Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol)"

Transkript

1 Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav urbanismu Textový a grafický doprovod k disertační práci Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Školitel : Ing. arch. Jitka Mejsnarová Zpracoval: Ing. arch. Martin Jirovský Tábor, leden

2 Prohlašuji, že jsem disertační práci vypracoval samostatně a použil jsem při tom pouze uvedené prameny a literaturu. V Táboře, dne Ing. arch. Martin Jirovský 2

3 Obsah 1.1 Cíl disertace str Přehled o současném stavu vědní problematiky str Místní zkušenosti str Osnovy ministerstva školství, aplikované učebnice str Dotazníky str Novinové články str Alternativní didaktické zdroje, zdroje vysokých škol str Zahraniční zkušenosti str Jak vznikala metodika str Analýzy, nezrealizované další výstupy (Praktická geografie, Komunikace) str Učebnice základních škol str Dotazníky str Granty str Přednáškové cykly str Novinové články str Koncepce str Definování závěrů analýz str Stanovení metodiky str Přehled výsledků disertace str ESTETIKA měst, vesnic a krajiny...i. díl str ESTETIKA měst, vesnic a krajiny...ii. díl str STAVEBNICE měst a vesnic str Pomůcka pro žáky, studenty a lektory Jak (se) učit Estetice domů, měst vesnic a krajiny pro učitele? str Závěry pro další rozvoj realizace v praxi str Pokračování a rozvinutí koncepce díla str KOMUNIKACE str PRAKTICKÁ GEOGRAFIE str Uvedení metodik do života str Disertační práce xxx (samostatná část, není součástí textového doprovodu) 3.1 Grafická část, citovaná díla, doprovodné komentáře k disertaci str. I Studovaná literatura str. I-II Grafické odkazy používaných podkladových materiálů a výstupů autora str.iii-xxiv Doprovodné komentáře k rozpracované disertaci str.xxiv-xxv 3

4 1.1 Cíl disertace Hlavním cílem, a tedy i výstupem= disertací jsou aplikované metodické elaboráty ve formě brožur- ESTETIKY I, II, STAVEBNICE a lektorské pomůcky pro učitele. Jedná se o formu umělecké práce, která čerpá z analýz, poznatků autora. Cílem práce je dosáhnout lepšího estetického povědomí o architektuře a životním prostředí, do kterého je zasazena. Oslovená skupina lidí jsou osoby předproduktivního věku. Použitý systém vzdělání je však aplikovatelný i u starších generačních ročníků. Forma prezentace je jednoduchá, srozumitelná širokému publiku. Díky takové prezentaci může ovlivnit početné řady těch, kterým je určena. Podpůrným cílem k tvorbě disertační práce je objasnění způsobu, jakým byly získány informace k tomu, aby byla taková koncepce vzdělávání vůbec vytvořena. V této kategorii se nastíní informace o způsobu sběru informací, analytických statích, dílčích projektech a nakonec i o výstupech a jejich formě. V zásadě bude popsána cesta toho, jak byl prvotní nápad rozpracován a jaké další možnosti nabízí taková metodika k jednotlivým výstupům týkajících se zvoleného tématu. 1.2 Přehled o současném stavu dané vědní problematiky Přehled o daném stavu vědní problematiky lze rozdělit na následující statě Místní zkušenosti V míře poznání se zde jedná o nejvíce zastoupený celek. Zkušenosti, které byly získány, vycházejí z několika vzájemně souvisejících pramenů a zdrojů. V tom nejobecnějším spektru jsou zastoupeny koncepce osnov pro základní a střední školy Osnovy ministerstva školství, aplikované učebnice Osnovy základních škol I. stupně se předmětem studia k disertační práci nestaly. Takový přístup se odvíjí ve zcela jiné rovině než té, která je předmětem zpracování disertační práce. Taková metodika a edukativní systém by se více opíraly o znakové, haptické a vizuální vjemové pojmosloví bez výrazné aplikace faktů. Role psychologické analýzy a její následná aplikace by zde rovněž sehrály významnou roli. Všechny tyto oblasti jdou trochu jiným směrem. Tato oblast by zřejmě byla přijatelnější a vhodná pro postgraduální studium na fakultě pedagogické. V rámci ústavu ČVUT je však zvolena taková metodika, která může plně a dostatečně prokázat schopnost aplikace informací zde dosaženého vysokoškolského vzdělání. 4

5 Naopak prostudovány byly osnovy II. stupně základních škol a škol středních. Zajímavé je to, že obsah jednotlivých předmětů netvoří pevnou součást daných osnov, opírá se pouze o rámcovou charakteristiku. Specifické cíle toho, čeho se má dosáhnout, jsou formulovány daleko více obecně, předpokládá se zřejmě osobitější forma výukového podání pedagogy. V případě osnov ministerstva školství byl k dispozici komplexní registr všech závazných cílů s dnes již doporučenými osnovami. Bylo možné čerpat z více jak 200 stran textu, běžně dostupného v internetové bázi. Tyto cíle s rámcovými okruhy byly vytvořeny pracovníky pedagogických ústavů a zaštítěny pak ministerstvem školství. Na jejich základě byly alespoň částečně vytvořeny učebnice, které se staly dalším informačním pramenem pro disertační práci. Na trhu nabízené publikace výtvarné výchovy pro základní školy v uceleném formátu, vycházejícího z témat osnov ministerstva prakticky neexistují. Jsou k dispozici pouze učebnice, které se zabývají přímou aplikací výtvarných postupů, avšak koncepce teorie chybí. Dochází zde tedy k rozkolu mezi poptávkou (ministerstvo a pedagogický ústav) a nabídkou (vydavatelé a autoři). Konečný uživatel (školy) pak volí stále stejné učební postupy. Viz odkaz Dotazníky Rozsah a téma disertační práce je specifický tím, že vyžaduje přímou participaci těch, kterým mají být výsledky práce určeny. Dotazníky dávají vypovídací schopnost o tom, jakým směrem se rozchází teorie s praxí. Přehled o současném stavu problematiky mezi veřejností je klíčovým kritériem pro stanovení metodických postupů celé vzdělávací koncepce. Vyhodnocovací analýza, tvorba otázek, vytváření kresebných schémat, které tvořily podstatnou část anketních lístků, byly provedeny jako samostatné seminární práce v průběhu doktorského studia. Tedy zcela v souladu se záměrem využít poznatky jednotlivých předmětů pro závěrečnou fázi studia- disertační práci. V další části práce budou předloženy některé partie takového průzkumu a uvedeny budou rovněž závěry pro další postup práce. Viz odkaz Viz odkaz 1 : Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání základních a středních škol. Viz odkaz 2: Analýza dotazníků různých věkových skupin- dílo autora

6 Novinové články Společně s žáky byla vytvořena periodická informativní kampaň na témata blízká disertační práci nebo s ní přímo související (estetika veřejných prostranství, stav parteru, apod.). Cílem práce se studenty střední odborné školy stavební bylo ověřit, jak moc stručná míra informace, s doplněním výmluvného obrázku, zapůsobí na okruh široké veřejnosti. Studenti sami fotografovali pozitivní a negativní příklady architektury. Komentář pak tvořili ve spolupráci s autorem. Týmová práce a zapojení veřejnosti se ukázaly jako produktivní způsob vzdělávání a probudil se tak silný zdroj výchovné spolupráce novin s veřejností. Viz odkaz Alternativní didaktické zdroje, zdroje vysokých škol Jedná se o publikace, které jsou vydávané specializovanými ústavy a přesto slouží širšímu okruhu veřejnosti, případně je forma jejich prezentace natolik srozumitelná, že uchazeč nutně nemusí být vysokoškolským studentem, aby texty v nich obsažené plně pochopil. Důležité jsou pro uchopení metodiky vzdělání práce vydávané Ústavem územního rozvoje v Brně. Zejména jde o cykly napsané k Programu obnovy venkova, který se stal již nedílnou součástí státní pomoci venkovským regionům. Síla těchto obrazových dokumentací je v tom, že si všímají uskutečňovaných realizací a hodnotí jejich pozitivní a negativní přínosy. Forma prezentace je fotografická, některé kapitoly jsou doplněny kresbou. Brožury vydané Ústavem územního rozvoje Brno jsou dobrým přínosem ke kulturnímu povědomí naší veřejnosti. Jejich argumentační potenciál je erudovaný a má zcela profesní zázemí. Slabinu je bezesporu vysoká pořizovací cena, způsobená formou prezentace (neekonomický formát, křídový papír, veliký počet fotografií). Jejich publikovatelnost je tedy výrazně omezena rozpočtovými náklady a celkové spektrum čtenářů, které mohou oslovit, se tak výrazně snižuje. Viz odkaz 4, obrázek č.1 Ústav územního rozvoje Brno zajistil i přeložení některých zahraničních brožur. Tyto brožury se týkají zejména problematiky venkova často vydávané Bavorským státním ministerstvem pro výživu, zemědělství a lesnictví. Je evidentní, že forma venkovské krajiny je u tohoto regionu v mnohém srovnatelná s naším venkovským prostorem. Na publikaci lze ocenit zejména to, že kromě řady textových statí, používá kresbu v kultivovaném a jemném podání. Ta se snaží ukázat a na modelových příkladech dokázat jejich pozitivní až negativní působení. Viz odkaz Viz odkaz 3 : Mediální prezentace obrazových cyklů Co vy na, to architekti?, v místním novinovém týdeníku Táborsko. Reakce občanské veřejnosti- dílo a archiv autora Viz odkaz 4: Obrázek č.1, příklady vhodných a nevhodných úprav veřejných prostranství pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání široké veřejnosti. Viz odkaz 5: Obrázek č.2, ukázka kresebného podání prezentace pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání široké veřejnosti. 6

7 Poslední zmiňovanou kategorií jsou učebnice a skripta určené vysokoškolským studentům. V tomto případě je problematika řešena poměrně komplexně a to na úrovni ČVUT, respektive Fakulty architektury. V zásadě se zde prolínají postoje lidové architektury a památkové péče, zastoupené lektory profesorem Škabradou, profesorem Sýkorou, krajinné plánování docenta Vorla, plánování měst a regionů docenta Doutlíka. Forma skript se překvapivě neliší. Zajímavé je, že pro demonstraci myšlenek převládá kresba, často až ve skicovité podobě. Takový metodický postup považuji za maximálně poučný a nepotvrzuje se tím domněnka, že forma kresby snižuje hodnotu myšlenky. Nejvyšší mírou hodnocení jsou pak jednoznačně pozitivní ohlasy studentů ČVUT a to i v praktikujícím životě. Viz odkaz 6, obrázky č Zahraniční zkušenosti Byly získány informační zdroje, zejména z publikačních materiálů německých a rakouských. V případě studovaných osnov německých gymnasií je v dílčích charakteristikách zjevná snaha vzbudit zájem o krásu a rozmanitost životního prostředí, venkova a měst. Osnovy si všímají měst a aglomerací, jejich problematiky. Kladou důraz na praktickou aplikaci, poznání na živo. Osvěta byla a je zaštiťována zejména zemskými ministerstvy (celý systém výuky je decentralizován na regionální vlády, což má své výhody zejména u školství základních a středních stupňů). Nemnoho inspiračních prvků převzala i naše ministerstva, zejména pak ministerstvo pro místní rozvoj s jeho poměrně účinným a velmi záslužným programem Obnovy venkova. V Bavorsku, které má mnoho podobných regionálních rysů jako naše venkovské regiony, se místní ministerstva (Bavorské státní ministerstvo pro výuku, kulturu, vědu a umění a Bavorské státní ministerstvo vnitra) zasadila o vydání edice brožur s požadavky k ochraně stavebních ploch v historicky a umělecky cenných plochách měst a vesnic. Pozitivní je, že chápou roli veřejnosti jako klíčovou pro udržení vzhledu jejich historicky cenných měst a vesnic. Kniha Alte Stadte- Alte Dorfer (Stará města- Staré vesnice) spojuje znění textu s fotografiemi a kresbami. Výklad metodiky s příklady ukázek (zejména pozitivních) je rámcově poměrně široký a v textové stati se dotýká nejen architektonických problémů. Hledá i souvislosti právní a sociologické. Obrazová dokumentace je hojně zastoupena, ukazuje regionální sémantické znaky historických kontextů v sídlech. Viz odkaz 7, obrázek č Viz odkaz 6 : Obrázky č.3, 4. Příklady použití kresby jako didaktického prvku. Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání vysokých škol. Viz odkaz 7 : Obrázek č.5. Příklad spojení kresby a fotografií historického městského prostoru. Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání v zahraničí. 7

8 Inspirativní na této knize bylo široké zapojení obrazové dokumentace s doprovodnými texty a kresbami historických půdorysů. Kniha je především o působení prostorového konceptu jednotlivých příkladů historických sídel. Další knihou, kterou vydalo tentokrát Bavorské státní ministerstvo pro výživu, zemědělství a lesnictví, je kniha Dorfernuneuerung in Bayern (Obnova vesnic v Rakousku). Ta se zabývá takovými souvislostmi, jakými jsou posílení vesnických oblastí z hospodářského, kulturního a ekologického hlediska. Zachování selského zemědělství se pak stává těžištěm bavorské agrární a zemské politiky. Rakušané chápou zdraví a funkčnost jejich měst jako základní předpoklad pro vývoj Evropy bez hranic. Toto tvrzení je poprvé použito mnoho let před tím, než se vůbec nějaké rozšiřování Evropy směrem na východ začalo realizovat. Spolky a jejich působení jsou pak chápány jako nezbytný předpoklad pro splnění výše uvedených cílů. V publikaci je možné shlédnout veliké množství fotografií různých formách sousedské pomoci, participaci občanského sektoru na veřejných pracích, apod. Trochu mi to připomíná obdobu našich akcí Z, ovšem bez levicového ideologického podtextu. Viz odkaz 8, obrázek č.6 Čtenář však dostává jasně na srozuměnou, že s pomocí občanského sektoru se každý dobrý úmysl stává realizovatelný s obtížemi a mnohde může narazit i na nepochopení těch, pro které je určen. Pro srovnání s místními zkušenostmi je vhodné sdělit následující. V obdobných knihách, vydávaných ÚÚR Brno, se s takovou metodikou nesetkáme. Prezentace nemapuje prvky občanského sektoru (spolupráce, partnerství, občanská kontrola, apod.) Vše je ukázáno před a po nápravě, ale jaksi samo, bez znalosti těch, co za snahou stojí. Je evidentní, že takto se připravujeme o řadu dalších podnětných kroků ze strany občanů a obnova venkova v naší zemi je tak chápána spíše jako akt státu, než snahy zdola. Problém vzdělávání u nás je také v tom, že existuje velká řada odborně fundovaných publikací, problém potřebné laicizace se však stává okrajovým tématem. Snahu k nápravě pak řeší některé časopisy (často spornými argumenty), ojedinělé sociologické studie. Posledními příspěvky zahraniční metodiky jsou brožury z cyklu Wege zur Gestaltung, neboli Cesty k utváření. Stavební správa Dolního Rakouska, jako vydavatel, vydala celkem čtyři díly, které na sebe nenásilnou formou navazují. Tato ediční řada ovlivnila disertační práci více, než předchozí uváděné publikace. Právě ona řeší zapojení estetického vnímání veřejnosti v různých stupních obtížnosti. Obsah brožur zpravidla nepřesahuje 40 stránek. Rozvržení je značně rozvolněné, s velikým podílem prázdných ploch. Výklad metodiky je poměrně jednoduchý a jasně srozumitelný. Jako nevýhodu těchto brožur bych uvedl fakt, že výčet informací u I. a II. dílu k danému tématu je obsahově poměrně malý. A to zejména proto, že velký prostor je věnován obrazové stati, která má až příliš jednoduchou informační funkci. Záběr publikace se tak zužuje na určité poznávací fragmenty, komplexní řadu vysledovat bohužel nelze. Autor možná příliš diváka až podceňuje, obsah informací by mohl být výrazně hutnější. Naopak, díly III+IV s obsahově náročnější tématikou jsou pojaty uceleněji. Viz odkaz 9, obrázky č.7, 8 8

9 Viz odkaz 8 : Viz odkaz 9 : Obrázek č.6. Příklad spojení kresebného pojetí půdorysů s perspektivními fotografiemi. Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání v zahraničí. Obrázky č.7,8. Titulní stránka a příklad kompoziční demonstrace okenních otvorů. Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání v zahraničí. Formálně jsou brožury pojednány v krátkých textových statích, doplněných barevnými fotografiemi a kresbami. Výklad I. dílu (Filozofie tvarů) začíná nenásilným podáním tvarů v přírodě, společnosti. Snaží se vysvětlit určité těžko zpochybnitelné pravdy a souvislosti. Nabízí podněty, jak utvářet fantazií svůj dům a tím i své životní prostředí. Je zřejmé, že publikace přikládá veliký podíl obrazové fotografické dokumentaci. Druhým dílem je Prostorové (územní) řazení. Zde by si čtenář měl uvědomit, že existují určité vazby mezi bydlením, průmyslem, sportovišti, veřejnými prostranstvími, rekreací. Jde o to, poznat výhody souladu a vzájemné koordinace těchto funkčních složek. Koncepce se snaží o vysvětlení pojmu zónování na vesnici a ve městech a to tak, aby bylo dosaženo krátkých dopravních cest a co možná nejlepšího rozmístění. Brožura rámcově vysvětluje, jak číst grafické části územního plánu, co si lze pod jednotlivými odbornými pojmy představit. Velmi poučný je přepis odborné terminologie s obvyklým barevným značením v grafické části do jasně uchopitelné obrazové dokumentace, laikovi naprosto srozumitelné. Pro širší porozumění územního plánování je zřejmé, že barva zde hraje svoji výraznou roli a umožňuje tak lépe se orientovat v předkládaných informacích. Viz odkaz 10 Třetím a čtvrtým dílem je Zástavba. Zde se čtenář seznámí s jednotlivými prvky územního a regulačního plánu. Prakticky se jedná o hlubší porozumění s předpokladem k vlastním prostorovým analýzám, jež jsou zde jako náměty cvičení ukázané i na dřevěných modelech půdorysů měst a vesnic. Hraní se stavebnicí, jako trojrozměrným modelem, může mít ve výuce naprosto nezastupitelné místo a rozhodně se stalo pro koncepci budoucí práce velmi podnětné. Díly se zabývají i možnou obnovou stávajících sídel. Brány v potaz jsou takové prvky jako podlažnost, orientace budov, jejich tvary, apod. Poměrně srozumitelně je vysvětlen i princip regulačního plánu, což považuji za opravdu náročný cíl. Viz odkaz 11, obrázek č.10 Obrázek ukazuje příklady záporných prostorových působení budov v koncepci sídla. Zde postačuje k prezentaci jednobarevné pojetí a jednoduché kresebné schéma se shrnutím koncepčních zásad. Formulace dogmatismů je patrná, což pro takový způsob didaktického pojetí metodiky nepovažuji za špatné řešení a v mnoha příkladech i jediný možný způsob, jak definovat obecnou pravdu. Obdobné je členění u pozitivních příkladů, navíc doplněné s úředním záznamem takového příkladu. Tato problematika je obsahem IV. dílu Viz odkaz 10 : Obrázek č.9. Příklad aplikace funkčního zónování v sídle. Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání v zahraničí. Viz odkaz 11 : Obrázek č.10. Příklad regulativu a jeho promítnutí do podoby kompozičního modelu. 9

10 Pro komplexní přehled problematiky odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání v zahraničí. 1.3 Jak vznikala metodika V předchozích statích bylo naznačeno, jakým směrem se koncepce vzdělání bude ubírat a co vlastně bude rámcovým obsahem. V této stati se pojedná o vytváření díla. Významným impulsem byl poměrně úzký kontakt s mládeží, neboť jsem sám praktikujícím pedagogem. Dalším předpokladem se stala vize o možné budoucí podobě výstupu disertační práce. Myšlená vize o jednoduché, tematicky strukturované látce, podané téměř výhradně kresebným způsobem Analýzy, nezrealizované další výstupy (Praktická geografie, Komunikace) Analytická část se stala prvotním cyklem celé práce. Dělí se na několik níže popsaných kategorií a každá z nich vždy mapuje trochu jiný segment poznání. Na základě analýz vnikly tři možná témata výstupů budoucí disertační práce. Estetika měst vesnic a krajiny, Praktická geografie a Komunikace. Vzhledem k širokému záběru byla vypracována pouze ESTETIKA měst vesnic a krajiny společně se Stavebnicí a Lektorskými pomůckami pro učitele. Analýzy však ukázaly že prostor k tvůrčí práci je možný i v dalších oborech a neměl by být zcela opominut Učebnice základních škol Ještě předtím, než byly prostudovány možné a dostupné učebnice týkající se zájmových složek práce, byly položeny tyto základní otázky : a) Do jaké míry aplikují dnešní učebnice tématické okruhy, které vytyčují osnovy ministerstva školství? b) Sledují učebnice spíše grafickou, nebo textovou část výkladu, jaká forma se jeví jako účinnější, a kde jsou slabiny takových forem? c) Používají učebnice studenti a učitelé rádi, co považují za špatné v jejich výkladu? Pro téma ESTETIKA: Pro sledovanou oblast ESTETIKY měst, vesnic a krajiny považuji jako nejdůležitější body osnov ministerstva školství tyto tématické cíle. - Rozvíjení estetického vztahu - Chápání a hodnocení významu hmotné kultury, užité tvorby a estetických aspektů životního prostředí - Architektura a její podíl na formování životního prostředí - Vliv estetiky obytného prostředí na člověka - Poznávání regionálních památek i krásy v přírodě Viz odkaz 12 10

11 Viz odkaz 12: Výtah z osnov ministerstva školství. Pro komplexní rozsah metodických osnov Ministerstva školství odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání základních a středních škol. Na základě studia dostupných učebnic je zřejmé, že přímá aplikace do reálného života, aplikace všední reality, tedy prvky, které se snaží osnovy ministerstva částečně nastínit, nikdo komplexně neřeší. Vždy se znovu a znovu setkává žák zejména s výčtem historických faktů, aniž by dokázal pracovat se současnými souvislostmi a zařadit je do kontextu. Současné výukové programy žákům nesdělí představy o kráse domů, vesnic, měst, malebnosti krajiny a jejích proměn. Studenti nezískají názor na to, co je ošklivé, a co by se, a jak dalo esteticky změnit. Z hlediska grafiky je evidentní, že učebnice výtvarné výchovy, včetně doprovodných metodik, mají obsáhlý fotografický záběr a to jak pro barevné, tak i černobílé podání. Fotografie i kresby jsou zastoupeny v hojné míře, pro demonstraci látky lze takové řešení v tomto předmětu považovat za nezbytné. Prokládání obrázků a textu se ukazuje učitelům i dětem jako srozumitelné a zajímavé. Žáci se ale učí výtvarné postupy, nikoliv však vnímání toho, co jejich životní prostředí esteticky utváří. Výčet architektonických slohů je také v učebnicích duplicitní vůči látkám dějepisů. Studenti s učebnicemi výtvarné výchovy pracují rádi, spíše se však stávají okrajem zájmu, neboť látka je demonstrována praktickou ukázkou učitele. Obsahově je žáci nepovažují za klíčové mají je spíše za odpočinkové předměty. V tomto směru jsem provedl cyklus pohovorů s učiteli a žáky vybraných základních škol města Tábora. Pro téma PRAKTICKÁ GEOGRAFIE: Vedle tématu Estetiky byla provedena i sondáž oblast PRAKTICKÉ GEOGRAFIE. Ta se však nestala výstupem disertační práce. Téma je ale použitelné pro další možnou navazující prácinapříklad ediční řadu a jako takové zůstává zatím nevyužito. Je nejdříve nutné čtenáři objasnit, o jaké tématické okruhy zde autorovi jde. Globálně vychází téma samozřejmě ze stejného cíle jako estetika (vztahy sídel a jejich prostředí). Rozdíl spočívá v tom, že zde jsou hledány postupy a porozumění, jak věci kolem nás fungují, a to zejména v technické sféře měst a vesnic. Dnešní situace je z pohledu uživatele taková, že řadu prvků z praktického života užíváme, avšak neznáme žádné další souvislosti. Co se týče začlenění do koncepce výuk základních a středních škol, je tato oblast nejproblematičtější. Tématicky je nejbližší okruhům Prvouk (nižší stupně), vlastivěd a zeměpisů (vyšší stupně). Prvouky jsou koncipovány jako základní seznámení s realitou běžného života. Dle pohovorů s učiteli a žáky jsou zde osnovy ministerstva a potřeby výuky chápány správně. Učitelé učebnice používají rádi a děti s nimi rády pracují. Elementární znalosti poznání reality se v nabízených didaktických i praktických sešitech daří transformovat zřejmě dobře. Daleko horší je situace v osnovách a následně i učebnicích pro vlastivědy a zejména zeměpisu. Tuto problematiku řada lektorů považuje za Gordický uzel celého školství. Rozpor mezi potřebou naučit vědomosti a jejich aplikaci je zde zcela zřejmý. Tak, jak jsou osnovy ministerstva a učebnice navrženy, lze předem odhadnout schopnost praktické aplikace v reálném životě. Ta je dle obecně známých poznatků o poznání nižší, než se od studentů očekává. 11

12 Výčet témat, která by žáci měli už od 5. třídy umět, je neuvěřitelně široký a přitom zcela absentuje na osobní míru poznání a vlastní praktické orientace. Namátkou uvádím témata, která ministerstvo vyžaduje pro aplikaci učiva (6., 7. třída). - Posoudit aktuální demografickou, politickou a hospodářskou pozici Číny v Asii a ve světě. - Určit, vyhledat na mapách a charakterizovat státy Severní Ameriky Viz odkaz Viz odkaz 13: Příklady používaných učebnic prvouk, vlastivěd a zeměpisů. Pro komplexní rozsah metodických osnov Ministerstva školství odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání základních a středních škol. Smutným zjištěním však je, že podobný princip biflování se vyžaduje i v místních geografických souvislostech. Znalost naší země a věcí jak co funguje se pak vymezuje na výčet jednotlivých reálií s jejich charakteristickými znaky. Viz odkaz 14, obrázek č.11 Jako alarmující se rovněž jeví zcela evidentní duplicita, která prezentuje historické souvislosti, aby se pak následně objevila nejen v kontextu dějepisů, ale i občanských nauk. Učitelé a zejména žáci pak mají z velikého rozsahu geografických faktů oprávněné obavy. Obecně nikdo neví, proč je nutné znát takový výčet pouhých názvů. Přitom je zcela zřejmé, jak opravdu málo se z učebnic zeměpisů dozvíme o dění věcí v přírodě a sídlech. Tak, abychom jim porozuměli a získali k prostředí vztah. To považuji ze největší mínus stávající výukové koncepce. Pro téma KOMUNIKACE: Posledním tématem, který se také nestal součástí disertační práce avšak byl předmětem prvotních analýz, je téma KOMUNIKACE. Tato oblast je opět podobně širokým pojmem jako ESTETIKA. Toto téma je společné s rysy ESTETIKY zejména ve smyslu přímého (legislativního) uplatnění estetických principů v praxi. Jedná se o územní a strategické plánování, participaci občanského sektoru, apod. Téma, které zahrnuje celou řadu společenských vazeb. Ony vazby jsou vlastně prvkem komunikačním. Témata souvisejí s principy občanské společnosti, její pospolitosti. Společnosti, která se bude definovat pojmy státní a místní správy, samosprávy a jejich výkonných mechanismů, sousedskými vztahy. Všechny tyto okruhy mají jeden společný cíl. Tím je snaha předat informaci a případně vytvářet participační vazby. Uplatnění by zcela jistě našla v koncepci vzdělávání občanských výuk. Ač by mohlo jít o jeden z nejzajímavějších předmětů základních škol, učitelé ho lektorují neradi, dokonce jsou, zejména ve vyšších ročnících, často kladeni před otázky Co vlastně učit?. Je totiž evidentní, že obsahová (hrubě řečeno mentální) náplň nabízených učebnic je v přímém rozporu s tím, co je v předmětech jiných. Způsob aplikované didaktiky tak trochu podceňuje schopnosti žáků a je zcela pochopitelné, že řadu náctiletých prostě nebaví. Zde jako by se výrazně a zcela překvapivě rozevřely nůžky mezi prostorem, který mají děti daný rozvrhem hodin (ten je veliký) a nabídkou nabízené látky (ta je o poznání menší). Také zde jsem v tomto směru cyklus pohovorů s učiteli a žáky vybraných základních škol města Tábora. 12

13 Situace je ale lepší u středoškolských učebnic, kde je poměrně sofistikovaným a nenásilným způsobem student seznámen s vazbami společenských jevů a kulturně historických souvislostí. Nabízené osnovy ministerstva jsou rovněž prezentované v pozitivním širším záběru společnosti a plně se vztahují k reálným životním zkušenostem. Problémem osnov a následně i učebnicových textů jsou však absentované prvky místních komunit, konkrétní pozice ovlivňování věcí veřejných, osvojení znalostí rozlišovat právní váhu rozhodnutí a umět se v nich orientovat. Chybí definice smyslů samospráv, vysvětlení důsledků nezapojení veřejnosti do rozhodování Viz odkaz 14: Obrázek č.11. Příklad výkladu geografických souvislostí naší země. Pro komplexní rozsah metodických osnov Ministerstva školství odkazuji na kapitolu Studovaná literatura, oddíl koncepce vzdělávání základních a středních škol. Použitá grafika učebnic se vymezuje zejména na textové pojetí, obrazová dokumentace je chápána spíše jako doprovodná a často ztrácí schopnost jednoznačně demonstrovat předkládanou myšlenku. Obrázky jsou často samoúčelné a nemají pro pochopení vykládané látky veliký význam. Zejména pro prezentaci vyšším ročníkům působí často doslova dětinsky. Účinná forma výkladu určitě zůstane v textové části, obrázky by měly mít rozhodně více instruktážní charakter pro demonstraci příslušné myšlenky. Zejména tam, kde je text obtížně pochopitelný a strukturovaný do několika úrovní (samosprávy, legislativa, apod). Jak už bylo z předchozího textu patrné, problémy s didaktikou jsou zde značné a význam, který občanské nauky mají, není správně pochopen ani autory učebnic ani učiteli. Zejména učitelům je jasné, že látka, na kterou mají dle učebního plánu několik let, je v osmé třídě prakticky odučena a 9. třídy mají problém s dalším obsahovým naplněním. Viz odkaz Dotazníky Forma a způsob zpracování dotazníků byly různé. První série byla provedena jako součást samostatné seminární práce v předmětu Stavba měst. Uvedená seminární práce se tak stala článkem, který doplňuje mozaiku poznání práce. Jednalo se o ověření, nakolik jsou dosavadní obecné poznatky o vědomí žáků (učebnice, pohovory a studium literatury) slučitelné s realitou dotazníků a nejen s nimi. Spolupracoval jsem s učiteli ZŠ Bernarda Bolzana Tábor. V souladu s tématickými okruhy byly sledovány opět tři uvedené cíle. Estetický, který prozradil, nakolik lidé chápou prostředí jako potenciál něčeho krásného, něčeho, kde se cítí dobře, co lahodí jejich oku, či duši a naopak jako něčeho, co jsou schopni pro jeho ošklivost odmítnout. Druhým cílem byla schopnost porozumět prostředí, ve kterém žijí, schopnost chápání vztahů, které se v prostředí odehrávají (Praktická geografie). A konečně třetím cílem bylo sledování vlastní motivace k činům, které mohou ovlivnit výraz prostředí, kde žiji (Komunikace). Viz odkaz 16 13

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií.

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií. Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Zeměpis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence. Globalizace. Co je globalizace?

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence. Globalizace. Co je globalizace? A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Přidaná hodnota ve výuce praxe s využitím projektu OP VK výsledky závěrečného dotazníkového šetření (% zastoupení odpovědí)

Přidaná hodnota ve výuce praxe s využitím projektu OP VK výsledky závěrečného dotazníkového šetření (% zastoupení odpovědí) CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Přidaná hodnota ve výuce praxe s využitím projektu OP VK výsledky závěrečného dotazníkového šetření (% zastoupení

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9. ročník Zpracoval: Mgr. Tomáš Majer Obyvatelstvo a hospodářství posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ Druh výsledku Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele Popis výsledku

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM (týdenní rozpis):

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM (týdenní rozpis): ATELIÉR 1 LS 2015 POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU vá tvorba bytové stavby / KATEDRA ARCHITEKTURY FSv ČVUT v PRAZE Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu,

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

PÍSEMNÉ ZADÁNÍ 5. DOMÁCÍ PRÁCE

PÍSEMNÉ ZADÁNÍ 5. DOMÁCÍ PRÁCE Studium k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy pro koordinátory EVVO, 2016-2017 PÍSEMNÉ ZADÁNÍ 5. DOMÁCÍ PRÁCE Ekovýchovná aktivita (učební celek) Vaším dalším úkolem pro sestavení

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších. forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních. útvarů. Otázka výtvarných přístupů k jejich řešení je

Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších. forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních. útvarů. Otázka výtvarných přístupů k jejich řešení je Funkce a formy zahrad jako inspirativní zdroj zahradní a krajinné tvorby Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních útvarů. Otázka výtvarných přístupů

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 9. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM

MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM (POROZUMĚNÍ PRÁCI ARCHITEKTA) AUTOR: ING.ARCH. VENDULA MARKEVIČOVÁ SPOLUPRÁCE: ING. EVA WAGNEROVÁ, ING.ARCH. JIŘÍ MARKEVIČ, BC. JANA ZUNTYCHOVÁ DEFINICE

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 - 1 - Výběr volitelného předmětu může výrazně ovlivnit míru rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí a zcela jistě se výrazně podílí

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 72 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Drahomíra HOLUBOVÁ Abstrakt: Příspěvek pohlédne do

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Trvale udržitelný krajinný ráz

Trvale udržitelný krajinný ráz Trvale udržitelný krajinný ráz WORKSHOP 19.6. 2008 Kašperské Hory Nová tvář Národního parku Šumava Garant workshopu, sborník sestavil: Mgr Pavel Hubený Vydala Správa NP a CHKO Šumava s finanční podporou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více