Seznámení s produktem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznámení s produktem"

Transkript

1 Seznámení s produktem

2 Nokia, Nokia Connecting People a Navi Bars jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků. Nokia se řidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepąení u vąech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení. Copyright 2002 Nokia. Vąechna práva vyhrazena.

3 Mediamaster Dálkový ovladaè 4 Pøipojení pøístroje Mediamaster 5 Pøední a zadní panel 5 Pøipojení pøístroje Mediamaster 5 Pøíprava dálkového ovladaèe 5 Bì¾ná pøipojení 6 Pøipojení k TV 6 Pøipojení videorekordéru 6 Pøipojení pøístroje Mediamaster & První instalace 7 Smart karta Conax 7 Pøipojení HI-FI systému 7 Obecné informace pro První instalaci 7 První instalace 8 První zapnutí a zahájení provozu 8 Hledání programù 10 Prùbìh hledání programù 11 Nastavení èasu 12 Sledování satelitní TV a poslech rádia 12 Navigace pomocí navigaèních øádkù 13 Polo¾ky menu ve slo¾ce Nastavení 13 Slo¾ka Upravit seznamy 14 Tøídìní/filtrování programù 16 Program stanic: EPG 16 Licenèní ujednání pro koncového u¾ivatele softwaru Nokia Mediamaster 17 Technické údaje 18 Tato pøíruèka Seznámení s produktem popisuje pøipojení pøístroje Mediamaster a provádìní První instalace. Obsahuje rovnì¾ hlavní funkce produktu. Mnohem podrobnìj¹í u¾ivatelská pøíruèka je k dispozici v anglickém jazyce na internetových stránkách podpory produktu na Následující informace si pøeètìte døíve, ne¾ zaènete pou¾ívat Mediamaster Nepou¾ívejte jiný napájecí zdroj, ne¾ který byl dodán spolu s pøístrojem Mediamaster. Zajistìte dostateènou ventilaci ponecháním 10 cm volného prostoru okolo pøístroje Mediamaster. Nezakrývejte vìtrací otvory pøístroje Mediamaster, napøíklad novinami, utìrkami, deèkami apod. Neumís»ujte Mediamaster nad tepelný zdroj. Neumís»ujte na Mediamaster zdroje otevøeného ohnì, napøíklad hoøící svíèky. Pro èi¹tìní krytu pøístroje pou¾ívejte mìkký hadøík a mýdlový roztok. Nevystavujte Mediamaster pùsobení kapalin. Na Mediamaster neumís»ujte pøedmìty obsahující vodu, napøíklad vázy. Pro zvý¹ení bezpeènosti pøístroje Mediamaster, napøíklad pøi bouøce, doporuèujeme, abyste jej pøipojili pøes externí pøepì»ový chrániè. Je-li Mediamaster pøipojen k napájecímu zdroji, nepøipojujte ani neupravujte kabely. Nesnímejte kryt. Nevystavujte pøístroj horku, chladu nebo vlhku. Servis musí zajistit pouze autorizované servisní støedisko Nokia. Upozoròujeme, ¾e chcete-li Mediamaster zcela odpojit od elektrické energie, musíte odpojit konektor napájecího zdroje. CS 3

4 Dálkový ovladaè Tato sekce popisuje provoz pøístroje Mediamaster pomocí tlaèítek na dálkovém ovladaèi. mute ok kurzor nahoru kurzor dolù kurzor vlevo kurzor vpravo opt info back Jedním stisknutím vypnete/zapnete zvuk. Podr¾ením stisknutého tlaèítka na nìkolik sekund pøepnete Mediamaster do pohotovostního re¾imu. Stisknutím v pohotovostním re¾imu zapnete Mediamaster. Potvrdíte volbu. Pohyb nahoru v polo¾kách menu a pøepnutí na dal¹í stanici v re¾imu zobrazení. Pohyb dolù v polo¾kách menu a pøepnutí na pøedchozí stanici v re¾imu zobrazení. Pohyb vlevo/zmìna nastavení v polo¾kách menu. Sní¾ení hlasitosti v re¾imu zobrazení. Pohyb vpravo/zmìna nastavení v polo¾kách menu. Zvý¹ení hlasitosti v re¾imu zobrazení. Pro doèasné zobrazení nastavení (voleb) pøi sledování TV. Aktivuje re¾im Filtrování programù & Tøídìní v navigaèních øádcích. Tøi rùzné funkce: Jedno stisknutí zobrazí název aktuálního programu. Dvì stisknutí zobrazí informace o aktuálním a následujícím programu. Tøi stisknutí zobrazí pøehled programù na 7 dnù (EPG). Pro návrat zpìt o jednu úroveò v seznamu menu. Zavøe Navigaèní øádky. 0-9 Pro zmìnu programu a zvolení jednotlivých polo¾ek menu. POZNÁMKA: Je-li jako první znak vlo¾ena 0, aktivuje se funkce TV Release (viz ní¾e). 0 Pro pøepínání mezi pøíjmem pøes Mediamaster a dal¹ím pøíjmem na TV (závisí na modelu TV). navi txt tv/radio Otevøe a zavøe Navigaèní øádky. Stisknutím otevøe Teletext (je-li dostupný). Pro pøepínání mezi re¾imem TV a rádia. CS 4

5 Pøipojení pøístroje Mediamaster Pøední a zadní panel Antenna pro pøipojení satelitní antény Slot pro smart kartu Conax Rozsvícená zelená kontrolka indikuje zapnutý pøístroj Mediamaster. Rozsvícená èervená kontrolka indikuje pohotovostní re¾im. Èervená kontrolka bliká pøi pøijmutí pøíkazù z dálkového ovladaèe. Zelená kontrolka bliká pøi aktualizování softwaru. DC in pro pøipojení kabelu od externího napájecího zdroje Digital audio výstup digitálního audio signálu (optické propojení TOS-link) Zásuvka TV SCART* pro pøipojení k TV Pøipojení pøístroje Mediamaster V dodávce pøístroje Mediamaster by mìly být obsa¾eny následující polo¾ky: pøístroj Mediamaster dálkový ovladaè se dvìma bateriemi AAA kabel SCART (úplnì zapojený; 1,0 metru) pøíruèka Seznámení s produktem samostatný napájecí zdroj napájecí zdroj Pøíprava dálkového ovladaèe Ve spodní èásti dálkového ovladaèe sejmìte kryt prostoru pro baterie. Vlo¾te dvì baterie AAA (1,5 V) podle obrázku. Musíte dodr¾et polohu pólù + a - oznaèenou uvnitø. Nasaïte kryt. dálkový ovladaè *Zásuvka TV SCART Pøipojujete-li jiný pøístroj do této zásuvky, pou¾ijte v¾dy úplnì zapojený kabel SCART, napøíklad ten, který je dodán s pøístrojem. K dostání jsou i kabely SCART, které nemají pøipojené v¹echny konektory. Pokud je pou¾ijete, mù¾e dojít ke sní¾ení kvality obrazu. CS 5

6 Pøipojení pøístroje Mediamaster Bì¾ná pøipojení V této sekci uvádíme nìkteré bì¾nì pou¾ívané zpùsoby pøipojení zaøízení. Máte-li problémy s va¹ím pøipojením a potøebujete-li pomoc, kontaktujte va¹eho prodejce nebo Podporu Nokia. Pøipojení k TV Pøipojte kabel od satelitní antény ke vstupu Antenna v pøístroji Mediamaster. Anténu pro pozemní TV vysílání pøipojte ke vstupu antény v TV. Propojte kabel SCART mezi hlavní zásuvku SCART v TV a zásuvku TV SCART v pøístroji Mediamaster. Zapnìte TV a poté pøipojte k napájecímu zdroji a zapnìte Mediamaster. Abyste mohli na své TV sledovat digitální TV, budete muset pøepnout na stanici AV (SCART). V nìkterých pøípadech TV automaticky zvolí tuto stanici po zapnutí pøístroje Mediamaster. Doporuèujeme podívat se do u¾ivatelské pøíruèky dodané s va¹í TV. Pøipojení videorekordéru Pøipojte anténu pozemního TV vysílání do vstupu pro TV anténu ve videorekordéru. Pøipojte RF kabel z výstupu TV/VCR na videorekordéru do vstupu TV antény v TV. Propojte kabel SCART mezi hlavní zásuvku SCART v TV a zásuvku TV SCART ve videorekordéru. Propojte kabel SCART mezi zásuvku SCART ve videorekordéru a zásuvku SCART v pøístroji Mediamaster. Zapnìte TV a poté pøipojte k napájecímu zdroji a zapnìte Mediamaster. Videorekordér by mìl mít mo¾nost pøepnout na program AV. Ten pou¾ijte, pokud chcete nahrávat programy z digitální TV. Na TV budete muset pøepnout na program AV (SCART). V nìkterých pøípadech TV automaticky zvolí tento program po zapnutí pøístroje Mediamaster. POZNÁMKA: Pøi tomto nastavení musí být videorekordér zapnutý nebo v pohotovostním re¾imu, pokud chcete sledovat digitální TV. Chcete-li nahrávat z digitální TV, musíte na videorekordéru zvolit program AV (SCART). Doporuèujeme podívat se do u¾ivatelské pøíruèky dodané s videorekordérem a TV. CS 6

7 Pøipojení pøístroje Mediamaster & První instalace Smart karta Conax Mediamaster je vybaven vestavìným dekodérem pro systém kryptování Conax. Vlo¾te smart kartu Conax do slotu v zadním panelu pøístroje Mediamaster. Pozlacený èip musí smìøovat dolù a dovnitø. Pøipojení HI-FI systému Z výstupu digitálního audio signálu pøístroje Mediamaster je mo¾né pøipojit kabel TOS-link k HI-FI systému, který je vybaven odpovídajícím audio vstupem. Výstup digitálního audia pou¾ijte rovnì¾ pro pøipojení externího Dolby digital/dts dekodéru. Obecné informace pro První instalaci Po správném propojení pøístroje Mediamaster musíte rovnì¾ provést "První instalaci". V prùbìhu této operace jsou dole, v prostoru menu, zobrazovány u¾iteèné informace. Tlaèítkem ok v¾dy potvrzujete výbìr v tìchto menu a jeho stisknutím se pøesunete k dal¹ímu kroku v procesu instalace. Do polo¾ek menu v¹ak musí být nìkdy vlo¾ena více ne¾ jedna hodnota. Nejdøíve proveïte v¹echny potøebné zmìny. Poté je najednou potvrïte stisknutím tlaèítka ok. Kdykoli se mù¾ete vrátit zpìt na pøedchozí menu stisknutím tlaèítka back. Pro pohyb nahoru a dolù z jedné øádky na dal¹í pou¾ijte tlaèítka nahoru/dolù. Tlaèítka vlevo/vpravo pou¾ijte pro zmìnu nastavení. Tlaèítka èíslic na dálkovém ovladaèi pou¾ijte pro zadávání èíselných hodnot. CS 7

8 První instalace První zapnutí a zahájení provozu Zapnìte Mediamaster. Zobrazí se menu "První instalace". Pokraèujte stisknutím tlaèítka ok. Tlaèítkem nahoru / dolù vyberte po¾adovaný jazyk menu. Tím se aktivuje rovnì¾ hlavní jazyk pro audio a titulky. Pokraèujte stisknutím tlaèítka ok. Volba satelit/typ antény Máte-li jednu anténu vybavenou jedním LNB pro pøíjem signálu, zvolte "Konfigurace s 1 anténou a 1 LNB". Pokud máte jednu anténu se dvìma nebo ètyømi LNB konektory nebo dvì antény s jedním nebo dvìma LNB pro pøíjem signálù z kombinace satelitù, zvolte "Konfigurace s více satelity a DiSEqC pøepínaèem". V tìchto pøípadech budete potøebovat dvou nebo ètyø smìrový pøepínaè DiSEqC. Konfigurace s 1 anténou a 1 LNB Tuto alternativu zvolte v pøípadì, ¾e máte na anténì namontován jeden (1) LNB. Typ LNB Zvolte správný LNB pro svou konfiguraci. Pomocí tlaèítek kurzor vlevo/ vpravo je mo¾né vybrat z vìt¹iny bì¾ných hodnot, vèetnì Univerzální LNB. Zvý¹ení nap. napìtí LNB Je-li kabel od antény pøíli¹ dlouhý, bude napìtí na LNB pro zmìnu polarizace pøíli¹ nízké. Napìtí na LNB mù¾ete zvý¹it o 0,5V. Satelit Vyberte jeden z pøedem naprogramovaných satelitù. CS 8

9 První instalace Referenèní program Vyberte jeden z referenèních programù a nastavujte anténu, dokud se na TV obrazovce nezobrazí obraz referenèního programu. Stisknutím ok potvrïte v¹echna nastavení a pokraèujte operací hledání programù. Viz Hledání programù na stranì 10. Konfigurace s více satelity a DiSEqC pøepínaèem Tuto alternativu pou¾ijte, pokud má vá¹ anténní systém více ne¾ jeden LNB. V tomto pøípadì musíte rovnì¾ pøipojit LNB k externímu pøepínaèi. Po nainstalování pøepínaè automaticky zvolí správný LNB pro zvolený program. Tento externí pøepínaè je rovnì¾ znám jako pøepínaè DiSEqC. Mù¾ete pøipojit a¾ 4 LNB. Výbìr rùzných LNB musí být øízen externím pøepínaèem. Máte-li DiSEqC se dvìma vstupy, vyberte "Pøepínaè DiSEqC se 2 vstupy". Máte-li DiSEqC se ètyømi vstupy, vyberte "Pøepínaè DiSEqC se 4 vstupy". Volbu "Pøepínaè Mini DiSEqC" pou¾ijte, pokud máte mini DiSEqC pøepínaè. Pro ka¾dý LNB pøipojený k pøepínaèi DiSEqC musí být provedena specifická nastavení. Jako pøíklad je v následující sekci popsáno nastavení LNB pro satelit ASTRA na vstupu 1 (A) na DiSEqC pøepínaèi a LNB pro satelit HOTBIRD na vstupu 2(B). Port pøepínaèe Vyberte vstup pro ka¾dý LNB, který bude pøipojen. V tomto pøíkladu je nejprve zvolen vstup 1 DiSEqC. Typ LNB Zvolte správný LNB pro svou konfiguraci, napøíklad "Univerzální". Zvý¹ení nap. napìtí LNB Je-li kabel od nìkterého LNB pøíli¹ dlouhý, mù¾e být nutné zvý¹it napìtí pro tyto LNB o 0,5V. Ve vìt¹inì pøípadù není nutné tuto zmìnu provádìt. Ponechte výchozí hodnotu "0V". Pokud pøepínaè nepøepíná mezi horizontální a vertikální polarizací, je mo¾né napìtí na LNB zvý¹it pozdìji. Zvy¹ujte napìtí jen v pøípadì, ¾e LNB nezmìní polarizaci. Pøepínaè DiSEqC CS 9

10 První instalace Satelit V tomto pøíkladu zvolte ASTRA, proto¾e jeho LNB je pøipojen do vstupu DiSEqC 1 v pøepínaèi. Referenèní program Vyberte jeden z referenèních programù a nastavujte anténu, dokud se na TV obrazovce nezobrazí obraz referenèního programu. Opakujte stejný postup pro druhý port DiSEqC, ale tentokrát v polo¾ce "Port pøepínaèe" vyberte 2 a jako satelit vyberte HOTBIRD. Po dokonèení konfigurace obou portù DiSEqC stisknìte ok. Zobrazí se potvrzovací informace o nakonfigurování portù pøepínaèe DiSEqC. Stisknutím ok zahájíte operaci hledání programù. Hledání programù Operaci Hledání programù je mo¾né provádìt dvìma zpùsoby. Vzhled menu se li¹í v závislosti na výbìru provedeném v menu "Volba satelit/typ antény". Pokud máte zvoleno "Konfigurace s 1 anténou a 1 LNB", vyberte hledání "Automatické", "Manuální" nebo "Pokroèilé manuální". Pokud jste zvolili "Konfigurace s více satelity a DiSEqC pøepínaèem", musíte rovnì¾ tlaèítky kurzor doleva/kurzor doprava oznaèit satelit, který chcete prohledávat. Alternativy automatického hledání Jsou mo¾né tøi alternativy: 1. V¹echny programy - prohledají se a stáhnou v¹echny dostupné programy. 2. Programy FTA + kódované Conax - vyhledají se a stáhnou programy dostupné zdarma a programy kódované pomocí Conax. 3. Pouze volné programy - stáhnou se pouze programy dostupné zdarma. Stisknutím ok zahájíte hledání programù. Upozornìní! Funkce Automatická aktualizace programù pozdìji dynamicky aktualizuje pouze programy, jejich¾ instalaci zde zvolíte. CS 10

11 První instalace Manuální a Pokroèilé hledání Hledání programù je mo¾né provádìt rovnì¾ manuálnì nebo v roz¹íøeném re¾imu. Informace, které musíte zadat v tìchto menu, jsou k dispozici v èasopisech satelitních TV nebo na internetu. Pou¾ijte Referenèní programy V pøístroji Mediamaster jsou naprogramovány programy ze satelitù Astra na 19,2 vých., Hotbird 13 vých., Sirius 5 vých. a Thor/Intelsat 0.8 záp. Nejsou zde v¹ak ulo¾eny v¹echny programy, které jsou na tìchto satelitech dostupné. Zvolíte-li tuto alternativu, není provedeno ¾ádné hledání programù na satelitu (satelitech). Místo toho se do Navigaèních øádkù umístí slo¾ky obsahující referenèní programy. Prùbìh hledání programù Toto menu bude zobrazeno v prùbìhu hledání TV a rozhlasových programù pøístrojem Mediamaster. Na obrazovce budou zobrazovány nalezené programy. Upozoròujeme, ¾e hledání programù mù¾e trvat i nìkolik minut. Hledání programù mù¾ete kdykoli zastavit stisknutím ok. Po ukonèení hledání programù se zobrazí informace, ve které je uveden poèet nalezených TV a rozhlasových programù. Pokraèujte stisknutím tlaèítka ok. O slo¾kách TV a rádia Do Navigaèních øádkù budou automaticky vytvoøeny a umístìny slo¾ky TV, Rádio a Oblíbené. Názvy slo¾ky TV a Rádio budou specifické pro daný satelit, který závisí na výbìru v menu "Volba satelit/typ antény" (viz strana 8). Slo¾ky Oblíbené TV a Rádio budou obsahovat referenèní programy ze satelitù (Astra, Hotbird, Sirius and Thor), které jste specifikovali v menu "Volba satelit/typ antény" (viz strana 8). Do Navigaèních øádkù budou vytvoøeny a umístìny následující slo¾ky: 1. Jedna slo¾ka TV s názvem Astra (Hotbird, Sirius a Thor) obsahující v¹echny TV programy nalezené pøi hledání. Tato slo¾ka je oznaèena ikonou TV. 2. Jedna slo¾ka Rádio s názvem Astra (Hotbird, Sirius a Thor) obsahující v¹echny rozhlasové programy nalezené pøi hledání. Tato slo¾ka je oznaèena ikonou rádia. 3. Je¹tì jedna slo¾ka TV s názvem Oblíbené obsahující seznam programù v pøeddefinovaném jazyce ze satelitù Astra (Hotbird, Sirius a Thor). Tato slo¾ka je oznaèena ikonou TV. Navigaèní øádky Slo¾ky CS 11

12 První instalace 4. Je¹tì jedna slo¾ka rádia s názvem Oblíbené obsahující seznam programù v pøeddefinovaném jazyce ze satelitù Astra (Hotbird, Sirius a Thor). Tato slo¾ka je oznaèena ikonou rádia. 5. Jedna slo¾ka V¹echna rádia obsahující v¹echny rozhlasové stanice nalezené pøi hledání. Tato slo¾ka je oznaèena ikonou rádia. Doplòkové slo¾ky TV a rádia Pokud jste v menu "Volba satelit/typ antény" (viz strana 8) zvolili napøíklad satelit Hispasat, budou v Navigaèních øádcích vytvoøeny slo¾ky TV a rádia s názvem Hispasat. Bude vytvoøena rovnì¾ i slo¾ka V¹echna rádia. Nebude vytvoøena slo¾ka Oblíbené. Nastavení èasu V pøípadì potøeby mù¾ete nastavit èas tlaèítky kurzor nahoru / dolù o ±1/2 hodinu. Pomocí tlaèítek kurzor vlevo / vpravo mù¾ete nastavit i minuty. Nyní je dokonèena První instalace. Stisknutím ok mù¾ete zaèít sledovat satelitní programy. Sledování satelitní TV a poslech rádia Není-li po dokonèení První instalace automaticky zobrazen ¾ádný TV program, 1. Pøepnìte nahoru nebo dolù tlaèítky a zvolte jiný program. 2. Pokud to nepomù¾e, zobrazte Navigaèní øádky (viz následující stránku) stisknutím tlaèítka navi. Vyberte jiný program z libovolné TV slo¾ky. Navigaèní øádky CS 12

13 Sledování TV a poslech rádia Navigace pomocí navigaèních øádkù Navigaèní øádky jsou pou¾ity pro volbu TV/rozhlasových programù a pro otevírání menu, ve kterých mù¾ete upravovat rùzná nastavení. 1. Navigaèní øádky zobrazíte stisknutím tlaèítka navi a skryjete je stisknutím tlaèítka navi nebo back. 2. Jsou-li zobrazeny Navigaèní øádky, mù¾ete pohybovat slo¾kami ve svislém i vodorovném smìru pomocí tlaèítek kurzoru. Vodorovný øádek obsahuje slo¾ky, napøíklad slo¾ky Astra TV, Astra rádio, Oblíbené a Nastavení. V ka¾dé slo¾ce je jedna nebo více zálo¾ek. Po¾adovanou slo¾ku zvýrazníte tlaèítky. Po zvýraznìní slo¾ky se zobrazí zálo¾ky. Zálo¾ku zvolíte pomocí tlaèítek. Chcete-li potvrdit výbìr, napøíklad TV programu, nebo chcete-li otevøít zálo¾ku, stisknìte tlaèítko ok. Pod vodorovným øádkem je umístìn Informaèní øádek pro aktuálnì zvolenou zálo¾ku. Pøi procházení TV nebo rozhlasovými programy mohou být programy v Informaèním øádku oznaèeny následujícími symboly: = nový program, který je¹tì nebyl pou¾íván = program zamknutý u¾ivatelem = kódovaný program Zvýraznìná zálo¾ka Navigaèní øádky Název zálo¾ky Informaèní øádek Název slo¾ky Zálo¾ka Slo¾ka Polo¾ky menu ve slo¾ce Nastavení Ve slo¾ce Nastavení z Navigaèních øádkù máte pøístup k rùzným zálo¾kám obsahujícím polo¾ky Menu. V obrázku napravo je zvýraznìna slo¾ka Nastavení se zálo¾kou U¾ivatel. Chcete-li otevøít nìkterá menu obsa¾ená ve slo¾ce, budete vyzváni k zadání pøístupového kódu. Z výroby je tento kód nastaven na Stisknutím ok otevøete menu U¾ivatel. Stisknutím info získáte informace o aktuálnì zvýraznìné slo¾ce Nastavení. V Menu mù¾ete upravovat rùzná nastavení, která ovlivní provoz pøístroje Mediamaster. Napøíklad v menu U¾ivatelské pøedvolby, zobrazeném na obrázku vpravo, mù¾ete mìnit nastavení pro prodlevu zobrazení panelu nastavení hlasitosti atd. Na konci jednotlivých menu získáte u¾iteèné informace o tom, co bude ovlivnìno. CS 13

14 Sledování TV a poslech rádia Slo¾ka Upravit seznamy Slo¾ka TV mù¾e obsahovat mnoho programù. Vytvoøením vlastních seznamù si mù¾ete usnadnit manipulaci s programy. V tìchto menu mù¾ete vytváøet a upravovat seznamy programù. Zvolení seznamu Pokud máte nìkolik seznamù a v nìkterém z nich chcete provést zmìny, vyberte pomocí tlaèítek po¾adovaný seznam. Vytvoøení seznamu Vytvoøte vlastní seznamy s programy, které nejèastìji sledujete. Pojmenujte seznam vhodným názvem, napøíklad "Novinky" nebo "Pro dìti". Nové seznamy se zobrazí jako nové slo¾ky ve vodorovném Navigaèním øádku. Po vybrání seznamu budou zobrazeny pouze programy, které jsou v nìm definované. Mù¾ete vytvoøit samostatné seznamy pro TV programy a rozhlasové stanice. Zadání názvu seznamu Stisknìte tlaèítko èíslice, které odpovídá po¾adovanému znaku: jednou pro první znak, dvakrát pro druhý atd. Pøed zadáním dal¹ího znaku poèkejte, dokud se kurzor nepøemístí na polohu dal¹ího znaku. Zde jsou uvedeny dostupné znaky: 1 *#&%=,!;-+)/ 2 a b c 2 Å Ä Á Á  à 3 d e f 3 É É Ë Ê 4 g h i 4 Î Ï Í Ì 5 j k l 5 6 m n o 6 Ö Ô Ñ Ó Ò 7 p q r s 7 $ 8 t u v 8 Ü Ù Ú 9 w x y z 9 0 mezera a 0 Chcete-li pøepínat mezi velkými a malými znaky, stisknìte tlaèítko opt. Pro vlo¾ení mezery stisknìte tlaèítko s èíslicí 0. Pokud zadáte nesprávný znak, mù¾ete znaky odstranit tisknutím tlaèítka txt. Po napsání celého názvu seznamu stisknìte ok. Vyberte polo¾ku "Pøidat/odstranit programy" a pøidejte programy do seznamu. CS 14

15 Sledování TV a poslech rádia Odstranìní zvoleného seznamu Chcete-li seznam zcela odstranit, vyberte tlaèítky seznam v øádku "Zvolit seznam". Poté vyberte polo¾ku "Odstranit zvolený seznam" a stisknìte ok. Pøejmenování zvoleného seznamu Zadejte nový název seznamu. Viz "Vytvoøit seznam" na pøedchozí stránce. Pøidání/odstranìní programù v seznamu V tomto menu mù¾ete pøidat a odebrat programy v seznamu. Program je do seznamu pøidán nebo ze seznamu odebrán stisknutím tlaèítka info. Rámeèek na pravé stranì øádku se vyprázdní a tím symbolizuje odstranìný program. U pøidaných programù bude obsahovat " ". Vedle názvu programu je mo¾né vidìt tøi symboly: pro nový program, který je¹tì nebyl sledován, pro program zamknutý u¾ivatelem a pro kódovaný program. Tlaèítky vyhledejte po¾adovaný program. Chcete-li si se podívat na ukázku programu, stisknìte opt. Program pøidáte/odstraníte stisknutím info. Po dokonèení úprav potvrïte volbu a ukonèete menu stisknutím ok. Zmìna uspoøádání programù Zde mù¾ete zmìnit poøadí programù v seznamu. Tlaèítkem oznaète program, který chcete pøesunout na jiné místo. Tlaèítky pøesuòte program na po¾adované místo a poté stisknìte tlaèítko. Stisknutím ok potvrïte novou polohu. Zamknutí programù Chcete-li otevøít toto menu, budete po¾ádáni o vlo¾ení pøístupového kódu. Z výroby je pøístupový kód nastaven na Programy v seznamech mù¾ete zamknout (a pozdìji odemknout), abyste znemo¾nili jejich sledování, napøíklad va¹imi dìtmi. Vyberte program, který chcete zamknout, a stisknìte info. Opakujte tento postup pro v¹echny programy, které chcete zamknout. Chcete-li se podívat na ukázku programu, stisknìte opt. CS 15

16 Sledování TV a poslech rádia Potvrïte operaci stisknutím ok. Zamknutý program je oznaèen symbolem " ". Abyste mohli sledovat zamknuté programy, musíte zadat pøístupový kód. Tøídìní/filtrování programù Tøídit a zobrazovat mù¾ete seznamy programù ulo¾ené ve slo¾kách TV a rádia v prùbìhu hledání programù pøi instalaci. Upozornìní! Tøídìní a filtrování se nepou¾ije na slo¾ky Oblíbené. Po oznaèení nìkteré slo¾ky TV nebo rádia v Navigaèním øádku stisknìte tlaèítko opt. Ve slo¾kách mù¾ete seøadit zobrazení programù abecednì nebo numericky. Mù¾ete zvolit sí», podle které chcete filtrovat seznamy programù (v závislosti na operátorovi sítì) Mù¾ete optimalizovat poèet zobrazených programù tím, ¾e pou¾ijete filtrování programù podle jejich kódování: zdarma, zdarma & Conax, v¹echny Program stanic: EPG Trojím stisknutím tlaèítka info pøi sledování programu získáte pøístup k EPG (Elektronic Programme Guide) v pøístroji Mediamaster. V EPG naleznete informace o programech pro aktuální den a pro následujících sedm dní (za pøedpokladu, ¾e jsou tyto informace obsa¾eny v signálu daného programu od distributora). Mù¾ete rovnì¾ vybrat typ programu, o kterém chcete získat informace, napøíklad Film, Sport nebo Hudba. Pro navigaci v EPG pou¾ijte tlaèítka se ¹ipkami. EPG ukonèíte stisknutím tlaèítka info nebo back. CS 16

17 Licenèní ujednání pro koncového u¾ivatele softwaru Nokia Mediamaster DÙLE ITÉ: PØEÈTÌTE SI PEÈLIVÌ TUTO SMLOUVU KONCOVÉHO U IVATELE SOFTWARU NOKIA CORPORATION, NOKIA HOME COMMUNICATIONS PØED POU ÍVÁNÍM SOFTWARU Tato Smlouva koncového u¾ivatele softwaru (dále jen "Smlouva") je uzavøena mezi vámi jako koncovým u¾ivatelem (fyzickou nebo právnickou osobou) a Nokia Corporation, Nokia Home Communications (dále jen "Nokia"). Smlouva vás opravòuje k u¾ívání Softwaru specifikovaného v ní¾e uvedeném èlánku 1, který je obsa¾en v tomto digitálním TV pøijímaèi Nokia. Toto je smlouva o právech koncového u¾ivatele, ne smlouva o prodeji. Peèlivì si pøeètìte tuto Smlouvu pøed u¾íváním Softwaru. Pou¾íváním tohoto digitálního TV pøijímaèe Nokia souhlasíte s podmínkami této Smlouvy. Nesouhlasíte-li se v¹emi podmínkami této Smlouvy, vra»te tento digitální TV pøijímaè Nokia a doplòkovou dokumentaci zpìt spoleènosti Nokia. SOUHLASÍTE S TÍM, E U ÍVÁNÍM SOFTWARU POTVRZUJETE, E JSTE SI PØEÈETLI TUTO SMLOUVU, ROZUMÍTE JÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, E BUDETE VÁZÁNI JEJÍMI PODMÍNKAMI. 1. SOFTWARE. V této Smlouvì se pod termínem "Software" rozumí v souhrnu: (i) vý¹e popsaný softwarový produkt (ii) digitální obrázky, fotografie, kresby nebo jiné výtvarné práce (dále jen "Pùvodní soubory") (iii) související písemné vysvìtlující materiály a ostatní související dokumentace (dále jen "Dokumentace"); (iv) typy písma a (v) aktualizace, upravené verze, inovace, doplòky a kopie Softwaru, (souhrnnì "Aktualizace"), pokud existují, licencované vám spoleèností Nokia za podmínek této Smlouvy 2. PRÁVA KONCOVÉHO U IVATELE A U ÍVÁNÍ. Nokia vám povoluje nevýhradní a nepøenosná práva koncového u¾ivatele pro pou¾ívání Softwaru pouze v tomto digitálním TV pøijímaèi Nokia. 3. OMEZENÍ PRÁV KONCOVÉHO U IVATELE. Nesmíte kopírovat nebo roz¹iøovat Software nebo vytváøet díla odvozená od Softwaru s výjimkou tìchto pøípadù: (a) Mù¾ete pøevádìt v¹echna svá práva k Softwaru ve stejnou chvíli, kdy trvale pøevádíte na dal¹í osobu svùj digitální TV pøijímaè Nokia, ov¹em pouze za pøedpokladu, ¾e pøevádíte tento digitální TV pøijímaè Nokia a v¹echny kopie odpovídající Dokumentace, neponecháváte si ¾ádnou jejich kopii a pøíjemce souhlasí se v¹emi termíny a pokyny této Smlouvy. (b) Nesmíte u¾ít, upravit, pøekládat, reprodukovat nebo pøevádìt práva u¾ívání Softwaru nebo kopie Softwaru, s výjimkou podmínek výslovnì uvedených v této Smlouvì. (c) Nesmíte prodávat (kromì pøípadu uvedeného v bodu 3 (a), licencovat, pronajímat, najímat nebo pùjèovat Software. (d) Nesmíte zpìtnì generovat, zpìtnì kompilovat, rozkrývat nebo se jiným zpùsobem pokou¹et zji¹»ovat zdrojový kód Softwaru (mimo rozsah, který je pro toto omezení výslovnì zakázán právním pøedpisem) nebo vytváøet odvozené práce na základì Softwaru. (e) Pokud není v Dokumentaci uvedeno jinak, nesmíte zobrazovat, upravovat, reprodukovat nebo roz¹iøovat ¾ádné Pùvodní soubory dodané se Softwarem. V pøípadì, ¾e vám Dokumentace dovoluje zobrazovat Pùvodní soubory, nesmíte roz¹iøovat tyto soubory samostatnì, tedy za podmínek, pøi kterých Pùvodní soubory tvoøí základní hodnotu produktu, který bude roz¹iøován. Máte povinnost si pøeèíst "Readme" soubory pøiøazené k vámi u¾ívaným Pùvodním souborùm, kde zjistíte jaká práva máte s ohledem na tyto materiály. Pùvodní soubory nesmí být pou¾ity pøi tvorbì hanobných, pomlouvaèných, klamavých, protizákonných, lascívních, obscénních nebo pornografických materiálù nebo jakýmkoli jiným protiprávním zpùsobem. Nesmíte registrovat nebo si nárokovat práva na Pùvodní soubory nebo z nich odvozené práce. (f) Souhlasíte, ¾e budete Software u¾ívat pouze zpùsobem, který vyhovuje v¹em pøíslu¹ným právním pøedpisùm jurisdikce, ve které Software u¾íváte, vèetnì, ale ne výhradnì, pøíslu¹ných omezení týkajících se autorských práv a ostatních práv k du¹evnímu vlastnictví. 4. AUTORSKÁ PRÁVA. Software a v¹echna práva, bez omezení zahrnující vlastnická práva, jsou vlastnictvím spoleènosti Nokia a/nebo jejích udìlovatelù licence a pøièlenìných spoleèností a jsou chránìny ustanoveními mezinárodních smluv a ostatními pøíslu¹nými národními právními pøedpisy v zemi, ve které je u¾íván. Struktura, uspoøádání a kód Softwaru jsou cenná obchodní tajemství a utajované informace spoleènosti Nokia a/nebo jejích udìlovatelù licence a pøièlenìných spoleèností. Software nesmíte kopírovat. 5. ZAHÁJENÍ A UKONÈENÍ. Tato Smlouva je úèinná od prvního dne, kdy zaèínáte pou¾ívat digitální TV pøijímaè Nokia. Tuto Smlouvu mù¾ete ukonèit kdykoli vrácením, na vlastní náklady, tohoto digitálního TV pøijímaèe Nokia a v¹ech doprovodných materiálù dodaných firmou Nokia. Va¹e práva koncového u¾ivatele jsou automaticky a okam¾itì ukonèena, bez oznámení spoleèností Nokia, jestli¾e poru¹íte kterékoli ustanovení této Smlouvy. V takovém pøípadì musíte okam¾itì vrátit na vlastní náklady tento digitální TV pøijímaè Nokia a v¹echny doprovodné materiály do místa prodeje. 6. ÁDNÉ DAL Í POVINNOSTI. Tato Smlouva nezakládá ¾ádné dal¹í povinnosti pro spoleènost Nokia, ne¾ ty, které jsou výslovnì stanoveny v této Smlouvì. 7. OMEZENÍ ODPOVÌDNOSTI. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU DOVOLENÉM PØÍSLU NÝM PRÁVNÍM PØEDPISEM NEJSOU V ÁDNÉM PØÍPADÌ NOKIA, JEJÍ ZAMÌSTNANCI, UDÌLOVATELÉ LICENCE A PØIÈLENÌNÉ SPOLEÈNOSTI ODPOVÌDNI ZA ZTRÁTU ZISKU, PØÍJMÙ, PRODEJE, DAT NEBO ZA NÁKLADY NA NÁHRADNÍ ZBO Í ÈI SLU BY, ZA PO KOZENÍ MAJETKU, ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ, PØERU ENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO ZA JAKÉKOLI ZVLÁ TNÍ, PØÍMÉ, NEPØÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ KODY, A«U VZNIKLY JAKKOLI, A ZDALI VYVSTALY NA ZÁKLADÌ SMLOUVY, OBÈANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU, NEDBALOSTI NEBO JINÉ TEORIE O ODPOVÌDNOSTI, VZE LÉ Z U ÍVÁNÍ NEBO NEMO NOSTI U ITÍ SOFTWARU I PØESTO, POKUD NOKIA NEBO JEJÍ UDÌLOVATELÉ LICENCE A PØIÈLENÌNÉ SPOLEÈNOSTI BYLI UPOZORNÌNI NA MO NOST TAKOVÝCHTO KOD. PROTO E NÌKTERÉ ZEMÌ / STÁTY / JURISDIKCE NEUMO ÒUJÍ VYLOUÈENÍ ODPOVÌDNOSTI, ALE MOHOU UMO ÒOVAT OMEZENÍ VÝ E UVEDENÉ ODPOVÌDNOSTI, NOKIA, JEJÍ ZAMÌSTNANCI NEBO UDÌLOVATELÉ LICENCE A PØIÈLENÌNÉ SPOLEÈNOSTI ODPOVÍDAJÍ V TAKOVÝCH PØÍPADECH POUZE DO VÝ E 50 USD. Nic, co je obsa¾eno v této Smlouvì, nesmí po¹kodit zákonná práva libovolného subjektu, jednajícího jako spotøebitel. Nokia zastupuje své zamìstnance a poskytovatele licencí nebo pøièlenìné spoleènosti pro úèely popøení, vylouèení a/nebo omezení povinností, záruk a odpovìdnosti, jak je uvedeno v tomto odstavci 7, ale ne v jiných ohledech a z jiných dùvodù. 8. OMEZENÍ EXPORTU. Software, vèetnì technických dat, obsahuje kryptografický software, který je pøedmìtem exportního omezení podle EAR (Exportní administrativní naøízení USA) a mù¾e být pøedmìtem importního nebo exportního omezení v jiných zemích. EAR zakazuje u¾ívání Softwaru a technických dat koncovému u¾ivateli z vládních kruhù, jak je definován dále, bez licence od vlády USA. Koncový u¾ivatel z vládních kruhù je definován v Odstavci 772 EAR jako "jakékoli zahranièní ústøední, oblastní nebo místní ministerstvo vlády, úøad nebo jiná jednotka vykonávající vládní funkce; vèetnì vládních výzkumných institucí, vládních spoleèností nebo jejich samostatných obchodních jednotek (jak je definováno v odstavci 772 EAR), které se zabývají výrobou nebo distribucí polo¾ek nebo slu¾eb uvedených v seznamu Wassenaar Munitions List, a mezinárodní vládní organizace. Tento pojem nezahrnuje: veøejné slu¾by (telekomunikaèní spoleènosti a poskytovatele Internetového pøipojení; banky a finanèní instituce; dopravu; veøejné vysílání a pohostinství; výukové organizace; civilní zdravotnické a lékaøské organizace; malo- i velkoobchodní spoleènosti; a výrobní nebo prùmyslové jednotky, které nejsou zapojeny do výroby nebo distribuce polo¾ek nebo slu¾eb uvedených v seznamu Wassenaar Munitions List)". Souhlasíte, ¾e se pøesnì podrobíte v¹em pøíslu¹ným importním a exportním omezením a berete na vìdomí, ¾e jste odpovìdni za získání licencí pro export, reexport, prùvoz nebo import Softwaru. Dále potvrzujete, ¾e nejste koncový u¾ivatel z vládních kruhù, jak je definován vý¹e, a nebudete pøevádìt Software na koncového u¾ivatele z vládních kruhù bez patøièné licence. 9. KONTAKTY. Chcete-li kvùli této Smlouvì kontaktovat firmu Nokia, pou¾ijte tuto adresu: Nokia Home Communications Itämerenkatu Helsinki FINLAND 10. ROZHODNÉ PRÁVO A OBECNÁ USTANOVENÍ. Tato Smlouva se øídí finskými právními pøedpisy. V¹echny spory vzniklé nebo vztahující se k této Smlouvì budou vyøe¹eny jedním rozhodcem, jmenovaným Ústøední obchodní komorou ve Finsku. Arbitrá¾ bude probíhat ve finských Helsinkách v anglickém jazyce. Pokud se nìkterá èást této Smlouvy uká¾e jako neplatná nebo nevynutitelná, nemá to vliv na platnost ostatních èástí této Smlouvy, která zùstává platná a vynutitelná v souladu s uvedenými podmínkami. Tato Smlouva mù¾e být upravena pouze písemnì a autorizovaným pøedstavitelem spoleènosti Nokia. Toto je úplná dohoda vztahující se k Softwaru mezi spoleèností Nokia a vámi, která nahrazuje ve¹kerá pøedchozí prohlá¹ení, projednávání, závazky, smlouvy koncového u¾ivatele, komunikace a inzerce vztahující se k Softwaru. CS 17

18 Technické údaje Standardy datových pøenosù DVB, MPEG 2 LNB/vstup pøijímaèe Konektor LNB Typ F Vstupní RF frekvence MHz Úroveò RF vstupu -25 a¾ -65 dbm RF impedance 75 Ω Vstupní ¹íøka pásma 36 MHz Podporované TV systémy PAL B/G, I a SECAM Modul pøijímaèe QPSK SCPC & MCPC TV SCART Video výstup 1 Vpp (±1 db) / 75 Ω Audio výstup 0,5 Vrms / RL >10 k Ω RGB výstup Interní RGB íøka pásma RGB 5,8 MHz ±3 db Výstup "Fast blanking" Interní Výstup "Status" 0/6/12 V / RL >10 k Ω Pøední panel Jedna kontrolka LED Externí zdroj napájení Vstup Spotøeba proudu Spotøeba proudu v pohotovostním re¾imu V, Hz max. 15 W max. 2 W Obecné údaje Kód modelu, varianty a výrobní èíslo naleznete na ¹títku na vnitøní stranì pøijímaèe. Je obsa¾en systém Conax Conditional Access (CA). Napájení pøístroje Mediamaster V Provozní teplota +5 C a¾ +45 C Skladovací teplota - 40 C a¾ +65 C Vlhkost 25 a¾ 75% relat. vlhkost Provozní dosah dálkového ovladaèe Zhruba 10 metrù Rozmìry (¹ x h x v) 167 x 165 x 40 mm Optický konektor TOS-link Audio dekodér Pro výstupní audio signály PCM, DTS a Dolby Digital Bitstream MPEG-1 layers I a II CS 18

19 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka

Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka HSU-4 CUW-3 9232831 2 vydání 2004-2006 Nokia V¹echna práva vyhrazena Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Zaèínáme Nokia N92-1

Zaèínáme Nokia N92-1 Zaèínáme Nokia N92-1 Re¾imy Zaèínáme Èíslo modelu: Nokia N92-1. Dále jen Nokia N92. Pøístroj mù¾e pracovat ve ètyøech re¾imech: Pøi zavøeném telefonu (1), Zobrazení (2), Pøi otevøeném telefonu (3) a Práce

Více

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1 Minireproduktory Nokia MD-6 3 5 4 2 9205725/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Úvod Blahopøejeme k va¹í

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS Začínáme Nokia N77-1 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (vpøedu a na stranì) Èíslo modelu: Nokia N77-1. Dále jen Nokia N77. 1 Svìtelné èidlo 2 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením 3 Výbìrová tlaèítka ( a )

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA HDW-2

Vaše uživatelský manuál NOKIA HDW-2 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA HDW-2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA HDW-2 v uživatelské příručce

Více

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka 1.0. vydání CS 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Začínáme Nokia N70-1

Začínáme Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA LD-1W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA LD-1W v uživatelské příručce

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie Krok 1 Vlo¾ení SIM karty a baterie Pou¾ívejte pouze pamì»ové karty microsdhc a microsd schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia pou¾ívá schválené odvìtvové standardy

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt CK-1W shoduje

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Nokia Radio Headset HS-2R U¾ivatelská pøíruèka vydání

Nokia Radio Headset HS-2R U¾ivatelská pøíruèka vydání Nokia Radio Headset HS-2R U¾ivatelská pøíruèka 9355496 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS- 2R shoduje s ustanoveními

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA CK-7W

Vaše uživatelský manuál NOKIA CK-7W Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Začínáme. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Začínáme. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation.

Více

Bezdrátové zvukové rozhraní Nokia AD-42W /1

Bezdrátové zvukové rozhraní Nokia AD-42W /1 Bezdrátové zvukové rozhraní Nokia AD-42W 9247811/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt AD-42W shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1 Nokia FM vysílaè CA-300 6 3 5 7 9203672/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CA-119 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio êûòòíëè Èesky Slovensky Magyar Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Printed in China PA234 3 4 2 5 1 6 7 9 8 0! @ Èesky PØEHLED FUNKCÍ 1 ALARM 2 - nastavení

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátový Boom Headset (HS-4W) vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátový Boom Headset (HS-4W) vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátový Boom Headset (HS-4W) 9311711 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-4W shoduje

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY 1. vydání CS 9311304 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území Evropské unie musí být produkt po ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en do oddìleného sbìru. Neodhazujte tyto produkty do netøídìného

Více

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561 je modul skupinového satelitního přijímače s rozhraním Common Interface pro příjem satelitních digitálních programů DVB-S. Výstupní signál je modulován v normě PAL B/G CCIR. Nastavení se provádí pomocí

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4 9311076 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-4 shoduje s

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1.

Více

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9356668 Vydání 3 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek TFE-4R je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù Dùle¾ité tipy Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite je optimalizována pro správu dat v pamìti telefonu [C:]. Sada Nokia PC Suite je doporuèována

Více

Bluetooth reproduktory Nokia MD-5W /1

Bluetooth reproduktory Nokia MD-5W /1 Bluetooth reproduktory Nokia MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200278/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek MD-5W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ Před tím, než začnete digitální měřič používat, přečtěte si prosím tento návod na použití. Technické specifikace a způsob provozu, které jsou

Více

Bezdrátová plug-in HF sada do auta Nokia (HF-6W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová plug-in HF sada do auta Nokia (HF-6W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová plug-in HF sada do auta Nokia (HF-6W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HF-6W shoduje s ustanoveními

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-208 3 5 6 7 8 10 11 9 12 9200860/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-80W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

Bluetooth headset Nokia BH /2

Bluetooth headset Nokia BH /2 Bluetooth headset Nokia BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207249/2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-107W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140 9231667 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia (LD-1W) 9236301 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia (LD-1W) 9236301 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia (LD-1W) 9236301 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-1W shoduje

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Bluetooth headset Nokia BH-200 U¾ivatelská pøíruèka

Bluetooth headset Nokia BH-200 U¾ivatelská pøíruèka Bluetooth headset Nokia BH-200 U¾ivatelská pøíruèka 1 9246087 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se výrobek HS-58W shoduje s

Více

Bluetooth headset Nokia BH-300 U¾ivatelská pøíruèka

Bluetooth headset Nokia BH-300 U¾ivatelská pøíruèka Bluetooth headset Nokia BH-300 U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se výrobek HS-50W shoduje s ustanoveními následující

Více

Bluetooth headset Nokia BH-501 U¾ivatelská pøíruèka

Bluetooth headset Nokia BH-501 U¾ivatelská pøíruèka Bluetooth headset Nokia BH-501 U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-71W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352607 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652 9343417 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-53 shoduje s ustanoveními následující

Více

Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA

Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA Při čtení tohoto návodu spolupracujte s obrázky orginálního návodu Bezpečnost 1 Hlavní napájení : 90 240V AC 50/60 Hz 2 Udržujte příjímač v

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 U¾ivatelská pøíruèka 9353252 Issue 1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-2 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RV-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 1110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 1110 v uživatelské příručce

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Zaèínáme. Nokia N95-2. 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N95-2. 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N95-2 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N95-2. Dále jen Nokia N95 8GB. 1 Vypínaè 2 Výbìrová tlaèítka pro volbu pøíkazù a pøístup kmo¾nostem Volby 3 Tlaèítko Menu

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta s displejem Nokia CK-600 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9211377 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními

Více

Set-top box Motorola VIP-1003

Set-top box Motorola VIP-1003 Set-top box Motorola VIP-1003 1 Set-top box Motorola VIP-1003 Obsah Příprava k využívání služeb IPTV... 4 Set-top box Motorola VIP-1003... 4 Co najdete uvnitř balení... 4 Popis set-top boxu... 5 Zapojení

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Professional Digital Two-Way Radio System DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Quick Reference Guide m Struèný návod k použití pro pøenosné radiostanice DP 3400/3401 Dùležité bezpeènostní informace Bezpeèné

Více