Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

2 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Údaje o přijímacím řízení do školy a přijetí 5. Údaje o výsledcích vzdělávání závěrečných zkouškách 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí a dalších kontrolách 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 13. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Sídlo: Vítkov, Lidická 639 Právní forma: Příspěvková organizace, IČO : Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Ředitel zařízení: Ing. Leoš Váňa, od Lenka Šimerová Statutární zástupce: Miroslav Bučánek, od Lenka Šimerová, od Leoš Váňa Další místa poskytovaného vzdělávání: Březová 78 /v budově ZŠ/ Budišov nad Budišovkou, Berounská 379 /v budově školní druţiny ZŠ/ Melč 192 /v budově ZŠ/ Vítkov, Husova 629 /v budově MŠ/ Vítkov, Opavská 34 /v budově MŠ/ Větřkovice /v budově ZŠ a MŠ/ Vítkov, Vodní 343 Datum zařazení do sítě: Poslední změna v rejstříku škol: s účinností od Kapacita školy dle zařazení: celkem 450 ţáků Škola poskytuje základy vzdělání v hudebním, tanečním a výtvarném oboru. Ţáci se kromě vlastní výuky účastní také koncertů, soutěţí, festivalů, výstav i dalších hudebních, tanečních či výtvarných prezentací doma i v zahraničí. 3

4 2. Přehled oborů vzdělávání Základy vzdělání jsou poskytovány ve třech uměleckých oborech hudebním, výtvarném a tanečním. Podstatná část výuky probíhá v budově školy na Lidické ulici ve Vítkově. Na odloučených pracovištích v Budišově, Melči a Větřkovicích se vyučuje pouze oboru hudebnímu, ve Vítkově oboru hudebnímu, výtvarnému a tanečnímu, v Březové jen oboru výtvarnému. V hudebním oboru bylo vyučováno hře na tyto nástroje: housle, kytaru, klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, baryton, lesní roh, tubu, bicí nástroje a sólový zpěv. Na škole pracuje velký dechový orchestr, akordeonový orchestr, smyčcový soubor, pěvecký sbor, nově vzniklé rytmické uskupení pro ţáky klavírního oddělení a několik menších komorních těles. Škola poskytuje výuku v přípravném studiu i pro děti z mateřských škol. U příspěvku rodičů na výuku, ve smyslu vyhlášky o ZUŠ, nedošlo ve sledovaném období k ţádné změně. Aktuální roční platba školného: hudební obor individuální výuka 3.300,- skupinová výuka 2.100,. přípravné studium v MŠ 900,. taneční obor 2.000,- přípravné studium 1.700,- výtvarný obor 2.200,- přípravné studium 2.200,- Celkový počet ţáků na počátku školního roku činil 316. Členění dle oborů: hudební 194 taneční 69 výtvarný 53 Ve školním roce 2010/11 absolvovalo celkem 23 ţáků, z toho 4

5 v hudebním oboru I. cyklus 15 II. cyklus 2 ve výtvarném oboru I. cyklus 6 II. cyklus 0 v tanečním oboru I. cyklus 0 II. cyklus 0 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy /specializace a dlouhodobé úkoly/ Počet pedagogů ZUŠ: 16 Ředitel školy Ing. Leoš Váňa, dechy ţestě, klavírní korepetice TO, zahraniční kontakty, pobočky Melč, Březová, Větřkovice, notový archiv ţesťů, BOZP, kronika školy Zástupce ředitele Miroslav Bučánek, dechy ţestě, dechový orchestr + notový archiv, poţární ochrana, PK dechy, inventarizace majetku, centrální notový archiv, pobočky Budišov a MŠ Vítkov Zástupce ředitele /od / Lenka Šimerová, akordeon, keyboard, akordeonový orchestr, notový archiv akordeonů, PK klávesové nástroje, sklad akordeonů Pedagogové: BcA. Jiří Bučánek, bicí nástroje, rytmické uskupení, notový archiv bicích Mgr. Miroslav Bučánek, klavír, keyboard, klarinet, zobcová flétna, varhany Ludmila Černochová, klavír Marie Hořínková, tanec, reţie a choreografie tanečních výstupů Naďa Kalusová, housle, HN, notový archiv houslí, PK HN, smyčcový soubor, sklad houslí 5

6 Olga Kitouni Golhová, zpěv včetně sborového, notový archiv zpěvu Simona Martikanová, kytara, housle, HN, notový archiv kytar, sklad kytar Lada Milkovičová, VO, propagace a výzdoba školy, školní vývěska, instalace výstav MgA. Marie Riegelová, dlouhodobě nemocná, ukončila pracovní poměr k Karel Slepánek, dechy ţestě, zobcová flétna přípravná hudební výchova, sklad dechových nástrojů, sezónní údrţba a topení Jaromír Sokol, dechy dřeva, souhra dřev, archiv dřevěných dechových nástrojů Tereza Šváčková, příčná a zobcová flétna /pouze 1. pololetí/ Taťána Sedláčková, příčná a zobcová flétna /pouze 2. pololetí/ Jana Víchová, klavír, korepetice, zobcová flétna přípravná hudební výchova, rytmické uskupení, školní knihovna, notový archív klavírů a varhan Celkem důchodců pedagogů na konci roku: 1 V průběhu roku ukončila pracovní poměr jedna učitelka, k skončil pracovní poměr dvou učitelů, koncem školního roku odešla na mateřskou dovolenou 1 učitelka, v 1 případě končí dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr. Učitelé jsou organizováni v předmětových komisích: klávesových nástrojů a pěvecká, smyčcová a kytarová, dechová, nauková. Samostatně v tomto ohledu působí učitelky v tanečním a výtvarném oboru. Počet správních zaměstnanců: 3 Hana Baroňová, ekonomka Anna Trčálková, uklízečka /důchodkyně/ Jitka Hanušová, uklízečka Topení a údrţbu v topné sezóně zajišťuje uč. Karel Slepánek, jinak je údrţba prováděna svépomocí. 6

7 4. Údaje o přijímacím řízení a přijetí do školy Přijímací řízení do školy probíhá formou talentových přijímacích zkoušek, kdy tříčle nné komise zjišťují předpoklady ke studiu uměleckých oborů. Aktuálně nastupuje na základě přijímacího řízení v novém školním roce v hudebním oboru 46 ţáků tanečním 16 ţáků výtvarném 10 ţáků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Funkci rámcového a školního vzdělávacího programu plnily dosud stávající učební plány a osnovy. Ve smyslu klasifikace ukončilo studijní ročník s vyznamenáním 110 ţáků v hudebním oboru, 27 ţáků v tanečním oboru, 51 ţáků ve výtvarném oboru. V jednom případě bylo ředitelem školy ukončeno studium pro neplacení školného. V jednom případě nevykonala ţačka postupovou zkoušku ve hře na klavír, na ţádost rodičů je přeřazena na obor housle. V jednom případě bylo rozhodnuto o opakování ročníku v oboru klavír. K náhradnímu termínu vykonání postupové zkoušky byli přizváni dva ţáci z HN, nedostavili se, studium na vlastní ţádost ukončeno. Ţáci přípravného studia obdrţeli osvědčení. Ostatní ţáci byli hodnoceni stupněm prospěl. Ve dvou případech vydal ředitel školy rozhodnutí o přeřazení ţáka do vyššího ročníku, Adéla Švanová klavír, Marta Kučerková housle. Z celkového počtu 23 absolventů I. a II. stupně jich 19 úspěšně absolvovalo veřejným vystoupením /koncert, výstava/. Zbývající čtyři absolvovali formou řádného přezkoušení s prospěchem prospěl. 7

8 Nedílnou součástí hodnocení výsledků vzdělávání jsou i další studium na uměleckých školách, účasti v soutěţích, na významných vystoupeních a výtvarných výstavách pořádaných nebo delegovaných školou i prestiţní účasti na mezinárodních akcích. Na Střední umělecko-průmyslovou školu byla přijata Kateřina Bařinková pro obor grafický design učitelky Lady Milkovičové. V letošním roce se účastnili ţáci ZUŠ Vítkov celostátní soutěţe vyhlášené Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. Tentokrát se jednalo o soutěţ v hudebním oboru /ve hře na jednotlivé dechové nástroje a bicí nástroje/ a v tanečním oboru. Z okresních kol postoupili do krajské soutěţe jednotlivci a kolektivy a tam zabodovali následovně: Taneční obor se skladbou Metu páté přes deváté zvláštní ocenění poroty za herecký výkon a práci s rekvizitou. Taneční obor se skladbou Proč nemůžu spát uznání poroty za provedení skladby, oba výstupy ze třídy Marie Hořínkové. Matěj Kostera saxofon, 3. místo, uč. Jaromír Sokol. Jan Černoch pozoun, Vojtěch Šíma baryton, oba 3. místo, uč. Leoš Váňa. Klára Kubesová baryton, 2. místo, Radim Šrámek trubka, 3. místo, uč. Karel Slepánek. Matyáš Mička, Anežka Šrubařová, Tomáš Vašátko trubka, všichni 3. místo, Josef Kotek trubka, 2. místo, Michaela Konečná lesní roh, 2. místo, všichni ze třídy uč. Miroslava Bučánka st. Marek Beran bicí, 3. místo, uč. Jiří Bučánek. Dále se účastnil taneční obor soutěţe Hlučínský talent, kde získal 2. místo za skladbu Vykutálení klauni a krajské postupové přehlídky ARTAMA na JKGO, kde získal diplom za námět. Opět pod vedením Marie Hořínkové. Výtvarné oddělení v tomto školním roce neobesílalo ţádnou významnou soutěţ, má však rozhodující podíl na vzniku výstupů projektu v rámci programu Comenius. Na mezinárodním koncertě v maďarské Nyíregyháza reprezentovali ţáci Jan Černoch a Vojtěch Šíma ze třídy L. Váni a Jan Vícha ze třídy J. Sokola. Rozsáhlá mezinárodní zapojení jsou popsána v následujících kapitolách. 8

9 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má zpracován Minimální preventivní program z dřívějších let, který odpovídá i současným podmínkám. Ve smyslu tohoto dokumentu se naše činnost jednoznačně zaměřuje na prevenci zneuţívání návykových látek, předcházení a potírání projevů šikany, vandalství a záškoláctví především podstatou své náplně a jejím dodrţováním, soustředí se na výchovu k estetickému cítění a uplatňování zdravého ţivotního stylu. V oblasti patologických jevů se škola nepotýká s ţádnými zásadními problémy. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzhledem k blíţícímu se termínu zavedení vlastního školního vzdělávacího programu, bylo další vzdělávání směřováno nadále především ke tvorbě tohoto programu v rámci ARTPROGRAM. Semiminář pro koordinátory ŠVP /Artprogram/ Šimerová Seminář HN Martikanová, Kalusová. Benchlearningové setkání učitelů smyčcových a strunných nástrojů /Artprogram/ Kalusová, Martikanová. Benchlearningové setkání učitelů zpěvu /Artprogram/ Kitouni Golhová. Seminář ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami /Artprogram/ - Váňa, Kitouni Golhová, Milkovičová, Šimerová Studium školského managementu pro vedoucí pracovníky škol v lednu 2012 zahájila Šimerová Nabídka akreditovaných vzdělávacích akci pro ZUŠ, obzvláště pro některé hudební nástroje, je stále poněkud omezená. K dispozici všem jsou materiály učitelské knihovny, škola odebírá metodické časopisy pro všechny provozované obory. Vydatným zdrojem je i neomezený přístup k internetu. Školení referenčních řidičů Karel Slepánek, Leoš Váňa, Lenka Šimerová, Simona Martikanová 9

10 Podstatná část prostředků na vzdělávání byla kryta z projektu Artprogram, takţe vlastní výdaje školy na vzdělávání jsou v tomto roce podstatně niţší. Celkem bylo ve školním roce vynaloţeno na další vzdělávání pedagogických pracovníků 2.980,- Kč. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti /akce pořádané a spolupořádané školou, akce další - účast ţáků a učitelů/ Září Výjezd školní delegace do Portugalska v rámci programu Comenius. Vystoupení TO u příleţitosti příjezdu historického vlaku ve Vítkově. Říjen Okresní sekce předmětových komisí. Účast na mezinárodním koncertě ţáků a metodických dnech v Nyíregyháza, Maďarsko. Výjezd ţáků a učitelů do Prahy v rámci projektu OPVK. Víkendové pracovní soustředění TO v Roţnově pod Radhoštěm. Listopad Ţákovský koncert v sále školy. Třídní schůzky a přehrávky. Okresní kabinet ZUŠ. Výjezd kytaristů do Ostravy v rámci projektu OPVK. Produkce fanfárového kvartetu při otevření prodejny LIDL ve Vítkově. Výjezd ţáků a učitelů do Brna v rámci projektu OPVK. Prosinec Vernisáţ a výstava ţákovských prací VO. Vánoční koncert zpěváků na zámku v Hradci nad Moravicí. Vystoupení ţáků kytarového a houslového oddělení v KD Vítkov. Třídní schůzky a přehrávky /pokračování/. Výjezd školní delegace do Velké Británie v rámci programu Comenius. Vánoční koncert ţáků a učitelů v sále školy. Vánoční koncerty pro MŠ. Vystoupení TO na plese v Hradci n/mor. 10

11 Koncert dechového orchestru v KD Vítkov u příleţitosti natáčení programu pro ČT Ostrava v programu a tuhle znáte? Vystoupení TO na Vítkovském jarmarku. Předtančení TO na plese SŠP. Leden Vystoupení TO na dětském maškarním plese města Vítkova. Školní přehlídka ţáků klavírního oddělení. Výstava prací ţáků VO v prostorách Městské knihovny v Budišově. Únor Vystoupení TO na krajské soutěţi kadeřnic v KD Vítkov. Předtančení TO na plese VAKUS. Pracovní víkendové soustředění TO zaměřené na step v Roţnově. Školní kolo celostátní soutěţe ZUŠ dechy, zpěv. Absolventská přehrávka. Okresní soutěţní přehlídka TO v KD Vítkov. Vystoupení ţesťového tria na slavnostním předání Ceny Jana Zajíce. Březen Okresní kolo soutěţe dechy v ZUŠ Vítkov. Absolventský koncert v sále školy. Výjezd školní delegace do Španělska v rámci programu Comenius. Krajské kolo bicích nástrojů v Ostravě. Krajské kolo dechových nástrojů v Orlové. Den učitelů ve městě oceněna Simona Martikanová. Vystoupení TO na Velikonočním jarmarku v Budišově. Pěvecká přehlídka Opavský skřivánek. Účast na výstavě soch Olbrama Zoubka v KD Vítkov. Duben Vernisáţ absolventských prací VO ve výstavní síni KD Vítkov. Vystoupení pěveckého oddělení na vernisáţi. Okresní klavírní přehlídka v Háji ve Slezsku. Krajská soutěţ TO v Novém Jičíně. 11

12 Okresní přehlídka kytar v Opavě. Taneční soutěţ ARTAMA na JKGO v Ostravě. Třídní schůzky a přehrávky. Pěvecký koncert populárních melodií na zámku v Hradci nad Moravicí. Květen Vystoupení TO, smyčců, akordeonů a příčné flétny v Domově seniorů ve Vítkově. Ţákovský koncert v Budišově. Nesoutěţní přehlídka klavírních duet v Lipníku nad Bečvou. Taneční soutěţ Hlučínský talent. Ţákovský koncert v sále školy. Vernisáţ a výstava prací VO. Koncert zpěváků ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí. Závěrečný koncert TO pro školy i veřejnost, spoluúčast smyčců a klavírního oddělení. Výchovné a náborové koncerty v Budišově a ve Vítkově. Okresní koncert učitelů v Hlučíně. Výjezd školní delegace do Itálie v rámci programu Comenius. Slavnostní koncert zpěváků na zámku v Hradci n/mor. Červen Vystoupení TO na akci Historický vlak ve Vítkově. Výjezd dechového orchestru na mezinárodní festival do polského města Kalety. Den otevřených dveří v ZUŠ Vítkov. Přijímací řízení ve Vítkově, Melči a Budišově. Koncert kolektivních výuk a souborů v sále školy. Vystoupení TO na akademii ZŠ v Budišově. Závěrečné postupové zkoušky. Zájezd VO do Galerie výtvarných umění v Ostravě a tématická návštěva ZOO. Společné přátelské posezení zaměstnanců u příleţitosti ukončení školního roku. Červenec Vystoupení TO na hradě Vikštejně. Srpen Vystoupení TO a Rytmického uskupení na Vítkovské lávce. 12

13 Škola prezentuje své aktivity ve své vývěsce na městském náměstí, při vstupu a v ostatních prostorách školy, v místním a okresním tisku. O aktivitách školy je moţno získat informace téţ na internetových stránkách školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a ostatních kontrolách a) Kontrola České školní inspekce proběhla u nás ve dnech Dovoluji si zde uvést doslovný přepis celkového hodnocení školy: Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace poskytuje umělecké vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělání, při přijímání dětí a žáků ke vzdělávání postupuje v souladu s právními předpisy. I když kvůli objektivním podmínkám dochází k postupnému poklesu žákovské základny, nově vytvořená místa poskytovaného vzdělávání napomohla zbrzdit tento trend. Ředitel školy dlouhodobě usiluje o posílení atraktivity, dostupnosti a udržitelnosti uměleckého vzdělávání v mikroregionu, kde výrazná část obyvatelstva je sociálně a sociokulturně znevýhodněna. Účelně využívá přidělení zdroje a ostatní prostředky. Poskytnuté finanční prostředky, s nimiž škola ve sledovaném období hospodařila, umožňovaly realizaci vzdělávacích programů všech vyučovaných oborů. ZUŠ vyučuje podle platných učebních dokumentů a postupnou inovací obsahu vzdělávání se intenzivně připravuje na realizaci ŠVP. S tím souvisí i vedením školy efektivně korigované další vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola zajišťuje bezpečnost žáků a podporuje jejich zdravý fyzický i psychický vývoj. ZUŠ je významným nositelem kultury na Vítkovsku, pořadatelem a spolupořadatelem desítek kulturních akcí ročně. Svou činností příznivě ovlivňuje kulturní život v místě působení a okolních obcích, vytváří velmi dobré podmínky pro žádoucí činnost dětí a mládeže. Vytvořené dlouholeté partnerské vztahy se všemi zainteresovanými institucemi jsou 13

14 nadstandardní a na příkladné úrovni, pro ZUŠ jsou prospěšné a pozitivně se promítají do celého vzdělávacího procesu. b) Kontroly v rámci vypracovaného vnitřního kontrolního systému, organizace postupuje v souladu s čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO. c) Město Vítkov - kontrola vyúčtování poskytnutých dotačních titulů bez závad. d) Kontrola krajského úřadu, odbor kontroly a interního auditu kontrola pouţití finančních prostředků v rámci globálního grantu, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 10. Základní údaje o hospodaření školy, majetkové poměry školy a péče o svěřený majetek Naše organizace hospodařila v minulém kalendářním roce s mírně kladným hospodářským výsledkem. Náklady Výnosy HV 6.636,00 tis. Kč 6.666,63 tis. Kč 30,63 tis. Kč Organizace ke konci kalendářního roku hospodařila s majetkem v hodnotě Budova DHM DDHM Pozemek 1.755,32 tis. Kč 2.502,88 tis. Kč 1.715,72 tis. Kč 60,70 tis. Kč V průběhu roku je řádně prováděna běţná údrţba školy, včetně povinných kontrol a revizí, takţe školní budova je z hlediska bezpečnostního a hygienického v naprostém pořádku. Nemovitosti ve správě školy jsou pojištěny ve smyslu pokynu rady kraje č. 17/811. Hlavním příjmem školy byly především příspěvky rodičů na úhradu neinvestičních nákladů v základní umělecké škole (celkem 774,18 tis Kč). Jiţ ve školním roce 2010/2011 došlo ke zvýšení tohoto příspěvku ve všech oborech o 20,- Kč měsíčně, coţ se ještě v roce 2010 v příjmech z tzv. školného projevilo pouze minimálně. V roce 2011 tyto příjmy oproti roku 2010 vzrostly o cca 32 tisíc 14

15 Kč, vliv na to měl i mírný nárůst ţáků pro školní rok 2011/2012 oproti předchozímu (z 308 na 316). Negativně se ale ve výběru školného projevuje pokles ţáků v individuální výuce ve prospěch výuky kolektivní. Tato situace výrazněji ovlivnila výši příjmů jiţ ve školním roce 2010/2011 a bohuţel pokračuje i nadále. Na tvorbě hospodářského výsledku se velkou měrou podílely finance vyzískané na spolufinancování volnočasových aktivit ţáků ve výši 342 tisíc korun. Kaţdoročním významným poskytovatelem dotací a příspěvků naší organizaci je Město Vítkov, dále obdrţela škola v polovině roku 2011 od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy zálohu ve výši 80% na projekt Comenius. Mimořádné příjmy roku 2011, které rovněţ ovlivnily výši výsledku hospodaření: - produktivní práce ţáků produkce dechového orchestru ve výši ,-Kč - produkce tanečního oboru ve výši 6 001,- Kč - výnosy z pronájmu movitých věcí hudebních nástrojů ţákům školy- ve výši ,- Kč (zde došlo oproti roku 2010 ke sníţení těchto příjmů o 7 600,- Kč). I u těchto výnosů se projevil pokles ţáků v individuální výuce. Zvyšuje se zájem hlavně o výuku hry na kytaru a keyboard, kde cena nového nástroje není vysoká, sniţuje se zájem hru na klavír. V současné době jsou mezi ţáky nejvíce zapůjčeny dechové nástroje. Z celkových výnosů z pronájmu bylo pouţito zároveň na opravy nástrojů celkem ,- Kč. Dotace, granty a další podstatné příjmy zvenčí získané na činnost v průběhu školního roku: Město Vítkov: Tvorba dětského muzikálu nákup kostýmů, výtvarného materiálu a ozvučovacích prvků ,- Kč Mezinárodní ţákovský koncert a metodické dny v Nyíregyháze, doprava ,-Kč NAEP: Zálohová dotace na nový projekt spolupráce škol v rámci Programu Comewnius Our Past Shapes Our Future ,80 Kč 15

16 OPVK: Průběţné platby z dotace dvouletého projektu včetně závěrečného doúčtování ,14 Kč byly pouţity převáţně k pracovním soustředěním ţáků všech oborů školy, tematických výjezdům. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Pokračujeme v uměleckých a pedagogických kontaktech s různými školami a dalšími institucemi na různých místech v Evropě. Máme smluvní ujednání o spolupráci se školami z Lotyšska, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska a Srbska. Ţivá je rovněţ spolupráce s partnerskými orchestry a obcemi z Polska a Itálie. O tom svědčí například vystoupení na mezinárodním ţákovském koncertě v maďarské Nyíregyháza, účast učitelů na metodických dnech tamtéţ, coţ jsou akce podporované finančně Visegradským fondem, nebo účast dechového orchestru školy na mezinárodním festivalu dechových hudeb konaném v Kaletách, polském druţebním městě, u příleţitosti 85. výročí zaloţení partnerského orchestru. V tomto školním roce skončil náš projekt v rámci OPVK a tento školní rok znamenal rovněţ první rok projektu v rámci programu Comenius. Protoţe se obsahy kapitol 11,12 a 13 obsahově poněkud překrývají, jsou některé bliţší informace k těmto programům uvedeny dále. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Od srpna 2011 běţí jiţ druhý školní projekt v rámci Programu celoţivotního učení /Life Long Learning Programme /Comenius. V projektu jsou zapojeny školy z devíti zemí z České republiky, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska, Španělska, Portugalska, Turecka a Velké Británie. Dosavadní průběh tohoto projektu tohoto programu je popsán níţe. 16

17 Někteří učitelé absolvovali ještě v uplynulém školním roce vzdělávací akce související s probíhající tvorbou vlastního ŠVP, vše v rámci společného projektu OPVK organizovaného MÚZOU, sdruţením ZUŠ Moravskoslezského kraje pod názvem ARTPROGRAM. Zástupkyně ředitele školy a nyní jiţ nově úřadující ředitelka Lenka Šimerová zahájila v lednu 2012 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zák. č. 563/23004 Sb. a 5 vyhl. č. 317/2005 Sb., pořádané KVIC Opava, jehoţ náklady jsou rovněţ hrazeny z evropských fondů. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Zmíněný projekt programu Comenius je financován NAEP Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Projekt je dvouletý, celková dotace pro celé období činí ,- EUR. Na počátku projektu obdrţela škola zálohu ve výši 80% přiznané částky, zbytek bude zúčtován po úspěšném ukončení projektových aktivit a výstupů. Dosud se školní delegace účastnily projektových schůzek v Portugalsku, Velké Británii, Španělsku a Itálii. Z celkového počtu 24 plánovaných mobilit /tj. počet osob, které vycestují v rámci programu do zahraničí/ je naplněno 11. Ţáci a učitelé školy se podíleli mimo jiné na tvorbě společných projektových výstupů, konkrétně se jedná o tvorbu publikace o Marii Sklodowské-Curie, Knihu mladého přírodovědce s demonstracemi chemických a fyzikálních pokusů, Knihu komiksů z historie míst a regionů jednotlivých partnerů, před dokončením je společná Kniha fotografií, která dokumentuje významná místa a památky, jak vypadaly v minulosti, srovnává jejich podobu současnou a prezentuje ţákovské projekce těchto monumentů v jejich představách do budoucnosti. Podrobné informace jsou dostupné na společných internetových stránkách projektu V prosinci 2011 byl v souladu se smlouvou ukončen vlastní projekt v rámci programu OPVK. Jeho uzávěrka a vyúčtování však trvaly ještě několik dalších měsíců. Následuje doslovný článek, tak jak byl po ukončení projektu zveřejněn ve sdělovacích prostředcích i na internetových stránkách školy. 17

18 Po dvou letech / / skončil v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Základní umělecké školy, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/ , s názvem Zavádění moderních přístupů k výuce v ZUŠ Vítkov. Projekt byl realizován pedagogy školy s aktivním podílem cílové skupiny žáků školy a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Z více než milionové dotace byla pořízena nová multimediální učebna pro výuku hudební teorie a další vzdělávání žáků i učitelů, do provozu bylo uvedeno počítačové pracoviště pro potřeby žáků a pedagogů výtvarného oddělení a byly zakoupeny nové hudební nástroje v hodnotě cca 100 tis. Kč. Ve smyslu projektu byly prezentovány 2 výchovné koncerty jeden k představení všech oborů vyučovaných v naší škole, svou hravou formou zaměřený především na žáky nižších školních ročníků, druhý pak v podání dechového orchestru přiblížil posluchačům nástroje dechové a bicí. Velmi úspěšný byl muzikál Princové jsou na draka pořádaný pro žáky škol i širokou veřejnost. Učitelé školy vytvořili řadu výstupů v podobě nových výukových a metodických materiálů používaných při výuce v některých oborech - Metodická příručka pro výuku žáků přípravné hudební výchovy se zaměřením na akordeon, Metodika kolektivní výuky v souborové a orchestrální hře na akordeon, Houslová školička pro nejmenší děti, Metodické postupy k výuce hry na kytaru pro I. cyklus ZUŠ, Vývoj a dějiny kytary, Metodika výuky klavíru s přihlédnutím k čtyřruční a souborové hře, Přípravná školička na borlici, Výuka zpěvu hravou formou, Hudební nauka (s indiánskou rodinou), Vývoj hudebních nástrojů, Metodika nácviku netradičních lidových tanců, Metodická příručka pro využití netradičních učebních pomůcek při rytmické a pohybové průpravě v tanečním oboru, Dějiny umění od konce 19. století po současnost. Tyto jsou dostupné i odborné veřejnosti. Jak již některé názvy napovídají, jsou materiály zpracovány formou, která je našim žáků dostatečně srozumitelná a jsou vybaveny rozsáhlými obrazovými a fotografickými doplňky. V průběhu projektu navštívili žáci se svými učiteli muzea, výstavy, koncerty i další místa a akce související s hudbou a uměním vůbec, v Ostravě, Brně a Praze. Pravděpodobně nejpopulárnější byly tzv. zážitkové formy učení - pracovní víkendová soustředění pořádaná pro žáky všech oborů, vždy v neformálním prostředí, poměrně vzdáleném od školy i domova. Na celém projektu participovala většina žáků i učitelů školy. Dovolím si vyjmenovat alespoň ty pedagogy, kteří se o vývoj a naplnění projektu zasloužili nejvíce Lenka Šimerová, Naďa Kalusová, Simona Martikanová, Jana Víchová, Miroslav Bučánek st., Olga Kitouni-Golhová, Marie Hořínková, Lada Milkovičová, ekonomku školy paní Hanku Baroňovou nevyjímaje. Chci jim i touto cestou vyslovit uznání a dík. Leoš Váňa, vedoucí projektového týmu 18

19 Městem Vítkovem byly v rámci grantového řízení spolufinancovány dva drobné projekty, z nichţ jeden přispíval na shora zmiňovaný výjezd do Maďarska, druhý na materiální vybavení nového tanečního sálu. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Potvrzuje se účelnost a uţitečnost spolupráce s Městem Vítkovem a místními i okolními školami a školskými zařízeními i s některými dalšími obcemi. Při škole působí Asociace rodičů, která je obdobou rodičovského sdruţení a je spolupořadatelem a přispívatelem některých akcí, obzvláště výjezdů tuzemských i zahraničních, a financování pobytu zahraničních partnerů u nás. Příkladné jsou i vztahy s mnohými ZUŠ v rámci okresu, kraje i mimo něj. Škola je členem Asociace ZUŠ České republiky a občanského sdruţení MÚZA, které sdruţuje základní umělecké školy v rámci Moravskoslezského kraje. Ve škole nepůsobí rada školy ani odborová organizace. 15. Závěr Jak vyplývá ze shora uvedených kapitol, je činnost naší venkovské školy nadmíru pestrá. Jisté je, ţe mnohé nadstandardní činnosti bychom neuměli z vlastních zdrojů financovat, a proto jsou úspěšné projekty, jejichţ náklady jsou hrazeny z vnějších zdrojů, významným prvkem pro činnost školy. Za této situace se zdá, ţe co do počtu zájemců o studium se začíná blýskat na lepší časy, neboť jsme v situaci, kdy jiţ nemůţeme uspokojit všechny zájemce, kteří prošli úspěšně přijímacím výběrovým řízením. Tento pohled má bohuţel téţ svou stinnou stránku, neboť limitující opatření zřizovatele nám neumoţňuje umístit více ţáků neţ 316, oproti rejstříkovým 45O. Opomenu-li normativy, kdy přetrvávají 19

20 problémy s objemem prostředků na platy nepedagogických pracovníků, mohli nám tito ţáci přinést alespoň trţby ve školném, neboť úsporné postupy při financování provozu školy jsou stále nutné. Nemohu nevzpomenout, ţe uplynulý školní rok byl ve značné míře rokem tvorby vlastního školního vzdělávacího programu vstupujícího v účinnost dnem a dík patří všem pedagogům, kteří se více či méně na jeho tvorbě podíleli, aniţ by mohli být za tyto mimořádné úkony výrazně oceněni. Myslím ale, ţe výsledky ve vlastní výchovné vzdělávací činnosti i v reprezentaci školy na veřejnosti jsou především díky stávajícímu personálnímu obsazení více neţ slušné, ţe převládá pozitivní pohled zřizovatele, školní inspekce i ostatních partnerů na naši školu a nezbývá neţ si přát, aby převládající pozitiva naplnila i naši budoucnost. Září Lenka Šimerová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 byla projednána v pedagogické radě a na poradě zaměstnanců školy dne 25. září

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci Název:

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV

60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV 60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTKOV 1953-2013 PROMĚNA ŠKOLY V LETECH 1977-1981 Původní budova školy před přestavbou v roce 1977 Budova školy během přestavby Budova školy dnes V lednu uplynulo šedesát

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1518/14-T. Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1518/14-T. Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1518/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-99/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-99/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-99/10-T Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace Adresa:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 část I. 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00 IČO : 44993463 IZO : 044993463

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 21/211 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLADNO 5. KVĚTNA 187, 272 1 KLADNO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Č. 131 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 13) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-983/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vstup do školy Taneční sál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32. Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc. Identifikátor školy:600 004 198

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32. Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc. Identifikátor školy:600 004 198 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc Identifikátor školy:600 004 198 Termín konání

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Objev svůj talent Obsah 1. Identifikační údaje školy... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření a vize školy... 6 4. Výchovné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice Identifikátor: 600 002 624 Termín konání inspekce: 22. 23. května 2007 Čj.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více