Bankovní regulace a dohled v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní regulace a dohled v České republice"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Bankovní regulace a dohled v České republice Kateřina Surková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Bankovní regulace a dohled v České republice zpracovala sama a uvedla jsem všechny dostupné prameny.

2

3 Obsah 1 Úvod 6 2 Vymezení základních pojmů Základní součásti finančního systému Klasifikace bankovního systému Pojem banky a centrální banky Vznik centrálních bank Základní charakteristika centrální banky Cíle centrální banky Funkce centrální banky Zásady centrální banky Vznik a vývoj centrálního bankovnictví v České republice Stav centrálního bankovnictví v České republice v současnosti Základní vymezení České národní banky Hospodaření a cíle České národní banky Samostatnost České národní banky Politické charakteristiky Ekonomické charakteristiky Finanční charakteristiky Organizace České národní banky Funkce České národní banky Emisní funkce České národní banky Měnová funkce České národní banky Devizová funkce České národní banky Regulace a dohled

4 OBSAH Česká národní banka jako banka obchodních bank Česká národní banka jako banka státu Česká národní banka jako reprezentant v měnové oblasti Pojem, cíle a nástroje bankovní regulace a dohledu Definice bankovní regulace a dohledu Důvody bankovní regulace a dohledu Zvláštnosti bankovních institucí Asymetrie informací Účast nebankovních subjektů na bankovním trhu Emise bezhotovostních peněz Kritika bankovní regulace a dohledu Cíle bankovní regulace a dohledu Nástroje bankovní regulace Nástroje bankovního dohledu Způsoby bankovního dohledu Dohled na dálku Dohled na místě Metoda hodnocení bank Neformální bankovní regulace a dohled Vývoj bankovní regulace a dohledu Deregulace Harmonizace Koordinace Subjekty a instituce bankovní regulace a dohledu Základní modely uspořádání institucí bankovní regulace a dohledu Systém a instituce bankovní regulace a dohledu v ČR Instituce bankovní regulace a dohledu v České republice Součásti systému bankovní regulace a dohledu Podmínky vstupu do bankovnictví Kritéria posuzování žádostí Základní povinnosti bank Povinné pojištění vkladů

5 OBSAH 7.4 Věřitel poslední instance Princip jednotné licence Vymezení principu jednotné licence Výkon bankovního dohledu v rámci principu jednotné licence Konsolidovaný dohled Základní vymezení Česká právní úprava konsolidovaného dohledu Upuštění od konsolidovaného dohledu Povinností regulovaných subjektů Dodržování pravidel obezřetného podnikání Informační povinnost Nedostatky v činnosti regulovaných osob Základní principy efektivního bankovního dohledu Právní úprava bankovní regulace a dohledu ve Velké Británii Bank of England Vývoj a základní vymezení Struktura a funkce Bank of England Regulace a dohled Základní vymezení regulujícího orgánu Pravomoci FSA Kritika bankovní regulace a dohledu ve Velké Británii Alternativy a tendence vývoje systému bankovní regulace a dohledu Alternativní vývoj bankovní regulace a dohledu do budoucna Tendence vývoje bankovní regulace a dohledu v České republice Závěr Resumé 85 5

6 Kapitola 1 Úvod Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila Bankovní regulaci a dohled v České republice. Podle mého názoru se jedná o velice zajímavé téma, protože bankovní regulace a dohled tvoří významnou součást bankovního systému. Můžeme říci, že bankovnictví představuje oblast, která z právního hlediska podléhá velmi důsledné regulaci. Důvodem je požadavek na zabezpečení stabilního a důvěryhodného bankovního systému, který je důležitý pro rovnováhu celé finanční soustavy. Hlavním cílem této práce je vymezení a pochopení systému bankovní regulace a dohledu, a to jako celku i jeho jednotlivých součástí. Vzhledem k tomu, že systém bankovní regulace a dohledu je poměrně rozsáhlou problematikou, zvolila jsem u některých aspektů vyskytujících se v rámci bankovní regulace podrobnější a u jiných méně podrobný rozbor. Cílem této práce je také pochopení nutnosti regulatorních opatření jako takových, přičemž nezapomíná ani na kritiky tohoto systému a uvádí také jejich argumenty, aby poskytla ucelený obraz o této problematice. Tato práce obsahuje uvedení do oblasti bankovní regulace a dohledu prostřednictvím jejího zařazení do celkového finančního systému a vymezením jeho základních prvků. Vzhledem ke složitosti probíraného tématu je třeba pro jeho lepší pochopení vymezit také elementární pojmy z bankovnictví. Vedle definování pojmu banky a centrální banky se tato práce zabývá vznikem a následným vývojem těchto institucí se zvláštní pozorností na vývoj v České republice. Centrální banky jsou nepostradatelnou součástí celého hospodářského systému každé země díky důležitosti cílů, které plní. Jedná se především o celkovou stabilitu, bezpečnost a plynulé fungování a rozvoj bankovního systému. K plnění těchto cílů musí být centrálním bankám dány patřičné nástroje, které se realizují ve formě různých oprávnění. 6

7 Tato práce objasňuje situaci centrálního bankovnictví v České republice, kde veškeré funkce ústřední banky plní Česká národní banka, která je vykonává na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Tato právní norma tvoří současně spolu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, základní právní rámec úpravy bankovního dohledu v České republice a tvoří také základní prameny této práce. Veškeré právní předpisy, na které tato práce odkazuje nebo ze kterých čerpá, jsou použity ve znění platném k Velká pozornost je věnována jednotlivým součástem systému bankovní regulace a dohledu, neboť ty tvoří vlastní jádro této práce. Jedná se o podmínky vstupu do bankovnictví, základní povinnosti bank, povinné pojištění vkladů a institut věřitele poslední instance. Je třeba dodat, že tyto součásti, ve své konkrétní podobě, prošly značným vývojem. Díky této skutečnosti tato práce zachycuje i změny z posledních let, související především s přistoupením České republiky k Evropské unii. Mezi takové změny patří princip jednotné licence a dohled na konsolidovaném základě, kterým jsou z důvodu zdůraznění jejich významu věnovány samostatné kapitoly. Princip jednotné licence umožňuje v rámci Evropské unie snazší výkon činností bankovních institucí, stejně jako lepší koordinaci spolupráce mezi regulujícími orgány. Zároveň představuje další podnět pro pokračování v harmonizaci právních předpisů týkající se této oblasti. Dohled na konsolidovaném základě tvoří v současnosti nejvýznamnější trend v oblasti bankovního dohledu. Tento prvek je dalším logickým důsledkem pokračující globalizace, neboť v dnešní době bývají banky zpravidla součástí složitých struktur, a proto je nezbytné provádět bankovní dohled nad touto bankou v rámci jejího zařazení do takovéto struktury a mít přehled i o ostatních členech. Tyto důvody pak vedou k zavedení vedle individuálního také konsolidovaný dohled tak, jak je popsán v samostatné kapitole této práce. Nesmíme ani zapomínat, že v oblasti bankovního dohledu nejsou důležitá jen právně závazná legislativní opatření, ale významnou roli hraje i činnost Basilejského výboru pro bankovní dohled. Výsledkem jeho práce je vytvoření dokumentu nazvaného Klíčové principy účinného bankovního dohledu, na základě kterého je postavena dnešní úprava bankovního dohledu ve většině vyspělých států. Na jeho důležitosti nic neubírá ani skutečnost, že se nejedná o právně závazný akt, ale pouze o doporučení. Podle mého názoru je možné, že právě tato nezávazná forma umožnila větší konsensus při jeho přípravě a pokud by byla zvolena forma jiná, například 7

8 mezinárodní smlouvy, pravděpodobně by se vytvoření jeho konečného znění značné protáhlo a ratifikační proces by ještě nemusel být ani ukončen. Pro pochopení celé problematiky považuji za přínosné objasnit otázky bankovní regulace a dohledu v jiné zemi, s poukázáním na případné odlišnosti nebo naopak podobnosti. Pro tento účel je v této práci zvolena právní úprava bankovní regulace a dohledu ve Velké Británii. V závěru jsou rozvedeny možné alternativy budoucího vývoje, stejně jako předpokládané tendence do budoucna, zejména se zaměřením na cíle České národní banky v nejbližších letech. V této práci se tedy snažím popsat a objasnit základní cíle a principy, na kterých je systém bankovní regulace a dohledu založen. Přičemž platí, že velká většina z těchto zásad je platná nejen pro právní úpravu v naší republice, ale i na mezinárodní úrovni. 8

9 Kapitola 2 Vymezení základních pojmů Bankovní soustava jako taková spadá do finančního systému a tvoří jeho významnou součást. Finanční systém rozvíjí ekonomický systém, se kterým je ve vzájemných interakcích a právě v tom spočívá jeho významnost. 1 Finanční systém představuje souhrn finančních trhů, dokumentů, institucí či práv a regulací, které jsou potřebné pro realizaci finančních operací. Veškeré součásti finančního systému nelze, stejně jako v jiných oblastech, považovat za samostatné a vzájemně nezávislé, ale právě naopak. Jedině společně mohou napomáhat k plnění funkce finančního systému, kterou představuje usnadnění a uskutečnění reálných i finančních transakcí. 2.1 Základní součásti finančního systému Finanční dokumenty finanční dokumenty představují veškeré formy cenných papírů, které umožňují dokumentování závazků. Mohou to být například dluhopisy, vlastnické cenné papíry jako jsou akcie popřípadě i depozitní certifikáty nebo peníze. Finanční trhy finanční trhy 2 umožňují přemisťování finančních prostředků od přebytkových k deficitním subjektům, přičemž platí, že subjekty nebývají trvale deficitní nebo přebytkové, neboť tyto pozice se během času mění. Můžeme rozlišit dvě základní skupiny finančních trhů: První skupinu představuje privátní finanční trh. Na tomto trhu dochází k alokaci finančních prostředků pomocí různých druhů cenných papírů, které jsou emitovány deficitními subjekty. Tyto 1 Palouček, Stanislav, a kol. Bankovnictví. 1. vyd. C. H. Beck : Praha, s. ISBN: Kvizda, Martin. Centrální banka a národní hospodářství. MU : Brno, s. ISBN:

10 2.2. Klasifikace bankovního systému cenné papíry mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé a přebytkové subjekty do nich investují své finanční prostředky. Druhou skupinou je zprostředkovatelský finanční trh, kde vystupuje finanční zprostředkovatel, zpravidla banka, jako prostředník mezi přebytkovými a deficitními subjekty a sám zajišťuje tuto alokaci prostředků. Tedy přebírá na vlastní účet a riziko finanční zdroje od přebytkových subjektů a poskytuje je subjektům deficitním. Podstata finančních trhů je v tom, že slouží jako strukturovaný systém, který zajišťuje tok kapitálu mezi jeho účastníky. Finanční instituce finanční instituce 3 jsou instituce, které vytváří a obchodují s výše definovanými finančními dokumenty. Finanční instituce jsou významné zejména tím, že poskytují důležité finanční služby, jako jsou transakční služby, zprostředkovatelské a pojišťovací služby a v neposlední řadě služby spojené s obchodováním s cennými papíry. Teorie dělí finanční instituce na depozitní a nedepozitní instituce podle toho, zda poskytují depozitní služby či nikoliv. Můžeme říci, že tato klasifikace dnes již není odpovídající, neboť i mnohé nedepozitní instituce mají v současnosti možnost přijímat depozita. Nedepozitní instituce vystupují na finančním trhu jako finanční zprostředkovatelé. Mezi nedepozitní instituce můžeme například řadit pojišťovny, penzijní fondy, investiční či leasingové společnosti nebo i směnárny. Depozitní instituce, jak vyplývá z výše uvedeného, jsou instituce, které nabízejí depozitní prostředky zejména ve formě úvěrů. Nejvýznamnějšími depozitními institucemi jsou banky a spořitelny. 2.2 Klasifikace bankovního systému Banky jako finanční instituce zabezpečující zprostředkovávání toku finančních prostředků mezi přebytkovými a deficitními subjekty a tvoří základní prvek bankovní soustavy, neboli bankovního systému. Bankovní systém je relativně samostatnou a otevřenou součástí finančního systému, to znamená, že tento systém nemůže existovat sám o sobě, tedy že je ovlivňován okolím a zpětně toto okolí ovlivňuje. Je tvořen souhrnem bank působících v určitém teritoriu, zpravidla v určité zemi, a jejich vzájemnými vazbami. Bankovní systémy v různých zemích mohou být uspořádány na základě různých principů. Toto rozdílné uspořádání má význam spíše z hlediska histo- 3 Palouček, Stanislav. Peníze, banky a finanční trhy. Slezská univerzita v Opavě : Karviná, s. ISBN: X. 10

11 2.2. Klasifikace bankovního systému rického utváření systému, neboť v současnosti jsou v demokraticky fungujících státech základní principy bankovního systému již shodné. Podle existence centrální banky lze dělit bankovní systém na jednostupňový a dvoustupňový 4. Jednostupňový bankovní systém je tvořen pouze univerzálními bankami, které provádí veškeré bankovní obchody a plní všechny funkce. V tomto systému tedy chybí institucionálně oddělená centrální banka, která by vykonávala odlišné funkce od ostatních bank. Do tohoto systému lze řadit země s centrálně plánovanou ekonomikou, která v České republice fakticky existovala v letech s tím, že na rozdíl od klasického modelu, kde všechny bankovní instituce mohou vše, v tomto případě o všem rozhodovala pouze centrální banka řízená politickou silou a ostatní subjekty zde sehrávaly nepodstatnou roli. Systém založený na plně univerzálních bankách je základem tzv. teorie svobodného bankovnictví, neboli free banking 4, jejíž jádro spočívá v kritice existence centrální banky, jako dohlížející a regulační instituce, která svou činností zabraňuje samoregulačnímu působení trhu. Dvoustupňový systém je charakteristický pro dnešní demokratická zřízení. Je založen na oddělení centrálního a obchodního bankovnictví a centrální banka, až na výjimky, neprovádí činnosti spadající do oblasti působení obchodních bank. Dalším kritériem klasifikace bankovního systému je dělení podle rozsahu oprávnění jednotlivých bank. Podle tohoto kritéria rozlišujeme univerzální a specializovaný bankovní systém 4. Univerzální bankovní systém je založen na existenci centrální banky a ostatních obchodních bank, které mohou provádět prakticky veškerou bankovní činnost (až na emisi bankovek, která je výhradně svěřena centrální bance). Specializovaný bankovní systém funguje podobně jako univerzální s tím rozdílem, že jen některé banky mohou mít oprávnění nabízet určité produkty. Cílem je snížit rizikovost poskytování vybraných produktů prostřednictvím zvýšené regulace určitých činností bank 5. 4 Revenda, Zbyněk, a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd. Management Press : Praha, s. ISBN: Do tohoto systému lze zařadit i český bankovní systém, kde ovšem specializace není provedena důsledně, neboť zatímco stavební spoření mohou provádět pouze specializované instituce, pro hypoteční služby to už tak úplně neplatí. 11

12 Kapitola 3 Pojem banky a centrální banky Banku můžeme definovat jak z ekonomického tak z právního hlediska. Podle ekonomické teorie banka představuje instituci obchodující a provádějící operace s penězi. 1 Právní teorie považuje za banku instituci, které byla udělena bankovní licence. Slovo banka pochází z italského termínu banco 2, který v překladu znamená lavice, a který používali obchodníci v renesanční Itálii pro obchody související s půjčováním peněz 3. Počátek bankovnictví však můžeme nalézt ještě mnohem dříve dalo by se říci, že současně se vznikem peněz. Bankovnictví v institucionální formě se vyvinulo v Itálii ve dvanáctém století, tedy v době obchodního rozmachu velkých italských měst. Tehdejší bankéři byli využíváni především pro zvláštní operace s penězi, které poskytovali za úplatu. Mezi tyto operace patřilo směňování různých druhů mincí, ověřování jejich pravosti či poskytování půjček oproti movitým zástavám. Bankovnictví se jako specifický druh podnikání začalo velmi rychle rozvíjet, zejména pak v 17. století, kdy se do oběhu začaly dostávat šeky a směnky. Devatenácté století přineslo obrovský rozmach tohoto odvětví spojený s potřebou financování průmyslové revoluce a obchodováním mezi koloniálními mocnostmi a také postupným vznikem bezhotovostních peněz. 3.1 Vznik centrálních bank Ve srovnání s obchodními bankami jsou centrální banky velmi mladou institucí, což jim ovšem neubírá nikterak na důležitosti. Vznik centrálních bank se považuje za 1 Palouček, Stanislav. Peníze, banky a finanční trhy. Slezská univerzita v Opavě : Karviná, s. ISBN: X. 2 Revenda, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 1. vyd. Management Press : Praha, s. ISBN: Nehybová, Marta. Regulace a dohled nad bankami. Nakladatelství a vydavatelství Miroslav Nehyba : Brno, s. ISBN:

13 3.1. Vznik centrálních bank důležitý stupeň vývoje bankovnictví zejména proto, že souvisí se vznikem dvoustupňového bankovního systému, který dnes existuje v převážné většině vyspělých zemí. Jak vyplývá z předchozí kapitoly, je třeba mít na mysli, že existence centrální banky automaticky neznamená existenci dvoustupňového bankovního systému. Vznik prvních centrálních bank se datuje do 17. století, ale převážná většina z nich vznikla až ve století dvacátém. 4 Mezi nejstarší důvody zakládání centrálních bank patří především finanční zájmy panovníka vlastnit banku pro úvěrování státních financí a snaha panovníka soustředit veškeré obchody s financemi ze státní pokladny do vlastí instituce, tedy dnešními slovy řečeno, vedení účtu pro panovníka. Centrální banky založené pouze z těchto důvodů, se velmi brzo potýkaly s velkými finančními problémy stejně jako celá ekonomika takovéto země, neboť došlo k nekontrolovanému růstu množství peněz, založeného na panovníkově neomezeném půjčováním si z vlastní banky. Tyto původní naprosto neekonomické důvody se vlivem nepříznivého vývoje začaly postupně formovat v důvody racionálnější, a to především v centralizovanou emisi peněz. To znamená v požadavku na existenci pouze jedné instituce s právem vydávání bankovek. Později se začaly připojovat i další důvody jako regulace bankovního systému s cílem měnové a cenové stability nebo například nutnost bezpečnosti bankovního systému. Můžeme rozlišit tři základní způsoby zakládání bank: 4 1. Přeměnou z existující soukromé obchodní banky Tento způsob probíhal buď se souhlasem vlastníka takovéto banky, nebo i bez něj na základě nařízení panovníka. Takto vznikla například centrální banka Švédska Sveriges Riksbank 5 která byla přeměnou zachráněna před úpadkem, a která je někdy považována za nejstarší centrální banku na světě. 2. Přidělením práva na emisi bankovek Příkladem může být banka Itálie, kdy povolení k emisi bankovek měli nejen státní, ale i soukromé bankovní instituce. Postupem času došlo ke sloučení některých institucí s tímto povolením a vznikla Banca d Italia 6, která jako jediná mohla bankovky emitovat. 4 Palouček, Stanislav, a kol. Bankovnictví. 1. vyd. C. H. Beck : Praha, s. ISBN: Viz 6 Viz 13

14 3.2. Základní charakteristika centrální banky 3. Založením jako nové instituce Výhodou tohoto způsobu byly především malé náklady na založení a rychlý přístup vlády k novým finančním prostředkům. Nejvýznamnější takto založenou bankou je Bank of England 7, která byla založena roku I když je podle data vzniku tato banka mladší než Švédská centrální banka, plnila úkoly centrální banky mnohem dříve. Pro všechny centrální banky je typické, že nevykonávaly ihned po svém vzniku pouze funkce centrálních banky, ale naopak, že ještě po relativně dlouhou dobu participovaly na finančním trhu společně s obchodními bankami. 3.2 Základní charakteristika centrální banky Domnívám se, že problematika centrálního bankovnictví má mimořádný význam pro činnost všech subjektů bankovní sféry. Centrální banka je relativně samostatná instituce bankovní soustavy, která emituje hotovostní peníze, reguluje činnost bankovních subjektů a provádí bankovní dohled. 8 Centrální banka je charakteristická tím, že mívá emisní monopol na hotovostní peníze, je nejvýznamnější institucí provádějící měnovou politiku a regulující bankovní systém. I přesto, že ve většině vyspělých ekonomik plní nezastupitelnou úlohu, v některých zemích není centrální banka ustanovena buď vůbec, nebo je nahrazena měnovou radou (Currency Boards) 9. Příkladem první situace bylo Lucembursko, kde Belgická centrální banka, v důsledku belgicko-lucemburské měnové unie, emitovala obě měny. V současnosti je to Andora, Vatikán či Lichtenštejnsko, kde dochází k zabezpečení příslušných činností centrálními bankami jiných zemí. Ve státech, kde působí měnová rada, je zásadně emise domácí měny závislá na množství určité zahraniční měny. Takovými státy dříve byly například Singapur či Argentina. Zvláštním případem jsou také státy, kde působí více centrálních bank vedle sebe. Jedná se o USA, kde tvoří několik centrálních bank ucelenou centrální bankovní soustavu. Přes uvedené odlišnosti lze konstatovat, že funkce a cíle centrálních bank se ve vyspělých státech v podstatě shodují. 7 Viz 8 Ševčík, Aleš. Bankovnictví vyd. MU : Brno, s. ISBN: Revenda, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 1. vyd. Management Press : Praha, s. ISBN:

15 3.3. Cíle centrální banky 3.3 Cíle centrální banky Jako jeden z hlavních cílů centrální banky můžeme označit stabilní měnový vývoj ve spojení s vnitřní a vnější stabilitou měny. 10 Vnitřní stabilita měny představuje především problematiku míry inflace, zatímco vnější stabilita měny znamená vývoj měnového kurzu dané země. Centrální banka usiluje o plynulé fungování a rozvoj bankovního systému, účastní se na řešení státního deficitu emisí státních dluhopisů a usiluje o bezpečnost, efektivnost a důvěryhodnost bankovního systému. Můžeme tedy říci, že se centrální banky od ostatních bank, i jiných obdobných institucí v bankovním systému odlišují tím, že jejich primárním cílem není dosahování zisku. 3.4 Funkce centrální banky Podle mého názoru, se základními cíly banky úzce souvisí i vymezení funkcí banky, neboť plněním příslušných funkcí centrální banky dochází k uskutečňování jejich cílů. Pod pojmem funkce můžeme rozumět typický směr odlišného působení jednotlivých právních norem na společenskou realitu. Jsou to tedy úlohy, které právo plní při regulaci dané skupiny společenských vztahů. Soudobá teorie dělí funkce centrální banky na mikroekonomické a makroekonomické. 11 Makroekonomickými funkcemi centrální banka realizuje cíle na úrovni celého finančního systému a mezi tyto funkce patří: Emisní funkce centrální banky Tato funkce je jednou z vývojově nejstarších. Centrální banka je zpravidla jedinou institucí v zemi s oprávněním emitovat hotovostní peníze. Emisní monopol je těsně spjat s existencí zákonných peněz, tedy platidla, které mají všechny subjekty ze zákona povinnost přijímat k úhradě svých pohledávek 12. Tato funkce souvisí s povinností centrální banky dbát na ochranu peněz, tedy jinými slovy dbát na zamezení možnosti padělání zákonných peněz. Vzhledem k současnému rostoucímu podílu bezhotovostních peněz na celkovém peněžním obratu můžeme říci, že funkce ztrácí na významu a tento trend se pravděpodobně udrží i do budoucnosti. 10 Pánek, Dalibor. Bankovní regulace a dohled. MU : Brno, s. ISBN: Revenda, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 1. vyd. Management Press : Praha, s. ISBN: Palouček, Stanislav. Peníze, banky a finanční trhy. Slezská univerzita v Opavě : Karviná, s. ISBN: X. 15

16 3.4. Funkce centrální banky Měnová funkce centrální banky Provádění měnové politiky je vzhledem k základnímu cíli centrální banky její nejdůležitější funkcí. Centrální banka využívá regulaci množství peněz k podpoře stability cenové hladiny. Obecně lze říci, že s rozvojem bezhotovostní formy peněz získává tato funkce stále většího významu, neboť emise bezhotovostních peněz se stává součástí měnové politiky centrální banky. Otázkou zůstává stupeň samostatnosti provádění této funkce. V některých zemí mohou rozhodnutí centrální banky v rámci měnové politiky podléhat schválení vlády či ministerstva financí. Devizová funkce centrální banky Tato funkce zahrnuje shromažďování devizových rezerv státu a operace na devizovém trhu. Centrální banka se snaží zabezpečit žádoucí výši a strukturu devizových rezerv, udržování hodnoty devizových rezerv a pozitivní ovlivňování úrovně měnového kursu domácí měny ve vztahu k zahraničním měnám. Centrální banky se také často v rámci této funkce podílí na stanovení pravidel pro disponování se zahraničními měnami. Plněním mikroekonomických funkcí se centrální banka zaměřuje na jednotlivé subjekty bankovní soustavy. Mezi tyto funkce řadíme: Regulace a dohled bankovního systému Centrální banka jako první stupeň bankovního sytému má mimo jiné za úkol regulovat a kontrolovat činnosti druhého stupně, tedy činnosti obchodních bank. Centrální banka se především podílí na koncipování a prosazování pravidel činnosti bankovních institucí a také na kontrole dodržování těchto pravidel. V současnosti je pro bankovnictví ve vyspělých zemích typická přísnější míra regulace než pro jiná odvětví národního hospodářství. O této problematice bude podrobněji pojednáno v dalších kapitolách. Centrální banka jako banka obchodních bank Prostřednictvím této funkce může centrální banka vést obchodním bankám účty, provádět zúčtování mezi nimi nebo jim poskytovat úvěry. Na druhé straně, obchodní banky do jisté míry mají povinnost u centrální banky ukládat svá depozita. Jsou to především povinné minimální rezervy, pomocí kterých centrální banka reguluje množství peněžních prostředků, se kterými banky mohou volně disponovat, a tím i celkové množství peněz v ekonomice. Centrální banka, za 16

17 3.5. Zásady centrální banky splnění určitých podmínek, poskytuje obchodním bankám úvěry při potížích s likviditou. Centrální banka jako banka státu Centrální banka může vykonávat bankovní služby pro vládní i ostatní ústřední orgány, stejně jako pro orgány místní moci a správy nebo některé podniky náležící do veřejného sektoru. Centrální banka má na starosti správu státního dluhu, tedy poskytování a splácení úvěrů státu, poskytování úvěru státu, který se provádí upisováním státních dluhopisů a jejich následným uvedením do oběhu a pokladním plnění státního rozpočtu, což představuje vedení účtů, inkasa a úhrady a další operace související se státním rozpočtem. Centrální banka jako reprezentant v měnové oblasti Tato funkce je na rozdíl od ostatních funkcí charakterická tím, že se projevuje hlavně navenek. Centrální banka jako vrcholný subjekt, v jehož kompetenci a odpovědnosti je provádění měnové politiky, také zastupuje stát v mezinárodních finančních a měnových institucích, jejichž cílem je zejména řešení finančně měnových otázek na mezinárodní úrovni. Součástí této funkce je i oprávnění centrálních bank uzavírat mezinárodní platební a jiné dohody se zahraničními bankami a mezinárodními finančními instituty, v rámci možností danými právním řádem příslušného státu. Uvnitř se tato funkce projevuje hlavně ve formě pravidelného informování státních orgánů a veřejnosti o měnovém vývoji, jeho hlavních problémech a možných způsobech řešení. Myslím si, že všechny výše uvedené funkce nelze chápat jednotlivě bez vazby k ostatním, nýbrž jako vzájemně provázané a navzájem se doplňující. Náplň funkcí centrální banky se vyvíjí postupem času a v závislosti na okolním prostředí, tedy nejen v rámci jednoho státu, ale především na mezinárodní úrovni, v souvislosti s fenoménem globalizace. 3.5 Zásady centrální banky Jako každá instituce, tak i centrální banka se musí řídit určitými základními zásadami, které byly zformovány v průběhu historického vývoje. Základní zásady jsou určité principy a vůdčí ideje, na základě kterých centrální banka funguje, realizuje svoji 17

18 3.6. Vznik a vývoj centrálního bankovnictví v České republice činnost a které rovněž stanoví celkovou šíři a koncepci pravomocí centrální banky. 13 Mezi tyto zásady patří, že centrální banka by: neměla být konkurentem ostatním bankám v obchodních činnostech; měla být nezávislou institucí, ale na druhou stranu také institucí oprávněnou provádět operace pro vládu; měla napomáhat ostatním bankám v jejich rozvoji a být zúčtovacím střediskem pro ostatní banky; měla sledovat odlišné cíle od ostatních bank, tedy především snahu o zdravou měnu a bezpečnost a spolehlivost bankovního systému. 3.6 Vznik a vývoj centrálního bankovnictví v České republice Za první centrální banku, která působila i na našem území, považujeme Privilegovanou Rakouskou národní banku 14. Vznikla jako soukromá instituce v roce 1816, ale již o rok později získala emisní monopol.v druhé polovině devatenáctého století byla jako centrální banka vytvořena nová instituce, Rakousko-Uherská banka, která však existovala jen do konce první světové války. Obchodní banky začaly působit v Českých zemích již na počátku 19. století a vytvářely poměrně silné a stabilní bankovní prostředí. 15 Za základní mezník ve vývoji můžeme považovat vznik samostatného Československého státu, kdy počátkem roku 1919 proběhala peněžní reforma a byl ustanoven Bankovní úřad ministerstva financí 16, který měl za úkol dočasně zabezpečovat funkce centrální banky. V roce 1926 zahájila svoji činnost Národní banka československá 17, která byla akciovou společností, a i přesto, že stát byl vlastníkem asi jen třetiny akcií, byla tato banka pod jeho kontrolou, neboť ministr financí dosazoval do banky vládního komisaře, který dohlížel 13 Lér, Leopold. Regulace činnosti bank. Bankovní institut a. s. : Praha, s. 14 Dvořák, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Linde : Praha, s. ISBN: Revenda, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 1. vyd. Management Press : Praha, s. ISBN: Zákon 187/1919 Sb., jímž se upravuje oběh a správa platidel v československém státě a doplňuje se zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n. 17 Novela zákona 187/1919 Sb. (č. 102/25 z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 z. a n., o akciové bance cedulové). 18

19 3.6. Vznik a vývoj centrálního bankovnictví v České republice na činnost banky. Národní banka československá měla výhradní právo vydávat bankovky a povinnost udržovat kvalitu domácího kurzu v poměru k zahraničím měnám. V období protektorátu byla tato banka přejmenována na Národní banku pro Čechy a Moravu a byla zcela podřízena Německé kontrole. Po konci války sice došlo k obnovení původních činností i názvu centrální banky, ale již v dubnu 1950 byla na základě zákona č. 31/1950 Sb., o Státní bance československé, založena Státní banka československá v čele s generálním ředitelem, který byl jmenován vládou na návrh ministra financí. Tento krok znamenal přechod k centrálně plánované ekonomice a kompetence centrální banky se odvíjely od kompetencí vlády, což mělo za důsledek úplnou ztrátu její nezávislosti a vytvoření jednostupňového bankovního systému. Na počátku devadesátých let se v České republice začalo formovat tržní hospodářství a s ním i základní rysy dvoustupňového bankovního systému. Po rozpadu Československa v roce 1993 na našem území vznikla a zahájila svou činnost Česká národní banka. 19

20 Kapitola 4 Stav centrálního bankovnictví v České republice v současnosti 4.1 Základní vymezení České národní banky V České republice je základní postavení centrální banky vymezeno ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., tedy Ústavou České republiky, která jí zaručuje nezávislost a vymezuje ji jako ústřední banku státu. Působnost, pravomoci, organizace či hospodaření centrální banky jsou konkretizovány v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance (dále jen zákon o ČNB ), který se stal účinným dnem 1. ledna 1993 a od té doby byl již několikrát novelizován. Tento zákon vymezuje v 1 Českou národní banku jako právnickou osobou, která má postavení veřejnoprávního subjektu, pro který platí výjimka z povinností zápisu do obchodního rejstříku. 4.2 Hospodaření a cíle České národní banky Česká národní banka není příspěvkovou ani organizační složkou státu a není vlastním hospodařením přímo napojena na stát. Česká národní banka nezískává státní dotace, je osvobozena z daně z příjmů právnických osob 1 a má povinnost hradit náklady na svoji činnost ze svých výnosů. Podle 47 zákona o ČNB, pokud vytvoří zisk, používá jej na doplnění rezervního fondu nebo dalších fondů vytvářených ze zisku, popřípadě k ostatnímu použití zisku v rozpočtované výši. Zbývající část zisku, kterou nepoužije výše uvedeným způsobem, má povinnost odvést do státního rozpočtu. Kontrolu nad hospodařením České národní banky má stát prostřednictvím roční zprávy o výsledku hospodaření, kterou banka předkládá ke schválení poslanecké sně- 1 Viz 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 20

21 4.3. Samostatnost České národní banky movně 2. Zpráva o výsledku hospodaření obsahuje, mimo jiné, také informace o platech členů bankovní rady. Pokud by poslanecká sněmovna tuto zprávu odmítla, Česká národní banka by ji musela podle požadavků upřesnit popřípadě doplnit. Hlavní cíl České národní banky byl zformulován v souladu s principy fungování centrálních bank v rámci Evropského společenství, jako péče o cenovou stabilitu 3. Tento hlavní cíl však podle platné právní úpravy není jediným a centrální bance je dána širší odpovědnost za ekonomický rozvoj, neboť zákon stanoví, že pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu 3. Vzhledem k přistoupení České republiky k Evropské Unii Česká národní banka mimo tyto cíle podporuje také obecné hospodářské politiky v Evropském společenství se záměrem přispět k dosažení cílů Evropského společenství 4. Je nutno upozornit, že cílem bankovního dohledu není zabránit úpadku každé jednotlivé banky nebo nahrazovat funkci policie a dalších orgánů činných v trestním řízení či vyřizovat stížnosti klientů na banky. Tyto činnosti nepatří do kompetencí centrální banky. 4.3 Samostatnost České národní banky Významným faktorem z hlediska plnění základních funkcí centrální banky je stupeň samostatnosti. Jak jsem uvedla výše, v demokratickém státě je třeba této instituci poskytnou jistou úroveň samostatnosti a autonomie, neboť bez těchto předpokladů by nemohla provádět své cíle a byla by institucí závislou na rozhodování politické moci, tak jako tomu bylo u nás v letech Nejedná však ani o samostatnost absolutní, což by představovalo opačný extrémní přístup 5. V takovém případě by se banka mohla vymknout jakékoliv kontrole, což by vzhledem k její důležitosti v tržní ekonomice mohlo vést k velmi negativním důsledkům. Vztah centrální banky ke státu je upraven legislativně, přičemž míra samostatnosti je vymezena zákonem o ČNB a k jejímu posouzení můžeme dojít přes tři základní 2 Viz 34 zákona o ČNB. 3 Viz 2 zákona o ČNB. 4 Zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 5 Revenda, Zbyněk, a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd. Management Press : Praha, s. ISBN:

22 4.3. Samostatnost České národní banky definiční charakteristiky samostatnosti jedná se o politická, ekonomická a finanční kritéria Politické charakteristiky Tyto charakteristiky spočívají zejména v postavení členů bankovní rady. Podle zákona o ČNB jsou guvernér a ostatní členové bankovní rady jmenováni i odvoláváni prezidentem republiky, nikoliv vládou nebo parlamentem, jak by tomu bylo v méně samostatném systému, a to pouze z důvodů uvedených v zákoně, nikoliv politických. Také jejich funkční období je delší než období vlády. Důvodem je, aby nedocházelo pokaždé při nástupu nové vlády k výměně vedení banky a tím ke změně charakteru provádění měnové politiky. Možnost opětovného zvolení člena bankovní rady je omezena na maximálně dvě funkční období. Dále do této charakteristiky patří nutnost schvalování měnové politiky vládou či parlamentem, která se podle zákona o ČNB neuplatní, protože banka má pouze povinnost dvakrát ročně informovat o měnovém vývoji. Důležitým znakem samostatnosti je také členství představitelů vlády ve vedení centrální banky. Podle naší právní úpravy je toto členství vyloučeno, aby nemohlo docházet k prosazování politických záměrů vlády proti záměrům banky. Na druhou stranu se představitelé vlády mohou s poradním hlasem účastnit zasedání bankovní rady stejně jako guvernér banky má právo účastnit se zasedání vlády. V neposlední řadě, vláda nemá možnost donutit banku k odkupu státních cenných papírů ani k úvěrové pomoci ohrožené bance Ekonomické charakteristiky Jedná se o podmínky poskytování úvěrů a použití nástrojů měnové politiky.na našem území je stanoví výhradně banka, a to včetně úrokových sazeb i možnosti odmítnout poskytnutí úvěru. Důležitý vliv na samostatnost centrální banky má také možnost přímého úvěrování vlády, která je podle platného právního řádu České republiky vyloučena a zároveň možnost nepřímého úvěrování, která je omezena. 6 Revenda, Zbyněk, a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd. Management Press : Praha, s. ISBN:

23 4.4. Organizace České národní banky Finanční charakteristiky Pod finančními charakteristikami rozumíme především rozpočet banky, který v České republice sestavuje bankovní rada. Parlamentu předkládá ke schválení jen zprávu o činnosti a výsledku hospodaření ve formě výroční zprávy. Důležitým pravidlem je, že banka není orientovaná na zisk a případná ztráta není důvodem pro zásah vlády do její činnosti. Za jisté omezení samostatnosti můžeme považovat i vymezení hlavního cíle. Zde je však nutno dodat, že centrální bance zůstává samotnost v rozhodování o tom, který nástroj a postup použije k dosažení tohoto cíle. Jako další mírné omezení může být vnímáno i stanovení limitu povinných minimálních rezerv, které představují povinnost bank uložit část svých zdrojů u České národní banky. Česká národní banka má zákonem stanovenou nejvyšší přípustnou hranici, do které může požadovat po bankách uložení minimálních povinných rezerv. Tato hranice je stanovena na 30 % celkových závazků banky snížených o závazky banky vůči jiným bankám. I navzdory posledně uvedenému se domnívám, že uvedené znaky vypovídají o vysokém stupni samostatnosti České národní banky tak, jak to odpovídá požadavkům bankovního systému fungujícího v tržním mechanismu. Ráda bych na tomto místě zdůraznila, že podle mého názoru, i když stupeň samostatnosti určuje především platná právní úprava, důležitou roli může sehrát také osobnost guvernéra a schopnost koordinace a konsensu mezi vládními představiteli a vedením banky a pochopitelně schopnost představitelů vedení banky využívat zákonem dané možnosti řízení banky. 4.4 Organizace České národní banky Česká národní banka je složena z ústředí, poboček a účelově organizačních jednotek. Ústředí banky je umístěno v Praze a je tvořeno sekcemi a samostatnými odbory 7. Jednotlivé organizační útvary České národní banky jsou řízeny od 1. ledna 2002 bankovní radou, který působí jako kolektivní orgán. V čele každé sekce a samostatného odboru stojí ředitel, který odpovídá bankovní radě za výkon svěřených pravomocí a za zajišťování jím svěřených agend v souladu se střednědobými koncepcemi přijatými bankovní radou pro jednotlivé oblasti činnosti centrální banky. Ředitelé jednotlivých sekcí a samostatných odborů mají poměrně velký rozsah své působnosti, díky čemuž 7 Dostupné na cnb/organizacni struktura/ /org struktura.html [citováno dne 15. května 2007]. 23

24 4.4. Organizace České národní banky se členové bankovní rady mohou věnovat více rozhodování v oblasti měnové politiky, tedy přímému naplňování zákonem stanoveného cíle České národní banky, a dalším otázkám koncepčního a strategického charakteru. 8 Otázky bankovní regulace a dohledu spadají do kompetence sekce bankovní regulace a dohledu 9, která se dále dělí na pět odborů. Jedná se o odbor regulace, odbor dohledu na místě, odbor dohledu na dálku odbor licenční a povolovací a odbor podpory a dohledu 10. Česká národní banka má sedm poboček umístěných v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové, Ostravě, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. Úkolem těchto poboček je zastupovat Českou národní banku v rámci svých oprávnění. Zároveň jsou kontaktním místem pro styk se zástupci bank, s orgány státní správy, Českým statistickým úřadem, finančními orgány, institucemi a vybranou klientelou. Pobočky odpovídají zejména za správu zásob peněz, vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů pobočky, za provádění platebního styku, za výkon devizové kontroly a sběr údajů za směnárenské operace, za správní řízení ve vymezeném rozsahu, za pořizování, kontrolu a zpracování dat pro konjunkturální šetření a za účetnictví pobočky 11. Nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada, která se skládá ze sedmi členů 12. V čele stojí guvernér, dalšími členy jsou dva viceguvernéři a dále čtyři členové bankovní rady. Jak je uvedeno výše, všichni členové bankovní rady jsou jmenováni prezidentem republiky. Vzhledem k tomu, že zákon neuvádí na čí návrh provádí prezident republiky jmenování, lze říci, že to záleží výhradně na jeho rozhodnutí. Bankovní rada především určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadách měnově politických opatření centrální banky. Zákon o ČNB stanoví zásady činnosti a obchodů banky a druhy fondů centrální banky, jejich výši a případné použití nebo schvaluje rozpočet centrální banky. V souladu s demokratickými zásadami zákon stanoví podmínky, které osoba musí splňovat, aby mohla být jmenována členem bankovní rady, a funkce, které jsou neslučitelné se členstvím v bankovní radě. 8 Babouček, Ivan, a kol. Regulace činnosti bank. 2. vyd. Bankovní institut vysoká škola, a. s. : Praha, s. ISBN: Ředitelem této sekce je Ing. L. Pýtr, CSc. 10 Dostupné na cnb/organizacni struktura/ /org bankovni regulace.html [citováno dne 15. května 2007]. 11 Dostupné na cnb/organizacni struktura/pobocky/index.html [citováno 15. května 2007] 12 Dostupné na cnb/organizacni struktura/ /org struktura.html [citováno dne 15. května 2007]. 24

25 4.5. Funkce České národní banky 4.5 Funkce České národní banky Emisní funkce České národní banky Česká národní banka má podle zákona o ČNB jak výkonnou, tak legislativní odpovědnost za hotovostní peněžní oběh. Co se týče výkonné odpovědnosti, má za povinnost především vydávat bankovky a mince a zásobovat oběh jejich dostatečným množstvím. Zároveň dbá i o jejich kvalitu, tedy o jejich vzhled týkající se únosné míry opotřebení bankovek nebo například odolnosti vůči padělání. 13 Legislativní odpovědnost se projevuje v povinnosti pomoci na přípravě zákonných norem a prováděcích právních předpisů pro hotovostní oběh. Zákon o ČNB ukládá povinnost centrální bance nejméně jednou za čtvrt roku informovat veřejnost o měnovém vývoji Měnová funkce České národní banky Provádění měnové politiky je jednou z nejdůležitějších funkcí. Česká národní banka stanoví úrokové sazby, výši povinných minimálních rezerv a také podmínky obezřetného podnikání bank, poboček bank a dalších osob na peněžním trhu stejně jako podmínky, na základě kterých lze obchodovat na peněžním trhu. Prostřednictvím těchto nástrojů Česká národní banka ovlivňuje množství peněz v oběhu a plní svůj hlavní cíl, tedy cenovou stabilitu Devizová funkce České národní banky V rámci této funkce Česká národní banka stanoví a vyhlašuje, po projednání s vládou, režim kursu domácí měny ve vztahu k zahraničním měnám. Vedle toho má Česká národní banka na starosti úschovu, správu a dispozici s měnovými rezervami ve zlatě a devizových prostředcích Regulace a dohled V současnosti je v České republice uplatňován model s dominantním postavením centrální banky v této oblasti. Česká národní banka vykonává dohled nad širokým spektrem osob, neboť je bankovní regulace a dohled založena na univerzálním principu. 13 Podrobná pravidla stanoví ve své části třetí zákon o ČNB a vyhláška č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince. 25

26 4.5. Funkce České národní banky Tato skutečnost znamená, že Česká národní banka vykonává dohled nejen nad bankovními subjekty, ale také například nad pojišťovnami, penzijními fondy nebo obchodníky s cennými papíry. Jako poradní orgán pro tuto oblast byl nedávno zřízen Výbor pro finanční trh, který má za úkol projednávat koncepce a strategie dohledu nad finančním trhem. Česká národní banka dohlíží nad bezpečným fungováním bankovního systému a dále nad bezpečným, spolehlivým a efektivním fungováním platebních systémů Česká národní banka jako banka obchodních bank Česká národní banka vede účty obchodních bank, přijímá jejich vklady a provádí mezibankovní platební styk. Důležitou roli plní při poskytování krátkodobého úvěru obchodním bankám, které mají potíže s likviditou. Poskytnutí tohoto úvěru podle zákona o ČNB záleží na uvážení České národní banky, nicméně je důležité dodat, že tyto úvěry nejsou určeny na řešení nesolventnosti banky, to znamená situace, za které banka není schopna pokrýt vzniklé ztráty svými zdroji. Česká národní banka má povinnost požadovat odpovídající zajištění takového úvěru Česká národní banka jako banka státu Česká národní banka plní poradní funkci vůči vládě v měnově politické oblasti. Vede účty podle zákona o rozpočtových pravidlech 15, tedy účty pro organizační složky státu, které jsou napojené na státní rozpočet, pro různé státní úřady, příspěvkové instituce, státní fondy a další instituce stanovené tímto zákonem. Poskytuje ministerstvu financí informace o těchto účtech a vede také bankovní účty pro zajištění financování státního dluhu. Dále Česká národní banka dává do prodeje podle zvláštního zákona 16 státní dluhopisy a po dohodě s ministerstvem financí může vykonávat i jejich správu. Podle zákona o ČNB vede centrální banka evidenci cenných papírů vydávaných Českou republikou, které jsou splatné do jednoho roku a evidenci dalších cenných papírů podle tohoto zákona. V neposlední řadě je Česká národní banka oprávněna sjednávat obchody s investičními nástroji 17 na základě žádosti ministerstva financí. 14 Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech. 15 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. 16 Viz 19 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech. 17 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 26

27 4.5. Funkce České národní banky Česká národní banka jako reprezentant v měnové oblasti Z hlediska České republiky jako člena Evropského společenství se jeví jako nejvýznamnější členství v Evropském systému centrálních bank, které je řízeno Evropskou centrální bankou. Guvernér České národní banky se účastní jako řádný člen jednání Generální rady této instituce. Mezi další významné instituce, kde Česká národní banka reprezentuje Česku republiku, patří zejména Mezinárodní měnový fond, Světová banka či Banka pro mezinárodní platby. 27

28 Kapitola 5 Pojem, cíle a nástroje bankovní regulace a dohledu Mezi nejdůležitější oblasti činnosti centrální banky patří zpravidla systém bankovní regulace a dohledu, který je také pokládán za stěžejní problematiku bankovního systému ve vyspělých zemích s tržní ekonomikou. Můžeme se nicméně setkat i s takovými názory, které tento institut zcela odmítají a považují jej za zbytečný až škodlivý pro hospodářský vývoj země. 1 Tyto názory však nepřevažují a systém bankovní regulace a dohledu je spíše považován za prospěšný. Můžeme říci, že bankovnictví stále patří k nejvíce regulované oblasti. Tato skutečnost bývá zdůvodňována především velkou významností stability bankovního sektoru pro celou ekonomiku země. V posledních letech však pozorujeme i tendence opačného vývoje, tedy k deregulaci bankovního systému. 2 Je to zapříčiněno zejména stále významnějšími procesy vzájemného sbližování a harmonizace bankovních předpisů v zemích s tržní ekonomikou a snahou o internacionalizaci bankovnictví jako oblasti důležité ekonomiky. Deregulace se ovšem netýká celého systému, neboť v některých jeho částech, jako jsou například pravidla ochrany před nelegálními praktikami, dochází k jejich dalšímu zpřísňování. Dále je třeba upozornit, v návaznosti na předchozí kapitoly, že problematika regulace a dohledu se zásadně týká pouze vyspělých demokratických zemí s tržní ekonomikou, neboť v jednostupňovém systému centrálně plánovaných ekonomik jsou banky řízeny přímo politickým centrem a nevystupují jako samostatné podnikatelské subjekty. 1 Pánek, Dalibor. Bankovní regulace a dohled. MU : Brno, s. ISBN: Dvořák, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Linde : Praha, s. ISBN:

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Název banka jak vznikl Na konci 13. století vysedával jeden z prvních

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 008 84 855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14743 (dále jen Obchodník ) tímto v

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 1. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_335 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více