Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu?"

Transkript

1 Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., ingerlandùv ústav patologie L UK a N Hradec Králové Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Úloha angiogeneze v rùstu nádoru Solidní nádory jsou tvoøeny dvìma úzce provázanými a navzájem se ovlivòujícími komponentami - vlastním parenchymem (populace nádorových bunìk) a stromatem. To je zcela integrální souèástí nádorového procesu a má na jeho biologické vlastnosti zásadní vliv, nebo slouží jako rezervoár rùstových faktorù, a tím mùže ovlivòovat proliferaèní aktivitu nádorových elementù, moduluje invazivitu nádoru (degradace mezibunìèné matrix stromálními fibroblasty a myofibroblasty, integrace nádorových bunìk do okolí), ovlivòuje interakci mezi nádorovou populací a imunitním systémem. V neposlední øadì je ale stroma také prostøedím, které díky pøítomnosti cévního zásobení zajiš uje výživu nádoru, odstraòování produktù metabolismu, apod. Pro rùst a rozvoj nádoru hraje zásadní roli novotvorba cév z preexistujícího øeèištì - angiogeneze. Již v roce 1971 byla J. olkmanem vyslovena hypotéza, že nádory jsou závislé na tvorbì cévního zásobení a že každému zvìtšení populace nádorových bunìk musí pøedcházet proliferace kapilár nádor zásobujících. Cévy však nepøedstavují jen zdroj zásobení nádoru kyslíkem a živinami, ale rovnìž bránu pro hematogenní šíøení a vznik orgánových metastáz. V bunìèných kulturách dorostou sferoidy nádorových bunìk maximálnì do prùmìru 4 mm, kdy postaèuje pro výživu prostá difuze živin z okolí a dále v rùstu nepokraèují. Obdobnì platí i pro nádory in vivo, že pro jejich rùst nad velikost 2 mm musí dojít k nastartování angiogeneze a k vytvoøení cévního zásobení nádorových elementù. Po vzniku angiogenního fenotypu v nádoru dochází k prudkému, takøka exponenciálnímu rùstu. Tento zlomový okamžik je oznaèován jako angiogenní switch. V procesu kancerogeneze je tak možné odlišit dvì zásadnì odlišné fáze - prevaskulární (s relativnì omezenými možnostmi rùstu) a vaskulární (s charakteristicky rychlým rùstem primárního nádoru, èasto s invazí do krevních cév a vznikem hematogenních metastáz). Experimentálnì bylo prokázáno, že jen velmi malá èást bunìk, u kterých dojde k extravazaci, je schopna další proliferace a tvorby mikrometastáz. Vìtšina mikrometastáz si buï zachovává konstantní velikost (1-2 mm) díky rovnováze mezi proliferací a apoptózou nádorových bunìk, nebo pozdìji zaniká. Jen asi 1 % z nich je schopno indukovat novotvorbu kapilárního øeèištì a následnì pokraèuje v rùstu za vzniku makroskopicky patrného sekundárního nádoru. Je však tøeba jednoznaènì upozornit na to, že angiogeneze není zárukou metastazování - jde o podmínku nutnou, nikoli postaèující. Stejnì tak není angiogeneze žádným zpùsobem specifická pouze pro nádorový rùst - jde o stereotypní proces, který hraje roli v procesech fyziologických (embryonální vývoj, rùst, adaptace, hojení) i patologických (hyperplazie, zánìt, tvorba granulaèní tkánì, apod.). Cévní øeèištì pøedstavuje vysoce komplikovaný hierarchicky organizovaný systém, ve kterém mohou endotelie pøejít z klidového stádia do stavu intenzivní proliferace pùsobením angiogenního stimulu. Bìhem rùstu nádoru dochází k parakrinnímu ovlivòování endotelií nádorovými elementy. Angiogeneze je regulována celou øadou proangiogenních a antiangiogenních faktorù [1,2]. Experimentálnì bylo prokázáno, že za normálních okolností je ve vìtšinì tkání proliferaèní aktivita endotelií extrémnì nízká a výstelka se obmì- Labor Aktuell 01/12 6

2 òuje, resp. endotelie se dìlí, jednou za øádovì stovky dní. Délka cyklu závisí do urèité míry na konkrétní tkáni - nejrychlejší obrat je v játrech (pravdìpodobnì v dùsledku vyšší expozici toxickým zplodinám), nejpomalejší v mozku. V nádorech se endotelie dìlí v prùmìru jednou za 5-10 dní, tato hodnota je ovšem znaènì zkreslená - zatímco v centru nádoru jsou již cévy prakticky nemìnné, na periferii dochází k ještì podstatnì rychlejší proliferaci endotelií. Proces angiogeneze Novotvoøené cévy vznikají z preexistujícího krevního øeèištì. Vlastní angiogeneze je velmi komplexní proces, který zahrnuje degradaci bazální membrány pùvodní cévy, proliferaci endoteliálních pupenù èi solidních pruhù smìrem k místu pùsobení angiogenního stimulu, vznik luminizovaných kapilár a jejich spojování do klièek a koneènì vznik funkèní cévy obklopené novotvoøenou bazální membránou a pozdìji i pericyty. Dùležitou roli pøi novotvorbì cév hrají cirkulující progenitorové buòky, tzv. cirkulující endoteliální prekurzory [3]. Jak již bylo zmínìno, nejintenzivnìjší je proliferace cév na periferii nádoru (a již primárních èi metastatických ložisek). Novotvoøené cévy však nejsou èasto funkènì zcela plnohodnotné, což vede na jedné stranì k nedokonalé perfuzi nádoru (v cévách lze prokázat pøerušovaný èi obrácený tok, èasto vznikají nejrùznìjší zkraty), na druhé stranì je nedokonalá cévní stìna snadno pøekonatelná nádorovými buòkami, což usnadòuje jejich prùnik do cévního øeèištì a tím i pøípadné metastatické šíøení. Øada studií ukazuje, že jedním z nejdùležitìjších angiogenních faktorù je vascular endothelial growth factor (VEG ). Tento cytokin vyvolává bìhem minut zvýšení cévní permeability (je asi x úèinnìjší než histamin) - odtud také jeho pùvodní oznaèení vascular permeability factor - a pøi delším pùsobení funguje jako vysoce selektivní mitogen pro endotelie, indukuje jejich proliferaci a následnou novotvorbu kapilárního øeèištì. Za nejdùležitìjší faktor vedoucí k produkci VEG je považována hypoxie, nejsilnìjší exprese VEG je proto prokazována v tìsném sousedství ischemických nekróz [4]. Hypoxie rovnìž indukuje tvorbu receptorù pro VEG v endoteliích, èímž se zvyšuje jejich senzitivita pro pùsobení angiogenní stimulace. Terapeutické blokování angiogeneze VEG je zvýšenì exprimován v celé øadì nádorù - pøíèinou není jen zmiòovaná hypoxie, ale rovnìž zánìt a syntéza VEG nádorovými buòkami. Experimentální inhibice VEG in vivo vede k zpomalení nádorového rùstu, snížení intersticiálního tkáòového tlaku, což mùže zlepšit prùnik cytostatik do nádoru. Tato experimentální data vedla ke snaze využít blokádu angiogeneze terapeuticky. Jedním z lékù, které jsou pro potlaèení angiogeneze využívány, je monoklonální protilátka proti VEG - bevacizumab [5]. Bylo prokázáno, že podání bevacizumabu v monoterapii èi v kombinaci s cytostatickou léèbou je efektivní u celé øady solidních nádorù (karcinomy prsu, nemalobunìèný neskvamózní karcinom plic, ledvin, tlustého støeva) [6,7]. Zajímavým zjištìním je, že zatímco nádory prokazatelnì reagují na zablokování angiogeneze, nedaøí se tímto zpùsobem léèby prodloužit celkové pøežití pacientù. Nejpravdìpodobnìjším vysvìtlením je skuteènost, že zablokování hlavní signální dráhy pro novotvorbu cév (VEG ) vede k spuštìní celé øady alternativních cest, které po urèité dobì vedou k rezistenci na blokádu VEG [8]. Hlavním dùvodem je fakt, že angiogeneze je proces nesmírnì komplexní a na rozdíl od proliferace nádorových bunìk, kde je zpravidla jedna dráha dominantní a urèující pro rùst nádorové populace, v pøípadì rùstu cév lze zablokování hlavní signální dráhy snadno nahradit aktivací alternativní signální kaskády. Navíc již od samého poèátku nestaèí ve vìtšinì pøípadù blokování VEG k zastavení angiogeneze, v monoterapii je bevacizumab efektivní jen asi v 10 % u renálních karcinomù a u 33 % karcinomù tlustého støeva. Obr.: Schematické znázornìní mechanismu úèinku bevacizumabu Možnosti predikce odpovìdi na léèbu bevacizumabem Nepøíznivou zprávou je skuteènost, že na rozdíl od možnosti predikce odpovìdi na léèbu u nìkterých typù cílené léèby (pozitivita HER-2/neu - trastuzumab, mutace EG R - gefitinib, erlotinib, absence mutace k-ras - cetuximab, panitumumab, mutace c-kit nebo PDG RA - imatinib) nebyl doposud nalezen žádný marker, který by dokázal predikovat efekt léèby bevacizumabem, a to ani mezi parametry klinickými, ani mezi markery, které lze stanovit v séru èi v nádorové tkáni. Pøesto existuje nìkolik faktorù, které by bylo možno v budoucnu využít jako prediktory možného efektu této léèby [8]. V následujícím textu bude podán pøehled nejdùležitìjších slibných markerù, které je možno sledovat v séru pacientù èi v nádorové tkáni. 1. Infiltrace myeloidními elementy Infiltrace malých nádorù myeloidními elementy (zejména neutrofilními segmentovanými granulocyty), které produkují proangiogenní faktory, mùže být jedním ze zásadních momentù v angiogenním switchi. Experimentální data dokládají, že zvýšená infiltrace nádoru myeloidními elementy je spojená s rezistencí na léèbu bevacizumabem. Granulocyte-colony stimulating factor produkovaný v nádorové tkáni spouští signalizaci proangiogenním peptidem Bombina variegata peptide 8 (Bv8), což mùže vést k aktivaci alternativní non-veg dependentní angiogenní signální dráhy 8 Labor Aktuell 01/12

3 a tím i k rezistenci na anti-veg léèbu. Imunohistochemicky lze prokázat expresi Bv8 v neutrofilech infiltrujících nádor asi u 15 % karcinomù prsu. Zvýšená pøítomnost neutrofilù by mohla sloužit jako náhradní marker hypoxie èi ischemie vyvolávající vyšší angiogenní aktivitu a tím i rezistenci na bevacizumab. Teoreticky lze tedy u pacientù s neutropenií pøedpokládat lepší odpovìï na terapii obsahující bevacizumab a na druhou stranu by bylo možné oèekávat, že podávání faktorù stimulujících myelopoezu povede k rezistenci na antiangiogenní léèbu. Bohužel neexistují studie, které by se první z položených otázek zabývaly, jen jediná studie korelující poèet neutrofilù v periferní krvi s efektem rùzných typù antiangiogenní léèby u metastatického renálního karcinomu prokázala, že neutrofilie je sdružená s horším efektem léèby. Tento výsledek je však tøeba interpretovat velmi opatrnì, protože neutrofilie je negativním markerem i v celé øadì studií bez antiangiogenní léèby, mùže jít tedy o znak prognostický, nikoli prediktivní. Také podání faktorù stimulujících myelopoezu ve studii AVADO nebylo sdruženo s odlišným efektem léèby bevacizumabem. 2. Cirkulující biomarkery Stanovení možného prediktivního markeru z krevního séra pacienta je zvláštì lákavé zejména proto, že odbìr krve je snadný, opakovatelný, levný, stanovení markerù je možné automatizovat, proces je snadno validovatelný a hodnoty jsou kvantitativní. Jako první se samozøejmì nabízí stanovení hladiny cirkulujícího VEG. Nìkteré studie prokázaly, že výchozí hodnoty VEG pøed zahájením léèby odrážejí VEG -dependentní angiogenní aktivitu a korelují tak s odpovìdí na terapii solidních nádorù bevacizumabem [9,10]. Nicménì v øadì studií (AV 2107g, E4599, AVAiL, AVOREN) nebyl prokázán vztah mezi výchozí hladinou VEG pøed zahájením léèby a efektivitou bevacizumabu. Vzhledem k tomu, že hladina VEG je velmi dynamicky se mìnící velièinou, zabývaly se jiné studie spíše dynamikou zmìn koncentrace v prùbìhu léèby. Zatímco v nìkterých došlo po zahájení podávání bevacizumabu v monoterapii èi v kombinaci s chemoterapií k vzestupu hladiny VEG, ve studii, kde byl bevacizumab podáván v kombinaci s fluorouracilem, došlo k poklesu celkové hladiny VEG. Ani hodnocení dynamiky plazmatických hladin VEG tak nelze využít jako spolehlivý prediktor odpovìdi na antiangiogenní léèbu. Pøi léèbì bevacizumabem dochází ke zmìnám plazmatických koncentrací celé øady dalších proteinù, u kterých je uvažováno o jejich významu v procesu angiogeneze. Doposud však byl u jediného z nich - ICAM-1 (intercellular adhesion molecule 1) prokázán potenciální prediktivní význam pro efekt léèby. Vzhledem k nedostateènému množství studií a vzhledem k faktu, že nìkterá data ukazují, že hladina ICAM-1 mùže mít prognostický spíše než prediktivní význam, je však nutno považovat tato data za pøedbìžná a vyžadující další potvrzení. Dùležitou roli v procesu angiogeneze hrají také cirkulující endoteliální prekurzorové buòky, které se uvolòují z kostní døenì a v cílové tkáni se úèastní procesu novotvorby kapilární sítì [3,11]. Zvýšené poèty cirkulujících endoteliálních prekurzorù mohou korelovat s aktivitou angiogeneze, v nìkterých studiích byl tento parametr využíván jako biomarker efektivity bevacizumabu [12,13]. Prediktivní význam podporují výsledky nìkterých menších studií, jiné však ukazují spíše na prognostickou hodnotu. Experimentálnì však bylo prokázáno, že u nìkterých typù cytostatické terapie, které vedou k mobilizaci endoteliálních prekurzorù a s tím spojené rezistenci na léèbu, lze tuto rezistenci zablokovat právì použitím bevacizumabu. Je však tøeba vzít v potaz, že ne všechny typy cytotoxické léèby mobilizují endoteliální prekurzory ve stejné míøe. V blízké budoucnosti lze tedy oèekávat experimentální i klinické studie testující význam cirkulujících endoteliálních prekurzorù jako prediktoru efektu bevacizumabu v rùzných léèebných kombinacích. 3. Polymorfismus ve VEG signální dráze Polymorfismus genù u nìkterých komponent signální dráhy VEG, jmenovitì u VEG samotného a u jeho receptoru typu 2, má prediktivní význam pro terapii bevacizumabem [14,15]. Dva genotypy VEG - VEG -2578AA a VEG -1154AA - predikovaly v retrospektivní analýze statisticky významnì lepší celkové pøežití ve skupinì pacientek s metastatickým karcinomem prsu léèených bevacizumabem s paclitaxelem, zatímco výše zmínìný genotyp nemìl žádný prognostický význam u pacientek léèených paclitaxelem samotným [16]. Obdobné výsledky byly prokázány i ve studiích zamìøených na ovariální karcinom a metastatický kolorektální karcinom [17]. Genotypy VEG - VEG -2578AA a VEG -1154AA - se vyskytovaly u 21 %, resp. 9 % nemocných s karcinomem prsu a u 24 %, resp. 8 % nemocných s ovariálním karcinomem. Pokud by data ze zmiòovaných studií byla potvrzena, znamenalo by to, že pro terapii bevacizumabem by bylo možné vyselektovat relativnì malou podskupinu nemocných, kde by byla šance na prodloužení celkového pøežití výraznì vyšší. Bohužel zatím není vùbec jasné, jaký vliv by polymorfismus genu VEG mohl Labor Aktuell 01/12 8

4 na úèinek léèby bevacizumabem mít. Navíc, pøekvapivì, nebyl efekt obou polymorfismù prokázán na pøežití do progrese. Data je tedy nezbytné v tuto chvíli chápat jako slibná, avšak vyžadující další potvrzení a objasnìní. 4. Markery v nádorové tkáni Na základì zkušeností z hodnocení rùzných prediktivních markerù u jiných typù léèby se nabízí pøedpoklad, že kvantifikace faktorù, které se úèastní signální kaskády blokované bevacizumabem, by mìla být schopna zhodnotit èi alespoò odhadnout šanci na úspìch této léèby. Pøes veškerou snahu v celé øadì studií však doposud nebyl nalezen prediktivní marker, jehož stanovení v nádorové tkáni by splnilo taková oèekávání. Pøíèin pro toto selhání mùže být celá øada, za nejdùležitìjší lze považovat: 1) Zatímco lze pozorovat dramatický zvrat v procesu karcinogeneze bìhem angiogenního switche, kdy dochází k nastartování angiogeneze spojené s prudkým rùstem produkce VEG, u pokroèilých nádorù je VEG produkován prakticky vždy a rozdíly mezi jednotlivými nádory (ale i odlišnými partiemi téhož nádoru) jsou natolik subtilní, že kvantifikace tìchto rozdílù pravdìpodobnì naráží na metodická omezení. Navíc je otázkou, nakolik mohou být tyto rozdíly klinicky významné. 2) Angiogeneze je nesmírnì komplexní dìj s celou øadou alternativních drah. Existují celkem tøi VEG receptory, na které se váží celkem ètyøi rùzné typy VEG, léèba bevacizumabem však blokuje pouze VEG -A. Navíc v prùbìhu antiangiogenní léèby dochází k vyvolání hypoxie v nádorové tkáni, která mùže vést jak k významnému nárùstu produkce VEG, tak k nastartování alternativních pochodù, které jsou na blokádì VEG -A zcela nezávislé. Ve vìtšinì studií byla pøi hledání prediktivních markerù hodnocena pouze exprese ve vzorcích tkánì pøed zahájením léèby, nikoli dynamicky sledovány zmìny v jejím prùbìhu [18]. 3) Z logiky vìci vyplývá, že jakýkoli prediktivní marker by mìl být studován v metastatických ložiscích nádoru, na která má pùsobit systémová léèba, nikoli v primárním nádoru, který byl operaènì odstranìn. Doposud se však vìtšina prací soustøedila právì na primární nádory a data o diskrepanci mezi primárním ložiskem a metastázami nejsou k dispozici. 4) Bohužel není možné hodnotit ani výsledky jednotlivých studií navzájem, protože metody hodnocení tkáòových markerù jsou nekvantitativní, èi pøinejlepším semikvantitativní, metodika se studii od studie liší (použití rùzných protilátek, rùzný zpùsob kvantifikace, apod.), hodnocení je navíc vždy zatížené menším èi vìtším stupnìm subjektivity. Bìhem èasu byly v rùzných studiích hodnoceny desítky tkáòových markerù a hledán jejich potenciální prediktivní význam pro léèbu bevacizumabem. Z mnoha molekul, které byly testovány, vykazují urèité nadìjné výsledky následující: Delta-like protein 4 (DLL4) - tento ligand hraje úlohu bìhem tvorby základního uspoøádání kapilární sítì. Exprese DLL4 snižuje citlivost endotelií na stimulaci VEG, tím také blokuje úèinnost bevacizumabu. Hraje také roli v aktivaci alternativních molekulárních drah v procesu angiogeneze. Bombina variegata peptide 8 (Bv8) - peptid poprvé popsaný v jedovatém kožním sekretu kuòky žlutobøiché (Bombina variegata) - jeho role byla popsána již u diskuse o úloze zánìtlivého infiltrátu. Destièkový rùstový faktor C (PDG -C) - úloha tohoto faktoru byla prokázána experimentálnì v preklinických modelech, zvýšená exprese je zodpovìdná za rezistenci k bevacizumabu. Vysvìtlením by mohla být role PDG -C v alternativní aktivaci angiogeneze [19]. Neuropilin 1 je koreceptor VEG, který usnadòuje signalizaci cestou VEG R-2. Snížená exprese tohoto proteinu byla v nìkterých studiích sdružená s delším pøežitím do progrese (AVAGAST, AV 2119g, NO16966) i s celkovým pøežitím (AVA- GAST). Neuropilin 1 a PDG -C jsou považovány za faktory, které charakterizují zralý typ cév s pøítomností pericytù, které již nelze ovlivnit blokováním VEG. Bìhem léèby bevacizumabem bylo prokázáno zvýšení exprese neuropilinu v nádorové tkáni [20]. Závìr Pøes intenzivní úsilí zatím nebyl nalezen žádný spolehlivý marker, který by umožnil predikovat terapeutický efekt èi naopak selhání léèby bevacizumabem [8,21]. Z markerù, které byly identifikovány jako potenciální prediktory, se jako nejnadìjnìjší ukazují nìkteré polymorfismy VEG (VEG -2578AA, VEG -1154AA), cirkulující ICAM-1 a dále tkáòová exprese Bv8, PDG -C, DLL4 a neuropilinu 1. Zásadní limitací dosavadních studií, které se stanovením jednotlivých markerù zabývaly, však zùstává metodika stanovení (poèty pacientù, u kterých bylo možné markery stanovit, byly zpravidla jen zlomkem celé kohorty, metodiky stanovení se v jednotlivých studiích lišily a postrádaly elementární standardizaci, tkáòové markery byly zpravidla stanoveny jednorázovì v primárním nádoru a nebylo tak možné hod- 10 Labor Aktuell 01/12

5 notit jejich dynamiku v prùbìhu léèby) [22]. Otázkou dále zùstává, zda bevacizumab pùsobí u všech typù léèených nádorù stejným mechanismem [23] a nakolik u jednotlivých lézí (lišících se buï odlišným histologickým typem, nebo jen odlišným stádiem nádoru téže histologie) hrají roli rùzné alternativní molekulární dráhy, které se zapojí do procesu angiogeneze v pøípadì blokování VEG -A, nebo, jak již bylo zmínìno výše, aktivace alternativních drah mùže hrát zásadní roli v selhání antiangiogenní léèby. Další doposud nezodpovìzenou otázkou je, zda bevacizumab nemùže pùsobit i pøímo na nádorové buòky. Bylo prokázáno, že buòky ovariálního karcinomu exprimují VEG R-2, blokáda VEG -A mùže tedy vést i k pøímému ovlivnìní vlastní nádorové populace [24]. Obr.: Jedna z budov spoleènosti Roche ve švýcarské Basileji Literatura: 1) Sund M, Hamano Y, Sugimoto H, et al. unction of endogenous inhibitors of angiogenesis as endothelium-specific tumor suppressors. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2005; 102(8): ) Sund M, Zeisberg M, Kalluri R. Endogenous stimulators and inhibitors of angiogenesis in gastrointestinal cancers: basic science to clinical application. Gastroenterology 2005; 129(6): ) Wu H, Chen H, Hu PC. Circulating endothelial cells and endothelial progenitors as surrogate biomarkers in vascular dysfunction. Clinical laboratory 2007; 53(5-6): ) Jackson AL, Zhou B, Kim WY. HI, hypoxia and the role of angiogenesis in non-small cell lung cancer. Expert opinion on therapeutic targets 2010; 14(10): ) Shih T, Lindley C. Bevacizumab: an angiogenesis inhibitor for the treatment of solid malignancies. Clinical therapeutics 2006; 28(11): ) Grothey A, Ellis LM. Targeting angiogenesis driven by vascular endothelial growth factors using antibody-based therapies. Cancer journal 2008; 14(3): ) Suenaga M, Matsusaka S, Ueno M, et al. Predictors of the efficacy of OL IRI plus bevacizumab as second-line treatment in metastatic colorectal cancer patients. Surgery today 2011; 41(8): ) Jubb AM, Harris AL. Biomarkers to predict the clinical efficacy of bevacizumab in cancer. The Lancet Oncology 2010; 11(12): ) Han ES, Burger RA, Darcy KM, et al. Predictive and prognostic angiogenic markers in a gynecologic oncology group phase II trial of bevacizumab in recurrent and persistent ovarian or peritoneal cancer. Gynecologic oncology 2010; 119(3): ) Hata K, Watanabe Y, Nakai H, Hata T, Hoshiai H. Expression of the vascular endothelial growth factor (VEG ) gene in epithelial ovarian cancer: an approach to anti- VEG therapy. Anticancer research 2011; 31(2): ) Ronzoni M, Manzoni M, Mariucci S, et al. Circulating endothelial cells and endothelial progenitors as predictive markers of clinical response to bevacizumab-based first-line treatment in advanced colorectal cancer patients. Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO 2010; 21(12): ) Malka D, Boige V, Jacques N, et al. Clinical value of circulating endothelial cell levels in metastatic colorectal cancer patients treated with first-line chemotherapy and bevacizumab. Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO ) Matsusaka S, Suenaga M, Mishima Y, et al. Circulating endothelial cells predict for response to bevacizumab-based chemotherapy in metastatic colorectal cancer. Cancer chemotherapy and pharmacology 2011; 68(3): ) ormica V, Palmirotta R, Del Monte G, et al. Predictive value of VEG gene polymorphisms for metastatic colorectal cancer patients receiving first-line treatment including fluorouracil, irinotecan, and bevacizumab. International journal of colorectal disease 2011; 26(2): ) Schneider BP, Wang M, Radovich M, et al. Association of vascular endothelial growth factor and vascular endothelial growth factor receptor-2 genetic polymorphisms with outcome in a trial of paclitaxel compared with paclitaxel plus bevacizumab in advanced breast cancer: ECOG Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology 2008; 26(28): ) ountzilas G, Kourea HP, Bobos M, et al. Paclitaxel and bevacizumab as first line combined treatment in patients with metastatic breast cancer: the hellenic cooperative oncology group experience with biological marker evaluation. Anticancer research 2011; 31(9): ) Koutras AK, Antonacopoulou AG, Eleftheraki AG, et al. Vascular endothelial growth factor polymorphisms and clinical outcome in colorectal cancer patients treated with irinotecan-based chemotherapy and bevacizumab. The pharmacogenomics journal ) Rohrberg KS, Pappot H, Lassen U, et al. Biomarkers in tissue from patients with upper gastrointestinal cancers treated with erlotinib and bevacizumab. Cancer biology & therapy 2011; 11(8): ) an, Samuel S, Gaur P, et al. Chronic exposure of colorectal cancer cells to bevaci- Labor Aktuell 01/12 10

6 zumab promotes compensatory pathways that mediate tumour cell migration. British journal of cancer 2011; 104(8): ) Xu L, Duda DG, di Tomaso E, et al. Direct evidence that bevacizumab, an anti-veg antibody, up-regulates SD 1alpha, CXCR4, CXCL6, and neuropilin 1 in tumors from patients with rectal cancer. Cancer research 2009; 69(20): ) Mulder K, Scarfe A, Chua N, Spratlin J. The role of bevacizumab in colorectal cancer: understanding its benefits and limitations. Expert opinion on biological therapy 2011; 11(3): ) Murukesh N, Dive C, Jayson GC. Biomarkers of angiogenesis and their role in the development of VEG inhibitors. British journal of cancer 2010; 102(1): ) Saranadasa M, Wang ES. Vascular endothelial growth factor inhibition: conflicting roles in tumor growth. Cytokine 2011; 53(2): ) Spannuth WA, Nick AM, Jennings NB, et al. unctional significance of VEG R-2 on ovarian cancer cells. International journal of cancer. Journal international du cancer 2009; 124(5): Avastin schválen v EU pro léèbu ovariálního karcinomu Avastin (bevacizumab) získal 22. prosince loòského roku povolení v Evropské unii pro léèbu žen s novì diagnostikovaným, pokroèilým karcinomem vajeèníkù. Jde o kvalitativní terapeutický pokrok v léèbì této malignity za posledních 15 let. Používání Avastinu v této indikaci povolila Evropská komise v kombinaci se standardní cytostatickou léèbou jako terapii první volby po chirurgickém odstranìní zhoubného nádoru. Rakovina vajeèníkù je tak pátým typem zhoubného onemocnìní, pro které je Avastin indikován. Avastin je jedním z mála biologických lékù, které jsou použitelné u více typù rakoviny. Díky nové indikaci je Avastin nyní schválený v EU u tìchto typù zhoubných onemocnìní: karcinom ovarií, karcinom prsu, karcinom ledvin, kolorektální karcinom, karcinom plic. Avastin se bude novì aplikovat v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem v úvodní léèbì pokroèilého (stádia IIIB, IIIC a IV dle IGO) epitelového nádoru vajeèníkù, vejcovodù nebo primárního nádoru pobøišnice. Doporuèená dávka pøípravku Avastin je 15 mg na kilogram tìlesné hmotnosti podaná jedenkrát za tøi týdny ve formì intravenózní infuze. Registrace byla provedena na základì výsledkù studie GOG Do této studie byly zaøazovány nemocné s nádory stádia III a IV, které byly randomizovány do tøí ramen. Ve všech ramenech bylo podáváno šest cyklù chemoterapie (karboplatina + paklitaxel), od cyklu 2 (k dodržení odstupu mezi operací a zahájením léèby Avastinem alespoò 4 týdny) pak buï placebo nebo Avastin v dávce 15 mg/kg každé 3 týdny. Avastin byl podáván buï jen soubìžnì s chemoterapií (5 cyklù) nebo celkem po dobu 15 mìsícù. Primárním cílem studie bylo zhodnocení doby pøežití bez progrese (P S). P S bylo pøi 15mìsíèním podávání Avastinu prodlouženo z 10,3 na 14,1 mìsíce. Pokud byla progrese hodnocena dle RECIST a/nebo klinického stavu (s cenzurou pøi progresi jen dle vzestupu CA-125), bylo P S prodlouženo z 12,0 na 18,0 mìsíce. Registrace byla podpoøena též výsledky studie ICON 7. Do této studie byly zaøazovány nemocné všech stadií a randomizovány k samotné chemoterapii karboplatina + paklitaxel, nebo k chemoterapii v kombinaci s Avastinem. Léèba Avastinem byla omezena na 12 mìsícù. P S bylo hodnoceno dle RECIST. I v této studii bylo prokázáno prodloužení P S, v podskupinì nemocných s onemocnìním stádia III nebo IV byly výsledky podobné jako ve studii GOG ,5 mìsíce pøi samotné chemoterapii vs 15,9 mìsíce pøi léèbì Avastinem. Na žádost regulaèních orgánù bylo provedeno prùbìžné hodnocení celkového pøežití. V podskupinì nemocných s vysokým rizikem bylo dosaženo významného prodloužení pøežití 28,8 vs 36,6 mìsíce. Koneèná data jsou oèekávána v roce Rakovina vajeèníkù postihne každý rok témìø ètvrt milionu žen ve svìtì a žen jí každoroènì podlehne. V ÈR v r onemocnìlo rakovinou vajeèníkù žen, 678 na ni zemøelo. Záludnost onemocnìní spoèívá v dlouhodobém bezpøíznakovém vývoji a odhalení v pokroèilých stádiích. Více než polovina žen nepøežije 5 let od stanovení diagnózy 12 Labor Aktuell 01/12

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie. reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/09.0089

Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie. reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/09.0089 Inhibice angiogeneze v komplexní léčbě zhoubných nádorů. (P.Klener) V léčbě nádorových onemocnění se v posledních letech stále více uplatňují léčebné strategie cílené na nádorové mikroprostředí. Ukázalo

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34)

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2.1 Nemalobuněčný karcinom Podání chemoterapie s radikálním léčebným záměrem (průkazné prodloužení života) 2.1.1 Nádory klinického stádia IIA a IIB pokud jsou

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Účinnost léčby Iscadorem... 1 Aktuální údaje ze studií... 2 Léčba výtažky ze jmelí snižuje nejen vytváření metastáz... 2 Inhibice vytváření

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

ANALÝZA ANGIOGENEZE V KOSTNÍ DŘENI U PLAZMOCYTÁRNÍHO MYELOMU

ANALÝZA ANGIOGENEZE V KOSTNÍ DŘENI U PLAZMOCYTÁRNÍHO MYELOMU ANALÝZA ANGIOGENEZE V KOSTNÍ DŘENI U PLAZMOCYTÁRNÍHO MYELOMU Tichý M. 1, Tichá V. 1, Ščudla V. 2, Šváchová M. 1, Zapletalová J. 3 1 Ústav patologie LF UP a FNOl 2 III. interní klinika LF UP a FNOl 3 Ústav

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu

Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. / Onkologická klinika Lékafiské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice,

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Žaludek pravidla klasifikace Klasifikace se používá

Více

Antiangiogenní bioterapie a chemoterapie v terapii karcinomu prsu: přehled literatury a kazuistika

Antiangiogenní bioterapie a chemoterapie v terapii karcinomu prsu: přehled literatury a kazuistika Kazuistika Antiangiogenní bioterapie a chemoterapie v terapii karcinomu prsu: přehled literatury a kazuistika Antiangiogenic Biotherapy and Chemotherapy in Breast Cancer: Review of Literature and Case

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

Antiangiogenní léky v klinické praxi

Antiangiogenní léky v klinické praxi 127 Antiangiogenní léky v klinické praxi Tomáš Svoboda KOC FN Plzeň Vzhledem k nutnosti novotvorby cév je jednou z klíčových cílových struktur rodina VEGF receptorů, jejichž aktivace zajišťuje tímto procesem

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

ka(etoposidu) a èasovou intenzifikací (ramenob- BEACOPP velký ~edi~tiná!ní tu!flor

ka(etoposidu) a èasovou intenzifikací (ramenob- BEACOPP velký ~edi~tiná!ní tu!flor Další významnou skupinou zabývající se tímto problémem je O) Schéma studie HD9 + rizikové faktory Deutsche Hodgkin Lymphom Studiengruppe (DHSG), øízená Ul?iverzitou v Kolínì nad Rýnem, vèele s prof. Dr.

Více

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Sarkomy měkkých tkání Skupina nádorových onemocnění heterogenní z pohledu histologie, biologického

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Cílové molekuly pro terapii nádorù (2. èást)

Cílové molekuly pro terapii nádorù (2. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Cílové molekuly pro terapii nádorù (2. èást) Molekula mtor (cíl pro rapamycin)

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie. 4. Klinické projevy stárnutí

Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie. 4. Klinické projevy stárnutí Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie ŽIVOT jako DÌDIÈNÉ SMRTELNÉ ONEMOCNÌNÍ pøenášené POHLAVNÍMI BUÒKAMI (Klinické projevy stárnutí,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D.

Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D. Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D. Masarykův onkologický ústav, Brno, *Ústav informatiky AV ČR, Praha

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Nové poznatky v patofyziologii ARDS

Nové poznatky v patofyziologii ARDS Nové poznatky v patofyziologii ARDS Jan Maláska Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU Brno 1. Akutní fáze - exudativní 2. Subakutní fáze regenerativní, proliferativní

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu 16 Hlavní téma Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu Milada Zemanová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází

Více

Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást)

Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást) 3. Patologie AFP

Více

IRESSA V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC)

IRESSA V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) NÁDORY BRONCHU, PLÍCE A PLEURY 25 IRESSA V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) Kolektiv autorů Úvod Přípravek Iressa (gefitinib, ZD 1839) byl v Evropské unii registrován 24. června 2009 pro léčbu

Více

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (2. èást)

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (2. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Imunita a nádoryn. UK 2. lékal Praha

Imunita a nádoryn. UK 2. lékal Praha Imunita a nádoryn UK 2. lékal kařská fakulta Praha Obsah Imunitní systém m reaguje na nádor n a na to reaguje nádorn Selhání imunitního dozoru Imunoterapie nádorů Složky imunity mohou i podporovat malignitu

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více