Obsah: 1. Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Charakteristika školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy: Loučovice 231 Zřizovatel školy: Obecní úřad Loučovice Ředitel školy: Zdeněk Vrba 12. července Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Vzdělávací koncepce, přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy,jejich kvalifikaci,praxi a odborné způsobilosti 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí,výsledek ukončení školního vzdělání 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o mimoškolních aktivitách 7. Kontrolní a hospitační činnost 8. Stížnosti - počet a výsledek řešení 9. Vzdělávání pedagogů 10. Předpoklady dalšího rozvoje Přílohy: Čerpání FKSP ve šk. roce 2003/2004 Nepřítomnost v zaměstnání Rozpis mzdových prostředků na rok 2004 Rozpočet na rok 2004 daný zřizovatelem a jeho čerpání Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací Výkaz zisku a ztráty Seznam dojíždějících žáků a změny v počtu žáků v průběhu školního roku 2003/ Charakteristika školy

2 Základní škola Loučovice je plně organizovanou školou s devíti postup -nými ročníky. Součástí školy je rovněž školní družina, Mateřská škola a Školní jídelna. Zřizovatelem školy je obec Loučovice a příslušným odborem školství je Odbor školství,mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. ZŠ Loučovice je právnickou osobou zřízenou jako příspěvková organizace s identifikačním číslem (IČO) Zdrojem financování jsou MŠMT ČR- Odbor školství,mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích,OÚ Loučovice, vlastní hospodářská činnost a sponzorské dary. Škola má zřízen běžný účet u ČS Vyšší Brod,na kterém jsou vedeny i prostředky VHČ, účet FKSP u ČSOB Č. Krumlov. ZŠ Loučovice tvoří tyto fondy: fond rozvoje investičního majetku, fond odměn, rezervní fond Škola je zařazena do sítě škol ŠÚ Č.Krumlov č. j. 66/96 ze dne Od bylo MŠMT č.j /03-21změněno zařazení do sítě škol. Od tohoto data jsou novými součástmi školy Školní jídelna a Mateřská škola. Škola v tomto školním roce vyučovala v ročníku a ročníku podle programu Obecná škola č. j V a ročníku škola vyučovala podle programu Základní škola č. j. 1687/96-2. Zázemí školy: budova školy a tělocvična jsou umístěny v blízkosti lesa uprostřed zeleně,stranou silničního i jiného ruchu.v budově školy je dostatečné množství prostor jak pro kmenové učebny jednotlivých tříd,tak pro odborné učebny (Fyzikachemie, učebna Hv, učebna informatiky, dílny, biologie, kreslírna, školní knihovna a učebna jazyků. Pro školní družinu a kuchyňku jsou školou využívány prostory v budově MŠ Loučovice.V této budově je rovněž umístěna školní jídelna. V tomto školním roce se podařilo odstranit dlouhotrvající problém. Škola dlouho postrádala školní hřiště v blízkosti školy. ZŠ byl připraven projekt hřiště pro veřejnost, které by se mělo skládat z víceúčelového hřiště s umělým povrchem, běžeckou dráhou a doskočištěm a z hřiště na malou kopanou s umělým povrchem. ZŠ též připravila projekty pro žádosti o dotace od MŠMT a z programu Phare. Tyto projekty byly zastupitelstvem obce schváleny a podány. Na financování hřiště se podílela

3 kromě obce také naše škola.nepodařilo se však finančně pokrýt celý projekt. Ten byl proto rozdělen do dvou částí bylo slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které bylo vybudováno za dva měsíce. Toto hřiště umožňuje trénink míčových her, sprintů a skoku do dálky. Celkové náklady dosáhly Kč. Škola se na financování podílela částkou Kč. V letošním roce jsme připravili projekty a žádosti o dotace od Phare, MŠMT a Krajského úřadu Jihočeského kraje. Výstavbu druhé etapy tak máme z větší části finančně zajištěnu a v příštím školním roce by mělo být hřiště dokončeno. Škola má dostatek vedlejších prostor (kabinety, sklady atd.) Vybavení pomůckami je na dobré úrovni a je neustále doplňováno novými moderními pomůckami. V průběhu roku jsme se zaměřili na další zkvalitnění vybavení jednotlivých učeben především novou audiovizuální technikou.. Vybavení učebnicemi je na velmi dobré úrovni. Jejich evidence je vedena pomocí čárkových kódů. Ze zjištěného stavu vychází škola při doplňování učebnicového fondu dle aktuálních potřeb. V rámci projektu Indoš byla nově vybavena učebna informatiky. V učebně je 10 pracovišť pro žáky a server pro správce sítě. Kromě vyučování PVP informatika je učebna využívána i v dalších předmětech. Žákům je umožněn přístup do učebny a využití internetu tři odpoledne v týdnu. Snažili jsme se i o vylepšení vzhledu a vybavení učeben a dalších prostor. V souladu s hygienickými předpisy byly na WC nainstalovány bojlery a na WC tak zavedena teplá voda. V průběhu prázdnin byly vymalovány zbylé třídy včetně soklů. V tělocvičně byl y zrušeny nevyužité sklady a vybudována nová ubytovna s kapacitou 5 lůžek, s kychyňkou,wc a koupelnou. Ubytovna tak může být případně využita jako byt pro učitele. Pitný režim je zajištěn nápojovým automatem na teplé i studené nápoje. Žáci si tak mohou vybrat z 8 druhů teplých a dvou druhů studených nápojů. Automat škola provozuje na živnostenský list v rámci vedlejší hospodářské činnosti. V zhledem k přechodu na program Základní škola jsme začali postupně budovat nový pozemek. Původní pozemek, který byl před dvaceti lety vystavěn za základní školou a poté pronajat, se nedá zrekonstruovat. Byl totiž chybně založen. Na kamenný podklad byla navezena více než metrová vrstva kůry a na ní slabá vrstva zeminy. Takto založený pozemek

4 neudrží vlhkost. Navezená kůra se po létech slehla a došlo i půlmetrovým poklesům. To vedlo i ke zborcení oplocení. Náklady na rekonstrukci tohoto pozemku by byly neúměrně vysoké. Proto jsme v areálu zahrady mateřské školy začali postupně budovat nový pozemek. Využili jsme stávající oplocení, postavili nový skleník a pozemek nechali zavést novou ornicí, která nám byla poskytnuta zdarma.od nového školního roku tak bude tento pozemek plně využitelný. 2. Vzdělávací koncepce, přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Škola vyučuje v pátém ročníku podle programu Obecná škola č. j V ostatních ročnících pak škola vyučovala podle programu Základní škola č. j. 1687/96-2. Škola je zařazena do sítě škol ŠÚ Č.Krumlov č. j. 66/96 ze dne se změnou zařazení od MŠMT č. j /03-21 Ve školním roce 2003/2004 nabídla škola ve shodě s učebním plánem kromě povinných předmětů i čtyři předměty povinně volitelné a sice anglický jazyk, sportovní a pohybové aktivity, výtvarné projekty a základy práce s počítačem.nabídka byla dále rozšířena o nepovinný předmět náboženství.při nabídce povinně volitelných předmětů škola vycházela jak ze předem zjištěného zájmu žáků tak z kapacitních možností počtu otevřených oddělení. Třídy byly děleny v nutných případech Ve tř. a 9.tř. byly děleny třídy na hodiny cizího jazyka z důvodu vyššího počtu žáků. Na druhém stupni byly třídy rozděleny na hodiny pracovních činností a tělesné výchovy na skupiny dívek a chlapců.. Toto dělení bylo částečně kompenzováno spojením skupin chlapců a dívek obou tříd v osmém ročníku. Ve školním roce 2003/2004 bylo registrovány celkem 4 děti s vývojovými poruchami. Logopedii zajišťovala p. uč. Zadáková V logopedických kroužcích pracovala s 10 dětmi formou individuální logopedické péče a kolektivních logopedických cvičení Plavecký výcvik se uskutečnil od do , zúčastnili se ho žáci 3. a 4 tř. Plavecký výcvik probíhal v bazénu BODY LINE s.r.o. Č. Krumlov v celkovém počtu

5 deseti lekcí. Pro příští školní rok počítáme s využitím plaveckého bazénu v areálu Marina Lipno nad Vltavou Lyžařský výcvik žáků 7.tř. se uskutečnil v lyžařském areálu Kramolín. Lyžařský výcvik na základě smlouvy metodicky i organizačně zajišťovala firma OUTDOOR TRAINING. Oblast protidrogové prevence a prevence kriminality zajišťuje na škole protidrogový preventista p. uč. Jankovcová.Tento program byl součástí učebního plánu rodinné a občanské výchovy a zasahoval i do výuky dalších předmětů. Údaje o školní družině: k přihlášeno 37 žáků k přihlášeno 37 žáků k přihlášeno 30 žáků Průměrně přihlášeno 33 žáků Do školní družiny bylo umožněno chodit i žákům vyšších ročníků dojíždějícím z Přední Výtoně a přilehlých osad.vzhledem k rozvrhu nepřevýšil počet žáků, kteří byli ve družině ve stejný čas povolených 25 a nebylo tak nutno otevírat 2. oddělení. Údaje o Mateřské škole: Mateřská škola v Loučovicích má v současné době 2 třídy.v 1.oddělení je zapsáno 28 dětí ve věku 3-5 let.ve 2.oddělení je zapsáno 28 ve věku 5-7 let. V 1.oddělení pracují 2 pedagogické pracovnice. V druhém oddělení pak jedna pracovnice na celý úvazek a dvě na částečný úvazek Údaje o školní jídelně : Od 1.září 2004 bylo ve školní jídelně vydáno 6559 obědů a svačinek pro děti z MŠ, obědů pro žáky ZŠ, 3316 obědů pro žáky ZvŠ, 6891 obědů pro zaměstnance ZŠ a 8379 obědů pro cizí strávníky. Naše jídelna také začala prodávat nevyzvednuté obědy ( obědy žáků, kteří na oběd nepřišli ) za které vybrala 4390 Kč. Tyto peníze jsou znovu použity na nákup potravin.

6 Snahou školní jídelny je neustálé zkvalitňování a zvyšování pestrosti jídelníčku. Vždyť výživa je velmi důležitým faktorem ovlivňující zdraví člověka. Strava ve ŠJ pokrývá významné procento celodenní stravy. Proto se i my snažíme při sestavování jídelníčku řídit těmito skutečnostmi. Strávníci dostávají na talíř drůbež, ryby, hovězí a vepřové maso v mnoha různých úpravách, doplněné zeleninovými saláty, ovocem, jogurty, ochucenými tvarohy, kompoty, pudinky, přesnídávkami a moučníky. Také luštěniny a zeleninová jídla si každý měsíc najdou v nabídce své místo. Nejméně dvakrát týdně je možnost výběru ze dvou druhů nápojů ( z toho jeden mléčný). Vedení školy se neustále snaží o zlepšení podmínek pro přípravu obědů všech strávníků, o čemž svědčí zakoupení nového konvektomatu, díky kterému se zvýšila kapacita a kvalita vařených obědů. Dokladem této skutečnosti je nárůst cizích strávníků na součastný počet 60. Dalším důležitým mezníkem v chodu školní jídelny bude již připravovaná rekonstrukce celé školní jídelny, která je plánovaná na léto Zvláštní podmínky: posunutý začátek vyučování na 8,15 hod.,zkrácení odpolední přestávky na 50 min., hlavní dopolední přestávky na 15 min a odpoledních přestávek na 5 min. (povoleno MŠMT ČR č.j /03-22) Zajištění bezpečnosti práce: v přípravném týdnu uskutečněno školení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. Noví zaměstnanci školeni při nástupu. Na začátku školního roku bylo provedeno poučení žáků o bezpečnosti a seznámení s vnitřním řádem školy. V průběhu školního roku byli dle potřeby žáci vždy poučeni o bezpečnosti a chování v jednotlivých předmětech (např. Tv, Fy,Ch atd.), na vycházkách, výletech a dalších akcích. Pravidelně byly prováděny požadované revize a zjištěné závady odstraněny. Měsíčně prováděna protipožární kontrola. Pravidelně byla prováděna kontrola dozorů, uzamykání šaten atd byla provedena roční celková prověrka BOZP a PO a zjištěné závady byly odstraněny. Personální zajištění BOZP a PO: bezpečnostní technik - p.josef Kocourek

7 požární preventista - p.petr Číž první pomoc - p. Jitka Zadáková Školní úrazy: Evidováno ZŠ - 14, MŠ - 2 Zaregistrováno ZŠ - 6, MŠ - 0 Mimoškolní úrazy ZŠ - 5, MŠ - 0 Revize: Elektroinstalace: Hasicí přístroje Požární vodovod: Tělocvična: Spolupráce s rodiči: v průběhu roku byly uskutečněny čtyři třídní schůzky s informací o prospěchu a chování žáků. Rodiče měli možnost se informovat o prospěchu a chování žáků i na konzultačních odpoledních, která se konala vždy první pondělí v měsíci. V případě potřeby byli rodiče zváni do školy ke konzultacím, případně na jednání výchovné komise.v tomto školním roce výchovná komise zasedala celkem třikrát.jednou jsme využili i možnosti spolupráce s přestupkovou komisí OÚ Loučovice. Rodiče spolupracovali se školou při přípravě školních výletů i při jejich realizaci. Péče o zaostávající žáky: na prvním stupni ve většině tříd formou doučovacích kroužků. Třídní učitelé 1. stupně v případě potřeby i individuálním doučováním. Na druhém stupni doučování v Ma, Čj, AJ a Nj. I zde někteří vyučující volili formu individuálních konzultací a doučování zaostávajících žáků, nebo žáků po delší absenci. Péče o nadané žáky: metodická pomoc v přípravě na soutěže, olympiády a přijímací zkoušky na SŠ, zadávání náročnějších individuálních úkolů, zapojení do mimoškolních aktivit.

8 Činnost výchovného poradce: Účast s vycházejícími žáky na výstavě SŠ a SOU v Českých Budějovicích. Účast s vycházejícími žáky na dnech otevřených dveří SŠ a SOU. Návštěva ÚP v Českém Krumlově se žáky 8. třídy Při řešení výchovných problémů škola dále spolupracovala s preventivním a krizovým centrem pro děti a mládež Spirála a odd. péče o rodinu a děti OÚ Č. Krumlov. 3.Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti. Oproti minulému školnímu roku došlo k některým změnám ve složení pedagogického sboru i u správních zaměstnanců. Změna v počtu žáků, ale především v jejich rozložení v ročnících po opravných zkouškách, nás vedla ke spojení tříd ve dvou ročnících. Počet pedagogických pracovníků tak musel být snížen o dvě vyučující. Pedagogičtí pracovníci ZŠ Jméno Vzdělání Aprobace Délka praxe Funkce Od-do p. Vrba Z. VŠ - ped. fak. Ma-Bi 22. r. ŘŠ p. Frantál F. VŠ - ped. fak. Fy-ZT 19. r. ZŘŠ p.jelenová M. VŠ - ped. fak. Nš 39.r. Učitelka p. Hanáková I. VŠ - ped. fak. 1. st. 3.r. Učitelka p. Hanák T. VŠ - ped. fak. 1. st. 3.r. Učitel p. Straková H. VŠ - ped. fak. Nš 18. r. Učitelka p. Zadáková J. SpgŠ r. Učitelka p. Koriťáková M. SpgŠ r. Učitelka p. Smolková I.. VŠ - ped. fak. ČJ- Aj 13. r. Učitelka p. Kocourek J. VŠ - ped. fak. Bi-Tv 37. r. Učitel p. Jankovcová K. VŠ - ped. fak. Bi- Pv 32. r. Učitelka p. Hrbáčková E. VŠ - ped. fak. Rj- Vv 22. r. Učitelka p. Krejčová B. VŠ - ped. fak. Čj- Dě 36. r. Učitelka p. Čábelová A. VŠ - ped. fak. Ma- Vv 29. r. Učitelka p. Bigasová P. SpgŠ r. vych. ŠD p. Prášková J. VŠ - ped. fak. Ma-Ch penze Učitelka Pedagogičtí pracovníci MŠ Jméno Vzdělání Délka Funkce

9 praxe p.hošková J. SpgŠ 32. r. Učitelka MŠ p.jandová J. SpgŠ 39.r. Učitelka MŠ p.olexová M. SpgŠ 40. r. Učitelka MŠ p.švihálková I. SpgŠ 24. r. Učitelka MŠ Externí učitelé Jméno Vzdělání Aprobace Délka praxe Daněk J. VŠ - ped. fak. --- penze Flígr M. VŠ --- Svatoš R. SŠ --- 1r. Funkce uč.nábož. výchovy informatika a správce sítě Od-do informatika a správce 2004 sítě Správní zaměstnanci Jméno Vzdělání Délka praxe Funkce Číž P. SOU, strojní Školník,údržbář Čížová A. Základní vzdělání Uklizečka Ginzelová R. st. Základní vzdělání Uklizečka Ginzelová R. ml. SOUtextilní Uklizečka Podrová J. Základní vzdělání Uklizečka Formánková L. SEŠ Ekonomka p.hacklová M. SZP Vedoucí ŠJ p.miczanová M. SOU- kuchařka Kuchařka p.knoslová SOU- kuchařka Kuchařka p.plzová K. Základní vzdělání Pomocná kuchařka p.kraskopfová I. SOU- kuchař- číšník Pomocná kuchařka p.sýkorová A. Základní vzdělání Uklizečka p.šubová E. Základní vzdělání Uklizečka 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí,výsledek ukončení školního vzdělání K zápisu do školního ročníku se dostavilo 27 dětí. Jedno dítě pak k dodatečnému zápisu. Rodiče požádali o odklad školní docházky ve třech případech. Žádostem bylo rozhodnutím ŘŠ vyhověno. Ročníku proto bylo zatím přijato 25 žáků. Rozhodnutím ředitele školy o zařazení žáka do 1.třídy Byli do 1.třídy ZŠ Loučovice pro školní rok 2004/2005 zařazeni tito žáci :

10 Přehled o zápisu do prvního ročníku 1. Baková Lenka,Loučovice Baková Simona, Loučovice Bejdák Richard, Loučovice Hamburgová Kristýna, Loučovice Janiová Magdaléna, Loučovice Jiroušková Šárka, Loučovice Macháček Lukáš, Loučovice Majerik Jakub, Loučovice Maršnerová Denisa, Loučovice Nováková Veronika, Loučovice Oppová Pavlína, Loučovice Pařílková Tereza, Loučovice Paulová Ludmila, Loučovice Poláková Alexandra, Loučovice Procházka Lukáš, Loučovice Pytlíčková Viktorie, Loučovice Rakušan Jiří, Loučovice Skipalová Martina, Loučovice Šeda Vít, Loučovice Šejvl Alexej, Loučovice Švajko Patrik, Loučovice Turková Aneta, Loučovice Ruczová Alena, Loučovice Součková Petra, Loučovice Gáborová Margita, Horní Dvořiště 76 Odklady: Ředitel školy povolil 3 odklady nástupu povinné školní docházky Flaška Jiří, Loučovice 274 Sabo Miroslav, Loučovice 155 Kotlárová Kristýnka, Loučovice 158 Umístění žáků vycházejících z 9. a 7 tř. a žáků odcházejících na víceleté gymnázium. 9. tř. 8.tř. 7.tř. Celkem vycházejících žáků G SOŠ SOU SOU šestileté gymnázium Po 1.kole Po 2. kole Po 3. kole Celkem

11 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o mimoškolních aktivitách: Sportovní soutěže: 43. ročník atletické olympiády: 1. stupeň místo v okresním kole Jakub Beran 1. místo v hodu míčkem ml. žáci Tomáš Čižmar 1. místo ve skoku dalekém starší žáci Tomáš Čižmar 2. místo v běhu na 60 m starší žáci Martin Švihálek 3. místo v běhu na 1500 m Pohár rozhlasu v atletice: Starší žáci 2. místo Mladší žáci 6. místo Mladší žákyně 9. místo starší žákyně 13. místo Okrskové kolo v malé kopané st. žáci: 1. místo v okrskovém kole Okresní kolo v malé kopané st. žáci: 5. místo v okresním kole Pohár Coca-cola cup v kopané: Postup do finále oblastního kola (celkově 5. kolo) Stolní tenis okresní kolo: mladší žákyně 5. místo

12 starší žákyně 4. místo mladší žáci 5. místo starší žáci 1.místo Stolní tenis krajské kolo: starší žáci 4.místo Pěvecké soutěže: Regionální přehlídka Dětská Porta: Duo 2. místo Jihočeský zvonek - okr. kolo: 1. místo Kulichová Lucie - sólo 2. místo Kalátová Štěpánka - sólo Soutěž hlídek Mladých zdravotníků: 2. místo družstvo 1.stupně 3. místo družstvo 2.stupně Vědomostní soutěže a olympiády: Okr. olympiáda v Nj: Lucie Kulichová - účast v okresním kole Okr. kolo matematické olympiády: René Gondek místo Pythagoriáda René Gondek místo Michal Podr 17. místo

13 Okr. olympiáda v ČJ: Kateřina Zadáková - 9. místo Okresní kolo dějepisné olympiády: Lucie Kusová 14. místo Mical Černocký místo Dopravní soutěž: 1. kategorie roč místo 2. kategorie roč místo Výtvarná soutěž - Požární ochrana očima dětí 1. kategorie - Lucie Gerhartová - 3. místo 3. kategorie - Petr Jung - 2. místo Kulturní akce: Divadelní představení: Povídání z Hejšoviny (divadlo Okýnko) pro tř Vánoční hra o narození Ježíše - divadelní představení pro celou školu Pohádka "O Budulínkovi" - divadelní představení pro 1.tř. Pohádka O selce lakomce - divadelní představení pro 1. stupeň Taneční zeměpis - představení pro tř. Činnost školní knihovny. Činnost školní knihovny. Školní knihovna byla otevřena pro výpůjčky vždy v pondělí od 8 do 13 hodin. Počet výpůjček ve školním roce 2003/2004

14 Učitelská knihovna: učitelé 24 svazků žáci 85 svazků Žákovská knihovna: učitelé 166 svazků žáci 792 svazků Celkem vypůjčeno: 1067 svazků Knihy jsou půjčovány i ke studiu v knihovně - zejména slovníky, encyklopedie atd. Tato možnost je vyžívána zejména žáky 2. st. Činnost školní družiny: Literární činnost: - nácvik vystoupení na Vánoční akademii (básně a dramatizace pohádky Červená Karkulka F. Hrubína a písní Purpura a Sokol s doprovodem klavíru a kytary) - Mikulášská besídka spojená s nadílkou - návštěva knihovny v DK Loučovice, seznámení s knihami nejznámějších českých a světových autorů pro děti, nácvik básní, dramatizace, jazykolamy, hlavolamy, křížovky. Výtvarná činnost: ve školní družině se pod vedení p. uč. Bigasové žáci seznamují s novými a netradičními výtvarnými technikami - vosková batika na plátně, vitrážové malování, výroba gelových svíček, výroba svíček ze včelího vosku zdobených modrotiskem, zdobení květináčů ubrouskovou metodou, výroba svíček z parafínu a zdobení skleniček technikou windowcolor, malování kamenů, výroba ručního papíru o jeho zdobení tuží, savová technika zdobení triček doplněná textilní konturou, sypaná a vyvazovaná batika, zdobení kraslic, výroba šperků z rychletvrdnoucí hmoty, plastické obrázky z ubrousků a zdobení rámečků krakelovací technikou, zdobení svícnů nalepovacími konturami, sypané obrázky barevným pískem atd. Pracovní výchova: - sběr léčivých rostlin, práce na zahradě u školní družiny. - práce s různými druhy papíru (vlnitá lepenka, balící papír, textilní papír ) Sportovní činnost a pohybová výchova: - využití všech vhodných míst v okolí k vycházkám a hrám(,hřiště, park, okolní lesy atd.) -

15 -míčové hry, vybíjená, hry se švihadly, cvičení s hudebním doprovodem, - hry v přírodě( sáňkování a bobování,hry se sněhem, pohybové hry atd.) - 1x měsíčně návštěva bazénu Marina Lipno Hudební výchova: - nácvik písní, písničkové soutěže, koledy, hra na nástroje, cvičení s hudbou. Dopravní výchova: - opakování dopravních předpisů při procházkách obcí,zdůraznění některých dopravních situací se kterými se děti v obci mohou setkat, bezpečnost při jízdě na kole, koloběžce, kolečkových bruslích atd. Rozumová výchova: - základy první pomoci a zdravovědy - volné hry- využití společenských her, hry se stavebnicemi, hry v přírodě - poznávání života v přírodě, seznámení se známými druhy rostlin, ochrana přírody atd. Informatika: -využití nové učebny počítačů (seznámení mladších dětí s počítačovou technikou a starších dětí s novými vyučovacími programy) Školní výlet: -ve dnech června výlet společně s pátou třídou -ubytování v Hnačově, návštěva zámku Hluboká, Švihov, hradu Rabí, katakomb a barokní lékárny v Klatovech, Jezerní a Chalupské slatě na Kvildě Činnost výtvarného kroužku (2. stupeň): -pod vedením paní učitelky Bigasové se žákyně seznámily s řadou nových výtvarných technik -např.: kresba tuží na plátno, výroba gelových a voskových svíček, savování a batikování triček, ubrouskové plastické obrázky a rámečky zdobené krakelovací technikou, šablonování a malování na hedvábí (vitráže a hedvábné šály), dárkové krabičky s lepenky, twist art - aranžování květináčů květinami z kroucených provázků, zdobení velikonočních kraslic - mramorování, ubrousková technika, vrtání, včelí vosk, zdobení skleniček nalepovacími konturami a vitrážovými barvami, pečení žloutkových věnečků, výzdoba prostorů školy a školní jídelny atd. -ve dnech prosince uspořádaly žákyně výstavu v domě kultury spojenou s prodejem svých výrobků

16 Činnost Mateřské školy: V MŠ jsou děti rozděleny dle věku do dvou oddělení. V 1.oddělení si paní učitelky ve třídě, kterou se nazývají "Sluníčková" vytvořily program výchovné práce na celý školní rok. Sluníčko provází děti po celý školní rok. Na každý měsíc si vytvořily 2 téma. Září: Jak sluníčko přišlo do školky. Sluníčko ve školce. Říjen: Sluníčko a zázračná hůlka. Jak sluníčko hlídalo dvůr. Listopad: Co vidělo sluníčko a drak. Sluníčko vypráví Kaštánkovu pohádku. Prosinec: Sluníčko a zimní královna. Jak sluníčko létalo. Leden Jak sluníčko rozdávalo dárky. Sluníčko stůně. Únor: Sluníčko a sněhový skřítek. Sluníčko na karnevalu. Březen: Sluníčko v pohádce. Sluníčko a modrý medvídek. Duben: Sluníčko a mláďata. Jak sluníčko koledovalo. Květen: Sluníčko u maminky. Sluníčko a duha. Červen: Sluníčko na výletě. Sluníčko na rybníce. Červenec: Sluníčko a letní činnosti. Ve 2.oddělení pracují paní učitelky také podle svého vlastního třídního programu. Jejich třída je "Pohádková". Téma na celý měsíc mají rozvržený následovně. Září: Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort. Říjen: Máša a medvěd. Listopad: Perníková chaloupka. Prosinec: Čert a Káča. Leden: O dvanácti měsíčkách. Únor: Tři medvědi. Březen: O veliké řepě. Duben: O slepičce a kohoutkovi. Květen: Příběhy pejska a kočičky. Červen: Červená Karkulka. Červenec: Pohádky. V jednotlivých dnech dětí splňují okruhy,které jsou dané rámcovým programem v mateřské škole.jsou to tyto okruhy: Dítě a jeho tělo. Dítě a jeho psychika.

17 Dítě a ten druhý. Dítě a společnost. Dítě a svět. Snažíme se, aby činnosti pro děti byly zajímavé, aby si to co se v mateřské škole prožijí uchovaly v paměti a měly na mateřskou školu příjemné vzpomínky. Veškeré výchovné činnosti se v řízené činnosti prolínají.po stránce výtvarné se děti učí poznávat různé materiály.seznamují se s papírem - mačkají, vytrhávají,nalepují,stříhají.dále se učí zacházet s pastelkou - kreslí,vybarvují. Učí se různé techniky např.barvení vajíček voskem, kreslení na kámen. Seznamují se s modelínou, rozvíjí si jemnou motoriku.v dalších činnostech přiřazují, třídí, řadí, počítají do 6.Umožňujeme dětem se rozvíjet po stránce rytmu,zpěvu, seznamují se s dětskými nástroji, flétnou.vytváříme podněty k rozvoji myšlení - děti určují písmena na začátku slova, opakují si pohádky, vypráví příběhy.v oblasti dítě a jeho tělo rozvíjíme pohybové dovednosti. Snažíme se jednotlivé okruhy vhodně motivovat a na základě prožitku děti podněcovat k další činnosti. Od září zveme každý měsíc do mateřské školy divadlo.herci nám hrají známé i méně známé pohádky.jsou pro nás inspirací v další práci ve školce.také děti ze zvláštní školy u nás hrají krátké pohádky.za odměnu dostanou sladkosti.se zimou přichází Mikulášská nadílka.ze základní školy přijdou čerti,mikuláš a andělé.ti děti obdarují sladkostmi a balíčky.v tomto období se chystáme na vánoce. Připravujeme vánoční besídku.každá třída si připraví svůj program. Pásmo písní a básní se zimní a vánoční tématikou.pod stromeček dostanou dárky,které zůstanou ve školce a děti se s nimi hrají po celý rok. S příchodem jara připravujeme velikonoční nadílky.děti se učí nové techniky barvení vajec.vymýšlíme zajímavé hry.náměty čerpáme z časopisu Informatorium školy mateřské, z odborných knih a inspirujeme se ze seminářů.velkou akcí je besídka ke Dni matek.vyrábíme přáníčka,dárky,učíme se básně, pohádky, tanečky. Základní škola pro nás připravila k Mezinárodnímu dni dětí program- děti se zúčastnili různých soutěží za což byly na konci odměněni balíčky.děti se zúčastnily sportovního dopoledne na víceúčelovém hřišti u základní školy.soutěžily v běhu o medaile,s míčem si zahrály míčové hry.

18 Pro děti jsme připravily v areálu školní zahrady soutěže o medaile a sladkosti. Zahrály jsme si "Šipkovanou".Hledali jsme poklad, který byl plný sladkostí. Školní rok jsme zakončili pěším výletem na Čertovku. Každý měsíc naši mateřskou školu navštěvuje PaedDr. Jiřina Bártová - logopedka, Jitka Zadáková,která se pak věnuje dětem individuelně. Pro zpestření,jsme se zúčastnili několika soutěží ve výtvarné výchově.ke své práci využíváme časopisy Sluníčko a Pastelka.Také zde soutěžíme.v předešlých letech jsme získaly Lego, drobné dárky. Děti z velkého oddělení se již tradičně podílí kulturním vystoupením - básněmi a písněmi pomáhají přivítat nové občánky do obce. Učitelky čerpají inspiraci ke své práci z časopisu Učitelské noviny,informatorium školy mateřské, Vedení mateřské školy a Právo v praxi. Školní exkurze a výlety: 1. tř. exkurze v obecní knihovně červen 2004 školní výlet - zámek Kratochvíle, muzeum loutkového filmu, Netolice, rozhledna Libín 2. tř. exkurze v obecní knihovně červen 2004 školní výlet - zámek Kratochvíle, muzeum loutkového filmu, Netolice, rozhledna Libín 3.tř. září- prosinec plavecký výcvik červen 2004 školní výlet do Prahy - ZOO, Pražský hrad, staré město, výlet parníkem po Vltavě. 4.tř. září- prosinec 2003 plavecký výcvik červen 2004 školní výlet - Praha - návštěva ZOO, Pražský hrad, staré město, výlet parníkem po Vltavě. 5.tř. prosinec vánoční výlet do Českých Budějovic - Planetárium, jihočeské muzeum, výstava pohádkový svět,plavecký bazén červen tematická exkurze do Jihočeských papíren červen tematická exkurze do elektrárny Lipno červen dvoudenní školní výlet - zámek Hluboká, hrad Rabí, Hnačov, hrad Švihov, Klatovy, katakomby,barokní lékárna, Jezerní slať,

19 Volary (pl.bazén). Na náklady na tento výlet si žáci vydělala při sběrové akci, kterou si sami zorganizovali. Dokázali nasbírat papír za Kč. Průběžně - pět návštěv plaveckého bazénu Marina Lipno. 6.tř. červen školní výlet - Tábor - prohlídka městské památkové rezervace, muzea, katakomb, Chýnovské jeskyně, Sezimovo Ústínávštěva hrobu prezidenta Beneše. 8.A. návštěva úřadu práce v Českém Krumlově - profesionální orientace, školní výlet - Praha - literárně historická exkurze 8 B. září výstava Řemeslo a vzdělání spojená s propagací středních škol a odborných učilišť školní výlet - Praha - literárně historická exkurze 9. tř. září výstava Řemeslo a vzdělání spojená s propagací středních škol a odborných učilišť červen školní výlet - Praha - literárně historická exkurze červen školní výlet - vodácký sjezd Vltavy spojený s návštěvu Českého Krumlova, Zlaté Koruny a hradu Dívčí kámen. Celoškolní akce: mikulášská nadílka pro MŠ a žáky ZŠ pořádaná žáky 9. tř vánoční besídka pro MŠ vystoupení žáků školy na vánoční besídce pro důchodce Vánoční akademie pro 1. a 2. stupeň a odpolední představení pro veřejnost spojená s výstavou žákovských prací s jejich prodejem sportovní den k MDD Pro žáky byly připraveny soutěže v kopané,vybíjené, nohejbalu, kreslení na silnici, přetahování lanem, chůze na chůdách atd. Součástí sportovního dne byla i šipkovaná a cesta pohádkovým lesem, kterou pro žáky 1.stupně připravili žáci 8.A a 9. třídy. Akci připravili a zajistili všichni zaměstnanci školy. Občerstvení žáků, věcné ceny a materiální zabezpečení finančně zajistili sponzoři a OÚ Loučovice. Na tuto akci byli pozváni i žáci MŠ Loučovice a ZvŠ Loučovice.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více