Všeobecné obchodní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) stanovují základní práva a povinnosti smluvního vztahu mezi společností PaySysEU, s.r.o., IČO: Sídlo: Rumunská 1/1780, Praha 2, Česká republika (dále jen PaySysEU ) a jejími klienty (dále jen Obchodníci ), kteří chtějí využívat jejích služeb. Tyto VOP jsou součástí každého smluvního vztahu mezi PaySysEU a Obchodníkem, pokud Smlouva neurčuje jinak. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Vymezení základních pojmů Administrační rozhraní náhled na Platební účet na AML zákon - č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Autentifikační údaje přihlašovací jméno a heslo do Administračního rozhraní Autorizace proces ověření možnosti získání souhlasu vydavatelské banky s provedením transakce. Autorizace probíhá na základě elektronických požadavků Obchodníka a autentičnost se provádí prostřednictvím digitálního certifikátu. Autorizační kód jedinečné identifikační číslo, které se přiděluje každé transakci při autorizaci. Autorizační kód se skládá ze sekvence 4 6 písmen a/nebo číslic. Banka banka, s níž PaySysEU uzavřela smlouvu o spolupráci při zpracovávání platebních karet nebo zprostředkování jiných platebních metod. 3D Secure bezpečnostní protokol, který ověřuje transakční data a údaje Klienta při platbě kartou na internetu. Držitel karty zákazník tj. fyzická nebo právnická osoba, jejíž jméno a/nebo název jsou uvedeny na Kartě, kupující zboží nebo služby v E-shopu platební kartou. E-shop webová stránka Obchodníka, uvedená v dotazníku, na níž Obchodník nabízí své produkty nebo služby. Identifikace identifikace Obchodníka, kterou je PaySysEU povinen provést za podmínek uvedených v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Karetní asociace sdružení vydavatelů platebních karet, např. VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB. Klientský dotazník dotazník, v němž Obchodník uvádí pro potřeby PaySysEU podrobné informace o sobě, E-shopu, nabídce produktů a služeb (Příloha ke Smlouvě č. 1). MID (Merchant ID) identifikační číslo Obchodníka vydané PaySysEU umožňující identifikovat E-shop v Platebním systému. Nezávazná nabídka dokument potvrzující zájem Obchodníka vstoupit do smluvního vztahu s PaySysEU.

2 Obchodník právnická/fyzická osoba provozujíci na základě příslušného oprávnění E-shop za účelem prodeje zboží nebo poskytování služeb, se kterou má společnost PaySysEU uzavřenou Smlovu o používaní platební brány FONDY v souladu s těmito VOP. Objem reklamací /CTR (CTR (Chargeback-to-Transaction Ratio) poměr součtu Reklamací k součtu úspěšných Transakcí za minulý měsíc, vyjádřený v procentech. Obrat celková suma úspěšných autorizací transakcí za určitý časový úsek. Platební karta platební prostředek, umožňující svému držiteli bezhotovostní platby za zboží a služby v prostředí internetu, např. Visa, Visa Electron, MasterCard nebo Maestro Platební systém/platební brána IT systém PaySysEU určený pro zasílání autorizačních údajů Bance a pro zpracování transakčních informací, na bázi kterého probíhá komunikace mezi PaySysEU a Obchodníkem. Platební účet účet vedený u PaySysEU pro Obchodníka Reklamace- výhrada platícího Zákazíka ke Klientovi zpochybňující Transakci v souladu s pravidly Karetní asociace (tzv. Chargeback) nebo v souladu s pravidly Banky, v které má Zákazník vedený účet. Transakce - finanční proces, kterým se provádí platba za nákup nebo službu prostřednictvím karty nebo jiné platební metody v E-shopu. Transakční údaje obsahují údaje o Transakci, Platební kartě a o identifikaci Uživatele Karty. Uzavření pracovního dne celek činností pro zpracování údajů o transakcích Obchodníka za pracovní den, uvedený v Platebním systému nebo na jiném místě. Úspěšná autorizace - souhlas vydavatelské banky s provedením Transakce a debetováním účtu Uživatele karty. Vydavatelská banka banka vydávající Platební kartu. Vyúčtování - měsíční účet, který PaySysEU vydává Obchodníkovi o transakcích v E-shopu za minulý měsíc. Zákazník fyzická osoba, která u Obchodníka nakupuje zboží či služby. ZPS - Zákon o platebním styku č. 284/2009 Sb. 1.2 PaySysEU provozuje platební bránu na základě osvědčení České národní banky o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, podle něhož je oprávněn poskytovat platební služby podle ust. 3 odst. 1 písm. c) zák. č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Orgánem, vykonávajícím ve smyslu zák. o platebním styku dohled nad PaySysEU, je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ Uzavření smlouvy Před uzavřením smlouvy je Obchodník povinen vyplnit Klientský dotazník V souvislosti s ověřením údajů uvedených Obchodníkem v Klientském dotazníku má PaySysEU právo požadovat předložení následujících dokumentů: a) u právnických osob - výpis z obchodního rejstříku a - kopii občanského průkazu statutárního orgánu, člena statutárního orgánu popř. jiné osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat,

3 b) u fyzických osob - živnostenské oprávnění - kopii občanského průkazu PaySysEU zašle Obchodníkovi návrh na uzavření Smlouvy ve formě dvou vyhotovení Smlouvy, z nichž každé bude podepsáno statutárním orgánem nebo jinou osobou oprávněnou jednat za Obchodníka či jej zastupovat. PaySysEU Obchodníkovi sdělí, jakým způsobem bude po Obchodníkovi vyžadovat Identifikaci viz. Bod Obchodník je povinen v návrhu Smlouvy vyplnit relevantní údaje a podpis. Návrh zašle ve dvou vyhotovení zpět PaySysEU. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu PaySysEU a Obchodníka a doručením jednoho vyhotovení podepsané Smlouvy na adresu Obchodníka Provede-li však Obchodník jakékoliv změny či doplnění oproti návrhu Smlouvy PaySysEU, anebo doplní-li návrh Smlouvy o vlastní dodatky, podmínky anebo výhrady, jedná se o odmítnutí návrhu Smlouvy. Takto doplněná či pozměněná Smlouva se považuje za nový návrh Smlouvy PaySysEU si vyhrazuje právo a) kontaktovat před uzavřením Smlouvy Obchodníka telefonicky a ověřit si informace, které uvedl v Klientském dotazníku popř. v rámci jednání o uzavření Smlouvy, b) požadovat před uzavřením Smlouvy předložení dokumentů za podmínek a v rozsahu uvedených v čl. 2 VOP, c) neposílat Obchodníkovi návrh Smlouvy popř. neakceptovat Obchodníkem zaslaný návrh Smlouvy, a to i bez udání důvodů. 1.4 PaySysEU je oprávněn kdykoliv po dobu trvání Smlouvy ověřovat kontaktní údaje Obchodníka, oprávnění k jeho podnikatelské činnosti a požadovat další dokumentaci k identifikaci, účelu a zamýšlené povaze obchodu a dále k naplnění všech zákonných povinností vyplývajících z AML zákona. Obchodník je povinen poskytnou nezbytnou součinnosti k získání těchto dokumentů. 2. Identifikace a Kontrola Obchodníka 2.1 Provedení Identifikace Obchodníka je nutnou podmínkou pro to, aby mohla být uzavřena platná Smlouva a Obchodník mohl převádět peněžní prostředky přijaté prostřednictvím Platební brány na bankovní účet uvedený ve Smlouvě. 2.2 U každého obchodníka před vstupem do smluvního vztahu musí proběhnout zjištění informací o zamýšlené povaze obchodu a zjištění skutečného majitele. 2.3 Za účelem řádného plnění požadavků AML zákona je Obchodník povinen oznamovat PaySysEU písemně nebo elektronicky v dostatečném předstihu veškeré změny, které mohou mít vliv na řádné plnění VOP, zejména změny v organizačně-právní formě Obchodníka a v jeho vlastnické struktuře, změny názvu (obchodní firmy Obchodníka) a jeho sídla, změny skutečných majitelů, změny v nabízených druzích zboží a služeb, zrušení Webových stránek. PaySysEU je oprávněn kontrolovat dodržování tohoto závazku a vyžadovat součinnost Obchodníka. 2.4 PaySysEU je oprávněn požadovat novou identifikaci či další dokumentaci Obchodníka, který uzavřel písemnou Smlouvu v případě, kdy jednotlivá Transakce, nebo některý součet plateb přijatých prostřednictvím Platební brány či výplat na bankovní účet Obchodníka byl PaySysEU vyhodnocen/a jako rizikový/á či podezřelý/á. V tomto případě je Obchodník povinen poskytnout nezbytnou součinnost. Do doby, než dojde k řádné Identifikaci, je PaySysEU oprávněn zadržet (blokovat) finanční prostředky na Platebním účtu. K převodu zadržených finančních prostředků

4 dojde nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude Identifikace provedena či podezření uzavřena. 2.5 V souladu s pravidly, které se vztahují na platební služby prováděné prostřednictvím nabízených platebních metod, může PaySysEU požadovat u některých Obchodníků splnění některých dodatečných podmínek, a to ještě před započetím poskytování služby. Tyto dodatečné podmínky se mohou týkat zejména Obchodníků, kteří jsou on-line prodejci letenek nebo provozovateli sázkových, slevových a výherních portálů a dalších. 2.6 PaySysEU neodpovídá za škody způsobené obchodníkovi v souvislosti s odmítnutím Transakce či zadržením peněžních prostředků z důvodu 2.3 VOP. 3. Všeobecná pravidla pro fungování Platební brány 3.1 Na základě Smlouvy uzavřené s Obchodníkem se PaySysEU zavazuje umožnit Obchodníkovi užívání Platební brány k přijímání a zpracovávání plateb od Uživatelů karet za zboží či služby objednané v E-shopu. Za účelem užívání Platební brány se PaySysEU zavazuje vést pro Obchodníka v rámci Platební brány Platební účet, a umožnit mu k tomuto účtu přístup prostřednictvím Peněžní prostředky na Platebním účtu představují souhrn peněžních prostředků z Transakcí zaúčtovaných PaySysEU ve prospěch Obchodníka, které nebyly Obchodníkovi vyplaceny na jeho bankovní účet uvedený ve Smlouvě a od nichž byla odečtena provize PaySysEU sjednaná ve Smlouvě. 3.2 PaySysEU umožní Obchodníkovi Platební brány implementaci systémových nástrojů potřebných pro komunikaci mezi Platební bránou a E-shopem. Prostřednictvím implementace systémového nástroje budou Webové stránky Obchodníka propojeny s platební bránou. Implementaci Platební brány a jednotlivých platebních nástrojů provádí zásadně Obchodník. PaySysEU se zavazuje podpořit Obchodníka v souvislosti s implementací platebního nástroje tím, že mu poskytne informace o instalaci a užívání Platební brány v E-shopu Obchodníka. Obchodník je při implementaci povinen postupovat podle dokumentace, dostupné na stránkách Platební brány. 3.3 Obchodník si po podpisu Smlouvy vytvoří Platební účet na pomocí své ové adresy a hesla. Po prvním přihlásení se do Administračního rozhraní Platebního účtu má přístup ke konfiguračním údajům (MID, KEY, eshopid) pro dokončení implementace platební brány do svého E-shopu. 3.4 Obchodník nemá povoleno provádět jakékoliv změny v systémových nástrojích či zasahovat do jejich funkcí nebo jednat v rozporu s instrukcemi pro implementaci, dokumentací o použití systémových nástrojů. 3.5 Provádět platby prostřednictvím Platební brány jsou oprávněny jen osoby, které mají právo k užívání daného nástroje, na jehož základě je platba zpracována, zejména v případě platby kartou se jedná pouze o držitele dané karty. Jakékoliv zneužití bude PaySysEU okamžitě nahlášeno příslušnému Orgánu dohledu. 3.6 Obchodník by měl Zákazníkovi na svých stránkách zpřístupnit příslušný formulář či jiné řešení umožňující platbu. Údaje o platbě jsou následně automaticky zasílány Partnerovi systému prostřednictvím Platební brány. 3.7 Obchodník se na základě Smlouvy zavazuje hradit PaySysEU úplatu za užívání Platební brány formou úhrady poplatků uvedených v 1. Příloze Všeobecných obchodních podmínek či ve Smlouvě. Dále se zavazuje dodržovat povinnosti a pravidla uvedená ve Smlouvě popř. v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

5 3.8 Peníze na bankovní účet Obchodníka budou posílány v časových intervalech dle 1. Přílohy Všeobecných obchodních podmínek (pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak). 3.9 Obchodník bere na vědomí a souhlasí, že v případě podezření na podvodné aktivity se na něj mohou obracet smluvní partneři (především banky) PaySysEU a jejich pracovníci a že v takovém případě je povinen s takovým smluvním partnerem komunikovat, reagovat na jeho doporučení a dodržovat jeho pokyny, to vše v nezbytném rozsahu v rámci šetření podezření na podvodné aktivity Obchodník se zdrží vyplácet finanční prostředky ve formě hotovosti či cestovních šeků, jestliže jediným účelem je umožnit držiteli platební karty uskutečnit nákup zboží či služeb od Obchodníka v hotovosti Obchodník se zdrží vyplatit jakoukoliv částku v hotovosti Zákazníkovi, který uskutečnil nákup prostřednictvím některé platební metody. Všechny vratky peněžních prostředků budou provedeny ve prospěch účtu, k němuž byla vydána platební karta použitá při nákupu, nebo z kterého byla provedená platba za nákup Obchodník bere na vědomí, že poskytovatelé jednotlivých platebních služeb (zejména v případě platebních služeb poskytovaných prostřednictvím platebních karet) mohou být oprávněni kdykoli požadovat, aby PaySysEU přestal ve vztahu k používání Platební brány poskytovat takovou platební službu. V takovém případě je PaySysEU povinen Obchodníkovi neprodleně poskytování služby přerušit, přičemž s tímto oprávněním Obchodník souhlasí a je s ním srozuměn Operace prováděné v rámci Platební brány nejsou bankovními operacemi. Veškeré Transakce jsou stanoveny a prováděny pouze v české měně Veškeré prostředky na bankovním účtu PaySysEU, na nějž je Obchodník oprávněn přijímat platby Zákazníků, jsou ve smyslu 20 odst. 1 ZPS vedeny odděleně od jiných peněžních prostředků PaySysEU, které nejsou předmětem Transakcí. Tyto peněžní prostředky nemohou být užity k jinému účelu, než k vyplacení jednotlivým Obchodníkům, nebo vrácení Zákazníkům. V případě úpadku PaySysEU se na peněžní prostředky vztahuje ochrana Obchodníka ve smyslu 22 ZPS. Pro případ úpadku banky poskytující Platební metodu jsou peněžní prostředky chráněny ve smyslu 41f zák. č. 21/1992 Sb. o bankách PaySysEU si vyhrazuje právo blokování peněžních prostředků Při výkonu rozhodnutí exekučním příkazem z Platebního účtu PaySysEU nařízeného soudem, exekutorem, daňovým úřadem nebo jiným oprávněným orgánem vůči Obchodníkovi Pokud je PaySysEU povinen blokovat na základě platného právního předpisu, vykonatelného rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy Na základě dohody PaySysEU a Obchodníka V těchto případech není PaySysEU odpovědná za případné způsobené škody PaySysEU může blokovat finanční prostředky na Platebním účtu pouze po nezbytnou dobu pokud: Nabude podezření, že peněžní prostředky na účtu jsou určené na spáchání trestného činu Nabude podezření, že peněžní prostředky na účtu pocházejí z trestné činnosti či se jedná o podezřelý obchod dle AML zákona Má podezření, že peněžní prostředky jsou určeny na financování terorismu Z bezpečnostních důvodů, v případě podezření, že byla provedena neautorizovaná platební transakce na Platebním účtu Obchodníka V případě pokud Obchodník poruší povinnosti dané VOP a Smlouvou V případě vyhlášení exekuce, konkurzu, restrukturalizace, likvidace Obchodníka.

6 Za účelem opravného zúčtování V případě reklamace (Chargeback) ze strany Držitelů karet V případě, že Obchodník poruší Pravidla karetních asociací či spolupracující banky a PaySysEU hrozí z tohoto jednání škoda Obchodník je povinen poskytnout PaySysEU, nebo smluvnímu partnerovi včas potřebnou součinnost (zejména za účelem odhalování podezřelých obchodů) a umožnit PaySysEU řádné a včasné splnění povinností vyplývajících z příslušných zákonů a případně též smluvních ujednání a poskytnout PaySysEU za tím účelem veškerou potřebnou součinnost Obchodník bere na vědomí a souhlasí, že předpisy vydané Karetními asociacemi nebo naším smluvním partnerem, kterým je Banka, mají přednost před smluvními ujednáními mezi PaySysEU a Obchodníkem. Dále se Obchodník zavazuje dodržovat předpisy Karetních asociací Při volbě Platebních metod Obchodník nesmí za žádných okolností diskriminovat žádnou z nich, či jinak pobízet Zákazníka k využívání jednotlivých metod. Taktéž není povoleno stanovovat minimální nebo maximální částku pro jednotlivé Platební metody, pokud nebylo rozhodnutí o limitu učiněno přímo PaySysEU Obchodník není oprávněn činit výši konečné ceny zboží či služeb nabízených Obchodníkem závislou na vybraném způsobu platby (např. stanovit nižší cenu při platbách zboží na dobírku oproti platbám prostřednictvím Platební brány). Obchodník rovněž není oprávněn odmítnout oprávněnou reklamaci Zákazníka z důvodu, že se platba zboží či služeb uskutečnila prostřednictvím Platební brány Obchodník není oprávněn rozdělit cenu jednoho kusu zboží nebo více stejných kusů zboží v rámci jedné objednávky, hrazenou prostřednictvím Platební brány, na více plateb a umožnit tyto platby uhradit různými způsoby nebo platebními metodami Obchodník má rovněž povinnost zajistit vysoce účinné standardy zabezpečení dat zpracovávaných v E-shopu souvisejících s Transakcí, za kterou Zákazník platí prostřednictvím Platební brány. Obchodník je rovněž povinen chránit Webové stránky a servery před napadením počítačovými viry nebo útoky třetích osob, popř. takovou ochranu zajistit prostřednictvím třetí osoby s příslušnou odbornou způsobilostí PaySysEU si vyhrazuje právo změnit standardy zabezpečení, zejména na základě změn provedených Partnery Obchodník bere na vědomí, že autorizace plateb prováděných jednotlivými Zákazníky, probíhá za podmínek stanovených Partnery Platební brány. PaySysEU za autorizace těchto plateb nenese žádnou odpovědnost. PaySysEU rovněž nenese žádnou odpovědnost za případné narušení či útok (hacking, phishing) do systémů jednotlivých Partnerů PaySysEU je povinen poskytnout Obchodníkovi přístup do webového Administračního rozhraní Platební brány na Je-li administrační rozhraní již pro Obchodníka dostupné a v produkčním stavu 3.25 Obchodník je povinen Autentifikační údaje do Administračního rozhraní nesdělovat neoprávněným osobám a chránit před zneužitím (např. nezadávat je v přítomnosti jiných osob, udržovat ochranu před průniky tzv. trojských koňů určených k zaznamenávání stisků klávesnice). PaySysEU nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či vyzrazení hesla Obchodníkem a neodpovídá za škodu způsobenou mu třetí osobou, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně PaySysEU jeho prokazatelným zaviněním.

7 3.26 Obchodník je plně zodpovědný za veškeré následky spojené s prokazatelným neoprávněným zneužitím Platební brány či Administračního rozhraní či neoprávněným přístupem k jeho Platebnímu účtu, a to bez ohledu na to, jaká opatření a zabezpečení Obchodník používá pro práci s platební bránou či pro přístup k Administračnímu rozhraní a Platebnímu účtu Obchodník bere na vědomí, že provoz platební brány je umožněn na základě registrace PaySysEU jako poskytovatele platebních služeb malého rozsahu u České národní banky dle zákona č. 284/2009 Sb., v platném znění. Pro případ, že by celkový objem transakcí realizovaný prostřednictvím platební brány dosáhl v průměru měsíčního limitu ,- EUR, může být množství transakcí realizovaných prostřednictvím platební brány omezeno. PaySysEU přitom nenese odpovědnost za škody, které mohou v souvislosti s takovým omezením Partnerovi vzniknout a pokud by odpovědnost PaySysEU byla přesto soudem či jiným k tomu oprávněným orgánem stanovena, omezuje se rozsah odpovědnosti PaySysEU maximálně na částku odpovídající 10% neprovedené transakce včetně DPH. 4. Základní práva a povinnosti užívání Platební brány 4.1 Obchodník se zavazuje akceptovat platby Platebními kartami nebo jinými platebními metodami za jím poskytnuté zboží nebo služby, nabízené v E-shopu. 4.2 Obchodník je povinen v E-shopu zpřístupnit Zákazníkům následující údaje: Podrobný popis zboží nebo služeb nabízených prostřednictvím Webových stránek Podmínky navrácení Zákazníkem uhrazené částky v případech oprávněných reklamací nebo možnosti vrácení zboží dle právních předpisů (např. v případě Obchodníků provozujících internetový obchod) Označení názvu Obchodníka, kontaktní údaje, včetně ové adresy či telefonního čísla pro potřeby zákaznické podpory Úplná adresa sídla Obchodníka dle obchodního rejstříku (nikoliv P.O. box) popř. adresa místa podnikání dle živnostenského rejstříku Měnu plateb, omezení pro prodej či jiná legislativní omezení, jsou-li v daném případě relevantní (např. minimální věk apod.) Podmínky dodání zboží či služeb Podmínky ochrany osobních údajů Způsoby zabezpečení Transakce ze strany Obchodníka. 4.3 Obchodník je povinen poskytnout na svých Webových stránkách informace k prodávanému zboží nebo službám v rozsahu dle čl. 4.2 VOP. V případě, že informace dle tohoto ustanovení Obchodník neposkytne, je PaySysEU oprávněn odmítnout zpracování Transakce, jejímž předmětem je platba za zboží nebo služby, k nimž nebyly poskytnuty uvedené informace. PaySysEU je v tomto případě oprávněn Obchodníkovi zcela zamezit přístup k Platební bráně. 4.4 Obchodník je povinen zajistit, aby prostřednictvím jeho Webových stránek bylo nabízeno pouze zboží nebo služby, jejichž nabízení a prodej je v souladu s právními předpisy. V případě, že PaySysEU zjistí, že v E-Shopu Obchodníka je nabízeno zboží nebo služby, jejichž prodej či poskytování je právními předpisy zakázáno, popř. odporuje zásadám PaySysEU, požadavkům Partnerů nebo Karetních asociací, zejména: pornografické produkty nebo služby erotického charakteru, produkty zobrazující či propagující dětskou pornografii nebo jiné sexuální praktiky, naplňující znaky trestného činu šíření pornografie, šíření omamných, psychotropních látek či jedů, prodej léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis, prodej tabákových výrobků,

8 4.4.6 prodej zboží či nabídka služeb, prostřednictvím kterých může docházet k napomáhání či propagaci trestné činnosti nebo obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv, zboží či služby, kterými dochází k propagaci názorů extrémní pravice či extrémní levice, zboží či služby, kterými dochází k propagaci náboženských sekt, jiné zboží či služby, které je způsobilé poškodit dobré jméno PaySysEU nebo Platební brány u Partnerů nebo jiných třetích osob, je oprávněn PaySysEU odmítnout zpracování platby za takové zboží nebo služby, nebo zcela zastavit užívání Platební brány. Takové odmítnutí zpracování platby ani úplné pozastavení Platební brány není vadou či porušením Smlouvy ze strany PaySysEU. V případě, že PaySysEU vznikne v důsledku prodeje zboží nebo služeb Obchodníka škoda, je Obchodník povinen tuto škodu PaySysEU v plném rozsahu nahradit. 4.5 Obchodník je povinen neprodleně PaySysEU informovat o jakékoli přijaté objednávce zboží nebo služeb, o níž obdrží informaci, že má být Zákazníkem uhrazena prostřednictvím Platební brány, a která může zakládat podezření, že jejím prostřednictvím může docházet k páchání trestné činnosti nebo k legalizaci výnosů trestné činnosti (zejména neobvyklé množství nebo druh objednaného zboží, opakované registrace Zákazníka k odběru zboží nebo služeb Obchodníka, podezřelé údaje uvedené Zákazníkem v rámci registrace nebo objednávky apod.). 4.6 Obchodník je povinen uchovávat záznamy a doklady o provedených objednávkách (zejména jméno a příjmení Držitele karty, datum objednávky, číslo objednávky, částku objednávky, údaje o druhu zboží nebo služeb které byly předmětem objednávky, údaje související s prodejem a doručením zboží nebo služby, zejména doklad o odeslání zásilky, převzetí zásilky, fakturu, doklad o rezervaci nebo objednávce) po dobu nejméně 10 let od dodání zboží nebo služeb, zajistit maximální ochranu těchto údajů a dokladů a na požádání poskytnout PaySysEU jejich kopie nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí žádosti PaySysEU o zaslání dokladů. V případě, že v souvislosti s neposkytnutím dokladů dle tohoto článku Obchodníkem vznikne PaySysEU škoda, zavazuje se Obchodník tuto škodu uhradit PaySysEU v plné výši. 4.7 Obchodník není oprávněn pověřit výkonem práv a povinnosti ze Smlouvy třetí osobu. 4.8 Obchodník neumožní třetím osobám přijímání Platebních karet pro účely úhrad za zboží a služby třetích osob. 4.9 Obchodník je povinen bezodkladně kontaktovat PaySysEU a vrátit přijatou peněžní částku v plné výši v případě, že Obchodník nebude schopen z jakéhokoli důvodu doručit zboží nebo poskytnout službu, a nebude schopen poskytnout PaySysEU doklad o převzetí zboží, korespondující s objednávkou Zákazníka Obchodník odpovídá za porušení Smlouvy, včetně odpovědnosti za škodu vzniklou PaySysEU v důsledku reklamací ze strany Držitele Platební karty, Vydavatele karty, Karetní asociace nebo Partnera. Jakoukoli pohledávku z titulu náhrady škody je Obchodník povinen uhradit PaySysEU do 15 dní od přijetí výzvy k úhradě, pokud není pohledávka uhrazena započtením z Platebního účtu Obchodníka Po dokončení Transakce při odeslání zboží nebo poskytnutí služby Zákazníkovi je Obchodník povinen vystavit Zákazníkovi daňový doklad, obsahující veškeré náležitosti požadované právními předpisy Obchodník je povinen viditelně umístit loga přijímaných Platebních karet v E-shopu, včetně loga Verified by Visa a MasterCard Secure Code, a loga jiných platebních metod, která je PaySysEU povinen Obchodníkovi k tomuto účelu poskytnout v elektronické podobě.

9 4.13 Obchodník je povinen informovat PaySysEU neprodleně o zahájení insolvenčního řízení, případně o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek Obchodníka. V případě porušení této povinnosti odpovídá Obchodník PaySysEU za škodu vzniklou v této souvislosti v plné výši V případě, že Obchodník dosáhne ročního obratu prostřednictvím Platebních karet jedné Karetní asociace (celkového objemu platebních Transakcí přijatých prostřednictvím Platebních karet této Karetní asociace přesahujícího částku uvedenou v obchodních podmínkách Karetních asociací) dle kurzu platného ke dni vyhodnocování tohoto kritéria, zavazuje se na výzvu PaySysEU neprodleně uzavřít s PaySysEU a Zpracovatelskou bankou novou trojstrannou smlouvu za účelem pokračování v poskytování služby akceptace Platebních karet. Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy (včetně výše Provizí a dalších poplatků zůstanou v trojstranné smlouvě zachována v rozsahu, v jakém nejsou přeneseny na Zpracovatelskou banku). Uzavřením trojstranné smlouvy přebírá Zpracovatelská banka některá práva a povinnosti PaySysEU a odpovídá za jejich splnění Karetním asociacím z tohoto důvodu jsou PaySysEU i Obchodník povinni akceptovat případné specifické požadavky Zpracovatelské banky nad rámec Smlouvy, týkající se této odpovědnosti. Obchodník je povinen v takovém případě poskytnout Zpracovatelské bance veškeré informace, které Zpracovatelská banka požaduje v souladu se směrnicemi Karetních asociací k uzavření Smlouvy s Obchodníkem Obchodník je povinen jmenovat některého svého pracovníka jako kontaktní osobu pro řešení provozních otázek užívání Platební brány. Nebude-li jmenována jiná osoba, považuje se za kontaktní osobu osoba uvedená ve Smlouvě. PaySysEU i Obchodník se budou bezodkladně, prostřednictvím informačních služeb či jiným vhodným způsobem, informovat o veškerých případných budoucích změnách svých pracovníků pověřených vzájemnou komunikací a vyřizováním úkolů souvisejících s provozem Platební brány a plněním Smlouvy, a zejména o případných změnách jejich kontaktních údajů Obchodník se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o veškerých informacích, které tvoří obsah Smlouvy nebo které se na základě Smlouvy dozvěděl. Tato povinnost se vztahuje jak na informace týkající se PaySysEU a jeho smluvních partnerů, tak i na informace týkající se Zpracovatelské banky, a na informace týkající se Držitelů Platebních karet. Obchodník není oprávněn poskytnout tyto informace třetí osobě, s výjimkou případů, kdy se jedná o informace, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, nebo které jsou třetí osobě známé jinak než v důsledku porušení povinnosti Obchodníka dle tohoto článku Obchodník není oprávněn jakýmkoli způsobem ukládat informace z Platební karty, jako číslo Platební karty, datum expirace, CVV2, CVC2 nebo data z magnetického proužku. Obchodník není oprávněn jakýmkoli způsobem požadovat na Držitelích platebních karet informace o jejich Platebních kartách Obchodník souhlasí s tím, aby Partneři PaySysEU, poskytující Obchodníkem používané Platební metody, zařadili název Obchodníka a jeho Webových stránek na seznam svých smluvních partnerů, a to po dobu, po kterou bude Obchodník používat danou Platební metodu. 5. Zpracování plateb 5.1 Platební bránu je možno užívat výhradně ke zpracovávání Transakcí prováděných v E-shopu Obchodníka, a to za zboží či služby, které prostřednictvím svých Webových stránek nabízí. 5.2 V okamžiku, kdy Zákazník na stránkách Obchodníka potvrdí transakční formulář a zvolí Platební metodu prostřednictvím Platební brány, je automaticky přesměrován na příslušné stránky: v případě platby kartou na webové stránky Partnera Platební brány, který provádí autorizační a clearingové operace, v případě platby pomocí online převodu na stránky Partnera Platební brány,

10 tedy příslušné banky u ostatních způsobů plateb pak na webové stránky Partnera Platební brány, tedy příslušné instituce zpracovávající danou Platební metodu. 5.3 Pro dokončení platby by měl Zákazník potvrdit v E-shopu platební formulář příslušného Partnera Platební brány, dle pravidel stanovených tímto Partnerem. Platba nemůže být dokončena, pokud Zákazník při provádění této platby změní jakékoliv údaje na platebním formuláři. 5.4 Poukáže-li Zákazník peněžní prostředky ve prospěch Obchodníka prostřednictvím Platební brány a proběhnou-li řádně všechny operace požadované Partnery včetně pozitivní autorizace Partnerem, Transakce získá status dokončeno. Za autorizaci Transakce Zákazníkem ve smyslu 98 ZPS se považuje dokončení zadání příkazu k úhradě dle zvolené Platební metody. Za okamžik přijetí platebního příkazu se považuje přijetí příkazu bankou Zákazníka nebo Vydavatelem karty. Zákazník není oprávněn odvolat platební příkaz od okamžiku jeho přijetí jeho bankou nebo Vydavatelem karty. Obchodníkovi jsou peněžní prostředky dány k dispozici na jeho Platební účet od okamžiku, kdy se jejich status změní na dokončeno, o čemž je vždy Obchodník informován na Veškeré lhůty pro provádění platebních Transakcí dle ZPS jsou ze strany PaySysEU splněny okamžikem připsání peněžních prostředků na Platební účet. Obdržení pozitivní autorizační odpovědi od Partnera systému je podmínkou pro to, aby Transakce získala status dokončeno. Pokud na danou Transakci obdrží PaySysEU negativní autorizační odpověď, bude Obchodník o této skutečnosti informován a Transakce bude označena příslušným statusem udávajícím důvod jejího nedokončení. 5.5 Platby se statusem dokončeno přijaté prostřednictvím Platební brány ve prospěch Obchodníka jsou mu z Platebního účtu převedeny výhradně na bankovní účet uvedený Obchodníkem ve Smlouvě. 5.6 Jakékoliv změny bankovního účtu Obchodníka, na který jsou mu převáděny peněžité prostředky z Transakcí, jsou možné pouze ve formě uzavření písemného dodatku ke Smlouvě PaySysEU nebude z důvodu bezpečnosti brát zřetel na žádná jednostranná oznámení o změně bankovního účtu Obchodníka, bez ohledu na formu oznámení nebo osobu oznamovatele. 5.7 Obchodníkovi je stanoven nulový Autorizační limit pro Transakce plateb uskutečněných Platebními kartami v Platební bráně. 5.8 Obchodník je vázán výsledkem autentifikace a autorizace Transakce a zavazuje se jej respektovat. Není oprávněn přijímat platby Transakcí, které nebyly autorizovány a autentifikovány Vydavatelem karty. 5.9 Obchodník má možnost vrátit provedenou platbu (která má status dokončeno ) zpět Zákazníkovi. PaySysEU se zavazuje navrácení platby provést následující pracovní den po dni, kdy Obchodník zadal příkaz k navrácení, pouze však pod podmínkou, že zůstatek na Platebním účtu Obchodníka je kladný a výše kladného zůstatku přesahuje částku, která se má dle příkazu Obchodníka vrátit Zákazníkovi. PaySysEU neodpovídá za žádnou škodu ani jiné nároky Zákazníka, které mu vznikly tím, že PaySysEU nevrátil platbu pro nesplnění obou uvedených podmínek. Obchodník však nemá při navrácení provedené platby zpět Zákazníkovi nárok na vrácení Provize PaySysEU, Poplatku za příchozí transakci ani dalších peněžitých plnění Obchodníka sjednaných ve Smlouvě V případě, že Obchodník z jakéhokoli důvodu (zejména při odstoupení od kupní smlouvy dle 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku vrací Zákazníkovi platbu, uhrazenou Zákazníkem prostřednictvím Platební karty, je Obchodník povinen tuto platbu vrátit přes platební bránu nebo bezhotovostním převodem z bankovního účtu Obchodníka, uvedeného ve Smlouvě, výhradně kreditem na Platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za zboží anebo služby. PaySysEU není oprávněn vracet Obchodníkovi tyto platby v hotovosti, a to ani při osobním vrácení zboží na provozovně Obchodníka Obchodník má možnost vrátit i jen část z provedené platby (která má status dokončeno ) zpět Zákazníkovi. Ani v případě vrácení části z provedené platby nemá Obchodník nárok na vrácení

11 Provize či její poměrné části, Fixního poplatku či jeho poměrné části ani dalších peněžitých plnění Obchodníka sjednaných ve Smlouvě. 6. Poplatky 6.1 PaySysEU má nárok na úplatu za užívání Platební brány Provizi z každé Transakce provedené prostřednictvím Platební brány. Výše Provize je sjednávána v závislosti na obratu Obchodníka a průměrné výše Transakce za stanovené období, výše provize se může po dobu trvání Smlouvy měnit za podmínek, jak jsou sjednány ve Smlouvě. Vedle Provize vzniká PaySysEU též nárok na Poplatek z příchozí transakce z každé Transakce, jehož výše je rovněž sjednána ve Smlouvě. 6.2 PaySysEU vzniká nárok na Provizi a Poplatek za příchozí transakci okamžikem, kdy příslušná Transakce ve prospěch Obchodníka obdrží status dokončeno a PaySysEU je oprávněn částku odpovídající výši vzniklé Provize jednostranně strhnout z Platebního účtu Obchodníka, jakmile získá status dokončeno. 6.3 Uzavřením Smlouvy si strany sjednávají, že PaySysEU je oprávněn jednostranně strhnout peněžitou částku odpovídající výši Měsíčního poplatku, je-li ve Smlouvě stanoven, v okamžiku, kdy Obchodník v daný kalendářní měsíc realizoval alespoň jednu úspěšnou platební transakci přes platební bránu. Měsíční poplatek je účtován v následujícím měsíčním zúčtovacím období zpětně za předchozí zúčtovací období. 6.4 Uzavřením Smlouvy si strany sjednávají, že PaySysEU je oprávněn jednostranně strhnout peněžitou částku odpovídající výši Poplatku za převod peněžních prostředků, je-li ve Smlouvě stanoven, v okamžiku, kdy Obchodník na svůj jednorázový pokyn či automaticky dle nastavení v Administračním rozhraní požádal o převod vybraných peněžních prostředků na svůj bankovní účet, a to za každý takový uskutečněný převod. 6.5 Uzavřením Smlouvy si strany sjednávají, že PaySysEU je oprávněn jednostranně strhnout peněžitou částku dle 1. Přílohy VOP (Poplatku za refundaci), v okamžiku, kdy Obchodník na svůj pokyn požádal o vrácení vybraných peněžních prostředků z konkrétní Transakce zpět Zákazníkovi, a to za každou takovou uskutečněnou refundaci vybraných peněžních prostředků. 6.6 Uzavřením Smlouvy si strany sjednávají, že PaySysEU je oprávněn jednostranně strhnout peněžitou částku dle 1. Přílohy VOP (Poplatku za Chargeback), v okamžiku, kdy PaySysEU obdrží informaci o reklamaci z karetní asociace, a to za každou takovou uskutečněnou reklamaci peněžních prostředků. 6.7 PaySysEU si vyhrazuje právo v některých zdůvodněných případech požadovat vstupní jistinu (deposit) od Obchodníka. 7. Práva a povinnosti PaySysEU 7.1 PaySysEU se zavazuje poskytnout Obchodníkovi službu akceptace Transakcí prostřednictvím Platební brány, a za tímto účelem zajistit implementaci Platební brány na Webové stránky a zprostředkovat propojení Platební brány s Platformou Zpracovatelské banky nebo jiné partnerské banky. PaySysEU se zavazuje přijímat platby uhrazené prostřednictvím Platebních karet Zákazníků nebo jiných platebních metod, které PaySysEU poskytuje v rámci platební brány, ve prospěch Obchodníka na internetu, a tyto platby vyplácet Obchodníkovi způsobem uvedeným ve VOP. 7.2 PaySysEU se zavazuje zajistit prostřednictvím Zpracovatelské banky provedení autorizace Transakce, tedy ověření, zda je Platební karta v okamžiku Transakce platná, zda není blokovaná nebo zda se nenachází na seznamu Platebních karet určených k zadržení, a zda má Držitel karty na bankovním účtu dostatek peněžních prostředků k úhradě Transakce.

12 7.3 PaySysEU se zavazuje provádět zúčtování provedených Transakcí snížených o částku Provizí za provoz Platební brány na Platební účet PaySysEU, vedený pro Obchodníka v rámci Platební brány. 7.4 PaySysEU se zavazuje zasílat Obchodníkovi výpisy o zúčtovaných Transakcích. 7.5 PaySysEU se zavazuje oznámit Obchodníkovi rozhodnutí Zpracovatelské banky o oprávněnosti reklamace vznesené Držitelem Platební karty, Vydavatelem karty, Karetní asociací nebo Partnerem. 7.6 PaySysEU je oprávněn nevyplatit Obchodníkovi částku Transakce nebo si započíst své pohledávky plynoucí z neuhrazení peněžitých závazků Obchodníka vůči PaySysEU z konkrétní Transakce, vůči pohledávce Obchodníka na vyplacení částek Transakcí z Platebního účtu, v případě, že určitá platba proběhla za podmínek nesplňujících ustanovení dle Všeobecných obchodních podmínek, nebo v případě, že Držitel Platební karty, Vydavatel karty, Karetní asociace nebo Parner vznesou námitku vůči uvedené Transakci a Zpracovatelská banka nebo PaySysEU námitku shledají po předchozím projednání s Obchodníkem za oprávněnou, nebo v případě, že Obchodník poruší jakoukoli povinnost plynoucí z VOP a neuhradí řádně a včas své závazky vůči PaySysEU, případně je-li dáno podezření z jakéhokoliv jiného podvodného jednání Obchodníka. 7.7 PaySysEU je oprávněn odmítnout provedení platby v rámci Platební brány, popř. zamezit Obchodníkovi přístup k Platební bráně popř. do Administračního rozhraní, a to zejména v případě: Existuje-li důvodná hrozba ohrožení Platební brány počítačovými viry ze strany Webových stránek Obchodníka Nejsou-li v E-shopu zpřístupněny a zveřejněny informace dle VOP Dozví-li se o protiprávním charakteru zboží či služeb nabízených v E-shopu jakož i protiprávním obsahu samotných Webových stránek Obchodníka Dozví-li se o tom, že zboží či služby nabízené v E-shopu jakož i obsah Webových stránek je v rozporu se zásadami či povinnostmi upravenými ve Smlouvě, či těchto VOP. 7.8 PaySysEU je oprávněn neuzavřít s Obchodníkem Smlouvu v rozsahu týkajícím se akceptace Platebních karet v případě, že Zpracovatelská banka nebo Karetní asociace vznesou požadavek na vyloučení tohoto Obchodníka z poskytování služby akceptace Platebních karet. 7.9 V případě oprávněného znepřístupnění Platební brány nemá Obchodník nárok na vrácení již uhrazené Provize, Poplatku za příchozí transakci či jiných poplatků a úplat, ani jejich poměrných částí PaySysEU je povinen zajistit průběžnou údržbu Platební brány a hardware či software nutného pro řádný provoz Platební brány. V této souvislosti je PaySysEU oprávněn dočasně vyřadit příslušný server z provozu, popř. jeho provoz podstatným způsobem omezit (odstávka) PaySysEU odstávku oznamuje předem ve formě upozornění Obchodníka prostřednictvím e- mailové zprávy PaySysEU tak nezaručuje nepřetržitý nebo nepřerušený přístup do Administračního rozhraní ani nepřetržitou či nepřerušenou funkčnost Platební brány. PaySysEU je však povinen vyvinout úsilí, které je od něj možno spravedlivě požadovat, k tomu, aby zpracování plateb v rámci Platební brány proběhlo včas. 8. Ochrana osobních údajů 8.1 PaySysEU zpracovává a užívá kontaktních údajů Obchodníků výlučně za účelem komunikace s Obchodníkem, tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou zpřístupnění zaměstnancům PaySysEU, zpracovatelům, s nimiž má PaySysEU uzavřenou písemnou

13 smlouvu o zpracování osobních údajů, případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti dále u smluvních Partnerů, jejichž Platební metody PaySysEU nabízí, za účelem poskytnutí platební služby Obchodníkovi a osoby pověřené PaySysEU ke komunikaci a identifikaci Obchodníků. 8.2 S kopiemi všech získaných dokumentů je PaySysEU povinen zacházet jako s důvěrnými informacemi a uchovávat je pouze po dobu nezbytně nutnou dle AML zákona. 8.3 Osobní údaje Obchodníka zpracovává PaySysEU po dobu trvání Smlouvy. Obchodník se zpracováním osobních údajů souhlasí a je povinen zajistit souhlas jednajících, zastupujících nebo jiných kontaktních osob, které při registraci nebo ve Smlouvě uvedl. Obchodník bere na vědomí, že PaySysEU je při zařazení nových Platebních metod oprávněn za účelem řádného poskytnutí platebních služeb požadovat souhlas s předáním osobních údajů dalším Partnerům. Bez udělení tohoto souhlasu nemusí být poskytnutí platební služby těmito Platebními metodami možné. 8.4 PaySysEU zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů náležitými technicko-organizačními opatřeními tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim a jejich jakémukoliv zneužití. 8.5 PaySysEU mohou být Obchodníkem výjimečně a pouze jednorázově zpřístupněny osobní údaje Zákazníků, pouze však v případech řešení reklamací dle VOP, které PaySysEU zpracovává pouze po dobu vyřizování příslušné reklamace. Obchodník je povinen zajistit souhlas s poskytnutím osobních údajů Zákazníků PaySysEU. 8.6 Každý subjekt údajů má právo požádat PaySysEU o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů PaySysEU, pokud má za to, že PaySysEU zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se Smlouvou (je-li zároveň Obchodníkem) či právními předpisy. PaySysEU vyřídí žádost subjektu údajů způsobem uvedeným v VOP. 9. Reklamace a odpovědnosti za škodu 9.1 Řešení vad a reklamací vytčených Obchodníkem Reklamace týkající se služeb poskytovaných PaySysEU v Platební bráně oznamuje Obchodník elektronicky na ovou adresu: nebo běžnou poštou na adresu PaySysEU s.r.o., Rumunská 1/1780, Praha 2. V případě, že Pověřený pracovník ani jiná osoba Obchodníka telefonickou reklamaci nepřijme, zavazuje se Obchodník učinit reklamaci v písemné podobě jedním ze shora uvedených způsobů Součástí písemné reklamace je její odůvodnění, výčet subjektů zapojených do Transakce a detailní popis vzniklého problému včetně scanů popř. popisu obsahu případných chybových hlášení. V případě telefonických reklamací Obchodník je povinen poskytnout údaje, na které se jej Pověřený pracovník dotáže, popř. mu dodatečně zaslat dokumenty, scany či obsah chybových hlášení. PaySysEU není odpovědný za případná prodlení vzniklá v souvislosti s nedostatky reklamace (notifikace vad) Obchodník je povinen zajistit, aby reklamace Zákazníků týkající se Platební brány a Transakcí, byly zasílány pouze Obchodníkovi. Obchodník je zejména povinen informovat Zákazníky o postupech při stížnostech/reklamacích včetně uvedení svých kontaktních údajů. Obchodník je dále povinen nejprve prověřit každou stížnost svépomocí. V případě, že zjistí, že důvodem stížnosti není chyba Obchodníka, ale PaySysEU, Obchodník poté bude postupovat způsobem uvedeným shora v článku a VOP Veškeré spory mezi Obchodníkem a Zákazníky týkající se objednávek budou řešeny výhradně mezi nimi. PaySysEU za takové Transakce či spory nenese žádnou odpovědnost. To se netýká povinnosti PaySysEU uhradit bance částku rovnající se výši Transakce v

14 případě, že Zákazník oprávněně reklamoval Transakci ve smyslu čl VOP, a tomu odpovídajícího práva PaySysEU požadovat na Obchodníkovi regresní úhradu této částky způsobem dle čl VOP Veškeré reklamace budou PaySysEU posouzeny a zodpovězeny do 40 dnů od jejich podání. Pokud si však objasnění a vyřešení vyžaduje spolupráci s Partnerem, může být lhůta prodloužena o dobu nezbytnou k získání příslušných informací od Partnera. 9.2 Řešení reklamací Zákazníka v případě plateb Platební kartou nebo jinou platební metodou Zákazník má právo reklamovat Transakci provedenou prostřednictvím Platební brány přímo u banky, která mu vydala příslušnou Platební kartu, nebo u jiného poskytovatele platebních služeb, jehož Platební metodu PaySysEU nabízí. Zákazník může např. reklamovat, že neobdržel objednané zboží či službu popř. že je neobdržel bez vad nebo mu byla neoprávněně částka stržena z účtu dvakrát. Banka má v případě takové reklamace právo požadovat po PaySysEU informace a doklady k dané Transakci a má rovněž právo jednostranně si strhnout z bankovního účtu PaySysEU peněžité prostředky ve výši odpovídající Transakci včetně příslušných poplatků nebo provize, pokud jí PaySysEU neprokáže, že dodávka zboží popř. poskytnutí služeb bylo v souladu se smlouvou uzavřenou v E-shopu mezi Obchodníkem a Zákazníkem Vzhledem k povinnostem PaySysEU a právům Zákazníka a banky uvedeným shora v čl je Obchodník povinen poskytnout PaySysEU veškerou nezbytnou součinnost, zejména je povinen poskytnout PaySysEU veškeré relevantní informace o provedené Transakci, které se týkají reklamace Zákazníka a požadavku banky a dále je Obchodník povinen dodat PaySysEU, a to do 3 dnů od přijetí jeho požadavku, k příslušné Transakci zejména následující dokumenty: Daňový doklad vystavený Zákazníkovi, který bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména přesnou identifikaci Zákazníka Kopii potvrzení o odeslání zboží, nebo potvrzení o poskytnutí objednané služby popř. jiné obdobné dokumenty, kterými doloží, že poskytnutí zboží či služeb Obchodníkem bylo v souladu se smlouvou uzavřenou se Zákazníkem, včetně dokladů o poskytnutí zboží nebo služby Zákazníkovi Identifikační údaje Zákazníka, který objednal dodání zboží či poskytnutí služby, které jsou předmětem reklamace Obchodník je za účelem případného poskytnutí dokumentů požadovaných v souvislosti s vyřízením reklamace Zákazníka povinen uchovávat tyto dokumenty minimálně po dobu 24 měsíců od data zpracování objednávky Zákazníka. Obchodník je dále povinen zajistit, aby na základě dodávky zboží či služeb objednávaných prostřednictvím Webových stránek byly vystavovány dokumenty s náležitostmi uvedenými shora v čl Všeobecných obchodních podmínek Obchodník bere na vědomí, že banky popř. Vydavatelé karet stanoví pro objasnění Transakce a reklamace Zákazníka propadnou lhůtu v délce, která zpravidla nepřesahuje deset (10) dní. Nedodá-li Obchodník informace a dokumenty uvedené shora v čl ve lhůtě deset (10) dnů ode dne, kdy je k tomu písemně vyzván, má PaySysEU nárok jednostranně strhnout prostředky z Platebního účtu Obchodníka včetně provize, případných poplatků a sankcí nebo jiných plateb. PaySysEU je rovněž oprávněn jednostranně strhnout prostředky z Platebního účtu Obchodníka, vyjde-li i přes včasné dodání informací a dokumentů ze strany Obchodníka najevo, že reklamace Zákazníka byla oprávněná. PaySysEU je vždy povinen strhnutí peněžitých prostředků Obchodníkovi odůvodnit a doložit.

15 9.2.5 Strhne-li PaySysEU v souladu s čl peněžitou částku z Platebního účtu, nemá Obchodník nárok na vrácení Provize PaySysEU, Poplatku za příchozí transakce ani dalších peněžitých plnění Obchodníka sjednaných ve Smlouvě. Nebude-li na Platebním účtu Obchodníka dostatečné množství prostředků, vzniká PaySysEU nárok za Obchodníkem na úhradu peněžité částky odpovídající výši částky, kterou strhla z účtu PaySysEU banka (čl ). Pokud však byla reklamace Zákazníka oprávněná, ovšem příčina reklamace byla na straně banky z důvodu dvoj- nebo vícenásobného strhnutí prostředků z účtu Zákazníka (zapříčiněného chybou či omylem na straně banky), je PaySysEU oprávněn strhnout Obchodníkovi pouze částku odpovídající výši jeho bezdůvodnému obohacení. PaySysEU při vrácení takové platby nevzniká nárok na Provizi ani Poplatek za příchozí transakci Obchodníci, kteří jsou PaySysEU při uzavírání Smlouvy vyhodnoceni jako rizikový (s ohledem na předmět jejich činnosti, specifika nabízených výrobků a služeb, nebo zemi jejich sídla, případně sídla jejich vlastníků), je PaySysEU oprávněn ve Smlouvě sjednat, aby na svém Platebním účtu udržovali po určitou dobu užívání Platební brány, nejvýše však po dobu 6 měsíců ode dne aktivace Platební brány tomuto Obchodníkovi, depozit v PaySysEU stanovené procentní výši z celkového objemu Transakcí, provedených a zaúčtovaných PaySysEU ve prospěch Obchodníka ode dne aktivace Platební brány. PaySysEU je oprávněn použít depozit ke krytí případů, kdy je oprávněn strhnout peněžní částku dle čl Podmínky použití depozitu a jeho vyplacení Obchodníkovi jsou dohodnuty ve Smlouvě Obchodník i Zákazník jsou oprávněni se v případě sporů s PaySysEU obrátit na dozorující orgán dle čl Všeobecných obchodních podmínek tedy na Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ Obchodník a PaySysEU se zavazují, že vyvinou maximální úsilí, aby případné spory týkající se plnění dle předmětu Smlouvy a těchto VOP byly řešeny mimosoudní cestou. Pro mimosoudní řešení sporů v souladu s 1 písm. a) a b) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb a Obchodníkovi platebních služeb při poskytování platebních služeb. Kancelář finančního arbitra, Legerova 69, Praha 1, informace na Odpovědnost za vady a za škodu Obchodník odpovídá PaySysEU za škodu, která mu vznikne v souvislosti s porušením Smlouvy, uzavřené mezi ním a Zákazníkem. Dále Obchodník odpovídá PaySysEU za škodu, která mu vznikne v souvislosti s porušením Smlouvy a těchto VOP, zejména v souvislosti s porušením povinnosti Identifikace dle těchto VOP, povinnosti zabezpečení svých Webových stránek, nebo povinnosti nezvýhodňovat některou z aktivovaných Platebních metod před metodou jinou. Obchodník odpovídá PaySysEU rovněž za škodu, která mu vznikne v souvislosti s uplatněním sankcí ze strany Partnerů nebo třetích osob (Karetních asociací), a která byla způsobena nedodržením podmínek dle Smlouvy a těchto VOP Obchodníkem PaySysEU odpovídá Obchodníkovi zejména za dodržení lhůt k poskytnutí peněžních prostředků, které jsou předmětem Transakce, k dispozici Obchodníkovi dle čl VOP, a za nesprávně provedené nebo neautorizované Transakce ve smyslu 115 ZPS PaySysEU odpovídá za škodu způsobenou jeho zaviněným porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo z VOP. PaySysEU však neodpovídá za škodu způsobenou třetí osobou či Partnerem PaySysEU nenese žádnou zodpovědnost za zpoždění převodu prostředků na bankovní účet Obchodníka z důvodů, které vznikly po provedení platebního příkazu, nebo za

Pravidla. využívání platebního systému PayU pro účely úhrad cen zboží v rámci Heureka.cz

Pravidla. využívání platebního systému PayU pro účely úhrad cen zboží v rámci Heureka.cz Pravidla využívání platebního systému PayU pro účely úhrad cen zboží v rámci Heureka.cz společnosti PayU S.A. daňové číslo: 779-23-08-495, se sídlem Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, Polsko, kancelář v ČR

Více

!PayU Czech Republic, s.r.o. T: 800 227 228 Karolinská 650/1- Danube House E: obchod@payu.cz 186 00, Praha 8 - Karlín W: www.payu.cz!

!PayU Czech Republic, s.r.o. T: 800 227 228 Karolinská 650/1- Danube House E: obchod@payu.cz 186 00, Praha 8 - Karlín W: www.payu.cz! ! Pravidla využívání platebního systému PayU pro účely úhrad cen zboží v rámci Heureka.cz společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti Aukro s.r.o. se sídlem Zlín, náměstí T. G. Masaryka 1280, PSČ 76001 IČ 27684555 zapsané v obchodním rejstříku

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU. provozovatele - společnosti

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU. provozovatele - společnosti Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Podmínky pro úhradu Doběrečného Platební kartou pro Odesílatele

Podmínky pro úhradu Doběrečného Platební kartou pro Odesílatele Podmínky pro úhradu Doběrečného Platební kartou pro Odesílatele 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Podmínky pro úhradu Doběrečného Platební kartou (dále jen Podmínky platby kartou ) jsou přílohou Obchodních podmínek

Více

Ondřej Rutkowski. Tuhaň 39, Kly IČ : , DIČ : CZ

Ondřej Rutkowski. Tuhaň 39, Kly IČ : , DIČ : CZ Ondřej Rutkowski Tuhaň 39, 277 41 Kly IČ : 71122559, DIČ : CZ7503123441 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese paraznavijaku.cz/sk 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému Fin Communication System provozovatele - společnosti

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému Fin Communication System provozovatele - společnosti Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému Fin Communication System provozovatele - společnosti Fin Communication s.r.o. se sídlem Spálená 108/51, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ 03804330

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK obchodní společnosti Ants&Bees s.r.o. IČO: 05039509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, Spisová značka: C 93240 vedená u Krajského soudu

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky 1) Rozsah platnosti 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti nded e.k. (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky.

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky. Obchodní podmínky pro zajištění vydávání a používání platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY. Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY. Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky Úvodní ustanovení 1. Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Vlasy.cz umístěného

Více

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel: Objednatel: Název: 4ISP s.r.o. Název: Adresa: Purkyňova 1805

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více