Management A. Přednášky ZS 2013/2014, 2+0, z, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management A. Přednášky ZS 2013/2014, 2+0, z, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D."

Transkript

1 Management A Přednášky ZS 203/204, 2+0, z, zk Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ Předmět: Rozsah: Zakončení: 26MGA 2+0 z, zk Datum Zápočet: Úvod do předmětu ( obsah přednášek, podmínky zápočtu a zkoušky, stručně shrnutí předcházejícího předmětu) Facility Management - smluvní zajištění (příprava FM smluv, kvalita ve FM a benchmarking, kategorizace FM ) Facility Management - správa nemovitostí (správa a údržba nemovitostí, space management, energetický management) PM a jeho aplikace ve stavebnictví (myšlenková mapa, zadávací listina projektu, plán komunikace, teorie omezení) Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů (náklady životního cyklu, model obnovy a údržby, aplikace Buildpass) BIM (základní pojmy problematiky BIM v rámci celého životního cyklu stavby z pohledu jednotlivých účastníků projektu, seznámení se základními nástroji BIM a jejich možnostmi) účast na 7% přednášek Přednáška - obsah Daňová soustava ČR (daňová soustava ČR, chystané změny daní, příklady výpočtu) Facility Management - úvod (historie, vývoj a definice FM, Facility Manager, outsourcing) Financování podnikatelských záměrů (druhy financování, splátkový kalendář) Software pro podporu řízení firmy (časové plánování, správa dokumentů, řízení komunikace) Vložená přednáška - velká projekční kancelář Shrnutí a závěrečné opakování Předtermín seminární práce na zadané téma Zkouška: zkouškový test

3 Financování projektu/podniku Financování projektu Úrokový počet Platební kalendáře Hodnocení efektivnosti investic

4 Druhy financování podniku Podle pravidelnosti Běžné běžný provoz podniku Mimořádné zakládání podniku, likvidace Podle původu finančních prostředků Vlastním kapitálem emise akcií.. Cizím kapitálem úvěry, obligace Podle doby Dlouhodobé Krátkodobé do jednoho roku HDP

5 Finanční struktura podniku Stanovení struktury jedním z finančních rozhodnutí Struktura zdrojů (pasiv), užívaná k financování majetku (aktiv) Volba finanční (kapitálové) struktury má vliv na budoucí finanční prosperitu

6 Finanční struktura podniku Posuzováno z hlediska relace Vlastních a cizích zdrojů financování vyjádřených poměrovými ukazateli Dlouhodobého kapitálu ke kapitálu krátkodobému Volba kapitálové struktury má vliv na Rentabilitu (zhodnocování podniku) Likviditu (schopnost dostát závazkům)

7 Informace o finanční struktuře podniku Účetní výkazy v podniku Rozvaha Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz o Cash flow

8 Rozvaha k výkaz o majetku a jeho zdrojích AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení

9 Výkaz zisku a ztráty za. Výnosy (+) Tržby za vlastní výkony a za zboží (vlastní výroba, prodej služeb, prodané zboží) Změny stavu vnitroorganizačních zásob (změna stavu nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat) Aktivace (materiálu a zboží, dlouhodobého majteku nehmotného a hmotného) Ostatní výnosy (smluvní pokuty a úroky z prodelní, pokuty a penále, platby za odepsané pohledávky, úroky ) Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Přijaté příspěvky Provozní dotace Náklady (-) Spotřebované nákupy (materiál, energie, prodané zboží) Služby (opravy a údržba, cestovné) Osobní náklady (mzdové n., soc. pojištění) Daně a poplatky (silniční, z nemovitostí, ostatní) Ostatní náklady (pokuty a úroky z prodelní, penále, nedobytné pohledávky, dary, úroky, škody,...) Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek Poskytnuté příspěvky Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů celkem Výsledek hospodaření po zdanění

10 Cash Flow výkaz o peněžních tocích P. POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A. Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti Hospodářský výsledek běž. roku po zdanění (zisk +, ztráta - ) (+,-) úprava hospod. výsledku o nepeněžní operace (+,-) úprava hospod. výsledku o změny stavu oběžných aktiv a krátkodobých závazků B. Investiční činnost Nabytí dlouhodobého majetku (-) Výnosy prodeje dlouhodobého majetku (+) Úhrada pohledávek a závazků z komplexního pronájmu (+,-) C. Financování Změna stavu dlouhodobých závazků (+,-) Zvýšení a snížení vlastního kapitálu z vybraných operací (+,-) R. KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

11 Zdroje financování investic Interní zdroje odpisy; nerozdělený zisk; fondy ze zisku; Externí zdroje kmenové akcie; prioritní akcie; dlouhodobé úvěry; ostatní externí zdroje.

12 Odpisy a Nerozdělený zisk Slouží k zajištění prosté reprodukce investičního majetku firmy výše odpisů závisí na výši a struktuře investičního majetku, na ceně tohoto majetku a na metodě odpisování část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje mezi majitele, ale slouží k dalšímu podnikání

13 Fondy ze zisku Povinné rezervní fondy Na základě zákonných norem Dobrovolné rezervní fondy Vznikají na základě vlastního rozhodnutí společnosti. Zpravidla mají přesně vymezený účet. Velmi často jsou účelově vytvářeny pro financování větších investic.

14 Kmenové akcie X Prioritní akcie trvalá forma externího financování nejsou splatné majitel má právo na výplatu dividend, ale nemá zaručenou jejich výši a někdy nemusí dostat dividendy vůbec KMENOVÉ X mají prioritu při výplatě dividend a při eventuelním podílu na likvidačním výnosu podniku PRIORITNÍ cenné papíry s fixním výnosem

15 Dlouhodobé úvěry Splatnost delší než let Účelové Hypoteční zajištěn nemovitostí Emisní na základě odkupu emise cenných papírů např. obligací

16 Další možnosti Faktoring odkup krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti Forfaiting odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek pře dobou jejich splatnosti Finanční leasing Založen an dlouhodobém pronájmu s předkupním právem po řádném ukončení smlouvy Venture kapitál rizikový kapitál Dary..

17 Úrokový počet opakující se platby F=A* P=A*

18 Úrokový počet příklad Šestkrát za sebou vždy na konci roku jste si uložili.000,- Kč na účet úročený % p.a. Pokud si naspořenou částku vyzvednete čtvrtý rok od poslední úložky (tzn. 0. rok), jak velký bude Váš výběr? F P* i n =?? [8.268,-Kč]

19 Platební kalendář Slouží k výpočtu rozložení úmorů a úroků ve splátce úvěru Používají se tzv. platební kalendáře (umořovací plány) Možno použít pro úvěry s anuitním (rovnoměrným) i nerovnoměrným splácením

20 Platební kalendář Způsoby splácení úvěru Konstantní úmory Konstantní splátky Individuální splátkový kalendář (úmor je v grafech modrou barvou)

21 Platební kalendář anuitní splátka ( i) n i A P ( i) n Anuitní stále stejná výše splátky obsahující úrok a úmor - anuitou jsou spláceny např. hypotéky

22 Příklad odložená splátka Kupujete si spotřebič v hodnotě Kč. Budete ho splácet 30 stejnými splátkami vždy na konci měsíce s úrokovou mírou % p.m. Jak velká bude splátka v případě, že a) začnete splácet na konci prvního měsíce od okamžiku koupě; b) začnete splácet na konci šestého měsíce od okamžiku koupě

23 a) Anuitní splátky, dlužná částka Kč, počet splátek 30, úroková sazba % p.m. a ( i) ( i) n n A P *a 387, Kč 30 * i ( 0,0) *0,0 30 ( 0,0) 0,0387 b) Anuitní splátky, dlužná částka navýšena o úroky za měsíců, splátek 30, úroková sazba % p.m. A P *a (0 000*,0 ) *0, Kč

24 Příklad Stavební firma hradila v průběhu pěti let vždy koncem roku pravidelnými splátkami - anuitami 69.00,- Kč úvěr při úrokové míře 0% p.a. Určete výši úvěru P poskytnutého před lety. hledáme, částku, kterou si podnikatel vypůjčil a následně splácel je nutné použít zásobitel, který se používá se když souhrn pravidelných plateb převádíme do současnosti P A ( i) ( i) * i, *,0 *0,0 n * n Kč

25 Příklad Máte úvěr 0.000,- Kč na úrok 0% p.a., který budete splácet deseti ročními splátkami. Po čtvrté splátce se rozhodnete úvěr vyplatit. Kolik zaplatíte? Řešení Výpočet výše splátky pro polhůtní splácení Sestavení umořovacího plánu (splátkového kalendáře) pro první 4 roky

26 Řešení A P ( i) ( i) n n i 0.000* ( 0,) ( 0,) 0 0 *0, =.627,4 Kč

27 Platební kalendář výše úvěru P= Kč ročních splátek n= 0 roční úrok i= 0% výpočet výše splátky: A= 627,4 Kč výše úroku v první splátce se určí jako výše úroku z vypůjčené částky UMOŘOVACÍ PLÁN tzn. 0% z 0.000,-Kč=.000,-Kč Postup sestavení období výše splátky úrok úmor zůstatek 0 - Kč - Kč - Kč Kč 627,4 Kč 000 Kč 627,4 Kč 9 372, Kč 2 627,4 Kč 937 Kč 690,20 Kč 8 682,3 Kč 3 627,4 Kč 868 Kč 79,22 Kč 7 923,3 Kč 4 627,4 Kč 792 Kč 83,4 Kč 7 087,99 Kč 627,4 Kč 709 Kč 98,66 Kč 6 69,33 Kč 6 627,4 Kč 67 Kč 00,2 Kč 8,8 Kč 7 627,4 Kč 6 Kč,7 Kč 4 047,24 Kč 8 627,4 Kč 40 Kč 222,73 Kč 2 824, Kč 9 627,4 Kč 282 Kč 34,00 Kč 479,0 Kč 0 627,4 Kč 48 Kč 479,0 Kč 0,00 Kč výše úmoru se určí jako rozdíl výše splátky a úroku v daném období:.627,4-.000=627,4kč výše zůstatku po první splátce se určí jako rozdíl výše zůstatku v předchozím období a výší úmoru: ,4=9.372,Kč stejný postup se opakuje v dalších obdobích výsledek po poslení splátce by měl být vždy nula

28 Rozložení úroku a úmoru ve splátce Podíl úrokou a úmoru v anuitní splátce 600 Kč 400 Kč 200 Kč 000 Kč 800 Kč 600 Kč 400 Kč 200 Kč - Kč Výše úroku Výše úmoru

29 Metody hodnocení investic Statické neuvažují časovou hodnotu peněz Možno využít pouze u krátkodobých investičních projektů Doba návratnosti Dynamické Uvažují časovou hodnotu peněz Možnost zahrnutí očekávaného rizika Nutnost určit požadovaný výnos (zhodnocení) jak? Diskontovaná doba návratnosti DPP Čistá současná hodnota NPV Vnitřní výnosové procento IRR Index ziskovosti PI

30 Výnosnost Bezriziková výnosnost Výnosnost takových investic, které nepřinášejí v podstatě žádné nebo jen minimální riziko U finančních investic výnosnost státních obligací u hmotných investic výnosnost obnovovacích investic Požadovaná výnosnost Výnosnost požadovaná investorem jako minimální kompenzace za odložení spotřeby a podstoupení rizika Diskontní sazba Pomocí bezrizikové výnosnosti a rizikové přirážky Pomocí WACC vážený průměr nákladů kapitálu Očekávaná výnosnost Výnosnost, kterou investor předpokládá dosáhnout na základě očekávaného CF z investice Vždy vyšší než požadovaná

31 Příklad Podnik chce investovat do nákupu stroje v hodnotě ,-kč s životností let a s lineárními odpisy. Daň ze zisku po celou dobu životnosti předpokládáme 9%. V důsledku investice se zvýšily tržby a náklady takto: Růst tržeb Růst nákladů Dopočtěte CF pro vyhodnocení investice

32 Řešení Příjmy Výdaje Odpisy Daň z příjmů CF pro ef. Daň z příjmů=(příjmy-výdaje-odpisy)* sazba daně 3,2 9,7 9,7 0,2 3,2 CF pro ef.= příjmy-výdaje-daň z příjmů ,8 830,3 830,3 789,3 46,

33 Výpočet 2 00, ,0 00,0 000,0 00,0 0,0-00,0-000,0-00, Příjmy Výdaje Odpisy Daň z příjmů 0 3,2 9,7 9,7 0,2 3,2 CF pro ef ,0 46,8 830,3 830,3 789,8 46,8 kum CF - 600,0-03,2-222,9 607,4 397,2 944,0 DCF - 600,0 47, 627,8 4,9 4,6 27,9 kum DCF - 600,0-24, -496,7 49,2 00,8 NPV= 772,7 PI=,48 PP a DPP , PP DPP PP. polovina třetího roku DPP konec třetího roku NPV=772,7tis Kč IRR=33,7% PI=,48 NPV 2 00,00 Kč 2 000,00 Kč 00,00 Kč 000,00 Kč 00,00 Kč Profil NPV IRR=33,7% 0,00 Kč 0% 0% 20% 30% 40% 0% -00,00 Kč %

34 Diskontní sazba 20% p.a. Varianta A Varianta B Varianta C Rok 0 Doba návratnosti 2,88 3 u všech 4 CF variant Diskontovaná doba návratnosti KCF , DCF ,6 Vnitřní 78,70 výnosové482,2 procento 40,88 46% KDCF ,44 09,293 99, 393,39 CF KCF Diskontovaná 700 doba 2700 návratnosti ,2 DCF -200 NPV 20 80,6Vnitřní 78,7037 výnosové 482,23 procento 40% 0 KDCF , ,293 99,23 99,23 CF KCF Diskontovaná doba návratnosti ,06 DCF , ,633 Vnitřní výnosové procento 42% KDCF , , , ,

35 Posouzení projektů s různou životností Máme dva investiční projekty A a B. Oba mají kapitálový výdaj Kč. Projekt A má životnost rok s příjmem Kč. Projekt B má životnost 4 roky. V prvních třech letech není žádný příjem a ve čtvrtém je Kč. Požadovaná míra výnosnosti je 0%. Pokud nebudeme brát v úvahu rozdílnou životnost pak: NPV (A)=9.000 Kč NPV (B)=8.800 Kč

36 rok Projekt A Převedeme projekty na stejnou dobu životnosti: 4 roky

37 NPV (A)= Kč NPV(A)= *(, - +, -2 +, -3 ) *, -4 NPV (B)=8.800 Kč Po porovnání variant převedených na stejnou dobu životnosti vychází varianta A výhodněji než varianta B Pomocí IRR (Vnitřní výnosové procento) IRR (A)= 20% IRR (B)= 4,8%

38 Podnik se rozhoduje, že pořídí nový stroj. Má na výběr ze dvou možností Stroj A Stroj B Pořizovací výdaj Kč.000 Kč životnost let 0 let Zůstat.hodnota Kč 0 Kč Roční příjmy.000 Kč Kč Roční výdaje Kč Kč Požadovaná míra návratnosti 8%

39 Nutno počítat na 0 let oba stroje mají různou životnost Nejmenší společná životnost je 0 let Stroj A Stroj B

40 NPV B 30Kč ,08 0,08 0, Kč NPV NPV A A ),08 (, ,08 0,08 0,08 ),08 (

41 Metody výběru variant Používají se pro výběr v případě více variant řešení stejného problému Lze vybírat dle jednoho nebo více kritérií V případě více kritérií mohou mít všechna stejnou důležitost nebo různou

42 Klasifikace rozhodovacích problémů Dobře strukturované X špatně strukturované za jistoty X za rizika X za nejistoty jednokriteriální X vícekriteriální

43 Prvky rozhodovacího procesu Cíl rozhodování Kritéria hodnocení Subjekt rozhodování Objekt rozhodování Varianty rozhodování a jejich důsledky Stavy světa (scénáře, rizikové situace)

44 Metody výběru variant Doporučený postup: Identifikace rozhodovacího problému Stanovení kritérií hodnocení Stanovení vah kritérií hodnocení Stanovení hodnot kritérií jednotlivých variant Výběr varianty

45 Identifikace rozhodovacího problému K řešení problému můžeme přistoupit pokud jsme jej přesně vymezili Musíme přesné vymezit čeho chceme rozhodnutím dosáhnout

46 Stanovení kritérií hodnocení Kritéria hodnocení variant se odvozují od stanovených cílů řešení problému. Kritéria mohou být kvantitativní vyjádřené číselně (náklady, zisk, likvidita) kvalitativní důsledky, dopady Požadavky na kritéria: úplnost musí posoudit všechny příznivé i nepříznivé dopady variant kritéria se nesmí překrývat počet kritérií nesmí být příliš velký

47 Stanovení vah kritérií hodnocení Jednotlivá kritéria mohou mít stejnou nebo různou důležitost (váhu) Pro stanovení váhy kritérií se používají různé metody: Bodovací metoda Metfesselova alokace alokace 00 bodů Metoda párového srovnávání.

48 Bodovací metoda Postup aplikace: Krok : Volba bodové stupnice. Krok 2: Přiřazení bodů jednotlivým kritériím dle bodové stupnice s deskriptory, stanovení nenormované váhy. Krok 3: Normalizace.

49 Příklad bodovací metoda Hodnotitel Č. Funkce / kritérium A B C D E F G H I J Ki Vi. Reference ,24 2. Platební podmínky ,7 0,23 3. Záruky za jakost ,3 0,8 4. Lhůta plnění ,3 0,. Podíl vlastních kapacit ,8 0,20

50 Metfesselova alokace alokace 00 bodů Postup aplikace : Krok : Přiřazení bodů jednotlivým kritériím, kontrola součtu 00 za soubor kritérií Krok 2: Stanovení nenormované váhy. Krok 3: Normalizace.

51 Příklad Metfesselova alokace Hodnotitel Č. Funkce / kritérium A B C D E F G H I J Ki Vi. Reference , 0,27 2. Platební podmínky , 0,2 3. Záruky za jakost , 0,9 4. Lhůta plnění , 0,7. Podíl vlastních kapacit ,0 0,6 00

52 Metoda párového porovnání Postup aplikace : Krok : Vepsání kritérií do schématu (tabulky, matice). Krok 2: Párové porovnání výběr preferovaného kritéria z dvojice a zápis jeho symbolu do příslušného políčka. Krok 3: Zjištění počtu preferencí pro jednotlivá kritéria fi. Krok 4a: Stanovení pořadí kritérií podle počtu preferencí (nejdůležitější kritérium s nejvyšším počtem preferencí je na. místě), aplikace vztahu ki = n + pi, ki představuje nenormovanou váhu Krok 4b: Výpočet normované váhy dosazením do vztahu

53 Příklad párové porovnání 2 Součet 0, F 0, 2. 6 E 0, D 0, C 0, B 0,29 6. A vi ki pi fi F E D C B A Kritérium

54 Stanovení hodnot kritérií jednotlivých variant Zjištění předpokládaných dopadů a účinků jednotlivých variant z hlediska kritérií hodnocení. Ke zjištění se užívají výpočty, expertní odhady, Kvalitu stanovených dopadů lze zvýšit vhodným výběrem expertů

55 Výběr varianty Stanovení takové varianty řešení, která splňuje nejlépe cíle řešení nejlepší z hlediska celého soboru kritérií. V první fázi se vyloučí nepřípustné varianty a ve druhé fázi se posuzuje celková výhodnost přípustné varianty. Výsledkem je určení nejlepší varianty neb stanovení tzv. preferenčního uspořádání variant, tj. jejich seřazení od nejlepší varianty. Lze použít více metod pro výběr optimální varianty

56 Výběr varianty - Prostá bodovací metoda Neuvažuje váhy jednotlivých kritérií Postup aplikace Krok : Přiřazení bodů variantám v jednotlivých kritériích. Krok 2 : Výpočet hodnoty variant. Krok 3: Stanovení pořadí variant

57 Příklad prostá bodovací metoda Č. Kritérium V V2 V3 V4 V Reference Platební podmínky Záruky za jakost Lhůta plnění Podíl vlastních kapacit Celkem 6,4 7,4 7,4 Pořadí

58 Bodovací metoda s vahami Podobná předchozí metodě, ale počítá s různou vahou kritérií Postup aplikace Krok : Přiřazení bodů variantám v jednotlivých kritériích. Krok 2 : Výpočet hodnoty variant. Krok 3: Stanovení pořadí variant

59 Příklad - bodovací metoda s vahami Č. Kritérium Váha V V2 V3 V4 V Reference 0,30, 2,4 2, 0,9,2 2 Platební podmínky 0,2,,7 2,7 3 Záruky za jakost 0,,2,4 0,6 0, 0,9 4 Lhůta plnění 0,0 0, 0,6 0, 0,8 Podíl vlastních kapacit 0,20,6 0,6,8 2 Celkem 6,3 7,,8 4,7 6,9 Pořadí

60 Metoda váženého pořadí Postup aplikace Krok : Přiřazení pořadí variantám v jednotlivých kritériích. Krok 2 : Převedení pořadí na body Krok 3 : Výpočet hodnoty variant. Krok 4: Stanovení pořadí variant

61 Přirazení pořadí jednotlivým variantám Č. Kritérium V V2 V3 V4 V Reference Platební podmínky Záruky za jakost Lhůta plnění Podíl vlastních kapacit 3 4 Převedení pořadí na body (hi = m+ pi) 2 Č. Kritérium V V2 V3 V4 V Reference Platební podmínky Záruky za jakost Lhůta plnění Podíl vlastních kapacit 3 2 4

62 Výpočet hodnoty variant Č. Kritérium Váha V V2 V3 V4 V Reference 0,30 0,9,,2 0,3 0,6 2 Platební podmínky 0,2 0,8,3 0, 3 Záruky za jakost 0, 0,6 0,8 0,3 0,2 0, 4 Lhůta plnění 0,0 0,2 0,3 0,2 0,4 0, Podíl vlastních kapacit 0,20 0,6 0,4 0,2 0,8 Celkem 3,0 3,9 3, 2, 3, Pořadí

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více