Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR"

Transkript

1 Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR cyklus NIL1 Kolektiv pracovníků ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 24. října 2014 dokument je součástí oficiálních výstupů projektu NIL

2 Autorský kolektiv: Ing. Radim Adolt, Ph.D. Ing. Miloš Kučera, Ph.D. Ing. Zbyněk Čech Technické zajištění: Ing. Zbyněk Čech Bc. Ondřej Tomančák Mgr. Jan Bojko Veškeré uvedené výstupy jsou dílem pracovníků Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Typografické zpracování bylo provedeno v systému L A TEX 2ε 1. 1 ( ii

3 Obsah 1 Úvod 1 2 Lesnatost a plocha lesa 3 3 Vlastnictví lesa 5 4 Zastoupení dřevin 7 5 Zastoupení věkových stupňů 9 6 Zásoba dřeva 11 7 Bohatost struktury porostu 13 8 Hospodářský tvar lesa 15 9 Výskyt mrtvého dřeva 17 iii

4

5 1. Úvod Předkládaný dokument je možné považovat jako výňatek z výsledků prvního cyklu Národní inventarizace lesa (NIL) probíhající v letech Tablelární přehledy vybraných výstupů (charakteristik) jsou doplněny popisem (definicí), grafem, mapovým přehledem a slovní interpretací. Výsledky stanovené statistickým odhadem jsou doplněny hranicemi intervalového odhadu (dolní a horní mez), které byly spočítány s 95 % statistickou jistotou. Výstupy, které nejsou dále atributově členěny, jsou v přehledu uváděny i pro nižší geografické domény (NUTS3 - kraje), ostatní jsou uváděny pouze pro oblast celé České republiky v příslušném atributovém členění. 1

6

7 2. Lesnatost a plocha lesa 2.1 Popis výstupu Lesnatost je možné charakterizovat jako procentické vyjádření celkové plochy lesa v rámci příslušné geografické domény. Les je v prvním cyklu Národní inventarizace lesů (NIL1) definován tzv. kategorií Les, která zahrnuje lesní pozemky ve smyslu zákona 289/1995 Sb., 3, ods. 1, písm. a) a vyhlášky MZe č. 84/1996. Dále jsou do této kategorie zařazeny pozemky, které mají charakter lesa a nejsou definovány ve výše uvedené legislativě (např. lesní porosty na zemědělských půdách). Plocha lesa byla zjištěna snímáním hranic lesa z ortofoto leteckých snímků pořízených v letech Podrobnější definice viz oficiální Metodika venkovního sběru dat NIL Přehled výsledků Tabulka 2.1: Lesnatost a plocha lesa Geografická doména Lesnatost [%] Plocha lesa [ha] CZ0 - Česká republika CZ020 - Středočeský CZ031 - Jihočeský CZ032 - Plzeňský CZ041 - Karlovarský CZ042 - Ústecký CZ051 - Liberecký CZ052 - Královéhradecký CZ053 - Pardubický CZ063 - Vysočina CZ064 - Jihomoravský CZ071 - Olomoucký CZ072 - Zlínský CZ080 - Moravskoslezský Interpretace výsledků Les se v České republice rozprostírá na ha, což představuje 34.9 % plochy státu. Svojí lesnatostí se Česká republika řadí mezi přední evropské státy. Z historického pohledu má zhruba od poloviny 19. století vývoj výměry lesa trvale stoupající trend. Až na několik výjimek má změna lesnatosti v krátkodobém horizontu setrvalý 3

8 2. Lesnatost a plocha lesa charakter a v současné době se meziroční přírůst lesnatosti pohybuje kolem 2 tis. ha. 4

9 3. Vlastnictví lesa 3.1 Popis výstupu Struktura vlastnických poměrů ve vztahu k lesu je v rámci NIL definována pomocí druhu vlastnictví lesa. Druh vlastnictví lesa se určuje podle polohy středu inventarizační plochy z katastrální mapy a aktualizované databáze katastru nemovitostí buď v rámci přípravných prací před zahájením venkovního šetření nebo po jeho dokončení a upřesnění polohy středu inventarizační plochy v terénu. Po zařazení inventarizační plochy k určitému druhu vlastnictví lesa je rozhodující poloha středu každé jednotlivé inventarizační plochy. Podrobnější definice viz oficiální Metodika venkovního sběru dat NIL Přehled výsledků Tabulka 3.1: Vlastnická struktura lesa Kategorie Plocha lesa [ha] Podíl [%] B. odhad D. mez IS H. mez IS B. odhad D. mez IS H. mez IS Státní lesy LČR Státní lesy MO Státní lesy NP Státní lesy ostatní Obecní lesy Církevní lesy Lesy práv. osob a družstev Lesy fyzických osob Lesy ostatních vlastníků Všechny kategorie Interpretace výsledků Plošné hodnoty v levé části tabulky jsou součinem procentních podílů a celkové plochy pozemků kategorie Les ve smyslu metodiky NIL ČR v rámci sledovaného území. Procentické zastoupení je odvozeno z relativních četností výskytu sledovaných znaků na inventarizačních plochách. První sloupec obsahuje bodové odhady plochy (v ha) lokalit lesních porostů a bezlesí hodnocených podle druhu vlastnictví lesa. Po něm následují meze intervalového odhadu (dolní a horní). 61 % lesů v České republice je státních. Z toho je 51.1 % pod správou LČR, 4.9 % pod správou VLS, 3.5 % lesů se nachází v národních parcích. Ostatní státní lesy 5

10 3. Vlastnictví lesa se rozkládají na 1.5 % plochy lesních porostů a bezlesí České republiky. Obecní a městské lesy se rozkládají na 12.8 % lokalit, lesy právnických osob a družstev na 2.9 %; lesy fyzických osob na 18.4 % lokalit. Církevní lesy zaujímají pouze 0.1 % lokalit, to souvisí s dosud nevyřešenými majetkovým vztahy mezi církvemi a státem. U 4.7 % lokalit je majitel nezjištěn, buď nebyl v době šetření v katastru nemovitostí uveden nebo byl zápis nejednoznačný a tím nepoužitelný. Čtvrtý sloupec tabulky obsahuje bodové odhady procentických podílů lokalit lesních porostů a bezlesí České republiky, které jsou hodnoceny podle druhu vlastnictví. Po něm opět následují meze intervalového odhadu. 6

11 4. Plošné zastoupení dřevin 4.1 Popis výstupu Plošné zastoupení dřevin a věkových stupňů zahrnuje vzrostlé stromy od výčetní tloušťky 7 cm i jedince ve výškových třídách obnovy, tedy jedince od výšky 10 cm, tak jak byly v inventarizaci zaznamenávány. Přepočet na plochu u stromů s výčetní tloušťkou 70 mm a výše, byl odvozen ze zápoje, to je (podle metodiky NIL) z poměru plochy zakryté korunami stromů (celkové rozlohy jednotlivých svislých průmětů korun) k celkové ploše porostu. U obnovy byl zápoj odvozen na základě vztahu mezi výškovými třídami obnovy a růstovou fází a následným zařazením výškových tříd obnovy do porostních vrstev. Plošné zastupení je absolutně vyjádřeno celkovou redukovanou plochou jednotlivých dřevin a relativně v procentech podílem redukované plochy dřeviny. Jednotlivé dřeviny jsou sloučeny do 24 skupin dřevin dle hospodářské významnosti. Podrobnější definice viz oficiální Metodika venkovního sběru dat NIL Přehled výsledků Tabulka 4.1: Plošné zastoupnení dřevin [ha] Skupina dřevin Bodový odhad Dolní mez IS Horní mez IS Podíl [%] SM SMX JD JDO BO KOS MD DG JX DB DBC BK HB JS JV JL AK BR LP OL

12 4. Zastoupení dřevin Tabulka 4.1: Plošné zastoupnení dřevin [ha] Skupina dřevin Bodový odhad Dolní mez IS Horní mez IS Podíl [%] OS TP VB LX Jehličnany Listnáče Všechny kategorie Interpretace výsledků Výsledky v tabulce ukazují jakou plochu zaujímají jednotlivé skupiny dřevin. Jedná se o přepočtenou růstovou plochu odvozenou ze zápoje. Z celkové plochy je dále odpočtena plocha holin a plochy, na nichž se nevyskytují žádné dřeviny. Výsledky plošného zastoupení dřevin jasně potvrzují nejvyšší zastoupení smrku ztepilého ha (47.7 % z celkové plochy). Na druhém místě je skupina dřevin borovice se zastoupením ha, což je 13.9 %. Všechny jehličnaté dřeviny zaujímají 67.2 % z celkové plochy dřevin. Z listnatých dřevin mají nejvyšší zastoupení dub (7.4 %) a buk (7.2 %). Všechny listnaté dřeviny se podílejí na celkové ploše zastoupením 32.8 %. Výraznější podíl na zastoupení má z listnatých dřevin dále bříza 4.2 %. Listnaté dřeviny zaujímají celkem 32.8 % z celkové plochy dřevin. 8

13 5. Plošné zastoupení věkových stupňů 5.1 Popis výstupu Plošné zastoupení věkových stupňů představuje roztřídění všech jedinců dřevin do desetiletých věkových stupňů. Údaj o zastoupení jednotlivých věkových stupňů slouží především ke srovnání skutečného a tzv. normálního zastoupení. Normalita vyjadřuje modelové zastoupení věkových tříd vyplývající z teorie normálního lesa. Srovnání je možné proto, že lesy v ČR jsou metodou věkových tříd přavážně zařízeny. Podrobnější definice viz oficiální Metodika venkovního sběru dat NIL Přehled výsledků Tabulka 5.1: Plošné zastoupení věkových stupňů [ha] Kategorie Bodový odhad Dolní mez IS Horní mez IS Podíl [%] Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Věkový stupeň Všechny kategorie

14 5. Zastoupení věkových stupňů 5.3 Interpretace výsledků V rámci České republiky má zastoupení věkových stupňů do 8.věkového stupně kolísající charakter. Ve věku do 80 let má nejnižší zastoupení 6. věkový stupeň (6.8 %). Mezi nejvýše zastoupené stupně patří 1.,4,.a 8.věkový stupeň (cca 9.6 %). Devátým věkovým stupněm počínaje má zastoupení již jen klesající tendenci. Mírný nárůst v 17. věkovém stupni je dán sloučením všech porostů nad 160 let do tohoto posledního věkového stupně. Vysoké zastoupení 1. věkového stupně je způsobeno tím, že zahrnuje všechny jedince od výšky 10 cm (i zmlazení a nárosty). 10

15 6. Zásoba dřeva 6.1 Popis výstupu Výše zásob dřevní hmoty je jedním z cílových údajů NIL. Do celkové zásoby dřeva (dřevní hmoty) je zahrnována zásoba hroubí, tedy objem všech stromů s výčetní tloušťkou 7 cm a více včetně souší a podružného porostu. Je uvedena v m 3 bez kůry (b.k.). Metodika NIL do zásoby hroubí zahrnuje veškerý stromový inventář a zásobu dřevní hmoty na základě metodiky hodnotí komplexněji. Tzv. hektarová zásoba dřeva vyjadřuje údaj o zásobě dřeva přepočtenou na jednotku plochy, je tedy uvedena v m 3 /ha. Podrobnější definice viz oficiální Metodika venkovního sběru dat NIL Přehled výsledků Tabulka 6.1: Celková a hektarová zásoba dřeva Geografická doména Celková zásoba [m 3 ] Hektarová zásoba [m 3 /ha] B. odhad D. mez IS H. mez IS B. odhad IS D. mez IS H. mez IS CZ020 - Středočeský CZ031 - Jihočeský CZ032 - Plzeňský CZ041 - Karlovarský CZ042 - Ústecký CZ051 - Liberecký CZ052 - Královéhradecký CZ053 - Pardubický CZ063 - Vysočina CZ064 - Jihomoravský CZ071 - Olomoucký CZ072 - Zlínský CZ080 - Moravskoslezský CZ0 - Česká republika Interpretace výsledků Průměrná hektarová zásoba hroubí b.k. v České republice leží s pravděpodobností 95 % v intervalu m 3 /ha ± 3.5 m 3 /ha. Zásoba vycházející ze souhrnů LHP 2003 je 251 m 3 /ha, čili údaj inventarizace je vyšší cca o 33 %. Porovnáme-li celkovou zásobu zjištěnou inventarizací ( m 3 ) s celkovou zásobou vypočtenou sumarizací LHP, pak zjistíme nárůst dokonce 39.5 %, na což má vliv i větší celková zjištěná rozloha kategorie Les. Zdůvodnění lze hledat v rozdílné přesnosti metod 11

16 6. Zásoba dřeva pořizování dat inventarizace a údajů popisu porostů při vyhotovení LHP a LHO. Inventarizace lesů na rozdíl od popisu porostů zahrnuje všechny složky zásob dřeva v lesních porostech. Do výsledků inventarizace je započten i porost podružný, který údaj o zásobě navyšuje. Pro představu o skutečném objemu zásoby podružného porostu uvádíme, že v posledních deseti letech ( ) bylo v probírkách vytěženo průměrně více než 25 m 3 /ha. V zásobě z inventarizace lesů jsou započteny i souše (stojící odumřelé stromy), které činí téměř 1.5 % celkové zjištěné zásoby. 12

17 7. Bohatost struktury porostu 7.1 Popis výstupu Ve smyslu hospodářské úpravy lesa se struktura lesa vztahuje na nadzemní části lesních porostů. Bohatost struktury v lese vytváří hlavně střídající se výskyt forem lesa podle lesních společenstev v závislosti na stupni vývoje porostů. Porosty s bohatou strukturou se nacházejí v přirozených lesních ekosystémech hlavně ve fázi obnovní a ve fázi rozpadu; ve fázi růstu se objevuje spíše trend k homogennějším strukturám. V rámci šetření se vylišují tyto typy struktur: Les s jednoduchou strukturou - porost, kde koruny stromů, které jej tvoří, se nacházejí pouze v horní vrstvě; korunový zápoj je horizontální. Les podrostního typu - převážně dvouetážový až tříetážový porost. Jejich uspořádání je pravidelné a vzhled porostu je místy mezernatý. Od horní vrstvy nejstarších stromů se dá vždy dobře odlišit střední a dolní vrstva jedinců z podsadby nebo z přirozené obnovy pod clounou. Les s bohatou strukturou - porost se stupňovitou výstavbou. Stromy vytvářející porost se nacházejí v četných vrstvách, tkeré se od sebe nedají oddělit; horizontální zápoj může být nanejvýš skupinovitý, nikoli celoplošný; stromy nacházející se ve spodní a sřední vrstvě mohou časem dorůst do horní vrstvy. Bohatou strukturu mají porosty s výběrným způsobem hospodaření či porosty, jejichž struktura se výběrnému lesu blíží. Podrobnější definice viz oficiální Metodika venkovního sběru dat NIL Přehled výsledků Tabulka 7.1: Bohatost struktury porostu Kategorie Plocha lesa [ha] Podíl [%] B. odhad D. mez IS H. mez IS B. odhad D. mez IS H. mez IS Jednoduchá struktura Struktura podrostního typu Bohatá struktura Bohatost strukt. nehodnocena Všechny kategorie

18 7. Bohatost struktury porostu 7.3 Interpretace výsledků Plošné hodnoty v levé části tabulky jsou součinem procentních podílů a celkové plochy pozemků kategorie lesní porosty ve smyslu metodiky NIL ČR v rámci sledovaného území. Procentický podíl je odvozen z plošných podílů inventarizačních podploch v jednotlivých intervalech. První sloupec obsahuje bodové odhady plochy v ha lesních porostů České republiky hodnocených podle bohatosti struktury. Po něm následují meze intervalového odhadu (dolní a horní). Bohatost struktury porostu není zpravidla hodnocena tam, kde je lesní porost dočasně odstraněn (holina, porostní mezera, dočasná skládka apod.), nebo na místech, kde není možnost tuto vlastnost objektivně popsat. V České republice je na 83.4 % plochy les s jednoduchou strukturou, ostatní porosty jsou tvořeny lesem podrostního typu (11 %), méně často lesem s bohatou strukturou (4.4 %). Velmi vysoký podíl lesa s jednoduchou strukturou je důsledkem trendu pasečného způsobu hospodaření, začínajícího již před více než 200 lety, svou roli hrály též rozsáhlé kalamity ve 20. století (větrné, sněhové a hmyzí) a následné vysazování monokultur. Vzhledem k současné legislativě a trendům v hospodaření lze očekávat, že se podíl lesů s bohatou strukturou a především pak lesů podrostního typu bude zvyšovat; tomu napomáhá přechod k podrostnímu hospodaření u velkých lesních majetků (zvláště LČR). Uplatňovaná opatření se projeví až za nějakou dobu, které je potřebná ke změně hospodaření a obměně porostů. Čtvrtý sloupec tabulky obsahuje bodové odhady procentických podílů plochy lesních porostů České republiky hodnocených podle bohatosti struktury. Po něm opět následují meze intervalového odhadu (dolní a horní). 14

19 8. Hospodářský tvar lesa 8.1 Popis výstupu Hospodářský tvar lesa je charakterizován způsobem založení porostů, které mají různé pěstební a taxační charakteristiky, různé hospodářské zdůvodnění a různou praktickou důležitost. Při hodnocení tvaru lesa na inventarizační ploše se vylišují tyto typy: Les vysoký (vysokokmenný) - považuje se za něj les, který vzešel ze síje semene, ze sadby sazenic nebo z přirozeného zmlazení a je tedy genereativního původu. Vyznačuje se zpravidla dlouhým produkčním obdobím; těžené stromy dosahují obvykle silných dimenzí. K vysokému lesu se počítá i nepravá kmenovina, což je kvalitní pařezina, která se předrží nad věžné obmýtí pařeziny. Les nízký (výmladkový, pařezina) - je tvořen listnatými porosty s krátkou dobou obmýtní a je založen výlučně na systematicky opakované vegetativní obnově pařezovými či kořenovými výmladky. V porostech nízkého lesa je v ČR zastoupen hlavně dub, habr, aktá, cer, topol, olše, bříza, vrba, jilm, jírovec, někdy i buk. Les střední (sdružený) - je kombinací lesa nízkého a vysokého. Jeho horní vrstvu (hlavní porost) tvoří starší stromy semenného původu a spodní vrstvu (vedlejší porost) výmladkový les. Podrobnější definice viz oficiální Metodika venkovního sběru dat NIL Přehled výsledků Tabulka 8.1: Hospodářký tvar lesa Kategorie Plocha lesa [ha] Podíl [%] B. odhad D. mez IS horní mez IS B. odhad D. mez IS horní mez IS Les vysoký Les nízký Les střední Tvar lesa nehodnocen Všechny kategorie

20 8. Hospodářský tvar lesa 8.3 Interpretace výsledků Plošné hodnoty v levé části tabulky jsou součinem procentních podílů a celkové plochy pozemků kategorie lesní porosty ve smyslu metodiky NIL ČR v rámci sledovaného území. Procentický podíl je odvozen z plošných podílů inventarizačních podploch v jednotlivých intervalech. První sloupec obsahuje plochy v ha lesních porostů České republiky hodnocených podle hospodářského tvaru lesa. Po něm následují meze intervalového odhadu (dolní a horní). Hospodářský tvar lesa není zpravidla hodnocen tam, kde je lesní porost dočasně odstraněn (holina, porostní mezera, dočasná skládka apod.), nebo na místech, kde není možnost tuto vlastnost z objektivních důvodů zjistit. Čtvrtý sloupec tabulky obsahuje bodové odhady procentických podílů plochy lesních porostů České republiky hodnocených podle hospodářského tvaru lesa. Po něm opět následují meze intervalového odhadu (dolní a horní). V České republice je na 96 % plochy les vysoký, na dalších 2.0 % se nachází pařeziny a les sdružený. Pařeziny se nalézají na zhruba 0.7 % plochy lesních porostů ČR, což v plošném vyjádření představuje více než ha. Tato hodnota několikrát převyšuje běžně uváděná čísla vykazovaná v lesnických zprávách (Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství, tzv. Zelená zpráva). Je to patrně způsobeno tím, že se v ČR v souladu s trendem převodů pařezin, který vrcholil v 60. letech 20. století, les nízký přestal precizně evidovat v LHP. Další rozdíl může vzniknout někdy obtížnou identifikací lesa nízkého v terénu díky propracovanému metodickému postupu při popisu stromů a porostů v NIL ČR je pravděpodobnost záměny lesa nízkého s vysokým velmi malá. Podobné důvody vedou k nesouladu běžně uváděného podílu lesa středního zjišťovaného z LHP a značně vyšší hodnoty zjištěné v NIL ČR. Podle NIL ČR se les sdružený nachází na 2.6 % lokalit, to je více než ha. 16

21 9. Výskyt mrtvého dřeva 9.1 Popis výstupu Výskyt mrtvého dřeva při šetřeních NIL je vyjádřen pomocí přítomnosti ležícího odumřelého dřeva, v tomto případě dle jednotlivých kategorií lesa a jejich funkčního potenciálu. Ležící odumřelé dřevo představuje dřevní hmota na zemi ležících souší, zlomů stromů, vršků, větví, těžebních zbytků, nezpracovaného starého dříví apod. Objem odumřelého dřeva poskytuje informaci o množství hmoty, ponechané v lese k přirozenému rozpadu. Kvantitavně je výskyt vyjádřen jako hektarové množství ležícího odumřelého dřeva v jednotlivých kategoriích lesa. Kategorie lesa podle funkce je pro potřebu NIL ČR chápána jako údaj, který vystihuje funkci lesa dle mapy deklarovaných funkcí lesa ze schválených OPRL, a v členění funkcí podle 6, 7, 8 lesního zákona 289/95 Sb. Objem zahrnuje zbytky s minimální tloušťkou 7.0 cm a větší. Podrobnější definice viz oficiální Metodika venkovního sběru dat NIL Přehled výsledků Tabulka 9.1: Výskyt mrtvého dřeva v kategoriích lesa [m 3 /ha] Kategorie Bodový odhad Dolní mez IS Horní mez IS Kategorie lesů hospodářských Kategorie lesů ochranných Kategorie lesů zvláštního určení Všechny kategorie Interpretace výsledků Hodnoty v tabulce udávají průměrné hektarové množství ležícího odumřelého dřeva v jednotlivých kategoriích lesa v rámci celé ČR. Objem zahrnuje zbytky s minimální tloušťkou 7.0 cm a větší. Je uveden v m 3 na ha s kůrou. Výsledky v tabulce odpovídají funkcím, které jednotlivé kategorie lesa plní. I přes širší interval spolehlivosti u lesů ochranných je zřejmé, že v těchto lesích se vyskytuje nejvíce ležícího odumřelého dřeva, což má na tato často extrémní stanoviště pozitivní vliv. Tento stav vyplývá i z omezených možností hospodaření. 17

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011- Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-2015) Ing. Radim Adolt, Ph.D. ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Kroměříž Analyticko-metodické Centrum Národní Inventarizace Lesů (ACNIL) 4.

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa 1.Základní pojmy A) Etát = objem dříví, které lze na daném LHC za dané období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_381 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Obnova lesních porostů úvod Vyučovací předmět:

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Úvod INVENTARIZACE LESŮ jako odborný výraz je naší lesnické veřejnosti dobře známý. Historie inventarizace lesů začala v poválečném období projektem

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 3. MĚŘENÍ STROMU Veškerá měření a popisy se uskutečňují jen na zaměřených stromech, které se v okamžiku šetření nacházejí na inventarizační ploše

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé nařízení vlády č. 30/04 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Protokol č. 7. Jednotné objemové křivky. Je zadána výměra porostu, výška dřevin a počty stromů v jednotlivých tloušťkových stupních.

Protokol č. 7. Jednotné objemové křivky. Je zadána výměra porostu, výška dřevin a počty stromů v jednotlivých tloušťkových stupních. Protokol č. 7 Jednotné objemové křivky Zadání: Pro zadané dřeviny stanovte zásobu pomocí JOK tabulek. Součástí protokolu bude tabulka obsahující střední Weisseho tloušťku, Weisseho procento, číslo JOK,

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Obsah 1. Předmět zařízení a pozemkové podklady... 3 Prostorové rozdělení lesa... 3 Zjišťování a popis stavu lesa... 6 Sortimentace...

Obsah 1. Předmět zařízení a pozemkové podklady... 3 Prostorové rozdělení lesa... 3 Zjišťování a popis stavu lesa... 6 Sortimentace... Příloha č. 1 smlouvy o dílo ZADÁVACÍ PROTOKOL Pro realizaci a vyhodnocení provozní inventarizace (PIL) v rámci obnovy lesního hospodářského plánu pro lesy na území NP Šumava pro územní pracoviště Prášily

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Projekt MŽP P SP/3g1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR Ústav pro hospodářskou skou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu tu www.uhul.cz Řešitelský tým Výzkumný ústav Silva

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Rýmařovsk. ovská 15 28. 01. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15 28. 01. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 9. ročník Lesní hospodářstv ství v ČR (Vycházky a exkurze životní prostřed edí) 28. 01. / 2012 Ing. Martin Greško Zeměpisn pisné údaje ČR Rozloha

Více

Informace pro Vás 2 INFORMACE

Informace pro Vás 2 INFORMACE Informace pro Vás 2 INFORMCE Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků

Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků Článek 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Karlovy Vary

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Oceňování škod na lese. 4.7.2013 Ondřej Pecháček

Oceňování škod na lese. 4.7.2013 Ondřej Pecháček Oceňování škod na lese Úvod k oceňování škod na lese Oceňování škod na lese je poměrně náročná disciplína v oboru oceňování lesa. Konkrétní příčiny vzniku škod mohou být velice rozmanité (např. výstavba

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11:

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus

Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus Filip Hájek Forest Management Institute Czech Republic hajek.filip@uhul.cz 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus, 29.

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Podklady pro jednání pracovní skupiny Monitorovacího výboru PRV

Podklady pro jednání pracovní skupiny Monitorovacího výboru PRV Podklady pro jednání pracovní skupiny Monitorovacího výboru PRV I.1..1 Lesnická technika. kolo příjmu žádostí Body jednání: A. Výdaje, na které je možné poskytnout dotaci B. Preferenční kritéria A. Výdaje,

Více

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY 84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském plánování Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 5 a 27 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2015 Obsah: Část I. - Obecné podmínky.

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou... 1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...5 3 Přírodě bližší obhospodařování lesů a jeho zařízení...6 3.1 Postavení přírodě bližších

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění Vypořádání připomínek z 2. kola veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí

Více

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Proces transformace dalších zdrojů do NIKM Shromáždění datových zdrojů

Více

SEMENÁŘSKÉHO ZÁVODU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

SEMENÁŘSKÉHO ZÁVODU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Název projektu: NÁVRH MOŽNOSTÍ PRO VYUŽITÍ KAPACIT SEMENÁŘSKÉHO ZÁVODU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ A ZLEPŠENÍ SYSTÉMU KOMUNIKACE, PROPAGACE A MARKETINGU Řešitel:. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

ZP 2015. zadávací protokol pro vyhotovení LHP s platností k 1. 1. 2015

ZP 2015. zadávací protokol pro vyhotovení LHP s platností k 1. 1. 2015 ZP 2015 zadávací protokol pro vyhotovení LHP s platností k 1. 1. 2015 Z a d á v a c í p r o t o k o l p r o v y h o t o v e n í L H P s p l a t n o s t í o d 1. 1. 2 0 1 5 1 Ú V O D Zadávací protokol definuje

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

ZP 2016. zadávací protokol pro vyhotovení LHP s platností k 1. 1. 2016

ZP 2016. zadávací protokol pro vyhotovení LHP s platností k 1. 1. 2016 ZP 2016 zadávací protokol pro vyhotovení LHP s platností k 1. 1. 2016 Z a d á v a c í p r o t o k o l p r o v y h o t o v e n í L H P s p l a t n o s t í o d 1. 1. 2 0 1 6 1 Ú V O D Zadávací protokol definuje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Loupání a ohryz smrkových porostů Příčiny: vysoké stavy jelení zvěře (dančí, mufloní,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 007013 (notifikováno u EK pod č. N 563/06) ČÍSLO: SM/3/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1.

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích. Aleš Limpouch TopoL Software

Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích. Aleš Limpouch TopoL Software Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích Aleš Limpouch TopoL Software Lesnické aplikace GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích lesní hospodářské plány (LHP) součástí LHP je ze zákona

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu PROVOZNÍ METODA PLÁNOVÁNÍ PROBÍREK POMOCÍ LOKÁLNĚ ODVOZENÝCH PROBÍRKOVÝCH PROCENT PRO HLAVNÍ

Více