USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. února 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. února 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám."

Transkript

1 USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. února 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/33/2012 Kontrola zápisu z 32. schůze Rady města Uničova bere na vědomí zápis z 32. schůze Rady města Uničova bez připomínek. UR02/33/2012 Záležitost Technických služeb Uničov, spol. s r. o. 1. bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok schvaluje Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou 3. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2011 a rozdělení zisku dle návrhu uvedeného ve zprávě o vztazích 4. schvaluje úhradu ztráty společnosti z provozu městského koupaliště ve výši Kč formou příspěvku na úhradu ztráty, a to splátkami po třetinách z celkové částky v termínech květen 2012, říjen 2012 a březen bere na vědomí organizační strukturu a způsob odměňování managementu dle přílohy důvodové zprávy. 6. bere na vědomí plán výnosů a nákladů na rok schvaluje plán investic po zapracování připomínek. 8. schvaluje změnu stanov společnosti dle důvodové zprávy po zapracování připomínek dozorčí rady a rady města 9. schvaluje mimořádnou roční odměnu ředitele společnosti za rok 2011 ve výši Kč. UR03/33/2012 Návrh na organizační změnu - snížení počtu zaměstnanců majetkoprávního odboru MěÚ v Uničově 1. schvaluje organizační změnu - snížení počtu zaměstnanců zařazených do majetkoprávního odboru o jednoho zaměstnance a optimalizaci náplní činnosti tohoto odboru. 2. bere na vědomí podání výpovědi z pracovního poměru zaměstnankyni zařazené do majetkoprávního odboru Ing. M. H. dle ust. 52, písm. c) zákoníku práce (pro nadbytečnost) dle důvodové zprávy. Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se UR04/33/2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Uničova č. 2/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu doporučuje Zastupitelstvu města Uničova ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se bez náhrady zrušuje obecně závazná vyhláška města Uničova č. 2/2010 1

2 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. UR05/33/2012 Možnost pořízení záznamového zařízení neumožňující další manipulaci s pořizovaným záznamem - informace bere na vědomí informaci o možnosti pořízení záznamového zařízení neumožňujícího další manipulaci s pořizovaným záznamem. UR06/33/2012 Vedení TR Krasíkov - TR Horní Životice (smlouva o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení) schvaluje uzavření smlouvy o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení dle zákona č. 458/2000 Sb. s ČEPS, a. s. na pozemcích v katastrálním území Horní Libina dotčených stavbou zařízení přenosové soustavy nadzemního vedení zvláště vysokého napětí 400 kv Krasíkov Horní Životice dle důvodové zprávy. UR07/33/2012 Úprava majetkových poměrů v souvislosti s akcí - Úprava křižovatky silnic II/444 a III/44624 v Uničově 1. schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Uničov a Olomouckým krajem na pozemcích ve vlastnictví města Uničova parcelní číslo 2251/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parcelní číslo 177/1 - zahrada, parcelní číslo 2254/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parcelní číslo 2251/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parcelní číslo 2254/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace a na pozemku parcelní číslo ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Uničov a v obci Uničov, jako souhlas vlastníka dotčených pozemků s umístěním a stavbou po dobu realizace stavby a současně s odnětím části pozemku parcelní číslo 177/1 o výměře cca 39,5 m 2 ze zemědělského půdního fondu. Právo stavebníka provést stavbu se zakládá bezúplatně a na dobu neurčitou. 2. schvaluje záměr bezúplatného převodu částí pozemků ve vlastnictví města Uničova pozemku parcelní číslo 2251/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 58,5 m 2 parcelní číslo 177/1 zahrada ve výměře cca 39,5 m 2, parcelní číslo 2254/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 119,5 m 2, pozemek parcelní číslo 2251/13 - ostatní plocha ve výměře cca 5,5 m 2, parcelní číslo 2254/8 - ostatní plocha ve výměře cca 58,5 m 2 a parcelní číslo 2254/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 100 m 2, všechny pozemky v katastrálním území Uničov a v obci Uničov mezi městem Uničov a Olomouckým krajem za účelem realizace stavby,,ii/444 Uničov - Šternberk, Dodatek č. 1 - Úprava křižovatky silnic II/444 a III/44624 v Uničově", kde město Uničov bude dárcem. 3. doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit bezúplatný převod částí pozemků ve vlastnictví města Uničova pozemku parcelní číslo 2251/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 58,5 m 2 parcelní číslo 177/1 zahrada 2

3 ve výměře cca 39,5 m 2, parcelní číslo 2254/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 119,5 m 2, pozemek parcelní číslo 2251/13 - ostatní plocha ve výměře cca 5,5 m 2, parcelní číslo 2254/8 - ostatní plocha ve výměře cca 58,5 m 2 a parcelní číslo 2254/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 100 m 2, všechny pozemky v katastrálním území Uničov a v obci Uničov mezi městem Uničov a Olomouckým krajem za účelem realizace stavby,,ii/444 Uničov - Šternberk, Dodatek č. 1 - Úprava křižovatky silnic II/444 a III/44624 v Uničově", kde město Uničov bude dárcem. UR08/33/2012 Úprava majetkových poměrů v Brníčku v souvislosti s akcí - silnice,,ii/444 Uničov - Šternberk" 1. schvaluje záměr bezúplatného převodu části pozemku parcelní číslo 129/19 - orná půda ve výměře cca 5 m2 v katastrálním území Brníčko mezi městem Uničov a Olomouckým krajem za účelem realizace stavby,,ii/444 Uničov - Šternberk", kde město Uničov bude dárcem. 2. doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit bezúplatný převod části pozemku ve vlastnictví města Uničova parcelní číslo 129/19 - orná půda ve výměře cca 5 m2 v katastrálním území Brníčko mezi městem Uničov a Olomouckým krajem za účelem realizace stavby,,ii/444 Uničov - Šternberk", kde město Uničov bude dárcem. UR09/33/2012 Dodatek č. 1 - věcné břemeno ČEZ Distribuce a. s. a město Uničov - ul. Panská NNk schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a. s. pro akci,,uničov - ul. Panská, ČEZ, NNk", na základě něhož bude díky změně trasy vedení nízkého napětí navíc dotčen pozemek parcelní číslo st. 232/1 v katastrálním území Uničov a v obci Uničov. UR10/33/2012 Žádost o umístění chodníku na pozemek města v Albíkově ulici schvaluje výpůjčku části pozemku parcelní číslo 652/33 v katastrálním území Uničov, v ulici Albíkova o výměře 4 m 2 panu L. Š., vlastníkovi sousedního pozemku parcelní číslo 652/34, na dobu určitou 5 let s možností prodloužení vždy o jeden kalendářní rok za podmínky uvedení dotčených sousedních pozemků do původního stavu. UR11/33/2012 Žádost ZODV Újezd u Uničova o prodej celého pozemku v areálu družstva v části obce Brníčko 1. bere na vědomí informaci o vydání záporného stanoviska Městského úřadu Uničov, odboru výstavby a úřadu územního plánování k dělení pozemku parcela č. 302/1 ostatní plocha ostatní komunikace v katastrálním území Brníčko dle důvodové 3

4 zprávy za účelem převodu jeho části do vlastnictví Zemědělsko-obchodního družstva vlastníků Újezd u Uničova, IČ se sídlem Újezd revokuje své usnesení UR11/29/2011 z o schválení záměru prodeje pozemků parcela číslo 302/1 ostatní plocha ostatní komunikace její části o výměře asi 500 m 2 a parcela číslo 129/10 orná půda o výměře 43 m 2 v katastrálním území Brníčko do vlastnictví Zemědělsko-obchodního družstva vlastníků Újezd u Uničova, IČ se sídlem Újezd 336 za kupní cenu 180 Kč/m schvaluje záměr prodeje celého pozemku parcela č. 302/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 960 m 2 a pozemku parcela číslo 129/10 orná půda o výměře 43 m 2 v katastrálním území Brníčko do vlastnictví Zemědělsko-obchodního družstva vlastníků Újezd u Uničova, IČ se sídlem Újezd 336 za kupní cenu 100 Kč/m 2 za podmínky smluvního zajištění přístupu všech vlastníků nebo uživatelů hospodařících na okolních pozemcích přístup k jejich nemovitostem. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí nabyvatel. 4. doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit prodej celého pozemku parcela č. 302/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 960 m 2 a pozemku parcela číslo 129/10 orná půda o výměře 43 m 2 v katastrálním území Brníčko do vlastnictví Zemědělsko-obchodního družstva vlastníků Újezd u Uničova, IČ se sídlem Újezd 336 za kupní cenu 100 Kč/m 2 za podmínky smluvního zajištění přístupu všech vlastníků nebo uživatelů hospodařících na okolních pozemcích přístup k jejich nemovitostem. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí nabyvatel. UR12/33/2012 Návrh prodeje pozemku v ulici Pivovarská do vlastnictví VHS, a. s. Olomouc doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit prodej pozemku parcela číslo 2504 zahrada její části o výměře asi 28 m 2 v katastrálním území Uničov do vlastnictví Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s., IČ se sídlem Olomouc za kupní cenu 300 Kč/m 2. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí nabyvatel. UR13/33/2012 Návrh prodeje pozemku v lokalitě Želechovická pro stavbu rodinného domu doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit prodej parcely č. 2152/2 ostatní plocha o výměře 749 m 2 a parcely č. 2152/3 ostatní plocha o výměře 605 m 2 v katastrálním území Uničov do vlastnictví Ing. M. T. a Bc. M. R., oba bytem Uničov za kupní cenu 700 Kč/m 2 s podmínkou úhrady poplatku Kč za odběrné místo připojení k distribuční soustavě nízkého napětí před podpisem budoucí kupní smlouvy a smlouvy o nájmu za účelem výstavby rodinného domu v souladu se schválenou urbanistickou studií LOKALITA NIVY, ÚPRAVA PARCELACE, UNIČOV způsobem stanoveným Zásadami Z/02/ Podmínky pro převod pozemků určených k zastavění s tím, že lhůta pro zahájení výstavby rodinného domu na uvedených pozemcích se posouvá ze 6 měsíců na 12 měsíců. 4

5 UR14/33/2012 Žádost paní H. o prodej dvou stavebních míst pro výstavbu garáží v lokalitě "U parku" schvaluje záměr prodeje pozemků parcela číslo 185/58 ostatní plocha jiná plocha o výměře 23 m 2 a parcela číslo 185/59 ostatní plocha jiná plocha o výměře 23 m 2 v katastrálním území Brníčko do vlastnictví H. H., bytem Uničov za účelem vybudování dvou novostaveb garáží za kupní cenu Kč. Kupní cena je stanovena s ohledem na nutné opravy na náklady stavebníka základové desky, rozvodné skříně a rozvodů NN. Nabyvatel uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. UR15/33/2012 Žádost pana H. o koupi pozemků pod chatou v části obce Libina a žádost o zřízení věcného břemene 1. schvaluje záměr prodeje pozemků parcela číslo stavební 707 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m 2, parcela číslo 885/5 lesní pozemek o výměře 23 m 2 a pozemku označeném v geometrickém plánu č /201 parcelním číslem 880/7 ostatní plocha o výměře 62 m 2, vše v katastrálním území Horní Libina za kupní cenu Kč vlastníkovi rekreační chaty číslo evidenční 1, část obce Libina, na pozemku parcela číslo stavební 707 v katastrálním území Horní Libina A. H. a jeho manželce A. H. oba bytem Uničov. 2. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu čerpání vody ze studny situované na pozemku parcela číslo 880/2 ostatní plocha jiná plocha v katastrálním území Horní Libina ve vlastnictví města Uničova ve prospěch vlastníka rekreační chaty číslo evidenční 1, část obce Libina, na pozemku parcela číslo stavební 707 v katastrálním území Horní Libina za jednorázovou úhradu ve výši Kč bez DPH na dobu časově neomezenou. UR16/33/2012 Pozemky u budovy č. p. 224 v ulici Olomoucká bere na vědomí rozsah pozemků, jež by mohly být vyčleněny pro vytvořen zázemí budovy číslo popisné 224 Olomoucká ulice, Uničov. UR17/33/2012 Informace o budově č. p. 118 v ulici Solní 1. bere na vědomí informaci o nepřijetí nabídky odkoupení budovy číslo popisné 118, část obce Uničov, ulice Solní, s pozemkem parcela číslo stavební 31 o výměře 489 m 2 v obci a katastrálním území Uničov ze strany stávajících nájemců bytu a nebytového prostoru, 2. ukládá opakovaně zveřejnit nabídku na odprodej budovy číslo popisné 118, část obce Uničov, ulice Solní, s pozemkem parcela číslo stavební 31 o výměře 489 m2 v obci a katastrálním území Uničov. 5

6 UR18/33/2012 Prodej bytů na Smetanově ulici 1. doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit prodej bytových jednotek v bytovém domě na ulici Smetanova na parcelních číslech stavebních 1014 až 1018 v katastrálním území Uničov podle platných Pravidel Města Uničova k prodeji bytových domů, bytů a nebytových prostor z majetku města, a to: - bytovou jednotku číslo 672/1 o výměře 57,0 m 2 za kupní cenu Kč nájemcům bytu manželům V. a H. Š., - bytovou jednotku číslo 672/6 o výměře 57,4 m 2 za kupní cenu Kč nájemcům bytu manželům J. a M. F.. 2. doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit prodej bytových jednotek nájemcům v bytovém domě Smetanova v Uničově ve vlastnictví města Uničova, kteří podle platných Pravidel Města Uničova k prodeji bytových domů, bytů a nebytových prostor z majetku města přijali nabídku na koupi bytu do data zasedání Zastupitelstva města Uničova. UR19/33/2012 Prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor 1. schvaluje pronájem nebytových prostor na dobu určitou 5 let stávajícím nájemcům. Smlouvy o nájmu budou uzavřeny podle Zásad pro pronajímání nebytových prostor v majetku města Uničova s nájmem stanoveným v současné výši platné nájemní smlouvy a) nebytové prostory na Masarykově nám. 15 v Uničově o velikosti 105,6 m 2 společnosti MOJDL s. r. o., IČ , za účelem provozování prodejny obuvi a kožené galanterie a provozování cestovní agentury od , b) nebytové prostory na Masarykově nám. 17 v Uničově o velikosti 123,26 m 2 společnosti WIKY s. r. o., IČ , za účelem provozování prodejny hraček, papírnictví a sportu od , c) nebytové prostory na Masarykově nám. 23 v Uničově o velikosti 70,8 m 2 panu J. D., IČ , za účelem provozování prodejny pracovních oděvů, obuvi a doplňků od , d) nebytové prostory na Masarykově nám. 26 v Uničově o velikosti 108,7 m 2 paní A. H., IČ , za účelem provozování prodejny skla, porcelánu a květin od , e) nebytové prostory na Masarykově nám. 35 v Uničově o velikosti 104,64 m 2 paní D. Š., IČ , za účelem provozování prodejny oděvů od , f) nebytové prostory v Pivovarské ul. 78 v Uničově o velikosti 80,29 m 2 panu J. M., IČ , za účelem provozování prodejny potravin a lahůdek od , g) nebytové prostory ve Staškově ul. 242 v Uničově o velikosti 190,9 m 2 Klubu rekreačního sportu Uničov, o. s., IČ , za účelem provozování posilovny pro oddíl kondiční kulturistiky od , h) nebytové prostory v Olomoucké ul. 226 v Uničově o velikosti 72,32 m 2 panu P. J., IČ , za účelem provozování grafického a reklamního studia, výroby řezané reklamy, redakce inzertních novin a kanceláře od

7 2. schvaluje a) uzavření podnájemní smlouvy na dobu určitou na část nebytových prostor na Masarykově nám. 15 v Uničově mezi společností MOJDL s. r. o., IČ a paní Dr. D. K., IČ , za účelem provozování cestovní agentury DK TOUR, b) uzavření podnájemní smlouvy na dobu určitou na část nebytových prostor v Olomoucké ul. 226 v Uničově mezi panem P. J., IČ a společností SKŘIVÁNEK Pro s. r. o., IČ , za účelem provozování účetní kanceláře. UR20/33/2012 Nebytové prostory Dr. Beneše 15 žádost o slevu na nájmu neschvaluje snížení nájemného z nebytových prostor v ul. Dr. Beneše 15 v Uničově paní Janě Nečkové. UR21/33/2012 Žádost paní D. H. o prodloužení nájmu bytu neschvaluje prodloužení nájmu bytu číslo 5 v Uničově, Pod Šibeníkem 1385, nájemnici paní D. H. a trvá na ukončení nájmu bytu k datu UR22/33/2012 Žádost paní P. o možnost dalšího bydlení v bytě číslo 5 v Uničově, Smetanova bere na vědomí žádost paní M. P. o možnost dalšího bydlení v bytě číslo 5 v Uničově, Smetanova trvá na vyklizení bytu číslo 5 v Uničově, Smetanova 670 podle usnesení UR16/27/2011 ze dne UR23/33/2012 Stížnost manželů K., bytem Uničov, Žižkova 620/5 a návrh na financování oprav 1. bere na vědomí stížnost manželů M. a I. K., důvodovou zprávu a vyjádření finančního výboru. 2. ukládá upřesnit rozsah prací a připravit zadávací řízení. UR24/33/2012 Informace o výběrovém řízení na pronájem bytu číslo 1 v Uničově, Medelská 124 schvaluje pronájem bytu číslo 1 v Uničově, Medelská 124 paní L. K., která přistupuje na podmínku jednorázové úhrady předplacené složky nájemného ve výši Kč na účet správce nemovitostí BYTPOL UNI s. r. o. Běžné měsíční nájemné činí na základě nabídky paní L. K. 42,40 Kč/m2. 7

8 UR25/33/2012 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu číslo 17 v Uničově, Pionýrů 674 schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu číslo 17 v Uničově, Pionýrů 674 s podmínkou jednorázové úhrady předplaceného nájemného ve výši Kč na účet správce nemovitostí BYTPOL UNI s. r. o. Uhrazená finanční částka bude použita na opravu bytu a společných prostor domu číslo popisné 674. UR26/33/2012 Návrh na zveřejnění nabídky na podnájem bytu zvláštního určení s bezbariérovými úpravami číslo 1 v Uničově, Pod Śibeníkem 1383 schvaluje zveřejnění nabídky na podnájem bytu zvláštního určení s bezbariérovými úpravami číslo 1 v Uničově, Pod Šibeníkem 1383, pro osobu se zdravotním omezením. UR27/33/2012 Schválení společného nájmu bytu schvaluje společný nájem bytu číslo 1 v Uničově, Roháče z Dubé 640 nájemce pana D. B. s panem L. K. dle 700 odst. 2 občanského zákoníku. UR28/33/2012 Žádosti o dotace z Operačního programu Životního prostředí ke schválení v Zastupitelstvu města Uničova 1. doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit v případě získání dotace na investiční akci Snižování energetické náročnosti budovy MŠ Jiřího z Poděbrad v Uničově financování podílu města Uničova z vlastních zdrojů v předpokládané výši 1,7 mil. Kč v letech doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit v případě získání dotace na investiční akci ZŠ U Stadionu Uničov energetická opatření financování podílu města Uničova z vlastních zdrojů v předpokládané výši 6,7 mil. Kč v letech jmenuje na akci Snižování energetické náročnosti budovy MŠ Jiřího z Poděbrad v Uničově projektový tým ve složení: vedoucí Mgr. Nikola Hirnerová, Ph.D., koordinátor Ing. Jana Riedlová, administrátor Bc. Jiří Urbášek, Dis., realizátor p. Boris Zelinka, ekonom paní Jana Peterová. 4. jmenuje na akci ZŠ U Stadionu Uničov energetická opatření projektový tým ve složení: vedoucí Mgr. Nikola Hirnerová, Ph.D., koordinátor Ing. Jana Riedlová, administrátor Bc. Jiří Urbášek, Dis., realizátor p. Josef Koutný, ekonom paní Jana Peterová. 5. schvaluje projektovým týmům za zabezpečení realizace a vyúčtování výše uvedených investičních akcí cílovou odměnu dle důvodové zprávy. 8

9 UR29/33/2012 Aktualizace projektu "Uničov - město bez bariér" 1. bere na vědomí plnění projektu Uničov město bez bariér v letech doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit aktualizaci projektu Uničov město bez bariér na rok UR30/33/2012 Změna č. 8 územního plánu města Uničova doporučuje Zastupitelstvu města Uničova vydat změnu č. 8 územního plánu města Uničova formou opatření obecné povahy. UR31/33/2012 Žádost společnosti EDUKA CONSULT, s. r. o. o pokračování pořizování změny č. 7 územního plánu města Uničova 1. bere na vědomí žádost společnosti EDUKA CONSULT, s. r. o. 2. nedoporučuje Zastupitelstvu města Uničova revokovat usnesení ZMě č. 8/6 ze dne a pokračovat v pořizování změny č. 7 územního plánu města. UR32/33/2012 Vstup města Uničova do Místní akční skupiny Uničovsko, o. p. s. doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit vstup města Uničova do Místní akční skupiny Uničovsko, o. p. s. s tím, že město Uničov bude zastupovat starosta města Mgr. Dalibor Horák. UR33/33/2012 Změna zřizovací listiny Mateřské školy Uničov, Komenského 680 doporučuje Zastupitelstvu města Uničova schválit dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Uničov, příspěvkové organizace, Komenského 680 v předloženém znění. UR34/33/2012 Ocenění žáků a studentů uničovských škol za rok schvaluje udělení ocenění žákům a studentům uničovských škol za rok 2011 podle přiloženého seznamu. 2. ukládá odboru kultury, školství a sportu připravit novelizaci Zásad pro oceňování dětí a mládeže města Uničova. 9

10 UR35/33/2012 Podpora projektu Psychiatrické léčebny Šternberk souhlasí s vyjádřením podpory Psychiatrické léčebně Šternberk při získání dotace na výstavbu multifunkčního centra v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk. UR36/33/2012 Žádost firmy J. G. o kácení zeravů u pomníku na ul. Mohelnická Střední souhlasí s uzavřením inominátní smlouvy s firmou J. G., U Oskavy 1335, Uničov, IČ: UR37/33/2012 Rozpočtová opatření finančního odboru schvaluje rozpočtová opatření finančního odboru dle důvodové zprávy. UR38/33/2012 Nákup služebního vozidla bere na vědomí informaci k nákupu nového služebního vozidla. UR39/33/2012 Převod majetku schvaluje bezplatný převod televize z majetku města do majetku Centra sociálních služeb Uničov dle důvodové zprávy. UR40/33/2012 Návrh na likvidaci nálezů za rok 2011 schvaluje zprávu o nálezech za rok 2011 a způsob likvidace věcí nalezených a neodevzdaných dle důvodové zprávy. UR41/33/2012 Nabídka cenových slev za telekomunikační služby od společnosti Telefónica O2 Czech Republic 1. schvaluje nabídku cenových slev za poskytování telekomunikačních služeb společností Telefónica O2 Czech Republic městu Uničov. 2. ukládá průběžně jednat s poskytovatelem telekomunikačních služeb o snížení cen. 3. ukládá v součinnosti s obcemi správního obvodu ORP Uničov jednat s poskytovatelem telekomunikačních služeb o posílení signálu v problémových lokalitách. 10

11 UR42/33/2012 Vnitřní integrace úřadu - projekt Technologické centrum ORP Uničov (2. etapa), informace o výsledku výběrového řízení (jednání o ceně díla) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku" Vnitřní integrace úřadu - projekt Technologické centrum ORP Uničov" (2. etapa) s firmou MARBES CONSULTING s. r. o. se sídlem Brojova 2113/16 Plzeň za cenu dle důvodové zprávy. UR43/33/2012 Žádosti o příspěvek z prostředků určených k rozdělení radou města 1. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku panu M. S., bytem Generála Svobody 1201 ve výši Kč na částečné krytí finančních nákladů, spojených s celoroční sportovní činností v oblasti sjezdu horských kol. 2. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení NIPI bezbariérové prostředí se sídlem v Jihlavě ve výši Kč na částečné krytí finančních nákladů spojených s celoroční správou celostátní sítě konzultačních středisek pro poskytování odborných konzultací a vydávání metodických stanovisek pro oblast bezbariérového užívání staveb. 3. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Klubu českých turistů Tělovýchovné jednoty Uničov ve výši Kč na částečné krytí finančních nákladů, spojených s pořádáním 28. ročníku turistické akce Uničovská teniska. 4. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Házená Uničov ve výši Kč na částečné krytí finančních nákladů, spojených s účastí na házenkářském turnaji mládeže PRAGUE HANDBALL CUP. UR44/33/2012 Žádost o připojení se města Uničova k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" neschvaluje připojení se města k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet." Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se Mgr. Dalibor Horák v. r. starosta Bc. Stanislav Axman v. r. místostarosta 11

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/47/2016 Schválení programu 47. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/37/2012 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 8. 3. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/8/2011 Kontrola zápisu ze 7. schůze Rady města Uničova zápis ze 7. schůze

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/10/2015 Schválení programu 10. schůze Rady města Uničova

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 15. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 2. června 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 15. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 2. června 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 15. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 2. června 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/15/2015 Schválení programu 15. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/33/2016 Schválení programu 33. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 72. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. září 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 72. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. září 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 72. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. září 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/72/2013 Schválení programu 72. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/28/2015 Schválení programu 28. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 6. května 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 6. května 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 6. května 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/91/2014 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 82. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. ledna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 82. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. ledna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 82. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. ledna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/82/2014 Schválení programu 82. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/25/2015 Schválení programu 25. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 63. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 23. dubna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 63. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 23. dubna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 63. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 23. dubna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/63/2013 Schválení programu 63. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 75. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. října 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 75. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. října 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 75. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. října 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/75/2013 Schválení programu 75. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. č.

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. č. USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. č. 1 UR01/8/2015 Schválení programu 8. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 27. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. listopadu 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 27. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. listopadu 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 27. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. listopadu 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/27/2015 Schválení programu 27. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 98. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. září 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 98. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. září 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 98. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. září 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/98/2014 Schválení programu 98. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 90. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 90. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 90. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/90/2014 Schválení programu 90. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/30/2016 Schválení programu 30. schůze Rady města Uničova

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

USNESENÍ z 89. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 89. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 89. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/89/2014 Schválení programu 89. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/42/2016 Schválení programu 42. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 19. srpna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 19. srpna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 19. srpna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/97/2014 Schválení programu 97. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 34. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 34. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 34. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/34/2016 Schválení programu 34. schůze Rady města Uničova program

Více

USNESENÍ z 56. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. ledna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 56. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. ledna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 56. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. ledna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/56/2013 Schválení programu 56. schůze Rady města Uničova

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více

USNESENÍ ze 46. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 46. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 46. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/46/2016 Schválení programu 46. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 18. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. července 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 18. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. července 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 18. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. července 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/18/2015 Schválení programu 18. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 28. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 28. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 28. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 29. 11. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/28/2011 Kontrola zápisu z 27. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

USNESENÍ z 3. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 3. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 3. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 21. 12. 2010 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/3/2010 Výstavba v ulici Albíkova v Uničově d o p o r u č u j e Zastupitelstvu

Více

Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. UZ02/22/2014 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. UZ02/22/2014 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu USNESENÍ z 22. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2014 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/22/2014 Schválení

Více

USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 22. 2. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/7/2011 Kontrola zápisu z 6. schůze Rady města Uničova zápis z 6. schůze

Více

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/50/2016 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/102/2014 Schválení programu 102. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 85. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

Usnesení z 85. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 Usnesení z 85. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 6. 4. 2010 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/85/2010 Kontrola zápisu z 84. schůze Rady města Uničova b e r e n a v

Více

Město Uničov Rada města Uničova Souhrn 56. řádné schůze Rady města Uničova, konaná dne v 8:00 hod. zasedací místnost, Masarykovo nám.

Město Uničov Rada města Uničova Souhrn 56. řádné schůze Rady města Uničova, konaná dne v 8:00 hod. zasedací místnost, Masarykovo nám. Město Uničov Souhrn 56. řádné schůze Rady města Uničova, konaná dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR1/56/2009 Kontrola zápisu z 55. schůze Rady města Uničova zápis z 55. schůze

Více

USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 26. 7. 2010 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/92/2010 Kontrola zápisu z 91. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ z 53. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. listopadu 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 53. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. listopadu 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 53. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. listopadu 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/53/2012 Schválení programu 53. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 48. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 18. září 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 48. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 18. září 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 48. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 18. září 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/48/2012 Schválení programu 48. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 12. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. dubna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. dubna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. dubna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/12/2015 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 46. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. srpna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 46. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. srpna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 46. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. srpna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/46/2012 Schválení programu 46. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 38. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 38. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 38. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/38/2012 Schválení programu 38. řádné schůze Rady města

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 25. 1. 2011 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/5/2011 Kontrola zápisu ze 4. schůze Rady města Uničova zápis ze 4. schůze

Více

USNESENÍ z 13. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 9:45 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 13. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 9:45 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 13. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 3. 5. 2011 v 9:45 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/13/2011 Kontrola zápisu z 12. schůze Rady města Uničova zápis z 12.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 10. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 10. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 10. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. UR01/7/2015 Schválení programu 7. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě VÝPIS USNESENÍ ze zasedání č. 10 konaného dne 23. března 2016 Usnesení ZM 1/10/2016: návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Vladimíra Supová

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

UR2/60/2009 Rozpracování 17. zasedání Zastupitelstva města Uničova. UR3/60/2009 Dr. Beneše 84 - prodloužení nájmu

UR2/60/2009 Rozpracování 17. zasedání Zastupitelstva města Uničova. UR3/60/2009 Dr. Beneše 84 - prodloužení nájmu Usnesení z 60. řádné schůze Rady města Uničova, konaná dne 31. 3. 2009 v 8:00 hod. zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR1/60/2009 Kontrola zápisu z 59. schůze rady města b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 13. 12. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/29/2011 Kontrola zápisu z 28. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více