Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015"

Transkript

1 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne /11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení nového velitele Městské policie Orlová 3. Uzavření Smlouvy o nájmu bytu byt č. 4, č.p Uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu - byt č. 7, č.p Informace o zjištění obvyklé ceny nájmu prostor sloužících k podnikání 6. Delegace vyhrazené pravomoci rady obce odboru hospodářsko správnímu 7. Zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku 8. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. 9. Úplatný převod pozemku parc.č k.ú. Doubrava u Orlové 10. Převod nemovitostí z vlastnictví Moravskoslezského kraje do majetku obce Doubrava 11. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 12. Informace o provozu sběrného dvoru Doubrava 13. Dodatek č. 1 ke směrnici č. 104/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 14. Provedení stavebních prací pro zabezpečení stropních konstrukcí budovy č.p Schválení účetní závěrky Základní školy Doubrava, okres Karviná, příspěvkové organizace sestavené k rozvahovému dni Schválení účetní závěrky Mateřské školy Doubrava, okres Karviná, příspěvkové organizace sestavené k rozvahovému dni Schválení účetní závěrky obce Doubrava sestavené k rozvahovému dni Závěrečný účet obce Doubrava za rok Změna zřizovací listiny Základní školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace 20. Peněžitý dar rodičům žáků dojíždějících do Základní školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace 21. Rozpočtové úpravy rozpočtové opatření č Rozpočtové úpravy rozpočtové opatření č Plnění rozpočtu za uplynulé období informace 24. Program 6. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 22. června Organizační a různé Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí SMOOK 26. Diskuse a závěr 137/11/15 Rada obce Doubrava 1. ruší usnesení rady obce č. 123/10/15 v části pod bodem a) ve znění: Rada obce Doubrava a) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, v domě č.p.866 v Doubravě na dobu určitou jednoho roku od do s měsíčním nájemným 35,- Kč za 1m 2 plochy bytu s p...., bytem... 1

2 2. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, v domě č.p.866 v Doubravě na dobu určitou od do s měsíčním nájemným 35,- Kč za 1m 2 plochy bytu s p...., nar...., bytem /11/15 Rada obce Doubrava uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu s paní..., nar...., nájemcem bytu č. 7 v budově č.p 348 v Doubravě, ke dni na základě podané žádosti o ukončení nájemního vztahu dohodou. 139/11/15 Rada obce Doubrava informaci o zjištění obvyklé ceny nájmu prostor sloužících k podnikání v budovách ve vlastnictví obce Doubrava. 140/11/15 Rada obce Doubrava svěřuje dle 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, hospodářsko správnímu odboru, úseku finanční a daňové správy pravomoc prodlužovat nájemní smlouvy na pronájem bytů v případě, kdy nájemce řádně plní všechny povinnosti vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy a obec u něj neeviduje žádný dluh po lhůtě splatnosti. Nájemní smlouvu lze prodloužit maximálně o dobu, na kterou byl nájem ujednán původně. 141/11/15 Rada obce Doubrava zveřejnění záměru pronájmu části pozemku ve vlastnictví obce Doubrava parc.č o výměře 1768 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Doubrava u Orlové, za účelem vybudování terasy před restaurací Národního domu o ploše 16 m², s dobou nájmu na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 142/11/15 Rada obce Doubrava uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti plynárenského zařízení uloženého v pozemku parc.č. 3073/1, k.ú. Doubrava u Orlové, v délce 1,3 m pro oprávněné RWE GasNet, s.r.o. zastoupené společností GIS STAVINVEX a.s. s tím, že v článku III. bodě 1 smlouvy se částka 46,- Kč bez DPH nahrazuje částkou 1.000,- Kč včetně DPH a v bodě 2 se částky 46,- Kč 10,- Kč a 56,- Kč nahrazují částkami 826,40 Kč, 173,60 Kč a 1.000,- Kč. 143/11/15 Rada obce Doubrava Zastupitelstvu obce Doubrava neschválit úplatný převod pozemku parc.č o výměře 319 m², druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda k.ú. Doubrava u Orlové ve vlastnictví České republiky do majetku obce Doubrava. 144/11/15 Rada obce Doubrava v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bezúplatné nabytí nemovitosti z vlastnictví Moravskoslezského kraje, zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou 2

3 silnic Moravskoslezského kraje do vlastnictví obce Doubrava formou uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování pozemku parc.č. 5069/6 ostatní plocha silnice o výměře 178 m² vše v k.ú. Doubrava u Orlové s účetní hodnotou dle účetní evidence dárce ve výši 3 559,- Kč. Náklady řízení za vklad práva vlastnického hradí obdarovaný. 145/11/15 Rada obce Doubrava Zastupitelstvu obce Doubrava vydat, Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 146/11/15 Rada obce Doubrava Informaci o provozu sběrného dvora Doubrava v období od do /11/15 Rada obce Doubrava dodatek č. 1 ke směrnici č.104/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění dle předloženého materiálu. 148/11/15 Rada obce Doubrava 1. provedení stavebních prací pro zajištění stropních konstrukcí budovy č.p. 348 dle nejnižší cenové nabídky, kterou předložila firma SSKA Stavební společnost Karviná a.s., Bohumínská 1878/6, , Karviná Nové Město, IČ: za podmínek uvedených v podané nabídce, 2. uzavření smlouvy o dílo se společností SSKA Stavební společnost Karviná a.s., Bohumínská 1878/6, , Karviná Nové Město, IČ: nebo s další firmou v pořadí dle nabídkové ceny. 149/11/15 Rada obce Doubrava v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní závěrku Základní školy Doubrava, okres Karviná, příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni dle předložených materiálů - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha. 150/11/15 Rada obce Doubrava v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní závěrku Mateřské školy Doubrava, okres Karviná, příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni dle předložených materiálů - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha. 151/11/15 Rada obce Doubrava v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní závěrku obce Doubrava sestavenou k rozvahovému dni dle předložených materiálů - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha. 152/11/15 Rada obce Doubrava 3

4 Zastupitelstvu obce Doubrava 1. schválit v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Doubrava za rok vzít na vědomí zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Doubrava za rok 2014 dle přílohy 3. vyjádřit souhlas v souladu s ustanovením 17, odst. 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením obce Doubrava za rok 2014 bez výhrad. 153/11/15 Rada obce Doubrava Zastupitelstvu obce schválit, v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace dle přiloženého návrhu s účinností od /11/15 Rada obce Doubrava v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů peněžitý dar rodičům žáků dojíždějících do Základní školy Doubrava za 2. pololetí školního roku 2014/2015 ve výši dle předloženého seznamu 155/11/15 Rada obce Doubrava v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, úpravu rozpočtu r rozpočtové opatření č. 4 dle předloženého materiálu 156/11/15 Rada obce Doubrava v souladu s ustanovením 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, úpravu rozpočtu r rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého materiálu. 157/11/15 Rada obce Doubrava v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zprávu o plnění rozpočtu obce za období 1-5/2015 dle předloženého materiálu. 158/11/15 Rada obce Doubrava návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 22. června 2015 dle přiloženého materiálu. 159/11/15 Rada obce Doubrava Zastupitelstvu obce Doubrava schválit 4

5 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 20. prosince 2005 týkající se: a) změny názvu orgánu SMOOK v ustanovení odstavce 2 písmena b) článku IV. Členství ve svazku obcí, b) změny ustanovení odstavce 5. článku IV. Členství ve svazku obcí, V Doubravě dne Zpracoval: Ing. Tadeáš Bijok... Mgr. Pavel Krsek starosta obce 5

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace Obec Brezí Zrizovací listina príspevkové organizace Obce Brezí vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písmod) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, ustanovením

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více