FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK"

Transkript

1 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ TEST A.1 MATEMATIKA 1) Které z následujících chyb se můžeme dopustit při testování nulové hypotézy H 0 proti alternativní hypotéze H: a) zamítneme nepravdivou nulovou hypotézu H 0 b) zamítneme pravdivou nulovou hypotézu H 0 c) nezamítneme pravdivou nulovou hypotézu H 0 d) nezamítneme pravdivou alternativní hypotézu H 2) V aplikacích hledáme z následujících možností nejčastěji a) 95 nebo 99 procentní intervalový odhad parametru rozdělení b) 5 nebo 1 procentní intervalový odhad parametru rozdělení c) 100 procentní intervalový odhad parametru rozdělení d) 50 procentní intervalový odhad parametru rozdělení n n ) Statistika S X i X, kde X X i n 1 i 1 i 1 a) střední hodnoty jakéhokoliv rozdělení b) rozptylu pouze normálního rozdělení c) rozptylu jakéhokoliv rozdělení d) směrodatné odchylky jakéhokoliv rozdělení 1, je odhadem 4) Jeli F distribuční funkce spojité náhodné veličiny X, potom je pravděpodobnost, že náhodná veličina X nabude hodnoty rovné nebo větší reálnému číslu a, rovna a) F(a) b) 1 + F(a) c) F(a) - 1 d) 1 - F(a) 5) Pro pravděpodobnostní funkci g diskrétní náhodné veličiny X s oborem hodnot musí platit a) g ( x) 1 x b) g ( x) dx 1 c) g ( x) dx 1 d) g ( ) 1 6) Víme, že hmotnost dávky v kg je normální náhodná veličina s parametry střední hodnotou 50 kg a směrodatnou odchylkou 1kg. Dále víme, že 95 procentní kvantil normované normální náhodné veličiny je 1.645, tj. u(0.95) = Jakou minimální hmotnost bude mít dávka s pravděpodobností 0.95? a) kg b) kg

2 c) kg d) kg A.2 ZÁKLADY STAVEBNÍ MECHANIKY A STATIKA 7) Součet virtuálních prací všech vnějších a vnitřních sil působících na těleso v rovnovážném stavu je roven a) nule b) jedné c) dvěma d) třem 8) Stupeň statické neurčitosti jednoduchého uzavřeného rámu (viz schéma) je: a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 9) Mějme obdélníkový průřez o výšce 1 metr a šířce 0,5 metru. Kolikrát se zvětší moment setrvačnosti k vodorovné těžištní ose zvýšíme-li výšku na 2 metry, při zachování šířky 0,5 metru? a) 2 b) 4 c) 8 d) 12 10) Mějme prostě podepřený nosník zatížený dvěma osamělými silami kolmými ke střednici prutu, které neleží v jednom bodě ani v podporách. Jaký bude průběh ohybových momentů? a) po částech lineární b) nulový c) konstantní d) parabolický 11) Jaká je hodnota reakce R a šikmého prutu na obrázku? a) R a = 0 kn b) R a = 1 kn c) R a = 2 kn d) R a = 2 kn 12) Princip virtuálních prací: a) virtuální práce vnitřních sil se rovná nule b) virtuální práce vnějších sil se rovná nule c) virtuální práce vnitřních sil se rovná nule i virtuální práce vnějších sil se rovná nule d) součet virtuální práce vnitřních a vnějších sil se rovná nule 2

3 13) Stanovte rozložení smykového napětí od kroucení u plného kruhového průřezu. 14) Extrémy normálového napětí v průřezu podle obrázku zatíženém mimostřednou tlakovou silou F = 80 kn jsou: a) max = 16,67 MPa ; min = -33,33 MPa z b) max = 20,5 MPa ; min = 20,5 MPa c) max = -16,67 MPa ; min = 15,25 MPa F 30 d) max = 115 MPa ; min = -67,5 MPa y ) Jednoduchý prostě podepřený uzavřený rám je a) třikrát vnitřně staticky neurčitý, zevně staticky určitý b) vnitřně staticky určitý, třikrát zevně staticky neurčitý c) třikrát vnitřně staticky neurčitý, třikrát zevně staticky neurčitý d) vnitřně i zevně staticky určitý 16) V tzv. nultém zatěžovacím stavu působí na základní soustavě a) jediný jednotkový posun či jednotkové pootočení b) jediná staticky neurčitá (neznámá) veličina c) zadané zatížení a různý počet staticky neurčitých veličin d) jen dané zatížení 17) Při řešení posunů styčníků příhradových konstrukcí metodou jednotkových sil je nutno vzít do úvahy vliv a) posouvajících sil a ohybových momentů b) posouvajících sil c) ohybových momentů d) normálových sil 18) Při řešení svislého posunutí daného uzlu lomeného nosníku či rámu metodou jednotkových sil se použije virtuální a) jednotková svislá síla, jež působí v daném uzlu b) jednotková svislá síla, jež působí ve všech uzlech konstrukce c) jednotková vodorovná síla, jež působí v daném uzlu d) jednotkový moment, jež působí v daném uzlu 3

4 19) Pokles podpory b spojitého nosníku podle obrázku se při výpočtu zahrne do deformačních úhlů φ a) v obou polích a-b i b-c b) jen v poli a-b c) jen v poli b-c d) žádného pole 20) V průřezu zatíženém silou podle obrázku je nulové normálové napětí a) na ose z b) na ose y c) na rovnoběžce s osou y ve vzdálenosti h/3 nad těžištěm d) na horní hraně průřezu ZADÁNÍ PŘÍKLADŮ B.1 POZEMNÍ STAVBY Pozemní stavitelství 21) Vodorovná plocha schodišťového stupně se nazývá: a) schodnice b) stupnice c) podstupnice d) nástupnice 22) Plochá střecha je střecha se sklonem: a) α > 5 b) α 5 c) α = 5 d) α 3 23) Do sklonitých střech se zařazují střechy: a) ploché a šikmé b) ploché a strmé c) šikmé a strmé d) se sklonem nulovým 24) Mikroventilační vrstva je: a) vrstva určená k vyrovnání rozdílných tlaků vodní páry mezi daným místem střešního pláště a vnějším prostředím (též expanzní vrstva) b) vrstva určená k větrání jednoplášťových střech c) vrstva určená k větrání dvouplášťových střech d) vrstva určená k větrání obvodových plášťů budovy 25) Nadpraží je: a) vodorovná horní plocha prahu b) vodorovná dolní plocha prahu c) horní vodorovná plocha otvoru určeného zejména pro osazení výplní otvoru d) vodorovná plocha, která tvoří zápraží 4

5 B.2 INŽENÝRSKÉ STAVBY Betonové konstrukce 26) Výztuž železobetonového ohýbaného průřezu složená z oceli kruhového průřezu v množství 4 20 mm s návrhovou pevností fyd = 400 MPa působí v mezním stavu únosnosti maximálně silou a) 503 GN b) 50,3 MN c) 503 kn d) 5,3MN 27) Největší šířku trhlin v železobetonových konstrukcích připouští EN pro návrh betonových konstrukcí hodnotou e) 0,1 mm f) 0,04 mm g) 1,0 mm h) 0,4 mm 28) Výztuž železobetonového ohýbaného průřezu složená z oceli kruhového průřezu v množství 4 20 mm s návrhovou pevností f yd = 400 MPa působící v mezním stavu únosnosti na rameni 397,9 mm poskytuje spolu s tlačeným betonem moment na mezi únosnosti o velikosti i) 200 knm j) 2 MNm k) 20 knm l) 200 MNm 29) Železobetonový průvlak působící jako prostý nosník s rozpětím 8 m má velikost průřezu 0,4m x 0,8 m. Jak veliký moment musí přenést, je-li objemová hmotnost železobetonu 25 kn/m 3 a působí-li v polovině rozpětí osamělé břemeno 100 kn? (součinitele zatížení neuvažujte) m) 200 knm n) 264 knm o) 64 knm p) 26,4 knm 30) Při výpočtu křížem vyztužených desek zjednodušenou metodou náhradních nosníků se pří výpočtu rozdělovacího součinitele zatížení vychází z rovnosti q) zatížení r) pootočení s) průhybů t) reakcí B.3 EKONOMIE A MANAGEMENT Ekonomie 31) Rozhodněte, která z následujících položek nepatří do výpočtu makroekonomického ukazatele GDP (Hrubého domácího produktu) počítaného výdajovou metodou. a) Výdaje na spotřebu domácností b) Hrubé domácí soukromé investice c) Mzdy d) Výdaje vlády na statky a služby 5

6 32) Pokud je poptávka určena rovnicí P = 100 4Q a nabídka rovnicí P = Q, pak rovnovážné množství a rovnovážná cena budou: a) P = 60, Q = 10 b) P = 10, Q = 6 c) P = 40, Q = 6 d) P = 20, Q = 20 33) Co jsou to transakční peníze? a) peníze plynoucí z nekalých transakcí b) peníze získané praním špinavých peněz c) peníze pro okamžité použití: v hotovosti, na hotovostních účtech a depozita na požádanou d) peníze uložené do cenných papírů 34) Co z následující správně udává pořadí fází hospodářského cyklu? a) expanze, vrchol, recese, sedlo b) expanze, vrchol, sedlo, recese c) expanze, sedlo, recese, vrchol d) expanze, recese, sedlo, vrchol 35) Údaj označený v tabulce jako X (průměrné celkové náklady) je: a) 15 tis. Kč b) 45 tis. Kč c) 60 tis. Kč d) 30 tis. Kč Q FC VC TC AFC AVC AC tis. Kč 3 60 tis. Kč X 4 Legenda k tabulce: Q množství výroby v m.j. FC fixní náklady v Kč VC variabilní náklady v Kč TC celkové náklady v Kč AFC průměrné fixní náklady v Kč AVC... průměrné variabilní náklady v Kč AC průměrné celkové náklady v Kč B.4 STAVEBNÍ PODNIK Ceny ve stavebnictví 36) Vypočítejte úkolovou mzdu pracovníka, který provedl 1000 m2 omítek. Norma času je 0,390 h/m 2 omítky a mzdový tarif činí 87 Kč/h. a) , 00 Kč b) , 00 Kč c) 33, 93 Kč d) 8 700,00 Kč 6

7 37) Proveďte výpočet procentní přirážky režijních nákladů pro kalkulaci výrobní režie, jestliže základnou pro výpočet přirážky jsou přímé mzdy. Z podnikové evidence za uplynulé období vyplývá, že přímé mzdy činily Kč, výrobní režie Kč. a) 151,38 % b) 1,5138 % c) 66,06 % d) 6,66 % 38) Vykalkulujte náklady na jednotku produkce (1kus), jestliže přímý materiál činí 280 Kč/kus, přímé mzdy 200 Kč/ks, ostatní přímé náklady 70 Kč/ks. Sazba režie výrobní je 151,38% a základnou pro výpočet režie výrobní jsou přímé mzdy. Sazba režie správní je 17,15% a základnou pro výpočet režie správní je součet přímých mezd a režie výrobní. Sazba režie odbytové je 12,28% a základnou pro výpočet režie odbytové je součet přímých mezd a režie výrobní. Výsledek zaokrouhlete. a) 500 Kč b) 1400 Kč c) 1000 Kč d) 2000 Kč 39) Zisk v ceně stavební práce činí 20% ze zpracovacích nákladů v přirážkové absorpční kalkulaci. Jaká je jednotková cena stavební práce, když náklady na přímý materiál jsou 200 Kč/m.j. a zpracovací náklady jsou 100 Kč/mj.: a) 360 Kč/m.j. b) 320 Kč/mj. c) 340 Kč/mj. d) 300 Kč/mj. 40) Rozpočet stavebního objektu, který je podkladem pro zpracování nabídky, je kalkulace: a) výsledná nákladová b) výsledná cenová c) předběžná cenová d) předběžná nákladová B.5 FINANCOVÁNÍ A INVESTICE Financování a účetnictví 41) Jak je definován dlouhodobý nehmotný majetek? a) jeho pořizovací cena je vyšší než Kč a životnost delší než 1 rok b) jeho pořizovací cena je vyšší než Kč a životnost kratší než 1 rok c) jeho pořizovací cena je vyšší než Kč a životnost kratší než 1 rok d) jeho pořizovací cena je vyšší než Kč a životnost delší než 1 rok 42) Jak zní zlaté pravidlo financování? a) Dlouhodobý majetek by měl být kryt dlouhodobými vlastními a cizími zdroji. b) Dlouhodobý majetek by měl být kryt pouze krátkodobými vlastními zdroji. c) Dlouhodobý majetek by měl být kryt vlastními dlouhodobými a krátkodobými zdroji. d) Dlouhodobý majetek by měl být kryt pouze dlouhodobými cizími zdroji. 43) Jakou vstupní cenou lze ocenit pohledávky? a) pořizovací cenou b) reprodukční pořizovací cenou c) jmenovitou hodnotou d) cenou pořízení 7

8 44) Jak lze definovat lombardní úvěr. a) Lombardní úvěr slouží k financování movitého majetku a záruka za tento úvěr musí být ve dvojnásobné výši úvěru. b) Lombardní úvěr slouží k financování movitého majetku a zároveň se tímto majetkem ručí. c) Lombardní úvěr slouží k financování nemovitého majetku. d) Lombardní úvěr slouží k financování nemovitého majetku a je nutné ručit majetkem movitým. 45) Jak jsou členěny vlastní zdroje krytí majetku? a) základní kapitál, hospodářský výsledek minulého a běžného období, rezerva b) základní kapitál, hospodářský výsledek minulého a běžného období, rezervní fond a kapitálové fondy c) základní kapitál, hospodářský výsledek minulého a běžného období, rezervní fond a kapitálové fondy, krátkodobé pohledávky d) základní kapitál, hospodářský výsledek minulého a běžného období, rezervní fond a kapitálové fondy, rezervy B.6 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Projektové řízení staveb 46) Pravidlo trojimperativu obsahuje tyto cíle a) čas, náklady, specifikace b) systémovost, systematičnost, efektivnost c) náklady, zisk, režie d) zisk, termíny, počty pracovníků 47) Projekty spojené s výstavbou charakterizuje a) vysoká četnost a vysoká komplexnost b) nízká četnost a vysoká komplexnost c) nízká četnost a nízká komplexnost d) vysoká četnost a nízká komplexnost 48) Mezi náklady inženýrských činností nepatří a) náklady na zpracování dokumentace b) náklady na výkon dozorů c) náklady na zabezpečení smluvních vztahů d) náklady režijní 49) Síťové grafy, aby se daly spočítat, musí být mimo jiné a) souvislé, orientované a ohodnocené b) souvislé, jeden začátek a jeden konec, cyklické c) stochastické, orientované, pravidelné d) orientované, ohodnocené, musí mít vyznačenu kritickou cestu 50) Náklady na zhotovení stavebního objektu jsou 12 mil. Kč. Jaký je optimální počet pracovníků na tomto stavebním objektu, aby celková lhůta výstavby byla 8 měsíců. Produktivita je Kč/pracovníka/měsíc. a) 12 b) 15 c) 18 d) 20 8

9 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ Typ studia: navazující magisterský Forma studia: prezenční kombinovaná Délka studia: 1,5 roku Číslo přihlášky uchazeče: VYPRACOVÁNÍ TESTU Z VYBRANÝCH ČÁSTÍ STANOVENÝCH TÉMATICKÝCH OKRUHŮ Č. ÚLOHY ODPOVĚĎ BODY HODN. Č. ÚLOHY ODPOVĚĎ BODY HODN. 1 b 2 21 b 2 2 a 2 22 b 2 A1 3 c 2 B1 23 c 2 4 d 2 24 a 2 5 a 2 25 c 2 6 a 2 26 c 2 7 a 2 27 d 2 8 d 2 B2 28 a 2 9 c 2 29 b 2 10 a 2 30 c 2 11 b 2 31 c 2 12 d 2 32 a 2 A2 13 c 2 B3 33 c 2 14 a 2 34 a 2 15 a 2 35 d 2 16 d 2 36 b 2 17 d 2 37 a 2 18 a 2 B4 38 c 2 19 a 2 39 b 2 20 c 2 40 c 2 41 d 2 42 a 2 B5 43 c 2 44 b 2 45 b 2 46 a 2 Vysvětlivky: 47 b 2 BODY Bodové ohodnocení úlohy/zadání B6 48 d 2 HODN. Dosažený počet bodů 49 a 2 50 b 2 MAX. MOŽNÝ / DOSAŽENÝ POČET BODŮ A: 40 MAX. MOŽNÝ / DOSAŽENÝ POČET BODŮ B: 60 CELKOVÝ DOSAŽENÝ POČET BODŮ: 100 9

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ TEST A.1 MATEMATIKA 1) Jeli F distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ TEST A.1 MATEMATIKA 1) Je-li F distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ (E) A.1 MATEMATIKA TEST 1. Určete, které z následujících tvrzení je

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ FAST 009E1 A.1 MATEMATIKA FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 009 010 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ 5 1. Náhodná veličina X má hustotu f ( x ) náhodná

Více

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Souřadný systém, v rovině i prostoru Síla bodová: vektorová veličina (kluzný, vázaný vektor - využití),

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBOR REALIZACE STAVEB

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBOR REALIZACE STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBOR REALIZACE STAVEB Zahájení studia v akademickém roce 2010/2011

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) Sada č. 1/20.6.2012 Část A TEST 1. Má-li spojitá náhodná veličina X distribuční

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M 1. S jakou vnitřní strukturou silikátů (křemičitanů), tedy uspořádáním tetraedrů, se setkáváme v přírodě? a) izolovanou b) strukturovanou c) polymorfní

Více

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků.

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků. Stavební mechanika 12SM Přednášky Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků. Porovnání ODM a ZDM Příklad 1: (viz předchozí přednáška)

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: REALIZACE STAVEB (R) Část A TEST A.1 MATEMATIKA 1) Při testování nulové hypotézy H 0 : střední

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

ZDM PŘÍMÉ NOSNÍKY. Příklad č. 1. Miloš Hüttner SMR2 ZDM přímé nosníky cvičení 09. Zadání

ZDM PŘÍMÉ NOSNÍKY. Příklad č. 1. Miloš Hüttner SMR2 ZDM přímé nosníky cvičení 09. Zadání iloš Hüttner SR D přímé nosníky cvičení 09 adání D PŘÍÉ NOSNÍKY Příklad č. 1 Vykreslete průběhy vnitřních sil na konstrukci zobrazené na Obr. 1. Příklad převzat z katedrové wikipedie (originál ke stažení

Více

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce 133 BK4K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Betonové konstrukce BK4K Program výuky Přednáška Týden Datum Téma 1 40 4.10.2011 2 43 25.10.2011 3 44 12.12.2011 4 45 15.12.2011 Skořepinové konstrukce úvod Úvod do problematiky

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Příhradové konstrukce a názvosloví

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Příhradové konstrukce a názvosloví 5. přednáška Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 5. května 2014 (prutové ) podle prostoru rozdělujeme na: Rovinné Prostorové Dále se budeme zabývat jen rovinnými

Více

Statika soustavy těles.

Statika soustavy těles. Statika soustavy těles Základy mechaniky, 6 přednáška Obsah přednášky : uvolňování soustavy těles, sestavování rovnic rovnováhy a řešení reakcí, statická určitost, neurčitost a pohyblivost, prut a jeho

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Statika 1. Vnitřní síly na prutech. Miroslav Vokáč 11. dubna ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M.

Statika 1. Vnitřní síly na prutech. Miroslav Vokáč 11. dubna ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Definování 4. přednáška prutech iroslav okáč miroslav.vokac@cvut.cz ČUT v Praze, Fakulta architektury 11. dubna 2016 prutech nitřní síly síly působící uvnitř tělesa (desky, prutu), které vznikají působením

Více

Stavební mechanika přednáška, 10. dubna 2017

Stavební mechanika přednáška, 10. dubna 2017 Stavební mechanika 3 7. přednáška, 10. dubna 2017 Stavební mechanika 3 7. přednáška, 10. dubna 2017 Obecná deformační metoda 8) poznámky k využití symetrie 9) využití výpočetních programů 10) kontrola

Více

Otázky k přijímací zkoušce ČÁST A

Otázky k přijímací zkoušce ČÁST A Otázky k přijímací zkoušce (SI-S) ČÁST A 1. Které z následujících chyb se můžeme dopustit při testování nulové hypotézy H 0 proti alternativní hypotéze H: a) zamítneme nepravdivou nulovou hypotézu H 0

Více

Kapitola 8. prutu: rovnice paraboly z = k x 2 [m], k = z a x 2 a. [m 1 ], (8.1) = z b x 2 b. rovnice sklonu střednice prutu (tečna ke střednici)

Kapitola 8. prutu: rovnice paraboly z = k x 2 [m], k = z a x 2 a. [m 1 ], (8.1) = z b x 2 b. rovnice sklonu střednice prutu (tečna ke střednici) Kapitola 8 Vnitřní síly rovinně zakřiveného prutu V této kapitole bude na příkladech vysvětleno řešení vnitřních sil rovinně zakřivených nosníků, jejichž střednici tvoří oblouk ve tvaru kvadratické paraboly[1].

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2 Libor Michalčík 1 Jaroslav Navrátil

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

Schodiště. Schodiště termíny

Schodiště. Schodiště termíny 133 Schodiště podesta odpočívadlo hlavní podesta mezipodesta schodišťové rameno nástupní výstupní zrcadlo stupeň stupnice podstupnice jalový stupeň výška, šířka stupně Schodiště termíny K133, či jsou volně

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

TEST FAST LS 2010 ČÁST A

TEST FAST LS 2010 ČÁST A 2010-2011 TEST FAST LS 2010 ČÁST A 1. Mezi metody ke stanovení příčinkových čar statických veličin Gerberova nosníku nepatří a) styčníková metoda b) kinematická metoda c) analytická metoda d) kombinace

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Statika 1. Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 1. Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. reálných 3. přednáška Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích Miroslav Vokáč miroslav.vokac@cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 21. března 2016 Dřevěný trámový strop - Anežský klášter

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) A. MATEMATIKA TEST. Hladina významnosti testu α při testování nulové hypotézy

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT - 1 - Pokyny k vyplnění testu: Na každé stránce vyplňte v záhlaví kód své přihlášky Ke každé otázce jsou vždy čtyři odpovědi, z nichž pouze právě jedna je správná o Za správnou odpověď jsou 4 body o Za

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Zadání Jednopodlažní jednolodní dřevěná hala: rozpětí = polovina rozpětí zadané ocelové haly vzdálenost sloupů = poloviční vzdálenost oproti zadané ocelové hale vzdálenost

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4 IDEA StatiCa novinky verze 5.4 IDEA StatiCa Prestressing Spřažený spojitý nosník Postupná výstavba spojité konstrukce Hlavním vylepšením ve verzi 5 v části beton a předpjatý beton je modul pro analýzu

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Postup při výpočtu prutové konstrukce obecnou deformační metodou

Postup při výpočtu prutové konstrukce obecnou deformační metodou Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav stavební mechaniky Postup při výpočtu prutové konstrukce obecnou deformační metodou Petr Frantík Obsah 1 Vytvoření modelu 2 2 Styčníkové vektory modelu

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŢENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŢENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK AKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŢENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 20 202 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) Sada č. Část A TEST. Je-li distribuční funkce spojité náhodné veličiny X a a

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Desky Trámy Průvlaky Sloupy Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ I

STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ I VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava Ivan Kološ, Martin Krejsa, Stanislav Pospíšil, Oldřich Sucharda STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ I Vzdělávací pomůcka

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce Stř ední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 20. Prostý ohb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablon registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A4. Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A4. Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A4 Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 200 (1) 120 krát jsme házeli hrací kostkou.

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více

Předpjatý beton Přednáška 4

Předpjatý beton Přednáška 4 Předpjatý beton Přednáška 4 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel Lineární transformace kabelu Návrh předpětí metodou vyrovnání zatížení

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

RBZS 5. Schodiště Schodiště

RBZS 5. Schodiště Schodiště Schodiště podesta odpočívadlo hlavní podesta mezipodesta schodišťové rameno nástupní výstupní zrcadlo stupeň stupnice podstupnice jalový stupeň výška, šířka stupně Schodiště termíny přímočaré Typy schodišť

Více

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E EKONOMIKA NÁKLADY, KALKULACE a BEP Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

Základní rozměry betonových nosných prvků

Základní rozměry betonových nosných prvků Základní rozměry betonových nosných prvků Desky Trámy Průvlaky Sloupy Ohybové momenty [knm] na nosníku Prostě uloženýnosník q[kn/m] 1/8 ql 2 Oboustranně vetknutý nosník 1/12 ql 2 1/12 ql 2 q[kn/m] 1/24

Více

Otázky k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia pro studium ve šk. roce 2010/11 Test číslo: FAST2010V1. IČ uchazeče(kód přihlášky)

Otázky k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia pro studium ve šk. roce 2010/11 Test číslo: FAST2010V1. IČ uchazeče(kód přihlášky) Otázky k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia pro studium ve šk. roce 21/11 Test číslo: FAST21V1 Studijní program: stavební inženýrství Studijní obor: vodní hospodářství a vodní stavby

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více