Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

2 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Údaje o přijímacím řízení do školy a přijetí 5. Údaje o výsledcích vzdělávání závěrečných zkouškách 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí a dalších kontrolách 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 13. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Sídlo: Vítkov, Lidická 639 Právní forma: Příspěvková organizace, IČO : Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Ředitel zařízení: Ing. Leoš Váňa, od Lenka Šimerová Statutární zástupce: Miroslav Bučánek, od Lenka Šimerová, od Leoš Váňa Další místa poskytovaného vzdělávání: Březová 78 /v budově ZŠ/ Budišov nad Budišovkou, Berounská 379 /v budově školní druţiny ZŠ/ Melč 192 /v budově ZŠ/ Vítkov, Husova 629 /v budově MŠ/ Vítkov, Opavská 34 /v budově MŠ/ Větřkovice /v budově ZŠ a MŠ/ Vítkov, Vodní 343 Datum zařazení do sítě: Poslední změna v rejstříku škol: s účinností od Kapacita školy dle zařazení: celkem 450 ţáků Škola poskytuje základy vzdělání v hudebním, tanečním a výtvarném oboru. Ţáci se kromě vlastní výuky účastní také koncertů, soutěţí, festivalů, výstav i dalších hudebních, tanečních či výtvarných prezentací doma i v zahraničí. 3

4 2. Přehled oborů vzdělávání Základy vzdělání jsou poskytovány ve třech uměleckých oborech hudebním, výtvarném a tanečním. Podstatná část výuky probíhá v budově školy na Lidické ulici ve Vítkově. Na odloučených pracovištích v Budišově, Melči a Větřkovicích se vyučuje pouze oboru hudebnímu, ve Vítkově oboru hudebnímu, výtvarnému a tanečnímu, v Březové jen oboru výtvarnému. V hudebním oboru bylo vyučováno hře na tyto nástroje: housle, kytaru, klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, baryton, lesní roh, tubu, bicí nástroje a sólový zpěv. Na škole pracuje velký dechový orchestr, akordeonový orchestr, smyčcový soubor, pěvecký sbor, nově vzniklé rytmické uskupení pro ţáky klavírního oddělení a několik menších komorních těles. Škola poskytuje výuku v přípravném studiu i pro děti z mateřských škol. U příspěvku rodičů na výuku, ve smyslu vyhlášky o ZUŠ, nedošlo ve sledovaném období k ţádné změně. Aktuální roční platba školného: hudební obor individuální výuka 3.300,- skupinová výuka 2.100,. přípravné studium v MŠ 900,. taneční obor 2.000,- přípravné studium 1.700,- výtvarný obor 2.200,- přípravné studium 2.200,- Celkový počet ţáků na počátku školního roku činil 316. Členění dle oborů: hudební 194 taneční 69 výtvarný 53 Ve školním roce 2010/11 absolvovalo celkem 23 ţáků, z toho 4

5 v hudebním oboru I. cyklus 15 II. cyklus 2 ve výtvarném oboru I. cyklus 6 II. cyklus 0 v tanečním oboru I. cyklus 0 II. cyklus 0 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy /specializace a dlouhodobé úkoly/ Počet pedagogů ZUŠ: 16 Ředitel školy Ing. Leoš Váňa, dechy ţestě, klavírní korepetice TO, zahraniční kontakty, pobočky Melč, Březová, Větřkovice, notový archiv ţesťů, BOZP, kronika školy Zástupce ředitele Miroslav Bučánek, dechy ţestě, dechový orchestr + notový archiv, poţární ochrana, PK dechy, inventarizace majetku, centrální notový archiv, pobočky Budišov a MŠ Vítkov Zástupce ředitele /od / Lenka Šimerová, akordeon, keyboard, akordeonový orchestr, notový archiv akordeonů, PK klávesové nástroje, sklad akordeonů Pedagogové: BcA. Jiří Bučánek, bicí nástroje, rytmické uskupení, notový archiv bicích Mgr. Miroslav Bučánek, klavír, keyboard, klarinet, zobcová flétna, varhany Ludmila Černochová, klavír Marie Hořínková, tanec, reţie a choreografie tanečních výstupů Naďa Kalusová, housle, HN, notový archiv houslí, PK HN, smyčcový soubor, sklad houslí 5

6 Olga Kitouni Golhová, zpěv včetně sborového, notový archiv zpěvu Simona Martikanová, kytara, housle, HN, notový archiv kytar, sklad kytar Lada Milkovičová, VO, propagace a výzdoba školy, školní vývěska, instalace výstav MgA. Marie Riegelová, dlouhodobě nemocná, ukončila pracovní poměr k Karel Slepánek, dechy ţestě, zobcová flétna přípravná hudební výchova, sklad dechových nástrojů, sezónní údrţba a topení Jaromír Sokol, dechy dřeva, souhra dřev, archiv dřevěných dechových nástrojů Tereza Šváčková, příčná a zobcová flétna /pouze 1. pololetí/ Taťána Sedláčková, příčná a zobcová flétna /pouze 2. pololetí/ Jana Víchová, klavír, korepetice, zobcová flétna přípravná hudební výchova, rytmické uskupení, školní knihovna, notový archív klavírů a varhan Celkem důchodců pedagogů na konci roku: 1 V průběhu roku ukončila pracovní poměr jedna učitelka, k skončil pracovní poměr dvou učitelů, koncem školního roku odešla na mateřskou dovolenou 1 učitelka, v 1 případě končí dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr. Učitelé jsou organizováni v předmětových komisích: klávesových nástrojů a pěvecká, smyčcová a kytarová, dechová, nauková. Samostatně v tomto ohledu působí učitelky v tanečním a výtvarném oboru. Počet správních zaměstnanců: 3 Hana Baroňová, ekonomka Anna Trčálková, uklízečka /důchodkyně/ Jitka Hanušová, uklízečka Topení a údrţbu v topné sezóně zajišťuje uč. Karel Slepánek, jinak je údrţba prováděna svépomocí. 6

7 4. Údaje o přijímacím řízení a přijetí do školy Přijímací řízení do školy probíhá formou talentových přijímacích zkoušek, kdy tříčle nné komise zjišťují předpoklady ke studiu uměleckých oborů. Aktuálně nastupuje na základě přijímacího řízení v novém školním roce v hudebním oboru 46 ţáků tanečním 16 ţáků výtvarném 10 ţáků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Funkci rámcového a školního vzdělávacího programu plnily dosud stávající učební plány a osnovy. Ve smyslu klasifikace ukončilo studijní ročník s vyznamenáním 110 ţáků v hudebním oboru, 27 ţáků v tanečním oboru, 51 ţáků ve výtvarném oboru. V jednom případě bylo ředitelem školy ukončeno studium pro neplacení školného. V jednom případě nevykonala ţačka postupovou zkoušku ve hře na klavír, na ţádost rodičů je přeřazena na obor housle. V jednom případě bylo rozhodnuto o opakování ročníku v oboru klavír. K náhradnímu termínu vykonání postupové zkoušky byli přizváni dva ţáci z HN, nedostavili se, studium na vlastní ţádost ukončeno. Ţáci přípravného studia obdrţeli osvědčení. Ostatní ţáci byli hodnoceni stupněm prospěl. Ve dvou případech vydal ředitel školy rozhodnutí o přeřazení ţáka do vyššího ročníku, Adéla Švanová klavír, Marta Kučerková housle. Z celkového počtu 23 absolventů I. a II. stupně jich 19 úspěšně absolvovalo veřejným vystoupením /koncert, výstava/. Zbývající čtyři absolvovali formou řádného přezkoušení s prospěchem prospěl. 7

8 Nedílnou součástí hodnocení výsledků vzdělávání jsou i další studium na uměleckých školách, účasti v soutěţích, na významných vystoupeních a výtvarných výstavách pořádaných nebo delegovaných školou i prestiţní účasti na mezinárodních akcích. Na Střední umělecko-průmyslovou školu byla přijata Kateřina Bařinková pro obor grafický design učitelky Lady Milkovičové. V letošním roce se účastnili ţáci ZUŠ Vítkov celostátní soutěţe vyhlášené Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. Tentokrát se jednalo o soutěţ v hudebním oboru /ve hře na jednotlivé dechové nástroje a bicí nástroje/ a v tanečním oboru. Z okresních kol postoupili do krajské soutěţe jednotlivci a kolektivy a tam zabodovali následovně: Taneční obor se skladbou Metu páté přes deváté zvláštní ocenění poroty za herecký výkon a práci s rekvizitou. Taneční obor se skladbou Proč nemůžu spát uznání poroty za provedení skladby, oba výstupy ze třídy Marie Hořínkové. Matěj Kostera saxofon, 3. místo, uč. Jaromír Sokol. Jan Černoch pozoun, Vojtěch Šíma baryton, oba 3. místo, uč. Leoš Váňa. Klára Kubesová baryton, 2. místo, Radim Šrámek trubka, 3. místo, uč. Karel Slepánek. Matyáš Mička, Anežka Šrubařová, Tomáš Vašátko trubka, všichni 3. místo, Josef Kotek trubka, 2. místo, Michaela Konečná lesní roh, 2. místo, všichni ze třídy uč. Miroslava Bučánka st. Marek Beran bicí, 3. místo, uč. Jiří Bučánek. Dále se účastnil taneční obor soutěţe Hlučínský talent, kde získal 2. místo za skladbu Vykutálení klauni a krajské postupové přehlídky ARTAMA na JKGO, kde získal diplom za námět. Opět pod vedením Marie Hořínkové. Výtvarné oddělení v tomto školním roce neobesílalo ţádnou významnou soutěţ, má však rozhodující podíl na vzniku výstupů projektu v rámci programu Comenius. Na mezinárodním koncertě v maďarské Nyíregyháza reprezentovali ţáci Jan Černoch a Vojtěch Šíma ze třídy L. Váni a Jan Vícha ze třídy J. Sokola. Rozsáhlá mezinárodní zapojení jsou popsána v následujících kapitolách. 8

9 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má zpracován Minimální preventivní program z dřívějších let, který odpovídá i současným podmínkám. Ve smyslu tohoto dokumentu se naše činnost jednoznačně zaměřuje na prevenci zneuţívání návykových látek, předcházení a potírání projevů šikany, vandalství a záškoláctví především podstatou své náplně a jejím dodrţováním, soustředí se na výchovu k estetickému cítění a uplatňování zdravého ţivotního stylu. V oblasti patologických jevů se škola nepotýká s ţádnými zásadními problémy. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzhledem k blíţícímu se termínu zavedení vlastního školního vzdělávacího programu, bylo další vzdělávání směřováno nadále především ke tvorbě tohoto programu v rámci ARTPROGRAM. Semiminář pro koordinátory ŠVP /Artprogram/ Šimerová Seminář HN Martikanová, Kalusová. Benchlearningové setkání učitelů smyčcových a strunných nástrojů /Artprogram/ Kalusová, Martikanová. Benchlearningové setkání učitelů zpěvu /Artprogram/ Kitouni Golhová. Seminář ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami /Artprogram/ - Váňa, Kitouni Golhová, Milkovičová, Šimerová Studium školského managementu pro vedoucí pracovníky škol v lednu 2012 zahájila Šimerová Nabídka akreditovaných vzdělávacích akci pro ZUŠ, obzvláště pro některé hudební nástroje, je stále poněkud omezená. K dispozici všem jsou materiály učitelské knihovny, škola odebírá metodické časopisy pro všechny provozované obory. Vydatným zdrojem je i neomezený přístup k internetu. Školení referenčních řidičů Karel Slepánek, Leoš Váňa, Lenka Šimerová, Simona Martikanová 9

10 Podstatná část prostředků na vzdělávání byla kryta z projektu Artprogram, takţe vlastní výdaje školy na vzdělávání jsou v tomto roce podstatně niţší. Celkem bylo ve školním roce vynaloţeno na další vzdělávání pedagogických pracovníků 2.980,- Kč. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti /akce pořádané a spolupořádané školou, akce další - účast ţáků a učitelů/ Září Výjezd školní delegace do Portugalska v rámci programu Comenius. Vystoupení TO u příleţitosti příjezdu historického vlaku ve Vítkově. Říjen Okresní sekce předmětových komisí. Účast na mezinárodním koncertě ţáků a metodických dnech v Nyíregyháza, Maďarsko. Výjezd ţáků a učitelů do Prahy v rámci projektu OPVK. Víkendové pracovní soustředění TO v Roţnově pod Radhoštěm. Listopad Ţákovský koncert v sále školy. Třídní schůzky a přehrávky. Okresní kabinet ZUŠ. Výjezd kytaristů do Ostravy v rámci projektu OPVK. Produkce fanfárového kvartetu při otevření prodejny LIDL ve Vítkově. Výjezd ţáků a učitelů do Brna v rámci projektu OPVK. Prosinec Vernisáţ a výstava ţákovských prací VO. Vánoční koncert zpěváků na zámku v Hradci nad Moravicí. Vystoupení ţáků kytarového a houslového oddělení v KD Vítkov. Třídní schůzky a přehrávky /pokračování/. Výjezd školní delegace do Velké Británie v rámci programu Comenius. Vánoční koncert ţáků a učitelů v sále školy. Vánoční koncerty pro MŠ. Vystoupení TO na plese v Hradci n/mor. 10

11 Koncert dechového orchestru v KD Vítkov u příleţitosti natáčení programu pro ČT Ostrava v programu a tuhle znáte? Vystoupení TO na Vítkovském jarmarku. Předtančení TO na plese SŠP. Leden Vystoupení TO na dětském maškarním plese města Vítkova. Školní přehlídka ţáků klavírního oddělení. Výstava prací ţáků VO v prostorách Městské knihovny v Budišově. Únor Vystoupení TO na krajské soutěţi kadeřnic v KD Vítkov. Předtančení TO na plese VAKUS. Pracovní víkendové soustředění TO zaměřené na step v Roţnově. Školní kolo celostátní soutěţe ZUŠ dechy, zpěv. Absolventská přehrávka. Okresní soutěţní přehlídka TO v KD Vítkov. Vystoupení ţesťového tria na slavnostním předání Ceny Jana Zajíce. Březen Okresní kolo soutěţe dechy v ZUŠ Vítkov. Absolventský koncert v sále školy. Výjezd školní delegace do Španělska v rámci programu Comenius. Krajské kolo bicích nástrojů v Ostravě. Krajské kolo dechových nástrojů v Orlové. Den učitelů ve městě oceněna Simona Martikanová. Vystoupení TO na Velikonočním jarmarku v Budišově. Pěvecká přehlídka Opavský skřivánek. Účast na výstavě soch Olbrama Zoubka v KD Vítkov. Duben Vernisáţ absolventských prací VO ve výstavní síni KD Vítkov. Vystoupení pěveckého oddělení na vernisáţi. Okresní klavírní přehlídka v Háji ve Slezsku. Krajská soutěţ TO v Novém Jičíně. 11

12 Okresní přehlídka kytar v Opavě. Taneční soutěţ ARTAMA na JKGO v Ostravě. Třídní schůzky a přehrávky. Pěvecký koncert populárních melodií na zámku v Hradci nad Moravicí. Květen Vystoupení TO, smyčců, akordeonů a příčné flétny v Domově seniorů ve Vítkově. Ţákovský koncert v Budišově. Nesoutěţní přehlídka klavírních duet v Lipníku nad Bečvou. Taneční soutěţ Hlučínský talent. Ţákovský koncert v sále školy. Vernisáţ a výstava prací VO. Koncert zpěváků ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí. Závěrečný koncert TO pro školy i veřejnost, spoluúčast smyčců a klavírního oddělení. Výchovné a náborové koncerty v Budišově a ve Vítkově. Okresní koncert učitelů v Hlučíně. Výjezd školní delegace do Itálie v rámci programu Comenius. Slavnostní koncert zpěváků na zámku v Hradci n/mor. Červen Vystoupení TO na akci Historický vlak ve Vítkově. Výjezd dechového orchestru na mezinárodní festival do polského města Kalety. Den otevřených dveří v ZUŠ Vítkov. Přijímací řízení ve Vítkově, Melči a Budišově. Koncert kolektivních výuk a souborů v sále školy. Vystoupení TO na akademii ZŠ v Budišově. Závěrečné postupové zkoušky. Zájezd VO do Galerie výtvarných umění v Ostravě a tématická návštěva ZOO. Společné přátelské posezení zaměstnanců u příleţitosti ukončení školního roku. Červenec Vystoupení TO na hradě Vikštejně. Srpen Vystoupení TO a Rytmického uskupení na Vítkovské lávce. 12

13 Škola prezentuje své aktivity ve své vývěsce na městském náměstí, při vstupu a v ostatních prostorách školy, v místním a okresním tisku. O aktivitách školy je moţno získat informace téţ na internetových stránkách školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a ostatních kontrolách a) Kontrola České školní inspekce proběhla u nás ve dnech Dovoluji si zde uvést doslovný přepis celkového hodnocení školy: Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace poskytuje umělecké vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělání, při přijímání dětí a žáků ke vzdělávání postupuje v souladu s právními předpisy. I když kvůli objektivním podmínkám dochází k postupnému poklesu žákovské základny, nově vytvořená místa poskytovaného vzdělávání napomohla zbrzdit tento trend. Ředitel školy dlouhodobě usiluje o posílení atraktivity, dostupnosti a udržitelnosti uměleckého vzdělávání v mikroregionu, kde výrazná část obyvatelstva je sociálně a sociokulturně znevýhodněna. Účelně využívá přidělení zdroje a ostatní prostředky. Poskytnuté finanční prostředky, s nimiž škola ve sledovaném období hospodařila, umožňovaly realizaci vzdělávacích programů všech vyučovaných oborů. ZUŠ vyučuje podle platných učebních dokumentů a postupnou inovací obsahu vzdělávání se intenzivně připravuje na realizaci ŠVP. S tím souvisí i vedením školy efektivně korigované další vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola zajišťuje bezpečnost žáků a podporuje jejich zdravý fyzický i psychický vývoj. ZUŠ je významným nositelem kultury na Vítkovsku, pořadatelem a spolupořadatelem desítek kulturních akcí ročně. Svou činností příznivě ovlivňuje kulturní život v místě působení a okolních obcích, vytváří velmi dobré podmínky pro žádoucí činnost dětí a mládeže. Vytvořené dlouholeté partnerské vztahy se všemi zainteresovanými institucemi jsou 13

14 nadstandardní a na příkladné úrovni, pro ZUŠ jsou prospěšné a pozitivně se promítají do celého vzdělávacího procesu. b) Kontroly v rámci vypracovaného vnitřního kontrolního systému, organizace postupuje v souladu s čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO. c) Město Vítkov - kontrola vyúčtování poskytnutých dotačních titulů bez závad. d) Kontrola krajského úřadu, odbor kontroly a interního auditu kontrola pouţití finančních prostředků v rámci globálního grantu, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 10. Základní údaje o hospodaření školy, majetkové poměry školy a péče o svěřený majetek Naše organizace hospodařila v minulém kalendářním roce s mírně kladným hospodářským výsledkem. Náklady Výnosy HV 6.636,00 tis. Kč 6.666,63 tis. Kč 30,63 tis. Kč Organizace ke konci kalendářního roku hospodařila s majetkem v hodnotě Budova DHM DDHM Pozemek 1.755,32 tis. Kč 2.502,88 tis. Kč 1.715,72 tis. Kč 60,70 tis. Kč V průběhu roku je řádně prováděna běţná údrţba školy, včetně povinných kontrol a revizí, takţe školní budova je z hlediska bezpečnostního a hygienického v naprostém pořádku. Nemovitosti ve správě školy jsou pojištěny ve smyslu pokynu rady kraje č. 17/811. Hlavním příjmem školy byly především příspěvky rodičů na úhradu neinvestičních nákladů v základní umělecké škole (celkem 774,18 tis Kč). Jiţ ve školním roce 2010/2011 došlo ke zvýšení tohoto příspěvku ve všech oborech o 20,- Kč měsíčně, coţ se ještě v roce 2010 v příjmech z tzv. školného projevilo pouze minimálně. V roce 2011 tyto příjmy oproti roku 2010 vzrostly o cca 32 tisíc 14

15 Kč, vliv na to měl i mírný nárůst ţáků pro školní rok 2011/2012 oproti předchozímu (z 308 na 316). Negativně se ale ve výběru školného projevuje pokles ţáků v individuální výuce ve prospěch výuky kolektivní. Tato situace výrazněji ovlivnila výši příjmů jiţ ve školním roce 2010/2011 a bohuţel pokračuje i nadále. Na tvorbě hospodářského výsledku se velkou měrou podílely finance vyzískané na spolufinancování volnočasových aktivit ţáků ve výši 342 tisíc korun. Kaţdoročním významným poskytovatelem dotací a příspěvků naší organizaci je Město Vítkov, dále obdrţela škola v polovině roku 2011 od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy zálohu ve výši 80% na projekt Comenius. Mimořádné příjmy roku 2011, které rovněţ ovlivnily výši výsledku hospodaření: - produktivní práce ţáků produkce dechového orchestru ve výši ,-Kč - produkce tanečního oboru ve výši 6 001,- Kč - výnosy z pronájmu movitých věcí hudebních nástrojů ţákům školy- ve výši ,- Kč (zde došlo oproti roku 2010 ke sníţení těchto příjmů o 7 600,- Kč). I u těchto výnosů se projevil pokles ţáků v individuální výuce. Zvyšuje se zájem hlavně o výuku hry na kytaru a keyboard, kde cena nového nástroje není vysoká, sniţuje se zájem hru na klavír. V současné době jsou mezi ţáky nejvíce zapůjčeny dechové nástroje. Z celkových výnosů z pronájmu bylo pouţito zároveň na opravy nástrojů celkem ,- Kč. Dotace, granty a další podstatné příjmy zvenčí získané na činnost v průběhu školního roku: Město Vítkov: Tvorba dětského muzikálu nákup kostýmů, výtvarného materiálu a ozvučovacích prvků ,- Kč Mezinárodní ţákovský koncert a metodické dny v Nyíregyháze, doprava ,-Kč NAEP: Zálohová dotace na nový projekt spolupráce škol v rámci Programu Comewnius Our Past Shapes Our Future ,80 Kč 15

16 OPVK: Průběţné platby z dotace dvouletého projektu včetně závěrečného doúčtování ,14 Kč byly pouţity převáţně k pracovním soustředěním ţáků všech oborů školy, tematických výjezdům. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Pokračujeme v uměleckých a pedagogických kontaktech s různými školami a dalšími institucemi na různých místech v Evropě. Máme smluvní ujednání o spolupráci se školami z Lotyšska, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska a Srbska. Ţivá je rovněţ spolupráce s partnerskými orchestry a obcemi z Polska a Itálie. O tom svědčí například vystoupení na mezinárodním ţákovském koncertě v maďarské Nyíregyháza, účast učitelů na metodických dnech tamtéţ, coţ jsou akce podporované finančně Visegradským fondem, nebo účast dechového orchestru školy na mezinárodním festivalu dechových hudeb konaném v Kaletách, polském druţebním městě, u příleţitosti 85. výročí zaloţení partnerského orchestru. V tomto školním roce skončil náš projekt v rámci OPVK a tento školní rok znamenal rovněţ první rok projektu v rámci programu Comenius. Protoţe se obsahy kapitol 11,12 a 13 obsahově poněkud překrývají, jsou některé bliţší informace k těmto programům uvedeny dále. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Od srpna 2011 běţí jiţ druhý školní projekt v rámci Programu celoţivotního učení /Life Long Learning Programme /Comenius. V projektu jsou zapojeny školy z devíti zemí z České republiky, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska, Španělska, Portugalska, Turecka a Velké Británie. Dosavadní průběh tohoto projektu tohoto programu je popsán níţe. 16

17 Někteří učitelé absolvovali ještě v uplynulém školním roce vzdělávací akce související s probíhající tvorbou vlastního ŠVP, vše v rámci společného projektu OPVK organizovaného MÚZOU, sdruţením ZUŠ Moravskoslezského kraje pod názvem ARTPROGRAM. Zástupkyně ředitele školy a nyní jiţ nově úřadující ředitelka Lenka Šimerová zahájila v lednu 2012 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zák. č. 563/23004 Sb. a 5 vyhl. č. 317/2005 Sb., pořádané KVIC Opava, jehoţ náklady jsou rovněţ hrazeny z evropských fondů. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Zmíněný projekt programu Comenius je financován NAEP Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Projekt je dvouletý, celková dotace pro celé období činí ,- EUR. Na počátku projektu obdrţela škola zálohu ve výši 80% přiznané částky, zbytek bude zúčtován po úspěšném ukončení projektových aktivit a výstupů. Dosud se školní delegace účastnily projektových schůzek v Portugalsku, Velké Británii, Španělsku a Itálii. Z celkového počtu 24 plánovaných mobilit /tj. počet osob, které vycestují v rámci programu do zahraničí/ je naplněno 11. Ţáci a učitelé školy se podíleli mimo jiné na tvorbě společných projektových výstupů, konkrétně se jedná o tvorbu publikace o Marii Sklodowské-Curie, Knihu mladého přírodovědce s demonstracemi chemických a fyzikálních pokusů, Knihu komiksů z historie míst a regionů jednotlivých partnerů, před dokončením je společná Kniha fotografií, která dokumentuje významná místa a památky, jak vypadaly v minulosti, srovnává jejich podobu současnou a prezentuje ţákovské projekce těchto monumentů v jejich představách do budoucnosti. Podrobné informace jsou dostupné na společných internetových stránkách projektu V prosinci 2011 byl v souladu se smlouvou ukončen vlastní projekt v rámci programu OPVK. Jeho uzávěrka a vyúčtování však trvaly ještě několik dalších měsíců. Následuje doslovný článek, tak jak byl po ukončení projektu zveřejněn ve sdělovacích prostředcích i na internetových stránkách školy. 17

18 Po dvou letech / / skončil v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Základní umělecké školy, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/ , s názvem Zavádění moderních přístupů k výuce v ZUŠ Vítkov. Projekt byl realizován pedagogy školy s aktivním podílem cílové skupiny žáků školy a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Z více než milionové dotace byla pořízena nová multimediální učebna pro výuku hudební teorie a další vzdělávání žáků i učitelů, do provozu bylo uvedeno počítačové pracoviště pro potřeby žáků a pedagogů výtvarného oddělení a byly zakoupeny nové hudební nástroje v hodnotě cca 100 tis. Kč. Ve smyslu projektu byly prezentovány 2 výchovné koncerty jeden k představení všech oborů vyučovaných v naší škole, svou hravou formou zaměřený především na žáky nižších školních ročníků, druhý pak v podání dechového orchestru přiblížil posluchačům nástroje dechové a bicí. Velmi úspěšný byl muzikál Princové jsou na draka pořádaný pro žáky škol i širokou veřejnost. Učitelé školy vytvořili řadu výstupů v podobě nových výukových a metodických materiálů používaných při výuce v některých oborech - Metodická příručka pro výuku žáků přípravné hudební výchovy se zaměřením na akordeon, Metodika kolektivní výuky v souborové a orchestrální hře na akordeon, Houslová školička pro nejmenší děti, Metodické postupy k výuce hry na kytaru pro I. cyklus ZUŠ, Vývoj a dějiny kytary, Metodika výuky klavíru s přihlédnutím k čtyřruční a souborové hře, Přípravná školička na borlici, Výuka zpěvu hravou formou, Hudební nauka (s indiánskou rodinou), Vývoj hudebních nástrojů, Metodika nácviku netradičních lidových tanců, Metodická příručka pro využití netradičních učebních pomůcek při rytmické a pohybové průpravě v tanečním oboru, Dějiny umění od konce 19. století po současnost. Tyto jsou dostupné i odborné veřejnosti. Jak již některé názvy napovídají, jsou materiály zpracovány formou, která je našim žáků dostatečně srozumitelná a jsou vybaveny rozsáhlými obrazovými a fotografickými doplňky. V průběhu projektu navštívili žáci se svými učiteli muzea, výstavy, koncerty i další místa a akce související s hudbou a uměním vůbec, v Ostravě, Brně a Praze. Pravděpodobně nejpopulárnější byly tzv. zážitkové formy učení - pracovní víkendová soustředění pořádaná pro žáky všech oborů, vždy v neformálním prostředí, poměrně vzdáleném od školy i domova. Na celém projektu participovala většina žáků i učitelů školy. Dovolím si vyjmenovat alespoň ty pedagogy, kteří se o vývoj a naplnění projektu zasloužili nejvíce Lenka Šimerová, Naďa Kalusová, Simona Martikanová, Jana Víchová, Miroslav Bučánek st., Olga Kitouni-Golhová, Marie Hořínková, Lada Milkovičová, ekonomku školy paní Hanku Baroňovou nevyjímaje. Chci jim i touto cestou vyslovit uznání a dík. Leoš Váňa, vedoucí projektového týmu 18

19 Městem Vítkovem byly v rámci grantového řízení spolufinancovány dva drobné projekty, z nichţ jeden přispíval na shora zmiňovaný výjezd do Maďarska, druhý na materiální vybavení nového tanečního sálu. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Potvrzuje se účelnost a uţitečnost spolupráce s Městem Vítkovem a místními i okolními školami a školskými zařízeními i s některými dalšími obcemi. Při škole působí Asociace rodičů, která je obdobou rodičovského sdruţení a je spolupořadatelem a přispívatelem některých akcí, obzvláště výjezdů tuzemských i zahraničních, a financování pobytu zahraničních partnerů u nás. Příkladné jsou i vztahy s mnohými ZUŠ v rámci okresu, kraje i mimo něj. Škola je členem Asociace ZUŠ České republiky a občanského sdruţení MÚZA, které sdruţuje základní umělecké školy v rámci Moravskoslezského kraje. Ve škole nepůsobí rada školy ani odborová organizace. 15. Závěr Jak vyplývá ze shora uvedených kapitol, je činnost naší venkovské školy nadmíru pestrá. Jisté je, ţe mnohé nadstandardní činnosti bychom neuměli z vlastních zdrojů financovat, a proto jsou úspěšné projekty, jejichţ náklady jsou hrazeny z vnějších zdrojů, významným prvkem pro činnost školy. Za této situace se zdá, ţe co do počtu zájemců o studium se začíná blýskat na lepší časy, neboť jsme v situaci, kdy jiţ nemůţeme uspokojit všechny zájemce, kteří prošli úspěšně přijímacím výběrovým řízením. Tento pohled má bohuţel téţ svou stinnou stránku, neboť limitující opatření zřizovatele nám neumoţňuje umístit více ţáků neţ 316, oproti rejstříkovým 45O. Opomenu-li normativy, kdy přetrvávají 19

20 problémy s objemem prostředků na platy nepedagogických pracovníků, mohli nám tito ţáci přinést alespoň trţby ve školném, neboť úsporné postupy při financování provozu školy jsou stále nutné. Nemohu nevzpomenout, ţe uplynulý školní rok byl ve značné míře rokem tvorby vlastního školního vzdělávacího programu vstupujícího v účinnost dnem a dík patří všem pedagogům, kteří se více či méně na jeho tvorbě podíleli, aniţ by mohli být za tyto mimořádné úkony výrazně oceněni. Myslím ale, ţe výsledky ve vlastní výchovné vzdělávací činnosti i v reprezentaci školy na veřejnosti jsou především díky stávajícímu personálnímu obsazení více neţ slušné, ţe převládá pozitivní pohled zřizovatele, školní inspekce i ostatních partnerů na naši školu a nezbývá neţ si přát, aby převládající pozitiva naplnila i naši budoucnost. Září Lenka Šimerová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 byla projednána v pedagogické radě a na poradě zaměstnanců školy dne 25. září

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Zpracovala: Mgr.Lörincová Marcela Mgr. Klegová Jarmila 2013-2014

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice,

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice, ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy, Strakonice, Školní řád Základní umělecké školy, Strakonice, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 30 odst.1, ředitel školy. Školní řád je závazný

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více