Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu?"

Transkript

1 Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., ingerlandùv ústav patologie L UK a N Hradec Králové Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Úloha angiogeneze v rùstu nádoru Solidní nádory jsou tvoøeny dvìma úzce provázanými a navzájem se ovlivòujícími komponentami - vlastním parenchymem (populace nádorových bunìk) a stromatem. To je zcela integrální souèástí nádorového procesu a má na jeho biologické vlastnosti zásadní vliv, nebo slouží jako rezervoár rùstových faktorù, a tím mùže ovlivòovat proliferaèní aktivitu nádorových elementù, moduluje invazivitu nádoru (degradace mezibunìèné matrix stromálními fibroblasty a myofibroblasty, integrace nádorových bunìk do okolí), ovlivòuje interakci mezi nádorovou populací a imunitním systémem. V neposlední øadì je ale stroma také prostøedím, které díky pøítomnosti cévního zásobení zajiš uje výživu nádoru, odstraòování produktù metabolismu, apod. Pro rùst a rozvoj nádoru hraje zásadní roli novotvorba cév z preexistujícího øeèištì - angiogeneze. Již v roce 1971 byla J. olkmanem vyslovena hypotéza, že nádory jsou závislé na tvorbì cévního zásobení a že každému zvìtšení populace nádorových bunìk musí pøedcházet proliferace kapilár nádor zásobujících. Cévy však nepøedstavují jen zdroj zásobení nádoru kyslíkem a živinami, ale rovnìž bránu pro hematogenní šíøení a vznik orgánových metastáz. V bunìèných kulturách dorostou sferoidy nádorových bunìk maximálnì do prùmìru 4 mm, kdy postaèuje pro výživu prostá difuze živin z okolí a dále v rùstu nepokraèují. Obdobnì platí i pro nádory in vivo, že pro jejich rùst nad velikost 2 mm musí dojít k nastartování angiogeneze a k vytvoøení cévního zásobení nádorových elementù. Po vzniku angiogenního fenotypu v nádoru dochází k prudkému, takøka exponenciálnímu rùstu. Tento zlomový okamžik je oznaèován jako angiogenní switch. V procesu kancerogeneze je tak možné odlišit dvì zásadnì odlišné fáze - prevaskulární (s relativnì omezenými možnostmi rùstu) a vaskulární (s charakteristicky rychlým rùstem primárního nádoru, èasto s invazí do krevních cév a vznikem hematogenních metastáz). Experimentálnì bylo prokázáno, že jen velmi malá èást bunìk, u kterých dojde k extravazaci, je schopna další proliferace a tvorby mikrometastáz. Vìtšina mikrometastáz si buï zachovává konstantní velikost (1-2 mm) díky rovnováze mezi proliferací a apoptózou nádorových bunìk, nebo pozdìji zaniká. Jen asi 1 % z nich je schopno indukovat novotvorbu kapilárního øeèištì a následnì pokraèuje v rùstu za vzniku makroskopicky patrného sekundárního nádoru. Je však tøeba jednoznaènì upozornit na to, že angiogeneze není zárukou metastazování - jde o podmínku nutnou, nikoli postaèující. Stejnì tak není angiogeneze žádným zpùsobem specifická pouze pro nádorový rùst - jde o stereotypní proces, který hraje roli v procesech fyziologických (embryonální vývoj, rùst, adaptace, hojení) i patologických (hyperplazie, zánìt, tvorba granulaèní tkánì, apod.). Cévní øeèištì pøedstavuje vysoce komplikovaný hierarchicky organizovaný systém, ve kterém mohou endotelie pøejít z klidového stádia do stavu intenzivní proliferace pùsobením angiogenního stimulu. Bìhem rùstu nádoru dochází k parakrinnímu ovlivòování endotelií nádorovými elementy. Angiogeneze je regulována celou øadou proangiogenních a antiangiogenních faktorù [1,2]. Experimentálnì bylo prokázáno, že za normálních okolností je ve vìtšinì tkání proliferaèní aktivita endotelií extrémnì nízká a výstelka se obmì- Labor Aktuell 01/12 6

2 òuje, resp. endotelie se dìlí, jednou za øádovì stovky dní. Délka cyklu závisí do urèité míry na konkrétní tkáni - nejrychlejší obrat je v játrech (pravdìpodobnì v dùsledku vyšší expozici toxickým zplodinám), nejpomalejší v mozku. V nádorech se endotelie dìlí v prùmìru jednou za 5-10 dní, tato hodnota je ovšem znaènì zkreslená - zatímco v centru nádoru jsou již cévy prakticky nemìnné, na periferii dochází k ještì podstatnì rychlejší proliferaci endotelií. Proces angiogeneze Novotvoøené cévy vznikají z preexistujícího krevního øeèištì. Vlastní angiogeneze je velmi komplexní proces, který zahrnuje degradaci bazální membrány pùvodní cévy, proliferaci endoteliálních pupenù èi solidních pruhù smìrem k místu pùsobení angiogenního stimulu, vznik luminizovaných kapilár a jejich spojování do klièek a koneènì vznik funkèní cévy obklopené novotvoøenou bazální membránou a pozdìji i pericyty. Dùležitou roli pøi novotvorbì cév hrají cirkulující progenitorové buòky, tzv. cirkulující endoteliální prekurzory [3]. Jak již bylo zmínìno, nejintenzivnìjší je proliferace cév na periferii nádoru (a již primárních èi metastatických ložisek). Novotvoøené cévy však nejsou èasto funkènì zcela plnohodnotné, což vede na jedné stranì k nedokonalé perfuzi nádoru (v cévách lze prokázat pøerušovaný èi obrácený tok, èasto vznikají nejrùznìjší zkraty), na druhé stranì je nedokonalá cévní stìna snadno pøekonatelná nádorovými buòkami, což usnadòuje jejich prùnik do cévního øeèištì a tím i pøípadné metastatické šíøení. Øada studií ukazuje, že jedním z nejdùležitìjších angiogenních faktorù je vascular endothelial growth factor (VEG ). Tento cytokin vyvolává bìhem minut zvýšení cévní permeability (je asi x úèinnìjší než histamin) - odtud také jeho pùvodní oznaèení vascular permeability factor - a pøi delším pùsobení funguje jako vysoce selektivní mitogen pro endotelie, indukuje jejich proliferaci a následnou novotvorbu kapilárního øeèištì. Za nejdùležitìjší faktor vedoucí k produkci VEG je považována hypoxie, nejsilnìjší exprese VEG je proto prokazována v tìsném sousedství ischemických nekróz [4]. Hypoxie rovnìž indukuje tvorbu receptorù pro VEG v endoteliích, èímž se zvyšuje jejich senzitivita pro pùsobení angiogenní stimulace. Terapeutické blokování angiogeneze VEG je zvýšenì exprimován v celé øadì nádorù - pøíèinou není jen zmiòovaná hypoxie, ale rovnìž zánìt a syntéza VEG nádorovými buòkami. Experimentální inhibice VEG in vivo vede k zpomalení nádorového rùstu, snížení intersticiálního tkáòového tlaku, což mùže zlepšit prùnik cytostatik do nádoru. Tato experimentální data vedla ke snaze využít blokádu angiogeneze terapeuticky. Jedním z lékù, které jsou pro potlaèení angiogeneze využívány, je monoklonální protilátka proti VEG - bevacizumab [5]. Bylo prokázáno, že podání bevacizumabu v monoterapii èi v kombinaci s cytostatickou léèbou je efektivní u celé øady solidních nádorù (karcinomy prsu, nemalobunìèný neskvamózní karcinom plic, ledvin, tlustého støeva) [6,7]. Zajímavým zjištìním je, že zatímco nádory prokazatelnì reagují na zablokování angiogeneze, nedaøí se tímto zpùsobem léèby prodloužit celkové pøežití pacientù. Nejpravdìpodobnìjším vysvìtlením je skuteènost, že zablokování hlavní signální dráhy pro novotvorbu cév (VEG ) vede k spuštìní celé øady alternativních cest, které po urèité dobì vedou k rezistenci na blokádu VEG [8]. Hlavním dùvodem je fakt, že angiogeneze je proces nesmírnì komplexní a na rozdíl od proliferace nádorových bunìk, kde je zpravidla jedna dráha dominantní a urèující pro rùst nádorové populace, v pøípadì rùstu cév lze zablokování hlavní signální dráhy snadno nahradit aktivací alternativní signální kaskády. Navíc již od samého poèátku nestaèí ve vìtšinì pøípadù blokování VEG k zastavení angiogeneze, v monoterapii je bevacizumab efektivní jen asi v 10 % u renálních karcinomù a u 33 % karcinomù tlustého støeva. Obr.: Schematické znázornìní mechanismu úèinku bevacizumabu Možnosti predikce odpovìdi na léèbu bevacizumabem Nepøíznivou zprávou je skuteènost, že na rozdíl od možnosti predikce odpovìdi na léèbu u nìkterých typù cílené léèby (pozitivita HER-2/neu - trastuzumab, mutace EG R - gefitinib, erlotinib, absence mutace k-ras - cetuximab, panitumumab, mutace c-kit nebo PDG RA - imatinib) nebyl doposud nalezen žádný marker, který by dokázal predikovat efekt léèby bevacizumabem, a to ani mezi parametry klinickými, ani mezi markery, které lze stanovit v séru èi v nádorové tkáni. Pøesto existuje nìkolik faktorù, které by bylo možno v budoucnu využít jako prediktory možného efektu této léèby [8]. V následujícím textu bude podán pøehled nejdùležitìjších slibných markerù, které je možno sledovat v séru pacientù èi v nádorové tkáni. 1. Infiltrace myeloidními elementy Infiltrace malých nádorù myeloidními elementy (zejména neutrofilními segmentovanými granulocyty), které produkují proangiogenní faktory, mùže být jedním ze zásadních momentù v angiogenním switchi. Experimentální data dokládají, že zvýšená infiltrace nádoru myeloidními elementy je spojená s rezistencí na léèbu bevacizumabem. Granulocyte-colony stimulating factor produkovaný v nádorové tkáni spouští signalizaci proangiogenním peptidem Bombina variegata peptide 8 (Bv8), což mùže vést k aktivaci alternativní non-veg dependentní angiogenní signální dráhy 8 Labor Aktuell 01/12

3 a tím i k rezistenci na anti-veg léèbu. Imunohistochemicky lze prokázat expresi Bv8 v neutrofilech infiltrujících nádor asi u 15 % karcinomù prsu. Zvýšená pøítomnost neutrofilù by mohla sloužit jako náhradní marker hypoxie èi ischemie vyvolávající vyšší angiogenní aktivitu a tím i rezistenci na bevacizumab. Teoreticky lze tedy u pacientù s neutropenií pøedpokládat lepší odpovìï na terapii obsahující bevacizumab a na druhou stranu by bylo možné oèekávat, že podávání faktorù stimulujících myelopoezu povede k rezistenci na antiangiogenní léèbu. Bohužel neexistují studie, které by se první z položených otázek zabývaly, jen jediná studie korelující poèet neutrofilù v periferní krvi s efektem rùzných typù antiangiogenní léèby u metastatického renálního karcinomu prokázala, že neutrofilie je sdružená s horším efektem léèby. Tento výsledek je však tøeba interpretovat velmi opatrnì, protože neutrofilie je negativním markerem i v celé øadì studií bez antiangiogenní léèby, mùže jít tedy o znak prognostický, nikoli prediktivní. Také podání faktorù stimulujících myelopoezu ve studii AVADO nebylo sdruženo s odlišným efektem léèby bevacizumabem. 2. Cirkulující biomarkery Stanovení možného prediktivního markeru z krevního séra pacienta je zvláštì lákavé zejména proto, že odbìr krve je snadný, opakovatelný, levný, stanovení markerù je možné automatizovat, proces je snadno validovatelný a hodnoty jsou kvantitativní. Jako první se samozøejmì nabízí stanovení hladiny cirkulujícího VEG. Nìkteré studie prokázaly, že výchozí hodnoty VEG pøed zahájením léèby odrážejí VEG -dependentní angiogenní aktivitu a korelují tak s odpovìdí na terapii solidních nádorù bevacizumabem [9,10]. Nicménì v øadì studií (AV 2107g, E4599, AVAiL, AVOREN) nebyl prokázán vztah mezi výchozí hladinou VEG pøed zahájením léèby a efektivitou bevacizumabu. Vzhledem k tomu, že hladina VEG je velmi dynamicky se mìnící velièinou, zabývaly se jiné studie spíše dynamikou zmìn koncentrace v prùbìhu léèby. Zatímco v nìkterých došlo po zahájení podávání bevacizumabu v monoterapii èi v kombinaci s chemoterapií k vzestupu hladiny VEG, ve studii, kde byl bevacizumab podáván v kombinaci s fluorouracilem, došlo k poklesu celkové hladiny VEG. Ani hodnocení dynamiky plazmatických hladin VEG tak nelze využít jako spolehlivý prediktor odpovìdi na antiangiogenní léèbu. Pøi léèbì bevacizumabem dochází ke zmìnám plazmatických koncentrací celé øady dalších proteinù, u kterých je uvažováno o jejich významu v procesu angiogeneze. Doposud však byl u jediného z nich - ICAM-1 (intercellular adhesion molecule 1) prokázán potenciální prediktivní význam pro efekt léèby. Vzhledem k nedostateènému množství studií a vzhledem k faktu, že nìkterá data ukazují, že hladina ICAM-1 mùže mít prognostický spíše než prediktivní význam, je však nutno považovat tato data za pøedbìžná a vyžadující další potvrzení. Dùležitou roli v procesu angiogeneze hrají také cirkulující endoteliální prekurzorové buòky, které se uvolòují z kostní døenì a v cílové tkáni se úèastní procesu novotvorby kapilární sítì [3,11]. Zvýšené poèty cirkulujících endoteliálních prekurzorù mohou korelovat s aktivitou angiogeneze, v nìkterých studiích byl tento parametr využíván jako biomarker efektivity bevacizumabu [12,13]. Prediktivní význam podporují výsledky nìkterých menších studií, jiné však ukazují spíše na prognostickou hodnotu. Experimentálnì však bylo prokázáno, že u nìkterých typù cytostatické terapie, které vedou k mobilizaci endoteliálních prekurzorù a s tím spojené rezistenci na léèbu, lze tuto rezistenci zablokovat právì použitím bevacizumabu. Je však tøeba vzít v potaz, že ne všechny typy cytotoxické léèby mobilizují endoteliální prekurzory ve stejné míøe. V blízké budoucnosti lze tedy oèekávat experimentální i klinické studie testující význam cirkulujících endoteliálních prekurzorù jako prediktoru efektu bevacizumabu v rùzných léèebných kombinacích. 3. Polymorfismus ve VEG signální dráze Polymorfismus genù u nìkterých komponent signální dráhy VEG, jmenovitì u VEG samotného a u jeho receptoru typu 2, má prediktivní význam pro terapii bevacizumabem [14,15]. Dva genotypy VEG - VEG -2578AA a VEG -1154AA - predikovaly v retrospektivní analýze statisticky významnì lepší celkové pøežití ve skupinì pacientek s metastatickým karcinomem prsu léèených bevacizumabem s paclitaxelem, zatímco výše zmínìný genotyp nemìl žádný prognostický význam u pacientek léèených paclitaxelem samotným [16]. Obdobné výsledky byly prokázány i ve studiích zamìøených na ovariální karcinom a metastatický kolorektální karcinom [17]. Genotypy VEG - VEG -2578AA a VEG -1154AA - se vyskytovaly u 21 %, resp. 9 % nemocných s karcinomem prsu a u 24 %, resp. 8 % nemocných s ovariálním karcinomem. Pokud by data ze zmiòovaných studií byla potvrzena, znamenalo by to, že pro terapii bevacizumabem by bylo možné vyselektovat relativnì malou podskupinu nemocných, kde by byla šance na prodloužení celkového pøežití výraznì vyšší. Bohužel zatím není vùbec jasné, jaký vliv by polymorfismus genu VEG mohl Labor Aktuell 01/12 8

4 na úèinek léèby bevacizumabem mít. Navíc, pøekvapivì, nebyl efekt obou polymorfismù prokázán na pøežití do progrese. Data je tedy nezbytné v tuto chvíli chápat jako slibná, avšak vyžadující další potvrzení a objasnìní. 4. Markery v nádorové tkáni Na základì zkušeností z hodnocení rùzných prediktivních markerù u jiných typù léèby se nabízí pøedpoklad, že kvantifikace faktorù, které se úèastní signální kaskády blokované bevacizumabem, by mìla být schopna zhodnotit èi alespoò odhadnout šanci na úspìch této léèby. Pøes veškerou snahu v celé øadì studií však doposud nebyl nalezen prediktivní marker, jehož stanovení v nádorové tkáni by splnilo taková oèekávání. Pøíèin pro toto selhání mùže být celá øada, za nejdùležitìjší lze považovat: 1) Zatímco lze pozorovat dramatický zvrat v procesu karcinogeneze bìhem angiogenního switche, kdy dochází k nastartování angiogeneze spojené s prudkým rùstem produkce VEG, u pokroèilých nádorù je VEG produkován prakticky vždy a rozdíly mezi jednotlivými nádory (ale i odlišnými partiemi téhož nádoru) jsou natolik subtilní, že kvantifikace tìchto rozdílù pravdìpodobnì naráží na metodická omezení. Navíc je otázkou, nakolik mohou být tyto rozdíly klinicky významné. 2) Angiogeneze je nesmírnì komplexní dìj s celou øadou alternativních drah. Existují celkem tøi VEG receptory, na které se váží celkem ètyøi rùzné typy VEG, léèba bevacizumabem však blokuje pouze VEG -A. Navíc v prùbìhu antiangiogenní léèby dochází k vyvolání hypoxie v nádorové tkáni, která mùže vést jak k významnému nárùstu produkce VEG, tak k nastartování alternativních pochodù, které jsou na blokádì VEG -A zcela nezávislé. Ve vìtšinì studií byla pøi hledání prediktivních markerù hodnocena pouze exprese ve vzorcích tkánì pøed zahájením léèby, nikoli dynamicky sledovány zmìny v jejím prùbìhu [18]. 3) Z logiky vìci vyplývá, že jakýkoli prediktivní marker by mìl být studován v metastatických ložiscích nádoru, na která má pùsobit systémová léèba, nikoli v primárním nádoru, který byl operaènì odstranìn. Doposud se však vìtšina prací soustøedila právì na primární nádory a data o diskrepanci mezi primárním ložiskem a metastázami nejsou k dispozici. 4) Bohužel není možné hodnotit ani výsledky jednotlivých studií navzájem, protože metody hodnocení tkáòových markerù jsou nekvantitativní, èi pøinejlepším semikvantitativní, metodika se studii od studie liší (použití rùzných protilátek, rùzný zpùsob kvantifikace, apod.), hodnocení je navíc vždy zatížené menším èi vìtším stupnìm subjektivity. Bìhem èasu byly v rùzných studiích hodnoceny desítky tkáòových markerù a hledán jejich potenciální prediktivní význam pro léèbu bevacizumabem. Z mnoha molekul, které byly testovány, vykazují urèité nadìjné výsledky následující: Delta-like protein 4 (DLL4) - tento ligand hraje úlohu bìhem tvorby základního uspoøádání kapilární sítì. Exprese DLL4 snižuje citlivost endotelií na stimulaci VEG, tím také blokuje úèinnost bevacizumabu. Hraje také roli v aktivaci alternativních molekulárních drah v procesu angiogeneze. Bombina variegata peptide 8 (Bv8) - peptid poprvé popsaný v jedovatém kožním sekretu kuòky žlutobøiché (Bombina variegata) - jeho role byla popsána již u diskuse o úloze zánìtlivého infiltrátu. Destièkový rùstový faktor C (PDG -C) - úloha tohoto faktoru byla prokázána experimentálnì v preklinických modelech, zvýšená exprese je zodpovìdná za rezistenci k bevacizumabu. Vysvìtlením by mohla být role PDG -C v alternativní aktivaci angiogeneze [19]. Neuropilin 1 je koreceptor VEG, který usnadòuje signalizaci cestou VEG R-2. Snížená exprese tohoto proteinu byla v nìkterých studiích sdružená s delším pøežitím do progrese (AVAGAST, AV 2119g, NO16966) i s celkovým pøežitím (AVA- GAST). Neuropilin 1 a PDG -C jsou považovány za faktory, které charakterizují zralý typ cév s pøítomností pericytù, které již nelze ovlivnit blokováním VEG. Bìhem léèby bevacizumabem bylo prokázáno zvýšení exprese neuropilinu v nádorové tkáni [20]. Závìr Pøes intenzivní úsilí zatím nebyl nalezen žádný spolehlivý marker, který by umožnil predikovat terapeutický efekt èi naopak selhání léèby bevacizumabem [8,21]. Z markerù, které byly identifikovány jako potenciální prediktory, se jako nejnadìjnìjší ukazují nìkteré polymorfismy VEG (VEG -2578AA, VEG -1154AA), cirkulující ICAM-1 a dále tkáòová exprese Bv8, PDG -C, DLL4 a neuropilinu 1. Zásadní limitací dosavadních studií, které se stanovením jednotlivých markerù zabývaly, však zùstává metodika stanovení (poèty pacientù, u kterých bylo možné markery stanovit, byly zpravidla jen zlomkem celé kohorty, metodiky stanovení se v jednotlivých studiích lišily a postrádaly elementární standardizaci, tkáòové markery byly zpravidla stanoveny jednorázovì v primárním nádoru a nebylo tak možné hod- 10 Labor Aktuell 01/12

5 notit jejich dynamiku v prùbìhu léèby) [22]. Otázkou dále zùstává, zda bevacizumab pùsobí u všech typù léèených nádorù stejným mechanismem [23] a nakolik u jednotlivých lézí (lišících se buï odlišným histologickým typem, nebo jen odlišným stádiem nádoru téže histologie) hrají roli rùzné alternativní molekulární dráhy, které se zapojí do procesu angiogeneze v pøípadì blokování VEG -A, nebo, jak již bylo zmínìno výše, aktivace alternativních drah mùže hrát zásadní roli v selhání antiangiogenní léèby. Další doposud nezodpovìzenou otázkou je, zda bevacizumab nemùže pùsobit i pøímo na nádorové buòky. Bylo prokázáno, že buòky ovariálního karcinomu exprimují VEG R-2, blokáda VEG -A mùže tedy vést i k pøímému ovlivnìní vlastní nádorové populace [24]. Obr.: Jedna z budov spoleènosti Roche ve švýcarské Basileji Literatura: 1) Sund M, Hamano Y, Sugimoto H, et al. unction of endogenous inhibitors of angiogenesis as endothelium-specific tumor suppressors. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2005; 102(8): ) Sund M, Zeisberg M, Kalluri R. Endogenous stimulators and inhibitors of angiogenesis in gastrointestinal cancers: basic science to clinical application. Gastroenterology 2005; 129(6): ) Wu H, Chen H, Hu PC. Circulating endothelial cells and endothelial progenitors as surrogate biomarkers in vascular dysfunction. Clinical laboratory 2007; 53(5-6): ) Jackson AL, Zhou B, Kim WY. HI, hypoxia and the role of angiogenesis in non-small cell lung cancer. Expert opinion on therapeutic targets 2010; 14(10): ) Shih T, Lindley C. Bevacizumab: an angiogenesis inhibitor for the treatment of solid malignancies. Clinical therapeutics 2006; 28(11): ) Grothey A, Ellis LM. Targeting angiogenesis driven by vascular endothelial growth factors using antibody-based therapies. Cancer journal 2008; 14(3): ) Suenaga M, Matsusaka S, Ueno M, et al. Predictors of the efficacy of OL IRI plus bevacizumab as second-line treatment in metastatic colorectal cancer patients. Surgery today 2011; 41(8): ) Jubb AM, Harris AL. Biomarkers to predict the clinical efficacy of bevacizumab in cancer. The Lancet Oncology 2010; 11(12): ) Han ES, Burger RA, Darcy KM, et al. Predictive and prognostic angiogenic markers in a gynecologic oncology group phase II trial of bevacizumab in recurrent and persistent ovarian or peritoneal cancer. Gynecologic oncology 2010; 119(3): ) Hata K, Watanabe Y, Nakai H, Hata T, Hoshiai H. Expression of the vascular endothelial growth factor (VEG ) gene in epithelial ovarian cancer: an approach to anti- VEG therapy. Anticancer research 2011; 31(2): ) Ronzoni M, Manzoni M, Mariucci S, et al. Circulating endothelial cells and endothelial progenitors as predictive markers of clinical response to bevacizumab-based first-line treatment in advanced colorectal cancer patients. Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO 2010; 21(12): ) Malka D, Boige V, Jacques N, et al. Clinical value of circulating endothelial cell levels in metastatic colorectal cancer patients treated with first-line chemotherapy and bevacizumab. Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO ) Matsusaka S, Suenaga M, Mishima Y, et al. Circulating endothelial cells predict for response to bevacizumab-based chemotherapy in metastatic colorectal cancer. Cancer chemotherapy and pharmacology 2011; 68(3): ) ormica V, Palmirotta R, Del Monte G, et al. Predictive value of VEG gene polymorphisms for metastatic colorectal cancer patients receiving first-line treatment including fluorouracil, irinotecan, and bevacizumab. International journal of colorectal disease 2011; 26(2): ) Schneider BP, Wang M, Radovich M, et al. Association of vascular endothelial growth factor and vascular endothelial growth factor receptor-2 genetic polymorphisms with outcome in a trial of paclitaxel compared with paclitaxel plus bevacizumab in advanced breast cancer: ECOG Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology 2008; 26(28): ) ountzilas G, Kourea HP, Bobos M, et al. Paclitaxel and bevacizumab as first line combined treatment in patients with metastatic breast cancer: the hellenic cooperative oncology group experience with biological marker evaluation. Anticancer research 2011; 31(9): ) Koutras AK, Antonacopoulou AG, Eleftheraki AG, et al. Vascular endothelial growth factor polymorphisms and clinical outcome in colorectal cancer patients treated with irinotecan-based chemotherapy and bevacizumab. The pharmacogenomics journal ) Rohrberg KS, Pappot H, Lassen U, et al. Biomarkers in tissue from patients with upper gastrointestinal cancers treated with erlotinib and bevacizumab. Cancer biology & therapy 2011; 11(8): ) an, Samuel S, Gaur P, et al. Chronic exposure of colorectal cancer cells to bevaci- Labor Aktuell 01/12 10

6 zumab promotes compensatory pathways that mediate tumour cell migration. British journal of cancer 2011; 104(8): ) Xu L, Duda DG, di Tomaso E, et al. Direct evidence that bevacizumab, an anti-veg antibody, up-regulates SD 1alpha, CXCR4, CXCL6, and neuropilin 1 in tumors from patients with rectal cancer. Cancer research 2009; 69(20): ) Mulder K, Scarfe A, Chua N, Spratlin J. The role of bevacizumab in colorectal cancer: understanding its benefits and limitations. Expert opinion on biological therapy 2011; 11(3): ) Murukesh N, Dive C, Jayson GC. Biomarkers of angiogenesis and their role in the development of VEG inhibitors. British journal of cancer 2010; 102(1): ) Saranadasa M, Wang ES. Vascular endothelial growth factor inhibition: conflicting roles in tumor growth. Cytokine 2011; 53(2): ) Spannuth WA, Nick AM, Jennings NB, et al. unctional significance of VEG R-2 on ovarian cancer cells. International journal of cancer. Journal international du cancer 2009; 124(5): Avastin schválen v EU pro léèbu ovariálního karcinomu Avastin (bevacizumab) získal 22. prosince loòského roku povolení v Evropské unii pro léèbu žen s novì diagnostikovaným, pokroèilým karcinomem vajeèníkù. Jde o kvalitativní terapeutický pokrok v léèbì této malignity za posledních 15 let. Používání Avastinu v této indikaci povolila Evropská komise v kombinaci se standardní cytostatickou léèbou jako terapii první volby po chirurgickém odstranìní zhoubného nádoru. Rakovina vajeèníkù je tak pátým typem zhoubného onemocnìní, pro které je Avastin indikován. Avastin je jedním z mála biologických lékù, které jsou použitelné u více typù rakoviny. Díky nové indikaci je Avastin nyní schválený v EU u tìchto typù zhoubných onemocnìní: karcinom ovarií, karcinom prsu, karcinom ledvin, kolorektální karcinom, karcinom plic. Avastin se bude novì aplikovat v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem v úvodní léèbì pokroèilého (stádia IIIB, IIIC a IV dle IGO) epitelového nádoru vajeèníkù, vejcovodù nebo primárního nádoru pobøišnice. Doporuèená dávka pøípravku Avastin je 15 mg na kilogram tìlesné hmotnosti podaná jedenkrát za tøi týdny ve formì intravenózní infuze. Registrace byla provedena na základì výsledkù studie GOG Do této studie byly zaøazovány nemocné s nádory stádia III a IV, které byly randomizovány do tøí ramen. Ve všech ramenech bylo podáváno šest cyklù chemoterapie (karboplatina + paklitaxel), od cyklu 2 (k dodržení odstupu mezi operací a zahájením léèby Avastinem alespoò 4 týdny) pak buï placebo nebo Avastin v dávce 15 mg/kg každé 3 týdny. Avastin byl podáván buï jen soubìžnì s chemoterapií (5 cyklù) nebo celkem po dobu 15 mìsícù. Primárním cílem studie bylo zhodnocení doby pøežití bez progrese (P S). P S bylo pøi 15mìsíèním podávání Avastinu prodlouženo z 10,3 na 14,1 mìsíce. Pokud byla progrese hodnocena dle RECIST a/nebo klinického stavu (s cenzurou pøi progresi jen dle vzestupu CA-125), bylo P S prodlouženo z 12,0 na 18,0 mìsíce. Registrace byla podpoøena též výsledky studie ICON 7. Do této studie byly zaøazovány nemocné všech stadií a randomizovány k samotné chemoterapii karboplatina + paklitaxel, nebo k chemoterapii v kombinaci s Avastinem. Léèba Avastinem byla omezena na 12 mìsícù. P S bylo hodnoceno dle RECIST. I v této studii bylo prokázáno prodloužení P S, v podskupinì nemocných s onemocnìním stádia III nebo IV byly výsledky podobné jako ve studii GOG ,5 mìsíce pøi samotné chemoterapii vs 15,9 mìsíce pøi léèbì Avastinem. Na žádost regulaèních orgánù bylo provedeno prùbìžné hodnocení celkového pøežití. V podskupinì nemocných s vysokým rizikem bylo dosaženo významného prodloužení pøežití 28,8 vs 36,6 mìsíce. Koneèná data jsou oèekávána v roce Rakovina vajeèníkù postihne každý rok témìø ètvrt milionu žen ve svìtì a žen jí každoroènì podlehne. V ÈR v r onemocnìlo rakovinou vajeèníkù žen, 678 na ni zemøelo. Záludnost onemocnìní spoèívá v dlouhodobém bezpøíznakovém vývoji a odhalení v pokroèilých stádiích. Více než polovina žen nepøežije 5 let od stanovení diagnózy 12 Labor Aktuell 01/12

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š.

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š. Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby Kopecký O. Lukešová Š. Ostrava 9.2.2017 Léčebné modality nádorových onemocnění: - chirurgická léčba (radikalita výkonu) - radioterapie - chemoterapie

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Lze předvídat výsledek léčby bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu na základě stavu onkogenu K-ras? Komentář

Lze předvídat výsledek léčby bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu na základě stavu onkogenu K-ras? Komentář Lze předvídat výsledek léčby bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu na základě stavu onkogenu K-ras? MUDr. Jiří Tomášek Komentář MUDr. Pavel Vítek, Ph.D. Lze předvídat výsledek léčby

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi MUDr. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division, Praha Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi Karcinom prsu je vedoucí gynekologickou malignitou u žen. Každý rok je diagnostikováno šest

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Co znamená cílená terapie karcinomu plic v roce 2014? František Salajka Plicní klinika FN Hradec Králové Co může pneumoonkologické centrum

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

Profil nemocn ch vhodn ch k léãbû chemobioterapií

Profil nemocn ch vhodn ch k léãbû chemobioterapií Profil nemocn ch vhodn ch k léãbû chemobioterapií MUDr. Marta Holíková / Oddûlení klinické onkologie Krajské nemocnice, Liberec Většina pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) stadia I nebo II je trvale

Více

Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218

Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218 Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218 Professor Bradley J. Monk Division of Gynecologic Oncology Department of Obstetrics and Gynecology Creighton University School of

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Informační hodnota core cut biopsií mammy I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Datový audit mamografického screeningu v praxi Brno, 18.11.2005 Informační hodnota core cut biopsií

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy. Dušan Žiak

Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy. Dušan Žiak Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy Dušan Žiak Bioptický seminář FN a CGB Ostrava 5.2.2014 2013 Definice Intraduktální proliferujíce léze jsou skupinou cytologicky a architektonicky rozmanitých

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Režimy s nízkým rizikem FN riziko do 10 % Režimy se středním rizikem FN riziko 10 19% Režimy s vysokým rizikem FN riziko 20 a více procent

Režimy s nízkým rizikem FN riziko do 10 % Režimy se středním rizikem FN riziko 10 19% Režimy s vysokým rizikem FN riziko 20 a více procent Portál DIOS verze II Druhá verze portálu DIOS a jeho elektronické knihovny chemorežimů přináší nové informace a nové nástroje týkající se problematiky toxicity chemoterapie. Jde především o problematiku

Více

SOUČASNÉ MOžNOSTI BIOLOGICKÉ TERAPIE

SOUČASNÉ MOžNOSTI BIOLOGICKÉ TERAPIE SOUČASNÉ MOžNOSTI BIOLOGICKÉ TERAPIE MUDr. Zdeněk Mechl, CSc., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN U sv. Anny, Brno Biologická cílená terapie je významným krokem, který se v léčbě

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie. reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/09.0089

Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie. reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/09.0089 Inhibice angiogeneze v komplexní léčbě zhoubných nádorů. (P.Klener) V léčbě nádorových onemocnění se v posledních letech stále více uplatňují léčebné strategie cílené na nádorové mikroprostředí. Ukázalo

Více

STIVARGA (REGORAFENIB)

STIVARGA (REGORAFENIB) NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA A REKTA 31 STIVARGA (REGORAFENIB) Kolektiv autorů Úvod Regorafenib (Stivarga ) je nový perorální multikinázový inhibitor, který byl v roce 2013 registrován pro léčbu dospělých pacientů

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Obsah Obecný úvod Androgenní signalizace Možnosti systémové léčby Závěr Koho se

Více

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Sobotová M. 1, Hecová L. 1, Vrzalová J. 2, Rusňák Š. 1, Říčařová R. 1, Topolčan O. 2 1. Oční klinika FN a LF UK Plzeň přednosta:

Více

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 6 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva Schválili:

Více

Bevacizumab v primární léčbě karcinomu vaječníků

Bevacizumab v primární léčbě karcinomu vaječníků Bevacizumab v primární léčbě karcinomu vaječníků Karcinom vaječníků je sedmou nejčastější příčinou úmrtí žen na nádorové onemocnění Počet nových případů za rok 1. Prs 1. Prs 1 383 523 458 367 Počet úmrtí

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic 292 Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic Petr Zatloukal Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, 3. LF UK Praha a FN Na Bulovce Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha Léčba

Více

VÝZNAM FYZIOLOGICKÉ OBNOVY BUNĚK V MEDICÍNĚ

VÝZNAM FYZIOLOGICKÉ OBNOVY BUNĚK V MEDICÍNĚ OBNOVA A REPARACE 1 VÝZNAM FYZIOLOGICKÉ OBNOVY BUNĚK V MEDICÍNĚ Příklad: Fyziologická obnova buněk: obnova erytrocytů Rychlost obnovy: 2 miliony nových erytrocytů/s (při průměrné době života erytrocytu

Více

Vrozené trombofilní stavy

Vrozené trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy

Více

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj Adenoidně cystický karcinom slinných žláz je druhým nejčastějším maligním tumorem slinných

Více

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Department of Hematology/Oncology Oregon Health and Science University Knight Cancer Institute Portland, OR, USA Medián OS (měsíce) Studie v 1.linii

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Avastin na kongresu WCGIC Barcelona 2009

Avastin na kongresu WCGIC Barcelona 2009 Avastin na kongresu WCGIC Barcelona 2009 Komentář k přednáškám Jiří Tomášek, Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno 1. Operace s kurativním záměrem u mcrc V přednášce profesora Thomase Grünbergra

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Novinky v anti-her2 cílené léčbě u karcinomu prsu

Novinky v anti-her2 cílené léčbě u karcinomu prsu V rámci medicínského pokroku se farmakologický výzkum soustřeďuje především na vývoj cílené léčby onkologických onemocnění, která slibuje účinnější likvidaci nádoru s menším množstvím nežádoucích účinků.

Více

Kasuistiky. Professor Bradley J. Monk

Kasuistiky. Professor Bradley J. Monk Kasuistiky Professor Bradley J. Monk Division of Gynecologic Oncology Department of Obstetrics and Gynecology Creighton University School of Medicine at St. Joseph s Hospital and Medical Center, a Member

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (3. èást)

Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (3. èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34)

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2.1 Nemalobuněčný karcinom Podání chemoterapie s radikálním léčebným záměrem (průkazné prodloužení života) 2.1.1 Nádory klinického stádia IIA a IIB pokud jsou

Více

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 63 XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Kolektiv autorů Úvod Léčivý přípravek (radium-223 dichlorid) byl 13. listopadu 2013 schválen

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost pokračování z čísla 1 a 2 /2014 Epigenetika v onkologii MUDr. Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Sekce preventivní onkologie

Více

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny:

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost bevacizumabum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek.

Více

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Český a slovenský gastroenterologický kongres 13.11.2015

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY AVASTINEM Statistická analýza dat k 30. 9. 2006 R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodník et al. I ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientů v jednotlivých centrech Celkový počet zařazených

Více

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Antigen SCC Glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kd dva základní typy

Více

ANALÝZA ANGIOGENEZE V KOSTNÍ DŘENI U PLAZMOCYTÁRNÍHO MYELOMU

ANALÝZA ANGIOGENEZE V KOSTNÍ DŘENI U PLAZMOCYTÁRNÍHO MYELOMU ANALÝZA ANGIOGENEZE V KOSTNÍ DŘENI U PLAZMOCYTÁRNÍHO MYELOMU Tichý M. 1, Tichá V. 1, Ščudla V. 2, Šváchová M. 1, Zapletalová J. 3 1 Ústav patologie LF UP a FNOl 2 III. interní klinika LF UP a FNOl 3 Ústav

Více

Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu

Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. / Onkologická klinika Lékafiské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice,

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Účinnost léčby Iscadorem... 1 Aktuální údaje ze studií... 2 Léčba výtažky ze jmelí snižuje nejen vytváření metastáz... 2 Inhibice vytváření

Více

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích *

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Factor Base NO DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Na KVO zemøe tolik lidí, jako na dalších

Více

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ SARKOIDÓZOU: POTVRZENÍ VÝSLEDKŮ CELOGENOMOVÉ ASOCIAČNÍ STUDIE. Sťahelová A. 1, Mrázek F. 1, Kriegová E. 1, Hutyrová B. 2, Kubištová Z. 1, Kolek V.

Více

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR Mgr. Silvie Dudová Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom, ILBIT LF MU Brno Laboratoř experimentální

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Imunochemie. Elecsys SCC. Produkt Balení Katalogové èíslo u Elecsys SCC 100 testù Elecsys SCC CalSet 2 x 2 ml

Imunochemie. Elecsys SCC. Produkt Balení Katalogové èíslo u Elecsys SCC 100 testù Elecsys SCC CalSet 2 x 2 ml 48 NOVINKY Product News Nová metoda Elecsys SCC Produkt Balení Katalogové èíslo u Elecsys SCC 100 testù 07126972190 Elecsys SCC CalSet 2 x 2 ml 07126999190 Pro kontrolu kvality použijte: u PreciControl

Více

Vývoj biomarkerů. Jindra Vrzalová, Ondrej Topolčan, Radka Fuchsová FN Plzeň, LF v Plzni UK

Vývoj biomarkerů. Jindra Vrzalová, Ondrej Topolčan, Radka Fuchsová FN Plzeň, LF v Plzni UK Vývoj biomarkerů Jindra Vrzalová, Ondrej Topolčan, Radka Fuchsová FN Plzeň, LF v Plzni UK Proč potřebujeme laboratoř? Proč potřebujeme biomarkery? Časná diagnostika Správná diagnostika a stratifikace pacientů

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC

Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC PŮVODNÍ PRÁCE Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC EGFR Mutations in Patients with Advanced NSCLC Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Brůha F. 2, Bortlíček Z. 3, Krejčí J. 4, Benešová L. 5, Minárik

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více