Všeobecné přepravní podmínky společnosti Wizz Air Hungary Kft. ČLÁNEK 1 DEFINICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné přepravní podmínky společnosti Wizz Air Hungary Kft. ČLÁNEK 1 DEFINICE"

Transkript

1 Všeobecné přepravní podmínky společnosti Wizz Air Hungary Kft. ČLÁNEK 1 DEFINICE VY, VÁS, VÁM, VAŠE...: označuje osobu uvedenou v cestovním plánu vydaném naší leteckou společností po uhrazení celkové ceny letenky. MY, NÁS, NÁM, NAŠE..., Wizz Air: označuje leteckou společnost Wizz Air Hungary Ltd. a její zaměstnance, personál a zástupce. KÓD OZNAČENÍ LETECKÉ SPOLEČNOSTI: dvě nebo tři písmena nebo znaky označující leteckou společnost. Kódy společnosti Wizz Air jsou W6 a WZZ. SMLUVENÉ MÍSTO MEZIPŘISTÁNÍ: místo přistání uvedené jako takové v cestovním plánu a v naší databázi, které není povaţováno za místo odletu ani za místo destinace. ZAVAZADLA: označuje váš majetek, který nebyl vyloučen z přepravy a je s vámi přepravován na vaší cestě jako odbavené nebo neodbavené zavazadlo či osobní majetek. IDENTIFIKAČNÍ VISAČKA ZAVAZADLA: doklad vydaný výhradně za účelem identifikace odbaveného zavazadla a umístěný na odbaveném zavazadle. VISAČKA PRO VYZVEDNUTÍ ZAVAZADLA: doklad vydaný výhradně za účelem identifikace odbaveného zavazadla a připojený k palubní vstupence. PALUBNÍ VSTUPENKA: doklad (i) vydaný u odbavovací přepáţky (check-in) oproti kódu rezervace nebo cestovnímu plánu a platným cestovním dokladům; nebo (ii) vytištěný vámi po dokončení online odbavení, který umoţňuje vstup na palubu letadla. TELEFONICKÉ CENTRUM: zákaznická sluţba poskytovaná telefonicky, jejíţ aktuální telefonní čísla jsou zveřejněna na webu. POPLATEK ZA ZRUŠENÍ REZERVACE: částka splatná v případě, ţe cestující zruší rezervaci, kterou provedl na webu. SMLOUVA O CHARTEROVÉM LETU: smlouva o charterové přepravě uzavřená v souladu s těmito Všeobecnými přepravními podmínkami. ODBAVENÉ ZAVAZADLO: zavazadlo svěřené do naší péče, pro něţ byla vydána identifikační visačka zavazadla a visačka pro vyzvednutí zavazadla. TERMÍN ODBAVENÍ PŘED ODLETEM (CHECK-IN): časový limit uvedený v těchto Všeobecných přepravních podmínkách, v němţ musí být vyřízeny všechny formality odbavení před odletem (check-in) a vydána palubní vstupenka. SMLUVNÍ PODMÍNKY: ustanovení a upozornění uvedená ve vašem cestovním plánu, tyto Všeobecné přepravní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů a příslušná ustanovení platných zákonů. NAVAZUJÍCÍ LETY: dva nebo více letových segmentů ve směru uvedeném ve stejné rezervaci. SMLOUVA (O PŘEPRAVĚ): smlouva o přepravě cestujícího a zavazadel vzduchem, uzavřená mezi námi a vámi v souladu se smluvními podmínkami, na jejímţ základě přepravíme vás a vaše zavazadla z místa odletu do místa destinace. Smlouva je reprezentována cestovním plánem a visačkou zavazadla. MONTREALSKÁ ÚMLUVA / ÚMLUVA: Úmluva o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě, podepsaná v Montrealu dne , a její pozdější dodatky a doplnění.

2 ZEMĚ DOTČENÉ PŘEPRAVOU: země, v nichţ se nachází místo odletu, místo destinace a smluvené místo mezipřistání. POSÁDKA: pověřený personál vykonávající povinnosti na palubě letadla a uvedený v letovém rozkazu, jako jsou piloti, palubní personál, technický a bezpečnostní personál, kteří vykonávají svou práci v rozsahu stanoveném zaměstnavatelem. DEN / DNY: kalendářní dny, a to všech sedm dní v týdnu, za předpokladu, ţe v případě upozornění se nezapočítává den, v němţ bylo upozornění doručeno. EEA: Evropský ekonomický prostor, včetně členských zemí. EU: Evropská unie, včetně členských zemí. MIMOŘÁDNÉ OKOLNOSTI: události, jimţ se nelze vyhnout, přestoţe byla učiněna všechna moţná opatření, jako jsou například, ale nejen, zásahy způsobené vyšší mocí; politické nepokoje; povětrnostní podmínky neslučitelné s provozováním dotčeného letu; ohroţení bezpečnosti, stávky; neočekávaná ohroţení bezpečnosti letu a rozhodnutí orgánů řízení letecké dopravy, která u konkrétního letadla v konkrétní den způsobí velké zpoţdění nebo zrušení jednoho nebo více letů daným letadlem. CENA LETENKY: cena za přepravu vzduchem z místa odletu do místa destinace. Cena letenky obsahuje letištní poplatky a příplatky a nejniţší dostupnou sazbu nezbytných poplatků za další sluţby. POPLATKY ZA OSTATNÍ SLUŢBY / POPLATKY ZA SLUŢBY: částky splatné za různé sluţby související s přepravou vzduchem, tak jak jsou uvedeny na webu, s výjimkou poplatku za rezervaci místa a poplatku za zrušení rezervace. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY: ustanovení závazná pro přepravu cestujících a zavazadel vzduchem, kterou poskytuje společnost Wizz Air, tak jak jsou uvedena v tomto dokumentu. PLATNÉ ZÁKONY: zákony Maďarska závazné pro vztahy vznikající přijetím smlouvy o přepravě; evropské směrnice a Montrealská úmluva, v aktuálně platné podobě. VLÁDNÍ VYHLÁŠKA / VYHLÁŠKA: maďarská vládní vyhláška číslo 25/1999. (II.12.) o pravidlech přepravy cestujících vzduchem a její pozdější dodatky. IATA: Mezinárodní sdruţení leteckých dopravců. LET ZPĚT / CESTA ZPĚT: poslední segment zpáteční cesty nebo v případě jednosměrné cesty samotný let. DÍTĚ DO DVOU LET: dítě, které je v termínu konání cesty mladší dvou let. CESTOVNÍ PLÁN: doklad vydaný cestujícímu po uhrazení plné výše celkové ceny letenky společnosti Wizz Air, který obsahuje jméno cestujícího a informace o letu, jako je místo odletu a destinace, případně smluvené místo mezipřistání, termíny odletů a příletů, a který odkazuje na smluvní podmínky a další důleţitá upozornění. Cestovní plán si vytisknete v případě provedení rezervace přes internet nebo vám bude vydán cestovní kanceláří, která pro vás rezervaci provedla. Jestliţe jste provedli rezervaci prostřednictvím našeho telefonického centra, bude vám sdělen kód rezervace a cestovní plán vám bude odeslán faxem, em nebo poštou v souladu s těmito Všeobecnými přepravními podmínkami. VISAČKA PRO ZAVAZADLA PŘEPRAVOVANÁ S OMEZENOU ZÁRUKOU: doklad označující naše omezené ručení za odbavená zavazadla, která jsou jakýmkoliv způsobem poškozena nebo nemají poţadované rozměry nebo vlastnosti nebo obsahují křehké předměty převzaté k přepravě. Na visačce jsou uvedeny výše zmíněné nedostatky a vlastnosti zavazadel. LET TAM / CESTA TAM: první segment zpáteční cesty nebo v případě jednosměrné cesty samotný let.

3 CESTUJÍCÍ: osoba uvedená jako taková v námi vydaném cestovním plánu a uloţená jako taková v naší databázi. CESTUJÍCÍ S OMEZENOU POHYBLIVOSTÍ NEBO VYŢADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ ASISTENCI: označuje všechny osoby, jejichţ pohyblivost je pro pouţití přepravy sníţena v důsledku tělesné nedostatečnosti (smyslové nebo pohybové), duševní poruchy, věku, nemoci nebo jakékoliv jiné příčiny postiţení a jejichţ situace vyţaduje zvláštní péči a přizpůsobení sluţeb poskytovaných všem cestujícím jejich osobním potřebám. OSOBNÍ MAJETEK (IES): znamená majetek, definovaný v odstavci , který si můžete vzít na palubu kromě palubního zavazadla bez nutnosti uhradit manipulační poplatek. OSOBA HRADÍCÍ PŘEPRAVU: fyzická nebo právnická osoba hradící celkovou cenu letenky pro námi poskytovanou přepravu vzduchem za cestujícího uvedeného v cestovním plánu. MÍSTO ODLETU: místo uvedené v cestovním plánu a v naší databázi jako výchozí místo přepravy vzduchem. MÍSTO DESTINACE: letiště v destinaci přepravy vzduchem označené jako takové v cestovním plánu nebo v naší databázi. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ: zásady uvedené na našem webu, které upravují způsob zpracování osobních údajů poskytnutých společnosti Wizz Air cestujícími nebo osobami hradícími přepravu. EVROPSKÉ SMĚRNICE: evropská směrnice číslo 261/2004 Evropského parlamentu a Rady Evropy, směrnice číslo 1107/2006/EC Evropského parlamentu a Rady a směrnice číslo 2027/97/EC Rady Evropy a jejich pozdější dodatky a doplnění. LETOVÝ ŘÁD: termíny příletu a odletu jednotlivých letů stanovené společností Wizz Air a publikované na webu. ZVLÁŠTNÍ PRÁVA ČERPÁNÍ / SDR: zvláštní práva čerpání určená Mezinárodním měnovým fondem. (Aktuální hodnotu této měnové jednotky lze najít na webu MMF a na finančních stránkách hlavních deníků.) POPLATEK ZA REZERVACI MÍSTA: částka splatná podle pokynů na webu, jestliţe společnost Wizz Air vyuţije svého práva na odstoupení od smlouvy a zruší rezervaci z důvodů, za něţ v souladu s těmito Všeobecnými přepravními podmínkami nese zodpovědnost cestující. TARIFY: pravidla a podmínky uvedené na webu a týkající se celkové ceny letenky a poplatků a příplatků za námi poskytované různé sluţby a ostatní pravidla společnosti Wizz Air. Další informace o našich tarifem naleznete na našem webu. CELKOVÁ CENA LETENKY: cena splatná za všechny sluţby poskytnuté vám společností Wizz Air, která obsahuje cenu za přepravu vzduchem a poplatky za ostatní sluţby. CESTOVNÍ DOKLADY: doklady poţadované zákony a vyhláškami zemí dotčených přepravou a potřebné k přechodu hranic, tranzitu nebo pobytu v daném státě. NEODBAVENÁ ZAVAZADLA: jiná neţ odbavená zavazadla, která po celou dobu trvání cesty zůstávají ve vaší péči. WEB: wizzair.com ČLÁNEK 2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ustanovení těchto všeobecných podmínek přepravy cestujících a zavazadel v rozsahu určeném v odstavci 2.2 tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi a vámi.

4 2.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI Jestliţe je ve vašem cestovním plánu společnost Wizz Air uvedena jako přepravce, řídí se přeprava cestujících a zavazadel ustanoveními těchto Všeobecných přepravních podmínek platných k datu vydání cestovního plánu CHARTEROVÉ LETY Jestliţe je přeprava vykonávána v souladu se smlouvou o charterovém letu, platí tyto Všeobecné přepravní podmínky pouze v rozsahu nebo s dodatky uvedenými ve smlouvě o charterovém letu, podmínkami provozování charterových letů uvedenými v článku 19 nebo na charterové letence. 2.4 PŘEDNOST PLATNÝCH ZÁKONŮ Veškerá ustanovení těchto Všeobecných podmínek přepravy, která by byla v rozporu s povinnostmi předepsanými platnými zákony, jsou povaţována za neplatná. Všechna ostatní ustanovení však zůstávají platná. Namísto neplatných ustanovení platí předpisy uvedené v platných zákonech. 2.5 PŘEDNOST TĚCHTO PODMÍNEK PŘED OSTATNÍMI ZÁSADAMI Pokud není v těchto Všeobecných přepravních podmínkách uvedeno jinak, v případě rozporu mezi Všeobecnými přepravními podmínkami a ostatními zásadami uplatňovanými při jednání s konkrétními subjekty, mají přednost tyto Všeobecné přepravní podmínky. ČLÁNEK 3 TARIFY 3.1 Vyhrazujeme si právo na změnu našich tarifů. Na poţádání vám poskytneme informace o našich tarifech v našem telefonickém centru. 3.2 Naši zaměstnanci, personál a zástupci jsou povinni dodrţovat naše tarify. ČLÁNEK 4 LETOVÝ ŘÁD Vládní vyhláška 4 Časy odletů a příletů uvedené v letovém řádu nebo jinde nejsou zaručeny a vyhrazujeme si právo je změnit. ČLÁNEK 5 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ VZDUCHEM Vládní vyhláška UZAVŘENÍ SMLOUVY A JEJÍ OBSAH Smlouva o přepravě je uzavřena zaplacením celkové ceny letenky a vydáním cestovního plánu. Smluvní podmínky se vztahují na smlouvu o přepravě uzavřenou mezi námi a vámi v tomto rozsahu: (a) ustanovení a upozornění, která jsou uvedena ve vašem cestovním plánu a o nichţ jste byli vyrozuměni ústně v případě provedení rezervace prostřednictvím telefonického centra; (b) tyto Všeobecné přepravní podmínky; (c) zásady ochrany osobních údajů; (d) platné zákony CESTOVNÍ PLÁN Vládní vyhláška Cestovní plán (v případě přepravy zavazadel také identifikační visačka zavazadla) slouţí jako potvrzení o uzavření smlouvy mezi námi a vámi a ţádné další jízdenky nebudou vydávány.

5 5.2.2 Přeprava bude umoţněna pouze cestujícímu uvedenému v cestovním plánu. Jestliţe při odbavení před odletem (check-in) nemáte k dispozici svůj cestovní plán, musíte pracovníkovi odbavovací přepáţky sdělit kód vaší rezervace. Při odbavení bude vyzváni k předloţení platných cestovních dokladů O opakované zaslání nebo náhradu cestovního plánu nebo kódu rezervace můţete poţádat prostřednictvím našeho telefonického centra. Společnost Wizz Air vám za poskytnutí této sluţby můţe účtovat poplatek. ČLÁNEK 6 REZERVACE A SEDADLA 6.1. REZERVACE Rezervaci lze provést prostřednictvím webu, našeho telefonického centra nebo cestovních kanceláří Rezervace nebude potvrzena bez okamţitého uhrazení celkové ceny letenky, u rezervací cest začínajících v některých zemích je však moţné vyuţít platbu bankovním převodem. V takovém případě je bankovní převod povolen pouze ze země místa odletu. Bliţší informace naleznete na našem webu. V případě bankovního převodu je počet rezervací zaplacených z jednoho bankovního účtu a počet letů, které lze rezervovat v jedné rezervaci omezen aţ do doby, neţ společnost Wizz Air obdrţí celou částku Vaší povinností je poskytnout nám příslušné kontaktní údaje, na nichţ budete kdykoliv k zastiţení (telefonní číslo / číslo mobilního telefonu nebo ovou adresu). Je vaší zodpovědností zajistit, aby poskytnutá ová adresa byla správná a vy jste si mohli pravidelně kontrolovat obsah své ové schránky a také jste tak činili. Je vaší zodpovědností zajistit, aby poskytnutá telefonní čísla byla správná, včetně předčíslí země a oblasti (i v případě, ţe rezervaci za vás provede jiná osoba), a abyste byli kdykoliv k zastiţení alespoň na jednom z telefonním čísel uvedených ve vaší rezervaci. Společnost Wizz Air neručí za ţádné škody vyplývající z vašeho nesplnění výše uvedených podmínek. Je-li rezervace provedena cestovní kanceláří a vy nevlastníte ovou adresu, cestovní kancelář v rezervaci uvede vlastní ovou adresu a bude vás informovat o všech upozorněních zaslaných společností Wizz Air, která se týkají vaší rezervace a budou cestovní kanceláři doručena Jste povinni poskytnout nám úplné jméno cestujícího tak, jak je uvedeno v cestovních dokladech cestujícího, které budou použity při cestování. Pokud tak neučiníte při rezervaci nebo do 2 hodin od rezervace prostřednictvím našeho telefonního centra, budete muset zaplatit poplatek za změnu jména, aby bylo možné opravit jméno cestujícího (výše účtovaného poplatku je k dispozici na webových stránkách a našem telefonním centru) 6.2. PODMÍNKY REZERVACE Vládní vyhláška Jestliţe potřebujete zvláštní asistenci, je třeba, abyste při provádění rezervaci sami nebo prostřednictvím osoby hradící vaši přepravu informovali naše telefonické centrum o svém tělesném postiţení nebo sníţené pohyblivosti Vzhledem k tomu, ţe nejsme schopni prověřit váš zdravotní stav a zjistit, zda nemáte ţádnou váţnou nebo infekční chorobu nebo nejste ve stavu vyţadujícím lékařskou péči, je vaší zodpovědností poţádat svého lékaře o radu, zda jste schopní cestovat letadlem. V souladu s ustanoveními těchto Všeobecných přepravních podmínek společnost Wizz Air neručí za jakákoliv zranění, zhoršení vašeho zdravotního stavu nebo smrt při cestě letadlem, které vzniknou v důsledku vašeho zdravotního stavu.

6 Vyhrazujeme si právo vyţádat si úplnou lékařskou dokumentaci týkající se vašeho zdravotního stavu a způsobilosti cestovat letadlem, včetně výslovného lékařského souhlasu s vaší přepravou vzduchem, v jakémkoliv případě uvedeném v odstavci V případě potřeby můţeme poţadovat kvalifikovaný lékařský nebo zdravotnický doprovod V případě nesplnění podmínek stanovených v odstavcích a nebo v případě, ţe nebudeme schopni zajistit na palubě letadla provozovaného podle letového řádu podmínky poţadované ve vašich lékařských dokladech, budeme nuceni odřeknout vaši rezervaci a přepravu a vrátíme vám cenu letenky Jestliţe si přejete přepravovat nestandardní zavazadla nebo předměty podléhající podmínečné přepravě, je třeba, abyste sami nebo prostřednictvím osoby provádějící vaši rezervaci informovali o takové skutečnosti naše telefonické centrum (viz odstavec 14.4) SEDADLA Na ţádném z našich letů nepřiřazujeme cestujícím sedadla (v souladu s tím není ani v cestovním plánu uvedeno přiřazení letadel). Cestující se zvláštními potřebami a rodiče s malými dětmi však budou pozváni ke vstupu na palubu letadla přednostně, pokud o to poţádají u odletové brány při zahájení nástupu. Můţete si také zakoupit přednostní nástup, větší prostor pro nohy nebo rezervovat místa za poplatek, jehoţ výši naleznete na našem webu. 6.4 ZMĚNY PROVEDENÉ CESTUJÍCÍM Rezervaci potvrzenou v cestovním plánu lze převést nebo změnit pouze způsobem uvedeným níţe Jestliţe si přejete změnit termíny letů nebo trasu cesty uvedené v cestovním plánu, můţete provést změny prostřednictvím našeho webu nebo telefonického centra nejpozději 3 hodiny před plánovaným časem odletu. Budete poţádáni o uhrazení poplatku za změnu letu a doplacení rozdílu mezi původní a novou cenou letenky (včetně všech změn týkajících se letištních poplatků, příplatků nebo poplatků za jiné sluţby). Jestliţe nová celková cena letenky bude niţší neţ cena původní, nevznikne vám nárok na vrácení peněz, s výjimkou částky související s niţšími letištními poplatky a příplatky Pokud si přejete změnit jméno cestujícího, je třeba kontaktovat naše telefonické centrum nejpozději 3 hodiny před plánovaným termínem odletu na cestě tam. Budete poţádáni o uhrazení poplatku za změnu jména, jehoţ výši naleznete na našem webu nebo se dozvíte v našem telefonickém centru. Změna jména je povolena pouze pro všechny sektory uvedené ve stejné rezervaci představované cestovním plánem ZRUŠENÍ REZERVACE CESTUJÍCÍM Vládní vyhláška 22 (3), 25 a Rezervaci můţete zrušit nejpozději čtrnáctý (14.) den před plánovaným termínem odletu vašeho letadla. Budete mít nárok na vrácení celkové ceny letenky po odečtení poplatku za zrušení rezervace. Jestliţe rezervaci zrušíte během čtrnácti (14) dní před plánovaným termínem odletu vašeho letadla, bude vám vrácena celková cena letenky po odečtení poplatku za ostatní sluţby a poplatku za rezervaci místa V případě úmrtí blízkého člena rodiny (matky, otce, sestry, bratra, prarodičů, dětí, vnoučat, manţelky, manţela, druha, druţky) v období jednoho měsíce před plánovaným termínem odletu letadla uvedeným v cestovním plánu vám v případě podání ţádosti nejdéle do 1 měsíce od úmrtí vrátíme celkovou cenu letenky za nevyuţitou část cesty, a to po předloţení kopie úmrtního listu do 7 dnů po podání vaší ţádosti Jestliţe Wizz Air změní linku nebo plánované termíny letů uvedené ve vašem cestovním plánu v souladu s odstavcem 15.1, vynechá smluvené místo mezipřistání nebo přidá nové místo mezipřistání, můţete smlouvu zrušit a vyuţít nároku na vrácení celkové ceny letenky.

7 ČLÁNEK 7 CELKOVÁ CENA LETENKY, CENA LETENKY, LETIŠTNÍ POPLATKY, PŘÍPLATKY A POPLATKY ZA OSTATNÍ SLUŢBY 7.1 CELKOVÁ CENA LETENKY, CENA LETENKY Neuvede-li společnost Wizz Air jinak, obsahuje celková cena letenky cenu letenky, letištní poplatky, příplatky a poplatky za ostatní sluţby. Informace o jednotlivých sloţkách celkové ceny letenky a jejich jednotlivých výších vám budou poskytnuty během provádění rezervace na našem webu, prostřednictvím telefonického centra nebo ve vaší cestovní kanceláři v závislosti na způsobu provedení rezervace Není-li výslovně uvedeno jinak, zahrnuje cena letenky pouze cenu za přepravu z místa odletu do místa destinace a související letištní poplatky a příplatky. Cena letenky nezahrnuje sluţby pozemní dopravy mezi letištními terminály nebo mezi letištěm a městskými zastávkami a poplatky za ostatní sluţby, které si objednáte Výše ceny letenky je vypočtena podle částek platných ke dni provedení rezervace s ohledem na zvolený způsob přepravy vybraný na našem webu. Cena letenky nebude ovlivněna změnami těchto částek mezi dnem provedení rezervace a datem začátku cesty (s výjimkou ustanovení v odstavcích 6.4. a 7.2.2) Obecně platí, ţe čím dříve provedete rezervaci, tím niţší cenu letenky získáte; vyhrazujeme si však právo zveřejnit reklamní ceny letenek mezi datem provedení rezervace a datem vaší cesty (takové reklamní slevy se mohou týkat linky, pro niţ jste provedli rezervaci ještě před prvním dnem platnosti reklamní nabídky). Zveřejnění reklamní nabídky cen vás neopravňuje k nároku na vrácení rozdílu mezi vámi zaplacenou celkovou cenou letenky, kterou jste si rezervovali, a celkovou cenou letenky z reklamní nabídky. 7.2 LETIŠTNÍ POPLATKY, PŘÍPLATKY A POPLATKY ZA OSTATNÍ SLUŢBY Cena letenky obecně obsahuje letištní poplatky, příplatky a poplatky poţadované státem, jinými úřady, provozovateli letiště nebo společností Wizz Air a nejniţší sazbu nezbytně nutných poplatků za ostatní sluţby, které jsou nutné k provedení rezervace, ve výši platné v okamţiku provedení rezervace (nákupu). Tyto náklady jsou běţně uváděny samostatně na vašem cestovním plánu v rámci přehledu o ceně letenky. Informace o výši těchto částek vám budou zároveň poskytnuty při provádění rezervace. Letištní poplatky, zahrnuté ve vaší ceně letu, jsou za služby, které vám poskytuje provozovatel letiště Společnost Wizz Air si vyhrazuje právo a přijetím těchto Všeobecných přepravních podmínek i vy souhlasíte s tím, ţe společnost Wizz Air od vás můţe poţadovat platbu za nové nebo zvýšené částky letištních poplatků, příplatků nebo poplatků (včetně poplatků za ostatní sluţby) týkajících se vaší cesty a vyhlášených státem, jinými úřady nebo provozovateli letišť mezi datem vydání cestovního plánu a datem cesty, a to se zpětnou platností v závislosti na konkrétních případech. Jestliţe tyto částky neuhradíte, je společnost Wizz Air oprávněna odmítnout přepravu cestujících uvedených v příslušné rezervaci dle článku Některé služby si může cestující zakoupit po rezervaci, ale v každém případě před samotným odletem, a to přes internet nebo na letišti. V těchto případech se budou poplatky za takové služby nazývat Poplatky za ostatní služby v den jejich zakoupení, které jsou k dispozici na našich webových stránkách nebo na našem telefonním centru. 7.3 MĚNA

8 Cena letenky, letištní poplatky, poplatky, příplatky a poplatky za ostatní sluţby jsou uvedeny a budou splatné ve měně pouţívané v místě odletu, jestliţe nebude při platbě nebo před ní uvedena jiná měna (například z důvodu nesměnitelnosti místní měny). Faktura bude vydána ve měně, v níţ byla provedena platba. 7.4 PLATBA VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Platba celkové ceny letenky bude provedena platební nebo kreditní kartou při rezervaci nebo peněţním převodem v případě cest začínajících v některých zemích (viz odstavec 6.1.2). Ve výjimečných případech, o nichţ budete informování při rezervaci, budete poţádáni o zaplacení letištních poplatků, poplatků a příplatků samostatně na vyţádání (některá letiště mohou poţadovat platbu na letišti) Jestliţe dojde k chybné platbě za letištní poplatky, příplatky nebo poplatky za ostatní sluţby, budete vy nebo osoba hradící cestu vyzváni k doplacení rozdílu nebo vám vznikne nárok na vrácení přeplatku. Vrácení přeplatku můţete vy nebo osoba hradící přepravu poţadovat výhradně od vydavatele cestovního plánu Cestující ručí za platbu celkové ceny letenky i v případě, ţe tato celková cena letenky byla hrazena třetí stranou. Karta pouţitá k platbě nebo bankovní převod a/nebo platební údaje rezervace mohou být na základě vlastního uváţení společnosti Wizz Air zpochybněny v případě váţného podezření na jejich zneuţití. V takovém případě kontaktujeme vás nebo osobu hradící přepravu na telefonních číslech poskytnutých při rezervaci za účelem ověření platnosti rezervace a platebních údajů. Jestliţe se nám nepodaří vás kontaktovat na uvedených číslech nebo nebude moţné ověřit platnost platby nebo rezervačních údajů, vyhrazujeme si právu zrušit vaši rezervaci a vrátit celkovou cenu letenky Souhlasíte s tím, ţe společnost Wizz Air vám vystaví elektronickou fakturu na celkovou cenu letenky a výslovně souhlasíte s tím, ţe vám takovou elektronickou fakturu poskytne. Elektronické faktury budou vydány pouze elektronicky na ovou adresu, kterou poskytnete při rezervaci. Elektronické faktury jsou vydávány v souladu s příslušnými maďarskými právními předpisy (konkrétně paragrafem 167 maďarského zákona č. C z roku 2000 o účetnictví).. Dále můţe být prostřednictvím telefonického centra vyţádána papírová kopie elektronické faktury za poplatek, jehoţ výše je k dispozici na našem webu nebo prostřednictvím telefonického centra. Taková papírová kopie faktury bude odeslána poštou na adresu, kterou poskytnete operátorovi telefonického centra. Můţete poţádat o úpravu faktury tak, aby obsahovala odlišné fakturační údaje od informací poskytnutých při rezervaci, za coţ si vyhrazujeme právo účtovat poplatek Platba celkové ceny letenky bude provedena ve měně, v níţ byla cena letenky sjednána, není-li uvedeno jinak PLATBA V PŘÍPADĚ ONLINE REZERVACE Vy nebo osoba hradící přepravu uhradíte v případě provedení online rezervace celkovou cenu letenky pomocí bankovní karty určené pro platby přes internet nebo bankovním převodem (pokud je to moţné) v časovém období stanoveném pro platby bankovním převodem PLATBA REZERVACE PROVEDENÉ PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONICKÉHO CENTRA V případě provedení rezervace prostřednictvím našeho telefonického centra budete poţádáni o poskytnutí údajů o vaší bankovní kartě operátorovi telefonického centra, který zprostředkuje platbu za rezervaci. Platba celkové ceny letenky bude provedena při rezervaci. V některých případech je moţné platit bankovních převodem. Informace jsou k dispozici na našem webu a prostřednictvím telefonického centra (viz odstavec 6.1.2). Informace o poplatku za vyuţití telefonního centra, který se vztahuje na rezervace provedené

9 prostřednictvím telefonického centra, naleznete na našem webu nebo je získáte v našem telefonickém centru PLATBA V PŘÍPADĚ PROVEDENÍ REZERVACE CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ Jestliţe je rezervace provedena cestovní kanceláří, bude nám platba zprostředkována vaší cestovní kanceláří. Vy uhradíte poţadovanou částku své cestovní kanceláři. Cestovní kancelář je zodpovědná za vaše seznámení s našimi Všeobecnými přepravními podmínkami a za předání cestovního plánu. Smlouva o přepravě je uzavřena mezi vámi a námi. Jestliţe vám v souladu s těmito Všeobecnými přepravními podmínkami vznikne nárok na vrácení peněz, je třeba zaslat písemnou ţádost společnosti Wizz Air. Vrácení peněz bude provedeno v souladu s těmito Všeobecnými přepravními podmínkami. Naše kontaktní údaje naleznete na našem webu nebo je získáte v našem telefonickém centru PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM V případě platby bankovním převodem hradíte všechny náklady spojené s platbami bankovním převodem. Převedená částka musí přesně souhlasit s celkovou částkou k zaplacení a musí být obdržena společností Wizz Air v časovém rámci stanoveném na našich webových stránkách, jinak rezervace není platná a bude zrušena. V případě platby bankovním převodem je časové období pro provedení rezervací omezeno. Pokud neobdržíte potvrzení vaší rezervace do 5 dní od data provedení rezervace na e- mailovou adresu uvedenou při rezervaci, je na vaší odpovědnosti kontaktovat telefonní centrum pro ověření přijetí vaší platby. Společnost Wizz Air převede zpět veškeré neidentifikovatelné platby na původní bankovní účet. Veškeré náklady spojené s takovým bankovním převodem budou hrazeny vámi nebo osobou platící za přepravu. ČLÁNEK 8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 8.1. Vaše osobní údaje jsou společností Wizz Air zpracovávány v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů. Na našem webu se můţete seznámit s našimi zásadami ochrany osobních údajů nebo na poţádání získáte podrobné informace v našem telefonickém centru Souhlasem s těmito Všeobecnými přepravními podmínkami zároveň udělujete svůj souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů. ČLÁNEK 9 ODBAVENÍ A NÁSTUP Vládní vyhláška 9 a Odbavení před odletem (check-in) začíná 2 hodiny a končí obvykle 40 minut před odletem uvedeným v letovém řádu na letišti v místě odletu. Na některých letištích, o nichţ získáte bliţší informace na našich webových stránkách nebo na telefonním centru, končí odbavení 60 minut před odletem dle Letového plánu na našich webových stránkách nebo na telefonním centru. Jestliţe (a) nedokončíte náleţitosti odbavení před odletem (check-in) v

10 uvedeném termínu nebo (b) se z jakéhokoliv důvodu nedostavíte k odbavení před odletem (check-in) nebo k odletové bráně včas, bude vaše rezervace zrušena, nebude vám umoţněn nástup na palubu a bude vám vrácena celkové cena letenky po odečtení poplatku za ostatní sluţby a poplatku za rezervaci místa. Doporučujeme vám zakoupit si pojištění, které by krylo vaše případné ztráty, jestliţe z jakéhokoliv důvodu nebudete moci odcestovat nebo dorazit na letiště v příslušném termínu potřebném pro odbavení před odletem (check-in). 9.2 Při odbavení před odletem (check-in) prokáţete svoji totoţnost, předloţíte kód své rezervace a platné cestovní doklady v souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 11. Jestliţe nesplníte tyto podmínky, neumoţníme vaši přepravu a vrátíme vám celkovou cenu letenky po odečtení poplatku za ostatní sluţby a poplatku za rezervaci místa. 9.3 Na některých letištích můţe být z bezpečnostních důvodů při odbavení před odletem (check-in) pořízena fotografie cestujícího. 9.4 Jestliţe je váš cestovní plán vystaven pro dva nebo více segmentů v jednom směru, budete po příletu na kaţdé přestupní letiště muset vstoupit na území dané země (projít celní, pasovou a bezpečnostní kontrolou), vyzvednout si svá odbavená zavazadla a dostavit se k odbavení před odletem (check-in) svého dalšího letu v souladu s postupem a pravidly uvedenými v těchto Všeobecných přepravních podmínkách společnosti Wizz Air. 9.5 U některých tras je k dispozici online odbavení za následujících podmínek. Děti do věku 14 let musí být doprovázeny a odbaveny online cestujícím ve věku vyšším než 16 let. V některých zemích se předpisy týkající se cestování dětí mohou od výše uvedených podmínek lišit a v takovém případě platí tato nařízení. Online odbavení můžete provést 7 dní až 3 hodiny před plánovaným odletem na webových stránkách. Musíte si vytisknout online palubní vstupenku a předložit ji spolu se svými platnými cestovními doklady na letištní bezpečnostní prohlídce a u odletové brány. Jestliže cestující nemůže předložit palubní vstupenku a/nebo stejné cestovní doklady použité při odbavení u bezpečnostní prohlídky nebo odletové bráně, můžeme jeho přepravu odmítnout. Cestující, kteří se odbavili online, se musí dostavit k odletové bráně a být připraveni k nástupu do letadla nejpozději 30 minut před plánovaným odletem letadla. Cestující s odbavenými zavazadly se musí dostavit se svými zavazadly k přepážce pro odevzdání zavazadel nejpozději 40 minut před plánovaným odletem. Na některých letištích slouží k odevzdání zavazadel i odbavovací přepážky. Jakmile se cestující odbaví online, (i) nelze měnit jméno cestujícího, datum letu, čas odletu a trasu; (ii) dodatečné služby je možné přidat online za příslušný servisní poplatek. Pokud jsou přidány na letišti, bude platit plný servisní poplatek. Informace o servisních poplatcích jsou k dispozici na webových stránkách, v telefonním centru nebo u vašeho zástupce cestovní kanceláře. Jestliže jste přidali dodatečné služby až po online odbavení, musíte si vytisknout online palubní vstupenku obsahující tyto služby navíc a předložit ji spolu s platnými cestovními doklady při bezpečnostní kontrole a u odletové brány. 9.6 Bez ohledu na ustanovení článku 9.5, pokud Cestující, který využívá online odbavení, není občanem EU/EEA, musí se dostavit odbavovací přepážce nejméně 40 minut před plánovaným odletem letu, předložit své cestovní doklady a nechat si zde orazítkovat palubní vstupenku. Pokud cestující v odletové bráně nepředloží palubní vstupenku opatřenou razítkem, můžeme odmítnout jeho přepravu. 9.7 Pokud cestujete na trasách, kde je k dispozici odbavení na internetu, musíte si při provádění rezervace vybrat, zda se odbavíte online na internetu nebo na letišti. Jestliže si zvolíte odbavení na letišti, budeme vám účtovat nevratný manipulační poplatek, který je splatný v době provádění rezervace. Jestliže si během rezervace vyberte odbavení na internetu, můžete se později rozhodnout pro odbavení na letišti, avšak v takovém případě vám bude účtován manipulační poplatek, splatný na letišti. Celková výše poplatků za odbavení na letišti je k dispozici na našich webových stránkách nebo telefonním centru.

11 9.8 Pokud cestujete do určitých destinací, musíte poskytnout informace o vašich cestovních dokladech online přes naše webové stránky, abyste splnili místní bezpečnostní zákony, a to nejpozději 4 hodiny před plánovaným odletem vašeho letadla. Pokud tak neučiníte, můžeme odmítnout vaši přepravu. ČLÁNEK 10 PASOVÁ KONTROLA, CELNÍ KONTROLA A BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA Vládní vyhláška Všichni cestující letící na našich linkách musí projít imigračními nebo jinými bezpečnostními kontrolami. Jestliţe nesplníte některý z poţadavků, nebude vám umoţněna přeprava, vaše rezervace bude zrušena a nebude vám umoţněn nástup na palubu letadla. Celková cena letenky vám bude vrácena po odečtení poplatku za ostatní sluţby a poplatku za rezervaci místa K bezpečnostním kontrolám prováděným státními nebo letištními úřady v zemích dotčených přepravou, provozovatelem letiště nebo dopravcem se dostavíte sami Jestliţe to vyţadují zákony zemí dotčených přepravou, budete přítomni u kontroly zavazadel prováděné celním úřadem nebo jiným pověřeným úřadem V rozsahu povoleném zákonem se zříkáme záruky za všechny škody vzniklé takovými kontrolami, vaším odmítnutím dostavit se nebo předloţit svá zavazadla k takové kontrole nebo vaším nedodrţením poţadavků stanovených v odstavcích 10.1, 10.2 a ČLÁNEK 11 CESTOVNÍ DOKLADY Vládní vyhláška Před cestou jste povinni předloţit poţadované cestovní doklady a jednat v souladu s předpisy a nařízeními platnými v zemích dotčených přepravou. Společnost Wizz Air neručí za existenci, vlastnictví nebo platnost vašich cestovních dokladů. Jestliţe nesplníte uvedené poţadavky nebo vaše cestovní doklady nebudou v pořádku, neručíme za ţádné škody související s touto situací Jestliţe ke vstupu do země přestupního letiště potřebujete platná víza, musíte je při příletu předloţit. Jestliţe tuto podmínku nesplníte, neručí společnost Wizz Air za ţádné škody vyplývající z této situace Jestliţe jsou k pobytu v místě destinace poţadována víza, ale vy tuto zemi vyuţíváte pouze k tranzitu a tranzitní víza poţadována nejsou, je třeba prokázat, ţe zemi navštěvujete pouze za účelem tranzitu. Pokud se vám tuto skutečnost nepodaří prokázat, nebude vaše přeprava umoţněna, vaše rezervace bude zrušena, nebude vám umoţněn nástup na palubu letadla a bude vám vrácena celková cena letenky po odečtení poplatku za ostatní sluţby a poplatku za rezervaci místa Jestliţe budeme povinni platit pokuty, penále nebo nám z důvodu vašeho nedodrţení pravidel uvedených v odstavcích 11.1 aţ 11.3 vzniknou jakékoliv výlohy, uhradíte nám tyto výlohy na poţádání. Ponesete také náklady na přepravu ze státu, který vám neumoţnil vstup. Nebude vám vrácena ani poměrná částka z ceny letenky, která se vztahuje na přepravu do státu, který nepovolil váš vstup.

12 11.5 S výjimkou ustanovení maďarského Občanského zákoníku (zákon číslo IV. z roku 1959) neneseme zodpovědnost za odmítnutí vaší přepravy, pokud se důvodně domníváme, ţe příslušné zákony a předpisy nedovolují vaši přepravu. ČLÁNEK 12 ODMÍTNUTÍ PŘEPRAVY Vládní vyhláška Mimo případy uvedené v ostatních článcích těchto Všeobecných přepravních podmínek si vyhrazujeme právo odmítnout přepravu nebo další přepravu vás nebo vašich zavazadel v následujících případech: a) důvodně se domníváme, ţe odmítnutí přepravy je nezbytné z bezpečnostních důvodů (například jste-li pod vlivem alkoholu); b) důvodně se domníváme, ţe přeprava můţe ohrozit ţivoty, zdraví, tělesný stav a pohodlí vás a/nebo ostatních osob na palubě letadla; c) důvodně se domníváme, ţe váš věk, duševní nebo tělesný stav můţe ohrozit vás a/nebo ostatní osoby na palubě letadla nebo jejich majetek; d) vy, vaše chování nebo oblečení vyvolávají strach, znechucení nebo pohoršení ostatních osob na palubě letadla; e) během předchozího letu jste porušili pravidla vhodného chování a důvodně se domníváme, ţe toto chování budete opakovat; f) písemně jsme vás jiţ v minulosti upozornili, ţe vás vylučujeme z přepravy na našich letech; g) mohli jsme odmítnout provedení vaší rezervace; h) odmítnete se podrobit imigračním a/nebo celním formalitám; i) odmítnete sebe nebo svá zavazadla podrobit bezpečnostní kontrole; j) neuhradili jste poţadovanou celkovou cenu, letištní poplatky, příplatky nebo poplatky za ostatní sluţby; k) dluţíte nám peníze za některý z předchozích letů; l) důvodně se domníváme, ţe odmítnutí přepravy je nezbytně nutné ke splnění předpisů a nařízení některé ze zemí dotčených přepravou; m) nemáte při sobě platnou palubní vstupenku nebo cestovní doklady (včetně případu poškození dokladů v průběhu přepravy) nebo při nástupu do letadla nemůţete předloţit cestovní doklady pouţité při odbavení na internetu nebo, pokud nejste občanem EU/EEA a vyuţil/a jste odbavení na internetu, nejste schopen/na předloţit palubní vstupenku opatřenou u odbavovací přepáţky razítkem; n) nesplňujete a důvodně se domníváme, ţe ani nesplníte, vstupní poţadavky státu ve smluveném místě mezipřistání nebo místě destinace (včetně neposkytnutí informací o vašich cestovních dokladech na našich webových stránkách nejpozději 4 hodiny před plánovaným odletem vašeho letadla při cestování do destinací, kde je takové opatření povinné; o) pokusíte se vstoupit na území země, přes niţ vám je povolen pouze tranzit; p) odmítnete předloţit nám nebo příslušným úřadům své cestovní doklady na poţádání a oproti vystavení potvrzení o jejich převzetí; q) nejste schopni prokázat, ţe jste osoba uvedená v rezervaci; r) neinformovali jste nás o svých zvláštních potřebách nebo o úmyslu přepravovat nestandardní zavazadla nebo předměty podléhající podmínečné přepravě; s) poţadujete zvláštní podporu, kterou vám nemůţeme poskytnout nebo by si vyţadovala další, nepřiměřené náklady Jestliţe vaše jednání zakládá skutkovou podstatu přestupku nebo vede k podezření z moţnosti spáchání trestného činu nebo kouříte-li na palubě letadla, budete předáni příslušným úřadům ke správnímu řízení.

13 12.3 Jestliţe na základě našeho důvodného uváţení odmítneme vaši přepravu nebo vám odepřeme moţnost vyuţít letu na základě ustanovení tohoto článku, vrátíme vám celkovou cenu letenky po odečtení poplatku za ostatní sluţby a poplatku za rezervaci místa. Neručíme za ţádné následné ztráty nebo škody způsobené z důvodu tohoto odmítnutí přepravy nebo odepření moţnosti vyuţít letu. ČLÁNEK 13 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH VZDUCHEM Comment [R.A.1]: suggest to change to "letecké přepravy cestujících" směrnice 1107/2006/EC 13.1 PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH SE ZVLÁŠTNÍMI POTŘEBAMI Jestliţe máte jakékoliv zvláštní potřeby, je třeba nás informovat předem při provádění rezervace (viz odstavec 6.2.) Na palubě jednoho letadla můţe být přepravováno nejvýše 28 postiţených nebo invalidních cestujících nebo cestujících s omezenou pohyblivostí, včetně nejvýše 10 cestujících, kteří vyţadují převoz mezi místem odbavení (check-in) a sedadlem na palubě letadla na invalidním vozíku Těhotné ţeny nesmějí cestovat lety společnosti Wizz Air po 34. týdnu těhotenství. Ţeny ve vyšším neţ 28. týdnu těhotenství mohou cestovat se společností Wizz Air pouze za předpokladu, ţe získají lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu umoţňujícím cestu leteckou přepravou. Společnost Wizz Air ručí za jakékoliv zdravotní problémy u těhotných ţen nebo jejich nenarozených dětí, ke kterým můţe dojít během nebo následkem letecké přepravy, pouze ve smyslu těchto Všeobecných přepravních podmínek Cestující na nosítkách nepřepravujeme K přepravě přijímáme cestující, kteří by za normálních okolností vyžadovali ze zdravotních důvodů kyslík navíc, pokud budou mít lékařské osvědčení potvrzující jejich způsobilost k cestování letadlem bez toho, aby během zamýšleného letu dostávali kyslík navíc. Cestujícím, kteří u odbavovací přepážky nepředloží požadované osvědčení, nebude umožněna přeprava. Cestující si nesmí s sebou vzít vlastní kyslík na palubu našeho letadla a Wizz Air v těchto případech na palubě neposkytuje kyslík PŘEPRAVA DĚTÍ DO DVOU LET A OSOB MLADŠÍCH 14 LET Děti do dvou let mohou cestovat na klíně svých rodičů. S jedním dospělým můţe cestovat pouze jedno dítě do dvou let. Na palubě jednoho letadla můţe být přepravováno nejvýše 18 dětí do dvou let. Výši poplatků za přepravu dětí do dvou let naleznete na našem webu nebo se ji dozvíte v našem telefonickém centru Osoby ve věku do 14 let nepřepravujeme bez doprovodu. Děti mladší 14 let musí být doprovázeny osobou starší alespoň 16 let. Jedna osoba starší 16 let můţe doprovázet nejvýše 10 osob mladších 14 let. V některých zemích se předpisy týkající se cestování nezletilých osob mohou lišit od výše uvedených pravidel, v takovém případě mají tyto předpisy přednost CHOVÁNÍ NA PALUBĚ Vládní vyhláška 9 (2) Za všech okolností jste povinni řídit se pokyny posádky Z bezpečnostních důvodů můţeme na palubě letadla zakázat nebo omezit pouţívání elektronických zařízení, včetně, ale nejen, mobilních telefonů, notebooků, přenosných přehrávačů, přenosných rádií, CD přehrávačů, elektronických her nebo vysílacích zařízení, rádiově ovládaných hraček a vysílaček. Pouţití naslouchadel a srdečních stimulátorů je povoleno Z bezpečnostních důvodů je povolena pouze konzumace alkoholických nápojů zakoupených na palubě letadla.

14 Jestliţe a) na základě důvodného podezření posádky budete svým chováním ohroţovat bezpečí osob na palubě a jejich majetku; b) budete slovně nebo fyzicky napadat personál posádky nebo mu bránit ve vykonávání jeho povinností; c) nesplníte pokyny posádky (včetně upozornění na zákaz konzumace alkoholu, drog, kouření a pouţívání elektronických zařízení); d) způsobíte nepohodlí nebo znechucení, škodu nebo zranění osob na palubě letadla; jsme oprávněni pouţít všechny prostředky, včetně donucovacích prostředků, které povaţujeme za nezbytné k zabránění nebo zastavení takového jednání a poţadovat odškodnění za všechny škody nebo náklady způsobené vaším jednáním. Vyhrazujeme si právo na vznesení těchto nároků v soudním řízení V ostatních případech se ke všem skutkům spáchaným na palubě letadla vztahují ustanovení Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla podepsané v Tokiu dne 14. září 1963 a ostatních platných zákonů Na palubě našich letadel platí zákaz kouření. Nesplnění tohoto předpisu můţe vést k přísným trestním postihům vyneseným proti vám a vznesení nároku na náhradu vzniklých škod OBČERSTVENÍ A OSTATNÍ SLUŢBY Vládní vyhláška 9 (2), Montrealská úmluva článek Na našich letech nabízíme prodej nápojů a lehkého občerstvení Jestliţe vám zprostředkujeme poskytnutí jakýchkoliv sluţeb mimo přepravy vzduchem provozovateli třetích stran nebo vám vydáme jízdenku nebo poukaz na dopravu nebo sluţby mimo přepravy vzduchem poskytované třetími stranami, jako jsou rezervace hotelů nebo pronájem automobilů, jednáme pouze jako zprostředkovatel. Na takové sluţby se vztahují smluvní podmínky třetích stran. Za tyto sluţby neručíme. Jestliţe je vaše cesta poskytována několika dopravci, bude společnost Wizz Air v souladu s těmito Všeobecnými přepravními podmínkami ručit pouze za segment cesty, který jí byl provozován V případě, ţe vám poskytneme i pozemní přepravu, vztahují se na tento způsob přepravy odlišné smluvní podmínky. Tyto podmínky naleznete na našem webu nebo je získáte prostřednictvím telefonického centra. ČLÁNEK 14 ZAVAZADLA Vládní vyhláška TYPY ZAVAZADEL, ZDARMA PŘEPRAVOVANÁ ZAVAZADLA Za kaţdý kus odbaveného zavazadla bude účtován poplatek. Výši těchto poplatků naleznete na našem webu nebo ji získáte prostřednictvím telefonického centra Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů nesmí hmotnost ţádného odbaveného zavazadla překročit 32 kilogramů na jeden kus. Společnost Wizz Air si vyhrazuje právo omezit počet odbavených zavazadel na cestujcího. Pokud taková omezení budou v platnosti, budou bližší informace k dispozici na našich webových stránkách nebo telefonním centru. Vyhrazujeme si právo odmítnout přepravu odbavených zavazadel nad tento limit, dle ustanovení v této části 14.1 nebo pokud nebyl zaplacen odpovídající manipulační poplatek Můţete si vzít pouze jeden kus palubního zavazadla na osobu, jehoţ hmotnost nesmí překročit 10 kilogramů a velikost nesmí překročit rozměry cm. Tyto rozměry zahrnují kola, drţadla a boční kapsy. Za každý kus příručních zavazadel budeme účtovat manipulační poplatek, pokud jeho rozměry překračují 42x25x32 cm. Jestliže rozměr vašeho příručního zavazadla nepřekračují 42x25x32 cm, přepravíme vaše příruční

15 zavazadlo zdarma. Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách nebo můžete kontaktovat naše telefonní centrum Kromě palubního zavazadla si můţete na palubu letadla vzít následující osobní majetek bez manipulačního poplatku: a) kabát nebo přikrývku; b) mobilní telefon; c) četbu na dobu letu; d) pro děti do dvou let: jídlo pro dobu letu, skládací dětský kočárek, dětskou autosedačku; e) předměty zakoupené v odletové hale po absolvování bezpečnostní kontroly; f) pár berlí pro zdravotně postiţené; Na některých letištích platí omezení, ţe je moţné přepravovat pouze jedno příruční zavazadlo a na palubu letadla si nelze vzít další zavazadla ani jiné předměty. V takových případech platí předpisy daného letiště Pokud vaše příruční zavazadlo nesplňuje požadavky definované v paragrafu 14.1 (zvláště omezení týkající se množství a hmotnosti příručních (palubních) zavazadel) V takovém případě Wizz Air přepraví zavazadlo jako odbavené zavazadlo za úhradu manipulačního poplatku za odbavení zavazadel. Na některých letištích může být příslušný poplatek zaplacen pouze pomocí kreditní nebo debetní karty. Seznam takových letišť naleznete na našich webových stránkách nebo můžete kontaktovat naše telefonní centrum. Aktualizovaný seznam takových letišť naleznete na našich webových stránkách. Pokud společnost Wizz Air nezajistí aktuálnost seznamu takových letišť na svých webových stránkách, bude odpovídat za případné škody vzniklé z takového pochybení dle definice v těchto Všeobecných přepravních podmínkách a příslušných předpisů. Pokud poplatek nezaplatíte, společnost Wizz Air si vyhrazuje právo odmítnout vaši přepravu případně přepravu vašich zavazadel. Wizz Air tímto odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé na základě takového odmítnutí Palubní zavazadlo a ostatní předměty přinesené na palubu letadla je třeba uloţit tak, aby byly volné uličky a nouzové východy, a v souladu s pokyny posádky Dětské kočárky budou odbaveny spolu s ostatními zavazadly a budou přepraveny zdarma PŘIJETÍ ZAVAZADEL Jestliţe přijmeme vaše zavazadlo k přepravě jako odbavené zavazadlo, vydáme ke kaţdému kusu odbaveného zavazadla identifikační visačku zavazadla a visačku pro vyzvednutí zavazadla Vaše odbavená zavazadla budou přepravována stejným letadlem spolu s vámi PŘEDMĚTY VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY Následující předměty jsou z přepravy vyloučeny (nesmějí být umístěny v odbaveném ani palubním zavazadle nebo vzaty s sebou jako osobní majetek): a) zbraně, munice a výbušniny, včetně loveckých a sportovních zbraní, podle zákonů jakékoliv ze zemí dotčených přepravou a uvedených v cestovním plánu; b) předměty podobající se zbraním, munici nebo výbušninám; c) hořlaviny (výjimky: alkoholické nápoje, sprej na vlasy, parfém, voda po holení); d) radioaktivní materiály; e) stlačený plyn (výjimky: CO2 pouţívaný k pohybu umělých kloubů; nádoba s hořlavým plynem slouţící k nafouknutí samonafukovací záchranné vesty); f) jedovaté a infekční látky;

16 g) ţíraviny (výjimky: rtuťový teploměr, barometr, baterie invalidního vozíku); h) aktovky a bezpečnostní kufříky s integrovaným alarmem, lithiovými bateriemi nebo pyrotechnickými materiály; i) předměty a materiály ohroţující bezpečí, majetek, ţivoty, zdraví a tělesný stav cestujících na palubě; j) všechny materiály zakázané předpisy a nařízeními zemí dotčených přepravou; k) všechny předměty nevhodné k přepravě z důvodu hmotnosti, rozměrů nebo jiných vlastností; l) pozůstatky lidského těla; m) všechny předměty uvedené v Technických instrukcích pro bezpečnou leteckou dopravu nebezpečného zboţí Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Předpisech pro dopravu nebezpečného zboţí Mezinárodního sdruţení leteckých dopravců (IATA). Jestliţe se pokusíte přepravovat některý z uvedených předmětů, můţeme odmítnout přepravit Vás nebo vaše zavazadlo Vaše odbavené zavazadlo nesmí obsahovat: a) peníze a cennosti; b) šperky, drahé kovy, drahokamy a polodrahokamy; c) počítače, fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony a jiná elektrotechnická zařízení a jejich příslušenství; d) úřední, obchodní nebo důvěrné dokumenty; e) cestovní nebo jiné identifikační doklady; f) klíče; g) tekutiny; h) léky; i) předměty podléhající zkáze; j) umění a umělecké předměty. Jestliţe odbavené zavazadlo bude obsahovat některé z předmětů uvedených v odstavcích a výše, neneseme zodpovědnost za jejich ztrátu, zničení, zpoţdění nebo poškození. Některá letiště mohou na přepravu movitých předmětů vydat další omezení. V takových případech mají přednost předpisy vydané letištěm Vaše palubní zavazadlo nebo osobní majetek nesmí obsahovat staroţitné zbraně, meče, noţe, nůţky, čepele, příbory, šipky, injekční stříkačky a jiné ostré předměty a ţádný předmět, který by podle našeho názoru bylo moţné pouţít jako zbraň Vaše palubní zavazadlo nebo osobní majetek můţe obsahovat pouze předměty, které nebyly vyloučeny z přepravy, a to pouze v takovém mnoţství a balení určeném aktuálně platnými zákony a bezpečnostními předpisy. Seznamte se s novou bezpečnostní směrnicí o všech palubních zavazadlech všech cestujících odlétajících z letišť na území Evropské unie PŘEDMĚTY PODLÉHAJÍCÍ PODMÍNEČNÉ PŘEPRAVĚ Jestliţe si přejete přepravovat jakékoliv z předmětů uvedených v následujícím seznamu, jste povinni informovat nás o vašem záměru při provádění rezervace: a) křehké předměty, b) materiály nelibé povahy; c) průvodcovští psi; d) invalidní vozík s pohonem pomocí suchých, nevytékajících baterií (pouze jako odbavené zavazadlo); e) ostatní nestandardní předměty, jako jsou lyţe, snowboardy, golfová, potápěcí a surfovací výstroj, rybářské náčiní, paroţí a trofeje, jízdní kola, skokanské tyče, hudební nástroje atd.

17 Jste povinni nás informovat o vašem úmyslu přepravovat některý z výše uvedených předmětů při rezervaci prostřednictvím našeho telefonického centra. Tyto předměty lze přepravovat pouze s naším souhlasem. Jestliţe si přejete přepravovat jakékoliv jiné nestandardní zavazadlo (jiné neţ běţné zavazadlo), které není uvedeno výše, obraťte se na naše telefonické centrum a poţádejte o informace o podmínkách přepravy Jestliţe si s sebou přejete převáţet jakékoliv nestandardní zavazadlo, budete poţádáni o uhrazení zvláštního poplatku. Podrobné informace naleznete na našem webu nebo získáte prostřednictvím telefonického centra Jestliţe předem neoznámíte přepravu předmětů uvedených v odstavci , můţeme odmítnout jejich přepravu a/nebo neručíme za jejich ztrátu, zničení, zpoţdění nebo poškození Společnost Wizz Air neručí za poškození křehkých předmětů. Zavazadla s křehkými předměty lze přepravovat jako odbavená zavazadla pouze s visačkou pro zavazadla s omezeným ručením ZVÍŘATA Na našich letech nepřepravujeme ţivá zvířata. Jedinou výjimku tvoří průvodcovští psi, kteří mají potřebné dokumenty dle příslušné směrnice v zemích, které se přeprava týká a kteří splňují podmínky této směrnice za předpokladu, ţe jste nás o svém záměru informovali v souladu s článkem PRÁVO ODMÍTNUTÍ PŘEPRAVY VAŠEHO ZAVAZADLA Bez ohledu na část odmítneme přepravu předmětů vyloučených z přepravy v souladu s těmito Všeobecnými přepravními podmínkami a předmětů podléhajících podmínečné přepravě, jejichţ přeprava nebyla předem oznámena podle ustanovení paragrafu a jejichţ přepravu jsme předem nepotvrdili Můţeme také odmítnout přepravu jakéhokoliv předmětu, o němţ se domníváme, ţe není pro přepravu vhodný z důvodu svých rozměrů, tvaru, hmotnosti, obsahu, vlastností, balení nebo z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu zajištění pohodlné cesty ostatních cestujících PRÁVO PROHLÍDKY Jestliţe existuje důvodné podezření, ţe jste nesplnili podmínky předepsané pro obsah nebo balení zavazadla nebo bezpečnostní předpisy, můţeme vás poţádat o souhlas s prohlídkou nebo snímkem vaší osoby nebo prohlídkou nebo rentgenovým snímkem vašeho zavazadla. Pokud nejste k dosaţení, můţe být zavazadlo prohlédnuto ve vaší nepřítomnosti za účelem zjištění, zda v něm nepřepravujete nebo zavazadlo neobsahuje ţádné předměty uvedené v odstavcích 14.3 a Jestliţe nebudete ochotni splnit tento poţadavek, můţeme odmítnout vaši přepravu nebo přepravu vašeho zavazadla. Jestliţe při provádění snímku nebo prohlídky dojde k poškození vašeho zavazadla, neručíme za takové poškození v rozsahu určeném příslušnými právními ustanoveními PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ ODBAVENÉHO ZAVAZADLA Vládní vyhláška 18 a Na letištích jsou zavazadla vydávána prostřednictvím terminálů pro výdej zavazadel a nikoliv osobně. Společnost Wizz Air neručí za zavazadla po jejich předání do výdejního terminálu. Je vaší osobní zodpovědností vyzvednout si zavazadlo v těchto terminálech. Vyhrazujeme si právo kdykoliv zkontrolovat identifikační visačku zavazadla a vaši visačku pro vyzvednutí zavazadla. Nevyzvednutá zavazadla svěřená do přepravy společnosti Wizz Air budou předána osobě, která předloţí visačku pro vyzvednutí zavazadla, která se bude shodovat s identifikační visačkou zavazadla V souladu s ustanoveními odstavce je třeba, abyste si vyzvedli svoje odbavená zavazadla, jakmile vám budou doručena v místě vaší destinace. Jestliţe si je nevyzvednete, uloţíme je po dobu 60 dní a budeme vám účtovat poplatek za úschovu zavazadla. Po uplynutí

18 tohoto časového období jsme oprávněni prodat nebo zničit nevyzvednutá zavazadla nebo jiné předměty osobního pouţití. Jestliţe se nám podaří identifikovat vás podle vašeho nevyzvednutého zavazadla nebo předmětu osobního pouţití, pouţijeme vámi uvedené kontaktní údaje a budeme vás informovat o úmyslu, jak naloţíme s nevyzvednutými předměty a kdy k tomu dojde, a nebudeme jiţ vůči vám vázáni ţádnými závazky. ČLÁNEK 15 DODATEK KE SMLOUVĚ SPOLEČNOSTI WIZZ AIR, ZRUŠENÍ, ZPOŢDĚNÍ Vládní vyhláška 22 24, Evropské směrnice články 5 aţ DODATEK KE SMLOUVĚ SPOLEČNOSTI WIZZ AIR Před přijetím vaší rezervace vás budeme informovat o aktuálně platném plánovaném termínu letu, který bude uveden také ve vašem cestovním plánu. Je moţné, ţe plánovaný termín nebo linku letu bude po vydání vašeho cestovního plánu nutné změnit (včetně místa odletu a místa destinace). V takovém případě vás budeme kontaktovat prostřednictvím vaší e- mailové adresy nebo telefonního čísla uvedených během rezervace, abychom vám změnu oznámili, a to nejpozději 7 dní před plánovaným termínem odletu uvedeným ve vašem cestovním plánu. V případě změny termínu nebo linky letu, a pokud změnu jakýmkoliv způsobem přijmete, smlouva mezi vámi a společností Wizz Air bude povaţována za doplněnou v daném smyslu. Jestliţe pro vás nový termín nebo linka letu nebudou akceptovatelné, budete moci vyuţít svých práv uvedených v odstavci Jestliţe nejste vlastníkem ové adresy nebo telefonního číslo uvedeného v rezervaci, je vaší zodpovědností zjistit si u vlastníka ové adresy nebo pravidelného uţivatele telefonního čísla uvedených v rezervaci, zda vám byly oznámeny nějaké změny Jestliţe jsme vás v souladu s odstavcem upozornili na provedené změny, můţete kontaktovat naše telefonické centrum a vyţádat si některou z následujících moţností: (a) výměnu rezervace za jiný let provozovaný společností Wizz Air na stejné nebo je-li to nezbytné podobné lince v průběhu 14 dní před nebo 30 dní po plánovaném datu odletu zrušeného letu, a to v závislosti na dostupnosti volných sedadel; nebo (b) zrušení vaší rezervace a převedení plné výše vaší platby za zrušený let plus 20 % ceny letenky zaplacené za zrušený let a také za zpáteční let (byl-li zakoupen) na kredit vašeho zákaznického účtu u společnosti Wizz Air. Tento kredit můţete vyuţít za libovolný let společnosti Wizz Air během jednoho roku od data zrušeného letu; nebo (c) zrušení vaší rezervace a podání ţádosti o vrácení celkové ceny letenky uhrazené za zrušený let a za zpáteční let (byl-li zakoupen) v souladu s ustanoveními odstavce Pokud si přejete změnit svou volbu, můžete tak učinit v souladu s všeobecnými podmínkami a po zaplacení odpovídajícího poplatku ZPOŢDĚNÍ Jestliţe společnost Wizz Air důvodně předpokládá zpoţdění letu oproti plánovanému termínu odletu uvedenému v cestovním plánu (včetně změn uvedených zde v odstavci 15.1): (a) o dvě hodiny nebo více v případě letů do 1500 kilometrů; nebo (b) o tři hodiny nebo více v případě letů v Evropské unii delších neţ 1500 kilometrů a všech ostatních letů v rozsahu 1500 aţ 3500 kilometrů; nebo (c) o čtyři hodiny nebo více v případě všech ostatních letů nespadajících pod body (a) nebo (b), společnost Wizz Air nabídne: (i) asistenci popsanou v odstavcích (a) a níţe; a

19 (ii) jestliţe důvodně předpokládaný den odletu je nejméně o jeden den později neţ původně plánovaný termín odletu, asistenci popsanou v odstavcích (b) a (c); a (iii) jestliţe zpoţdění je alespoň pět hodin, asistenci popsanou v odstavci (a) ZRUŠENÍ V případě zrušení vašeho letu, bude cestujícímu: (a) nabídnuta asistence společnosti Wizz Air v souladu s odstavcem 16.2.; a (b) nabídnuta asistence společnosti Wizz Air v souladu s odstavci (a) a , a jestliţe došlo k výměně letu a důvodně očekávaný termín odletu nového letu je alespoň jeden den po plánovaném odletu zrušeného letu, nabídnuta také asistence v souladu s odstavci (b) a (c); a (c) přiznáno právo na odstupné od společnosti Wizz Air v souladu s odstavcem 15.4, s následujícími výjimkami: (i) byli jste informováni o zrušení letu alespoň dva týdny před plánovaným datem odletu; nebo (ii) byli jste informováni o zrušení letu mezi dvěma týdny a sedmi dny před plánovaným termínem odletu a byla vám nabídnuta změna linky, která by vám umoţnila odletět ne více neţ dvě hodiny před plánovaným termínem odletu a přiletět do cílové destinace méně neţ čtyři hodiny po plánovaném termínu příletu; nebo (iii) byli jste informováni o zrušení letu méně neţ sedm dní před plánovaným termínem příletu a byla vám nabídnuta změna linky, která by vám umoţnila odletět ne více neţ jednu hodinu před plánovaným termínem odletu a přiletět do cílové destinace méně neţ dvě hodiny po plánovaném termínu příletu V případě zrušení letu vám poskytneme přehled alternativních moţností přepravy Společnost Wizz Air neručí za ţádné ztráty nebo škody nebo odstupné, jestliţe jsme vás nemohli předem upozornit, protoţe jste nebyli k zastiţení na telefonních číslech uvedených ve vaší rezervaci PRÁVO NA ODŠKODNĚNÍ Existuje-li platný nárok při zrušení letu v souladu s ustanoveními odstavce 15.3, máte právo obdrţet odstupné v následující výši: (a) 250 eur za všechny lety do vzdálenosti 1500 kilometrů; (b) 400 eur za všechny lety v rámci Evropské unie delší neţ 1500 kilometrů a všechny ostatní lety v rozmezí 1500 a 3500 kilometrů; (c) 600 eur za všechny ostatní lety nespadající pod odstavce (a) nebo (b). Při určování vzdálenosti je za základ povaţována poslední destinace, v níţ by zrušení letu nebo odmítnutí nástupu na palubu letadla opozdilo váš přílet oproti plánovanému termínu Jestliţe vám je nabídnuta změna linky letu do cílové destinace alternativním letem v souladu s ustanoveními odstavce 16.2 a termín příletu nepřesáhne plánovaný termín příletu původně rezervovaného letu (a) o více neţ dvě hodiny u letů do 1500 kilometrů; nebo (b) o více neţ tři hodiny u všech letů v rámci Evropské unie delších neţ 1500 kilometrů a všech ostatních letů v rozmezí 1500 aţ 3500 kilometrů; nebo (c) o více neţ čtyři hodiny u všech ostatních letů nespadajících pod odstavce (a) nebo (b), můţe společnost Wizz Air sníţit odstupné poskytnuté podle odstavce o 50 % Společnost Wizz Air není vázána placením odstupného v případě, ţe prokáţe, ţe zrušení letu je způsobeno mimořádnými okolnostmi Odstupné uvedené v odstavcích a bude vyplaceno v hotovosti, elektronickým bankovním převodem, bankovním příkazem nebo bankovními poukázkami nebo, s vaším souhlasem, cestovními poukazy a/nebo jinými sluţbami Vzdálenosti uvedené v odstavcích , a budou měřeny metodou dráhy po hlavní kruţnici.

20 15.5 PRÁVO NA PÉČI V případech, kdy tento dokument odkazuje na tento odstavec, nabídne společnost Wizz Air zdarma cestujícím: (a) jídlo a občerstvení v přiměřené míře odpovídající čekací době v průběhu čekání na zpoţděný let; (b) zprostředkování hotelového ubytování nebo náhradu ceny hotelového ubytování, jestliţe - je nutný pobyt o délce jedné nebo více nocí, nebo - je nutný pobyt v místě odletu navíc k době původně zamýšlené cestujícím; (c) zprostředkování dopravy nebo náhradu ceny dopravy mezi letištěm a místem ubytování rezervovaným podle odstavce (b) (hotel nebo jiné ubytování). Cestující má nárok na péči uvedenou v odstavci pouze v následujících případech: (a) v průběhu čekání způsobeného zpoţděním. Společnost Wizz Air uhradí náklady na asistenci uvedenou v odstavcích b) a c) cestujícímu postiţenému zpoţděním nebo zrušením letu v přiměřené výši na základě faktury (faktur) Kromě toho budou cestujícím nabídnuty dva telefonní hovory, telexové nebo faxové zprávy nebo y nebo náhrada nákladů za takovouto komunikaci Sluţby uvedené v odstavci nebudou poskytnuty v případě, ţe by způsobily další zpoţdění letu PŘESTUPY Společnost Wizz Air neprovozuje přestupní lety. Je zcela ve vaší zodpovědnosti, abyste se svými zavazadly stihli navazující let ALTERNATIVNÍ PŘEPRAVA Společnost Wizz Air vás v případě popsaném v odstavci můţe přepravit alternativním způsobem přepravy, neţ je přeprava vzduchem Jestliţe explicitně nebo implicitně souhlasíte s poskytnutím alternativní přepravy (podle ustanovení v odstavcích b) a c)), nevzniká vám nárok na vrácení ceny letenky ODKLONY Jestliţe není moţné odletět z místa odletu nebo přistát v místě destinace nebo na smluveném místě mezipřistání a letadlo je odkloněno na jiné letiště (dále jen odklon) a jestliţe letadlo nepokračuje do původního místa destinace, zprostředkujeme vám dopravu do původního místa destinace uvedeného ve vašem cestovním plánu, a to buď našimi vlastními prostředky nebo jakýmkoliv jiným způsobem dopravy, a nevznikají nám vůči vám ţádné další závazky VYMAHATELNOST VAŠICH PRÁV Jestliţe nesplníme ustanovení uvedená v předchozích odstavcích tohoto článku, máte nárok na předání reklamace národní obchodní inspekci nebo jejím územním inspektorátům PRÁVO NA INFORMACE Pokud odmítneme váš nástup na palubu letadla (mimo oprávněných důvodů uvedených v tomto dokumentu) nebo zrušíme váš let, poskytneme vám (na letišti) písemné informace o podmínkách poskytnutí odstupného a asistence. Příslušné písemné informace vám poskytneme i v případě, ţe jste dotčeni zpoţděním ve výši nejméně dvou hodin. Budou vám také předány kontaktní údaje na národní pověřený úřad uvedený v Evropských směrnicích MIMOŘÁDNÉ OKOLNOSTI Není-li jinak uvedeno v předchozích odstavcích článku 15, neposkytujeme ţádné další záruky za jakékoliv změny smlouvy o přepravě způsobené mimořádnými okolnostmi. V rozsahu povoleném příslušnými zákony a těmito Všeobecnými přepravními podmínkami neručíme za ţádné škody nebo ztráty způsobené vlivem mimořádných okolností.

Všeobecné přepravní podmínky společnosti Wizz Air Hungary Kft.

Všeobecné přepravní podmínky společnosti Wizz Air Hungary Kft. Všeobecné přepravní podmínky společnosti Wizz Air Hungary Kft. DEFINICE ROZSAH PŮSOBNOSTI TARIFY LETOVÝ ŘÁD SMLOUVA O PŘEPRAVĚ VZDUCHEM REZERVACE A SEDADLA CELKOVÁ CENA LETENKY, TARIFNÍ CENA, LETIŠTNÍ

Více

Všeobecné přepravní podmínky společnosti. Wizz Air Hungary Kft.

Všeobecné přepravní podmínky společnosti. Wizz Air Hungary Kft. Všeobecné přepravní podmínky společnosti Wizz Air Hungary Kft. Září 2013 ČLÁNEK 1 DEFINICE... 3 ČLÁNEK 2 ROZSAH PŮSOBNOSTI... 5 ČLÁNEK 3 TARIFY... 6 ČLÁNEK 4 LETOVÝ ŘÁD... 6 ČLÁNEK 5 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ

Více

WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA

WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA 1 Obsah Článek 1. DEFINICE... 5 Článek 2. ROZSAH PŮSOBNOSTI... 8 2.1. Všeobecná ustanovení... 8 2.2. Charterová přeprava...

Více

WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA... 0 2014

WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA... 0 2014 WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA... 0 2014 1 Obsah Článek1. DEFINICE... 5 Článek2. ROZSAH PŮSOBNOSTI... 8 2.1. Všeobecná ustanovení... 8 2.2. Charterová přeprava...

Více

WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA

WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA 1 Obsah Článku 1. DEFINICE... 5 Článku 2. ROZSAH PŮSOBNOSTI... 8 2.1. Obecná ustanovení... 8 2.2. Charterová přeprava... 8 2.3.

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA. Platíod 15. srpna 2017

WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA. Platíod 15. srpna 2017 WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA Platíod 15. srpna 2017 1 Obsah Článku 1. DEFINICE A INTERPRETACE... 3 Článku 2. ROZSAH PŮSOBNOSTI... 6 Článku 3. TARIFY A DOPLŇKOVÉ

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Odbavení na letišti. Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 21.05.2015. 1. esky.cz 2. Guide_homepage

Odbavení na letišti. Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 21.05.2015. 1. esky.cz 2. Guide_homepage Poslední aktualizace: 21.05.2015 1. esky.cz 2. Guide_homepage Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Cestující s nadváhou

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvod Cestovní agentura SunnyTours IC 752 393 88 Kaprova 14 110 00 Praha (dále jen CA SunnyTours ) je oprávněna jako smluvní partner nabízet a zprostředkovávat zájezdy, ubytování,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY LETECKÉ SPOLEČNOSTI

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY LETECKÉ SPOLEČNOSTI PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY LETECKÉ SPOLEČNOSTI AIR CAIRO OBSAH ČLÁNEK 1....... DEFINICE ČLÁNEK 2....... PLATNOST ČLÁNEK 3....... LETENKY ČLÁNEK 4....... CENY ZA PŘEPRAVU, DANĚ A POPLATKY ČLÁNEK 5....... REZERVACE

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012)

Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012) Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012) Váhové limity Letecká společnost Zapsané zavazadlo počet hmotnost počet hmotnost Rozměr Travel Service 1

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Poplatky v letecké přepravě ZIMA 2012-2013 (platí pro všechny lety od 1. 11. 2012)

Poplatky v letecké přepravě ZIMA 2012-2013 (platí pro všechny lety od 1. 11. 2012) Poplatky v letecké přepravě ZIMA 2012-2013 (platí pro všechny lety od 1. 11. 2012) Váhové limity Letecká společnost Zapsané zavazadlo počet hmotnost počet hmotnost Rozměr Travel Service 15 kg* 1 5 kg**

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti OK-TOURS a.s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti OK-TOURS a.s., IČ: 00563391,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU Čl. I. Základní ustanovení Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu cestujících a zavazadel u dopravce ČSAD Frýdek-Místek

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost Příručka pro cestující Vaše práva v letecké dopravě Evropské spotřebitelské centrum ČR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 366 155 esc@coi.cz, www.coi.cz/esc Leták vydalo Evropské spotřebitelské

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 1.1 Vymezení stran. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností YACHTCHARTER, s.r.o.,

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016 Veškeré objednávky doplňkových služeb, které nejsou součástí cestovní smlouvy (tzn. nejsou zakoupeny současně s uzavřením cestovní smlouvy), lze uskutečnit

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Příloha I Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě lze uplatnit: z důvodu na straně železnice, z důvodu na straně cestujícího. Právo z přepravní

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o.

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky pro služby poskytované Private Concierge s.r.o., se sídlem Bolzanova 1679/3, Praha, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

Písemná výzva a zadávací dokumentace

Písemná výzva a zadávací dokumentace Písemná výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace Nákup cisternové automobilové stříkačky pro potřeby Jednotky SDH Pecka Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku ve zjednodušeném

Více

Všeobecné a obchodní podmínky upravující poskytování prodeje vstupenek na dobročinný vánoční koncert Emauzy 2016

Všeobecné a obchodní podmínky upravující poskytování prodeje vstupenek na dobročinný vánoční koncert Emauzy 2016 www.greenpanda.cz Všeobecné a obchodní podmínky upravující poskytování prodeje vstupenek na dobročinný vánoční koncert Emauzy 2016 I. Úvodní ustanovení 1. Obecné ustanovení Tyto Všeobecné a obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015

Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015 Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky (dále také jen VSP ) cestovní kanceláře Blue Style k.s., se sídlem Jindřišská 27, 110 00 Praha 1, IČ: 25 60 96 88

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy

Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy 16.4.2016 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky vydává fyzická osoba Vojtěch Kouba (IČ 02232812), se sídlem Třebechovice pod

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 1. 11. 2013 Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Vymezení pojmů FILMFEST, s.r.o. Společnost FILMFEST, s.r.o., IČ: 262 73 365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 76179,

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více