ORGANIZAČNÁ SMERNICA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÁ SMERNICA"

Transkript

1 Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, Trenčín ORGANIZAČNÁ SMERNICA Zásady volieb kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a prijatia návrhu na odvolanie dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Číslo: 3-FZ-006 Účinnosť od: Vypracoval: Meno Podpis Funkcia Predsedníctvo AS FZ TnUAD PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. predsedníčka senátu Verifikoval: Meno Podpis Funkcia Schválil: Meno Podpis Funkcia Akademický senát FZ TnUAD PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. predsedníčka senátu

2 Strana 2 z 18 Záznam o oboznámení zamestnancov útvaru Vedúci útvaru: dňa: podpis Vyhlasujem, že som organizačnú smernicu 3-FZ-006 Zásady volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD v Trenčíne a prijatia návrhu na odvolanie dekana FZ TnUAD v Trenčíne preštudoval(a), pochopil(a) a pri svojej práci sa ňou budem riadiť Por. číslo Meno a priezvisko Funkcia Dátum Podpis

3 Strana 3 z 18 Záznam o oboznámení zamestnancov útvaru Vedúci útvaru: dňa: podpis Vyhlasujem, že som organizačnú smernicu 3-FZ-006 Zásady volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD v Trenčíne a prijatia návrhu na odvolanie dekana FZ TnUAD v Trenčíne preštudoval(a), pochopil(a) a pri svojej práci sa ňou budem riadiť Por. číslo Meno a priezvisko Funkcia Dátum Podpis

4 Strana 4 z 18 Článok 1 Úvodné ustanovenia Zásady volieb kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len FZ TnUAD ) a prijatia návrhu na odvolanie dekana FZ TnUAD sú v zmysle 15 odsek 1 písm. l) Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VŠ") a podľa Štatútu FZ TnUAD článku 21 ods. 2 písm. h) vnútorným predpisom FZ TnUAD. (1) Zásady volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD v Trenčíne (ďalej len zásady volieb kandidáta na dekana ) upravujú procedurálne otázky súvisiace s voľbou kandidáta na dekana a otázky súvisiace s odvolaním dekana FZ TnUAD v Trenčíne. (2) Akademický senát FZ TnUAD v Trenčíne (ďalej len AS FZ TnUAD ) vyhlasuje termín konania volieb kandidáta na dekana FZ v primeranom časovom predstihu tak, aby sa voľby uskutočnili najneskôr 60 kalendárnych dní pred skončením funkčného obdobia súčasného dekana. Termín konania volieb kandidáta na dekana AS FZ TnUAD zverejní minimálne 30 kalendárnych dní pred ich konaním spolu s Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD (ďalej len harmonogram volieb kandidáta na dekana ) na webovom sídle FZ TnUAD a úradnej výveske AS FZ TnUAD. V prípade predčasného ukončenia funkčného obdobia dekana vyhlási AS FZ TnUAD voľby kandidáta na dekana FZ TnUAD najneskôr do jedného mesiaca s tým, že voľby musia byť uskutočnené do 150 kalendárnych dní po dni od predčasného ukončenia funkčného obdobia dekana FZ TnUAD. (3) AS FZ TnUAD volí kandidáta na dekana FZ TnUAD priamym tajným hlasovaním na svojom zasadnutí za prítomnosti minimálne dvoch tretín členov AS FZ TnUAD. (4) Na zvolenie kandidáta na dekana FZ TnUAD je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov AS FZ TnUAD.

5 Strana 5 z 18 Článok 2 Navrhovanie kandidátov na dekana FZ TnUAD (1) Návrh na kandidáta na dekana FZ TnUAD má právo predložiť každý člen Akademickej obce FZ TnUAD. Informácia k podávaniu návrhu na kandidáta na dekana FZ TnUAD je uvedená v prílohe 1 tohto vnútorného predpisu. (2) Vzor Súhlasu s kandidatúrou na dekana FZ TnUAD je uvedený v prílohe 3 tohto vnútorného predpisu. (3) V stanovenom termíne kandidát predloží programové vyhlásenie v súlade so schváleným dlhodobým zámerom FZ TnUAD a štruktúrovaný životopis. (4) Ak kandidát na dekana nepredloží do termínu stanoveného v harmonograme volieb kandidáta na dekana súhlas s kandidatúrou, programové vyhlásenie a životopis, nebude príslušný kandidát zaradený volebnou komisiou medzi kandidátov na voľbu dekana FZ TnUAD. (5) Doručené životopisy a programové vyhlásenia kandidátov na dekana FZ TnUAD zverejní predseda volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FZ TnUAD v zmysle schváleného harmonogramu volieb kandidáta na dekana na informačnej tabuli AS FZ TnUAD a na webovom sídle FZ TnUAD. (6) Minimálne lehoty pre jednotlivé etapy volieb kandidáta na funkciu dekana FZ TnUAD sú: a) prijímanie návrhov na kandidátov na dekana FZ TnUAD 7 pracovných dní, b) predloženie programového vyhlásenia kandidátov na dekana FZ TnUAD a štruktúrovaného životopisu 5 pracovných dní od ukončenia prijímania návrhov na kandidátov na dekana FZ TnUAD, c) zverejnenie kandidátov na dekana FZ TnUAD spolu so životopisom a programovým vyhlásením 7 pracovných dní od uplynutia termínu predloženia programového vyhlásenia kandidátov na dekana FZ TnUAD a štruktúrovaného životopisu. (7) Najneskôr 2 pracovné dni po uplynutí lehoty zverejnenia kandidátov na dekana FZ TnUAD podľa článku 2, ods. 6 písm. c) zvolá predseda AS FZ TnUAD Akademickú obec FZ TnUAD, na ktorej sa predstavia kandidáti na dekana FZ TnUAD. Akademická obec FZ TnUAD sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní od jej zvolania.

6 Strana 6 z 18 (8) Agitácia v prospech kandidátov sa nesmie uskutočňovať v priebehu prednášok, cvičení, laboratórnych cvičení, seminárov, klinickej praxe, konzultácií, skúšok, štátnych skúšok alebo iných foriem pedagogického procesu. Článok 3 Organizácia volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD (1) Na organizáciu volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD zvolí AS FZ TnUAD spomedzi svojich členov volebnú komisiu pre voľby kandidáta na dekana FZ TnUAD (ďalej len volebná komisia ). Volebná komisia pracuje v súlade so schváleným harmonogramom volieb kandidáta na dekana, ktorý je uvedený v prílohe 2 tohto vnútorného predpisu. (2) Volebná komisia je päťčlenná. Jeden člen je zo študentskej časti AS FZ TnUAD, ostatní členovia sú zo zamestnaneckej časti AS FZ TnUAD. Volebná komisia ihneď po svojom ustanovení si zvolí predsedu z členov zamestnaneckej časti AS FZ TnUAD. Okrem toho AS FZ TnUAD zvolí zo svojich členov dvoch náhradníkov za členov volebnej komisie, z toho jedného zo zamestnaneckej časti AS FZ TnUAD a jedného zo študentskej časti AS FZ TnUAD, pre prípad, že by sa niektorý z členov volebnej komisie nedostavil k voľbám. Volebná komisia vrátane náhradníkov sa volí priamym tajným hlasovaním AS FZ TnUAD. Člen volebnej komisie vrátane náhradníka nemôže kandidovať za kandidáta na dekana FZ TnUAD. (3) Ak sa k voľbe nedostaví člen volebnej komisie zo zamestnaneckej časti AS FZ TnUAD, nahradí ho v plnom rozsahu zvolený náhradník zo zamestnaneckej časti AS FZ TnUAD. Ak sa k voľbe nedostaví člen volebnej komisie zo študentskej časti AS FZ TnUAD, nahradí ho v plnom rozsahu zvolený náhradník zo študentskej časti AS FZ TnUAD. Ak sa k voľbe nedostaví predseda volebnej komisie, predsedu si tajnou voľbou spomedzi zamestnaneckej časti volebnej komisie určia členovia volebnej komisie. (4) Predseda volebnej komisie spolu s tajomníkom AS FZ TnUAD zabezpečí potrebný počet hlasovacích lístkov. Hlasovacie lístky musia obsahovať predtlačené mená, priezviská a tituly kandidátov na dekana FZ TnUAD. Hlasovací lístok podpíše predseda volebnej komisie, napíše naň dátum volieb, označenie, o ktoré kolo volieb kandidáta na dekana ide a označí ho pečiatkou FZ TnUAD.

7 Strana 7 z 18 (5) Členovia volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana pred oficiálnym vyhlásením výsledkov volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD. Článok 4 Voľby kandidáta na dekana FZ TnUAD (1) Kandidáti pre voľby kandidáta na dekana FZ TnUAD jednotlivo vystúpia na zasadnutí Akademickej obce FZ TnUAD so svojím programovým vyhlásením. Vystúpenia sa uskutočnia v poradí určenom žrebovaním, ktoré organizuje predseda volebnej komisie. (2) Po vystúpení jednotlivých kandidátov nasleduje diskusia riadená predsedom AS FZ TnUAD za účasti všetkých kandidátov na dekana FZ TnUAD, jednotliví kandidáti odpovedajú na otázky členov AS FZ TnUAD a prítomných členov Akademickej obce FZ TnUAD. (3) AS FZ TnUAD sa môže uzniesť na dĺžke vystúpenia kandidátov na dekana FZ TnUAD. (4) Neverejné zasadnutie AS FZ TnUAD, na ktorom sa volí kandidát na dekana FZ TnUAD, zvolá predseda AS FZ TnUAD najneskôr do 48 hodín po uskutočnení zasadnutia Akademickej obce FZ TnUAD, na ktorom sa predstavili kandidáti na dekana FZ TnUAD. (5) Volebná komisia pred aktom voľby skontroluje volebnú schránku, hlasovacie lístky a splnenie priestorových podmienok tajnej voľby. (6) Hlasovací lístok sa vyhotoví v abecednom poradí podľa priezviska kandidátov. (7) Uchádzač na kandidáta na dekana FZ TnUAD môže svoj súhlas s kandidatúrou na kandidáta na dekana FZ TnUAD písomne vziať späť, pokiaľ AS FZ TnUAD nepristúpi k voľbe kandidáta na dekana FZ TnUAD. Jeho meno a priezvisko sa na hlasovacom lístku neuvedie alebo pred konaním voľby sa vodorovne prečiarkne. (8) Predseda volebnej komisie objasní spôsob úpravy hlasovacieho lístka, platnosť a neplatnosť hlasovacieho lístka. Členovia AS FZ TnUAD zakrúžkujú na hlasovacom lístku poradové číslo jedného kandidáta. Hlasovacie lístky, na ktorých je zakrúžkovaný väčší počet kandidátov alebo nie je zakrúžkované poradové číslo žiadneho kandidáta, sú neplatné.

8 Strana 8 z 18 (9) Ako prví volia členovia volebnej komisie. (10) Vzor volebného lístka a jeho úprava je prílohou 4 týchto zásad volieb kandidáta na dekana. Článok 5 Zisťovanie výsledkov volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD po prvom kole (1) Po skončení volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD členovia volebnej komisie spočítajú odovzdané hlasovacie lístky, zistia počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre každého kandidáta a celkový počet neplatných hlasovacích lístkov. Platný hlasovací lístok musí obsahovať označenie iba jedného kandidáta na dekana FZ TnUAD, ktorému je odovzdaný hlas zaznamenaný na tomto volebnom lístku a to v súlade s poučením predsedu volebnej komisie a s prílohou týchto zásad volieb kandidáta na dekana. (2) Za kandidáta na dekana FZ TnUAD je Akademickým senátom FZ TnUAD zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS FZ TnUAD a to aj v prípade, ak je len jeden kandidát na kandidáta na dekana FZ TnUAD. (3) Ak žiadny kandidát nezískal požadovanú väčšinu hlasov, uskutoční sa bezodkladne druhé kolo volieb kandidáta na dekana. Článok 6 Druhé kolo volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD (1) Ak je navrhnutý iba jeden kandidát na dekana FZ TnUAD a ten v prvom kole volieb nezíska potrebný počet hlasov na zvolenie za kandidáta na dekana FZ TnUAD, uskutoční sa bezodkladne, v ten istý deň druhé kolo volieb. V druhom kole volieb na zvolenie kandidáta na dekana FZ TnUAD je potrebné získanie nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov AS FZ TnUAD. Ak podľa predchádzajúceho postupu nebol zvolený kandidát na dekana FZ TnUAD, AS FZ TnUAD do 48 hodín vyhlási nové voľby kandidáta na dekana FZ TnUAD. (2) Ak je kandidátov na dekana FZ TnUAD viac a ani jeden z nich nezískal v prvom kole volieb potrebný počet hlasov na zvolenie za kandidáta na dekana FZ TnUAD, uskutoční sa bezodkladne, v ten istý deň druhé kolo volieb kandidáta na dekana. Do druhého kola volieb kandidáta na dekana postupujú prví dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov. Ak sa na prvom alebo druhom mieste

9 Strana 9 z 18 umiestnia dvaja alebo viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, do druhého kola postupujú títo všetci kandidáti. (3) Za kandidáta na dekana FZ TnUAD je akademickým senátom FZ TnUAD v druhom kole volieb zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS FZ TnUAD. (4) V prípade, že ani v druhom kole nezíska žiadny kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS FZ TnUAD, AS FZ TnUAD vyhlási do 48 hodín nové voľby kandidáta na dekana FZ TnUAD. (5) Pri opakovaných voľbách kandidáta na dekana FZ TnUAD sú vylúčení kandidáti, ktorí kandidovali v predchádzajúcich voľbách. Článok 7 Zápisnica o výsledku volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD (1) O priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD vyhotoví volebná komisia Zápisnicu o výsledku volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD (ďalej len zápisnica ), ktorú podpíšu všetci jej členovia. Vzor Zápisnice volebnej komisie AS FZ TnUAD je uvedený v prílohe 5 týchto zásad volieb. (2) V zápisnici sa uvedie: deň a miesto konania volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD, mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie, mená, priezviská a tituly kandidátov na dekana FZ TnUAD, zoznam členov AS FZ TnUAD, ktorí sa zúčastnili neverejného zasadnutia AS FZ TnUAD, počet vydaných hlasovacích lístkov, počet odovzdaných hlasovacích lístkov, počet platných hlasovacích lístkov, počet neplatných hlasovacích lístkov počet získaných hlasov jednotlivých kandidátov v prvom, príp. druhom kole volieb kandidáta na dekana, meno a priezvisko zvoleného kandidáta na funkciu dekana FZ TnUAD, alebo konštatovanie o nezvolení kandidáta na funkciu dekana FZ TnUAD a ďalší postup v zmysle zásad volieb kandidáta na dekana, iné skutočnosti, ktoré je potrebné uviesť v zápisnici z volieb kandidáta na dekana.

10 Článok 8 Oznámenie výsledku volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD Strana 10 z 18 (1) Po vyhotovení zápisnice s konečnou platnosťou oznámi predseda volebnej komisie výsledky volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD členom AS FZ TnUAD a následne členom Akademickej obce FZ TnUAD prostredníctvom webového sídla FZ TnUAD a úradnej vývesky AS FZ TnUAD, najneskôr do 48 hodín od ukončenia volieb. (2) Predseda AS FZ TnUAD doručí rektorovi TnUAD v Trenčíne zápisnicu o výsledku volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD najneskôr do 48 hodín odo dňa zvolenia kandidáta na dekana FZ TnUAD a v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) Štatútu FZ TnUAD predkladá rektorovi TnUAD návrh na jeho vymenovanie za dekana. Článok 9 Návrh na odvolanie dekana FZ TnUAD (1) AS FZ TnUAD podá návrh na odvolanie dekana rektorovi TnUAD v Trenčíne vždy, ak bol dekan právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, alebo ak dekan požiada o uvoľnenie z funkcie. (2) O návrhu na odvolanie dekana FZ TnUAD rokuje AS FZ TnUAD v prípade, ak o to požiada minimálne jedna tretina členov AS FZ TnUAD alebo predsedníctvo AS FZ TnUAD v nadpolovičnom zastúpení členov predsedníctva. Podnet na odvolanie musí byť písomný, musí obsahovať zdôvodnenie a musí byť predložený predsedovi AS FZ TnUAD. (3) Pri hlasovaní o návrhu na odvolanie dekana FZ TnUAD z funkcie sa v primeranej miere použijú rovnaké ustanovenia ako pri voľbách kandidáta na dekana FZ TnUAD. (4) Zasadnutie AS FZ TnUAD, na ktorom sa rokuje o návrhu na odvolanie dekana FZ TnUAD, je verejné, okrem bodu rokovania, kedy sa hlasuje o návrhu na odvolanie dekana. (5) Hlasovanie o odvolaní dekana FZ TnUAD je platné, ak sa ho zúčastnili minimálne dve tretiny členov AS FZ TnUAD. (6) Hlasovanie o návrhu na odvolanie dekana je tajné. Za priebeh hlasovania zodpovedá trojčlenná komisia (1 člen je zo študentskej časti AS FZ TnUAD a ostatní členovia sú zo zamestnaneckej časti AS FZ TnUAD), ktorú zvolí AS FZ TnUAD na zasadnutí, na ktorom sa rokuje o návrhu na odvolanie dekana FZ TnUAD. (7) Dekan je odvolaný vtedy, ak za návrh na jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov AS FZ TnUAD.

11 Strana 11 z 18 (8) O odvolaní dekana FZ TnUAD vyhotoví zvolená komisia zápisnicu, pričom použije primerane ustanovenia článku 7 týchto zásad volieb kandidáta na dekana. (9) Návrh na odvolanie dekana FZ TnUAD predloží rektorovi TnUAD predseda AS FZ TnUAD najneskôr do 48 hodín odo dňa schválenia návrhu v AS FZ TnUAD. Článok 10 Prechodné a záverečné ustanovenia Zásady volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD a spôsob prijatia návrhu na odvolanie dekana FZ TnUAD bol schválený v Akademickom senáte Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa 25. februára 2015 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.... PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. predsedníčka AS FZ TnUAD

12 Strana 12 z 18 Príloha 1 Informácia k podávaniu návrhu kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a vzor návrhu kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Návrhy kandidátov na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so Štatútom Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne článok 3 ods. 4 písm. a) majú právo podať členovia Akademickej obce Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Návrhy sa predkladajú písomne predsedovi volebnej komisie. Návrhy kandidátov na dekana FZ TnUAD, písomný súhlas kandidáta na dekana FZ TnUAD s kandidatúrou a so zverejnením životopisu a programového vyhlásenia sa podávajú v zalepenej obálke s označením Voľby kandidáta na dekana FZ TnUAD neotvárať najneskôr do termínu stanoveného schváleným Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD. Návrhy je možné zaslať poštou (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) alebo podať osobne prostredníctvom podateľne TnUAD, pripadne sekretariátu dekanátu FZ TnUAD (rozhoduje dátum registratúry). Poštou na adresu: Predseda volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FZ TnUAD meno priezvisko, tituly Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská Trenčín Osobne: Predsedovi volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FZ TnUAD.

13 Strana 13 z 18 Návrh kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Navrhovateľ: Meno a priezvisko, tituly:... Pracovisko:... Kontaktné údaje (tel., ):... Podpis:... Navrhovaná osoba: Meno a priezvisko, tituly:... Dátum narodenia:... Pracovisko:... Kontaktné údaje (tel., ):...

14 Strana 14 z 18 Príloha 2 Harmonogram prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne P.Č. ÚLOHA - POSTUP ZABEZPEČUJE TERMÍN 1. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD, schválenie harmonogramu volieb a volebnej komisie AS FZ TnUAD Zverejnenie Vyhlásenia volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD a Harmonogramu volieb kandidáta na Predseda 2. dekana FZ TnUAD na informačnej tabuli AS FZ AS FZ TnUAD TnUAD a na webovom sídle FZ TnUAD Prijímanie návrhov kandidátov na dekana FZ TnUAD, ich písomného súhlasu s kandidatúrou a so zverejnením životopisu a programového vyhlásenia predsedovi volebnej komisie Predloženie programového vyhlásenia kandidátov na dekana FZ TnUAD a štruktúrovaného životopisu predsedovi volebnej komisie Zverejnenie životopisov a programových vyhlásení kandidátov na dekana FZ TnUAD na informačnej tabuli AS FZ TnUAD a na webovom sídle FZ TnUAD Predstavenie kandidátov na dekana FZ TnUAD na zasadnutí Akademickej obce FZ TnUAD Zasadnutie AS FZ TnUAD a vykonanie volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na dekana FZ TnUAD pred Akademickou obcou FZ TnUAD AO FZ TnUAD Predseda volebnej komisie Predseda volebnej komisie Predseda volebnej komisie AS FZ TnUAD, Volebná komisia AS FZ TnUAD, Volebná komisia AS FZ TnUAD, Volebná komisia Vysvetlivky: FZ TnUAD Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne AS FZ TnUAD Akademický senát Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne AO FZ TnUAD Akademická obec Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Schválené na zasadnutí AS FZ TnUAD, dňa:... meno, priezvisko, tituly predseda AS FZ TnUAD meno, priezvisko, tituly predseda volebnej komisie

15 Strana 15 z 18 Príloha 3 Súhlas s kandidatúrou na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dolupodpísaný/á... súhlasím s kandidatúrou na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a zároveň súhlasím so zverejnením môjho životopisu a programového vyhlásenia na úradnej výveske Akademického senátu Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a webovom sídle Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V Trenčíne, dňa:... podpis

16 Strana 16 z 18 Príloha 4 Vzor hlasovacieho lístka na voľby kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Akademický senát Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Voľba kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa:... Kandidáti na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne: 1. meno, priezvisko, tituly kandidáta 2. meno, priezvisko, tituly kandidáta 3. meno, priezvisko, tituly kandidáta 4. meno, priezvisko, tituly kandidáta Úprava hlasovacieho lístka: Zakrúžkovaním označte poradové číslo jedného kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

17 Strana 17 z 18 Príloha 5 Zápisnica volebnej komisie o priebehu hlasovania o návrhu kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa... Zloženie volebnej komisie: Predseda volebnej komisie:... Člen volebnej komisie: za zamestnaneckú časť AS FZ TnUAD:... za zamestnaneckú časť AS FZ TnUAD:... za zamestnaneckú časť AS FZ TnUAD:... za študentskú časť AS FZ TnUAD:... Náhradný člen volebnej komisie: za zamestnaneckú časť AS FZ TnUAD:... za študentskú časť AS FZ TnUAD:... Voľby kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len FZ TnUAD ) sa konali dňa:... v miestnosti... FZ TnUAD, Novomeského ul. 11 v Trenčíne. Zoznam kandidátov na dekana FZ TnUAD: 1. meno, priezvisko, titul 2. meno, priezvisko, titul Predseda volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FZ TnUAD vysvetlil spôsob úpravy hlasovacieho lístka a vyzval prítomných členov AS FZ TnUAD na vykonanie hlasovania. Hlasovanie prebehlo priamou tajnou voľbou. Tajného hlasovania o návrhu kandidáta na dekana FZ TnUAD sa zúčastnilo XX prítomných členov AS FZ TnUAD z celkového počtu 11 členov AS FZ TnUAD. Celkovo bolo vydaných XX hlasovacích lístkov a odovzdaných XX hlasovacích lístkov. Z toho: Počet platných hlasovacích lístkov: XX (slovom XX) Počet neplatných hlasovacích lístkov: XX (slovom XX)

18 Strana 18 z 18 Počet hlasov za jednotlivých kandidátov: 1. meno, priezvisko, titul, XX (slovom XX) hlasov 2. meno, priezvisko, titul, XX (slovom XX) hlasov Predseda volebnej komisie konštatoval, že hlasovanie je platné. Za kandidáta na dekana FZ TnUAD bol zvolený:... Táto zápisnica je prílohou zápisnice zo zasadnutia AS FZ TnUAD zo dňa:... V Trenčíne, dňa:... Predseda volebnej komisie:... Člen volebnej komisie: za zamestnaneckú časť AS FZ TnUAD:... za zamestnaneckú časť AS FZ TnUAD:... za zamestnaneckú časť AS FZ TnUAD:... za študentskú časť AS FZ TnUAD:... Prílohy: Prezenčná listina z hlasovania o návrhu kandidáta na dekana FZ TnUAD Hlasovacie lístky

ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA

ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA A PRIJATIA NÁVRHU NA JEHO ODVOLANIE 2015 ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA A PRIJATIA NÁVRHU NA JEHO ODVOLANIE

Více

Akademický senát Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Akademický senát Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Akademický senát Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Zásady voľ by kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a spôsob

Více

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE Bratislava 2013 Článok 1 Všeobecné

Více

Poriadok volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave

Poriadok volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave PRÍLOHA Poriadok volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave Príloha k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len rokovací poriadok ), Poriadok

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

Volebný poriadok pre voľby Rady školy Základnej školy s materskou školou Školská 238 Zubrohlava, konané dňa

Volebný poriadok pre voľby Rady školy Základnej školy s materskou školou Školská 238 Zubrohlava, konané dňa Volebný poriadok pre voľby Rady školy Základnej školy s materskou školou Školská 238 Zubrohlava, konané dňa 26.10 2017 Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely voľby členov do rady školy, ktorá sa ako

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie)

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 04. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 Voľba miestneho kontrolóra

Více

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014 VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014 Vyhlásenie volieb Predseda NR SR Rozhodnutím 191/2014 Z. z. zo dňa 7. júla vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a deň ich konania určil na sobotu

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava I Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

INFORMÁCIE k voľbám do samosprávnych orgánov pre politické strany, politické hnutia, koalície a nezávislých kandidátov

INFORMÁCIE k voľbám do samosprávnych orgánov pre politické strany, politické hnutia, koalície a nezávislých kandidátov INFORMÁCIE k voľbám do samosprávnych orgánov 15.11.2014 pre politické strany, politické hnutia, koalície a nezávislých kandidátov Spracoval : Mgr. Zamkovský Matej - ved. organizačného a právneho oddelenia

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE U N I V E R Z I T Y K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E, F A K U L T Y M A N A G E M E N T U

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE U N I V E R Z I T Y K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E, F A K U L T Y M A N A G E M E N T U UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MANAGEMENTU Z Á S A D Y V O L I E B D O A K A D E M I C K É H O S E N Á T U U N I V E R Z I T Y K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E, F A K U L T Y M A N

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene Článok 1 Základné ustanovenie (1) Rada školy sa zriaďuje pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Hronská 3. (2) Sídlo Rady školy je zhodné so sídlom

Více

V O L E B N Ý P O R I A D O K

V O L E B N Ý P O R I A D O K 2495/751/17-Sekr. SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Rada Žilina ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 00 178 209 V O L E B N Ý P O R I A D O K základných organizácií SRZ ÚČINNOSŤ od 1. januára 2018 OBSAH Názov

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

I. Základné úlohy ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

I. Základné úlohy ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Metodický návod Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OKMVS2-2010/025897 zo 16. novembra 2010 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev Ministerstvo vnútra Slovenskej

Více

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ S P R Á V A

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ S P R Á V A MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Materiál číslo Z2016_128 S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Bod rokovania: Dátum rokovania MsZ:

Více

Štatút Rady školy pri ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza

Štatút Rady školy pri ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza Štatút Rady školy pri ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

Štatút Rady školy. pri Základnej škole s materskou školou Podolie 804, Podolie

Štatút Rady školy. pri Základnej škole s materskou školou Podolie 804, Podolie Štatút Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Podolie 804, 916 22 Podolie Podolie 2016 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. októbra 2011 N á v r h na odvolanie a vymenovanie riaditeľa

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

Vnútorné predpisy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vnútorné predpisy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vnútorné predpisy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ZÁSADY VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE PRACOVNÝCH MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, PRACOVNÝCH MIEST VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV, FUNKCIÍ PROFESOROV

Více

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní Prehľad o spôsobe vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy (do orgánov samosprávy obcí starosta a obecné zastupiteľstvo) konané 8. a 9. decembra 998 A. Voľby konané v riadnom termíne

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 ... aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 VOĽTE 23 Strana Sloboda a Solidarita dlhodobo zastáva názor, že právo rozhodovať o smerovaní

Více

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice Názov Základná,, 040 23 Smernica č. o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Účinnosť od : 1. februára 2016 Záväznosť pre: Riaditeľka školy, hospodárka školy, vedúca školskej

Více

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, 013 18 Lietava Číslo: 155/Cho/2014 Z á p i s n i c a Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa 19.2.2014 o 17.00 hod. v zasadačke obecného

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. pri ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky. Základné ustanovenie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. pri ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky. Základné ustanovenie ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

S T A N O V Y občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec

S T A N O V Y občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec Občianské združenie SOLAR Hvezdáreň Senec Dlhá 24/F, 903 01 Senec S T A N O V Y občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec Tento návrh stanov občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec bol schválený

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V CÍFERI

ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V CÍFERI ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V CÍFERI V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy)

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy) Univerzita Komenského v Bratislave S m e r n i c a r e k t o r a U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o č. 4 /2004 Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. Čl. 1 Základné ustanovenie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. Čl. 1 Základné ustanovenie ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

Rada školy a výberové konanie

Rada školy a výberové konanie Rada školy a výberové konanie Okresný úrad Trenčín, odbor školstva Mgr. Tatiana Križanová Legislatíva 2 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r.

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. 2008/2009 - V súlade so znením paragrafu 41a, ods. 4, zákona NR SR č. 216/2001

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO P R A V I D L Á odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Více

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Ročník XLIV 3. december 2012 Čiastka 39 Š T A T Ú T. Komoditnej rady pre víno

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Ročník XLIV 3. december 2012 Čiastka 39 Š T A T Ú T. Komoditnej rady pre víno VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIV 3. december 2012 Čiastka 39 O b s a h: 63. Štatút Komoditnej rady pre víno Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E

Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ----------------------------------------------------------------------------------- S M E R N I C A č. 116 URČENIE ŠKOLNÉHO, POPLATKOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM,

Více

ZÁPISNICA výberovej komisie pre výber uchádzačov na pozíciu "Mzdový účtovníklmzdová účtovníčka Mesta Zvolen" dňa

ZÁPISNICA výberovej komisie pre výber uchádzačov na pozíciu Mzdový účtovníklmzdová účtovníčka Mesta Zvolen dňa I MESTO ZVOLEN ZÁPISNICA výberovej komisie pre výber uchádzačov na pozíciu "Mzdový účtovníklmzdová účtovníčka Mesta Zvolen" dňa 13.02.2017 Dátum a miesto konania: 13.02.2017, na MsÚ Zvolen. Zasadnutie

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog Zápisnica o vyhodnotení ponúk v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti Príloha 11 Žiadosti Príloha 11: Vzor žiadosti strana 1 z 11 Obsah 1. VZOR ŽIADOSTI O TECHNICKE ŠETRENIE... 3 2. VZOR ZMLUVY - ŠPECIFIKÁCIA... 5 3. VZOR ŽIADOSTI O VSTUP DO OBJEKTU, KÁBLOVEJ ŠACHTY... 7

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Štipendijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Štipendijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Štipendijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (úplné znenie k 28. 4. 2015) vydaný v zmysle 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z.

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Register úpadcov Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Za účelom legislatívneho zavedenia informačného systému Register úpadcov bola na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Spoločnosť [ ] a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG 8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Systém kvality vzdelávania (ďalej ako SKV) FSVaZ založený na ESG vychádza zo základných

Více

platná od a účinná od

platná od a účinná od Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 PRÍLOHA Č.3 PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013,OPATRENIE

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE č. 2 /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vyvesené na úradnej tabuli: 24.11.2014 Zvesené: 9.12.2014 Platnosť od 01.01.2015 Obec Sady

Více

OBEC VLACHY, Obecný úrad Vlachy Tel.: 044/ , IČO , DIČ Zápisnica č.

OBEC VLACHY, Obecný úrad Vlachy Tel.: 044/ , IČO , DIČ Zápisnica č. OBEC VLACHY, Obecný úrad 032 13 Vlachy Tel.: 044/55 93 121, obecvlachy@citycom.sk IČO 315 877, DIČ 2020598497 -- Zápisnica č.18/2010/06r z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlachy,

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Vnútorný predpis č. 6/2009 SMERNICA DEKANA FAKULTY Interné pravidlá používania e-mailového účtu fakulty Vydané v súlade s Príkazom rektora UK č. 1/1999

Více

Š T A T Ú T. propagačnej súťaže. Skvelé ceny za ! (ďalej len štatút )

Š T A T Ú T. propagačnej súťaže. Skvelé ceny za  ! (ďalej len štatút ) Š T A T Ú T propagačnej súťaže Skvelé ceny za e-mail! (ďalej len štatút ) Organizátor: ROKO, a. s. Majakovského 9, 811 04 Bratislava IČO: 31 706 096 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

Více

Smernica o obsadzovaní voľných pracovných miest v rámci Mesta Martin (úplné znenie vrátane Dodatkov č.1 a č. 2)

Smernica o obsadzovaní voľných pracovných miest v rámci Mesta Martin (úplné znenie vrátane Dodatkov č.1 a č. 2) Smernica o obsadzovaní voľných pracovných miest v rámci Mesta Martin (úplné znenie vrátane Dodatkov č.1 a č. 2) Smernica integrovaného manažérskeho systému SM-IMS-074 Meno Funkcia Podpis Dátum Spracoval:

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. Obhajoba dizertačnej práce príprava a priebeh

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. Obhajoba dizertačnej práce príprava a priebeh SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Smernica č. 5/2006-.N Obhajoba dizertačnej práce príprava a priebeh Článok 1 Všeobecné ustanovenia 1. V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Úradný názov: Základná

Více

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dodatok číslo 1 k Smernici rektora číslo 2/2013-SR z 13. 09. 2013 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dátum: 10. 09. 2014 Slovenská

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov IDOVE TWELVE študentská spoločnosť STANOVY Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov Základné ustanovenia Článok 1. Názov a sídlo spoločnosti 1.1 Obchodné meno spoločnosti: Idove Twelve, študentská

Více

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 17-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012 volímzozahraničia.sk a nie je mi to jedno 1 Registrácia voliča zo zahraničia poštou: do 20. januára 2012 Prečo voliť zo zahraničia? 1. Vďaka vašim

Více

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA VŠEOBECNÉ KRITÉRIA NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA

Více