ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové"

Transkript

1 Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání (školský zákon), ve znění zn pozdějších předpisů www. specialnihk.cz

2 Výroční zpráva školy byla projednána a schválena: Školská rada schválila: dne Pedagogická rada školy seznámena: dne Č.j.: 625/2012 2

3 a) Základní údaje o škole Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Hradecká 1231, Hradec Králové, právní forma příspěvková organizace IČO: IZO: www: škola speciálně pedagogické centrum mateřská škola Slunečnice sdružení rodičů sportovní klub Integra Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové, IČO: Vykonávaná činnost škol a školských zařízení: Základní škola (praktická a speciální) IZO: Střední škola Mateřská škola Školní družina Speciálně pedagogické centrum Přípravný stupeň základní školy speciální Školní jídelna výdejna Zápis do rejstříku škol a školských zařízení:

4 Údaje o vedení školy: Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa bydliště: PaedDr. Pavel Svoboda Durychova Hradec Králové Zástupci ředitele: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: Garant EVVO: Metodik informačních a kom.tech: Mgr. Lenka Rybová ZŠS, 1.st ZŠPr, Mgr. Jan Mihal 2.st. ZŠPr, PrŠ Libuše Veselá MŠ Mgr. Milena Honcová - SPC Mgr. Alena Martinková Mgr. Pavel Záleský Mgr. Alena Friebová PaedDr. Aleš Aulický Školská rada: Zástupce zřizovatele Zástupce rodičů Zástupce školy PhDr. Marek Šimůnek PaedDr. Libor Mojžíš Ing. Pavel Zahálka Ing. Václav Vašata Mgr. Ivana Zdráhalová Mgr. Radka Balková Počty tříd, žáků, pedagogů Počet tříd a oddělení ŠD k Celkový počet Žáků (bez ŠD) Počet žáků na jednu třídu ZŠ Praktická ,16 ZŠ speciální ,4 Praktická škola Přípravná třída Mateřská škola ,75 Školní družina ,5 Celkem Počet žáků na pedagoga (bez AP) Komentář k tabulce: do počtu žáků na pedagoga jsou započítáni všichni učitelé na škole, včetně dalších učitelů ve třídách základní školy speciální (odst. 7 8 Vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb.) a asistenta pedagoga v přípravné třídě pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pro výpočet počet žáků na pedagoga se vychází z přepočteného počtu pracovníků na daném typu školy. Nejsou zahrnuti asistenti pedagoga, vychovatelky školní družiny a pracovníci SPC.Celkový počet žáků a statistické průměry na základní škole praktické, meziroční pokles 11,6%, 4

5 jsou oproti předchozímu opět nižší, souvisí s trvalým poklesem počtu žáků v tomto vzdělávacím programu. Tento stav je pravděpodobně důsledkem poklesu populační křivky a především zesilující integrací žáků na základních školách. Faktor naplněnosti jednotlivých tříd je ovšem neovlivnitelný. Pokles počtu žáků je takového rozsahu, že i v letošním roce bylo nutno učit ve dvou třídách v odděleních. Klesající a kolísající počty žáků, často i během školního roku, mají vliv na těžko odhadnutelný vývoj naplněnosti jednotlivých ročníků a tříd a tím i plánování činnosti školy a personálního zajištění. Tato situace je velmi složitá v počátku školního roku, kdy ještě 14 dnů po zahájení školního roku není jasné složení a počty ve třídách. Liknavost zákonných zástupců k plnění základních rodičovských povinností vyplývajících ze zákona, především na základní škole praktické, je trestuhodná a bohužel téměř nepostižitelná. To se týká i včasnosti přihlašování a odhlašování dětí do a ze školy. Mobilita rodin našich žáků působí škole značné obtíže, včetně dodání relevantních údajů do různých statistických výkazů, ale podobné případy jsou nepředvídatelné, mohou zásadně ovlivnit výkonové ukazatele školy. Klesající počet žáků přicházejících do vzdělávacího programu základní školy praktické je způsoben nejenom poklesem demografické křivky, ale často i neuváženým a nezodpovědným naplňováním školského zákona základními školami formou individuální a skupinové integrace. Jsem přesvědčen, že u mentálně postižených žáků je integrace nevhodná, zvláště pokud jsou ve spádové oblasti samostatně zřízené školy pro žáky se zdravotním postižením. Tyto školy totiž dokážou svojí vybaveností a personálním složením pravděpodobně zajistit lepší podmínky pro vzdělávání v prostředí, které pro žáky není tolik stresující a deprimující. Žák, který má omezené rozumové schopnosti, nemůže být nikdy rovnocenným spolužákem žáka s intelektem. Na druhou stranu je integrování těchto žáků i velkou zátěží pro vyučující na základních školách a majoritní části žáků ve třídách nemůže být dán plnohodnotný rozsah a tempo výuky. Přesto integraci pokládám za vhodnou a přijatelnou v případech složitého dojíždění, zvláště u žáků 1. stupně a při zajištění optimálních podmínek pro výuku. Dlouhodobě konstatujeme, že při přijímání žáků, kteří byli integrováni, či pozdě navrženi na změnu vzdělávacího programu, je zřejmá nízká úroveň vědomostí (často nedosahující úrovně vědomostí našich žáků) a demotivace k učení, sociální zaostalost, poruchy kázně. Smysluplná integrace mentálně postižených žáků, bez asistence pedagoga či osobní asistence a dalších vyrovnávacích a podpůrných opatření je nesplnitelná, poškozující dítě, které je vzděláváno v prostředí, kterému nerozumí. Integrace dětí zajišťovaná pomocí různých druhů asistence, je pro krajský úřad nesporně ekonomicky náročnější než vzdělávání na speciálních školách. Znění 10 odst. 1 Vyhlášky č. 73/2005 Sb. je příliš vágní při stanovení maximálních počtů žáků ve třídách pro žáky se zdravotním postižením. Při vytváření krajských normativů doporučuji respektovat stanovení maximálních počtů žáků ve třídě podle původní Vyhlášky č. 127/1997 o speciálních školách a speciálních mateřských školách, které potřebám praxe daleko více odpovídalo. Uvedený maximální počet 14 žáků naprosto nevyhovuje potřebám praxe, druhům a typům škol, charakteristice postižení, věku žáků. Na rozdíl od základní školy praktické byl na základní škole speciální značný nárůst počtu žáků, meziročně o 17,8%. Tato skutečnost si vynutila žádost o změnu v Rejstříku škol o navýšení kapacity, která je navýšena k na 85 žáků. 5

6 Na počátku a konci školního roku byly v jednotlivých součástech školy následující počty žáků: Školní rok stav k Typ Stupeň Počet tříd Počet žáků Dívek %dívek φ žáků/třída Základní škola % 10,25 praktická 1.stupeň 1.-5.roč % 10 2.stupeň 6.-9.roč % 10,42 Základní škola ,3% 6,5 speciální 1.stupeň 1.-6.roč ,3% 2.stupeň roč ,3% Příprav.st. ZŠS ,3% 0 Praktická škola % 8 Mateřská škola ,9% 10,75 Přípravná % 14 třída Celkem škola ,9% 9 Školní družina % 12,5 6 7 Školní rok stav k Typ Stupeň Počet tříd Počet žáků Dívek %dívek φ žáků/třída Základní škola ,8% 10,16 praktická 1.stupeň 1.-5.roč ,9% 10,6 2.stupeň 6.-9.roč ,9% 9,85 Základní škola ,9% 6,4 speciální 1.stupeň 1.-6.roč ,9% 2.stupeň roč ,4% 6 6 6,6

7 Příprav.st. ZŠS ,3% 0 Praktická škola % 8 Mateřská škola ,9% 10,75 Přípravná % 14 třída Celkem škola ,3% 8,8 Školní družina % 12,5 Seznam tříd a žáků k žáků chl. dívky Příp. třída Ježková Pavlína DiS Cziroková Jana AP 0 ZŠS - A1 Málková Nora Mgr st. Nováková Iva AP 0 ZŠS - A2 Wagnerová Jana Mgr st. Lesáková Kateřina AP 0 ZŠS - A3 Kilingrová Irena Mgr st. Řeháková Vladimíra 0 ZŠS - 3. Kšíkalová Květa Mgr st. Frolíková Soňa AP 0 ZŠS- RHB 1 Strnadová Jana PaedDr vych., 1.st. Schejbalová Daniela DiS 0 Marešová Jana AP ZŠS- RHB 2 Řezníčková Marie Mgr st. Klecová Karolína AP 0 ZŠS- A4 Lukešová Lenka bc st. Krausová Vladimíra bc., vych. ZŠS st. Černá Eva Mgr ZŠS -2. Vávrová Blanka Mgr st. Hlásková Michaela AP 0 ZŠS st. Součková Klára Mgr Rychtářová Rychtářová AP 0 1.A Hartigová Dana Mgr A Novotná Blanka Mgr A + (5B) Friebová Alena Mgr A + (5B) Staňková Ivana Mgr A Štěrbová Zdena Mgr B Friebová Alena 6 4 2

8 5.B Staňková Ivana A Šišková Jana Mgr B Chmelařová Marie Mgr A Zdráhalová Ivana Mgr B Záleský Pavel Mgr A Balková Radka Mgr B Aulický Aleš PaedDr A Enderlová Máša Mgr PrŠ I Daňková Zdena Mgr PrŠ II Martinková Alena Mgr Luňáková Jana AP Palička PaedDr. Ledvinková Jaroslava Mgr. Ninger David Mgr. Francová Lucie Mgr. Šišková Iveta Vedení Svoboda Pavel PaedDr. Rybová Lenka Mgr. Mihal Jan Mgr. Veselá Libuše ŠD Hlásková Michaela Neugebauerová Zdena MŠ 1 Berušky Adamírová Dana bc Šimková Jaroslava Mgr. 0 Šustr Dalibor AP MŠ 2 Kuřátka Jiráková Kristýna Mgr Stodůlková Petra Mgr. 0 MŠ 3 Sluníčko Veselá Libuše Mgr Syrůčková Barbora Mgr. Hromádková Šárka uč. LTV 0 MŠ 4 Čmeláčci Bašová Renata bc Kopecká Kateřina AP

9 Seznam tříd a žáků k žáků chl. dívky Příp. třída Ježková Pavlína DiS Cziroková Jana AP 0 ZŠS - A1 Málková Nora Mgr st. Nováková Iva AP 0 ZŠS - A2 Wagnerová Jana Mgr st. Lesáková Kateřina AP 0 ZŠS - A3 Kilingrová Irena Mgr st. Řeháková Vladimíra 0 ZŠS - 3. Kšíkalová Květa Mgr st. Frolíková Soňa AP 0 ZŠS- RHB 1 Strnadová Jana PaedDr vych., 1.st. Schejbalová Daniela DiS 0 Marešová Jana AP ZŠS- RHB 2 Řezníčková Marie Mgr st. Klecová Karolína AP 0 ZŠS- A4 Lukešová Lenka bc st. Krausová Vladimíra bc., vych. ZŠS st. Černá Eva Mgr ZŠS -2. Vávrová Blanka Mgr st. Hlásková Michaela AP 0 ZŠS st. Součková Klára Mgr Rychtářová Rychtářová AP 0 1.A Hartigová Dana Mgr A Novotná Blanka Mgr A + (5B) Friebová Alena Mgr A + (5B) Staňková Ivana Mgr A Štěrbová Zdena Mgr B Friebová Alena B Staňková Ivana A Šišková Jana Mgr B Chmelařová Marie Mgr A Zdráhalová Ivana Mgr B Záleský Pavel Mgr A Balková Radka Mgr B Aulický Aleš PaedDr A Enderlová Máša Mgr

10 PrŠ I Daňková Zdena Mgr PrŠ II Martinková Alena Mgr Luňáková Jana AP Palička PaedDr. Ledvinková Jaroslava Mgr. Ninger David Mgr. Francová Lucie Mgr. Šišková Iveta Vedení Svoboda Pavel PaedDr. Rybová Lenka Mgr. Mihal Jan Mgr. Veselá Libuše ŠD Hlásková Michaela Neugebauerová Zdena MŠ 1 Berušky Adamírová Dana bc Šimková Jaroslava Mgr. 0 Šustr Dalibor AP MŠ 2 Kuřátka Jiráková Kristýna Mgr Stodůlková Petra Mgr. 0 MŠ 3 Sluníčko Veselá Libuše Mgr Syrůčková Barbora Mgr. Hromádková Šárka uč. LTV 0 MŠ 4 Čmeláčci Bašová Renata bc Kopecká Kateřina AP Tradičně byla otevřena 1 přípravná třída pro děti sociálně znevýhodněné se zapsanými 14 žáky. Opět počty žáků oscilovaly, na konci školního roku ve třídě bylo 12 žáků. Nepředvídatelně se měnící počty žáků jsou důkazem dlouholeté zkušenosti, svědčící o nezájmu rodin, které se dají pokládat za sociálně problematické. Nejsou schopny do této formy vzdělávání děti zodpovědně přihlásit a zabezpečit jejich pravidelnou docházku, přestože by to budoucí vzdělávací kariéře jejich dětí prospělo. Jedná se jednoznačně o diskriminaci a znevýhodňování dětí ze strany vlastní rodiny. 10

11 Přípravnou třídu pro děti sociálně znevýhodněné nadále pokládáme za velice účinnou formu vzdělávání s ohledem na budoucí úspěšnou vzdělávací cestu dětí. b) Obory vzdělání, celková kapacita škol a jejich součástí: Základní škola (praktická) IZO: žáků C/01 Základní škola Základní škola speciální žáků B/01 Zákl.škola speciální B/001 Pomocná škola Přípravný stupeň ZŠ speciální žáků Mateřská škola dětí Praktická škola žáků C/001 PrŠ jednoletá C/002 PrŠ dvouletá Školní družina žáků SPC pro mentálně postižené neuvádí se Přípravná třída (pro děti sociálně znevýhodněné) neuvádí se Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření: C/001 Praktická škola jednoletá (JKOV: /00) C/002 Praktická škola dvouletá ( JKOV: /00) Kód oboru C/01 Základní škola B/001 Pomocná škola Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Název oboru Školní vzdělávací program č.j. 624/2007 Kdo vydal učeb. dokumenty Pod č. j. Platnost od škola 624/ Vzdělávací program MŠMT ČR / pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy (rozšířeno Metodickým pokynem č.j / ) Septima B/01 Školní vzdělávací program škola 496/

12 Pomocná škola KKOV C/ KKOV C/001 Pro obor vzdělání základní škola speciální Praktická škola s dvouletou přípravou Praktická škola s jednoletou přípravou MŠMT ČR Nakl.Parta MŠMT ČR Nakl.Parta / / Volitelné předměty - školní rok Předmět Vyučující Termín Hod. Míčové hry - ch J. Mihal PO Plavání P.Svoboda PO Dílenské práce a L.Palička ST chovatelství- ch Estetická výchova I.Zdráhalová ST Muzikoterapie V. Krausová PÁ 11,50 12,35 Ergoterapie L. Palička PO 13,30-15,00 Sportovní hry P. Ježková, I. Kilingrová PO 13,45 14,30 Dramaterapie B. Vávrová ST 13,30 15,00 Pálkové hry D. Ninger PÁ 13,30 15,00 Ekologický P. Ježková ST 13,30 14,15 Arteterapie J. Wagnerová ÚT 13,30 15,00 Plavání N. Málková ČT 14,45 16,15 Zájmové kroužky školní rok Plavání P.Svoboda pondělí plavecký bazén Grant čtvrtek Míčové hry J.Mihal čtvrtek škola Grant Košíková P.Záleský úterý škola Grant Florbal D.Ninger středa škola Grant Stolní tenis L.Francová úterý škola Grant pátek Tenis P.Svoboda celoroč. nepravidelně škola Grant Cyklistika A.Aulický celoroč. nepravidelně terén,škola Grant Angličtina L.Francová pondělí škola Arteterapie +VP J.Wagnerová úterý učebna Vv Dopravní ZŠ spec. M.Škopová jaro nepravidelně škola 12

13 Zdravotnický J.Novotná jaro nepravidelně škola Ekologický + VP P.Ježková středa 13,30 14,15 učebna Vv Sportovní + VP I.Kilingrová pondělí 13,45 14,30 tělocvična školy P.Ježková Stolní tenis 1.st. L. Francová pátek 14,00 15,00 tělocvična školy Grant Dramaterapie +VP B. Vávrová středa herna Pálkové hry +VP D. Ninger pátek 13,30 15,00 tělocvična školy Grant I díky grantům EU bylo možné uskutečňovat zájmovou činnost v rozsahu, který je optimální pro potřeby naší školy a žáky. Z grantu byl placen i pravidelný pronájem městského bazénu 2x týdně na trénink plaveckého oddílu. Nemožnost použít mzdové prostředky školy na mimoškolní činnost pokládáme na typu naší školy za nevhodné opatření, nedá se očekávat podíl rodičů na úhradě činnosti, zvláště u žáků ze sociálně slabšího prostředí. Přitom mimoškolní činnost je zásadní součástí naší vzdělávací nabídky, podporující prevenci negativních společenských jevů a učí žáky zdravému životnímu stylu. Pokud se pro příští školní roky nenajdou jiné zdroje, bude tato aktivita významně omezena. I v tomto školním roce, díky zahájení výuky podle školního vzdělávacího programu, byla zcela zásadně změněna koncepce zájmových kroužků. Učební plán školního vzdělávacího programu umožňuje některé z dosavadních zájmových kroužků organizovat jako volitelné předměty. Toto opatření umožňuje zajistit nadále rozvoj žáků prostřednictvím zájmových aktivit, protože jinak by již na zájmové kroužky v odpoledních hodinách, díky navýšení učebního plánu, byl problém získat časový prostor a tyto nadstandardní a potřebné aktivity by byly omezeny. Tím zůstala zachována nabídka aktivního trávení volného času a zároveň, díky příslušnosti k volitelnému předmětu (součásti učebního plánu), je docházka povinná a pravidelná. Kvalita a možnosti zájmové činnosti byly výrazně pozitivně ovlivněny i financováním mezd vedoucích těchto zájmových útvarů prostřednictvím grantu EU. Díky grantu EU bylo možno zajistit i pronájem městského bazénu pro kroužek plavání ve dvou dnech v týdnu. Nabídka volitelných předmětů a zájmových kroužků je nadstandardně široká, variabilní, po dohodě s vedením školy mohou ZK vznikat a zanikat během školního roku, v závislosti na materiálních a personálních podmínkách, s ohledem na docházku a zájem zapsaných žáků. Proto si také zájem rodičů a dětí vyžádal od pololetí vznik nového ZK Rozmarýnek pro děti s poruchami autistického spektra. Cílem volitelných předmětů a zájmových kroužků je snaha naučit děti naší školy vyplnit pozitivně volný čas aktivním zapojením do některého z nabízených druhů činností, rozvíjet dovednosti a schopnosti dětí, zdravý životní styl. Smysluplné naplnění volného času pokládáme za základní preventivní prvek v oblasti trestné činnosti a problematiky návykových látek. I proto je nabídka všech volnočasových aktivit naprosto bezplatná. 13

14 Mimoškolní sportovní činnost je založena na spolupráci se sportovním klubem Integra, který zabezpečuje základní sportovní trénink, činnost a reprezentaci školy v soutěžích jak v Českém svazu mentálně postižených sportovců, tak i Českém hnutí speciálních olympiádách. SK Integra slučuje oddíly z odborných učilišť v Hradci Králové, Žamberku a Hořicích a základních škol praktických v Chlumci nad Cidlinou, Chrudimi, Vysokém Mýtě a Žamberku. Zvláště spolupráce s odbornými učilišti je významná, jelikož naši sportovci na soutěžích a akcích mají možnost poznat trenéry a učitele ze zmíněných učilišť, a tím i snadnější zapojení do jejich sportovní činnosti po skončení povinné školní docházky a přechodu na OU. Vynikající je činnost oddílu stolního tenisu při SK Integra, kdy naši sportovci trénují se zdravými hráči a dokonce se s nimi zúčastňují i pravidelné, celoroční soutěže. Ideálním cílem je dosáhnout individuálního zapojení dětí do zájmových aktivit i po ukončení školy. c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: Ředitel školy : PaedDr. Pavel Svoboda Zástupci ředitele: Mgr. Lenka Rybová 1.st ZŠPr, ZŠS, ŠD Mgr. Jan Mihal 2.st. ZŠPr, Praktická škola Libuše Veselá MŠ Mgr. Milena Honcová SPC Hospodářka : Kateřina Nováková Výchovný poradce: Mgr. Alena Martinková Školní metodik prevence: Mgr. Pavel Záleský Garant EVVO: Mgr. Alena Friebová Metodik informačních a kom.tech: PaedDr. Aleš Aulický Zdravotník: Mgr. Blanka Novotná Knihovna: Mgr. Radka Balková Předseda inventarizační komise: PaedDr. Jana Strnadová Předseda likvidační komise: Mgr. Lenka Rybová Předseda BOZP: Mgr. Jaroslava Ledvinková 14

15 Funkce Počet Přepočt. Kvalifik. %kvalifik. Muži/fyz Poznámky Ředitel úvazek ZŠPr Zástupci ředitele ZŠ úvazek v ZŠS 1 úvazek ZŠPr Zástupce ředitele MŠ úvazek v MŠ Zástupce ředitele SPC Učitel ZŠ praktické 19 17,35 16,74 96% 6 0,32 studující 1.stupeň 5 5, stupeň 14 12,06 11, ,32 studující Učitel ZŠ speciální 11 11,05 9, ,05 studující 1.stupeň 4 4, ,05 studující 2.stupeň studující Učitel (druhý) v ZŠS studující Asistenti ped. SŠ 8 5,94 4, ,31 studující Učitel přípravná třída studující Praktická škola 2 3,15 2, (0,32) Asistent ped. PrŠ 1 0,63 0,63 0 Vychovatel ŠD 1 1,37 1, Romská asistentka 1 0,75 0, Pracovník SPC 5 4,6 4,6 100 Speciální pedagog SPC Psycholog 2 1,6 1,6 100 Sociální prac- neped Provozní SŠ 9 6,97 6, Hospodářka školy Administrativ. prac Školník 1 0,9 0,9 100 Uklízečky 6 4,07 4, Učitel MŠ 8 7, ,5 1 studující Asistenti pedagoga MŠ 3 1,44 1, Provozní MŠ Školnice Výdej stravy Uklízečka Celkem 74 66,9 59, ,5 Placen z grantu EU Asistent pedagoga ZŠPr Poz: V uvedených fyzických a přepočtených osobách jednotlivých součástí školy jsou uvedeni i členové vedení školy. Ve fyzických osobách a přepočtených úvazcích a kvalifikovaných jsou všichni uvedeni v součástech školy s převažujícím úvazkem. Celkem Funkce Počet Přepočt. Muži/fyz Pedagogičtí pracovníci 48 47,17 6 (bez AP, RA s SPC) Asistenti pedagoga 12 8,51 1 (včetně 0,5 AP ZŠPr-grant) Romská asistentka 1 0,7 Provozní zaměstnanci (včetně soc.prac. SPC) 13 10,

16 Nadále pokračoval grant EU a byl navázán nový grant, díky kterým se podařilo rozšířit počet speciálních pedagogů SPC o jednu pracovnici - krajskou koordinátorku pro autismus. Mezi zaměstnanci není vedena pracovnice mzdová účetní, zpracování mezd je zajištěno dodavatelsky. Nekvalifikovanými pracovníky byli: 0,61 učitele základní školy praktické (0,32 doplňování kvalifikace), 2,05 učitelky základní školy speciální (2,05 doplňování kvalifikace), 1,65 učitelky mateřské školy (1 v současné době doplňující studium), 2,77 učitele praktické školy, 1,31 asistenta pedagoga (1,31 doplňování kvalifikace), Novela zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících významně zlepšila možnosti posuzování odborné kvalifikace učitelů speciálních škol, především pak Praktické školy. Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Pracovní zařazení Pedagogická a odborná kvalifikace Učitelů, učitelů odborného výcviku, vychovatelů Vyučení u UOV (obor) 16 Odborné (vysokoškolské, ÚSO) uveďte název školy Pedagog. (PF, FF, DPS) Délka praxe k Aulický Aleš PaedDr. učitel PF 38 Balková Radka Mgr. učitel PF 23 Bašová Renáta učitel ( studující Ped.F) 4,5 Brandejsová Jana asistent.ped. SOŠ THP a správní čin. Cziroková Jana asistent ped. Kurz pro AP Černá Eva Mgr. učitel PF 25 Daňková Zdeňka Mgr. učitel PF 32 Dunasová Iva učitelka MŠ SZŠ HK 36,5 Enderlová Máša Mgr. učitel PF 33 Friebová Alena Mgr. učitel PF 31 Frolíková Soňa asistent.ped. Hartigová Dana Mgr. učitel PF 24 Hlásková Michaela asistent.ped. Honcová Milena Mgr. Zást. ř. SPC 31 Chmelařová Marie Mgr. učitel PF 27,5 Jakubcová Květoslava 48 Jarková Eva Mgr. učitel SPC PF 15 Ježková Pavlína Dis. vychovatelka VOŠ 6 Jüttner Živan Mgr. psycholog FF 42,5 do Kilingrová Irena Mgr. učitel PF 27 Klárová Lenka Mgr. učitel SPC PF 11,5 Od MD Klecová Karolína asistent.ped. Kopecká Kateřina asistent.ped. Kopecká Magdalena Mgr. učitel SPC PF 5,5 Koziol Agata Mgr. psycholog FF 3 Krausová Vladimíra vychovatelka SEŠ 12,5

17 Kšíkalová Květa Mgr. učitel PF 26 Ledvinková Jaroslava učitel PF 30 Lukešová Lenka DiS učitel PedF 8 Málková Nora Mgr. učitel PF 28 Martinková Alena Mgr. učitel PF 30 Mihal Jan Mgr. zást.řed. PF 33 Neumannová Jana Mgr. učitel PF 4 Od /2011 MD Ninger David Mgr. učitel PF 4 Nováková Iva asistent.ped. Nováková Jaroslava bc. učitelka MŠ 4,5 Novotná Blanka Mgr. učitel PF 30 Palička Leoš PaedDr. učitel PF 30 Rychtářová Šárka asistent ped. Rybová Lenka Mgr. učitel PF 25 Rychtrmocová Jana učitelka MŠ gymnázium, SZŠ 32 (studující Ped.F) Řeháková Vladimíra asistent ped. Schejbalová Daniela vychovatel 12 Schrötterová Kristýna učitelka MŠ (studující Ped.F) 4 Slánská Klára Dis. učitelka MŠ 11 od 3/2011 (po MD) Neugebauerová Zdenka vychovatelka SPgŠ Litomyšl PF-DPS 28 Součková Klára Mgr. učitel PF 8 Staňková Ivana Mgr. učitel PF 23 Strnadová Jana PaedDr. učitel PF 27,5 Svoboda Pavel PaedDr ředitel PF 30 Šimková Jaroslava Bc. učitelka MŠ PF 35 Šišková Jana Mgr. učitel PF 30 Štěrbová Zdeňka Mgr. učitel PF 33,5 Šustr Dalibor asistent.ped. Vávrová Blanka Mgr. učitel PF 18 Velcová Iveta asistent.ped. Veselá Libuše učitelka MŠ SPgŠ Nová Paka PF 22 Večeřová Gabriela Mgr. učitel PF 9 MD Vondráčková Jaroslava učitelka MŠ PF 39 Mgr. Do Opřátková Zdenka Mgr. učitel PF 11 Od MD Wagnerová Jana učitel PF 22 Záleský Pavel Mgr. učitel PF 10 Zdráhalová Ivana Mgr. učitel PF 33 17

18 Členění pedagogických zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % SŠ/MŠ SŠ/MŠ SŠ/MŠ do 20 let 0/ let 1/0 5/3 6/3 13, let 2/0 14/2 16/2 27, let 0/1 13/4 13/5 27, let 4/0 15/1 19/1 30,77 61 a více let 0/ celkem 7/1 47/10 54/ % Průměrný věk pedagogických pracovníků je 42,4 let Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Felgrová Iveta Nagyová Michaela Hochmannová Michaela bc. Jadrná Miluše Jiránková Iveta Kloubcová Blanka Pracovní zařazení Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků Vyučení Odborné Jiné u UOV (vysokoškolské, ÚSO) (základní) (obor) uveďte název školy kuchařka uklízečka soc.prac. UHK sociální práce 23,5 SPC uklízečka školnice uklízečka Neumannová Zdena admin. Prac. SŠ Vysoké Mýto 14,5 Nováková Kateřina účetní SŠ Třebechovice 12,5 Provazník Miroslav uklízeč Poddaná Jaroslava uklízečka Tyrychová Jaroslava uklízečka Ságner Petr školník SOU ČKD HK 37 Délka praxe Ságnerová Hana Zimová Petra uklízečka uklízečka Členění nepedagogických zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy Celkem % SŠ/MŠ SŠ/MŠ SŠ/MŠ do 20 let 0/ let 0/ let 0 2/3 2/3 38, let 1/0 2/0 3/0 23, let 1/0 3/0 4/0 30,77 61 a více let 0 1/0 1/0 7,69 celkem 2/0 8/3 10/3 100 % 18

19 Personální změny během roku: Během roku došlo ke změnám jen v mateřské škole, jinak kádr pracovníků byl ustálený spočívajících především ve třech odchodech učitelek na mateřskou dovolenou a poměrně častou nemocností s dlouhodobější pracovní neschopností. Pedagogové Noví zaměstnanci: Učitelé: Lucie Francová (návrat z MD), Marie Řezníčková (návrat z MD), Iveta Šišková Učitelé MŠ: bc. Dana Adamírová (od ); Mgr. Barbora Syrůčková (od ), Šárka Hromádková (nástup od ), Mgr. Petra Stodůlková (od ) Učitel SPC: Zuzana Jelínková (návrat z MD od ), Asistenti pedagoga: Jana Marešová, Jana Luňáková, Kateřina Lesáková (od ), bc. Eva Holá (AP v rámci grantu EU) Odchody: Mateřská dovolená: Klára Slánská (MŠ od MD), Jana Rychtrmocová (odchod ), Květoslava Jakubcová ( ) Provozní zaměstnanci: Noví zaměstnanci: Jaroslava Tyrychová, Blanka Kloubcová, Odchody: - do důchodu: - Speciálně pedagogické centrum Počet pracovníků od: 6 Kvalifikováni: 6 Přepočtených: 5,6 Složení : 1,6 psychologa, 3 speciální pedagogové, 1 sociální pracovnice. Od se navrátila po MD Mgr. Zuzana Jelínková d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce, přijímací řízení: Zápis do základní školy praktické a základní školy speciální: Pro školní rok byl vypsán individuální zápis do speciálních škol, včetně přípravné třídy. Zápis byl prezentován prostřednictvím setkání s výchovnými poradci základních škol, individuálním rozvozem na mateřské školy v Hradci Králové, dvojím uveřejněním v týdeníku Radnice. Celkově bylo zapsáno 9 dětí do prvního ročníku základní školy praktické, 8 žáků do základní školy speciální (z toho 5 s PAS) Byly uděleny 4 odklady školní docházky. 19

20 Zápis do mateřské školy Pro školní rok byl ve dnech vypsán individuální zápis do speciální mateřské školy, bylo přijato 12 dětí do plné kapacity mateřské školy (43) Přijetí a odchod dětí Pro školní rok na školu přestoupilo, resp. bylo převedeno celkem: 69 žáků z toho na 1.stupeň ZŠ 25 2.stupeň ZŠ 15 ZŠS 8 PrŠ 4 Přípravná třída 17 z toho po uvedeni vycházející žáci). odešlo 21 žáků (nejsou Přijímací řízení do Praktické školy pro školní rok 2012/2013 Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo poč.přij. poč.přihl poč.přij. poč.přihl poč.přij. celkem KKOV Praktická škola C/02 s dvouletou přípravou KKOV C/01 Praktická škola S jednoletou přípravou e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč 6. roč 7. roč 8. roč 9. roč Celk.p očet žáků C/01 Základní škola praktická B/01 Základní škola speciální (Vzdělávací program pomocné školy) Přípravná třída 12 1 Poč. tříd celk. 20

21 Část žáků 5. třídy školy tvořila pouze oddělení se 3. a 4. ročníkem. Uvedení žáků základní školy speciální (pomocné školy) do tabulky zohledňující počet tříd jednotlivých ročníků je nemožné, třídy jsou různě kombinovány podle věku žáků, stupně a charakteru jejich handicapu. Proto je uveden jen počet tříd a celkový počet žáků. Počet žáků uvedených ve statistických zahajovacích výkazech nekoresponduje s počtem žáků na konci školního roku (přijímání nových žáků, migrace). Vývoj naplněnosti školy nejde exaktně plánovat. Ostatní střední školy Kód oboru Název oboru 1. roč roč 3. roč 4. roč 5. roč Celk. počet žáků Poč. tříd celk. KKOV Praktická škola C/02 dvouletá KKOV Praktická škola C/01 jednoletá 2 třídy praktické školy byly složeny dle individuálních schopností žáků 1. a 2. ročníku praktické školy dvouleté a jednoleté. Prospěch žáků ve škole ( údaje k ) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem ZŠ Pr Prakt.šk ZŠS A ZŠS- A ZŠS A ZŠS A ZŠ RHB ZŠ RHB ZŠS ZŠS ZŠS ZŠS Celkem ZŠS Celkem

22 Komentář: Ve vzdělávacím programu základní školy speciální (pomocné školy) jsou všichni žáci hodnoceni formou širšího slovního hodnocení, které podrobně zhodnotí výkonnost každého žáka v jednotlivých předmětech. Z toho důvodu jsme minimálně využili celkového hodnocení žáků prospěl s vyznamenáním (zde se jedná jenom o žáky z třídy autistické vzdělávací program ZŠ). Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Ročník Počet celkem Důvodem prospěch Důvodem chování Počet zamešk. Hod./žák omluvené Počet zamešk. Hod./žák neomluvené Školní rok 1. ročník /257 0/0 2. ročník /146 8/0,8 3. ročník 0 598/99 5/1 4. ročník /185 77/8,5 5. ročník /203 74/4,1 6. ročník / /9,2 7. ročník / /14 8. ročník / /24,7 9. ročník / /15,4 ZŠ Pr / /11,7 celkem ZŠS A /153 0 ZŠS - A /118 0 ZŠS - A /134 0 ZŠS A /225 0 ZŠ RHB /153 0 ZŠ RHB /209 0 ZŠS /82 0 ZŠS /88,6 0 ZŠS /227 0 ZŠS /404 79/13 ZŠS /176 79/1,2 celkem PRŠ /138 19/1,1 % zameš. hodin Celkem / /7,6 Komentář: Na rozdíl od tabulky doporučené KÚ jsou uvedeny navíc rozdělené omluvené a neomluvené hodiny. Údaj o neomluvených hodinách pokládám za velice důležitý, monitorující a dokazující závažnost problematiky záškoláctví. S předchozím školním rokem jsou porovnávány průměrné údaje na jednoho žáka. U základní školy praktické došlo k zanedbatelnému průměrnému nárůstu omluvených zameškaných hodin o 5,3 %, u hodin neomluvených došlo k významnému poklesu o 31,5%. 22

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více