Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. příspěvkové organizace. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚTÍ Ostrovní 300 okres Litoměřice. Tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. příspěvkové organizace. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚTÍ Ostrovní 300 okres Litoměřice. Tel."

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚTÍ Ostrovní 300 okres Litoměřice Tel.: Vypracoval: Mgr. Václav Hladík ředitel školy Termín vypracování: 12. říjen 2012

2 OSNOVA: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Charakteristika školy 1.3 Zřizovatel 1.4 Součásti školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě 1.7 Údaje o občanském sdružení při základní škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Přehled o chování 5.3 Údaje o zameškaných hodinách 5.4 Údaje o integrovaných žácích 5.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 5.6 Zájmová činnost a vedení kroužků a poraden na škole 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o významných mimoškolních aktivitách 8. Vlastní hodnocení školy 8.1 Pravidla, termíny a důvody autoevaulace 8.2 Podstata a cíle autoevaluace 8.3 Vyhodnocení SWOT analýzy 9. Spolupráce a vzájemné vztahy 9.1 Výchovné poradenství 9.2 Přístup k informacím 9.3 Žákovská a rodičovská iniciativa 9.4 Vztahy zainteresovaných stran 2

3 9.5 Zřizovatel, školská rada 9.6 Klima školy (SWOT analýza) 10. Minimální preventivní program školy 10.1 Základní údaje 10.2 Práce pedagogického sboru 10.3 Přínosné a slabé akce 10.4 Vzdělávací akce 10.5 Spolupráce s rodiči 10.6 Aktivity pro žáky 10.7 Míra naplnění stanovených cílů 11. Úroveň výsledků práce a spolupráce 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 13. Základní údaje o hospodaření školy Rozvaha za rok 2011 a leden až červen 2012 Výkaz zisků a ztráty, náklady a výnosy 2011 a leden až červen 2012 Náklady a výnosy k

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 škola název školy Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice adresa školy ZŠ Štětí, Ostrovní 300, Štětí právní forma příspěvková organizace, zřizovatel město Štětí IČO IZO ZŠ identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Václav Hladík zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Tesařová kontakt tel.: www: zssteti-ostrovni.cz 1.2 Charakteristika školy Škola má právní subjektivitu od , od města Štětí získala objekt do bezplatného nájmu. Je plně organizovaná. Budova je pavilónového typu, třípodlažní, s velkou užitkovou a okrasnou zahradou a sportovním areálem a dopravím hřištěm. Je koncipována jako 27 třídní, má velké množství odborných učeben, 2 tělocvičny, posilovnu, dílny, učebny logopedie a dyslexie, přestávkové plochy pro vyžití žáků o hlavních přestávkách. V pavilonu prvního stupně jsou tzv. respiria prostory před posledními dvěma třídami na každém podlaží vhodná pro relaxaci a odpočinek dětí. Do areálu školy patří školní jídelna s vlastní právní subjektivitou (zřizovatel město Štětí) a speciální škola (zřizovatel kraj) a nově i jedno oddělení mateřské školy pro 20 dětí (zřizovatel město Štětí). Škola již deset let nabízí žákům ze znevýhodněného prostředí a žákům, kteří neuspěli u zápisu do prvního ročníku docházku do přípravné třídy. 1.3 zřizovatel název zřizovatele Město Štětí adresa zřizovatele Mírové náměstí 163, Štětí kontakt tel.: , fax: součásti školy Kapacita Základní škola 750 Školní družina 120 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina Komentář: Součástí školy je jedna přípravná třída s 15 žáky. 4

5 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 36 Odborné pracovny HV, VV, Př, Fy, Ch, Aj, Nj, Kuchyňka, Pč, DAP, posilovna, informatika Multimediální učebna IT pro 25 žáků s připojením na internet Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Respiria, zahrada, hřiště Sportovní zařízení 2 tělocvičny, posilovna, hřiště, dopravní hřiště Dílny a pozemky Ano Žákovský nábytek Každoročně doplňované dle potřeb Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Vyhovující sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Každoročně doplňované dle potřeb, nyní od MŠMT méně finančních prostředků na obnovu Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Každoročně doplňované dle potřeb, nyní od MŠMT méně finančních prostředků na Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj obnovu Každoročně doplňované dle potřeb, nyní od MŠMT méně finančních prostředků na obnovu Každoročně doplňované dle potřeb 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt paní Mgr. Tesařová Dagmar 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace SRPŠ Zaměření Spoluúčast na organizaci akcí školy Kontakt PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP PRO PT ŠVP PRO ZV PRIMA ŠKOLA Zařazené třídy Od září 2007 ŠVP pro předškolní vzdělávání Zavedeno v celé škole 5

6 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 30 Počet učitelů ZŠ 22 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 Učitelka 1,0 10 VŠ 1. stupeň 2 Učitelka 0,6 38 VŠ Bi-PV 3 Učitelka 0, VŠ Př-Z 4 Učitelka 1,0 29 VŠ 1. stupeň 5 Učitelka 0,5 12 VŠ Ch-TV 6 Učitelka 1,0 33 VŠ 1. stupeň 7 Učitelka 1,0 28 VŠ 1. stupeň 8 Učitelka 1,0 31 SŠ Neaprobovaná 9 Učitel 1,0 34 VŠ M-TV 10 Učitelka 1,0 31 VŠ 1. stupeň 11 Učitelka 1,0 29 VŠ ČJ-D 12 Učitelka 1,0 31 VŠ ČJ-D 13 Učitelka 1,0 3 SŠ Neaprobovaná 14 Učitelka 1,0 2 SŠ AJ - SV 15 Učitelka 1,0 5 VŠ ČJ - SV 16 Učitelka 1,0 16 VŠ 1. stupeň 17 Učitel 1,0 6 VŠ 1. stupeň 18 Učitelka 1,0 34 VŠ RJ-FJ-D 19 Učitelka 1,0 2 VŠ D-SV 20 Učitelka 1,0 2 VŠ 1.stupeň 21 Učitelka 1,0 18 VŠ 1. stupeň 22 Učitelka 1,0 14 SŠ Studium PF 23 Vychovatelka 1,0 19 SŠ Vychovatelství 24 Vychovatelka 1,0 13 SŠ Vychovatelství 25 Vychovatelka 1,0 31 SŠ Vychovatelství 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 92 Učitelé 2. stupně 92 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Na škole chybí aprobovaný učitel na výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu Stížnosti v pracovněprávních vztazích nebylo nutné řešit. 6

7 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Vzdělání 1 Školnice 1,0 ZŠ 2 Správce sportovišť 0,5 SŠ 3 Uklízečka 1,0 SOU 4 Uklízečka 1,0 SOU 5 Uklízečka 1,0 ZŠ 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro další školní rok Výsledky přijímacího řízení a) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem b) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště

8 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Nehodnoceno I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A V.B stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznam. Neprospělo Nehodnoceno VI.A VII.A VII.B VIII.A IX.A Celkový přehled Prospělo Prospělo s vyznam. Neprospělo Nehodnoceno Celkem Přehled o chování Celkový přehled: 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň 1 3 Celkem 1 3 8

9 5.3 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka Celkem , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Z toho dívky Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení 1 1 S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami především dyslexie, dysgrafie, dysortografie, poruchy koncentrace, nerovnoměrné dozrávání CNS. Integrace zdravotně postižených žáků bezbariérový přístup do školy a bezbariérový pohyb po podlaží. 5.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu rozvrh hodin (dle požadavků na psychohygienu) 7,00 15,15 hodin vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 23 žáků vzdělávání mimořádně nadaných žáků 0 školní řád, klasifikační řád Dle platné legislativy informační systém vůči žákům a rodičům Volně přístupný v prostorách školy činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, 6 spec.pedagogů a jeden VP spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů Spolupráce TU a VP klima školy Příznivé dle školní inspekce přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího Operativně dle aktuálního stavu procesu 5.6 Zájmová činnost, vedení kroužků a poraden na škole: Na škole jsou evidovány kroužky: Červený kříž, Biologický, Hra na flétnu, Angličtina (1. ), Floorbal, Sportovní hry pro 1. a 2., Gymnastika, Aerobik, Vybíjená, Základy vaření, Cvičení z M, Ch a Všeobecné znalosti Dále na škole působí 6 učitelů při výuce logopedie a v DAP. 9

10 6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků Bakaláři 2 Koordinátor ICT 1 Celkem 3 Program vzdělávání specializované Počet pracovníků programy (podle předmětů) 1.stupeň 6 2.stupeň 3 Celkem 9 Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků Účetnictví daně, nemocenská 1 Celkem 1 7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Údaje o významných školních i mimoškolních aktivitách Údaje o významných aktivitách Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k enviromentální výchově Spolupráce s firmou Mondi Spolupráce s Městskou knihovnou Spolupráce s PPP Litoměřice a Roudnice Spolupráce s SPC Litoměřice Spolupráce s Policií ČR Účast na soutěžích městská, okresní a krajská kola Divadlení - představení žáků Exkurze a výlety zaměřené dle projektů Projekt Den Země, Den zvířat, Masopust Výstavy výtvarných prací žáků školy Sběrové akce (starý papír) Besedy pro 1. i 2. stupeň Přírodovědné, historické a výtvarné akce, spolupráce s ekologickým střediskem Sever Partnerské vztahy Spolupořádání akcí, soutěží, besed Dohadování termínů vyšetření pro žáky školy Dohadování termínů vyšetření pro žáky školy Výuka žáků BESIP, Ajax, Den mobility Škola je zapojena do rozvojového programu EU OPVK od dubna

11 8. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy ve škole je systematickým sbíráním, tříděním, vyhodnocováním a ohodnocováním dat podle určitých kriterií za účelem dalšího rozhodování. 8.1 Pravidla, termíny a důvody Vlastní hodnocení se zpracovává za období jednoho roku. Projednává se v pedagogické radě za předcházející čtvrtletí. Pro autoevaluační činnosti si škola stanovuje: oblasti hodnocení cíle a kritéria hodnocení nástroje hodnocení časové rozvržení hodnocení Škola může sledovat i další oblasti: další vzdělávání pedagogických pracovníků, plnění projektu EU OP VK.) U jednotlivých oblastí si škola stanovuje cíle (co chce zjišťovat), kritéria (měřítka - hlediska, podle kterých bude svou činnost vyhodnocovat), nástroje, které bude používat (SWOT analýza, dotazníky, rozhovory, diskuse, žákovské práce, analýza dokumentace školy, analýza ŠVP, analýza úrovně výsledků práce školy, analýza webových stránek, ankety pro rodiče, učitele, žáky, skupinový rozhovor s absolventy školy atd.), časový plán, podle kterého budou evaluační činnosti ve škole vykonávány. Stanovené oblasti hodnocení lze přizpůsobit dle vlastní potřeby - jednotlivé aspekty hodnocení utřídit do jinak nazvaných oblastí (např. klima školy, image školy), je možno vytvořit více oblastí s užší specifikací Existují dva hlavní důvody pro hodnocení: zodpovědnost při prokazování kvality, zodpovědnost pro zdokonalování a zlepšování poskytovaných vzdělávacích služeb; rozvoj zvyšování kvality, například podpora procesu zkvalitňování tvorby a zavádění vzdělávacích programů. Primárním účelem zodpovědnosti je zvyšování kvality vzdělávání. Dva snad nejdůležitější účely hodnocení jsou: co a kdy se žáci učí, a stanovení kvality tohoto učení. Sekundární úkol: vytvořit klima, ve kterém se bude personál pozitivně cítit. 8.2 Podstata a cíle hodnocení Základním cílem hodnocení je hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání, kterých škola v určitém období dosáhla. Škola tak poznává své silné a slabé stránky. Využívá hodnocení ke svému vlastnímu růstu, ke stálému zvyšování kvality poskytovaných vzdělávacích služeb. S využitím kritické sebereflexe škola zvyšuje kvalitu poskytovaného vzdělávání. Hodnocení by měla být prováděna se souhlasem učitelského sboru a v atmosféře, kdy učitelé na hodnocení pohlíží pozitivně. 11

12 9. PODPORA ŠKOLY, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŽÁKŮ, RODIČŮ A DALŠÍCH OSOB NA VZDĚLÁVÁNÍ 9.1 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Obsah činností výchovného poradenství vychází z tematického plánu výchovné poradkyně pro daný školní rok: sledování a evidence problémových žáků ve škole sledování a evidence žáků se SPU a SPCH sledování a evidence nadaných žáků průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro žáky 9. A sledování a evidence přijímacího řízení na G, SŠ, SOU, OU, umělecké školy a víceletá gymnázia 5. ročník jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť evidence zápisů z jednání vyučujících se žáky a s rodiči výchovné komise - řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů žáků spolupráce s PPP, SPC, SVP, policií ČR a dalšími odbornými pracovišti konzultace pro žáky, rodiče, učitele v konzultačních hodinách (nebo po dohodě) zajišťování vyšetření žáků v PPP porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích konzultace se školním psychologem projekt KARPOR 9.2 Přístup k informacím a jejich přenos Pracovníci školy jsou informováni prostřednictvím vývěsek, rozhlasem, internetem, na aktuálně svolávaných schůzkách a pravidelných pedagogických radách. Stejným tokem jdou i informace směrem k vedení školy. Nejčastější formou přenosu informací je přímý kontakt. 9.3 Kvalita a využívání žákovské a rodičovské iniciativy Iniciativa žáků je podporována zřizováním kroužků, zájmových a sportovních činností. Přístup k informacím zajišťuje učebna informatiky, práce třídních učitelů, výchovného poradce a ostatních pedagogických pracovníků. Zpětná kontrola směřuje k vedení školy formou rozhovorů. Rodiče mají možnost konzultovat své požadavky a návrhy s vyučujícími a vedením školy kdykoli ve sjednaném termínu nebo prostřednictvím rady školy. Informace získávají i e- mailem nebo na www stránkách školy Ve spolupráci se zřizovatelem je tvořeno Dětské zastupitelstvo města, kde žákovská samospráva reprezentuje zájmy školy. 9.4 Vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalších osob a jejich dopad na vzdělávání Komunikace a konzultace s rodiči probíhá na pravidelných třídních schůzkách nebo aktuálně dle potřeby, lze využít i ové pošty, webových stránek školy. Při škole funguje kromě školské rady i Sdružení rodičů. Vzdělávání žáků je obohacováno přednáškami, divadelními představeními, exkurzemi 12

13 Veškeré připomínky z řad žáků i zákonných zástupců jsou řešeny bezprostředně. 9.5 Vztahy se zřizovatelem a školskou radou Vztahy se zřizovatelem probíhají na jednáních školské komise nebo individuální cestou, obě strany se vzájemně podporují. Školská rada je tvořena třemi členy a schází se 2x za školní rok dle plánu, je-li třeba mimo, jsou na pokyn kteréhokoli člena ostatní k setkání vyzváni elektronickou poštou. 9.6 Klima, kultura školy Ze SWOT analýzy vyplývá, že žákům i pracovníkům školy se v ní příjemně pracuje. Přispívá k tomu i esteticky vyvážené prostředí. 10. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU / Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Štětí Ostrovní 300 Ostrovní Štětí Jméno a příjmení ředitele Mgr. Václav Hladík Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Mgr. Nikola Grbavčicová metodika prevence (ŠMP) Kumulovaná funkce s učitelkou na 2. stupni Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence ANO Sám Vlastní NE kabinet S výchovným poradcem NE S jinými pedagogy ANO Další členové školního preventivního týmu Mgr. Ilona Stieranková, Mgr. Kateřina Doktorová Použité zkratky: MPP minimální preventivní program RCH rizikové chování NE PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence rizikového chování Název a odborné zaměření Počet Datum konání Realizátor organizace, odborník vzdělávání hodin 7.A Alergie a astma PaedDr.. Lenka Kubrichtová Kurz ŠMP Průběžně Mgr. Nikola Grbavčicová 13

14 Spirála II PaedDr.. Lenka Kubrichtová Fórum výchovy ke zdraví Duben 2012 PaedDr.. Lenka Kubrichtová Za nejpřínosnější vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH v minulém školním roce považuji: Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? Prevence kriminality MěÚ Štětí Mě Policie Štětí Praktické náměty na činnosti s dětmi v širokém spektru prevence RCH Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCH Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Prevence HIV/AIDS , PREVCENTRUM Praha Počet školených pedagogů 2 Spolupráce s ostatními pedagogy Počty pedagogických pracovníků Celkem: Podílející se aktivně na prevenci v minulém školním roce Nepodílející se aktivně na prevenci v minulém školním roce Vedení školy: Z toho učitelé Vychovatelé SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH Název aktivity Realizátor, přednášející 1.Třídní schůzka září, listopad, duben Třídní učitelé 14

15 10.6 PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Specifická prevence - preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy) Název aktivity Zaměření (např. prevence drog. závislostí, šikany) Projekt zdravé vztahy ve třídě Projekt prevence HIV/AIDS Den Země Prevence šikany , Prevence sexuálně přenosných chorob Environmentální výchova, volnočasové aktivity Datum konání Věková skupina (třída) /počet žáků realizátor 7.A/18 7.B/15 8.A/29 Mgr. Nikola Grbavčicová, Mgr. Kateřina Doktorová A/29 Mgr. Nikola Grbavčicová, Mgr. Kateřina Doktorová duben stupeň/ stupeň/130 Učitelé 1. a 2. stupně 2. Specifická prevence - jednorázové aktivity pro žáky Název aktivity, akce Cílová skupina Datum realizátor Projekce filmu Mezi stěnami Žáci 8. a 9. tříd duben 2011 Učitel VO 3. Zhodnocení, které preventivní akce RCH byly velice zdařilé, případně ty, které nepřinesly očekávaný efekt: Všechny akce se nám jeví jako zdařilé. U žáků i rodičů mají velký ohlas. Nespecifická prevence - volnočasové aktivity při školách počet oddělení Školní družina Školní kluby Školní kroužky počet zapojených dětí počet klubů počet zapojených dětí počet kroužků počet dětí * Míra naplnění stanovených cílů V minulém školním roce jsme splnili téměř všechny cíle, které jsme si předsevzali. Myslím, že se nám společnými silami podařilo potlačit zárodky šikany v 4. a 8. třídě. Alkohol a drogy se na půdě školy neobjevily. Žákům jsme poskytli dostatek možných aktivit k trávení volného času. Mnoho dětí nabídku kroužků využilo. Za pomoci preventivních aktivit jsme upevnili zdravé vztahy ve třídách a také dobré vztahy mezi učiteli a žáky. 15

16 Zřídili jsme speciální nástěnku, která se týká pouze RCH. Žáci se z ní mají možnost dozvědět nové poznatky z různých oblastí prevence. Přínos vidím také ve vstřícnosti ostatních učitelů. Mají zájem o preventivní akce a jsou ochotni se zapojit do organizace preventivních aktivit na škole. Jediné minus je v menší míře ochoty dále se v této oblasti vzdělávat. A negativem je také ochota rodičů řešit se školou problémy, které se týkají jejich dětí. Mnohdy se nedostaví na jednání a je nutné je obeslat úředně. To by bylo potřebné zlepšit. Rezervy při prevenci a řešení rizikového chování na škole (spolupráce s rodiči, finanční zajištění akcí, podpora ze strany pedagogů, vedení školy, nezájem dětí ): Rezervy vidíme často v rodině žáků. Rodiče si často nepřipouštějí, že by se jejich děti mohly chovat špatně. Dalším problémem je finanční zajištění akcí. Mnohdy bývají drahé a škola nemá peníze, proto musí žádat o spoluúčast rodiče, a ti mnohdy odmítají svým dětem přispět. Je to dáno také tím, že v oblasti Štětska se nachází hodně sociálně slabých rodin. Poslední nedostatek je u samotných žáků. Nechápou, že je na jejich chování něco špatného, vše berou jako hru. 11. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY, ZEJMÉNA VZHLEDEM K PODMÍNKÁM VZDĚLÁVÁNÍ A EKONOMICKÝM ZDROJŮM Prezentace školy Výsledky práce žáků a učitelů jsou prezentovány dle charakteru činnosti: účast žáků na soutěžích, olympiádách, sportovních akcích, pořádání soutěží s účastí žáků jiných škol, výstavy výtvarných prací, výzdoba školy, články do místního a regionálního tisku, sekvence v regionální televizi, www stránky školy, školní časopis, projekt Krajánek, Den Země, Den otevřených dveří. Spolupráce s partnery Škola v rámci města spolupracuje hlavně se zřizovatelem město Štětí, s Domem dětí a mládeže, knihovnou, kulturním střediskem, mateřskými školami, se zástupci místních podniků Mondi, Slamont. Využíváme služeb místního stadionu, centrální jídelny, posilovny, prostory volnočasových aktivit Samozřejmým partnerem je školská komise, rada školy, sdružení rodičů a žákovská samospráva. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků Dobrých výsledků dosahujeme v českém jazyce, přírodovědné, výtvarné oblasti. Rovněž materiální úroveň školy je kvalitní, zejména co se týče prostor a audiovizuální techniky, zatímco na učební pomůcky a školení učitelů, vzhledem ke stálému snižování finančních prostředků od MŠMT, příliš peněz nezbývá. Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit Rádi bychom zkvalitnili vzdělání v oblasti matematiky, hudební a výtvarné výchovy neaprobovaní učitelé. 16

17 Návrh opatření: Zvýšit komunikaci mezi učiteli, učiteli + žáky + zákonnými zástupci, stále zvyšovat prezentaci školy a tím získávat více žáků i aprobovaných učitelů, využívat stávající a pořizovat moderní pomůcky, podílet se na projektové činnosti, finančně motivovat aktivitu učitelů, podporovat zájmovou činnost. To vše by mělo napomoci k dosahování lepších výsledků. Poskytování základního vzdělávání, výchova žáků Při organizaci vyučovacího procesu se vychází ze znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Zvýšená pozornost je ve škole věnována jazykové výuce a péči o žáky se specifickými vývojovými poruchami jak v rovině institucionální, tak v rovině integrační - škola má vybudovány specializované učebny pro nápravu specifických vývojových poruch a současně poskytuje formy DAP a LOGO náprav v souladu se vzdělávací koncepcí a koncepcí dlouhodobého rozvoje školy. Škola má soustavu povinných a volitelných předmětů a v rámci doplňkové činnosti poskytuje služby v podobě kroužků a v rozvoji sportovních, hudebních a výtvarných dovedností. K tomuto účelu jsou v provozu odborné pracovny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebna výpočetní techniky, 2 jazykové učebny, 2 tělocvičny, venkovní sportoviště. Přípravný ročník napomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí adaptovat se na vstup do školy. Škola má 3 oddělení školní družiny. Ve spolupráci s plaveckou školou Roudnice zabezpečuje základní a zdokonalovací plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd a přípravné třídy. Součástí školní budovy s vlastní právního subjektivitou je školní jídelna. 12. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Viz inspekční zpráva za rok ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Součástí výroční zprávy jsou dokumenty: Rozvaha za rok 2010 a leden až červen 2011 Výkaz zisků a ztráty, náklady a výnosy 2010 a leden až červen

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090 Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře Identifikátor školy: 600 038 297 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více