Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění vyhlášky 225/2009 Sb. ): 1/ Základní údaje o škole 2/ Vzdělávací program školy 3/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících Nepedagogičtí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) 4/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní a zařazení ţáci a děti ve školním roce 2010/11 5/ Výsledky vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění Napomenutí a důtky Sníţené stupně z chování na konci školního roku Neomluvené hodiny za školní rok 2010/11 Údaje o integrovaných ţácích Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření 6/ Prevence sociálně patologických jevů 7/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 9/ Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 10/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 11/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 12/ Základní údaje o hospodaření školy v roce 2010 Příjmy školy Rozbor hospodaření státní rozpočet Rozbor hospodaření obecní rozpočet 13/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14/ Závěr 15/ Poděkování 1

2 1/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Sídlo: Pod Kaštany 32, Lukov Odloučené pracoviště: Mateřská škola, K Lůčkám 350, Lukov Zřizovatel: Obec Lukov Adresa zřizovatele: K Lůčkám 350, Lukov Právní forma školy: příspěvková organizace, od Jméno ředitele školy: PaedDr.Jolana Vlková, od Kontakt na zařízení: tel.: , web: Pracovník pro informace: ředitel školy: Jolana Vlková zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání: Radka Komárková Datum zaloţení školy: roku 1866 Datum zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení: Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení: IZO ředitelství: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Základní škola: kapacita 130 ţáků, IZO: , provozní doba 8:00 14,30 Mateřská škola: kapacita 60 dětí, IZO: , provozní doba 6:30 16:00 Školní družina: kapacita 35 ţáků, IZO: ,provozní doba: 6:30 7:50, 11:50 16:00 Počet tříd Počet ţáků Počet ţáků na Přepočtený počet Počet ţáků / skupin třídu / skupinu ped.pracovníků / ped.úvazek 1. stupeň ZŠ ,8 6,0 12,3 Školní družina ,0 35 Mateřská škola ,0 14 Stav k Rada školy zřízena dne změna volebního řádu k členů volby školské rady na nové funkční období zástupci rodičů P.Hnilová, L.Válková zástupci učitelů R.Mikšíková, M.Poníţilová zástupci zřizovatele S.Hudečková, M.Teplý 2

3 2/ Vzdělávací programy školy a jejích součástí název programu Č.j. v ročnících počet ţáků Základní škola / ŠVP Lukovská škola 498/ pro základní vzdělávání ŠVP pro školní družinu 498/ Při ZŠ a MŠ Lukov ŠVP pro mateřské školy Můj domov obec Lukov 498/ / Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Ve školním roce 2010/2011 došlo pouze k drobné obměně pedagogického sboru. Učitel ZŠ byl nahrazen studentkou posledního ročníku magisterského studia pedagogiky pro 1.stupeň ZŠ, která na naší škole absolvovala pedagogickou praxi a velmi dobře se při ní osvědčila. Vychovatelka ŠD pokračovala v práci asistenta pedagoga u integrovaného ţáka.kvalifikace vychovatelky jako učitelky ZŠ je pro potřeby školy vynikající z hlediska vzájemného zastupování jednotlivých pedagogů. Ranní druţinu na vedlejší pracovní úvazek vedla jedna z učitelek ZŠ, o 2.oddělení odpolední druţiny se starala mladá posila učitelského sboru rovněţ na vedlejší pracovní úvazek. počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 11 11,83 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících: Pracovní zařazení Úvazek kvalifikace,aprobace ped.praxe ředitelka 1,0 VŠ, ,1.st. 11 třídní učitelka 1,0 VŠ, 1.st. ZŠ - studium 0 třídní učitelka 1,0 VŠ, 1.st. 5 třídní učitelka 1,0 VŠ, 1.st. ZŠ 22 třídní učitel 1,0 VŠ, 1.st. ZŠ 19 třídní učitelka 1,0 VŠ, 1.st. ZŠ 39 vychovatelka 0,7 VŠ, vychovatelka 0,2 VŠ, 1.st. ZŠ 5 vychovatelka 0,2 VŠ, 1.st. ZŠ - studium 0 asistentka pedagoga 0,73 VŠ, učitelka MŠ 1,0 USO, učitelství mš 15 učitelka MŠ 1,0 USO, učitelství mš 16 učitelka MŠ 1,0 USO, učitelství mš 16 učitelka MŠ 1,0 USO, učitelství mš 25 Nepedagogičtí pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 4 3,33 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících: Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor školnice ZŠ 1,0 SO uklízečka MŠ 1,0 USO domovník MŠ,ZŠ,topič ZŠ 1,23 VŠ účetní ZŠ,MŠ 0,1 SŠ 3

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) Název školení, semináře, studia Počet účastníků Reedukace dyslexie a dysortografie 1 Interaktivní tabule Smart 2 Hry s psych.obsahem, třída je můj tým 1 Tvorba interaktivních materiálů 2 Školení provozních zaměstnanců - pouţívání nebezpečných chemických látek, pro práce ve výškách, pro obsluhu výtahů 3 EU OP VK - školení pro ţadatele 1 Směrnice o inventarizaci 1 O počasí s hudbou a pohybem 1 Tvorba plánu hodnocení vlastní práce v MŠ 1 EU OP VK - monitorovací zpráva 1 Ekopolis - EVVO 1 Příprava projektů a vyuţívání ICT na ZŠ 2 Speciální pedagogika - magisterské studium 1 Speciální pedagogika - bakalářské studium 1 Metodik prevence 1 Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 1 Microsoft Office 2 Celkové náklady : ,-Kč Celkem 23 Škola má logopedickou asistentku ve školce i v základní škole. Speciálně pedagogickou péči zajišťují učitelky v mateřské i základní škole, které studují VŠ se zaměřením na speciální pedagogiku.učitelé ZŠ zapojení do projektu EU peníze školám se zúčastnili řady školení zaměřených na tvorbu digitálních učebních materiálů a vyuţívání ICT ve výuce. 4/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní a zařazení ţáci ve školním roce 2010/11: Zapsaní do 1. třídy Počet ţádostí o odklad Nastoupili do1. třídy 2010/ Zápis na školní rok 2011/12: Zapsaní do 1.třídy Počet ţádostí o odklad

5 5/ Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok: Ročník Počet ţáků Prospělo Prospělo Neprospělo Z toho hodnoceno celkem * s vyznamenáním pouze slovně Celkem: *) k Počty žáků přijatých ke studiu na osmiletá gymnázia: Gymnázium osmileté přihl. přij. 2 2 Hodnocení výsledků výchovného působení : Pochvaly a ocenění Třída Počet ţáků Kdo udělil Důvod 0 Napomenutí a důtky Třída Počet ţáků Typ opatření Kdo udělil Důvod 0 Sníţené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech ţáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2010/11: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 0 0 za školní rok 0 0 Údaje o integrovaných žácích s IVP: Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení 0 0 Zrakové postiţení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postiţení 0 0 S kombinací postiţení 0 0 S vývojovými poruchami učení (VPU) 0 0 Aspergerův syndrom 3. 1 Údaje o mimořádně nadaných žácích Ročník počet způsob vzdělávání 5. 1 přeřazení z niţšího ročníku 5

6 Oblasti podle cílů ve školním vzdělávacím programu, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit Cílem našeho úsilí je dále vzdělavatelný kultivovaný žák a spokojený rodič, a proto se snažíme: Být dětem i rodičům partnery ve vzdělávání. Rodiče měli moţnost pravidelného setkávání s pedagogy na schůzkách rodičů ( , , , ), konzultačních hodinách (7.10.,2.12.,13.1.,31.3.,26.5.) a v rámci společných akcí ( Lucerničkový pochod, tvořivé vánoční dílny, Velikonoční jarmark, Barevný týden, besídky MŠ a ZŠ ke Dni matek, Děti učí rodiče, pálení čarodějnic). Mimo to jsme uspořádali podzimní setkání učitelky 1.třídy s rodiči předškoláků a sobotní Miniškoličku pro předškoláky a jejich rodiče jako přípravu k zápisu do 1.třídy. Rodiče nám pomáhali s odborným vedením zájmových krouţků, s organizací soutěţí a při náročných projektech ( Škola v přírodě, Cykloputování ). Při škole a školce aktivně pracovalo sdružení rodičů Kaštánek, které uspořádalo tradiční mikulášskou nadílku, karneval, stezku odvahy Lukovský hejkal a zároveň finančně přispělo na činnost organizace. 6

7 Utvářet v žácích vědomí osobní zodpovědnosti za své jednání. V této cílové oblasti našeho vzdělávací programu pokračujeme v započatém dlouhodobém výchovně vzdělávacím záměru. Stále se dostáváme do rozporu se současnými trendy rodinné výchovy a vlivu virtuálního světa. Děti mají často pocit, ţe jsou středobodem světa, ţe kaţdá situace se dá vyřešit tlačítkem ano ne a v případě špatné volby lze zopakovat. Reálný svět má ale jiná pravidla a naším úkolem je připravovat žáky na řešení každodenních situací. Zařazením práce s počítačem do běţné výuky se pomocí výukových programů snaţíme v dětech utvářet reálný postoj k ICT nejen jako zdroji zábavy a vyplnění volného času, ale hlavně jako prostředku k získávání informací a k učení. V běţné výuce, v komunitních kruzích, na výletech a hlavně v rámci několikadenních pobytových projektů ( Praha, Škola v přírodě, Cykloputování ) ukazujeme dětem, ţe realita počítačových her a telenovel je odlišná od skutečného ţivota a jeho opravdových hodnot, ţe dobrá práce je odměňována a za špatné chování přichází přiměřený trest. Protoţe je naše škola pouze prvostupňová, snaţíme se především v 5.třídě připravovat ţáky na přechod do jiných škol. Vybraní ţáci 5.třídy se sešli nad sobotními zkušebními testy k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia, ostatní páťáci si prohlédli spádové školy pro 2.stupeň - ZŠ Fryšták a ZŠ Štípa. 7

8 Seznamovat žáky s řádem a pravidly funkční společnosti prostřednictvím malých sociálních skupin skupina, třída, škola. Od začátku školní docházky ţáci pracují nejen individuálně, ale postupně ve dvojicích a skupinách. Třídní kolektivy spolupracují při celoškolních projektech Lukovský slavík, Rýmařík, Vánoční besídka, Barevný týden,výstavka exotických plodů, Poznáváme jarní květiny, Velikonoční jarmark, Den plný her). V projektu Děti učí děti ţáci vyšších tříd opakují s niţšími ročníky nebo dětmi z MŠ ve společných hodinách slovíčka do angličtiny, připravují pro ně dramatizaci pohádek, v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti seznamují svoje mladší spoluţáky se světem literárních hrdinů, jejich autorů a ilustrátorů. Ve dnech Barevného týdne tradičně tvoříme smíšená družstva žáků všech tříd. V tomto školním roce děti společně vytvářely rekvizity pro pálení čarodějnic a soutěţily v Ţivém Člověče nezlob se. Ke Dni matek připravili ţáci se svými učiteli nejen představení plné písniček a scének s předáváním vlastnoručně vyrobených dárků, ale zároveň pozvali rodiče do tříd a kaţdá třída dle svých schopností realizovala projekt Děti učí rodiče. Pomáhat žákům rozvíjet základy, prohlubovat a kultivovat orientaci v základních mravních hodnotách úctě k veškerému životu, úctě k člověku a výsledkům jeho práce, k poctivosti a toleranci, ke schopnosti respektovat a být respektován. Zařazení témat etické výchovy vrací základnímu vzdělávání jeho tradiční výchovně vzdělávací charakter. Naše škola zůstala výchovně vzdělávacímu pojetí vzdělávání ţáků věrná. Témata etické výchovy prolínají všemi vzdělávacími oblastmi ve škole i školce.v této výchovně vzdělávací oblasti spolupracujeme s farou Lukov, která pro nás zorganizovala velmi vydařené akce ( varhanní koncert v kostele, slavnostní předávání vysvědčení z nepovinného předmětu náboţenství za účasti ţáků celé školy, dopoledne plné her na zahradě fary). 8

9 Poskytovat žákům základy všeobecného vzdělání s ohledem na jejich individuální potřeby a předpoklady. Naše malá vesnická škola s průměrným počtem 15 ţáků na třídu je ideálním prostředím pro individuální přístup k žákům. Slabším ţákům a ţákům s SVP poskytujeme speciálně pedagogickou péči v zájmovém útvaru Vyučovánky. Horší situace je v přeplněných třídách MŠ, které jsou naplněny do nejvyššího moţného počtu 28 dětí. I přesto mají děti díky nadstandardně vybaveným třídám, hracím koutkům a profesionálnímu přístupu zkušených učitelek dostatek prostoru pro spontánní činnosti a vzdělávací aktivity dle svých individuálních potřeb.vzhledem k demografickému vývoji bude situace s přeplněnými třídami přetrvávat ještě v příštím školním roce. V základní i mateřské škole pracují s dětmi s vadou řeči logopedické asistentky ve spolupráci se speciálními pedagogy-logopedy ze speciálně pedagogického centra. Všestranně kultivovat osobnost žáků, podporovat kreativitu a samostatnost. Pravidelně pro ţáky 5.tříd pořádáme několikadenní zájezd do Prahy s návštěvou představení v Národním divadle, seznamujeme ţáky s naší historií poznáváním praţských památek. Zároveň se děti učí samostatnosti při pobytu mimo domov. V tomto roce jsme s podobnými záměry uspořádali pro všechny ţáky, jejichţ rodiče projevili zájem, také výlet do Legolandu s návštěvou Mariánských Lázní a noclehem ve sportovním hotelu. Během školního roku se ţáci zúčastnili několika divadelních představení v divadle Zlín, navštívili divadelní přehlídku Hvozdenský měšec a zúčastnili se koncertů v novém Kongresovém centru ve Zlíně. Při těchto kulturních návštěvách získávají ţáci představu o moţnostech vlastní seberealizace, kterou se potom dle svých schopností snaţí předvést při různých školních soutěžích a besídkách. V této vzdělávací oblasti spolupracujeme se ZUŠ Morava. 9

10 Podporovat u žáků snahu a zájem o učení coby nástroj celoživotního vzdělávání. K naplnění tohoto cíle směřuje celý pedagogický sbor za vydatné podpory provozních zaměstnanců. Učitelé si vzájemně předávají zkušenosti při pravidelných poradách, kolegiálních hospitacích i individuálních konzultacích. Rozšiřují si svoje vědomosti a obohacují zkušenosti různými formami dalšího vzdělávání. K vlastní práci s dětmi napomáhá výborné materiální zázemí školy, ochota učitelů věnovat čas i nad rámec svých povinností kreativní přípravě nejen vlastních vyučovacích hodin, ale i různých didaktických her, soutěţí,exkurzí, celoškolních projektů a přehlídek práce ţáků ( Lukovský slavík, Rýmařík, Písařík, Čtu, čteš, čteme,matematický Klokan,poznávací okruhy EVVO, Ekopolis,... ). Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace zařazujeme 2x týdně hravou formou výuku angličtiny jiţ do předškolního období v MŠ, v 1. a 2.třídě do krátkých bloků v rámci vyučování českého jazyka. Vést děti k osvojování zdravého životního stylu, být jim příkladem, učit je správně jednat ve prospěch zdraví svého i zdraví jiných. Předškoláci z MŠ navštěvují tělocvičnu v budově ZŠ, ve spolupráci se Školní jídelnou Lukov se účastní projektu Soutěžíme s Bonduelle. Ve škole je zavedený pitný režim a systém aktivních přestávek. Kaţdý den v týdnu má jedna třída moţnost hrát si o velké přestávce stolní hry ve vestibulu školy. Kaţdá třída má hrací koutek, po chodbách jsou rozmístěny drobné hry. Za příznivého počasí děti svačí a relaxují na školní zahradě. Účastníme se projektů Školní mléko a Ovoce do škol. 10

11 V rámci školního vzdělávacího programu ţáky postupně seznamujeme s řadou tělovýchovných a sportovních aktivit, které mohou ke zvyšování tělesné zdatnosti vyuţívat při aktivním trávení volného času po celý ţivot - trampolining, stolní tenis, atletika - plavání, lyžování - cyklistika, míčové hry Ţáci 5.třídy se opět zúčastnili internetové soutěţe Hravě žij zdravě.školní hlídky se pravidelně úspěšně zúčastňují soutěţe Mladý zdravotník, spolupracujeme s místní organizací ČČK. Ve 3.třídě se osvědčilo zařazení 3 hodin tělesné výchovy týdně jako kompenzace k náročnému vzdělávacímu obsahu tohoto ročníku základního vzdělávání. 11

12 Vytvářet a rozvíjet v dětech odpovědnost za životní prostředí, vést je ke schopnosti uvažovat v globálních souvislostech. Škola pokračuje v projektu Lukov brána Hostýnských vrchů s environmentální tématikou.v této oblasti spolupracujeme se Spolkem přátel hradu Lukova. Ţáci se zúčastnili několika brigád na hradě Lukov a společně se svými třídami zde strávili dva dny včetně noclehu v Domě Rudolfa Matouše. Kromě toho v této vzdělávací oblasti nadále spolupracujeme se ZŠ Březůvky kaţdoročními vzájemnými výukovými programy pro ţáky 3. a 4.tříd. Ve škole třídíme odpadové suroviny, několikrát do roka pořádáme Sběrové dny ( starý papír, hliník, ţelezo ). Aktivně se účastníme projektu Recyklohraní ve sběru pouţitých baterií a elektropřístrojů.na těchto aktivitách s námi spolupracují rodiče a přátelé školy. Díky jejich zapojení se ze získaných prostředků zlepšují podmínky pro vzdělávání. Podporovat estetické cítění dětí, pěstovat v dětech pocit zodpovědnosti za vzhled své třídy, svěřené učebnice a pomůcky a své osobní věci. Kaţdá učebna má zhruba na třetině plochy hrací koutek, který ţáci vyuţívají ve výuce i o přestávkách. Na stěnách tříd je umístěna řada nástěnek, okenní parapety zdobí pokojové květiny. Mimo péči o prostor třídy a svoje osobní věci ţáci v hodinách pracovních činností pomáhají s údrţbou okolí školy a veřejných prostranství obce. 12

13 V celém výchovně vzdělávacím procesu se snažit vytvářet přátelskou a tvořivou atmosféru, předcházet stresovým situacím, vyvarovat se ukvapenosti v jednání. Krátkých ranní porady zaměstnanců navozují příjemnou atmosféru, která se následně přenáší do tříd v podobě komunitních kruhů. Cennou zkušeností byla pro pedagogy i nepedagogy práce s integrovaným žákem s poruchou autistického spektra, jehoţ bezproblémové začlenění do vzdělávání v naší škole bylo společným dílem nejen třídní učitelky a asistentky pedagoga, ale všech pedagogů i provozních zaměstnanců a hlavně spoluţáků, kteří se snaţili pochopit Michalovo vnímání světa a našli si k němu cestu. Rozvíjet spolupráci s ostatními školami především v oblasti výměny zkušeností z výchovně vzdělávacího procesu a koordinace vzdělávacích programů. Spolupracujeme se školami v okolí při pořádání různých soutěţí a závodů ( Trnavský a Kašavský běh), se ZŠ Březůvky spolupracujeme v oblasti EVVO. ZŠ Fryšták nám umoţňuje vyuţívat velkou tělocvičnu a atletické hřiště. Jedenkrát ročně se schází vedení a koordinátoři ŠVP ZŠ Fryšták, ZŠ Štípa, ZŠ Kašava,ZŠ Veselá a ZŠ Lukov. Toto setkání se tentokrát uskutečnilo v prostorách naší školy. Na těchto jednáních je kaţdoročně zmiňována absence metodických seminářů pro učitele stejných předmětů z různých škol. Ředitelka ZŠ Lukov proto navrhla společnou spolupráci na tvorbě projektu, který by byl financován z EU OP VK. Po několika jednáních byl vytvořen projekt Burza pedagogických nápadů v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, na jehoţ realizaci by se podílely další 4 partnerské školy. Projekt nebyl podpořen a po konzultaci s odpovědnými pracovníky Krajského úřadu Zlín bude upraven a znovu zaţádáno o finanční podporu na jeho uskutečnění.. 13

14 6/ Prevence sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný Preventivní program, jehoţ součástí je Směrnice k prevenci a řešení šikany a Směrnice k prevenci rizikového chování u dětí a ţáků školy včetně Metodického doporučení MŠMT. V jejich rámci zajišťujeme prevenci sociálně patologických jevů. Ve školním roce 2010/2011 jsme spolupracovali s Centrem pro rodinu Vizovice, Policií ČR a HZS Zlín. Do práce metodika prevence se postupně zapojuje nová učitelka, která dokončuje studium pro metodiky prevence, pod vedením zkušené dlouholeté metodičky naší školy. Nedílnou součástí Preventivního programu školy je bohatá nabídka soutěţí, přehlídek, mimoškolní zájmové činnosti a účasti ve školních projektech. 7/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky : Název Počty účastníků v jednotlivých kolech soutěţí, přehlídek Školní Region Okresní Oblastní Ústřední Lukovský slavík -pěvecká soutěţ Rýmařík recitační soutěţ Trnavský vrch -atletika Kašavský běh - atletika Recyklohraní třídění odpadu Florbal Mladý zdravotník Pálí vám to, Kufr-vědomostní soutěţ Hravě ţij zdravě výchova ke zdraví Plavecké závody Matematický Klokan ( 1.místo v okresním kole, 1.místo v krajském kole ) Děti učí rodiče Lukovský famfrpál Atletické závody Superškolák a superškolačka Sjezdové lyţování slalom Vánoční koncert se ZUŠ Morava Testování ţáků 5.tříd Zájmová činnost a jiné vzdělávací aktivity školy mimo vyučování: Název počet ţáků Výtvarník 35 Zpívánky 22 Aerobik 13 Sportovky 29 Střelecký 9 Florbal 26 Zdravotník 14 Modelář 8 Vyučovánky 6 Dětem jsme nabídli výběr z 9 zájmových kroužků na jejichţ vedení se podíleli spolu s učiteli i ochotní rodiče či přátelé školy.v prostorách školy působí ZUŠ Morava a folklórní soubor Lukovjánek. 14

15 Projekty : Název zapojené třídy rozsah Školní mléko celoroční Zdravé zuby celoroční Ovoce do škol celoroční Praha 5. 3 denní Aktivní přestávka Celoroční Barevný týden Týdenní ( Den země, Den pro Lukov, famfrpál, smíšené výtvarné dílny ) Cykloputování denní Lukov-brána Hostýnských vrchů Celoroční Školní časopis elektronicky i písemně 5. Celoroční Školní knihovna Celoroční Sběrové dny 1.-5.,mš Celoroční Dopravní výchova 3.,4.,mš 2 dny ICT včera a dnes Celoroční Kniha pod stromeček pololetí Velikonoční jarmark denní Čtu,čteš, čteme Celoroční Babi, dědo Celoroční Děti učí děti Celoroční Ekopolis pololetí Karneval ( Kaštánek ) 1.-5.,mš 1 denní Dopoledne plné her ( pololetní vysvědčení ) denní Lukovský zpravodaj Celoroční Škola v přírodě denní ( sjezdové lyţování, plavání, hry v tělocvičně, výuka, superškolák-superškolačka, klíčové kompetence ) Den dětí Lukovský Hejkal ( Kaštánek ) denní Programy primární prevence setkání ( Bezpečné chování, Hasík, Centrum pro rodinu ) Zamykání zahrady, lucerničkový pochod 1.-5.,mš 1 denní Mikulášská nadílka ( Kaštánek ) 1.-5.,mš 1 denní Drakiáda ( Kaštánek ) 1.-5.,mš 1 denní Legoland a Mariánské Lázně denní Všechny třídy se zúčastnily výchovných koncertů Zlínské filharmonie v novém Kongresovém centru Zlín, představení pro děti v divadle ve Zlíně, divadelní přehlídky Hvozdenský měšec,filmového festivalu pro děti a mládeţ Zlín, další 2 výchovné koncerty a 1 představení absolvovali ţáci v tělocvičně školy. Páťáci v rámci projektu Praha navštívili představení Národního divadla. Pro předškoláky jsme uspořádali sobotní dopoledne ve škole pod názvem Miniškolička. Rodiče předškoláků absolvovali setkání s učitelkou první třídy. Celoročně probíhala ve třídě přeškoláků 2x týdně v 15 minutových blocích výuka angličtiny, 1x týdně chodili předškoláci cvičit do školní tělocvičny. Škola pravidelně publikuje informace o svojí činnosti a výběr z prací ţáků v Lukovském zpravodaji, Zlínském deníku a televizi RTL. Stali jsme se pilotní školou nového skupinového míčového sportu kin-ball. 8/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se účastní pokusného ověřování písma Comenia Script dle 171 ods.1 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, dle vyhlášení MŠMT ČR č.j /

16 9/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Na projekt Lukov brána Hostýnských vrchů získala škola podporu od Zlínského kraje z Podprogramu pro rozvoj EVVO PF03-08/36. Učitelé školy vyznačili 3 vzdělávací okruhy v okolí Lukova v Hostýnských vrších a na hradě Lukov. Pro tyto okruhy připravili pracovní listy ve 14 tématických oblastech škola obdrţela od MŠMT ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.1338/21/7.1.4/2010 pro oblast podpory 1.4., prioritní osy 1,OP VK, na projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání v lukovské škole. Učitelé školy jiţ vytvořili a ve výuce ověřili 20 digitálních učebních materiálů v oblasti podpory rozvoje ICT a 252 učebních materiálů v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti, matematických dovedností, výuky cizích jazyků a přírodních věd. 19.června 2011 jsme obdrţeli finanční podporu na školní rok 2011/2012 od Nadace Děti-Kultura-Sport na projekt Zájmová činnost při ZŠ a MŠ Lukov. 10/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se snaţí obohacovat výuku i ţivot v obci o netradiční aktivity a přibliţovat se modelu komunitního vzdělávání. Zejména v rámci mimoškolní činnosti úspěšně probíhá spolupráce se SPHL, Domovem seniorů, ČČK, lukovskými sportovci, hasiči a dalšími subjekty. Exkurze a tematické vycházky jsou součástí celoročního výchovného působení školy. 11/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2010/2011 proběhla v příspěvkové organizaci kontrola České školní inspekce - Zlínský inspektorát, jejíţ předmětem bylo: - zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání - zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů pro základní a předškolní vzdělávání a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy pro základní a předškolní vzdělávání. Inspekční zpráva č.j.čšiz-107/10-z obsahuje následující závěry a celkové hodnocení školy: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení - škola poskytovala základní a předškolní vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona. Škola systematicky umoţňovala rovnost přístupu ke vzdělávání, vzdělávací potřeby ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami byly zohledňovány. Pro integrované ţáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány. Škola účelně vyuţívala zdroje a prostředky. Celkové ekonomické podmínky školy měly velmi dobrou úroveň pro realizaci školních vzdělávacích programů. Materiální vybavení základní i mateřské školy bylo na nadstandardní úrovni. Škola zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání ţáků. Vyhodnocovala zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímala opatření k jejich minimalizaci, včetně účinné strategie prevence rizikového chování, vypracovávala plán preventivní strategie. Škola uskutečňovala vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Lukovská škola ", a Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání "Můj domov obec Lukov", oba školní vzdělávací programy byly zcela v souladu s poţadavky školského zákona, RVP ZV a RVP PV. Jejich realizace v době konání inspekce byly na velmi dobré úrovni. Škola rozvíjela osobnost dětí a ţáků na velmi dobré úrovni. Velmi dobrou úrovní se vyznačovalo řízení školy. Ředitelka školy spolu se zástupkyní usilovaly o dobré a kvalitní vedení školy, měly jasnou vizi fungování školy, kterou rozvíjely za podpory pedagogického sboru. 16

17 12/ Hospodaření školy v roce 2010 Celkové příjmy Dotace celkem: z toho: - dotace ze státního rozpočtu dotace obec - prostředky EU Příjmy mimo dotace: Z toho: - trţby z prodeje sluţeb úroky ostatní příjmy - zúčtování fondů Vyúčtování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Příjmy Výdaje 1. náklady na platy pracovníků školy z toho OPPP zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění Další vzdělávání pedagogických pracovníků výdaje na učebnice a uč. pomůcky ostatní provozní výdaje 7. Kooperativa, odvod náhradních plnění ZPS tvorba FKSP plavání Celkem výdaje Výsledek hospodaření bez neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Příjmy Dotace Úroky Ostatní příjem úplata mš, školné šd Ostatní příjem + EU Příjem z hospodářské činnosti Zúčtování fondů Celkem příjmy Výdaje Nákup materiálu včetně EU Nákup drobného majetku Energie budova zš Energie v hospodářské činnosti Mzdové náklady v hospodářské činnosti Mzdové náklady z obce (HM+odvody+FKSP) Mzdové náklady z projektu EU Opravy a udrţování Sluţby (účto, mzdy, přefakturace z obce) Nákup drobného nehmotného majetku-software Ostatní + odpisy IM Celkem výdaje Zisk roku Daňové přiznání za rok 2010 bylo schváleno auditorem a daňovým poradcem ing. Annou Martinů. 17

18 13/ Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při škole není zřízena odborová organizace. Sdružení rodičů Kaštánek Občanské sdruţení při škole zaloţené v roce Předsedkyně L.Válková, pokladní P.Hnilová. Společné aktivity : Drakiáda, Mikulášská nadílka, Karneval, Den dětí. Dary na činnost školy : nákup sešitů a pomůcek, kulturní představení, příspěvky na školní výlety. Spolek přátel hradu Lukova Občanské sdruţení zaloţené v roce Společné aktivity : alternativní učebna ve věţi hradu, vzájemné partnerství v projektech Lukov brána Hostýnský hor a Lukov brána Hostýnských vrchů, brigády na úklid hradu a okolí, vyuţívání učebny a ubytovací kapacity Domu Rudolfa Matouše Fara Lukov Společné aktivity: varhanní koncert, slavnostní předávání vysvědčení z nepovinného předmětu náboţenství, prohlídka kostela, věţe a zvonice, dopoledne plné her Další spolupracující organizace : Český červený kříž Lukov, Hasičský záchranný sbor Lukov, SK Lukov,Domov seniorů Lukov, Centrum primární prevence Zlín, Speciální pedagogické centrum Zlín, Pedagogicko psychologické poradny Zlín a Kroměříž, Plavecká škola Zlín. 14/ Závěr výroční zprávy Prostorové, materiálně technické a hygienické podmínky ke vzdělávání V průběhu školního roku získal zřizovatel dotaci na stavbu multifunkčního centra. Jeho součástí budou mimo jiné tělocvična a venkovní hřiště, která budou slouţit i pro vzdělávací potřeby školy a školky. Po dobu trvání stavby vyuţívají všechny součásti školy ( škola, škola, druţina ) školní zahradu u školky, upravený zbylý prostor školního hřiště a tréninkové hřiště obce Lukov. Mimo to ţáci několikrát ročně navštěvují tělocvičnu a sportovní areál ZŠ Fryšták. Z vlastní hospodářské činnosti a obdrţených dotací bylo během školního roku 2010/11 pořízeno nové vybavení: pylonové tabule ve všech třídách školy, interaktivní tabule ve 2.třídě, 2 dataprojektory, počítač ve sborovně školy, počítač a kopírka s tiskárnou ve školce, sedačky ve třídách školky, pračka. Opatření pro příští období: - rekonstrukce ţákovských šaten v budově školy - opravení příjezdové komunikace, bezbariérového a zásobovacího vstupu do školy - nové oplocení školního areálu - vybavení počítačové učebny nový serverem a počítačovými ţákovskými sestavami. Průběh vzdělávání V základní škole byl dokončen přechod ze vzdělávacího programu Základní škola na Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola. Při naplňování cílů školních vzdělávacích programů základní školy, mateřské školy a školní druţiny se snaţíme o vlídné, ale důsledné vedení ţáků na cestě ke vzdělání s důrazem na dodrţování dohodnutých pravidel chování, samostatnou práci, rozvoj kreativity, sebereflexi a vzájemnou propojenost vzdělávacích oblastí. Vzhledem k poloze a tradici školy je velká pozornost ve výuce věnována environmentální výchově, osvědčilo se integrování výukových bloků angličtiny do vzdělávání předškoláků a ţáků 1. a 2.třídy. Ve 3.třídě se osvědčilo zařazení 3 hodin tělesné výchovy týdně jako kompenzace k náročnému vzdělávacímu obsahu tohoto ročníku základního vzdělávání. Na zastavení klesající tělesné zdatnosti dětí jsou ve zvýšené míře zařazovány tělovýchovné a sportovní aktivity ( relaxační chvilky o přestávkách, soutěţe, závody, cykloputování, škola v přírodě s lyţováním a plaváním, ). 18

19 Speciální pedagoţky a logopedické asistentky pracují v základní i v mateřské škole. Díky jejich úsilí a spolupráci všech pedagogů je kaţdému dítěti a ţákovi věnován diferencovaný přístup s ohledem na jeho individuální potřeby. V loňském školním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem ţáků a rodičů o mimoškolní aktivity, který je výsledkem našeho několikaletého úsilí o změnu v oblasti vyuţívání volného času dětí. Snaţili jsme se o vyváţené zařazování činnostního učení a učení s vyuţitím ICT ve vyučování tak, aby ţáci přistupovali k počítači a další IC technice nejen jako ke zdroji zábavy, ale hlavně je vyuţívali k zábavnému učení a vyhledávání informací. Mimo to jsme ve zvýšené míře zařazovali metody a formy práce na rozvoj dětské fantazie a tvořivosti, coţ se projevilo i v nebývalém zájmu o výtvarné krouţky. Vítáme snahy ministerstva školství o upřesnění standardů a obsahu vzdělávání v rámci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od začátku tvorby školního vzdělávacího programu jsme upozorňovali na úskalí, které tato vzdělávací reforma v povinném základním školství přináší: - nejednotnost osnov jednotlivých škol a z toho vyplývající komplikace při přechodu ţáků do jiných základních škol a při přijímacích zkouškách na střední školy - nesmyslnost rušení dlouholetou praxí osvědčených vzdělávacích programů základního vzdělávání, stačilo pouze postupně pouţívat inovované metody a formy práce - mrhání potenciálem učitelů, kteří ve svém volném čase bez nároku na odměnu tvořili školní vzdělávací programy v návaznosti na rámcový vzdělávací program plný neuchopitelných výrazů a slovních spojení, následující roky se snaţili o bezproblémový přechod ze stávajících jednotných vzdělávacích programů na vytvořené školní programy a nyní jsou obviňování z klesající úrovně českého základního školství - zkušenosti ze zahraničí. S obdobnými pocity jsme sledovali diskusi o moţnosti zavádění nového typu písma Comenia Script. Abychom získali vlastní zkušenosti, přihlásili jsme se do projektu pokusného ověřování písma Comenia Script dle 171 ods.1 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, dle vyhlášení MŠMT ČR č.j / Po získaných zkušenostech ze zahraničí při pouţívání podobného typu písma jsme v 1.třídě učili oba typy písma - klasický i Comenia Script. Naše zkušenosti jsou po 1.roce ověřování následující: - ţáci raději pouţívají klasický typ psacího písma - ţáci úhledněji psali a rychleji četli - při psaní typem Comenia po celý rok stále přetrvával problém s mezerami mezi slovy a rychlostí psaní - zapojili jsme do projektu i ţáky vyšších tříd, kteří mají dysgrafické problémy - tito ţáci psaní Comenia Script běţně nepouţívají a píší klasickým psacím písmem. Opatření pro příští období: - zavedení předmětu ICT v 5.třídě - úprava učebních plánů - 3 hodiny tělesné výchovy v kaţdé třídě Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Zrealizovali jsme projekt Děti učí rodiče, v jehoţ rámci si ţáci jednotlivých tříd připravili pro rodiče písemné testy, práci s interaktivní tabulí, vědomostní soutěţe a kvízy. Rodiče měli moţnost blíţe se seznámit s moderními formami výuky a následné diskusi si s učiteli vyměnit svoje postřehy. Rozšířili jsme spolupráci s Farou Lukov o několik velmi zdařilých akcí. Tyto aktivity povaţujeme za důleţité především z hlediska etické výchovy. Na hradě Lukov byl zrealizován projekt Lukov-brána Hostýnských hor. Spolupráce se Spolkem přátel hradu Lukova mohla být proto rozšířena o vzdělávací pobyty jednotlivých tříd v Domě Rudolfa Matouše. Sdruţení rodičů Kaštánek pod vedením nového předsedy uspořádalo pro děti kromě tradiční drakiády a karnevalu velmi zdařilou stezku odvahy Lukovský hejkal. Rodiče a přátelé školy jiţ tradičně pomáhají škole s financováním vzdělávacích programů sběrem starého papíru a vyřazených elektropřístrojů. Členky místní organizace Červeného kříţe kaţdoročně pořádají pro členy zdravotního krouţku soutěţ zdravotních hlídek a přispívají na činnost krouţku. Většina rodičů se aktivně zapojuje do mimoškolních akcí školy a pomáhá při jejich realizaci. Vysoká je i účast na setkáních se zákonnými zástupci a konzultačních hodinách. 19

20 Rozšířili jsme spolupráci se ZUŠ Morava, která v prostorách školy vyučuje jiţ 3 dny v týdnu, podílí se na společných školních vystoupeních a pěvecké soutěţi. Opatření pro příští období : otevřený klub pro děti a mládeţ celé komunity obce Lukov. Výsledky vzdělávání V loňském roce se hlásili a byli přijati 2 ţáci na osmiletá gymnázia, oba s umístěním v první desítce výsledkových listin přijímacích řízení. Dle sdělení vedení spádových ZŠ Fryšták a ZŠ Štípa nemají naši bývalí ţáci při přestupu na 2.stupně těchto základních škol ţádné problémy s učivem. Ţáci 2.-5.třídy se zúčastnili mezinárodní matematické soutěţe Klokánek.Této soutěţe se zúčastňujeme se všemi ţáky jiţ čtvrtým rokem. Kaţdoročně se některý z našich ţáků umístí na prvním místě, i nejslabší ţáci dosahují úrovně okresního průměru. Vzhledem k záměrům ministerstva školství na vytvoření standardů základního vzdělávání a testování kompetencí ţáků 5.tříd se ţáci 5.třídy zúčastnili projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj. Svými výsledky se ve vzdělávacích oblastech český jazyk, matematika a člověk a jeho svět řadí mezi nejlepších 20% testovaných škol. Opatření pro příští období: - tvorba interaktivních testů a jejich vyuţívání ve výuce jako příprava ţáků na celostátní testování. Řízení školy, kvalita personální práce a kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogický sbor byl posílen o absolventku pedagogické fakulty v oboru učitelství pro 1.stupeň základní školy, která se proškolila na zdravotníka zotavovacích akcí a absolvuje i studium pro metodiky prevence.ujala se i práce s 2.oddělením v odpolední druţině. Učitelka základní školy si rozšiřuje kvalifikaci magisterským studiem speciální pedagogiky, zástupkyně pro mateřskou školu absolvuje bakalářské studium. Vychovatelka školní druţiny pokračovala v práci asistenta pedagoga u integrovaného ţáka. Ranní druţinu na vedlejší pracovní úvazek vedla jedna z učitelek ZŠ. Pokračovali jsme v osvědčeném systému kolegiálních hospitací. V rámci tvorby digitálních učebních materiálů v projektu EU peníze školám jsme zorganizovali několik vzájemných ukázkových hodin. Zastupitelstvo obce nepřistoupilo na návrh sloučení příspěvkových organizací Základní a Mateřská škola Lukov a Školní jídelna Lukov. Opatření pro příští období: - vzhledem k zařazení předmětu ICT do 5.třídy zaměřit DVPP na oblast ICT - studium koordinátora ICT. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Vnější rámec podmínek školy k vzdělávání a pravidla financování regionálního školství utváří ministerstvo školství. Na podzim roku 2010 jsme proto poţádali o schůzku ministra školství P.Dobeše v jeho poslanecké kanceláři v Brně, abychom si ujasnili některé jeho kontroverzní výroky. Diskutovaná témata : - standardy pro předškoláky chápeme snahu ministerstva zavést opatření, které povede ke sníţení počtu dětí s odkladem školní docházky. Upozornili jsme na absenci osvědčených metodických postupů v RVP pro předškolní vzdělávání. Pan ministr se zajímal o náš přístup k přípravě předškoláků a ocenil vzájemnou spolupráci školky se školou. - standardizované testy pro žáky 5. tříd, reforma regionálního školství shodli jsme se, ţe po letech práce učitelů nad školními vzdělávacími programy nelze opět reformovat, pouze postupně napravovat chyby, ke kterým došlo. Navrhovali jsme doplnění povinného učiva do stávajících vzdělávacích programů a teprve následné plošné testování konkrétně definovaných standardizovaných výstupů. Pan ministr nás ujišťoval, ţe testování bude slouţit především učitelům a jejich ţákům. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 TATO ŠKOLA JE PARTNEREM V PROJEKTU ESF JPD 3 SPOLUPRÁCE A INSPIRACE Tento projekt byl podpořen z evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy Základní škola, Praha

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více