ZX - 100K. přehled vlastností materiálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZX - 100K. přehled vlastností materiálu"

Transkript

1 ZX - 1K přehled vlastností materiálu

2 ZEDEX-1K - VLASTNOSTI Zedex 1 je termoplastický materiál se špičkovými kluznými vlastnostmi a širokým záběrem použití, jehož výhody vyniknou při provozu za sucha - bez mazání. Má nízkou míru opotřebení, vysokou zatížitelnost, dokáže dobře tlumit vibrace a do značné míry tolerovat geometrické nepřesnosti kluzné proti-plochy. Jeho základní vlastnosti jsou uvedeny v tab. 1. Materiál je vyvíjen a zdokonalován již 35 let a plně odpovídá nejvyšším současným technickým standardům. Materiál je vyráběn ve třech provedeních: ZEDEX 1 A s nejvyšší houževnatostí a vysokou elasticitou, polotovary se vyrábějí technologií lisování - vstřikování do forem. ZEDEX 1 K pro vysoké mechanické zatížení, polotovary (většinou tyčový materiál, případně hranoly a desky) se vyrábí protlačováním zplastizovaného granulátu přes průvlak na extrudoru s následným tepelným zpracováním. ZEDEX 1 MT pro další zpracování vstřikováním; s vysokou tepelnou odolností Pozn. Většina sortimentu je vyráběna v provedení K tab. 1 norma materiál DIN/VDE ISO/IEC ASTM jednotka ZX-1A ZX-1K ZX-1MT měrná hmotnost D792 kg/dm 3 1,3 1,35 1,75 modul pružnosti v tahu R527 D638-1 N/mm pevnost v tahu R527 D638-1 N/mm ,4 tažnost R527 D638-1 % ohybový modul D79 N/mm pevnost v ohybu D79 N/mm pevnost v tlaku D695 N/mm ,5 77 rázová zk. Charpy R179 J/m 2 bez lomu bez lomu 2 vrubová houž. Charpy R179 J/m vrubová houž. Izod R18/1A J/m tvrdost H358/ N/mm tvrdost H961/ N/mm 2 22 tvrdost Rockwell M D tvrdost Shore A 5355 R tvrdost Shore D 5355 R nasákavost 24 h voda R62 D57 %,35,3,2 nasákavost parou 65% R62 D57 %,75,7,5 teplota tavení ºC tepl.přech. skelný stav ºC 73 koef.tep. roztažnosti D696 K 8 7 5,5 tepelná vodivost C177 W/(m.K),22,24,28 tepelná kapacita C351 kj/(kg.k) 1,4 1,5 1,8 hořlavost (3,2mm)UL94 94HB 94HB 94HB index kyselosti D izolační odpor D257 Ohm

3 Srovnání vlastností kluzných materiálů ZEDEX 1 PA 6.6 POM Bronz schopnost použití "za sucha" nouzový běh za ztížených mazacích podmínek kluzné vlastnosti otěruvzdornost vlastnosti při záběhu ložiska koeficient tepelné roztažnosti "stick-slip" vlastnosti rázová pevnost schopnost tlumení rázů mez únavy při cyklickém namáhání schopnost tlumení kmitů zatížení statickým tlakem pv-hodnota (3m/min "za sucha") kompenzace geom.nepřesností rozměrová stálost ve vodě korozní odolnost proti vodě korozní odolnost proti chemikáliím korozní odolnost proti miner.olejům nízká hmotnost obrobitelnost cena špatný dobrý 2

4 Srovnání průběhu opotřebení polymerů průběh opotřebení materiálů ZEDEX 1K, PA 6.6 mazaný olejem a POM 14 ZEDEX 1K PA 6.6 (plus olej) POM 12 1 p=3.5 N/mm 2 v=1.3 m/min materiál hřídele: drsnost Rz=4 μm opotřebení [μm] dráha [km] 3

5 Srovnání vlastností kluzných materiálů koeficienty tření materiálu ZEDEX 1K, bez mazání; f (tlak a teplota),35,3,25,2 koeficient tření,15,1 "za pohybu" 1 ºC "klidový" 1 ºC,5 "za pohybu" 75 ºC "klidový" 75 ºC "za pohybu" 5 ºC "klidový" 5 ºC "za pohybu" 25 ºC "klidový"25 ºC tlak [N/mm 2 ] 4

6 Koeficienty tření materiálu ZEDEX-1K - mazáno olejem koeficienty tření materiálu ZEDEX-1K, mazáno olejem; f (tlak a teplota),3,25 "za pohybu" 1 ºC "klidový" 1 ºC "za pohybu" 75 ºC "klidový" 75 ºC "za pohybu" 5 ºC "klidový" 5 ºC "za pohybu" 25 ºC "klidový"25 ºC,2 koeficient tření,15,1,5 5,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 tlak [N/mm 2 ]

7 Koeficienty tření materiálu ZEDEX-1K - mazáno vodou koeficienty t ení materiálu ZEDEX-1K, mazáno vodou; f (tlak a teplota),3,25 "za pohybu" 75 ºC "klidový" 75 ºC "za pohybu" 5 ºC "klidový" 5 ºC "za pohybu" 25 ºC "klidový"25 ºC,2 koeficient t ení,15,1, tlak [N/mm 2 ] 6

8 Maximální přípustné tlakové zatížení, závislosti modulů pružnosti na teplotě maximální p ípustné tlakové zatížení materiálu ZEDEX-1K; f ( as) tlakové zatížení N/mm as [s] 1 modul pružnosti ve smyku a E modul materiálu ZEDEX-1K; f (teplota ºC) 1 modul pružnosti E modul N/mm modul pružnosti ve smyku E modul teplota [ºC]

9 Grafy závislosti napětí - protažení materiálu ZEDEX-1K 6 5 4,1 h 1 h 1 h 1 h ZEDEX-1K - 1 o C napětí 3 2 1,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 protažení [%] ZEDEX-1K - 4 o C 25 2,1 h 1 h 1 h 1 h napětí ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 protažení [%] 1 ZEDEX-1K - 6 o C napětí ,1 h 1 h 1 h 1 h 1 h,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 protažení [%] napětí uvedeno v [N/mm 2 ] 8

10 Chemická odolnost materiálu ZEDEX-1 9 Chemikálie: 23 o C 6 o C 8 o C Aceton 1% Anilin 1% V dané chemikálii stálý, žádná nebo Bavlníkový olej 1% velice malá zm na hmotnosti Benzin 1% (<1%). Benzol 1% Zm na mechanických vlastností Brzdová kapalina 1% nižší než 1%. Butan 1% Etanol 1% Etylacetat 1% Etylendichlorid 1% Etyleter 1% Omezená stálost, po ur itém ase Fenol 1% zm na hmotnosti o 1 až 5%, Freon 11 1% mechanických vlastností o 1 až Glycerin 1% 5%, krátký kontakt s chemikálií Glykol 1% lze ve v tšin p ípad považovat Hydroxid amonný 1% za p ípustný Hydroxid sodný 1% Hydroxid sodný 1% Hydroxid sodný 6% Chlorid sodný 1% Chloroform 1% Nestálé, materiál je chemikálií Kresol 1% napadán, zm na hmotnosti o více Kyselina citronová 1% než 5%, zm na mechanických Kyselina fenolová 5% vlastností o více než 5%. Kyselina fenolová 95% Kyselina fluorovodíková 5% Kyselina fluorovodíková 5% Kyselina fosfore ná 85% Kyselina chromová 1% Kyselina octová 1% Kyselina octová 1% Kyselina sírová 3% Kyselina sírová 3% Kyselina sírová 98% Kyselina solná 1% Kyselina solná 37% Metanol 1% Metylenchlorid 1% Metyletylketon 1% Minerální olej 1% Motorový olej 1% Mycí prost edky syntetické Nafta 1% Olivový olej 1% Perchloretylen 1% Petrolej 1% Rostlinný olej 1% Silikonový olej 1% Síran sodný 1% Terpentin 1% Toluol 1% Transformátorový olej 1% Uhli itan sodný 1% Vazelina 1% Voda

11 Fyziologická nezávadnost materiálu ZEDEX-1 Prohlašujeme, že materiál ZEDEX 1 splnil následující normy fyziologické nezávadnosti: Doporučení Ministerstva zdravotnictví Spolkové republiky Německo (BGA) ze dne , oddíl XVII, bez omezení, včetně pečení, smažení a grilování. EEC norma nezávadnosti pro země Evropské unie EG 9/128, 89/19, 85/572, 82/711 a předpis III/3141/89- EN (Rev.5) ze dne Nařízení ze dne ke způsobilosti vývozu zboží 2 a 5 - obalové a potravinářské materiály, pro Holandsko ze dne , oddíl A, kapitola 1, 13. Pro použití při teplotě přes 1ºC, včetně pečení, smažení a grilování. Výnos belgického království ze dne Pro použití při teplotě přes 1ºC, včetně pečení, smažení a grilování Specifi kaci francouzského Service de la Repression des Fraudes et Controle de la Qualite (SRFCQ), Jounax Offi ciels Broschure č ze dne Pro použití při teplotě přes 1ºC, včetně pečení, smažení a grilování, bez omezení (ovšem s obecným omezením, zakazujícím použití plastových fólií při pečení v troubě). Nařízení italské vlády, Decreto Ministeriale ze dne Pro krátkodobé použití při teplotě přes 1ºC, včetně pečení, smažení a grilování (sterilizace). Předpis Food and Drug Administration (FDA) vlády USA, 21, odstavec , ze dne Pro použití při teplotě přes 1ºC, včetně pečení, smažení a grilování (s obecnou výjimkou zakazující použití plastů pro balení alkoholických nápojů s objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 5%). 1

12 Materiál ZEDEX-1K základní materiál s vysokou odolností proti tlaku a schopností zachovávat rozm ry je zastoupen zhruba 9 % spojení t chto dvou složek vytvá í materiál s vysokou schopností tlumit kmity a zna nou tolerancí v i nep esnostem kluzné protiplochy, nebo elastická ást materiálu v rámci své pružnosti pracuje - "uhýbá" a po odezn ní zatížení se vrátí zp t (jakoby "gumové kuli ky"); základní složka materiálu p itom zaru uje stálost rozm r a mechanických vlastností druhá složka s vysokou elasticitou, nízkým koeficientem t ení je zastoupena zbývajícími 1 % zv tšeno 1 x zv tšeno 6 x 11

13 Schéma návrhu kluzného ložiska 1. průměr hřídele d = [mm] (horní a dolní úchylka rozměru - toleranční pole) s k 2. otáčky hřídele n = [min -1 ] 3. výpočet kluzné rychlosti v d. n. π v = = 1 [m/min] d b 4. šířka ložiska b = [mm] 5. zatížení ložiska F = [N] 6. pracovní plocha ložiska A úhel α b definuje oblast styku hřídel - ložisko, nejčastěji bývá 125 o D D 1 F π d A =.. b. α b = 18 2 [mm 2 ] α b 7. zatížení ložiska ~ tlak p F p = = A [N/mm 2 ] 8. p. v hodnota = p. v = [N/mm 2. m/min] 9. návrh pracovní vůle (hrubá, standardní, jemná, těsná negativní) - viz graf "Maximální pv hodnoty jako funkce rychlosti a pracovní vůle" 1. pomocí nyní již určené kategorie pracovní vůle a dané tloušťky stěny pouzdra s k určení minimální pracovní vůle ložiska - viz graf "Minimální pracovní vůle jako funkce tloušťky stěny a tolerance" a tedy rozměrů d 1 a D ložiska 11. konečná kontrola, zda i při nejnevýhodnější kombinaci výrobních tolerancí - horní mez tolerančního pole hřídele a dolní mez tolerančního pole ložiska nedojde ke zmenšení potřebné minimální pracovní vůle pod přípustnou mez poznámka: červeně označené veličiny jsou vstupní, jednotky viz hranatá závorka; v těchto jednotkách se také dosazuje do vzorců 12

14 Maximální pv hodnoty jako funkce rychlosti a pracovní vůle 1 vymezení oblastí maximálních pv hodnot [N/mm 2. m/min] materiálu ZEDEX 1K; f (rychlost a pracovní v le), jako p íklad v le byla zvolena h ídel pr m r 12, mm 1 pv hodnota 1 pouzdra - tolerance h ídel 12, hrubá - 12,2 standardní - 12,8 jemná - 12,35 t sná - 12,15 negativní - 11,97 13, rychlost [m/min]

15 Minimální pracovní vůle jako funkce tloušťky stěny a tolerance minimální pracovní vůle pro maximální přípustnou pv hodnotu materiálu ZEDEX 1K; f (tloušťka stěny pouzdra a výrobní tolerance) 1,6 1,4 1,2 hrubá standardní jemná těsná negativní 1 minimální vůle [mm],8,6,4,2 -,2 -, tloušťka stěny [mm] 14

16 WOLKO-PLAST s.r.o. Hrachovec 268 Valašské Meziříčí Czech Republic Tel.: Fax:

Těsnění z expandovaného grafitu ECONGRAPH S ECONGRAPH Fi ECONGRAPH Ti

Těsnění z expandovaného grafitu ECONGRAPH S ECONGRAPH Fi ECONGRAPH Ti P ř e h l e d m a t e r i á l ů p r o v ý r o b u t ě s n ě n í Těsnění z papíru a lepenky Elektrotechnická lepenka Rotěs Z Vulkanfíbr Flesibrex Těsnění z teflonu Flexon Těsnění z plastických hmot Polyethylen

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Přístroje nízkého napětí. Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál

Přístroje nízkého napětí. Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál Přístroje nízkého napětí Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál Obsah Rozvodnice modulové Nouzová a poplachová zařízení Rozvodnice prázdné Odbočné, přechodové a montážní krabice Instalační

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Technologie výroby aglomerovaných materiálů

Technologie výroby aglomerovaných materiálů Ing. Martin Böhm Technologie výroby aglomerovaných materiálů ČZU Praha, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra zpracování dřeva, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 Suchdol, bohm@fle.czu.cz, tel.: 224 383

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti Společnost SEALL s.r.o. byla založena v lednu 1991. V počátcích své činnosti se zaměřila na výrobu

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

Brousicí kotouče a segmenty

Brousicí kotouče a segmenty Brousicí kotouče a segmenty Program úspěšnosti pro nejvyšší požadavky Velký výběr pro správné broušení Použití výkonných brousicích nástrojů je dnes důležitým faktorem pro funkci a hospodárnost produktů

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Aura Antverpy, Belgie POLYCON AURA real3d Základní informace Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více