Částka 22 Ročník Vydáno dne 20. prosince O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Částka 22 Ročník 2004. Vydáno dne 20. prosince 2004. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ"

Transkript

1 Částka 22 Ročník 2004 Vydáno dne 20. prosince 2004 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 9. Opatření České národní banky č. 7ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

2 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 Třídící znak OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 7 ZE DNE 9. PROSINCE 2004, KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

3 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 Česká národní banka podle 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví: 1 (1) Banky 1) a pobočky zahraničních bank 2) sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření. Pro předávání dat výkazů do České národní banky a pro zjištění obsahu a metodického popisu výkazů využívají banky a pobočky zahraničních bank datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle této přílohy. (2) Výkaz Dev(ČNB)16-12 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem 3). (3) Výkazy Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04 a BD(ČNB)13-04 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem regulovaného konsolidačního celku 4) a jsou samy ovládající osobou nebo byly k tomuto účelu ovládající osobou určeny. (4) Výkaz E(ČNB)8-01 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem konsolidačního celku 5) a jsou samy ovládající osobou nebo byly k tomuto účelu ovládající osobou určeny. (5) Výkaz BD(ČNB)14-04 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem skupiny smíšené holdingové společnosti 6). (6) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 4 tohoto opatření, kromě výkazu BD(ČNB)14-04, pro nějž je charakteristika obsahové náplně uvedena v příloze č (1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v 1 odst. 1 v termínech stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření. (2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování v příloze č. 3 je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami: 1) 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 2) 1 odst. 6 a 5c odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3) 1 písm. l) bod 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 4) 3 odst. 2 a 3 a 74 vyhlášky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. 5) 3 až 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb. 6) 26d odst. 1 písm. g) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1

4 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky prováděné organizačními složkami banky působícími na území České republiky nebo k těmto organizačním složkám, b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i v zahraničí nebo k organizačním složkám banky působícím na území České republiky i v zahraničí, c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti pobočky zahraniční banky na území České republiky prováděné jejími organizačními složkami v České republice nebo k těmto organizačním složkám. 3 (1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy informační službě České národní banky v elektronické formě prostřednictvím datové komunikační sítě. Výkaz BD(ČNB)14-04 předkládají banky pouze v písemné formě příslušnému odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky. (2) Pro účely předkládání výkazů do České národní banky v elektronické formě sestavují banky a pobočky zahraničních bank tyto výkazy v podobě předávacích datových souborů, které odpovídají normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) a obsahují údaje výkazu vykazované bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit možnost vytvoření písemného výpisu dat výkazu, který je předkládán formou elektronického předávacího datového souboru, v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsaných dat. (3) Banky a pobočky zahraničních bank předávají České národní bance předávací datové soubory podle odstavce 2 opatřené zabezpečovacím kódem, který umožňuje ověřit identitu vykazující banky nebo pobočky zahraniční banky a zajišťuje datový soubor proti změnám (dále jen zabezpečovací kód ). Banky a pobočky zahraničních bank opatří datový soubor zabezpečovacím kódem pouze na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s předkládaným výkazem. U výkazů řady Bil, BD a E se oprávněnými osobami rozumí dvě osoby oprávněné jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky jako celek, u ostatních výkazů je to vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, aby programové řešení zabezpečovacího kódu a jeho použití vyhovovalo technickým a organizačním podmínkám stanoveným Českou národní bankou. Písemně předkládaný výkaz BD(ČNB)14-04 musí být opatřen razítkem a podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k vložení zabezpečovacího kódu k elektronickým datovým souborům řady BD. (4) Ve zprávě s předávacím datovým souborem podle odstavce 2 uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle technických a organizačních podmínek stanovených Českou národní bankou nezbytné identifikační, řídící a kontaktní údaje vztahující se k tomuto datovému souboru. Dále zde banky a pobočky zahraničních bank u výkazu Bil(ČNB)1-12, 2

5 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 V(ČNB)25-04 a výkazů řady VST uvedou komentář ke stavovým údajům, jejichž hodnoty se výrazně odchylují od dosavadních trendů. U těchto výkazů a výkazů řady VT a VUS banky a pobočky zahraničních bank uvedou v případě zaslání výkazu s opravou dat také komentář k důvodům a velikosti opravy. (5) Kontaktními údaji podle odstavce 4 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných v bance za předložení a data příslušného výkazu, označení a jméno útvarů banky, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby, kterými jsou telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty na pracoviště. Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávacím datovým souborem kontaktní údaje za: a) osobu celkově odpovědnou za výkaz, kterou je vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu, b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za správnost hodnot údajů v daném vydání výskytu výkazu. (6) Komentáře k výrazným odchylkám dat od dosavadních trendů podle odstavce 4 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro údaje, kde se vykázaná hodnota liší od hodnoty vykázané ke konci předchozího období o více než 30 %, ale nejméně o 10 miliard Kč. V komentáři bude pro každý takovýto údaj, popřípadě skupinu souvisejících údajů v daném výkazu, uvedena jejich identifikace a důvod odchylky od trendu. U údajů, které mohou ve výkaze nabývat kladných nebo záporných hodnot (např. zisk/ztráta) není komentář povinný a banka nebo pobočka zahraniční banky ho může uvést podle vlastního uvážení. (7) Komentáře k opravám podle odstavce 4 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro opravy zaslané po více než 10 kalendářních dnech po termínu předložení výkazu stanoveném v příloze č. 2 tohoto opatření, které jsou vyvolány nesplněním mezivýkazových kontrol nebo jsou zaslány České národní bance z rozhodnutí vykazující banky nebo pobočky zahraniční banky, k údajům, kde se opravená hodnota se liší od původně zaslané o více než 10 %, ale nejméně o 5 miliard Kč. V komentáři se pro každý opravený údaj, popřípadě skupinu souvisejících opravených údajů v daném výkazu, uvádí identifikace opravených údajů, hodnota rozdílu v mil. Kč a důvod opravy. (8) Identifikace údajů v komentářích podle odstavců 6 a 7 se provádí prostřednictvím nástrojů metainformačního systému použitých pro stanovení metodiky k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank. V případě plošných vlivů lze v komentářích k odchylkám od trendů použít k identifikaci příslušné skupiny údajů slovní charakteristiku nebo název odpovídající kategorie ekonomických nástrojů. Obdobně lze postupovat při identifikaci promítnutí opravy nebo odchylky od trendu dílčího údaje do nadřazených součtových položek výkazu. (9) Banka nebo pobočka zahraniční banky je povinna na vyžádání poskytnout České národní bance po zaslání dat výkazu komentář i k odchylkám nebo opravám, které neodpovídají podmínkám uvedeným v odstavci 6 nebo 7. 4 (1) K jednotlivým předkládaným výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-04 vypracují banky a pobočky zahraničních bank komentář, který zašlou v písemné formě 3

6 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 na adresu příslušného odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení odpovídajícího výkazu. (2) K výkazům Bil(ČNB)5-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí předkládají banky a pobočky zahraničních bank Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky s údaji pro jednotlivé emise obsahujícími IČO a název emitenta cenného papíru, ISIN, počet kusů v držení banky, jmenovitou hodnotu cenného papíru a dále u cenných papírů k obchodování (cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům výnosů a nákladů) a cenných papírů k prodeji (realizovatelné cenné papíry) reálnou hodnotu, u cenných papírů držených do splatnosti naběhlou hodnotu, u cenných papírů v účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem ocenění ekvivalencí nebo pořizovací cenu a u dluhových cenných papírů datum jejich splatnosti. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank v elektronické formě na adresu příslušného odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení výkazu Bil(ČNB)5-12 sestaveného ke konci odpovídajícího čtvrtletí. Formát a způsob předložení přehledu je uveřejněn na internetových stránkách České národní banky. (3) Komentář k výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-04 musí být opatřen razítkem a podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k vložení zabezpečovacího kódu podle 3 odst. 3 k datovému souboru příslušejícímu k výkazu, k němuž je komentář vypracován. (4) Informace předkládané bankou v rámci plnění informační povinnosti podle zvláštního právního předpisu 7), které nejsou součástí výkazu E(ČNB)8-01, zašlou banky příslušnému odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu. Struktura a obsah doplňkových informací je uvedena v příloze č. 6 tohoto opatření, formát a způsob jejich předložení je uveřejněn na internetových stránkách České národní banky. 5 (1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance v obsahu, členění, formě a termínech stanovených opatřením České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni. (2) Banky a pobočky zahraničních bank předloží České národní bance výkazy sestavené k 31. prosinci s výslednými údaji podle přílohy č. 2 formou běžné opravy s komentářem podle 3 odst. 4 a 7, v němž uvedou, že se jedná o výkaz s výslednými údaji. Výkazy řady VUS o úrokových sazbách ze stavů obchodů ke 31. prosinci sestaví a předloží s výslednými údaji v případech, u nichž je potřeba předložení těchto výkazů vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol s výkazy řady VST předloženými s výslednými údaji. (3) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)5-12, Bil(ČNB)6-04, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)11-12, VST(ČNB)21-12, VST(ČNB)22-12, VUS(ČNB)1-12, VUS(ČNB)2-12, VUS(ČNB)3-12, Dev(ČNB)12-12, Dev(ČNB)14-04, E(ČNB)5-04, E(ČNB)7-04 a ve výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci, předloží banka 7) 4 a 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb. 4

7 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle 2 odst. 2. Obdobně postupují banky u výkazů Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)14-04 dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných společností zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku nebo skupiny smíšené holdingové společnosti. Banka znovu předloží v tomto případě výkazy až se souhrnnou úpravou po provedení auditu ve všech ostatních společnostech zahrnutých do konsolidačního celku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů auditu. Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů auditu další výkazy, u nichž potřeba předložení výkazu s údaji po auditu je vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol; dodatečnou opravu z těchto důvodů banka nebo pobočka zahraniční banky nezasílá u výkazu V(ČNB) (4) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 3, sestavené též ke konci následujících měsíců a čtvrtletí běžného roku, až do běžného měsíce nebo čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených ke stanoveným termínům běžného roku provedou banky a pobočky zahraničních bank do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 3 formou běžné opravy. 6 (1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavci 2 a 3, dnem, kdy jí zanikne bankovní licence 8) (dále jen rozhodný den ). (2) Právnická osoba, které zanikla bankovní licence (dále jen bývalá banka ), a pobočka zahraniční banky po zániku bankovní licence udělené pro ni zahraniční bance (dále jen bývalá pobočka zahraniční banky ) sestavuje a předkládá po rozhodném dni v souladu se zvláštním zákonem 9) pouze výkazy Bil(ČNB)2-12 a Bil(ČNB)5-12. Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky předkládá tyto výkazy v písemné formě příslušnému odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky při dodržení termínů a ostatních podmínek stanovených tímto opatřením. (3) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky rovněž předloží v plném rozsahu podle tohoto opatření a v souladu se zvláštním zákonem 9) výkaz Bil(ČNB)1-12 a výkazy řady V, VST, VUS a Dev, které mají být sestaveny k rozhodnému dni a dnům tento den předcházejícím a jejichž termín předložení spadá do období po rozhodném dni. (4) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 ke dni, který jí sdělí Česká národní banka, nebo ke dni svého zániku 10). 8) 7a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9) 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 10) 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5

8 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince Banka nebo pobočka zahraniční banky, která převedla svá aktiva a pasiva na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky, nebo u které byl podán návrh na konkurs nebo prohlášen konkurs 11) před zánikem bankovní licence, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku bankovní licence, pokud Česká národní banka nestanoví jinak. Po zániku bankovní licence postupuje tato bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky podle 6. 8 V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona 12). Obdobně postupuje Česká národní banka v případě, že povinnosti stanovené tímto opatřením poruší bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky 13). 9 Zrušuje se opatření České národní banky č. 3 ze dne 9. prosince 2003, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance. 10 Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna Guvernér doc. Ing. Tůma, CSc. v. r. Přílohy Sekce měnová a statistiky odpovědný zaměstnanec: Ing. Karnet, CSc., tel ) Zákon č. 328/1991Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. 12) 26 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 13) 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 6

9 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince

10 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 PŘÍLOHY Příloha č. 1 Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Příloha č. 2 Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance Příloha č. 3 Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank předkládané České národní bance Příloha č. 4 Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě Příloha č. 5 Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04 Příloha č. 6 Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01

11 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 Příloha č. 1 k opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004 Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Označení výkazu datového výkazu datového souboru souboru Bil(ČNB)1-12 RISIFE11 Měsíční bilance aktiv a pasiv Bil(ČNB)2-12 VISIFE10 Měsíční výkaz zisku a ztráty banky Bil(ČNB)3-01 VISIFE30 Roční výkaz rozdělení zisku Bil(ČNB)4-04 KISIFE12 Čtvrtletní rozvaha regulovaného konsolidačního celku Bil(ČNB)5-12 RISIFE15 Měsíční rozvaha banky Bil(ČNB)6-04 KISIFE10 Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regulovaného konsolidačního celku V(ČNB)13-04 VISIFE20 Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech V(ČNB)20-12 JISIFE10 Měsíční výkaz o cenných papírech klientů V(ČNB)25-04 RISIFE51 Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí V(ČNB)28-12 RISIFE28 Měsíční výkaz o zahraničních cenných papírech v držení banky VST(ČNB)1-12 RISIFE31 Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty VST(ČNB)3-12 RISIFE63 Měsíční výkaz o mezibankovních úvěrech a vkladech VST(ČNB)11-12 RISIFE61 Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů VST(ČNB)21-12 RISIFE21 Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení banky VST(ČNB)22-12 RISIFE22 Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou VT(ČNB)1-12 TISIFE11 Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a jiných pohledávek VT(ČNB)2-12 TISIFE12 Měsíční výkaz o změnách v ocenění cenných papírů v držení banky VUS(ČNB)1-12 SISIFE01 Měsíční výkaz o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů VUS(ČNB)2-12 SISIFE02 Měsíční výkaz o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů VUS(ČNB)3-12 SISIFE03 Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů VUS(ČNB)11-12 SISIFE11 Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů VUS(ČNB)12-12 SISIFE12 Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů 1

12 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 Označení výkazu datového souboru VUS(ČNB)13-12 SISIFE13 výkazu datového souboru Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech Dev(ČNB)12-12 PESIFE10 Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách Dev(ČNB)14-12 PESIFE20 Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách podle územního členění Dev(ČNB)16-12 PESIFE30 Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí P(ČNB)3-04 JIPIFE10 Čtvrtletní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů P(ČNB)4-04 PIPIFE10 Čtvrtletní výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů BD(ČNB)1-12 DISIFE10 Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasiv BD(ČNB)2-12 DISIFE20 Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky BD(ČNB)3-12 DISIFE30 Hlášení o angažovanosti, nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech BD(ČNB)4-12 DISIFE40 Hlášení o kategorizaci pohledávek BD(ČNB)7-04 DISIFE70 Hlášení o struktuře závazků z vkladů a úvěrů podle velikosti BD(ČNB)8-04 DISIFE80 Hlášení o změně stavu úvěrů BD(ČNB)11-04 DISIFE11 Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasiv BD(ČNB)12-04 KISIFE20 Hlášení o kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku BD(ČNB)13-04 KISIFE30 Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku BD(ČNB)14-04 Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové společnosti BD(ČNB)16-12 DISIFE16 Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím BD(ČNB)18-04 DISIFE85 Hlášení o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech E(ČNB)5-04 DISIFE60 Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky E(ČNB)7-04 DISIFE65 Hlášení o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech E(ČNB)8-01 KISIFE80 Hlášení o struktuře konsolidačního celku E(ČNB)9-01 JISIFE20 Roční výkaz o pokladní činnosti bank 2

13 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 Příloha č. 2 k opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004 Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance Termíny Označení výkazu Periodicita Termín předkládání podle 2 odst. 1 Bil(ČNB)1-12 měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje) Bil(ČNB)2-12 měsíčně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku Bil(ČNB)3-01 ročně do 31. července následujícího roku Bil(ČNB)4-04 čtvrtletně do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku nepravidelně během roku na vyžádání Bil(ČNB)5-12 měsíčně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku Bil(ČNB)6-04 čtvrtletně do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku nepravidelně během roku na vyžádání V(ČNB)13-04 čtvrtletně do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února následujícího roku V(ČNB)20-12 měsíčně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce V(ČNB)25-04 čtvrtletně do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku V(ČNB)28-12 měsíčně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce VST(ČNB)1-12 měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje) VST(ČNB)3-12 měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje) VST(ČNB)11-12 měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje) 1

14 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 Termíny Označení výkazu Periodicita Termín předkládání podle 2 odst. 1 VST(ČNB)21-12 měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje) VST(ČNB)22-12 měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje) VT(ČNB)1-12 měsíčně do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 17. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 10. února následujícího roku (výsledné údaje) VT(ČNB)2-12 měsíčně do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 17. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 10. února následujícího roku (výsledné údaje) VUS(ČNB)1-12 měsíčně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce VUS(ČNB)2-12 měsíčně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce VUS(ČNB)3-12 měsíčně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce VUS(ČNB)11-12 měsíčně do 22. kalendářního dne následujícího měsíce VUS(ČNB)12-12 měsíčně do 22. kalendářního dne následujícího měsíce VUS(ČNB)13-12 měsíčně do 22. kalendářního dne následujícího měsíce Dev(ČNB)12-12 měsíčně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku Dev(ČNB)14-12 měsíčně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku Dev(ČNB)16-12 měsíčně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 5. února následujícího roku P(ČNB)3-04 čtvrtletně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce P(ČNB)4-04 čtvrtletně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce BD(ČNB)1-12 měsíčně do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku BD(ČNB)2-12 měsíčně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku nepravidelně během měsíce na vyžádání BD(ČNB)3-12 měsíčně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku nepravidelně během měsíce na vyžádání 2

15 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 Termíny Označení výkazu Periodicita Termín předkládání podle 2 odst. 1 BD(ČNB)4-12 měsíčně do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku nepravidelně během měsíce na vyžádání BD(ČNB)7-04 čtvrtletně do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku BD(ČNB)8-04 čtvrtletně do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku nepravidelně během měsíce na vyžádání BD(ČNB)11-04 čtvrtletně do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku BD(ČNB)12-04 čtvrtletně do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku nepravidelně během roku na vyžádání BD(ČNB)13-04 čtvrtletně do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku nepravidelně během roku na vyžádání BD(ČNB)14-04 čtvrtletně do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku BD(ČNB)16-12 měsíčně do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku nepravidelně během měsíce na vyžádání BD(ČNB)18-04 čtvrtletně do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku E(ČNB)5-04 čtvrtletně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí E(ČNB)7-04 čtvrtletně do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí E(ČNB)8-01 ročně do 31. ledna následujícího roku nepravidelně během roku neprodleně po změně / vzniku vykazovaných skutečností E(ČNB)9-01 ročně do 31. května běžného roku 3

16 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 Příloha č. 3 k opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004 Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank předkládané České národní bance (předkládané varianty jsou označeny "x"): Označení výkazu a) údaje za banku v ČR Varianta rozsahu vykazování podle 2 odst. 2 b) údaje za banku v ČR a v zahraničí c) údaje za pobočku zahranič. banky v ČR Bil(ČNB)1-12 x x Bil(ČNB)2-12 x x Bil(ČNB)3-01 x x Bil(ČNB)4-04 x 1) Bil(ČNB)5-12 x x Bil(ČNB)6-04 x 1) V(ČNB)13-04 x x V(ČNB)20-12 x x V(ČNB)25-04 x x V(ČNB)28-12 x x VST(ČNB)1-12 x x VST(ČNB)3-12 x x VST(ČNB)11-12 x x VST(ČNB)21-12 x x VST(ČNB)22-12 x x VT(ČNB)1-12 x x VT(ČNB)2-12 x x VUS(ČNB)1-12 x x VUS(ČNB)2-12 x x VUS(ČNB)3-12 x x VUS(ČNB)11-12 x x VUS(ČNB)12-12 x x VUS(ČNB)13-12 x x Dev(ČNB)12-12 x x Dev(ČNB)14-12 x x 1

17 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 Označení výkazu a) údaje za banku v ČR Varianta rozsahu vykazování podle 2 odst. 2 b) údaje za banku v ČR a v zahraničí c) údaje za pobočku zahranič. banky v ČR Dev(ČNB)16-12 x x P(ČNB)3-04 x x P(ČNB)4-04 x x BD(ČNB)1-12 x x BD(ČNB)2-12 x x BD(ČNB)3-12 x x BD(ČNB)4-12 x x BD(ČNB)7-04 x x BD(ČNB)8-04 x x BD(ČNB)11-04 x x BD(ČNB)12-04 x 1) BD(ČNB)13-04 x 1) BD(ČNB)14-04 BD(ČNB)16-12 x x BD(ČNB)18-04 x x E(ČNB)5-04 x x E(ČNB)7-04 x x E(ČNB)8-01 x 2) E(ČNB)9-01 x x 1) Včetně údajů za ostatní společnosti zařazené v regulovaném konsolidačním celku. 2) Včetně údajů za ostatní společnosti zařazené v konsolidačním celku. x 2

18 Věstník ČNB částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 Příloha č. 4 k opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004 Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě

19 ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU : RISIFE11 : Měsíční bilance aktiv a pasiv Bil (ČNB) 1-12 Bilance aktiv a pasiv banky k poslednímu dni měsíce sestavená pro měnové účely podle metodiky ECB. Položky jsou uváděny v členění podle Kč, EUR a ostatních CM a podle rezidentů a nerezidentů. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny v brutto hodnotě, tj. nekompenzované o opravné položky a oprávky. Bilance aktiv a pasiv je doplněna o specifické údaje potřebné pro propočet povinných minimálních rezerv podle metodiky ČNB, pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky je základní členění aktiv a pasiv doplněno o vybrané položky rozvahových aktiv a pasiv a některé další doplňkové údaje (základní podrozvahové položky za banku v ČR aj.). Emitované cenné papíry (vč. emitovaných akcií - tj. základního kapitálu a vlastních akcií držených bankou) jsou zařazovány pod rezidenty a nerezidenty podle držitelů cenných papírů (stejně jako ve výkaze VST(ČNB) 22-12). Části datového souboru: Část: 1 - Aktiva Pořadí 1 RIS11_21 Aktiva bilanční v základním členění (brutto) 2 RIS11_22 Vybraná aktiva v účelovém členění 3 RIS11_23 Cizoměnová aktiva v členění podle měn Část: 2 - Pasiva Pořadí 1 RIS11_24 Pasiva bilanční v základním členění 2 RIS11_25 Vybraná pasiva v účelovém členění 3 RIS11_27 Cizoměnová pasiva v členění podle měn 4 RIS11_26 Údaje pro výpočet PMR Část: 3 - Doplňkové údaje Pořadí 1 RIS11_28 Podrozvahová aktiva (ČSOB a ČNB) 2 RIS11_29 Podrozvahová pasiva (ČSOB a ČNB) 3 RIS11_30 Zlato v trojských uncích Základní popis DS Strana:1/1

20 VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Datový soubor: RISIFE11 : Měsíční bilance aktiv a pasiv Datová oblast: RIS11_21 : Aktiva bilanční v základním členění (brutto) Bil (ČNB) 1-12 Rozvahová aktiva pro měnové účely členěná v návaznosti na metodiku ECB s rozdělením na Kč, EUR a ostatní CM a na rezidenty a nerezidenty. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny v hodnotě nekompenzované o opravné položky a oprávky. EAR0141_004 EAR0089_003 EAR1480_004 EAR0093_004 EAR1398 EAR0094_002 EAR1399 EAR1400 EAR2078 EAR2080 EAR2079 EAR2081 EAR2096 EAR2097 EAR2082 EAR2091 EAR1481 EAR0098_002 EAR1013_001 EAR1014_001 EAR0508_007 EAR1016 EAR1401_002 EAR0100_004 EAR1017 EAR2228 EAR2229 EAR0131_002 EAR0132 EAR0469 EAR1482_005 EAR1511 EAR0108_002 EAR1510 EAR1402 EAR0105_005 EAR1512 EAR0335_003 EAR0223_003 EAR0109_003 EAR0110_003 EAR1483_004 EAR1484_003 EAR1485_003 EAR2230 EAR2094 EAR1492_003 EAR1515_003 EAR1493_003 EAR1494_003 EAR1495 *Aktiva bilanční celkem *Pokladna *Poskytnuté úvěry a vklady *Vklady a úvěry u centrálních bank Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank *Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u centr.bank Úvěry poskytnuté centrálním bankám Termínové vklady u centrálních bank Pohledávky ČNB za mezinár.finančními institucemi a ESCB Pohledávky za MMF Zvláštní práva čerpání Rezervní pozice v MMF Pohledávky PRGF Členský podíl v MMF v CZK Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank Pohledávky za jinými mezinár. finančními institucemi Vklady a úvěry u jiných bank *Standardní vklady, úvěry a ostatní pohledávky za j.bankami *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank *Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank *Termínové vklady u jiných bank (standardní) Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám *Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami *Sledované a ohrožené úvěry, vklady a ost.pohl. za j.bankami Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím Provozní úvěry svěřené zahr.pobočkám a jednatelstvím Provozní vklady svěřené zahr.pobočkám a jednatelstvím *Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím Dlouhodobě poskytnuté prostředky Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru *Úvěry a ostatní pohledávky za klienty Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů Standardní úvěry poskytnuté klientům Standardní ostatní pohledávky za klienty *Pohledávky hodnocené portfoliově Sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohl. za klienty celkem *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky *Depozitní směnky *Ostatní směnky Neobchodovatelné dluhopisy Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky *Státní bezkupónové dluhopisy *Bezkupónové dluhopisy centrálních bank *Ostatní bezkupónové dluhopisy *Kupónové dluhopisy Cenné papíry zajištěné aktivy Strana:1/8

21 Datový soubor: RISIFE11 Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 EAR2092_002 EAR1496_002 EAR1497_002 EAR1498_002 EAR1499_002 EAR1500 EAR0224 EAR0135 EAR1501 EAR0090 EAR1502 EAR0107 EAR1503 EAR1403 EAR0115 EAR0116 EAR0117 EAR2360 EAR1504 EAR0138 EAR1505 EAR1337 EAR1339 EAR2370 EAR1506 EAR1507 EAR0339 EAR2084 EAR2083 EAR2085 EAR2086 EAR2087 EAR2088 EAR1509 EAR2089 EAR2090 EAR2231 P0019 Struktura sledovaných měn P0036 *Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu *Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky *Ostatní akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a j.podíly *Podílové listy a akcie ostat.fondů kolektivního investování *Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Stálá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní aktiva bilanční Zlato Ostatní pokladní hodnoty vč. drahých kovů Ostatní neadresné a účelové pohledávky za klienty Hodnoty přijaté k inkasu Uspořádací účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.deb.zůst. Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatelstvími-výsl.deb.zůst. Ostatní pohledávky za různými dlužníky Ostatní časové rozlišení a uspořádací účty aktivní Pohledávky z dodavatelsko-odběratelských vztahů Pohledávky z obchodování s cen.papíry a marží derivátů Pohledávky za akcionáři Kladná reálná hodnota derivátů Kladná reál.hodnota pevných termín.operací Kladná reálná hodnota opcí Oceň.rozdíly z přecenění majetku a závazků - výsl.deb.zůst. Oceňovací rozdíly z přepočtu zajišť.derivátů -výsl.deb.zůst. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí - výsl.deb.zůst. Zásoby Rozdíly z ocenění poskytnutých úvěrů a ostatních pohledávek Nesplacené příslušenství poskytnutých úvěrů a ost.pohledávek Ostatní rozdíly z ocenění poskytnutých úvěrů a ost.pohled. Rozdíly z ocenění uložených vkladů a ostatních pohledávek Nesplacené příslušenství uložených vkladů a ost.pohledávek Ostatní rozdíly z ocenění uložených vkladů a ost.pohledávek Rozdíly z ocenění neobchodovatelných dluh. cenných papírů Nesplacené příslušenství neobchodovatelných cenných papírů Ostatní rozdíly z ocenění neobchod.dluh. cenných papírů Rozdíly z ocenění ostatních dluhových cenných papírů Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Koruna česká, EUR, ost.cizí měny, všechny měny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Datová oblast: RIS11_22 : Vybraná aktiva v účelovém členění Vybraná aktiva v účelovém členění v rozdělení na Kč a CM, na rezidenty a nerezidenty. Položky jsou pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky dále členěné podle splatnosti na krátkodobé, tj. doba splatnosti menší než 1 rok včetně, a na dlouhodobé, tj. doba splatnosti delší než 1 rok. EAR0058 EAR2098 Přechodná aktiva bank Pohledávky z marží burzovních derivátů krátkodobé Strana:2/8

22 Datový soubor: RISIFE11 Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_22 EAR2099 EAR2100 EAR2101 EAR2102 EAR2103 EAR2104 EAR2105 EAR2233 EAR2234 EAR2235 EAR2236 EAR0983 EAR2110 EPD0922 P0019 Struktura sledovaných měn P0036 Pohledávky z marží burzovních derivátů dlouhodobé Rozdíly z ocenění poskytnutých krátkodobých úvěrů Rozdíly z ocenění poskytnutých dlouhodobých úvěrů Rozdíly z ocenění uložených krátkodobých vkladů Rozdíly z ocenění uložených dlouhodobých vkladů Rozdíly z ocenění dluhových CP krátkodobých Rozdíly z ocenění cenných papírů dlouhodobých Provozní úvěry svěřené zahr.pob.a jednat.- krátkodobé Provozní vklady svěřené zahr.pob. a jednat.- krátkodobé Provozní úvěry svěřené zahr.pob. a jednat.- dlouhodobé Provozní vklady svěřené zahr.pob. a jednat.- dlouhodobé Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé Delta ekvivalent pohledávek z opcí Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Datová oblast: RIS11_23 : Cizoměnová aktiva v členění podle měn cizoměnových aktiv v členění podle měn a v rozdělení na rezidenty a nerezidenty. EAR0060 Aktiva bilanční cizoměnová celkem P0019 Struktura sledovaných měn P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Všechny konvertibilní měny, kovy a nekonvertibilní měny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Datová oblast: RIS11_24 : Pasiva bilanční v základním členění Rozvahová pasiva pro měnové účely členěná v návaznosti na metodiku ECB s rozdělením na Kč, EUR a ostatní CM a na rezidenty a nerezidenty. EPR0173_001 EPR1408 EPR1596 EPR1597 EPR1374_004 EPR0142_002 *Pasiva bilanční celkem Emitované oběživo Emitované bankovky Emitované mince *Přijaté vklady a úvěry *Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank Strana:3/8

23 Datový soubor: RISIFE11 Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 EPR1247 EPR1375 EPR1376 EPR1377 EPR1249 EPR1599 EPR1600 EPR1638 EPR1639 EPR1640 EPR1641 EPR1601 EPR1602 EPR0146_002 EPR0994_001 EPR0995_001 EPR0148_005 EPR0997 EPR1378 EPR1379 EPR1380 EPR1007 EPR1806 EPR1807 EPR1381 EPR1382 EPR1383_006 EPR1384 EPR0151 EPR1406 EPR0510 EPR1254 EPR0998 EPR0999 EPR1255 EPR1385 EPR1386 EPR1387 EPR0517_001 EPR1388 EPR1389 EPR1390_004 EPR1391 EPR1392 EPR1813 EPR1613 EPR1395 EPR1396 EPR1017 EPR1269 EPR1397 EPR0168 EPR1603 EPR1604 EPR0169 EPR0170_001 EPR1407 EPR0344 EPR1647 Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank Úvěry přijaté od centrálních bank Úvěry přijaté v repo obchodech od centrálních bank Ostatní úvěry přijaté od centrálních bank Termínové vklady centrálních bank Závazky ČNB vůči mezinár.finančním institucím a ESCB Úvěry a vklady přijaté od MMF Alokace zvláštních práv čerpání Domácí měna v držení MMF Použití zdrojů Fondu Protipoložka členského podílu v MMF v CZK Závazky vůči Evropskému systému centrálních bank Závazky vůči jiným mezinárodním finančním institucím *Vklady a úvěry přijaté od jiných bank *Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky *Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky *Termínové vklady jiných bank Úvěry přijaté od jiných bank Úvěry přijaté v repo obchodech od jiných bank Ostatní úvěry přijaté od jiných bank Ostatní závazky vůči jiným bankám Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednatelství Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednatelství Podřízené vklady přijaté od bank Podřízené úvěry přijaté od bank *Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem Vklady klientů Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů Vkladové certifikáty a vkladní listy Termínové vklady klientů se splatností Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou Úsporné vklady klientů na požádání Úsporné vklady klientů se splatností Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou Přijaté úvěry od klientů Úvěry přijaté v repo obchodech od klientů Ostatní úvěry přijaté od klientů *Účelově vázané vklady Podřízené vklady přijaté od nebankovních subjektů Podřízené úvěry přijaté od nebankovních subjektů *Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry Emitované depozitní směnky Emitované ostatní směnky Emitované neobchodovatelné dluhopisy Emitované ostatní dluhové cenné papíry Emitované kupónové dluhopisy Emitované bezkupónové dluhopisy Emitované hypotéční zástavní listy Emitované podřízené dluhopisy Kapitál a rezervy Rezervy na standardní úvěry Opravné položky Oprávky a opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku *Základní kapitál brutto Vlastní akcie držené bankou Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále Emitované poukázky na akcie Strana:4/8

24 Datový soubor: RISIFE11 Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 EPR0345 EZZ0985 EZZ0986 EZZ0984 EPR1399 EPR1642 EPR1643 EPR1644_001 EPR1645_001 EPR1646 EPR0602 EPR1262 EPR1400 EPR0156 EPR0157 EPR0158 EPR1896 EPR1401 EPR1263 EPR1402 EPR1199 EPR1201 EPR1808 EPR1904 EPR1235 EPR1234 EPR1403 EPR1605 EPR1606 EPR1607 EPR1608 EPR1609 EPR1610 EPR1405 EPR1611 EPR1612 EPR1814 P0019 Struktura sledovaných měn P0036 Kapitálové fondy Nerozdělený zisk(+)/ neuhrazená ztráta(-) z předchozího obd. Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku Zisk(+) / ztráta (-) běžného období Ostatní pasiva bilanční Závazky ve zlatě Závazky z jiných hodnot *Závazky z ostatních dluhových cenných papírů *Závazky z majetkových cenných papírů Závazky z neobchodovatelných dluhových cenných papírů Ostatní krátkodobé a účelové závazky vůči klientům Uspořádací účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.kred.zůst. Závazky z hodnot zaslaných k inkasu Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatelstvími-výsl.kred.zůst. Ostatní závazky vůči různým věřitelům Ostatní časové rozlišení a uspořádací účty pasívní Závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů Závazky z obchodování s cennými papíry Závazky z emise vlastních cenných papírů Záporná reálná hodnota derivátů Záporná reálná hodnota pevných termínových operací Záporná reálná hodnota opcí Rezervy na vypořádání závazků a restrukturalizaci Oceň.rozdíly z přecenění majetku a závazků - výsl.kred.zůst. Oceňov.rozdíly z přepočtu zajišť.derivátů - výsl.kred.zůst. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí - výsl.kred.zůst. Dotace a prostředky obdobné dotacím Rozdíly z ocenění přijatých vkladů Nesplacené příslušenství přijatých vkladů Ostatní rozdíly z ocenění přijatých vkladů Rozdíly z ocenění přijatých úvěrů Nesplacené příslušenství přijatých úvěrů Ostatní rozdíly z ocenění přijatých úvěrů Rozdíly z ocenění emit. neobchodov.dluh. cenných papírů Nesplacené příslušenství emit.neobchod.cenných papírů Ostatní rozdíly z ocenění emit.neobchod.dluh.cenných papírů Rozdíly z ocenění emitovaných ost.dluh.cenných papírů Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Koruna česká, EUR, ost.cizí měny, všechny měny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Datová oblast: RIS11_25 : Vybraná pasiva v účelovém členění Vybraná pasiva v účelovém členění v rozdělení na Kč a CM, na rezidenty a nerezidenty. Položky jsou pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky dále členěné podle splatnosti na krátkodobé, tj. doba splatnosti menší než 1 rok včetně, a na dlouhodobé, tj. doba splatnosti delší než 1 rok. EPR0075 Přechodná pasiva bank Strana:5/8

25 Datový soubor: RISIFE11 Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_25 EPR1635 EPR1636 EPR1625 EPR1626 EPR1627 EPR1628 EPR1629 EPR1630 EPR1815 EPR1817 EPR1816 EPR1818 EPR1633 EPR1634 EPR0989 EPR1637 EPD0923 P0019 Struktura sledovaných měn P0036 Rozdíly z ocenění přijatých krátkodobých úvěrů Rozdíly z ocenění přijatých dlouhodobých úvěrů Rozdíly z ocenění přijatých krátkodobých vkladů Rozdíly z ocenění přijatých dlouhodobých vkladů Rozdíly z ocenění emitovaných dluhových CP krátkodobých Rozdíly z ocenění emitovaných dluhových CP dlouhodobých Jiná ostatní pasiva krátkodobá Jiná ostatní pasiva dlouhodobá Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednat.-krátkodobé Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednat.-krátkodobé Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednat.-dlouhodobé Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednat.-dlouhodobé Rezervy, rezerv.fondy a ost.fondy ze zisku, kapit.fondy kr. Rezervy, rezerv.fondy a ost.fondy ze zisku, kapit.fondy dl. Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé Delta ekvivalent závazků z opcí Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Datová oblast: RIS11_26 : Údaje pro výpočet PMR Údaje pro výpočet povinných minimálních rezerv pro potřeby ČNB a bank souhrnně za rezidenty a nerezidenty a všechny měny se stanovenou splatností závazků a typem věřitelů. EPR1802 EPR1803 EPR1804 EPR1805 EPR1365 EPR1367 EPR1368 EPR1369 EPR1372 EPR1373 Vklady a úvěry přijaté od centr.bank se spl.do 2 let vč. Úvěry z repo obchodů přij. od centr.bank se spl.do 2 let vč. Vklady a úvěry přijaté od jiných bank se spl.do 2 let vč. Úvěry z repo obchodů přij.od jiných bank se spl.do 2 let vč. Vklady a úvěry přijaté od klientů se spl. do 2 let vč. Úvěry z repo obchodů přijaté od klientů se spl.do 2 let vč. Emit.neobchod.dluh.cenné papíry se spl. do 2 let včetně Emit.neobchod.dluh.cen.papíry se spl.do 2 let vč.v drž.bank Emitované ost. dluhové cenné papíry se splat. do 2 let vč. Emitované ost.dluh.cen.papíry se spl.do 2 let. vč.v drž.bank P0036 Objekt vykazování podle sektorů Celkem rezident a nerezident, ESA95 rezident, nerezident Strana:6/8

26 Datový soubor: RISIFE11 Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_27 : Cizoměnová pasiva v členění podle měn cizoměnových pasiv v členění podle měn a v rozdělení na rezidenty a nerezidenty. EPR0071 Pasiva bilanční cizoměnová celkem P0019 Struktura sledovaných měn P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Všechny konvertibilní měny, kovy a nekonvertibilní měny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Datová oblast: RIS11_28 : Podrozvahová aktiva (ČSOB a ČNB) Podrozvahová vybraná aktiva v členění podle Kč, všechny cizí měny a všechny měny. EPD1142 EPD1143 EPD1144 EPD1145 EPD1146 EPD1147 EPD1148 EPD1149 EPD1150 EPD1151 EPD1152 EPD1153 EPD1154 P0019 Struktura sledovaných měn P0036 Úhrn vybraných podrozvahových aktiv vybraných bank Poskytnuté přísliby a záruky vybraných bank Poskytnuté přísliby vybraných bank Poskytnuté záruky a ručení vybraných bank Poskytnuté záruky ze směnek vybraných bank Poskytnuté záruky z akreditivů vybraných bank Poskytnuté zástavy vybraných bank Pohledávky ze spotových operací vybraných bank celkem Pohledávky z pevných termín.operací vybraných bank celkem Pohledávky z opcí vybraných bank celkem Odepsané pohledávky vybraných bank Hodnoty předané k obhospodařování vybraných bank Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení vybr.bank Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Datová oblast: RIS11_29 : Podrozvahová pasiva (ČSOB a ČNB) Podrozvahová vybraná pasiva v členění podle Kč, všechny cizí měny a všechny měny. EPD1155 EPD1156 EPD1157 Úhrn vybraných podrozvahových pasiv vybraných bank Přijaté přísliby a záruky vybraných bank Přijaté přísliby vybraných bank Strana:7/8

27 Datový soubor: RISIFE11 Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_29 EPD1158 EPD1159 EPD1160 EPD1161 EPD1162 EPD1163 EPD1164 EPD1165 EPD1166 P0019 Struktura sledovaných měn P0036 Přijaté záruky a ručení vybraných bank Přijaté záruky ze směnek vybraných bank Přijaté záruky z akreditivů vybraných bank Přijaté zástavy vybraných bank Závazky ze spotových operací vybraných bank celkem Závazky z pevných termín.operací vybraných bank celkem Závazky z opcí vybraných bank celkem Hodnoty převzaté k obhospodařování vybraných bank Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení vybr,bank Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Datová oblast: RIS11_30 : Zlato v trojských uncích Vyjádření váhové hodnoty obchodovatelného zlata v trojských uncích. EVD0064 Zlato v ozs Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují. Strana:8/8

28 ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU : VISIFE10 : Měsíční výkaz zisku a ztráty banky Bil (ČNB) 2-12 Měsíční výkaz zisku a ztráty banky, obsahující přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty banky od počátku roku ke dni sestavení výkazu. Části datového souboru: Část: 1 - Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát Pořadí 1 VIS10_01 Výnosy, náklady a zisky nebo ztráty banky Základní popis DS Strana:1/1

29 VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Datový soubor: VISIFE10 : Měsíční výkaz zisku a ztráty banky Datová oblast: VIS10_01 : Výnosy, náklady a zisky nebo ztráty banky Bil (ČNB) 2-12 Přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty banky od počátku roku ke dni sestavení výkazu. Položky nákladů a ztrát (včetně výsledkových položek, které mají charakter nákladů nebo ztráty) jsou uváděny se znaménkem minus. EVB0922 EVB0923 EVB0924 EVB0928 EVB0929 EVB0930 EVB0931 EVB0932 EVB0933 EVB0925 EVB0926 EVB0927 EVB0934 EVB0935 EVB0936 EVB0937 ENB0921 ENB0922 ENB1005 ENB0923 ENB0927 ENB0928 ENB0929 ENB0930 ENB0931 ENB0932 ENB0933 ENB0924 ENB0925 ENB0926 ENB0934 ENB0935 ENB0936 ENB0937 ENB0938 ENB0939 ENB0940 ENB0941 ENB0942 ENB0943 ENB0944 EZZ1021 EVB0939 EVB0940 EVB0941 EVB0942 EVB0943 EVB0944 EVB0947 EVB0992 Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Ostatní úrokové výnosy Úroky od centrálních bank Úroky od centr. bank z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch. Úroky od centrálních bank z repo obchodů Úroky od jiných bank Úroky od jiných bank z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch. Úroky od jiných bank z repo obchodů Úroky od vládních institucí Úroky od vládních institucí bez úroků z repo obchodů Úroky od vládních institucí z repo obchodů Úroky od ostatních klientů Úroky od ostatních klientů z úvěrů bez úroků z repo obchodů Úroky od ostatních klientů z repo obchodů Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů Náklady na úroky a podobné náklady Náklady na úroky z emitovaných dluhových cenných papírů Náklady na úroky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů Ostatní úrokové náklady Úroky centrálním bankám Úroky centr. bankám z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch. Úroky centrálním bankám z repo obchodů Trestné úroky centrálním bankám Úroky jiným bankám Úroky jiným bankám z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obchodů Úroky jiným bankám z repo obchodů Úroky vládním institucím Úroky vládním instit.z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch. Úroky vládním institucím z repo obchodů Úroky ostatním klientům Úroky ostatním klientům z vkladů Úroky ostatním klientům z běžných účtů Úroky ostatním klientům z termínových vkladů Úroky ostatním klientům z úsporných vkladů Úroky z vkladových certifikátů Úroky z vkladních listů Úroky ostatním klientům z úvěrů Úroky ostatním klientům z úvěrů bez repo obchodů Úroky ostatním klientům z repo obchodů Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů Čisté úrokové výnosy Výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Poplatky a provize z úvěrových činností Poplatky a provize z platebního styku Poplatky a provize z operací s cennými papíry Poplatky a provize z devizových operací Poplatky a provize z operací s CP a deriváty pro zákazníky Poplatky a provize za obstarání CP a derivátů pro zákazníky Strana:1/4

1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance Částka 16 Ročník 2010 Vydáno dne 26. října 2010 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 307 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (2) Je třeba dále upřesnit způsob oceňování cenných papírů držených pro účely měnové politiky. Článek 1. Změny

OBECNÉ ZÁSADY. (2) Je třeba dále upřesnit způsob oceňování cenných papírů držených pro účely měnové politiky. Článek 1. Změny 13.3.2015 L 68/69 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/426 ze dne 15. prosince 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB.

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB. Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Výčet prvků účtové osnovy Kód Název Typ Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB)

Výčet prvků účtové osnovy Kód Název Typ Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB) Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Název Security-by-security - držené cenné papíry. Název Security-by-security - emitované cenné papíry. = 9997 Technologický subjekt externí E

Název Security-by-security - držené cenné papíry. Název Security-by-security - emitované cenné papíry. = 9997 Technologický subjekt externí E POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFI33 Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů FKI Výkaz "Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování" se sestavuje

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí "Blata"; IČO 70516090; Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Tvrdonice; IČO 00283631; nám. Míru 96/ 31, 691 53 Tvrdonice Obec nebo městská část hlavního města

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Starý Kolín; IČO 00235741; Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nová Ves; IČO 00240532; Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Velké Karlovice; IČO 00304417; Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Orel; IČO 00270636; Orel 67, 538 21 Orel Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Skvrňov; IČO 00235733; Skvrňov 75, 281 44 Skvrňov Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Skalka; IČO 00636819; Skalka 69, 696 48 Skalka Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Velké Petrovice; IČO 00273171; Petrovice 10, 549 54 Velké Petrovice Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Slavičky; IČO 00378607; Slavičky 29, 675 01 Slavičky Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Velká Dobrá; IČO 00235083; Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Kravsko; IČO 00292982; 12, 671 51 Kravsko Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Dolní Třebonín; IČO 00245852; Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín Zatím neurčeno Předmět

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Čertovka; IČO 75120968; Horka I 48, 286 01 Horka I Organizační jednotka sdružení Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Městys Velký Újezd; IČO 00299677; Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Bořice; IČO 00269883; Bořice 93, 538 62 Bořice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horní Dunajovice; IČO 00292818; Horní Dunajovice 102, 671 34 Horní Dunajovice Název položky Obec nebo městská

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Okřínek; IČO 00239526; Okřínek 63, 290 01 Okřínek Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Doubice; IČO 47274212; Doubice 50, 407 47 Doubice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Vidov; IČO 00581917; Vidov 51, 370 07 Vidov #Chyba Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Srbice; IČO 00266591; 415 01 Srbice 62 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: D1QU XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Pičín; IČO 00243035; Pičín, 262 25 Pičín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Košice; IČO 49540858; Košice 46, 285 04 Uhlířské Janovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Strahovice; IČO 00534668; Strahovice 190, 747 24 Strahovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Litovany; IČO 00378119; Litovany 57, 675 57 Litovany Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Mankovice; IČO 00600776; Mankovice 73, 742 35 Mankovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obecní úřad Němětice; IČO 00667749; Němětice 20, 387 01 Němětice Obec nebo městská část hlavního města

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Francova Lhota; IČO 00303755; Francova Lhota 325, 756 14 Francova Lhota Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Slavošov; IČO 00236420; Slavošov 50, 285 22 Slavošov Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Vinařice; IČO 00235113; V. ulice 250, 273 07 Vinařice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Ústrašice; IČO 00667218; Ústrašice 55, 390 02 Ústrašice Obec nebo městská část hlavního města

Více