GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání a učebních plánů Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o přijímacím řízení, přestupy žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o DVVP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 54 učení 15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 16. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 56 zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Sídlo Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO IZO školy IZO součásti Ředitel školy Mgr. Květoslava Švédová Zástupce statutárního orgánu Mgr. Jana Krejčířová Telefon ředitelka sekretariát fax kontakty Zřízení školy: Název školy zřizovatel s platností číslo jednací od Gymnázium MŠMT ČR /93-25 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Olomoucký kraj /2001 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Olomoucký kraj /2003 Zařazení do sítě škol: Název školy s platností od číslo jednací kapacita Gymnázium / Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha / Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha / Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha / Školský rejstřík Název školy s platností od číslo jednací kapacita Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha / Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha / Typ školy Počet Počet Počet žáků na Přepočtený počet Počet žáků na tříd žáků třídu pedagogů pedagoga Gymnázium ,75 26,95 11,46 3

4 2. Školská rada V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).byla na Gymnáziu v Kojetíně zřízena školská rada. Má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon). Poslední zřizovací listina školské rady gymnázia byla vydána s platností od Členové školské rady: Zvolený zástupce za pedagogické pracovníky: Mgr. Radana Nosková, Kojetín, Havlíčkova 942 Mgr. Marcela Dejdarová, Přerov, U výstaviště 3 Zvolení zákonní zástupci žáků a zletilí žáci Ing. Jiří Šírek, Kojetín, Tržní nám. 63, starosta Kojetína Paní Lenka Sucharski, asistentka, Kroměříž, Rataje 26, Jmenovaní dvou členů školské rady, které jmenuje zřizovatel RNDr. Jitka Hálková, Kojetín, M Gardavské 1146, podnikatelka Ing. Ilona Kapounová, Kojetín, Sladovní 1406, místostarostka města Kojetína Ve školním roce 2011/12 se RŠ sešla celkem třikrát. a) Schválila výroční zprávu, hodnocení školy, projednala hospodaření školy, projednala nové volby do ŠR b) Projednala návrh rozpočtu na rok 2012 c) Projednala dovolbu nového člena ŠR. Volby Datum konání voleb: Datum konání voleb: dovolba 1 člena 4

5 3. Charakteristika školy Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 bylo zřízeno k jako státní škola. Vzhledem k zeměpisné poloze Kojetína navštěvují gymnázium žáci ze tří okresů, Přerov, Prostějov a Kroměříž Studijní obory: 1) osmileté studium (I.. VII. ročník) kód: 7941K/81 Gymnázium 2) osmileté studium (VIII. ročník) kód: 7941K/801 Gymnázium 3) čtyřleté studium (4. ročník) kód: 7941K/401 Gymnázium 4) čtyřleté studium ( ročník) kód: 7941K/41 Gymnázium Gymnázium každoročně otevírá jednu třídu čtyřletého studia a jednu třídu osmiletého studia. Všechny třídy Gymnázia Kojetín jsou všeobecného zaměření. Disponibilní hodiny jsou rovnoměrně rozděleny mezi cizí jazyky, humanitní i přírodovědné předměty, fyzika, chemie a biologie jsou doplněny o praktická cvičení a volitelné semináře. Z cizích jazyků škola nabízela angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu. Kapacita školy: Ve školním roce 2011/2012 zde studovalo celkem 309 žáků a bylo zaměstnáno 30 pedagogických zaměstnanců (počítáno i s mateřskou dovolenou) a 5 nepedagogických zaměstnanců. Zhodnocení současného stavu školy, naplňování cílů a priorit, další vývoj školy Koncepci školy se daří plnit ve všech stanovených oblastech. Pro školní rok 2011/2012 byli přijati žáci do jedné třídy osmiletého studia a jedné třídy čtyřletého všeobecného, což odpovídá celkovému počtu 12 tříd. Potíže již třetím rokem přetrvávají při naplňování počtu žáků prvních ročníků. V přijímacím řízení gymnázium přijalo celkem 35 žáků, do prvního ročníku nastoupilo pouze 25 žáků. Příčiny lze spatřovat především v nevyhovujícím systému přijímacího řízení, v úbytku žáků v 9. třídách ZŠ, v navýšení počtu povolených otevíraných tříd některých okolních SŠ a v možnosti přestupů žáka na jinou školu. Do osmiletého studijního oboru se hlásilo 51 žáků, přijato bylo 32, ke studiu nastoupilo 32 žáků. Materiálně technické vybavení školy: škola má vlastní budovu, sportovní areál a standardní vybavení učeben a kabinetů. Průběžně dokupujeme pomůcky, ICT, odbornou literaturu a učebnice. Nákupy financujeme především z projektů ESF, z příspěvku zřizovatle a ze sponzorských darů. Dotace z MŠMT je naprosto nedostačující. Každým rokem si stanovujeme priority při nákupu a doplňování pomůcek. Ve školním roce 2011/12 jsme se zaměřili na nákup učebnic pro nižší gymnázium, nákup ICT a obnovu učebních pomůcek. 9-12/2011 a) učebnice pro žáky nižšího stupně gymnázia (sociální učebnice) 9.384,-- (anglický jazyk) b) knihy do učitelské a žákovské knihovny ,-- c) učební pomůcky ,-- (lab. kahany do chemie, nást. mapy Rj, uč. pom. Rj, Aj, TV atd.) d) nábytek a ostatní vybavení (výpočetní technika atd.) ,-- e) programové vybavení (výuk. program do zeměpisu) 3.575,-- f) ostatní služby dodání a zpracování testů Vektor, Scio ,-- 5

6 g) opravy a udržování ,-- (oprava žaluzií v budově školy, úprava stávajících kabelových rozvodů, konfigurace přístupových čipů do budovy a šaten školy atd.) 1-8/2012 a) učebnice pro žáky nižšího stupně gymnázia (sociální učebnice) ,-- (biologie, matematika, fyzika, zeměpis, český jazyk, dějepis) b) knihy do učitelské a žákovské knihovny 6.590,-- c) učební pomůcky 0,-- d) nábytek a ostatní vybavení 0,-- e) programové vybavení 0,-- f) ostatní služby dodání a zpracování testů Vektor, Scio ,-- g) opravy a udržování ,-- (servis a oprava plynových spotřebičů, hasicích přístrojů atd.) 4. Přehled oborů vzdělání a učebních plánů Vzdělávací činnost školy se uskutečňuje podle platných učebních osnov vydaných MŠMT pod č.j.20594/99-22 a / Na plánování výuky se významně podílejí předmětové komise, které zpracovávají rámcové ročníkové učební plány daného předmětu obsahující tématické okruhy, jejich podstatné obsahy, cíle a hodinové dotace, čímž je zajištěna kontinuita výuky mezi jednotlivými ročníky a nedochází k obsahové duplicitě. V tematických plánech jsou rovněž uvedeny odkazy na jiné předměty a mezipředmětová témata. Hodiny, kterými disponuje ředitel, jsou použity na posílení výuky mateřského jazyka, matematiky, cizích jazyků, dějepisu, zeměpisu, výpočetní techniky a na praktická cvičení v přírodovědných předmětech. Gymnázium v rámci svého vzdělávacího programu umožňuje žákům posledních dvou ročníků čtyřletého i osmiletého studia individuální volbu volitelných předmětů. Ve třetím ročníku čtyřletého a sedmém osmiletého studia si žáci volí dva dvouhodinové předměty, v dalším ročníku si přibírají třetí dvouhodinový předmět. Tyto předměty si žáci vybírají již s ohledem na potřeby a zaměření budoucího vysokoškolského studia. Seznam nabízených volitelných předmětů: - Konverzace v cizím jazyce: AJ, NJ, RJ, - Tvůrčí psaní, Literárně historický seminář, Literární seminář - Dějepisný seminář, Společenskovědní seminář - Estetická výchova, Zeměpisný seminář - Seminář a cvičení z biologie, Seminář a cvičení z chemie, Seminář a cvičení z biologie a chemie - Seminář a cvičení z fyziky, Seminář a cvičení z fyziky a matematiky - Seminář z matematiky a výpočetní techniky, Výpočetní technika a programování - Deskriptivní geometrie, Seminář a cvičení z matematiky, Projektové vyučování Žákům jsou dále nabízeny nepovinné předměty a různé aktivity, které podporují rozvoj individuálních zájmů, prohlubují odborné znalosti a podporují seberealizaci. 6

7 Nepovinné předměty: Zájmové kroužky - Občan a právo - přírodovědný kroužek, pěvecký sbor, Debatní liga, sportovní hry Učební plán: osmileté studium - oktáva, čtyřleté studium - 4. ročník Předmět Počet hodin Předmět Počet hodin Český jazyk a literatura 5 Chemie 2 Cizí jazyk 1 (AJ,NJ) 4 Biologie 2 Cizí jazyk 2 (AJ,NJ,FJ,RJ) 3 Tělesná výchova 2 Základy společenských věd 2 Volitelný předmět 1 2 Dějepis 2 Volitelný předmět 2 2 Matematika 3 Volitelný předmět 3 2 Fyzika 2 Celkem hodin 33 ŠVP pro nižší gymnázium: Předmět V1 V2 V3 V4 Celkem JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk a literatura (ČJL) Cizí jazyk 1 (AJ) MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika (M) INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika (INF) ČLOVĚK A SPOLEČNOST Dějepis (D) Výchova k občanství (VO) ČLOVĚK A PŘÍRODA Fyzika (F) Chemie (CH) Ekologický přírodopis (EP) Zeměpis (Z) UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Výtvarná výchova (VV) ČLOVĚK A ZDRAVÍ Výchova ke zdraví (int.) Tělesná výchova (TV) ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Laboratorní práce z fyziky a přírodopisu (LPf/p) Profesní orientace (int.) VOLITELNÝ PŘEDMĚT Cizí jazyk 2 (NJ, RJ)* Přírodovědný blok* * v rozvrhu proti sobě (int.) předmět je integrován 7

8 Poznámky k učebnímu plánu pro nižší gymnázium: Předmět Výchova ke zdraví je integrován do předmětů VO, TV a Ekologický přírodopis. Předmět Profesní orientace je integrován do předmětů Výchova k občanství a Informatika. Předmět Přírodovědný blok je volitelným předmětem proti předmětu Cizí jazyk 2 a je koncipován následovně: prima: jedna hodina přírodopisu a jedna hodina zeměpisu sekunda: jedna hodina zeměpisu a jedna hodina chemie tercie: jedna hodina fyziky a jedna hodina informatiky kvarta: jedna hodina přírodopisu a jedna hodina matematiky Předmět Cizí jazyk 2 je volitelným předmětem proti Přírodovědnému bloku. ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého studijního oboru a pro čtyřletý studijní obor Předmět 1+V. 2.+VI. 3.+VII. 4.+VIII. Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Geologie (int.) Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Dějepis Člověk a svět práce Člověk a svět práce (int.) Umění a kultura Hudební výchova Výtvarný výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví (int.) Informatika a informační a komunikační technologie Informatika Volitelné vzdělávací aktivity Konverzace z CJ Aplikovaná informatika 1 1 Volitelné semináře Celková časová dotace

9 Poznámky vysvětlivky k učebnímu plánu pro vyšší gymnázium: 1. Předmět Geologie je integrován do předmětů Biologie a Zeměpis 2. Předmět Člověk a svět práce je integrován do předm. Občanský a společenskovědní základ a ČJL 3. Předmět Výchova ke zdraví je integrován do předmětu TV, Biologie a Občanský a spol. základ. 4. Třetí hodina Fyziky v prvním ročníku je počítána na praktikum z fyziky (2+1 půlená). 5. Třetí hodina Biologie v prvním ročníku je počítána na praktikum z biologie (2+1 půlená). 6. Třetí hodina Chemie ve druhém ročníku je počítána na praktikum z chemie (2+1 půlená). 7. * = v rozvrhu proti sobě 8. int. = předmět je integrován 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti a zařazení. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 Počet pedagogických zaměstnanců (včetně mateřské dovol. a částečných úvazků) 32 - z předchozích let čerpá MD: 4 - odchod na MD v průběhu roku 0 - ukončilo pracovní poměr: 2 - dlouhodobě nemocní: 0 - celé úvazky 25 - celoroční částečné úvazky: 3 - dlouhodobé zástupy v průběhu šk. r.: 0 - externí pracovníci 0 - přepočtený počet úvazků: 26,81 Odborná způsobilost : Předměty vyučované 20011/12 komentář Český jazyk a literatura 100 % Německý jazyk 100 % Ruský jazyk 100 % Anglický jazyk 100% Francouzský jazyk Občanská výchova 100% Základy společenských věd 100% Dějepis 100% Zeměpis 100% Matematika 100% Informační a výpočetní technika 100% Fyzika Chemie 100 % Biologie 100 % Hudební výchova 100% Výtvarná výchova 100% 1 zaměstnanec VŠ vzdělání, státnice z FJ, v současné době studuje FJ na VŠ 1 zaměstnanec pouze pro nižší stupeň G, 2 zaměstnanci plně kvalifikovaní 9

10 Tělesná výchova 1 zaměstnanec pouze pro nižší stupeň G, 1 zaměstnanec plně kvalifikován, celkem 0,38 uvazku dobírali 3 učitelé bez aprobace TV do svých úvazků Pedagogický sbor je stabilní, vysoké procento odborně způsobilých učitelů se pozitivně projevuje na kvalitě a výsledcích výchovně vzdělávacího procesu. Gymnázium svým zaměstnancům umožňuje dále se odborně vzdělávat (závislé na finančních možnostech školy), podporuje jejich zájem o různá školení a vzdělávací akce, průběžně doplňuje učitelskou knihovnu odbornou a metodickou literaturou, zaměstnancům je k dispozici internet. Začínajícím učitelům je nabízena odborná i metodická pomoc v podobě uvádějícího učitele, většinou se jedná o předsedu předmětové komise. 6. Údaje o přijímacím řízení, přestupy žáků Přijímací řízení Ve školním roce 2011/2012 byla otevřena 1 třída prvního ročníku čtyřletého gymnázia (25 žáků) a 1 třída osmiletého gymnázia (32 žáci). Všichni zájemci o studium psali testy vytvořené gymnáziem z obecně studijních předpokladů. čtyřletý studijní obor (7941K/41) 1. kolo 2. kolo - termín duben květen - počet přihlášených zúčastnilo se přijato na základě vykonané přijímací zkoušky nepřijato pro chybějící počet volných míst zápisový lístek odevzdalo k nastoupilo ke studiu 18 žáků 7 osmiletý studijní obor (7941K/81) 1. kolo - termín duben - počet přihlášených 51 - zúčastnilo se 50 - přijato bez nutnosti konat přijímací zkoušku 0 - přijato na základě vykonané přijímací zkoušky 32 - nepřijato pro chybějící počet volných míst 18 - na odvolání přijato 0 - zápisový lístek odevzdalo 32 k nastoupilo ke studiu 32 žáků Přestupy a ukončení studia během školního roku 2011/12 Přestupy: 1 žákyně primy na Gymnázium, Třebíč 1 žák primy na Gymnázium Olomouc Hejčín 1 žák primy na Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov 5 žáků 10

11 1 žák kvinty na SŠ Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž 1 žák kvinty na Střední školu hotelovou a služeb, Kroměříž Ukončení studia: 3 žáci 2 žáci kvarty 1 žák kvinty Přistoupilo: 5 žáků 1 žák ze Střední zemědělské školy, Přerov 1 žák z Gymnázia, Kroměříž 1 žákyně z Arcibiskupského gymnázia, Kroměříž 1 žákyně ze Soukromé střední odborné školy živnostenské, Přerov 1 žák z Gymnázia Jakuba Škody, Přerov 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek Studijní výsledky jednotlivých tříd za šk. rok třída prospěl prospěl neklasifikován neprospěl s vyznamenáním prima sekunda tercie kvarta Třída prospěl prospěl neklasifikován neprospěl s vyznamenáním kvinta sexta septima oktáva Přehled prospěchu školy První pololetí Druhé pololetí Celkový průměrný prospěch 1,670 1,670 Prospěl s vyznamenáním Prospěl (po opr. zkouškách)

12 Neprospěl 6 5 Neprospěl po opravných zkouškách - 1 Nehodnocen 3 0 Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené 4 14 Zameškané hodiny na žáka 62,765 63,56 - z toho neomluvené 0,013 0,046 Maturitní zkoušky Kalendář maturitní zkoušky - jarní zkušební období: odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce klasifikační porada maturitních tříd poslední vyučovací den maturitních tříd přípravný týden maturitních tříd na MZK didaktické testy a písemné práce společné části MZK (jednotné zkušební schéma určené Sdělením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne ) ústní zkoušky společné části MZK ústní zkoušky profilové části MZK Maturitní komise oktáva: předseda místopředseda třídní učitel 4. ročník: předseda místopředseda třídní učitel Mgr. Lenka Jančíková (AG Kroměříž) Mgr. Dagmar Juřenová Mgr. Petra Pavlíčková Mgr. Ivana Opálková (Reálné gymnázium Prostějov) Mgr. Alice Nopová Mgr. Pavla Padrtová Výsledky Jarní termín opravný podzimní termín oktáva 4. ročník oktáva 4. ročník Profilová ZK vykonali všichni nevykonali 3 vykonali 3 Didaktické testy vykonali všichni vykonali všichni Písemná práce ČJL nevykonal 1 vykonali všichni vykonal 1 Písemná práce CJ vykonali všichni vykonali všichni Státní ústní ZK vykonali všichni vykonali všichni Třída VIII. 4. Počet žáků Vyznamenání Prospěli neprospěl 0 0 nehodnocen

13 Celkový průměrný prospěch školy Společná část 1,848 Profilová část 2,054 Slavnostní předávání maturitního vysvědčení proběhlo v Městském vzdělávacím a informačním centru v Kojetíně za spoluúčasti starosty města Ing. Jiří Šírka. Testování žáků 1. Funkční gramotnost - testování kvarty FINGR test z finanční gramotnosti SCIO - kvarta Testování trvalo 60 minut a skládalo se z testové a dotazníkové části, která rozšířila možnosti vyhodnocení. Testování probíhalo on-line. Přínosy pro žáka: individuální zpráva o žákem dosaženém výsledku, zobrazující podrobně členěný profil jeho dovedností, srovnání s ostatními žáky v republice. Tematické okruhy zahrnuté do testování: o majetek, vlastnictví o hospodaření domácnosti o ceny o principy tržního hospodářství o peníze, placení o finanční trh a finanční plánování o ekonomika, dělba práce o daně Hodnocení výsledků testu od společnosti SCIO: Výsledky vaší školy v testu finanční gramotnosti jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Čtenář test z čtenářské gramotnosti SCIO - kvarta Testování čtenářských dovednost. Projekt je zaměřený na ověření nejdůležitějších čtenářských dovedností. Součástí testu byl i dotazník. Test byl připraven na 45 minut. Testování bylo v elektronické formě Zahrnovalo výstupy pro žáka, včetně tipů k rozvoji čtenářských dovedností. Témata testu: o vyhledávání informací o porozumění textu a jeho interpretace o hodnotící posouzení textu. V testech čtenářských dovedností se naši žáci umístili mezi nadprůměrnými. Gepard test z informační gramotnosti SCIO kvarta V testech IG jsou sledovány dovednosti a schopnosti pracovat s informacemi, a to v následujících oblastech: vyhledávání informačních zdrojů hodnocení informací a postupů vyhledávání komunikace a sdílení etika a bezpečnost práce s informacemi zpracování a interpretace informací 13

14 využití ICT pro práci s informacemi (tato oblast se prolíná všemi předchozími, není samostatně testována) Obsahově úlohy zkoumají dovednosti napříč všemi předměty vyučovanými na základních školách. Tematicky odpovídají zájmům cílové věkové kategorie. Srovnatelnost výsledků z testu s jinými testy Vzhledem k použité metodě vyhodnocování MDT (Measurement decision theory) není test porovnávací, ale ověřovací. Pracuje s předem definovanými kategoriemi dovedností. Výsledky se vypočítávají ze statistických parametrů jednotlivých testových otázek. A tak není důležité pouze, zda žák správně zodpověděl testovou otázku, ale také jak obtížná otázka byla a co testovala. Výsledkem je zařazení do kategorie 0 až 4 podle dosažené úrovně dovedností. Výhodou takového vykazování výsledků je, že umožňuje dlouhodobě sledovat rozvoj znalostí a dovedností žáka, a to nikoli jen na základě prostého srovnání s ostatními či součtového skóre. Zprávy z testování s dosaženým výsledkem pro žáka jsou v on-line podobě vygenerovány po ukončení testování všech škol. Výsledky v kvartě: 12 profíků (nejlepší znalosti a dovednosti) 6 znalců 7 uživatelů 2 průzkumníci. V rámci republiky skončila třída na 76. místě z 1009 tříd. 2. Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol - testování ČŠI, proběhlo v květnu v kvartě v rámci matematiky, českého jazyka, anglického jazyka 3. Testování PRO 23 sexta, 2. ročník PRO23 pomáhá sledovat rozvoj žáků 2. a 3. ročníků střední školy v oblasti klíčových kompetencí a finanční, matematické a čtenářské gramotnosti. Otestovat můžete také znalosti žáků z jazyka německého, ruského a francouzského, vyučovaných jako druhý cizí jazyk. Sestavu testů doplňuje tradiční produkt společnosti SCIO, test obecných studijních předpokladů, který je využíván jako součást přijímacího řízení na několik desítek vysokých škol. 4. VEKTOR Modul 1 a Modul 4 SCIO - testování 1. ročníků a výstupní testování maturitních ročníků (oktáva, 4. ročník). 5. Pilotování NSZ - pro společnost SCIO proběhla pilotáž testů NSZ ve 3. a 4. ročníku a v septimě a oktávě. Umístění studentů na vysoké školy a vyšší odborné školy ( VOŠ ) Přihlášku na VŠ a VOŠ si podalo celkem 53 absolventů. 4.ročník VIII. ročník počet absolventů na VŠ se hlásilo / přijato 26/23 25/24 na VOŠ se hlásilo / přijato 1/1 1/1 bez dalšího studia 2 1 úspěšnost přijetí na VŠ 88,5% 96,0% 14

15 úspěšnost přijetí na VOŠ 100% 100% Celkem na VŠ a VOŠ přijato 89% 96,2% Celkem na VŠ a VOŠ přijato 92,5 % 6 absolventů pokračuje ve vzdělávání na jiné škole ( JŠ) Počet přijatých absolventů na obory VŠ: humanitní 14 přírodovědné 13 technické 15 ekonomické 5 celkem Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a) Příprava žáků na uvědomělé rozhodování o vlastní profesní kariéře. Volba povolání Národní srovnávací zkoušky beseda s lektorem Tomášem Metzem z Institutu SCIO, tématem byla problematika národních srovnávacích zkoušek, jejich organizace, využití při přijímacím řízení na VŠ; pro 4. ročník a oktávu, 3. ročník a septimu Beseda s dr. lektorem Dr. Kotlánem z Institutu SOKRATES - tématem besedy bylo studium na VŠ, přijímací řízení, přípravné kurzy, webadresy; pro 4. ročník a oktávu, 3. ročník a septimu Beseda o možnostech studia na MZLU Brno lektoři : Kašmárová N.,Klein P. - pro zájemce ze 3.,V7 a 4.,V8. Tématem besedy bylo seznámit žáky s příjímacím řízením a možnostmi studia na MZLU obecně a podrobněji na f.provozně ekonomické Beseda o možnostech studia na UTB Zlín lektorka Ing. M.Korcová - pro zájemce ze 3.,V7 a 4.,V8. Tématem besedy bylo seznámit žáky s příjímacím řízením a možnostmi studia na UTB obecně Pomaturitní veletrh v Brně GAUDEAMUS testování: volba povolání říjen listopad Žákům byly průběžně předávány došlé propagační materiály: - SCIO: Národní srovnávací zkoušky - Jak na vysokou školu - TUDOR: Seznam VŠ a přípravných kurzů na VŠ - AMOS: Kam po maturitě.cz 15

16 - TRIBUN: Průvodce pomaturitním vzděláním - P.F.ARTBRNO: Atlas školství 2012/13 Testování studijních předpokladů pro budoucí profes.orientaci pro 1. a 2.ročník a V. a VI. Objednán pro žáky Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry, který umožnil žákům porovnat vlastní zájmy a schopnosti s nabídkou a s možnostmi pracovních příležitostí. Test obsahoval: test struktury inteligence, orientační zhodnocení sobnost.dispozic a zájmů. Instruktáž pro žáky maturitních ročníků, vyplňování přihlášek na VŠ, VOŠ Příjem přihlášek na VŠ únor květen 2012 b) Poradenství, metodická a výchovná činnost Spolupráce s metodikem školní prevence, se školní psycholožkou, s vedením školy, s PPP, s pediatry, s krizovými centry, s dalšími institucemi, které se zabývají dětmi a mládeží. Integrace žáků V rámci výchovného poradenství bylo během školního roku 2011/12 výchovnou poradkyní sledováno 16 žáků s SVPU, 6 žáků s nárokem na zohlednění. Žáci osvobozeni z hodin TV - celý šk.rok 14 žáků - pouze 1.pol. 2 žáků - pouze 2.pol. 5 žáků c) Školní psycholog Školní psycholog: psycholožka OPPP Přerov dr. Ulrichová. 1) Gymnázium má vypracovaný plán práce vých. poradce a zpracovnou evidenci žáků a se SVPUCH. d) Aktivity v rámci Minimálního preventivního plánu školy třída program realizátor prima 1. Bezpečné chování aneb Jak se zachovat v určitých situacích : Bezpečné chování lekce Městské policie Kojetín znalost důležitých telefonních čísel chování k zatoulaným zvířatům povinnosti držitelů domácích zvířat chování k cizím lidem 2. Adaptační kurz Tesák 3. Čas proměn dospívání, beseda 4. Já a zodpovědnost : Hry a techniky zaměřené na reflexi svého chování, co nás ovlivňuje a jak naše chování mohou seznamovací a týmové aktivity, spolupráce učitelů a odborných lektorů MěDDM Kojetín vyučující biologie prožitkový program KAPPA-Help, Přerov 16

17 ovlivnit drogy. Základní přehled rizik nejběžnějších drog, alkoholu a léků, pochopení vzniku závislosti. Mohu být dobrý jinak, než s drogami? 5. Mistrovství dračích lodí Kojetín - soutěžní klání všech žáků-nevodáků v rámci kojetínských škol; pomoc vodáků z vyšších ročníků gymnázia MěÚ Kojetín, Městská policie Kojetín a oddíl kanoistiky Kojetín sekunda 6. Rozhlas Olomouc multimediální výchova 7. Běh proti drogám sportovní program Městské policie Kojetín podpora zdravého životního stylu Integrace preventivních témat a činnostního učení viz ŠVP NG (velká část z nich je integrována ve VO) 1. Bezpečná jízda na kole : důležité dopravní značky bezpečná jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardech ve městě povinná výbava jízdního kola chování cyklistů na konkrétních místech našeho města 2. Co udělám, když jsem v úzkých, mapy rozhodování : Příběhy a situace, ve kterých se můžeme cítit ohroženi. Jak se zachovat, stěžejní aktivitou je řešení map rozhodování a následně krátké divadlo na zadané příběhy. Konformita se skupinou x vlastní přání. Nácvik odmítání jak se dá reagovat v situacích, kdy námi někdo zkouší manipulovat. 3. Mistrovství dračích lodí Kojetín - soutěžní klání všech žáků-nevodáků v rámci kojetínských škol; pomoc vodáků z vyšších ročníků gymnázia 4. LSK - lyžařský a snowboardový kurz společná výcviková a sportovní aktivita žáků; doplňkový večerní program 5. Běh proti drogám sportovní program Městské policie Kojetín podpora zdravého životního stylu Integrace preventivních témat a činnostního učení viz ŠVP NG (velká část z nich je integrována ve VO) vyučující ČJL Městská policie Kojetín, Městský úřad Kojetín, VÚ, vyučující TV, Rádio Haná Vyučující gymnázia lekce Městské policie Kojetín prožitkové lekce KAPPA- Help, Přerov. Standardní délka prožitkové lekce je 90 min (dvě vyučovací hodiny) MěÚ Kojetín, Městská policie Kojetín a oddíl kanoistiky Kojetín Vyučující TV Městská policie Kojetín, Městský úřad Kojetín, VÚ, vyučující TV, Rádio Haná Vyučující gymnázia 17

18 tercie kvarta 1. Odpovědnost mládeže za protiprávní činy : řešení situací (podle obrázku, vlastní zkušenosti) kdy a jak přivolat hasiče, první pomoc, policii co dělat při nálezu injekční stříkačky, otevřeného kanálu, poškozené dopravní značky domácí násilí, šikana ve škole kouření, drogy 2. Chceme dobře vypadat : Poruchy příjmu potravy, anabolika a steroidy, představy o tom, jak se mohu zalíbit opačnému pohlaví. Práce se třídou rozdělená na dvě skupinky podle pohlaví dívky (poruchy příjmu potravy) a chlapci (zneužívání steroidů a anabolik), využití fotografií anorektiček. Podpora sebeúcty a názoru, že opačné pohlaví dokážeme zaujmout i jinak než svým tělem. 3. Mistrovství dračích lodí Kojetín - soutěžní klání všech žáků-nevodáků v rámci kojetínských škol; pomoc vodáků z vyšších ročníků gymnázia 4. Běh proti drogám sportovní program Městské policie Kojetín podpora zdravého životního stylu 5. AIDS, moje zdraví peer program Integrace preventivních témat a činnostního učení viz ŠVP NG (velká část z nich je integrována ve VO) 1. Trestní odpovědnost mladistvých : pojmy nezletilý a mladistvý pojmy přestupek a trestný čin (rozdíl a příklady) postihy za přestupky a trestné činy oprávnění strážníka MP zodpovězení dotazů 2. Příběhy závislých : Žáci ve skupinách na základě zadaných otázek vytvářejí příběhy závislých, příběhy prezentují před celou třídou. V této projektivní technice si mohou žáci propojit své vlastní motivy, potřeby a problémy s životy lidí, kteří jsou již na drogách závislí. 3. Kyberšikana E bezpečí; prevence internetového a mobilního nebezpečí, stinné stránky sociálních sítí lekce Městské policie Kojetín prožitkový program KAPPA- Help, Přerov MěÚ, Městská policie Kojetín a oddíl kanoistiky Kojetín Městská policie Kojetín, Městský úřad Kojetín, VÚ, vyučující TV, Rádio Haná Netopeerky ze sexty; SPRSV Praha Vyučující gymnázia lekce Městské policie Kojetín další témata dle dohody prožitkové lekce KAPPA- Help, Přerov lektoři PF UP Olomouc 18

19 kvinta 4. Mistrovství dračích lodí Kojetín - soutěžní klání všech žáků-nevodáků v rámci kojetínských škol; pomoc vodáků z vyšších ročníků gymnázia 5. Běh proti drogám sportovní program Městské policie Kojetín podpora zdravého životního stylu Integrace preventivních témat a činnostního učení viz ŠVP NG (velká část z nich integrována -VO) 1. S tebou o tobě 2. Letní výchovně vzdělávací a adaptační kurz Buchlovice; tvoření třídních týmů 3. Srdíčkové dny prodej dárkových předmětů 4. Globální výchova a multikulturní témata, rozvojová spolupráce prevence xenofobie a rasismu 5. Rozhlas Olomouc multimediální výchova 6. Terezín židovské ghetto exkurze + výukový program Památníku Terezín; prevence rasismu a xenofobie 7. Anglické divadlo multikulturní výchova, Brno 8. Běh proti drogám sportovní program Městské policie Kojetín podpora zdravého životního stylu MěÚ Kojetín, Městská policie Kojetín a oddíl kanoistiky Kojetín Městská policie Kojetín, Městský úřad Kojetín, VÚ, vyučující TV, Rádio Haná Vyučující gymnázia beseda, zdravotní program dospívání, hygiena pro dívky týmová spolupráce učitelé + odborní lektoři Agentura MIDAS osvětové a charitativní akce Život dětem, o.s., Praha Arpok Olomouc, zapojení do projektu Vyučující ČJL Vyučující dějepisu, Památník Terezín Vyučující angličtiny Městská policie Kojetín, Městský úřad Kojetín, VÚ, vyučující TV, Rádio Haná Integrace preventivních témat a aktivit viz ŠVP VG Romský dějepis výuka v rámci dějepisu. Projekt Právo ve výuce 1.ročník 1. S tebou o tobě 2. Letní výchovně vzdělávací a adaptační kurz - Buchlovice 3. Globální výchova a multikulturní témata Vyučující gymnázia beseda, zdravotní program dospívání, hygiena pro dívky seznamovací aktivity, týmová spolupráce, učitelé + odborní lektoři Agentura MIDAS ARPOK Olomouc, vyučující předmětů 19

20 sexta 2.ročník 4. Kyberšikana E bezpečí; prevence internetového a mobilního nebezpečí, stinné stránky sociálních sítí 5. Terezín židovské ghetto - prevence rasismu a xenofobie 6. Moje zdraví, AIDS 7. Srdíčkové dny prodej dárkových předmětů 8. Běh proti drogám sportovní program Městské policie Kojetín podpora zdravého životního stylu Integrace preventivních témat a aktivit viz ŠVP VG, Romský dějepis výuka v rámci dějepisu. Projekt Právo ve výuce 1. Okresní soud Přerov; prevence kriminality 2. Globální výchova a multikulturní témata, prevence xenofobie a rasismu PF UP Olomouc Vyučující dějepisu + Památník Terezín Netopeerky ze sexty, SPRSV Praha osvětové a charitativní akce Život dětem, o.s., Praha Městská policie Kojetín, Městský úřad Kojetín, VÚ, vyučující TV, Rádio Haná Vyučující gymnázia soudní přelíčení, vyučující ZSV Arpok Olomouc; zapojení do projektu septima 3.ročník 3. Rakovina děložního čípku prevence zdravého životního stylu, možnosti očkování 4. Srdíčkové dny prodej dárkových předmětů 5. Terezín židovské ghetto exkurze + výukový program Památníku Terezín; prevence rasismu a xenofobie 6. LSK - lyžařský a snowboardový kurz; sportovní aktivity, doplňkový program 7. Běh proti drogám sportovní program Městské policie Kojetín podpora zdravého životního stylu 8. Panenky UNICEF charitativní prodej Integrace preventivních témat a aktivit viz ŠVP VG Romský dějepis výuka v rámci dějepisu Projekt Právo ve výuce 1. Den prevence Přerov, beseda s významnou osobností; program v KAPPA-HELP 2. Sportovně turistický kurz Baldovec - outdoorové aktivity; prožitkové aktivity 3. Globální výchova a multikulturní témata; lékařka osvětové a charitativní akce Život dětem, o.s., Praha Vyučující dějepisu Vyučující TV Městská policie Kojetín, Městský úřad Kojetín, VÚ, vyučující TV, Rádio Haná Studenti, UNICEF Praha Vyučující gymnázia Agentura JL Brno, vyučující ZSV, KAPPA Přerov GKJ + odborní lektoři, ARPOK Olomouc, zapojení 20

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více