěs Z Vulkanfíbr Flesibrex Těsnění z teflonu Flexon Těsnění z plastických hmot Polyethylen

Více

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

Odpadní vody. Škody způsobené odpadními vodami:

Odpadní vody. Škody způsobené odpadními vodami: Odpadní vody Za vodu odpadní je považována veškerá voda, která projde jakýmkoliv výrobním procesem a tímto použitím se změnila její jakost nebo teplota, příp. i jiné vody, odtékající ze sídlišť, obcí,

Více

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní 4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní Nástroje v odpadovém hospodářství, stejně jako ostatní nástroje v ochraně životního prostředí je možné dělit podle různých hledisek. Následující dělení

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více