Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol)"

Transkript

1 Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav urbanismu Textový a grafický doprovod k disertační práci Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Školitel : Ing. arch. Jitka Mejsnarová Zpracoval: Ing. arch. Martin Jirovský Tábor, leden

2 Prohlašuji, že jsem disertační práci vypracoval samostatně a použil jsem při tom pouze uvedené prameny a literaturu. V Táboře, dne Ing. arch. Martin Jirovský 2

3 Obsah 1.1 Cíl disertace str Přehled o současném stavu vědní problematiky str Místní zkušenosti str Osnovy ministerstva školství, aplikované učebnice str Dotazníky str Novinové články str Alternativní didaktické zdroje, zdroje vysokých škol str Zahraniční zkušenosti str Jak vznikala metodika str Analýzy, nezrealizované další výstupy (Praktická geografie, Komunikace) str Učebnice základních škol str Dotazníky str Granty str Přednáškové cykly str Novinové články str Koncepce str Definování závěrů analýz str Stanovení metodiky str Přehled výsledků disertace str ESTETIKA měst, vesnic a krajiny...i. díl str ESTETIKA měst, vesnic a krajiny...ii. díl str STAVEBNICE měst a vesnic str Pomůcka pro žáky, studenty a lektory Jak (se) učit Estetice domů, měst vesnic a krajiny pro učitele? str Závěry pro další rozvoj realizace v praxi str Pokračování a rozvinutí koncepce díla str KOMUNIKACE str PRAKTICKÁ GEOGRAFIE str Uvedení metodik do života str Disertační práce xxx (samostatná část, není součástí textového doprovodu) 3.1 Grafická část, citovaná díla, doprovodné komentáře k disertaci str. I Studovaná literatura str. I-II Grafické odkazy používaných podkladových materiálů a výstupů autora str.iii-xxiv Doprovodné komentáře k rozpracované disertaci str.xxiv-xxv 3

4 1.1 Cíl disertace Hlavním cílem, a tedy i výstupem= disertací jsou aplikované metodické elaboráty ve formě brožur- ESTETIKY I, II, STAVEBNICE a lektorské pomůcky pro učitele. Jedná se o formu umělecké práce, která čerpá z analýz, poznatků autora. Cílem práce je dosáhnout lepšího estetického povědomí o architektuře a životním prostředí, do kterého je zasazena. Oslovená skupina lidí jsou osoby předproduktivního věku. Použitý systém vzdělání je však aplikovatelný i u starších generačních ročníků. Forma prezentace je jednoduchá, srozumitelná širokému publiku. Díky takové prezentaci může ovlivnit početné řady těch, kterým je určena. Podpůrným cílem k tvorbě disertační práce je objasnění způsobu, jakým byly získány informace k tomu, aby byla taková koncepce vzdělávání vůbec vytvořena. V této kategorii se nastíní informace o způsobu sběru informací, analytických statích, dílčích projektech a nakonec i o výstupech a jejich formě. V zásadě bude popsána cesta toho, jak byl prvotní nápad rozpracován a jaké další možnosti nabízí taková metodika k jednotlivým výstupům týkajících se zvoleného tématu. 1.2 Přehled o současném stavu dané vědní problematiky Přehled o daném stavu vědní problematiky lze rozdělit na následující statě Místní zkušenosti V míře poznání se zde jedná o nejvíce zastoupený celek. Zkušenosti, které byly získány, vycházejí z několika vzájemně souvisejících pramenů a zdrojů. V tom nejobecnějším spektru jsou zastoupeny koncepce osnov pro základní a střední školy Osnovy ministerstva školství, aplikované učebnice Osnovy základních škol I. stupně se předmětem studia k disertační práci nestaly. Takový přístup se odvíjí ve zcela jiné rovině než té, která je předmětem zpracování disertační práce. Taková metodika a edukativní systém by se více opíraly o znakové, haptické a vizuální vjemové pojmosloví bez výrazné aplikace faktů. Role psychologické analýzy a její následná aplikace by zde rovněž sehrály významnou roli. Všechny tyto oblasti jdou trochu jiným směrem. Tato oblast by zřejmě byla přijatelnější a vhodná pro postgraduální studium na fakultě pedagogické. V rámci ústavu ČVUT je však zvolena taková metodika, která může plně a dostatečně prokázat schopnost aplikace informací zde dosaženého vysokoškolského vzdělání. 4

5 Naopak prostudovány byly osnovy II. stupně základních škol a škol středních. Zajímavé je to, že obsah jednotlivých předmětů netvoří pevnou součást daných osnov, opírá se pouze o rámcovou charakteristiku. Specifické cíle toho, čeho se má dosáhnout, jsou formulovány daleko více obecně, předpokládá se zřejmě osobitější forma výukového podání pedagogy. V případě osnov ministerstva školství byl k dispozici komplexní registr všech závazných cílů s dnes již doporučenými osnovami. Bylo možné čerpat z více jak 200 stran textu, běžně dostupného v internetové bázi. Tyto cíle s rámcovými okruhy byly vytvořeny pracovníky pedagogických ústavů a zaštítěny pak ministerstvem školství. Na jejich základě byly alespoň částečně vytvořeny učebnice, které se staly dalším informačním pramenem pro disertační práci. Na trhu nabízené publikace výtvarné výchovy pro základní školy v uceleném formátu, vycházejícího z témat osnov ministerstva prakticky neexistují. Jsou k dispozici pouze učebnice, které se zabývají přímou aplikací výtvarných postupů, avšak koncepce teorie chybí. Dochází zde tedy k rozkolu mezi poptávkou (ministerstvo a pedagogický ústav) a nabídkou (vydavatelé a autoři). Konečný uživatel (školy) pak volí stále stejné učební postupy. Viz odkaz Dotazníky Rozsah a téma disertační práce je specifický tím, že vyžaduje přímou participaci těch, kterým mají být výsledky práce určeny. Dotazníky dávají vypovídací schopnost o tom, jakým směrem se rozchází teorie s praxí. Přehled o současném stavu problematiky mezi veřejností je klíčovým kritériem pro stanovení metodických postupů celé vzdělávací koncepce. Vyhodnocovací analýza, tvorba otázek, vytváření kresebných schémat, které tvořily podstatnou část anketních lístků, byly provedeny jako samostatné seminární práce v průběhu doktorského studia. Tedy zcela v souladu se záměrem využít poznatky jednotlivých předmětů pro závěrečnou fázi studia- disertační práci. V další části práce budou předloženy některé partie takového průzkumu a uvedeny budou rovněž závěry pro další postup práce. Viz odkaz Viz odkaz 1 : Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání základních a středních škol. Viz odkaz 2: Analýza dotazníků různých věkových skupin- dílo autora

6 Novinové články Společně s žáky byla vytvořena periodická informativní kampaň na témata blízká disertační práci nebo s ní přímo související (estetika veřejných prostranství, stav parteru, apod.). Cílem práce se studenty střední odborné školy stavební bylo ověřit, jak moc stručná míra informace, s doplněním výmluvného obrázku, zapůsobí na okruh široké veřejnosti. Studenti sami fotografovali pozitivní a negativní příklady architektury. Komentář pak tvořili ve spolupráci s autorem. Týmová práce a zapojení veřejnosti se ukázaly jako produktivní způsob vzdělávání a probudil se tak silný zdroj výchovné spolupráce novin s veřejností. Viz odkaz Alternativní didaktické zdroje, zdroje vysokých škol Jedná se o publikace, které jsou vydávané specializovanými ústavy a přesto slouží širšímu okruhu veřejnosti, případně je forma jejich prezentace natolik srozumitelná, že uchazeč nutně nemusí být vysokoškolským studentem, aby texty v nich obsažené plně pochopil. Důležité jsou pro uchopení metodiky vzdělání práce vydávané Ústavem územního rozvoje v Brně. Zejména jde o cykly napsané k Programu obnovy venkova, který se stal již nedílnou součástí státní pomoci venkovským regionům. Síla těchto obrazových dokumentací je v tom, že si všímají uskutečňovaných realizací a hodnotí jejich pozitivní a negativní přínosy. Forma prezentace je fotografická, některé kapitoly jsou doplněny kresbou. Brožury vydané Ústavem územního rozvoje Brno jsou dobrým přínosem ke kulturnímu povědomí naší veřejnosti. Jejich argumentační potenciál je erudovaný a má zcela profesní zázemí. Slabinu je bezesporu vysoká pořizovací cena, způsobená formou prezentace (neekonomický formát, křídový papír, veliký počet fotografií). Jejich publikovatelnost je tedy výrazně omezena rozpočtovými náklady a celkové spektrum čtenářů, které mohou oslovit, se tak výrazně snižuje. Viz odkaz 4, obrázek č.1 Ústav územního rozvoje Brno zajistil i přeložení některých zahraničních brožur. Tyto brožury se týkají zejména problematiky venkova často vydávané Bavorským státním ministerstvem pro výživu, zemědělství a lesnictví. Je evidentní, že forma venkovské krajiny je u tohoto regionu v mnohém srovnatelná s naším venkovským prostorem. Na publikaci lze ocenit zejména to, že kromě řady textových statí, používá kresbu v kultivovaném a jemném podání. Ta se snaží ukázat a na modelových příkladech dokázat jejich pozitivní až negativní působení. Viz odkaz Viz odkaz 3 : Mediální prezentace obrazových cyklů Co vy na, to architekti?, v místním novinovém týdeníku Táborsko. Reakce občanské veřejnosti- dílo a archiv autora Viz odkaz 4: Obrázek č.1, příklady vhodných a nevhodných úprav veřejných prostranství pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání široké veřejnosti. Viz odkaz 5: Obrázek č.2, ukázka kresebného podání prezentace pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání široké veřejnosti. 6

7 Poslední zmiňovanou kategorií jsou učebnice a skripta určené vysokoškolským studentům. V tomto případě je problematika řešena poměrně komplexně a to na úrovni ČVUT, respektive Fakulty architektury. V zásadě se zde prolínají postoje lidové architektury a památkové péče, zastoupené lektory profesorem Škabradou, profesorem Sýkorou, krajinné plánování docenta Vorla, plánování měst a regionů docenta Doutlíka. Forma skript se překvapivě neliší. Zajímavé je, že pro demonstraci myšlenek převládá kresba, často až ve skicovité podobě. Takový metodický postup považuji za maximálně poučný a nepotvrzuje se tím domněnka, že forma kresby snižuje hodnotu myšlenky. Nejvyšší mírou hodnocení jsou pak jednoznačně pozitivní ohlasy studentů ČVUT a to i v praktikujícím životě. Viz odkaz 6, obrázky č Zahraniční zkušenosti Byly získány informační zdroje, zejména z publikačních materiálů německých a rakouských. V případě studovaných osnov německých gymnasií je v dílčích charakteristikách zjevná snaha vzbudit zájem o krásu a rozmanitost životního prostředí, venkova a měst. Osnovy si všímají měst a aglomerací, jejich problematiky. Kladou důraz na praktickou aplikaci, poznání na živo. Osvěta byla a je zaštiťována zejména zemskými ministerstvy (celý systém výuky je decentralizován na regionální vlády, což má své výhody zejména u školství základních a středních stupňů). Nemnoho inspiračních prvků převzala i naše ministerstva, zejména pak ministerstvo pro místní rozvoj s jeho poměrně účinným a velmi záslužným programem Obnovy venkova. V Bavorsku, které má mnoho podobných regionálních rysů jako naše venkovské regiony, se místní ministerstva (Bavorské státní ministerstvo pro výuku, kulturu, vědu a umění a Bavorské státní ministerstvo vnitra) zasadila o vydání edice brožur s požadavky k ochraně stavebních ploch v historicky a umělecky cenných plochách měst a vesnic. Pozitivní je, že chápou roli veřejnosti jako klíčovou pro udržení vzhledu jejich historicky cenných měst a vesnic. Kniha Alte Stadte- Alte Dorfer (Stará města- Staré vesnice) spojuje znění textu s fotografiemi a kresbami. Výklad metodiky s příklady ukázek (zejména pozitivních) je rámcově poměrně široký a v textové stati se dotýká nejen architektonických problémů. Hledá i souvislosti právní a sociologické. Obrazová dokumentace je hojně zastoupena, ukazuje regionální sémantické znaky historických kontextů v sídlech. Viz odkaz 7, obrázek č Viz odkaz 6 : Obrázky č.3, 4. Příklady použití kresby jako didaktického prvku. Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání vysokých škol. Viz odkaz 7 : Obrázek č.5. Příklad spojení kresby a fotografií historického městského prostoru. Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání v zahraničí. 7

8 Inspirativní na této knize bylo široké zapojení obrazové dokumentace s doprovodnými texty a kresbami historických půdorysů. Kniha je především o působení prostorového konceptu jednotlivých příkladů historických sídel. Další knihou, kterou vydalo tentokrát Bavorské státní ministerstvo pro výživu, zemědělství a lesnictví, je kniha Dorfernuneuerung in Bayern (Obnova vesnic v Rakousku). Ta se zabývá takovými souvislostmi, jakými jsou posílení vesnických oblastí z hospodářského, kulturního a ekologického hlediska. Zachování selského zemědělství se pak stává těžištěm bavorské agrární a zemské politiky. Rakušané chápou zdraví a funkčnost jejich měst jako základní předpoklad pro vývoj Evropy bez hranic. Toto tvrzení je poprvé použito mnoho let před tím, než se vůbec nějaké rozšiřování Evropy směrem na východ začalo realizovat. Spolky a jejich působení jsou pak chápány jako nezbytný předpoklad pro splnění výše uvedených cílů. V publikaci je možné shlédnout veliké množství fotografií různých formách sousedské pomoci, participaci občanského sektoru na veřejných pracích, apod. Trochu mi to připomíná obdobu našich akcí Z, ovšem bez levicového ideologického podtextu. Viz odkaz 8, obrázek č.6 Čtenář však dostává jasně na srozuměnou, že s pomocí občanského sektoru se každý dobrý úmysl stává realizovatelný s obtížemi a mnohde může narazit i na nepochopení těch, pro které je určen. Pro srovnání s místními zkušenostmi je vhodné sdělit následující. V obdobných knihách, vydávaných ÚÚR Brno, se s takovou metodikou nesetkáme. Prezentace nemapuje prvky občanského sektoru (spolupráce, partnerství, občanská kontrola, apod.) Vše je ukázáno před a po nápravě, ale jaksi samo, bez znalosti těch, co za snahou stojí. Je evidentní, že takto se připravujeme o řadu dalších podnětných kroků ze strany občanů a obnova venkova v naší zemi je tak chápána spíše jako akt státu, než snahy zdola. Problém vzdělávání u nás je také v tom, že existuje velká řada odborně fundovaných publikací, problém potřebné laicizace se však stává okrajovým tématem. Snahu k nápravě pak řeší některé časopisy (často spornými argumenty), ojedinělé sociologické studie. Posledními příspěvky zahraniční metodiky jsou brožury z cyklu Wege zur Gestaltung, neboli Cesty k utváření. Stavební správa Dolního Rakouska, jako vydavatel, vydala celkem čtyři díly, které na sebe nenásilnou formou navazují. Tato ediční řada ovlivnila disertační práci více, než předchozí uváděné publikace. Právě ona řeší zapojení estetického vnímání veřejnosti v různých stupních obtížnosti. Obsah brožur zpravidla nepřesahuje 40 stránek. Rozvržení je značně rozvolněné, s velikým podílem prázdných ploch. Výklad metodiky je poměrně jednoduchý a jasně srozumitelný. Jako nevýhodu těchto brožur bych uvedl fakt, že výčet informací u I. a II. dílu k danému tématu je obsahově poměrně malý. A to zejména proto, že velký prostor je věnován obrazové stati, která má až příliš jednoduchou informační funkci. Záběr publikace se tak zužuje na určité poznávací fragmenty, komplexní řadu vysledovat bohužel nelze. Autor možná příliš diváka až podceňuje, obsah informací by mohl být výrazně hutnější. Naopak, díly III+IV s obsahově náročnější tématikou jsou pojaty uceleněji. Viz odkaz 9, obrázky č.7, 8 8

9 Viz odkaz 8 : Viz odkaz 9 : Obrázek č.6. Příklad spojení kresebného pojetí půdorysů s perspektivními fotografiemi. Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání v zahraničí. Obrázky č.7,8. Titulní stránka a příklad kompoziční demonstrace okenních otvorů. Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání v zahraničí. Formálně jsou brožury pojednány v krátkých textových statích, doplněných barevnými fotografiemi a kresbami. Výklad I. dílu (Filozofie tvarů) začíná nenásilným podáním tvarů v přírodě, společnosti. Snaží se vysvětlit určité těžko zpochybnitelné pravdy a souvislosti. Nabízí podněty, jak utvářet fantazií svůj dům a tím i své životní prostředí. Je zřejmé, že publikace přikládá veliký podíl obrazové fotografické dokumentaci. Druhým dílem je Prostorové (územní) řazení. Zde by si čtenář měl uvědomit, že existují určité vazby mezi bydlením, průmyslem, sportovišti, veřejnými prostranstvími, rekreací. Jde o to, poznat výhody souladu a vzájemné koordinace těchto funkčních složek. Koncepce se snaží o vysvětlení pojmu zónování na vesnici a ve městech a to tak, aby bylo dosaženo krátkých dopravních cest a co možná nejlepšího rozmístění. Brožura rámcově vysvětluje, jak číst grafické části územního plánu, co si lze pod jednotlivými odbornými pojmy představit. Velmi poučný je přepis odborné terminologie s obvyklým barevným značením v grafické části do jasně uchopitelné obrazové dokumentace, laikovi naprosto srozumitelné. Pro širší porozumění územního plánování je zřejmé, že barva zde hraje svoji výraznou roli a umožňuje tak lépe se orientovat v předkládaných informacích. Viz odkaz 10 Třetím a čtvrtým dílem je Zástavba. Zde se čtenář seznámí s jednotlivými prvky územního a regulačního plánu. Prakticky se jedná o hlubší porozumění s předpokladem k vlastním prostorovým analýzám, jež jsou zde jako náměty cvičení ukázané i na dřevěných modelech půdorysů měst a vesnic. Hraní se stavebnicí, jako trojrozměrným modelem, může mít ve výuce naprosto nezastupitelné místo a rozhodně se stalo pro koncepci budoucí práce velmi podnětné. Díly se zabývají i možnou obnovou stávajících sídel. Brány v potaz jsou takové prvky jako podlažnost, orientace budov, jejich tvary, apod. Poměrně srozumitelně je vysvětlen i princip regulačního plánu, což považuji za opravdu náročný cíl. Viz odkaz 11, obrázek č.10 Obrázek ukazuje příklady záporných prostorových působení budov v koncepci sídla. Zde postačuje k prezentaci jednobarevné pojetí a jednoduché kresebné schéma se shrnutím koncepčních zásad. Formulace dogmatismů je patrná, což pro takový způsob didaktického pojetí metodiky nepovažuji za špatné řešení a v mnoha příkladech i jediný možný způsob, jak definovat obecnou pravdu. Obdobné je členění u pozitivních příkladů, navíc doplněné s úředním záznamem takového příkladu. Tato problematika je obsahem IV. dílu Viz odkaz 10 : Obrázek č.9. Příklad aplikace funkčního zónování v sídle. Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání v zahraničí. Viz odkaz 11 : Obrázek č.10. Příklad regulativu a jeho promítnutí do podoby kompozičního modelu. 9

10 Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání v zahraničí. 1.3 Jak vznikala metodika V předchozích statích bylo naznačeno, jakým směrem se koncepce vzdělání bude ubírat a co vlastně bude rámcovým obsahem. V této stati se pojedná o vytváření díla. Významným impulsem byl poměrně úzký kontakt s mládeží, neboť jsem sám praktikujícím pedagogem. Dalším předpokladem se stala vize o možné budoucí podobě výstupu disertační práce. Myšlená vize o jednoduché, tematicky strukturované látce, podané téměř výhradně kresebným způsobem Analýzy, nezrealizované další výstupy (Praktická geografie, Komunikace) Analytická část se stala prvotním cyklem celé práce. Dělí se na několik níže popsaných kategorií a každá z nich vždy mapuje trochu jiný segment poznání. Na základě analýz vnikly tři možná témata výstupů budoucí disertační práce. Estetika měst vesnic a krajiny, Praktická geografie a Komunikace. Vzhledem k širokému záběru byla vypracována pouze ESTETIKA měst vesnic a krajiny společně se Stavebnicí a Lektorskými pomůckami pro učitele. Analýzy však ukázaly že prostor k tvůrčí práci je možný i v dalších oborech a neměl by být zcela opominut Učebnice základních škol Ještě předtím, než byly prostudovány možné a dostupné učebnice týkající se zájmových složek práce, byly položeny tyto základní otázky : a) Do jaké míry aplikují dnešní učebnice tématické okruhy, které vytyčují osnovy ministerstva školství? b) Sledují učebnice spíše grafickou, nebo textovou část výkladu, jaká forma se jeví jako účinnější, a kde jsou slabiny takových forem? c) Používají učebnice studenti a učitelé rádi, co považují za špatné v jejich výkladu? Pro téma ESTETIKA: Pro sledovanou oblast ESTETIKY měst, vesnic a krajiny považuji jako nejdůležitější body osnov ministerstva školství tyto tématické cíle. - Rozvíjení estetického vztahu - Chápání a hodnocení významu hmotné kultury, užité tvorby a estetických aspektů životního prostředí - Architektura a její podíl na formování životního prostředí - Vliv estetiky obytného prostředí na člověka - Poznávání regionálních památek i krásy v přírodě Viz odkaz 12 10

11 Viz odkaz 12: Výtah z osnov ministerstva školství. Pro komplexní rozsah metodických osnov Ministerstva školství odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání základních a středních škol. Na základě studia dostupných učebnic je zřejmé, že přímá aplikace do reálného života, aplikace všední reality, tedy prvky, které se snaží osnovy ministerstva částečně nastínit, nikdo komplexně neřeší. Vždy se znovu a znovu setkává žák zejména s výčtem historických faktů, aniž by dokázal pracovat se současnými souvislostmi a zařadit je do kontextu. Současné výukové programy žákům nesdělí představy o kráse domů, vesnic, měst, malebnosti krajiny a jejích proměn. Studenti nezískají názor na to, co je ošklivé, a co by se, a jak dalo esteticky změnit. Z hlediska grafiky je evidentní, že učebnice výtvarné výchovy, včetně doprovodných metodik, mají obsáhlý fotografický záběr a to jak pro barevné, tak i černobílé podání. Fotografie i kresby jsou zastoupeny v hojné míře, pro demonstraci látky lze takové řešení v tomto předmětu považovat za nezbytné. Prokládání obrázků a textu se ukazuje učitelům i dětem jako srozumitelné a zajímavé. Žáci se ale učí výtvarné postupy, nikoliv však vnímání toho, co jejich životní prostředí esteticky utváří. Výčet architektonických slohů je také v učebnicích duplicitní vůči látkám dějepisů. Studenti s učebnicemi výtvarné výchovy pracují rádi, spíše se však stávají okrajem zájmu, neboť látka je demonstrována praktickou ukázkou učitele. Obsahově je žáci nepovažují za klíčové mají je spíše za odpočinkové předměty. V tomto směru jsem provedl cyklus pohovorů s učiteli a žáky vybraných základních škol města Tábora. Pro téma PRAKTICKÁ GEOGRAFIE: Vedle tématu Estetiky byla provedena i sondáž oblast PRAKTICKÉ GEOGRAFIE. Ta se však nestala výstupem disertační práce. Téma je ale použitelné pro další možnou navazující prácinapříklad ediční řadu a jako takové zůstává zatím nevyužito. Je nejdříve nutné čtenáři objasnit, o jaké tématické okruhy zde autorovi jde. Globálně vychází téma samozřejmě ze stejného cíle jako estetika (vztahy sídel a jejich prostředí). Rozdíl spočívá v tom, že zde jsou hledány postupy a porozumění, jak věci kolem nás fungují, a to zejména v technické sféře měst a vesnic. Dnešní situace je z pohledu uživatele taková, že řadu prvků z praktického života užíváme, avšak neznáme žádné další souvislosti. Co se týče začlenění do koncepce výuk základních a středních škol, je tato oblast nejproblematičtější. Tématicky je nejbližší okruhům Prvouk (nižší stupně), vlastivěd a zeměpisů (vyšší stupně). Prvouky jsou koncipovány jako základní seznámení s realitou běžného života. Dle pohovorů s učiteli a žáky jsou zde osnovy ministerstva a potřeby výuky chápány správně. Učitelé učebnice používají rádi a děti s nimi rády pracují. Elementární znalosti poznání reality se v nabízených didaktických i praktických sešitech daří transformovat zřejmě dobře. Daleko horší je situace v osnovách a následně i učebnicích pro vlastivědy a zejména zeměpisu. Tuto problematiku řada lektorů považuje za Gordický uzel celého školství. Rozpor mezi potřebou naučit vědomosti a jejich aplikaci je zde zcela zřejmý. Tak, jak jsou osnovy ministerstva a učebnice navrženy, lze předem odhadnout schopnost praktické aplikace v reálném životě. Ta je dle obecně známých poznatků o poznání nižší, než se od studentů očekává. 11

12 Výčet témat, která by žáci měli už od 5. třídy umět, je neuvěřitelně široký a přitom zcela absentuje na osobní míru poznání a vlastní praktické orientace. Namátkou uvádím témata, která ministerstvo vyžaduje pro aplikaci učiva (6., 7. třída). - Posoudit aktuální demografickou, politickou a hospodářskou pozici Číny v Asii a ve světě. - Určit, vyhledat na mapách a charakterizovat státy Severní Ameriky Viz odkaz Viz odkaz 13: Příklady používaných učebnic prvouk, vlastivěd a zeměpisů. Pro komplexní rozsah metodických osnov Ministerstva školství odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání základních a středních škol. Smutným zjištěním však je, že podobný princip biflování se vyžaduje i v místních geografických souvislostech. Znalost naší země a věcí jak co funguje se pak vymezuje na výčet jednotlivých reálií s jejich charakteristickými znaky. Viz odkaz 14, obrázek č.11 Jako alarmující se rovněž jeví zcela evidentní duplicita, která prezentuje historické souvislosti, aby se pak následně objevila nejen v kontextu dějepisů, ale i občanských nauk. Učitelé a zejména žáci pak mají z velikého rozsahu geografických faktů oprávněné obavy. Obecně nikdo neví, proč je nutné znát takový výčet pouhých názvů. Přitom je zcela zřejmé, jak opravdu málo se z učebnic zeměpisů dozvíme o dění věcí v přírodě a sídlech. Tak, abychom jim porozuměli a získali k prostředí vztah. To považuji ze největší mínus stávající výukové koncepce. Pro téma KOMUNIKACE: Posledním tématem, který se také nestal součástí disertační práce avšak byl předmětem prvotních analýz, je téma KOMUNIKACE. Tato oblast je opět podobně širokým pojmem jako ESTETIKA. Toto téma je společné s rysy ESTETIKY zejména ve smyslu přímého (legislativního) uplatnění estetických principů v praxi. Jedná se o územní a strategické plánování, participaci občanského sektoru, apod. Téma, které zahrnuje celou řadu společenských vazeb. Ony vazby jsou vlastně prvkem komunikačním. Témata souvisejí s principy občanské společnosti, její pospolitosti. Společnosti, která se bude definovat pojmy státní a místní správy, samosprávy a jejich výkonných mechanismů, sousedskými vztahy. Všechny tyto okruhy mají jeden společný cíl. Tím je snaha předat informaci a případně vytvářet participační vazby. Uplatnění by zcela jistě našla v koncepci vzdělávání občanských výuk. Ač by mohlo jít o jeden z nejzajímavějších předmětů základních škol, učitelé ho lektorují neradi, dokonce jsou, zejména ve vyšších ročnících, často kladeni před otázky Co vlastně učit?. Je totiž evidentní, že obsahová (hrubě řečeno mentální) náplň nabízených učebnic je v přímém rozporu s tím, co je v předmětech jiných. Způsob aplikované didaktiky tak trochu podceňuje schopnosti žáků a je zcela pochopitelné, že řadu náctiletých prostě nebaví. Zde jako by se výrazně a zcela překvapivě rozevřely nůžky mezi prostorem, který mají děti daný rozvrhem hodin (ten je veliký) a nabídkou nabízené látky (ta je o poznání menší). Také zde jsem v tomto směru cyklus pohovorů s učiteli a žáky vybraných základních škol města Tábora. 12

13 Situace je ale lepší u středoškolských učebnic, kde je poměrně sofistikovaným a nenásilným způsobem student seznámen s vazbami společenských jevů a kulturně historických souvislostí. Nabízené osnovy ministerstva jsou rovněž prezentované v pozitivním širším záběru společnosti a plně se vztahují k reálným životním zkušenostem. Problémem osnov a následně i učebnicových textů jsou však absentované prvky místních komunit, konkrétní pozice ovlivňování věcí veřejných, osvojení znalostí rozlišovat právní váhu rozhodnutí a umět se v nich orientovat. Chybí definice smyslů samospráv, vysvětlení důsledků nezapojení veřejnosti do rozhodování Viz odkaz 14: Obrázek č.11. Příklad výkladu geografických souvislostí naší země. Pro komplexní rozsah metodických osnov Ministerstva školství odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání základních a středních škol. Použitá grafika učebnic se vymezuje zejména na textové pojetí, obrazová dokumentace je chápána spíše jako doprovodná a často ztrácí schopnost jednoznačně demonstrovat předkládanou myšlenku. Obrázky jsou často samoúčelné a nemají pro pochopení vykládané látky veliký význam. Zejména pro prezentaci vyšším ročníkům působí často doslova dětinsky. Účinná forma výkladu určitě zůstane v textové části, obrázky by měly mít rozhodně více instruktážní charakter pro demonstraci příslušné myšlenky. Zejména tam, kde je text obtížně pochopitelný a strukturovaný do několika úrovní (samosprávy, legislativa, apod). Jak už bylo z předchozího textu patrné, problémy s didaktikou jsou zde značné a význam, který občanské nauky mají, není správně pochopen ani autory učebnic ani učiteli. Zejména učitelům je jasné, že látka, na kterou mají dle učebního plánu několik let, je v osmé třídě prakticky odučena a 9. třídy mají problém s dalším obsahovým naplněním. Viz odkaz Dotazníky Forma a způsob zpracování dotazníků byly různé. První série byla provedena jako součást samostatné seminární práce v předmětu Stavba měst. Uvedená seminární práce se tak stala článkem, který doplňuje mozaiku poznání práce. Jednalo se o ověření, nakolik jsou dosavadní obecné poznatky o vědomí žáků (učebnice, pohovory a studium literatury) slučitelné s realitou dotazníků a nejen s nimi. Spolupracoval jsem s učiteli ZŠ Bernarda Bolzana Tábor. V souladu s tématickými okruhy byly sledovány opět tři uvedené cíle. Estetický, který prozradil, nakolik lidé chápou prostředí jako potenciál něčeho krásného, něčeho, kde se cítí dobře, co lahodí jejich oku, či duši a naopak jako něčeho, co jsou schopni pro jeho ošklivost odmítnout. Druhým cílem byla schopnost porozumět prostředí, ve kterém žijí, schopnost chápání vztahů, které se v prostředí odehrávají (Praktická geografie). A konečně třetím cílem bylo sledování vlastní motivace k činům, které mohou ovlivnit výraz prostředí, kde žiji (Komunikace). Viz odkaz 16 13

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM Metodika pro psaní výstupů z učení Popis oboru a dalších studijních povinností Souvislost s popisem a deskriptory oblastí vzdělávání Jiří Hnilica

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Kamil Činátl Jaroslav Pinkas a kolektiv DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2014 Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více