LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)"

Transkript

1 LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci? Bylo by pak naší odpovdností vstát a kázat Slovo, aby byli všichni spaseni. Je velmi vzácné být uprosted shromáždní svatých, protože máme jednoho Pána, jeden kest, jednu víru, jedno povolání a jednu nadji, tak jak se o tom píše v Efezským (Ef 4:4-5). Bh nám zaslíbil, že nás nikdy neopustí a nezanechá. V Božím slovu je tolik zaslíbení! Vím, že toto konkrétní zaslíbení je vrcholem všech zaslíbení, protože se k nmu tolikrát utíkáme, když je zle. Když se všechno zdá nepekonatelné, když pro mrana nevidíme paprsky slunce, Bh íká: Nikoli nenechám tebe, aniž t opustím. (Žid 13:5) Toto je Bh, kterému sloužíme. Dnes ráno jsme zpívali píse Bh je láska, nebe i zem to hlásají. A nkde dál se v ní zpívá: Chci, aby se o tom sdílel celý svt. A pak: Cítím Ho ve vzduchu. Bh íká, že je tady vždycky. Když Ho tedy necítíme ve vzduchu, znamená to, že je pry? Bh není pry. Spíš je pry naše citlivost. Nejsme citliví na to, kde je Bh. Máme být lidem víry. Není to v tom, co vidíme, v tom, co cítíme, ani v tom, co si myslíme. Je to v tom, že Bh je, a že Bh je láska. Písmo íká, že nejprve Bh miloval nás (1Jan 4:19). Neíká, že bychom Ho nejdív milovali my, ale že nás nejdív miloval On. Bible íká, že žádný nemže pijít k Otci, jedin ten, koho Bh nejdív pitáhne (Jan 6:44). Ješt než Adam s Evou padli, Bh ve své lásce ml plán a zámr se stvoením, a to skrze Ježíše Krista. Písmo íká: Nebo tak Bh miloval svt, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož ví v nho, nezahynul, ale ml život vný. (Jan 3:16) Tak moc Bh miloval svt. Byli jsme souástí svta, a pesto pišel, ukázal se nám, vyvedl nás 1

2 z temnoty do království svého drahého Syna, abychom mohli zaít rst a zjevit samu Jeho podstatu a charakter. Halelujah! Rád bych se s vámi dnes ráno podíval do Matouše 22:34-40: Farizeové pak uslyšavše, že by k mlení pivedl saducejské, sešli se v jedno. I otázal se jeden z nich zákonník njaký, pokoušeje ho, a ka: Miste, které jest pikázání veliké v zákon? I ekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své. To jest pední a veliké pikázání. Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Na tch dvou pikázáních všecken zákon záleží i proroci. Víte, že se tady píše o dvou pikázáních, ale ve skutenosti je to jedno pikázání? Když za Ním ten zákoník pišel, aby Ho pokoušel, jinými slovy íkal: Tak, tady máš všechna pikázání, a te ekni, které je nejvtší. Ježíš mu neodpovdl, že jedno pikázání je nejvtší, ale že jsou ve skutenosti dv. Když si najdete Janovu epištolu Víme, že Jan je apoštolem lásky. Byl Ježíšv nejbližší. Znal tlukot Ježíšova srdce. Jan napsal, že máme jedni druhé milovat. ekl: Kdo praví, že jest v svtle, a bratra svého nenávidí, v temnosti jest až posavad. (1Jan 2:9) V prvním a druhém listu nám apoštol objasuje, co to ta láska je. íká: Pakli chodíme v svtle, jako on jest v svtle, obecenství máme vespolek, a krev Krista Ježíše Syna jeho oišuje nás od všelikého híchu. (1Jan 1:7) Abychom mohli jeden druhého milovat, musíme nejprve milovat Jeho. Nemohu vás milovat láskou Ježíše Krista, pokud nemám vztah s Bohem. Pokud pebývám v Boží lásce, pak vás mohu milovat Boží láskou. Pamatujete si tuto píse? Miluji t láskou Pán. Ano, miluji t láskou Pán, nebo v tob vidím slávu svého Krále. A já t miluji láskou Pán. Pokud nedokážete v bratru vidt Ježíše, pak váš vztah s Bohem není takový, jaký by ml být. Jan ekl: Kdo praví, že jest v svtle, a bratra svého nenávidí, v temnosti jest až posavad. Tak pokud vi kesanovi, 2

3 krví oištnému bratrovi, máme njakou takovou pekážku, je to náš vnitní problém, se kterým Bh chce jednat. Není to ojedinlý problém, jak vidíte. Písmo íká, že nás nepostihlo nic, než co je lidské (1Kor 10:13). Nejvtším uitelem, kterého máme, je samozejm Duch svatý. Slovo je souástí Ducha svatého. Je to Bh. Pamatujte, že první pikázání, které nám dává, je, abychom milovali Pána, našeho Boha, ím? Celým srdcem, celou duší a celou myslí. Když to peliv prozkoumáte, zjistíte, co to zahrnuje. Znamená to, že vše, co v nás je, má milovat Boha. Jak milujeme Boha? Písmo íká, že milujeme Boha, když zachováváme Jeho pikázání (Jan 14:15). Když si to uvdomíme, pak v sob musíme mít Jeho Slovo. Existuje jediný zpsob, jak mžeme (vy i já) být zmnni. Božím slovem. Nevím pro, ale jak tady kážu, pichází mi na mysl píse: Slovem Božím jsme uinni vítzi, slovem Božím dokážeme stát. Vidíme, jak je Boží slovo dležité. Naším problémem však je, že musíme nakládat se svojí pirozeností, která je mezi námi a Bohem pekážkou. Kolik z nás touží pln se vnovat Božímu slovu? A pitom kolik z nás zápasí, když pijde na to, abychom se Božímu slovu vnovali. Musíte opustit cestu starého lovka a vycviit se. Musíte dojít na místo, kde se pln zamíte na to, že se budete sytit Božím slovem. Ve svt je tolik vcí, které nás bombardují. I když vy neznáte celý satanv plán, bute si jisti, že on ho zná. ábel udlá, co bude moci, aby zabránil Božímu slovu pijít k Božímu lidu. Píklad: Když se rozhodnete, že budete denn vnovat hodinu modlitb a tení Písma, komu z vás se to zdá jednoduché? Pro nkoho to bude tžké i jen na patnáct minut. Ale úžasné je, že ím více se zanete poddávat Božímu slovu, tím snazší to pro vás bude. Vidíte, brati, máme Pána milovat celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. Když se podíváte do Písma, zjistíte, jak je Bh 3

4 úžasný. Bh stvoil nebe a zemi. Z pirozené roviny se mžeme uit. Byl tady pirozený Adam a pirozená Eva. Všichni muži a ženy Písma žili stejn jako vy a já. Byli vychováni mezi lidmi a mli povdomí o Bohu. Bh chtl na zemi ustanovit, zformulovat své svdectví. Bez Bible bychom nic nevdli o naší šest tisíc let trvající historii ani o tom, co nám Bh chtl sdlit. V Písmu máme ty, kteí zvítzili, ale také ty, kdo nezvítzili. Bh mohl psát jen o tch, kdo zvítzili, ne? Pro tam však psal o dobrých i o zlých? Nám k užitku. Kvli nám. Když zaneme studovat Starý zákon, zjistíme, že Izrael (pirozený Izrael) je obrazem církve. Když teme o mužích a ženách v Bibli, hlavn o Izraelcích Mám na mysli dlouhé rodokmeny král a všechny, co s nimi mli co do inní, jejich vojska, velitele, jejich šiky a všechny možné jiné. Byli to muži a ženy jako my, kteí mli stejnou píležitost poddat se Pánu. Mli píležitost sloužit Mu a milovat Jej z celého srdce, protože mli Boží slovo a vdli, jak Jej následovat. Nemli Krev ani Ducha svatého, ale mli zákon. Zákon nebyl dán k tomu, aby je pivedl pln do dokonalosti, ale pokud bylo nco, co bylo spravedlivé, pak Písmo íká, že to byl práv zákon. Muži, ženy, všichni museli žít podle zákona, pesto však byli jedni, kteí zákon následovali, a druzí, kteí zákon nenásledovali. Bh nám dává tyto píklady, abychom nad nimi rozjímali a porozumli, co nám Bh touží o jejich charakteru ukázat. Halelujah! Když Izrael odešel od Boha a zatoužil být jako jiné národy, odchýlil se od Hospodina. První Samuelova 8:4-9 nám ukazuje, že Izrael toužil mít krále jako jiné národy a že odmítl Hospodina jako svého krále. Samuel šel za Bohem a byl zdrcen. Víte pro? Samuel byl posledním z dlouhé ady soudc. Bh k nmu promluvil: Ne tebou jsou pohrdli, ale mnou pohrdli. (1Sam 8:7) Poté jim Bh dal, co chtli. Benjamínec jménem Saul byl vyvýšen a stal se králem. Ale se Saulem byl problém. Nenásledoval pln Hospodina. Hospodin mu dal všechno, co poteboval k tomu, aby byl králem. Bh ho pomazal. Saul ml sílu, moc a pomazání, aby v bitv porazil své nepátele. Pesto pro svou vnitní slabost pestal Boha poslouchat. Ne že by jednou neposlechl, ale ustavin neposlouchal. 4

5 V Saulov život to došlo tak daleko, že pro jeho neposlušnost bylo království dáno jinému. Toto by v nás mlo vzbudit báze ped Pánem. Nikdy nevíme, kdy naše pestoupení pijdou ped tvá Pán a On ekne: Pohár se naplnil. Pemýšleli jste nad tím nkdy? Vy i já známe muže a ženy venku v církvích, kteí mají své motivy. Ale v jejich motivech je problém. Myslí si, že mohou nad Bohem zvítzit myšlením, pechytrait Ho. Není to bláznivé? Pemýšlejte o tom. Znám bratra, který ml v duši problém. Zajímal se o kázání o poslední dob a jednou nohou stál ve Slovu a druhou v církvi vnjšího nádvoí. Jednou se mi svil: Víš, myslím si, že bych byl mnohem silnjší, kdybych doopravdy vdl, že Ježíš pijde píští rok. Mj problém je v tom, že Ježíš možná pijde až za pt let. Tak ty vci, které dlám, mžu ješt chvíli dlat. Dotklo se m to. Nevím, pro se mi s tím svil. Nebylo to nco, co by každému povídal na potkání. Myslím, že nám nkdy Bh oteve dvee, kudy vidíme srdce lovka. Pro? Abychom se za nj mohli modlit, že jej chceme vidt vysvobozeného. Na tomto píkladu vidíme, v jakém stavu se dnes církev nachází. Bh od poátku zjevil, pro postavil stánek o tech ástech: s vnjším nádvoím, se svatyní a svatyní svatých. Bh ekl Mojžíšovi, aby postavil pirozený stánek. Ale pirozený stánek ml duchovní význam a obsahuje plnost výsledného zámru. Když Ježíš sloužil slovem, vyprávl podobenství, podle kterého nkdo vydá užitek ticátý, nkdo šedesátý a nkdo stý (Matouš 13:1-23). Podívejme se na církev vnjšího nádvoí. Tato církev je ástí církve. Je Božím vlastnictvím. Celý Boží plán je o tom, že Bh chce zachránit církev ped zkázou. Proto je slovo, které se dnes hlásá církvi, tak dležité. Když mluvíme o slovu království nebo také o slovu poslední doby (mžete to nazvat spoustou rzných jmen), je to o tom, že Bh chce v plnosti pijít do svého lidu. Církev si hraje na církev a zstane o plnoci v temnot. Vbec nemusíte být v njaké denominaci, abyste byli v církvi na vnjším nádvoí. Na vnjším nádvoí mžeme být tady. Mžeme si tady hrát na církev a ve svém stedu postrádat Boží pítomnost a realitu. Halelujah! Chtl bych vám dnes nco íct. Pemýšlel jsem nad tmi králi. Samozejm víme, co se stalo Saulovi pro neposlušnost. Bylo mu odato 5

6 království. Samuel mu ekl: Toto království bylo od tebe odtrženo a bylo dáno lepšímu, než jsi ty. (1Sam 15:28) Tím lepším byl David. Chci, abychom se nad Davidem, který byl pirozený lovk jako vy i já, zamysleli. Bh ekl, že na nm bylo nco zvláštního. Když šel Samuel k Izai pomazat Davida za krále, Hospodin k nmu promluvil tato slova: Jak dlouho budeš truchlit pro Saula? (1Sam 16:1) Nkdy se držíme své minulosti. Ale Bh není Bohem minulosti, je Bohem pítomnosti a budoucnosti. Nkdy se nám chce držet vcí, které byly, ale musíme jít s Bohem dál. Církev dnes musí jít dál za Bohem, bez ohledu na to, co se bude dít. Písmo íká, že vnjší nádvoí bude poteno. Bh ekl Samuelovi, aby pestal plakat pro Saula. Povsta! Bž do Betléma do domu Izai a tam mi pomaž jednoho jeho syna za krále. První Samuelova 16:6-7: Když pak pišli, vida Eliába, ekl: Jist ped Hospodinem jest pomazaný jeho. Ale Hospodin ekl Samuelovi: Nehle na tvárnost jeho a na zrst postavy jeho, nebo jsem ho zavrhl; nebo nepatím, na patí lovk. lovk zajisté hledí na to, což jest ped oima, ale Hospodin hledí k srdci. Božím zámrem bylo vyvýšit krále, jehož srdce by bylo podle Boha. Když se na Davida podíváte, je to úžasné. Ml problémy. David ml problémy stejn jako vy a já. Nebyl dokonalý. Ml slabosti. Ale pracovalo v nm cosi, co mlo charakter a pirozenost stát se nejen králem, ale také mítkem pro všechny krále, kteí pišli po nm. To byl David. David byl ješt velmi mladý, když se postavil Goliášovi. Byl to ješt hoch, myslím, že mu bylo šestnáct let. Zajímavé je, že ve svých šestnácti letech byl nejen pipraven se Goliášovi postavit, ale také ho porazit. Ml odvahu, protože ml vztah s Bohem, jaký nikdo v té dob v Izraeli neml. Celý jeho výcvik a výuka probíhaly na poli, na pastvin, kde peoval o ovce. Poslouchal otce, protože práv on ho poslal, aby se o ovce staral. tte, co píše v Žalmech. Vím, že nkteré žalmy vznikly práv tam na poli, kde byl s Bohem sám. V žalmu 144:1 David píše: Požehnaný Hospodin, skála má, kterýž uí ruce mé boji, a prsty mé bitv. David se své základy uil na pastvinách. 6

7 Sedmnáctá kapitola 1. Samuelovy nám popisuje, jak David poslechl otce a nesl sýr a chléb do bitvy. Ml otci pinést zprávu, jak se jeho bratrm daí. Když pišel na bitevní pole, Goliáš tam stál, proklínal izraelskou armádu a rouhal se Bohu izraelské armády. Do Davida vstoupila odvaha. Verš 26: Nebo kdo jest Filistinský neobezaný ten, že pohanní uvodí na vojsko Boha živého? Kde vzal takovou odvahu? Ml ji proto, že s Bohem chodil na každý den. Dovedu si pedstavit, že to muselo být nco! Jen Bh, ovce a David. Nechci se te pouštt do celého píbhu o Davidovi a Goliášovi, ale jeden z jeho bratr proti nmu v žárlivosti povstal a ekl: Pro jsi sem pišel?... Znám já pýchu tvou a zlost srdce tvého (1Sam 17:28) Pak pedstoupil David ped Saula. Jsi ješt chlapec! David odpovdl: Bh byl se mnou, když pišel lev a medvd. Pemohl jsem je. Pak ješt dodal: Stejn jako jsem porazil lva a medvda, porazím toho Filistínského. (1Sam 17:31-3) Kde získal David takovou smlost? Když pebýval v Boží pítomnosti. Když pišlo nebezpeí, využil Boží pítomnosti k boji s nepáteli, se lvem i medvdem, když napadli ovce. To mu umožnilo napsat: Požehnaný Hospodin, skála má, kterýž uí ruce mé boji, a prsty mé bitv. (Žalm 144:1) Znal moc a spasení svého Boha. V nm, v Davidovi, to nebylo. Na Saula z toho musela padnout báze, protože kdo by ml to svdomí poslat šestnáctiletého chlapce proti Goliášovi, kdyby neml báze? Na tom klukovi nco je. To, co íká, musí být pravda. Takovou odvahu jsem v nikom v Izraeli nevidl. Pochopte, to byli bojovníci. Nejlepší, jaké Izrael ml. Halelujah! Toho dne šel do bitvy a zvítzil. Rád nad tím bojem pemýšlím. Jak Goliáš vychází, shlíží dol na Davida a íká: To je ten nejlepší z vás? A když vidí, že David je ješt chlapec, ani se neobtžuje mu vyjít vstíc. Copak jsem pes, že na m jdeš s holí? A David prorokoval: Dnešního dne zave t Hospodin v ruku mou, a zabiji t, a setnu hlavu tvou s tebe, a vydám tla vojska Filistinského dnes ptákm nebeským a šelmám zemským, a pozná všecka zem, že jest Bh v Izraeli. A zví všecko shromáždní toto, že ne meem ani kopím vysvobozuje Hospodin; (nebo Hospodinv jest boj,) protož vydá vás v ruce naše. (1Sam 17:46-47) Halelujah! Ten mladý muž znal Hospodina. Proto jej Bh pomazal, aby byl králem Izraele. Byl mužem podle Božího srdce. 7

8 íkáme, že Bh je láska, a v jedné písni se zpívá: Probu srdce mé, abych Tvou lásku znal a Tob ji optoval, a Tvá láska svobodn plyne z mého probuzeného srdce. 1 To znamená, že bychom mli mít s Bohem stejné obecenství, jako ml David. Jejich vztah byl vzájemný. Se svtem Bh komunikuje jedním smrem, od sebe ke svtu. Bh tak miluje svt, že nechce, aby nkdo trpl, ale aby všichni došli vzkíšeného života. Ale kolik jich odmítne? Davidovo srdce si bylo vdomo Boha. David nejenže znal Boží lásku, ale vracel Bohu Jeho lásku tím, že s Ním chodil a jednal v Jeho pítomnosti. Davidv charakter zrál a David chodil v pomazání, které mu bylo udleno. Jednal v mnohé moudrosti a v mnohé lásce. Jak Boha znal, tak jednal v Boží lásce. Jak to mžeme íct? David se totiž dostal do problému, když zaal vítzit. Nejprve nad Goliášem. Vzpomenete si, kdy to zaalo? Vrhli se na Filistínské a celý Izrael se zaal radovat ve vítzství a lidé kieli: Saul porazil svých tisíc, ale David deset tisíc! (1Sam 18:7) Jenže byl jeden muž, a ten muž byl král, a tomu se to moc nelíbilo. Je psáno, že od toho dne se Saulovo srdce obrátilo proti Davidovi (1Sam 18:9). Te ml David velký problém! Nic, co by se dalo srovnat s jeho staršími bratry. Saul byl král a David se náhle ocitl na královském dvoe. Ml své místo u králova stolu. A máme tu píbh, kdy Saul povstal v hnvu, hodil po Davidovi kopím, ale minul. Myslím, že si David musel íct: Zdá se, že m asi nemá rád. Je zvláštní, že i Jonata se na to musel otce zeptat. A trvalo to njaký as, než to Jonatovi došlo. Davide, radji ute a zachra holý život, protože otec jde po tob. Od toho dne zaal David ped Saulem utíkat a Saul usiloval o jeho život. Ale Boží ochranná ruka byla nad Davidem a David byl sám proti králi a celému Izraeli. Utekl na pouš a Písmo íká, že Bh k nmu pivedl lidi. První Samuelova 22:2: A shromáždili se k nmu, kteížkoli byli v ssoužení, a kteížkoli byli zadlužilí, a kteížkoli byli v hokosti ducha, a byl nad nimi knížetem, tak že jich bylo s ním okolo ty set muž. Sjednotili se a spolen utíkali ped Saulem. 1 Voln peloženo z anglického orginálu Awaken my heart. 8

9 Saul šel po Davidovi bez ustání, a pesto to Bh vždycky obrátil. Když už se zdálo, že má Saul navrch, Bh to obrátil. Davidovi byla dána píležitost, aby Saula zabil, ale v Davidovi bylo nco, pro by to nikdy neudlal. Davidovi vlastní muži to chtli udlat. íkali: Bh ti dnes dal milost, vydal ti nepítele do rukou, zabijme ho konen! David však odpovdl: Nezabíjej ho; nebo kdo vztáhna ruku svou na pomazaného Hospodinova, byl by bez viny? (1Sam 26:9) Podívejme se ješt jednou na tu jeho odpov. Naskytla se dvojí píležitost. Jednou v jeskyni v Engadi a podruhé, když Saul spal. V obou tch situacích David Saula nezabil. Bu mu sebral cíp plášt, nebo kopí, aby Saulovi dokázal, že ho mohl zabít, ale že ho zabít nechtl. Jakož vzní ono písloví starých: Od bezbožných vychází bezbožnost; protož nebude ruka má proti tob. Na koho to jen vytáhl král Izraelský? Koho to honíš? Psa mrtvého, blechu jednu. (1Sam 24:14,15) David ctil Boží ruku nad Saulem, vždy ctil Božího pomazaného. Nezáleželo mu na tom, že se od Saula Boží Duch vzdálil. Nic to nemnilo! Jednou pomazaný byl, to pomazání tam bylo. David by nevztáhl ruku na Božího pomazaného. To všechno vám povídám proto, abyste pochopili, jaké ml David srdce. Vidíme, že po tom druhém pípadu už Saul Davida nikdy nehonil. Saulovy dny byly seteny. Saul a jeho synové byli zabiti Filistínskými a David se ujal kralování. Tento píbh má také své odnože. O hejtmanu, vdci Saulova vojska, Abnerovi, a hejtmanu Davidova vojska Joábovi Dokonce mezi Davidovými muži byli takoví, kteí mli problém. Joáb neml srdce jako David. Ml slabost, kterou na sebe uvalil soud. Víme, že i David ml slabost, ale David vždycky našel pokání. David uml init pokání! Joáb neinil pokání. Když se podíváme na Joábv život, vidíme, že se propracoval do nejvyššího velení a stal se hejtmanem vojska celého Izraele a stále dlal chyby. Velmi vážné chyby, které ho stály život. Jeho první chyba pišla, když Saul zemel. Mezi obma vojsky vládly šarvátky a v jedné z bitev šel Joábv bratr po Abnerovi. Abner by Joábova bratra nezabil. Abner ekl: Pidej se ke mn. Jsi Joábv bratr, nechci ti ublížit. Ale Azael neposlechl. Joáb ml tedy na vybranou: bu 9

10 zabít Azaela, nebo sám zemít. Tak Azaela zabil (2Sam 2:20-23). To mu Joáb nikdy neodpustil. Pozdji, když Abner pišel v míru k Davidovi a nabádal Davida: Poj, sjednome Izrael, David jej vzal za slovo a souhlasil. Po njakém ase pišel Joáb za Abnerem a mluvil s ním mírn. Abner nic netušil a zahynul, když Joáb tasil me a probodl jej. Podívejme se, jak David reagoval. Abner byl hejtmanem Saulova vojska, a pesto pro nj David plakal a postil se. To, jak David reagoval, se dotklo všeho Izraele a v Písmu je psáno: Nevíte-liž, že kníže, a veliké, padlo dnes v Izraeli? (2Sam 3:38) Joáb byl i nadále hejtmanem vojsk Izraele, ale další velkou chybu udlal, když chtl Absolon vládnout. Když se blížila rozhodující bitva s Absolonem, David naídil: A uiníte cokoliv, nedotýkejte se nikdo Absolona, nechte ho naživu. (2Sam 18:5) A pesto Joáb Absolona neušetil. Našli ho, jak visí ve stromu za pramen vlas a nikdo se jej nechtl dotknout, protože vdli, co jim král naídil. Ale Joáb eknu vám, Joábovo srdce bylo daleko od Boha. Joáb odmítl slova krále a zabil Absolona. Jeho charakter byl tak jiný, že dokonce s králem mluvil hrub, když ten plakal pro svého syna. Ale Boží soud na Joába dopadl, když zaal vládnout Šalamoun. David, když umíral, poruil Šalamounovi: Nedovol jeho šedinám vejít v pokoji do hrobu. (1Kr 2:6) A pestože Joáb bžel a chytil se roh oltáe, stihl ho soud za to, jak žil. Písmo nám vždycky v rzných situacích a okolnostech zjevuje Boží zpsoby a také to, co se stane, když Jeho cesty nenásledujeme. Jeremiáš 29:11: Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych uinil vašemu oekávání konec pežádostivý. To je Bh, kterému sloužíme. Nerozumíme Mu proto, že nerozumíme Jeho Slovu, tak jak bychom mli. Proto je nutné, abychom Písmo studovali, abychom se osvdili v Bohu. Mli bychom mít na mysli, že Bible, Slovo, nejsou jen slova na papíe, ale že jsou nám životem. Jsou nám životem. A to, že je nám Bible životem, je klí, kterým se naše srdce otevírá Bohu. Halelujah! Když mluvíme o správném charakteru, o správné pirozenosti ped Hospodinem, vidíme, že David jej nalezl. David jako lovk nebyl jiný než vy a já, ale vdl toto: Nebo neoblíbil bys obti, bych ji i dal, aniž 10

11 bys zápalu pijal. Obti Boží duch skroušený; srdcem skroušeným a poteným, Bože, nezhrzíš. (Ž 51:18-19) Dále je také napsáno, že báze Hospodinova je poátek moudrosti (P 9:10). A mnozí nemli ped Bohem takovou báze, jakou mli mít. Podívejme se dále na Davida. Vzpomínáte si, jak pinesl archu úmluvy do Jeruzaléma? Víte, David udlal chybu. Nejdív si ekl: Prost ji pivezu. Víte, co se pak stalo? Piváželi archu a jeden z muž, Uza, se snažil archu pidržet, a na míst zemel. Písmo íká, že to Davida zarmoutilo a že dostal strach: Kterakž má vjíti ke mn truhla Hospodinova? (2Sam 6:9) David tedy hledal Hospodina a pochopil, že musí archu pivézt podle Božího ádu, Božím zpsobem, uinit to tak, jak je psáno v zákon. O sthování stánku se mli starat levité. Když to tentokrát uinili Božím zpsobem, pinesli archu do Jeruzaléma s plésáním a díkinním. Znovu bylo Davidovo srdce správné ped Bohem. Je zaznamenáno, že král Ezechiáš inil, co bylo dobrého a pímého ped oima Hospodinovýma, stejn jako David, jeho otec (2Par 31:20). V Jeruzalém zniil modly. Když Assyrští pišli dobýt Jeruzalém, Ezechiáš volal k Hospodinu a jeho modlitba za vysvobození byla vyslyšena. Uml init pokání stejn jako David. Stalo se totiž, že Ezechiáš na smrt onemocnl a pišel k nmu prorok Izaiáš (2Kr 20:1-10). Pinesl mu slovo, že má dát svj dm do poádku, protože umírá. Písmo íká, že Ezechiáš se otoil na loži ke zdi, modlil se k Hospodinu a plakal. A dále se píše, že Izaiáš ješt ani nevyšel z paláce, když k nmu Hospodin promluvil: Vra se a ekni Ezechiášovi: Budeš žít. Halelujah! Izaiáš se okamžit otoil, šel zpt k Ezechiášovi a ekl: Toto praví Hospodin Bh Davida otce tvého: Slyšel jsem modlitbu tvou, a vidl jsem slzy tvé; aj, já uzdravím t, tetího dne vstoupíš do domu Hospodinova. A pidám ke dnm tvým patnácte let (2Kr 20:5) Ezechiáš se na to zeptal: Jaké bude znamení toho, že m Bh uzdraví? Izaiáš odpovdl: To ti bude za znamení: Chceš, aby stín postoupil o deset stup, nebo aby se o deset stup vrátil zpátky? Ezechiáš odpovdl, že je lehí, aby stín o deset stup postoupil, než aby se vrátil zpt, a tak ekl Izaiášovi, že chce, aby se stín vrátil. A chvála Pánu, stín se vrátil. Bh to udlal! Pesto Ezechiáš udlal nco velmi bláznivého. To, co udlal, by nás mlo pinutit, abychom se Boha báli. Je dobré mít Boží báze, protože 11

12 Bh není pijíma osob. Rozumíte, pro je to pro nás tak dležité? Protože jestli si íkáte: Jsem spasen skrze krev Ježíše, Bh m pomazal, tak mám právo, dlat si, co chci, sem tam padnout. Bh mi odpustí. Jsem pece dobrý lovk. Pozor, pozor! Bh není pijíma osob! K Ezechiášovi pišla delegace cizinc ze zem velmi vzdálené, zvané Babylónie. Tito vyslanci pišli, aby získali informace, a král Ezechiáš jim ukázal všechna bohatství svého domu i celé zem. Dokážete si pedstavit, co vše jim ukázal? I když jeho bohatství nebylo na takové úrovni jako za dn krále Šalamouna, Jeruzalém byl pesto nesmírn bohatý. Izaiáš pišel znovu. Víte, Boží slovo si nás vždycky najde. Bh je vrný, a o to stojíme, nebo ne. Pemýšlejme nad tím. Kolik z nás nkdy v život nechtlo slyšet Boží slovo? Rozhodli jsme se nco udlat a pipadali jsme si v pohod, a pitom jsme v pohod nebyli. Víte, pro nám Bh musí poslat slovo? Protože v srdci neposloucháme. Proto Bh pošle nkoho zvenku. Protože vevnit neslyšíme Boha. Izaiáš pišel a ekl: Cos to uinil? (2Kr 20:14) A Ezechiáš samozejm namítal: Vždy tihle lidé pišli z tak vzdálené zem! Izaiáš se zeptal: Co jsi jim všechno ukázal? Ezechiáš na to: Všechno. Opustil svou moudrost, svj vztah s Bohem jako král. A slovo od Izaiáše bylo: Tak praví Pán, pijde den, kdy vše, cos ukázal, bude odato. Také, že synové krále budou odvedeni a budou eunuchy v království babylonském (2Kr 20:18). Víte, Boží slovo je tak pímé, že bychom mli, co jen budeme žít, poslouchat Hospodina z celého srdce. Ale zpt k Davidovi. Protože toto slovo není chronologické, pedkládám vám ho tak, jak mi je Bh klade na srdce. David, David vdl, co má dlat, a protože ml vztah s Bohem, neustále vítzil a automaticky vdl, co má dlat. Podobn jako když ho chtl Saul zabít, a David se ho nedotkl. Bylo to proto, že David znal Boha. A stejné to bylo, i když se stal králem. Izrael neustále vítzil. To nám Bh chce dát. Chce, abychom Ho znali natolik, že v Nm budeme žít stejn vítzn. Chome vírou. Vme Bohu. Bh chce, abychom mli jednotu. A jednoty dosáhneme tehdy, když Ho uvidíme. Tak mezi sebou získáme jednotu. ábel nás chce zniit, 12

13 brati, a tak, i tak. Víte, možná nás fyzicky nezlikviduje, ale duchovn ano, pokud mu to dovolíme. Pokud pestaneme být ostražití a pokud dovolíme nepíteli vstoupit, jako to udlal Ezechiáš. Jak mžeme milovat Hospodina z celého srdce? Tak, že On bude stedem našeho života. Jako listonoš nosím poštu do práce jednomu bratrovi. Máme vždycky pár minut obecenství. Odtamtud pak jdu pes silnici do pojišovny. Jednou ráno jsme s tím bratrem mli takhle obecenství, povídali jsme si, spolen pemýšleli a diskutovali nad Písmem. Potom jsem šel do pojišovny, a když jsem vešel, sedl tam editel celé té poboky se svou sekretákou a nkolika dalšími lidmi. Bylo zjevné, že má njaký velký problém. Podíval se na m a povídá: Jak to, že se usmíváte? Odpovdl jsem mu: Opravdu to chcete vdt? ekl: Ano! Pedstavte si, že tam bylo a poslouchalo ješt pt dalších lidí. ekl jsem mu: Protože v knize Izaiáše, v kapitole 26:3, je napsáno: lovka spoléhajícího na t ostíháš v pokoji; v pokoji, nebo v tebe doufá. On na to: Budu nad tím muset pemýšlet, abych to všechno vstebal. Potom mi zaal povídat o tom, jak má tžký den. ekl jsem mu: Zrovna jsem pemýšlel o Bohu a Jeho Slovu z Bible. A tím jsem mohl svdit o Boží dobrot. Když jsem pak odtamtud odcházel, uvdomil jsem si, že to ze m prost vypadlo. Já sám o sob bych nco takového nikdy neudlal. Sám bych nad tím veršem nepemýšlel, kdyby má mysl nebyla u Boha, kdybych nebyl v Duchu, protože bez Boha jsem velmi plachý a bojácný lovk. Vždycky si íkám: Co si ten lovk asi pomyslí? Co když ho to urazí? Duch Boží na m v tu chvíli pišel a dal mi odvahu to tomu lovku íct. Vím, že ho Bh chce spasit. Tak jsme si tam chvíli povídali a já pak šel dál roznášet poštu. Leželo mi to na srdci a modlil jsem se za nj. To je to, co Bh chce. To je naše ddictví; naše ddictví je v Bohu. Naše pomazání je v Bohu. Náš domov je v Bohu a vše, co toužíme dlat, a vše, ím toužíme být jako Boží synové, se naplní, když budeme vit Bohu a budeme s Ním chodit. Automaticky. Nemžete zastavit Boží proud. Nemžete. Já vím, že si myslíme, že mžeme, ale když Bh nco chce a vy chcete Boha, Bh zane jednat s vaší tlesností. A ta pak ustoupí Božímu Duchu, 13

14 protože si zanete pát nco víc než sebe. Vidíte ten rozdíl? Ale když si sebe pejete víc než Boha, tak toto ped vámi bude zadrženo. V Janovi 7:38 Ježíš povstal na konci velkého svátku a volal: Kdož ví ve mne, jakož dí Písmo, eky z bicha jeho poplynou vody živé. Nekonené eky budou proudit a proudit Víte, slyšeli jsme, co k nám jako k lidu Bh hovoil, a nikdy bychom toto spolené slovo nemli opustit. To je pro církev naprosto podstatné. Na konferenci v Mahometu v Illinois nám Bh mluvil o Ezechielov chrámu a o strážných v brán. Prvním strážným je láska. Láska! Boží láska! Letos v beznu jsme mli na srdci pozvat k nám do obecenství služebnost. Bratr ducille pijel a pinesl pt kázání. Jedno bylo o víe, druhé o Boží lásce, pamatujete? Mluvil o tom, že láska je jako cement nebo lepidlo, které drží církev pohromad. Vím, že nám dnes ráno toto slovo Bh vrací, aby v tom, jak nás spojuje, mohl pokraovat. Abychom mohli mít lásku v sob stejn jako mezi sebou. Musíme milovat Boha z celého srdce, z celé mysli, z celé duše a celé síly. Láska odstrauje pekážky. Láska odstrauje temnotu, ve které se nepítel umí pohybovat a díky níž nás mže rozdlit a pinést nám zkázu. Když mám srdce ped Bohem otevené, jakákoliv špatná myšlenka, která m napadne proti mému bratru, nezakoení, protože tam, kde chce být hích, stojí Bh. Když máme srdce otevené Bohu, Bh k nám mluví, máme-li vztah s njakým bratrem v nepoádku. Duch Boží nás konfrontuje s Božím slovem. Protož obtoval-li bys dar svj na oltá, a tu bys se rozpomenul, že bratr tvj má nco proti tob, nechejž tu daru svého ped oltáem a odejdi, prvé smi se s bratrem svým, a potom pijda, obtuj dar svj. (Mat 5:23-24) Jak se blížíme k Bohu, otevíráme se Boží lásce. Tak nás Bh posouvá do vyšší roviny, protože když nco na nkom vidíme, Bh nám to ukazuje proto, abychom se modlili. Nkteré vci, které Bh církvi zjevuje, jsou dost tvrdé. V církvi jsou hluboké híchy, které Bh zjeví ásti církve, aby se ta ást pozvedla v modlitbách a v proroctvích, aby dotyný mohl být vysvobozen. Když vám Bh o nkom nco ukáže, znamená to, že k tomu dotynému musíte mít lásku. Pokud ji nemáte, dejte si pozor! Dejte si velký pozor! Jinak to nakazí vše, co uslyšíte, a budete podvedeni v tom, že si budete myslet, že slyšíte z Boha, a pitom 14

15 budete slyšet z ábla. Proto je naše komunikace s Bohem taková obousmrná ulice. Obousmrka. Halelujah! Tak moc nás Bh miluje, brati. Mžeme Boha milovat, starat se o své a najednou nám Bh zaklepe na dvee a zane nám ukazovat vci. Ó, Pane! Co s tím mám dlat? Modli se. Hledej Boží tvá, a Bh ti ekne, jestli máš udlat nco víc. Modli se a a se církev modlí. Udlej vše, jak je napsáno v Písmu. Je to k zbudování církve. V 1. Korintským ve 14. kapitole Pavel mluví o základech proroctví. ekl, že proroctví je k vzdlání, napomínání a potšení (1Kor 14:3). Takže proroctví není jen takový bonbónek. Vidl jsem, jak nkdy Boží slovo pímo a jasn zasáhlo život lovka. Když je takové proroctví z Ducha, Božím zámrem je, aby lovk inil pokání. Nkdy ten lovk Boha neposlechne, a když Boha odmítá dál a dál, Bh musí použít mnohem drsnjší cestu, jak získat jeho pozornost. Dám vám píklad. Jimmy Swaggart, televizní evangelista, ml problém. A samozejm mnozí z nás o tom nemli tušení, dokud jsme v televizních novinách neslyšeli, že Jimmy Swaggart padl v sexuální oblasti. Doneslo se to všude. Bylo zajímavé, když jsme se po letech dozvdli, že dokonce nkteí z bratr, které známe, za ním byli. Bh církvi mluvil, že má problém, ale Jimmy Swaggart je stejn neposlechl. Co Bh musel udlat? Za prvé ten lovk neinil pokání z toho, co potají dlal. Tak Bh musel mluvit církvi a církev za ním šla, jeden lovk za druhým. Pamatujte, Boží ád je vždycky takový: Nejdíve jdi za bratrem sám a pak, když neposlechne, pive s sebou ješt jiného bratra. Tak pracuje Bh. Bh má ád, plán a zpsob. Bh nechce žádné ze svých dtí jen tak vydat napospas, zvláš ne svtu. Ale pokud dotyný odmítá napomenutí a odmítá dál a dál a spustí se dol z kopce, pak jediné, co Bohu zbývá, je vztyit obrovitánské STOP, aby ho zachránil. Bum! A vše, co bylo Swaggartovou službou a bylo híchem proti Bohu, Bh musel odhalit. Bh nechce lovka vydat svtu napospas, ale pokud není jiné cesty... Je to Boží milost a Boží láska. Mlo by to v nás budit báze, takhle Bh dnes v církvi jedná. A nech s námi jedná! Radji budu jednat s Bohem v soukromí, aby m pivedl k pokání, než aby mj hích pišel ped celou církev, abych konen inil pokání. Rozumíte? Je velká ostuda, když to musí dojít tak 15

16 daleko. Ped lety jsem slyšel jedno kázání bratra Petera Schneidera z Lukáše 8:17: Nebo nic není tajného, což by nemlo býti zjeveno, ani co ukrytého, což by nemlo poznáno býti, a na svtlo vyjíti. Tehdy se Boha ptal: Bože, to by m zajímalo, kdo bude ty moje híchy vykikovat? Bh mu ekl, že to nebudou cizí lidé, kdo bude ostatním zjevovat jeho híchy, ale že on sám bude ty svoje híchy vykikovat. tvrtá Mojžíšova 32:23: Pakli neuiníte toho, hle, zhešíte proti Hospodinu, a vzte, že pomsta vaše pijde na vás. Hích, ze kterého jste neinili pokání, si vás najde, a je to dsivé, když se všem vystaví na odiv. Nevím, pro vám to všechno íkám. Možná vám to požehná, možná to pro vás nco znamená. Sám za sebe vím, že chci radji mít ve všem báze ped Bohem a že chci dovolit Pánu, aby jednal s mou slabostí. Co se ti dnes zdá nicotné, mže zítra narst do enormních rozmr a mže to být práv ta vc, která odvede tvé srdce od Boha. To byl Šalamounv pípad. Šalamounv hích byl ze zaátku malý, ale narstal a narstal a narstal. Vzpomete si, jak Šalamoun vystavl Boží dm a zasvtil ho Hospodinu. Vzpomínáte, jak sestoupil ohe? Do té doby se stalo pouze jednou, že by ohe takto sestoupil, a tehdy dokázal, že Bh potvrdil Mojžíšv stánek. Stojí tu Šalamoun, který ml na poátku pravé srdce, ale nakonec ho jeho slabost pro ženy dohnala k mnoha ženám, které odvedly jeho srdce, aby sloužilo jiným bohm. Jiným bohm! Halelujah! Jak by se to mohlo stát nám? Když nebudeme piinliví v Božím slov. Židm 12:1-2 íká: Protož i my, takový oblak svdk vkol sebe majíce, odvrhouce všeliké bím, i snadn obkliující nás hích, skrze trplivost konejme bh uloženého sob boje, patíce na vdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo pedložené sob radosti strpl kíž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trnu Božího. Brati, bume lidem pst. Nkteí z nás už se dlouho nepostili. Opravdu se potebujeme postit. Protože pokud to nevezmeme vážn, pak nás to, co v nás není z Boha, pemže. Halelujah! Dnes vím Boží lásce. Vím, že nás Bh chce varovat. Pokud chceme být Božím lidem, pokud chceme být spoleností prvotin, musíme mít pln srdce podle Hospodina. Pokud chceme milovat své bratry Boží láskou, pak Boží láska musí být v nás. Musíme se upímn otevít a dovolit Bohu do nás vejít. A On pak mže íct: To dobe, služebníe dobrý a vrný. (Mat 25:21,23) Nev- 16

17 íte, že když máte s Bohem vztah, že se vám Bh dívá do srdce a že vám v nm chce nco ukázat? To je Boží úkol. Nestarejte se tolik, co se za rok stane s vaším zamstnáním. Co se stane s vašimi domy, kde budete, co budete dlat, co se stane na zemi Dje se spousta vcí. Naší starostí je, abychom byli v kontaktu s Bohem, vyistili tento chrám, abychom byli pipraveni. Mohu se starat, vdt o všem, co se stane, mže mi být všechno jasné, a pesto, až pijde plnoní hodina, zjistit, že ve své nádob nemám olej. Bez Ducha Božího v mysli, bez Ducha Božího v touhách, bez Ducha Božího v emocích a bez Ducha Božího ve vli. Halelujah! Co to je vle? Jak ji poznáme? Když pijde njaká slabost nebo touha, jak rychle se jí poddáme? Jak silná je v té chvíli vaše vle? Halelujah! Sláva Bohu! Žijeme ve velmi vážné dob. A nestaí jen pijít, odzpívat chvály, vyslechnout kázání a odejít. Musíte se pustit do Božího díla a hledat Jeho pítomnost. Je psáno, že kteíž mne piln hledají, nalézají mne (P 8:17). Písmo íká, že oi Hospodinovy procházejí zemi, aby nalezl takového, jehož srdce je pln Jeho (2Par 16:9). Boží oi se na nás te dívají, brati. Boží oi se na nás dívají, když jdeme veer spát. Boží oi na nás hledí, když ráno vstáváme. Boží oi hledí na každou myšlenku, kterou myslíme. Nemli bychom spíš pemýšlet takto: Hospodine, miluji t. Chci Ti sloužit. Pane, pomoz mi dnes, abych nebyl jako George Herrig. Nechci být takový, jaký jsem, jako jsou mé touhy. Nechci být jako má rodina, nechci mít jejich touhy a jejich pání. Chci být jako Ty, Bože, pikryj m. Nemohu doufat v sebe. Mohu doufat jedin v Tebe, Bože. Halelujah! Jen v Tebe! Druhá Paralipomenon 16:9 íká: Oi zajisté Hospodinovy spatují všecku zemi, aby dokazoval síly své pi tch, kteíž jsou k nmu srdce upímného. Amen. Aby dokázal svou sílu pi tch, kdo jsou k Nmu upímní. Zaali jsme tím, že jsme v Písmu etli, co je nejvtším pikázáním. Je nejvtším pikázáním milovat Boha ástkou svého srdce a ástkou svojí duše? Ne, ne, ne, ne! To jsem popletl. Máme milovat Hospodina z celého srdce, z celé duše, z celé mysli a vší silou. Mj Bože! Brati, služme Pánu s bázní a s láskou. Služme Mu z celého srdce. Služme Mu celou svou myslí. 17

18 Bože, odpus nám každou zlou myšlenku, která vstoupila do tohoto chrámu. Odpus nám každou zlou myšlenku proti bratrm, proti jakémukoliv lovku. Ó Pane, ó Pane, ó Pane. Nedopus nám chodit za cizími bohy, kteí na sebe berou rznou podobu. V Americe je to hlavn zboží, bohatství a majetek, tituly, zem a vlastnictví. Ale, Pane, Ty v této hodin zkoumáš srdce všeho svého lidu, abys vidl, jak s tím vším, ím jsme byli obdaeni, naložíme. Budeme T hledat? Budeme T opravdu hledat? Budeme si T vážit víc než pozemských vcí? Milujme Pána z celého srdce! Už jsme tu písniku zpívali, ale pojme, zazpívejme si ji ješt jednou: Probu srdce mé. Víte, chtl bych, aby se mé srdce probudilo. Chci Jej znát a optovat Jeho lásku. To jde za hranice lidských sil. To je božské. Vzpomínáte, co Bh ekl, když Ježíš zaínal svou službu? ekl: Tento jest ten mj milý Syn, v nmž mi se dobe zalíbilo. (Mat 3:17) Halelujah! Myslím, že totéž Bh ekl na hoe promnní. Je to tak? Ano. A vím, že Bh chce íci totéž o nás. Halelujah! Chvála Hospodinu! 18

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Biblická východiska svátosti smíení

Biblická východiska svátosti smíení Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista Reverend Son Mjong Mun Život a mise Ježíše Krista OBSAH Pedmluva...9 Kapitola 1. Ježíšovo narození a mládí...11 1.1 Na po átku...11 1.2 Jednorozený syn...12 1.3 Ježíšv rodokmen...14 1.4 Zv!stování...16

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více