Příloha návrhu usnesení č. 1/II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha návrhu usnesení č. 1/II."

Transkript

1 Příloha návrhu usnesení č. 1/II. Mandátní smlouva č elektrická energie, zemní plyn, uzavřená v souladu s ustanovením 566 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Statutární město Pardubice Zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města Sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice č. účtu: /0100 Osoby oprávněné k jednání: MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hušek, odbor majetku a investic Telefon: ; (na straně jedné jako mandant ) a ENSYTRA s.r.o. Jednající: Ing. Ondřej Grohar, jednatel Sídlo: Třeština 140, p. Úsov, PSČ: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Mohelnice, nám. Svobody 23/930, PSČ č. účtu.: /0800 IBAN CZ BIC GIBACZPX Osoby oprávněné k jednání: Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti ( na straně druhé jako mandatář ) uzavřely v souladu s výše uvedeným ustanoveními obchodního zákoníku tuto mandátní smlouvu na poradenství v oboru energetiky a energetického obchodu.

2 II. Předmět smlouvy Na základě této smlouvy se mandatář zavazuje pro mandanta na jeho účet zařídit záležitosti vymezené v čl. III. této mandátní smlouvy. Mandant se zavazuje od mandatáře převzít řádné plnění předmětu této smlouvy a zaplatit za něj mandatáři odměnu ve výši a způsobem uvedeným v čl. VI. této mandátní smlouvy. III. Vymezení předmětu smlouvy 1. Předmětem plnění dle této mandátní smlouvy je zajištění poradenství v oboru energetiky a energetického obchodu společně s optimalizací nákladů spojených s dodávkou elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Pardubice, jeho příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má statutární město Pardubice majetkový podíl. 2. Předmětem této mandátní smlouvy je organizace zadávání veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů samostatně pro 1. období dodávky a 2. období dodávky, a zajištění součinnosti při uzavírání smluv jednotlivých odběratelů s dodavateli elektrické energie a zemního plynu pro následující období dodávky: období dodávky Po dopracování kompletního auditu spotřeby odběrných míst elektrické energie a zemního plynu a zjištění možnosti výpovědi stávajících smluv dojde k upřesnění začátku a konce plnění dodávky v rámci organizované veřejné zakázky u jednotlivých odběrných míst. Nejbližší termín dodávky energií od nového dodavatele je s termínem ukončení Dopracování auditů bude provedeno do čtyř týdnů po doručení kopií smluv a faktur na zbývající odběrná místa. Finální specifikace začátku a konce plnění dodávky v rámci organizované veřejné zakázky u jednotlivých odběrných míst bude obsažena v dodatku této smlouvy včetně seznamu těchto míst a časového harmonogramu. Termín ukončení dodávek jednotlivých míst bude sjednocen. Stávající predikované roční množství elektrické energie: MWh Stávající predikované roční množství zemního plynu: MWh období dodávky Toto období začne v časovém předstihu tak, aby k termín ukončení dodávek energií jednotlivých odběrných míst elektrické energie a plynu byla zajištěna kontinuita těchto dodávek. 3. Po dopracování kompletního auditu spotřeby odběrných míst elektrické energie a zemního plynu a zjištění skutečné historické spotřeby za poslední roční zúčtovací období dojde k upřesnění predikce spotřeby elektrické energie a zemního plynu pro plnění dodávky v rámci organizované veřejné zakázky u jednotlivých odběrných míst. Finální predikce spotřeby elektrické energie a zemního plynu v rámci organizované veřejné zakázky u jednotlivých odběrných míst bude obsažena v dodatku této smlouvy. 4. Činnosti, které jsou předmětem plnění této mandátní smlouvy pro 1. a 2. období dodávky: 4.1. Zpracování auditu spotřeby odběrných míst elektrické energie Analýza nákladů na elektrickou energii (obchod, distribuce) a všech distribučních, obchodních parametrů odběrných míst.

3 Zpracování grafů v rámci jednotlivých organizací: roční spotřeba celkem, počet odběrných míst, platby za silovou elektrickou energii, celkové platby za silovou elektrickou energii a distribuci, průměrné ceny za rok 2010, nebo poslední zúčtovací období Analýza stávajících smluvních podmínek odběrů elektrické energie, návrh možného termínu a způsobu případného ukončení odběrů od současných dodavatelů Předání veškerých získaných dat ve formátu společné tabulky Microsoft Office Excel Závěrečná zpráva s doporučením dalšího postupu Veřejná zakázka na dodavatele elektrické energie Návrh obchodní strategie nákupu elektrické energie doporučení jednotlivých dodavatelů a parametrů nastavení smluvních podmínek Příprava a provedení otevřeného zadávacího řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na dodavatele elektrické energie, na základě smlouvy o společném postupu pro všechna odběrná místa spravovaná Statutárním městem Pardubice, příspěvkovými organizacemi města a obchodními společnostmi ovládanými Statutárním městem Pardubice. Bude se jednat zejména o tyto činnosti: I. etapa: Činnosti spojené s přípravou textu oznámení o zahájení zadávacího řízení a jeho zveřejnění: zpracování aktuálního časového harmonogramu o průběhu otevřeného zadávacího řízení, vyplnění formuláře oznámení o zakázce a zajištění zveřejnění oznámení v souladu se zákonem, zpracování návrhu kompletní zadávací dokumentace v souladu s 44 zákona a konzultace se zadavatelem, zpracování návrhu požadavků na prokázání kvalifikace a jejich konzultace se zadavatelem, zpracování návrhu dílčích hodnotících kritérií a jejich konzultace se zadavatelem (v případě zvolení ekonomické výhodnosti nabídky jako základního hodnotícího kritéria), kompletace a rozmnožení zadávací dokumentace v potřebném počtu, sestavení příp. kvalifikační dokumentace, kompletace a rozmnožení kvalifikační dokumentace v potřebném počtu. II. etapa: Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek: předávání zadávací dokumentace dodavatelům, včetně zajištění Předávacích protokolů, předávání příp. kvalifikační dokumentace dodavatelům, vč. zajištění Předávacích protokolů, zpracování příp. dodatečných informací k zadávacím podmínkám na základě žádostí dodavatelů, zajištění doručení dodatečných informací k zadávacím podmínkám všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, zpracování seznamu doručených a přijatých nabídek, zajištění pozvání členů hodnotící komise (náhradníků) v zákonné lhůtě na jednání, funkci komise pro otevírání obálek bude v souladu s 71 odst. 3 zákona plnit hodnotící komise, kterou ustanoví mandant (hodnotící komise provede též posouzení kvalifikace).

4 III. etapa: Činnosti spojené s průběhem zadávací lhůty: organizační zajištění zasedání hodnotící komise, funkci komise pro otevírání obálek bude v souladu s 71 odst. 3 zákona plnit hodnotící komise, organizační zajištění vlastního aktu otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů a zajištění zákonné dokumentace v rámci otevírání obálek, zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejichž nabídky byly v rámci otevírání obálek s nabídkami vyřazeny z další účasti v zadávacím řízení, organizační zajištění posouzení kvalifikace, provedení odborného posouzení prokázání splnění kvalifikace uchazečů z hlediska požadavků stanovených zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení, zpracování protokolu o posouzení kvalifikace, vyhotovení příp. žádostí o objasnění předložených informací či dokladů předložených k prokázání kvalifikace, zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejichž nabídky hodnotící komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení, organizační zajištění zasedání hodnotící komise v rámci posouzení a hodnocení nabídek, zpracování dokladů o průběhu jednání hodnotící komise - písemné prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise, protokoly o jednání hodnotící komise, podklady pro hodnocení nabídek rozbor nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek, vyhotovení příp. žádosti o písemné vysvětlení nabídky, vyhotovení příp. žádosti o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů, zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejichž nabídky hodnotící komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodů, rozbor nabídek z hlediska dílčích hodnotících kritérií, zabezpečení příslušných hodnotících tabulek dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a tabulky celkového pořadí, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. IV. etapa: Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení: vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, zpracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, zajištění odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zákonné lhůtě všem dotčeným uchazečům, spolupráce při uzavírání smluv s vybraným dodavatelem, kontrola návrhu smlouvy se zadávacími podmínkami, příprava a odeslání oznámení o uzavření smlouvy uchazečům dle 82 odst. 5 zákona, zpracování a zajištění zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, zpracování písemné zprávy zadavatele v rámci nadlimitní veřejné zakázky, zpracování písemné evidence všech úkonů v souladu s 148 odst. 3 zákona zajištění vrácení případných ukázek a vzorků, v případě zrušení zadávacího řízení zajištění zpracování oznámení o zrušení zadávacího řízení a zajištění jeho zveřejnění a zajištění doručení oznámení o zrušení zadávacího řízení v zákonné lhůtě všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu, případné zpracování písemného návrhu rozhodnutí o námitce stěžovatelů a organizace zajištění všech úkonů zadavatele v souladu s 111 zákona, v případě podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele organizace zajištění všech úkonů zadavatele v souladu se zákonem a zpracování návrhu vyjádření zadavatele k podanému návrhu, V. etapa: Činnosti spojené se sumarizací dokumentace: sumarizace, uspořádání a předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení zadavateli Popis postupu a potřebných formalit případného přechodu k jinému dodavateli Ukončení smluvního vztahu se současným obchodníkem Kontrola správnosti a kompletnosti všech náležitostí nového obchodního vztahu.

5 Kontrola optimálního nastavení distribučních nákladů Zpracování auditu spotřeby odběrných míst zemního plynu Analýza nákladů na zemní plyn (obchod, distribuce, přeprava a strukturování) a všech distribučních, obchodních parametrů odběrných míst Zpracování grafů v rámci jednotlivých organizací: roční spotřeba celkem, počet odběrných míst, platby za zemní plyn, celkové platby za zemní plyn a distribuci, průměrné ceny za rok 2010, nebo poslední zúčtovací období Analýza denní rezervované kapacity skutečně odebrané a sjednané Analýza stávajících smluvních podmínek odběrů zemního plynu, návrh možného termínu a způsobu případného ukončení odběrů od současných dodavatelů Předání veškerých získaných dat ve formátu společné tabulky Microsoft Office Excel Závěrečná zpráva s doporučením dalšího postupu Veřejná zakázka na dodavatele zemního plynu Návrh nákupního modelu zemního plynu pro odběrovou křivku - doporučení formy nákupu ve smyslu fixní cena, nebo cenový vzorec Návrh obchodní strategie nákupu zemního plynu definice zadávacích podmínek, doporučení jednotlivých alternativních dodavatelů a způsobu nastavení podmínek nákupu zemního plynu Příprava a provedení otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro všechna odběrná místa spravovaná Statutárním městem Pardubice, příspěvkovými organizacemi města a obchodními společnostmi ovládanými Statutárním městem Pardubice. Bude se jednat zejména o tyto činnosti: I. etapa: Činnosti spojené s přípravou textu oznámení o zahájení zadávacího řízení a jeho zveřejnění: zpracování aktuálního časového harmonogramu o průběhu otevřeného zadávacího řízení, vyplnění formuláře oznámení o zakázce a zajištění zveřejnění oznámení v souladu se zákonem, zpracování návrhu kompletní zadávací dokumentace v souladu s 44 zákona a konzultace se zadavatelem, zpracování návrhu požadavků na prokázání kvalifikace a jejich konzultace se zadavatelem, zpracování návrhu dílčích hodnotících kritérií a jejich konzultace se zadavatelem (v případě zvolení ekonomické výhodnosti nabídky jako základního hodnotícího kritéria), kompletace a rozmnožení zadávací dokumentace v potřebném počtu, sestavení příp. kvalifikační dokumentace, kompletace a rozmnožení kvalifikační dokumentace v potřebném počtu.

6 II. etapa: Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek: předávání zadávací dokumentace dodavatelům, včetně zajištění Předávacích protokolů, předávání příp. kvalifikační dokumentace dodavatelům, vč. zajištění Předávacích protokolů, zpracování příp. dodatečných informací k zadávacím podmínkám na základě žádostí dodavatelů, zajištění doručení dodatečných informací k zadávacím podmínkám všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, zpracování seznamu doručených a přijatých nabídek, zajištění pozvání členů hodnotící komise (náhradníků) v zákonné lhůtě na jednání, funkci komise pro otevírání obálek bude v souladu s 71 odst. 3 zákona plnit hodnotící komise, kterou ustanoví mandant (hodnotící komise provede též posouzení kvalifikace). III. etapa: Činnosti spojené s průběhem zadávací lhůty: organizační zajištění zasedání hodnotící komise, funkci komise pro otevírání obálek bude v souladu s 71 odst. 3 zákona plnit hodnotící komise, organizační zajištění vlastního aktu otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů a zajištění zákonné dokumentace v rámci otevírání obálek, zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejichž nabídky byly v rámci otevírání obálek s nabídkami vyřazeny z další účasti v zadávacím řízení, organizační zajištění posouzení kvalifikace, provedení odborného posouzení prokázání splnění kvalifikace uchazečů z hlediska požadavků stanovených zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení, zpracování protokolu o posouzení kvalifikace, vyhotovení příp. žádostí o objasnění předložených informací či dokladů předložených k prokázání kvalifikace, zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejichž nabídky hodnotící komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení, organizační zajištění zasedání hodnotící komise v rámci posouzení a hodnocení nabídek, zpracování dokladů o průběhu jednání hodnotící komise - písemné prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise, protokoly o jednání hodnotící komise, podklady pro hodnocení nabídek rozbor nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek, vyhotovení příp. žádosti o písemné vysvětlení nabídky, vyhotovení příp. žádosti o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů, zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejichž nabídky hodnotící komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodů, rozbor nabídek z hlediska dílčích hodnotících kritérií, zabezpečení příslušných hodnotících tabulek dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a tabulky celkového pořadí, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. IV. etapa: Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení: vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, zpracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, zajištění odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zákonné lhůtě všem dotčeným uchazečům, spolupráce při uzavírání smluv s vybraným dodavatelem, kontrola návrhu smlouvy se zadávacími podmínkami, příprava a odeslání oznámení o uzavření smlouvy uchazečům dle 82 odst. 5 zákona, zpracování a zajištění zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, zpracování písemné zprávy zadavatele v rámci nadlimitní veřejné zakázky, zpracování písemné evidence všech úkonů v souladu s 148 odst. 3 zákona zajištění vrácení případných ukázek a vzorků, v případě zrušení zadávacího řízení zajištění zpracování oznámení o zrušení zadávacího řízení a zajištění jeho zveřejnění a zajištění doručení oznámení o zrušení zadávacího řízení v zákonné lhůtě všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu,

7 případné zpracování písemného návrhu rozhodnutí o námitce stěžovatelů a organizace zajištění všech úkonů zadavatele v souladu s 111 zákona, v případě podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele organizace zajištění všech úkonů zadavatele v souladu se zákonem a zpracování návrhu vyjádření zadavatele k podanému návrhu, V. etapa: Činnosti spojené se sumarizací dokumentace: sumarizace, uspořádání a předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení zadavateli Kontrola správnosti a kompletnosti všech náležitostí nového obchodního vztahu a zadaných distribučních parametrů Ukončení smluvního vztahu se současným obchodníkem Zajištění součinnosti při uzavření smluv o dodávce zemního plynu pro jednotlivá odběrná místa. 5. Poradenstvím v oboru energetiky a energetického obchodu, dle této mandátní smlouvy, se rozumí právo a povinnost mandatáře vykonávat jménem mandanta a na jeho účet úkony, ke kterým je oprávněn mandant a které slouží k vypracování předmětu smlouvy. 1. Práva a povinnosti mandatáře: IV. Práva a povinnosti smluvních stran, odpovědnost mandatáře 1.1. Mandatář se zavazuje k úzké spolupráci a konzultacím s mandantem Mandatář se zavazuje provádět uvedenou činnost s odbornou péčí, v souladu se zájmy mandanta a je dále povinen dodržet mandantem určené termíny a dodržet povinnosti dané touto smlouvou. Poruší-li tyto povinnosti, odpovídá za případnou škodu tím způsobenou mandantovi. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů podle této mandátní smlouvy zjistí, a to do doby než se stanou obecně známými Mandatář se zavazuje neprodleně informovat mandanta o všech důležitých skutečnostech týkajících se realizace předmětu smlouvy Mandatář neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od mandanta, u kterých mandatář ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil mandanta, ale ten na jejich použití trval Mandatář se zavazuje ke kontrole a upozornění mandanta ve věcech nevýhodných, nebo nejasných podmínek v nových smlouvách před uzavřením s novým dodavatelem. Jedná se především o sankce ze strany dodavatele za nedodržení charakteru odběru a jeho smluvního množství, za mimořádné poplatky apod. 2. Práva a povinnosti mandanta: 2.1. Mandant je povinen poskytnout mandatáři pro činnost dle této mandátní smlouvy potřebné podklady, součinnost a informace, jež jsou nutné k plnění činnosti, dle této mandátní smlouvy. V případě, že mandant neposkytne mandatáři potřebnou součinnost, podklady či informace, neodpovídá mandatář za případnou vzniklou škodu Mandant je povinen za řádné plnění předmětu této mandátní smlouvy, zaplatit mandatáři odměnu ve výši stanovenou touto mandátní smlouvou, stanovenou dle bodu VI V případě potřeby předat kopie smluv a dodatků na dodávku elektrické energie a zemního plynu Mandant se zavazuje ke spolupráci se zástupci společnosti ENSYTRA s.r.o. na úkolech vyplývajících z realizace této smlouvy.

8 V. Plná moc 1. Mandant se dále zavazuje vyhotovit pro mandatáře včas na požádání písemnou plnou moc, bude-li vyžadovat splnění některé záležitosti, dle této mandátní smlouvy, speciální plnou moc. VI. Odměna mandatáře 1. Odměna náležející mandatáři za řádné plnění předmětu této smlouvy, se bude odvíjet od předpokládaných úspor po realizaci výběrového řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu. K ceně díla bude připočteno DPH dle platné právní úpravy. Celková odměna mandatáře vyplývající z činností dle této mandátní smlouvy nesmí přesáhnout limit 2 mil. Kč bez DPH. Pokud by odměna měla přesáhnout uvedený limit, mandatář se odměny nad limit 2 mil. Kč bez DPH zříká. 2. Odměna mandatáře za realizaci veřejné zakázky pro 1. období dodávky (dále jen odměna), jehož počátek a konec bude stanoven dle bodu 2.1 čl. III., se vypočítá ze známé spotřeby mandanta a predikce spotřeby elektrické energie a zemního plynu v rámci organizované veřejné zakázky u jednotlivých odběrných míst, obsažena v dodatku této smlouvy pro vymezený předmět smlouvy dle bodu 3. čl. III. této mandátní smlouvy. Výše odměny pro předmět plnění dle bodu 2. čl. III. pro 1. období dodávky dle této mandátní smlouvy se bude rovnat 18 % z úspory neregulovaných nákladů na dodávku elektřiny a zemního plynu, v porovnání průměrných cen elektřiny a zemního plynu roku 2010, zjištěných v dopracovaných auditech, vs. průměrné vyjednané ceny na 1. období dodávky. Mandatář je oprávněn fakturovat 50% odměny bez zbytečného odkladu po prokazatelném předání kompletní dokumentace z průběhu zadávacích řízení pro 1. období dodávky mandantovi, a oboustranném odsouhlasení odměny, vypočítané ze známé spotřeby mandanta a predikce spotřeby elektrické energie a zemního plynu v rámci organizované veřejné zakázky u jednotlivých odběrných míst. Zbývajících 50% odměny je mandatář oprávněn fakturovat po uzavření smluv s dodavateli energií, nejpozději však do 21 dnů po konečné korekci a kontrole smluv mandatářem. Odměna je splatná do 20 dnů od doručení faktury mandantovi Příklad výpočtu odměny u elektřiny - propočet vycházející z neregulovaných položek, pokud stávající dodavatel nabídku podá: Průměrná cena neregulovaných položek dodávky elektřiny pro rok 2010 je dle vypracovaného auditu Kč/MWh bez DPH. Průměrná cena neregulovaných položek elektřiny vítěze veřejné zakázky pro 1. období dodávky je Kč/MWh bez DPH. Úspora nákladů na 1. období dodávky je 100 Kč/MWh. Známá spotřeba mandanta pro 1. období dodávky je MWh. Celková úspora za celé 1. období dodávky se vypočítá: 100 Kč/MWH x MWh = Kč + DPH dle platné právní úpravy Odměna mandatáře se rovná 18% z úspory za celé smluvní období dodávky (komodita, přeprava, strukturování) tj. 18 Kč/MWH x MWh = Kč + DPH dle platné právní úpravy Příklad výpočtu odměny u zemního plynu - propočet vycházející z neregulovaných položek (komodita, přeprava, strukturování), pokud stávající dodavatel nabídku podá: Průměrná cena neregulovaných položek (komodita, přeprava, strukturování) zemního plynu pro rok 2010 je dle vypracovaného auditu 800 Kč/MWh bez DPH.

9 Průměrná cena neregulovaných položek (komodita, přeprava, strukturování) zemního plynu vítěze veřejné zakázky pro 1. období je 750 Kč/MWh bez DPH. Úspora nákladů na celé smluvní období dodávky (komodita, přeprava, strukturování) je 50 Kč/MWh. Známá spotřeba mandanta pro 1. období dodávky je MWh. Celková úspora za 1. období dodávky se vypočítá: 50 Kč/MWH x MWh = Kč + DPH dle platné právní úpravy Odměna mandatáři se rovná 18% z úspory za celé smluvní období dodávky (komodita, přeprava, strukturování), tj. 9 Kč/MWH x MWh = Kč + DPH dle platné právní úpravy. 3. Odměna za předmět plnění dle této smlouvy za 2. období dle bodu 2.2 čl. III. Odměna mandatáře za plnění dle bodů 2.2 čl. III. této smlouvy se bude odvíjet od skutečně vyplacené odměny za dobu plnění dle bodu 2.1 čl. III. této smlouvy a bude ve výši 50% z odměny připadající na 1. období dodávky. 4. Splatnost faktur je 15 dnů od data jejich doručení mandantovi, přičemž faktura bude vystavena vždy po ukončení období, za které je faktura předkládána. 5. Mandatář je oprávněn fakturovat 50% odměny bez zbytečného odkladu po prokazatelném předání kompletní dokumentace z průběhu zadávacích řízení pro 2. období dodávky mandantovi. Zbývajících 50% odměny je mandatář oprávněn fakturovat po uzavření smluv s dodavateli energií, nejpozději však do 21 dnů po konečné korekci a kontrole smluv mandatářem. Odměna je splatná do 20 dnů od doručení faktury mandantovi 6. V případě prodlení se splatností faktury sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 7. Faktury lze posílat na Magistrát města Pardubic elektronickou cestou na ovou adresu : VII. Doba trvání smlouvy, termíny plnění 1. Mandatář zahájí provádění díla bez zbytečného odkladu nejpozději do 7 dnů po podpisu této smlouvy. 2. Tato mandátní smlouva se uzavírá na dobu určitou, s účinností ode dne podpisu této smlouvy. Její platnost končí splněním, tj. předáním bodu 2.2 Čl. III mandantovi a následným zaplacením odměny mandatáři. 3. Termín plnění a odevzdání předmětu této smlouvy bude stanoven po dopracování kompletního auditu spotřeby odběrných míst elektrické energie a zemního plynu a zjištění možnosti výpovědi stávajících smluv. Termín plnění je možno upravit v souladu potřeb lhůt potřebných pro kontrolu správnosti a kompletnosti všech náležitostí nového obchodního vztahu a zadaných distribučních parametrů. 4. Tato mandátní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. VIII. Záruka, smluvní pokuty 1. Mandatář ručí za bezchybné provedení plnění předmětu mandátní smlouvy a to v následujícím rozsahu: a) mandatář odpovídá za škody prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění smluvních podmínek,

10 b) záruční lhůta je stanovena na dobu 5 let (60 měsíců) a začíná plynout ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem v rámci zadávacího řízení nebo od zrušení zadávacího řízení, c) mandatář poskytuje další záruky za bezvadnou přípravu a organizační zajištění celého průběhu zadávání veřejné zakázky dle zákona, a to v následujícím rozsahu: v případě zrušení zadávacího řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, vyjma zrušení na základě oprávněného rozhodnutí zadavatele, se mandatář zavazuje provést následné organizační zajištění zadávacího řízení bezplatně, v případě udělení majetkové sankce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jde tato sankce a případné náklady řízení v plné výši k tíži mandatáře. Shodné ustanovení platí i v případě udělení sankce jiným orgánem. Mandatář se tohoto závazku zprostí v případě, kdy k udělení sankce došlo prokazatelným pochybením na straně mandanta. 2. Mandatář neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od mandanta, u kterých mandatář ani při vynaložení veškeré odborné péče prokazatelně nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil mandanta, ale ten na jejich použití trval. 3. V případě, že mandatář poruší své povinnosti vyplývající z mandátní smlouvy a následky tohoto porušení neodstraní ani v mandantem stanovené přiměřené lhůtě ke zjednání nápravy, je povinen zaplatit smluvní pokutu mandantovi ve výši 20 % odměny včetně DPH sjednané v čl. VI. pro dané období dodávky dle této mandátní smlouvy za každý jednotlivý případ. Toto ujednání platí rovněž v případě, kdy dojde vinou mandatáře k nedodržení lhůt stanovených v zadávacím řízení zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. IX. Závěrečná ustanovení 1. Tato mandátní smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 2. Tato mandátní smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými, řádně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 3. Ochrana důvěrných informací: Mandatář se zavazuje neposkytovat informace obdržené od mandanta třetím osobám. 4. Otázky neřešené touto mandátní smlouvou, jsou řešeny dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, popřípadě dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pokud v obchodním zákoníku takováto ustanovení neexistují. 5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této mandátní smlouvy, porozuměly mu a bez výhrad s ním souhlasí a dále prohlašují, že k uzavření této mandátní smlouvy je vedla svobodná a pravá vůle, a že ji neuzavřely v tísni, pod nátlakem, nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V Pardubicích, dne 2011 V Třeštině, dne za mandanta Statutární město Pardubice. MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města za mandatáře ENSYTRA s.r.o. Ing. Ondřej Grohar, jednatel

Mandátní smlouva návrh

Mandátní smlouva návrh Mandátní smlouva návrh uzavřená podle 566 a následně zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy: Smluvní strany: Mandatář Jméno: Se sídlem: Jednající osobou:

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Prováděcí mandátní smlouva k Rámcové smlouvě o administraci veřejných zakázek

Prováděcí mandátní smlouva k Rámcové smlouvě o administraci veřejných zakázek Prováděcí mandátní smlouva k Rámcové smlouvě o administraci veřejných zakázek číslo smlouvy mandanta: OLP/1292/2010 číslo smlouvy mandatáře: uzavřená dle 566 a následně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

RÁMCOVÁ MANDÁTNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ MANDÁTNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, uzavřená podle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení

Více

Příkazní smlouva dle 2340 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Příkazní smlouva dle 2340 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příkazní smlouva dle 2340 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany: příkazník: se sídlem: IČ: bankovní spojení: č. účtu:

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Mandátní smlouva. dle ust. 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

Mandátní smlouva. dle ust. 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) ( I ) Mandátní smlouva dle ust. 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) KUJCP00STP6A Smluvní strany: mandatář: GORDION, s.r.o. zapsaná

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM Výběrové řízení na administrátora výběrových řízení na projekt Třeština, Stavenice Tlaková kanalizace a ČOV (nejedná se o zadávací řízení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-128-033-13 ze dne 3.9.2013 Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Administrace zadávacích řízení k

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Smlouva o přípravě zadávacích podmínek a zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky

Smlouva o přípravě zadávacích podmínek a zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky Smlouva o přípravě zadávacích podmínek a zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky Smlouva č. 040067/16/OSV Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Mgr. Martinem Petříkem, vedoucím odboru

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi účastníky: SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov zastupuje: Mgr. Jan Mareš, primátor IČ:

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE jako nedílná součást zadávacích podmínek veřejné zakázky stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE jako nedílná součást zadávacích podmínek veřejné zakázky stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy Příloha č. 6 Obchodní podmínky zadavatele Zadavatel veřejné zakázky: Pověřená osoba: Veřejná zakázka: Nemocnice Strakonice, a.s. Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29 IČ 260 95 181 RECTE.CZ, s.r.o. Matiční

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY: 1.1. Objednatel: Město HODONÍN se sídlem Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-076-003-16 ze dne 30.5.2016 "Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům č. p. 216 - organizátor zadávacího řízení dodatek č. 1 Rada městské

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku Poděbrady, Revitalizace lázeňské promenády" uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb v obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

SMLOUVA. Příloha 2. České vysoké učení technické v Praze Sídlo: Zikova 4 /1905, 160 00 Praha 6 Právní forma: vysoká škola/univerzita

SMLOUVA. Příloha 2. České vysoké učení technické v Praze Sídlo: Zikova 4 /1905, 160 00 Praha 6 Právní forma: vysoká škola/univerzita Příloha 2 SMLOUVA O PŘÍPRAVĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK A ADMINISTRACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PŘI REALIZACI PROJEKTU POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PRO CENTRUM VOZIDEL UDRŽITELNÉ MOBILITY uzavřená dále uvedeného dne, měsíce

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice datum zveřejnění: 16.10.2013 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle 38 zákona č.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-032-020-15 ze dne 31.8.2015 Příkazní smlouva se společností e-tenders, s.r.o. na administraci nadlimitní veřejné zakázky Údržba veřejné zeleně a úklid

Více

Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období

Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období Číslo smlouvy objednatele: Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období 2007-2013 Smlouva o dílo ve smyslu 536 a následujících

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-166-015-14 ze dne 15.7.2014 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem "Administrace zadávacího řízení k podlimitní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího: (Poznámka: uchazeč předloží tento závazný text kupní smlouvy ve své nabídce, doplněny budou pouze identifikační údaje a zástupce uchazeče, celková cena dodávky v čl. IV, smlouva bude podepsaná oprávněnou

Více

Restaurování krucifixu u kostela v Cotkytli

Restaurování krucifixu u kostela v Cotkytli SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Restaurování krucifixu u kostela v Cotkytli Článek I. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Cotkytle zastoupené starostou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku školního nábytku I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel se sídlem: Studentská 1384, 753 01 HRANICE Zastoupená: Ing. Drahomírou Drašnerovou

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO Uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O DÍLO Uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O DÍLO Uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY NA AKCI AREÁL PRO VOLNOČASOVÉ

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

Smlouva, ^ ^ rok SMLUVNÍ STRANY

Smlouva, ^ ^ rok SMLUVNÍ STRANY KUMSP00RN4BU ímobavsiibsi.bxiský ícřai - ť-.y.jskv oiw-?5to MLOUVY (DODATKU i _. -

Více

I. Smluvní strany. II. Účel smlouvy

I. Smluvní strany. II. Účel smlouvy KUJIP010P0JN Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník"), níže uvedeného dne mezi těmito smluvními

Více

Dodatek č.l. Smlouvě mandátní c. 03 ~ 12-16

Dodatek č.l. Smlouvě mandátní c. 03 ~ 12-16 : -O 'CD O! id) > >X3 - W o 73 č: CN o "O a o O Dodatek č.l u Smlouvě mandátní c. 03 ~ 12-16 uzavřené dle ustanovení 566 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (Obchodní zákoník) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Evidenční číslo smlouvy objednatele: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany 1. Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou sídlo: Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou 516 01 IČ: 00275336 DIČ: CZ00275336 zastoupený: Ing.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář )

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář ) MANDÁTNÍ SMLOUVA mezi: Mandant: Obec Ludgeřovice se sídlem: Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice IČ: 00300390 DIČ: CZ 00300390 jednající: Mgr. Daniel Havlík, starosta obce (dále jen mandant ) na straně

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-147-037-14 ze dne 4.2.2014 "Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 - organizátor zadávacího řízení" - výběr zhotovitele veřejné

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

SMLOUVA O DÍLO. Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen objednatel )

SMLOUVA O DÍLO. Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMETACE NA AKCI DŮM S MALOMETRÁŽNÍMI BYTY UMOŽŇUJÍCÍ FUNKCI DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) V ULICI LODECKÁ - SAMCOVA uzavřená podle 536 a následujících zákona

Více

Smlouva o Dílo na vytvoření WEBOVÝCH STRÁNEK

Smlouva o Dílo na vytvoření WEBOVÝCH STRÁNEK Smlouva o Dílo na vytvoření WEBOVÝCH STRÁNEK Smluvní strany: 1. Město Stráž pod Ralskem zastoupeno: Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta IČ: 00260967 DIČ: CZ00260967 ID datové schránky: ifqba8b sídlo: Revoluční

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e" Zadavatel obec Radvanice za účelem zadání zakázky malého rozsahu v y z ý v á uchazeče k podání

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: *MVCRX029XV9P* MVCRX029XV9P odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 15358-3/VZ-2015 prvotní identifikátor Praha 3. února 2015 Přílohy: 1 Výzva k podání

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více