Jak jsem se přesvědčil při psaní (nejen) tohoto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak jsem se přesvědčil při psaní (nejen) tohoto"

Transkript

1 46 Balkóny lodžie terasy I Zásady návrhu a provádění Předmětem tohoto článku je problematika provozního souvrství pochozích ploch navrhovaných a prováděných na plochých střechách. Oproti minulosti, kdy se dominantně jako povrchová úprava používala zpravidla jen dlažba pokládaná do maltového lože, se dnes stále více uplatňují nové technologie jak v nabídce materiálového provedení vlastních pochozích ploch, tak zejména při jejich provádění. Výrobky a technologie na provedení provozního souvrství pochozích ploch balkónů, lodžií a teras dnes u nás nabízí snad desítky různých výrobců kromě tradičních výrobců dlaždic pak zejména výrobci z oblasti stavební chemie. Jak jsem se přesvědčil při psaní (nejen) tohoto článku, nejsou názory na danou problematiku vždy jednotné. Jednotné někdy není ani používané názvosloví. Namísto izolatérů (kteří pokládají klasickou vodotěsnou izolaci balkónů a lodžií z asfaltových pásů nebo hydroizolačních fólií) dnes často nastupují jen zaučení obkladači, kteří si sami provedou před lepením dlažby stěrkové hydroizolace. Nejen proto se dle mého názoru problematika relativně jednodušších balkónů a lodžií technologicky více vzdaluje od poměrně technicky složitějších a náročnějších teras. I pro běžného stavaře je proto někdy obtížné se v této oblasti staveb orientovat. Článek má informativní charakter, konkrétní provedení provozního souvrství, výběr vhodných výrobků a způsob jejich zabudování by měl vždy navrhnout zkušený kvalifikovaný stavební technik nebo inženýr ve spolupráci s výrobci či dovozci uvažovaných výrobků. Protože se jedná o technicky náročnou, a přesto velmi zajímavou část našich staveb s řadou nových výrobků a technologií, je problematika BALKÓNY LODŽIE TE- RASY jedním ze zvýrazněných témat jubilejního 10. veletrhu STŘECHY PRAHA 2008, který se bude konat ve dnech 24. až 26. ledna 2008 na pražském Výstavišti v Holešovicích. Článek je rozdělen do tří částí, které budou uveřejněny postupně. jejich stavební provedení musí v tom případě splňovat požadavky kladené nejen na terasy, ale zejména z hlediska vlastností a kvality hydroizolací i požadavky kladené na střešní zahrady. Vlastní provozní souvrství teras je zpravidla oproti vegetačnímu souvrství střešních zahrad technicky i konstrukčně náročnější nejen proto, že je vystaveno většímu působení atmosférických vlivů, ale i mechanickým účinkům od vlastního provozu. Působení teplotních rozdílů v létě a v zimě, stejně jako deště nebo sněhu a ledu, má významný vliv na jeho dlouhodobou spolehlivost a životnost. U balkónů, lodžií a teras mohou způsobovat problémy i tepelné mosty. Závady a poruchy provozního souvrství se projevují nejcitelněji u teras, které jsou vytvořeny nad obytnými či jinými vnitřními prostorami při jejich výskytu časem dochází k zatékání do interiéru včetně průvodních hygienických závad (plísní) z titulu poškození vodotěsné izolace a následně i tepelné izolace. Oproti relativně malým plochám balkónů a lodžií jsou terasy obvykle plošně rozsáhlejší, a jejich opravy či rekonstrukce jsou proto časově i finančně náročnější. Vhodným technickým řešením jak vlastního souvrství střešního pláště (zejména u teras), tak provozního souvrství (i u balkónů a lodžií) lze významně ovlivnit spolehlivost a životnost těchto pochozích střech. Na vytvoření vlastního provozního souvrství dnes nabízí řada specializovaných výrobců celou škálu různých výrobků dlaždice různého provedení, exotické dřeviny, vhodné lepicí malty nebo lepidla, spárovací hmoty, dilatační profily, drenážní vrstvy, odvodňovací žlaby nebo podložky pod dlaždice. Řada výrobců dnes nabízí pro tyto provozní střechy i ucelený program kovových ukončujících a odvodňovacích prvků. Součástí všech pochozích střech musí být i bezpečné a spolehlivé zábradlí, které je dnes také v nabídce specializovaných firem. Vedle stále používaných klasických hydroizolací z asfaltových pásů nebo z hydroizolačních fólií se u balkónů a lodžií v poslední době více prosazují hydroizolační stěrky. Předmětem tohoto článku jsou proto informace jak o nabízených výrobcích a technologiích k vytvoření provozního souvrství balkónů, lodžií a teras, tak o možnostech provedení vlastního souvrství střešního pláště pod tímto provozním souvrstvím. Již při návrhu konkrétních výrobků a technologií je nutné respektovat podmínky jednotlivých výrobců a následně dodržovat technologickou kázeň při vlastní realizaci. Kvalitu a životnost těchto pochozích ploch ovlivňuje nejen kvalita a pečlivost pracovníků při realizaci, ale oproti pracím v interiéru i významnější vliv atmosférických podmínek nejen při vlastním provádění prací, ale často i bezprostředně po jejich dokončení. Balkóny jsou obytné plošiny, které vystupují z líce průčelí budovy v úrovni podlaží a jsou ohra- V současné době je téměř základním standardem nových bytů a domů možnost využívat k bydlení i balkóny, lodžie nebo terasy dle návrhu architekta a technických možností použitého konstrukčního systému objektu. Balkóny, lodžie a terasy jsou jako pochozí plochy určeny k trvalému provoznímu užívání zejména k pohybu nebo pobytu osob. Patří proto k tzv. provozním střechám, stejně jako střešní zahrady, parkoviště na střechách nebo heliporty. Terasy v dnešní době stále častěji navazují na střešní zahrady, takže Obr. 1: Ukázka novostavby s balkóny a terasami

2 47 ničeny na volných stranách zábradlím. V minulosti se uvádělo, že nejmenší vyložení balkónů přes líc průčelí by mělo být alespoň 800 mm, z hlediska praktického využití by však mělo být nejméně 1200 mm. Při větším vyložení již může docházet k zastiňování přilehlých místností. Sdružovat obytné balkóny dvou a více sousedních bytů se nedoporučuje, protože lehké příčky, které je zpravidla oddělují, nezajišťují odpovídající soukromí (obr. 2). Lodžie jsou obytné plošiny, zpravidla zakryté a zasunuté do hmoty objektu. Od balkónů se liší staticky jednodušší konstrukcí, neboť nosná lodžiová deska má obvykle po obou bočních stranách nosné stěny. Podle polohy lodžie k ploše průčelí rozeznáváme lodžie zapuštěné, polozapuštěné a předsazené. Na rozdíl od balkónů je u lodžií vhodné jejich sdružování, protože je vzájemně oddělují poměrně hmotné boční nosné stěny, které lépe akusticky i opticky zajišťují soukromí. V případě, že tyto boční nosné stěny navazují na přilehlé místnosti, musí být tepelně izolovány. Oproti balkónům jsou proto lodžie obvykle investičně náročnější (obr. 3). Terasy jsou vlastně ploché střechy upravené pro chůzi a pobyt. Musí mít proto zajištěn bezpečný přístup a musí na nich být provedena opatření zajišťující bezpečnost provozu. Na rozdíl od balkónů a lodžií jsou tedy vytvořeny na kompletním souvrství střešního pláště, které tvoří, stejně jako u balkónů a lodžií, nejen nosná konstrukce, spádová vrstva a vodotěsná izolace, ale u teras téměř vždy i tepelná izolace s parozábranou. Existují však i terasy nad nevytápěnými prostorami (obr. 4). Základní podmínky pro návrh a provádění balkónů, lodžií a teras Vlastní konstrukci balkónů, lodžií a teras je možno stavebně rozdělit na: provozní souvrství (vlastní pochozí plochu včetně nezbytných podkladních vrstev); souvrství střešního pláště (které tvoří jeho nosná konstrukce, spádová vrstva, hydroizolace a u teras také tepelná izolace a parozábrana). Provozní souvrství teras se zpravidla realizuje na klasickém souvrství jednoplášťové ploché střechy nebo na střeše s opačným pořadím vrstev (na tzv. obrácené střeše) nebo na DUO střeše kdy je na vodotěsné izolaci klasické jednoplášťové střechy položena další tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu. U balkónů a lodžií se samozřejmě vždy jedná o provozní souvrství provedené jen na nosné konstrukci včetně případné spádové vrstvy, opatřené zpravidla jen vodotěsnou izolací. Obr. 2: Balkóny Obr. 3: Lodžie Obr. 4: Terasy

3 48 Při návrhu, situování a vlastním stavebním provedení těchto pochozích ploch je vhodné respektovat následující doporučení: 1. Orientace ke světovým stranám Nejen z hlediska provozního využití, ale i vlastního stavebního provedení je důležité, jak jsou tyto vnější obytné plochy orientovány vůči světovým stranám. Terasa na severní straně objektu bude mít jistě menší využití než terasa na jižní straně objektu. Orientace balkónů, lodžií nebo teras vůči světovým stranám však má významný vliv také na tepelné namáhání provozního souvrství a tím i na jeho provedení, na výběr vhodných výrobků a na jejich životnost. Tak např. dilatační pohyby dlažby vyvolané její teplotní roztažností na exponované (např. západní) straně objektu lze snížit vhodně zvolenými rozměry dilatačních polí, použitím menších dlaždic a jejich světlými barvami. 2. Zastínění balkónu, lodžie nebo terasy Zastínění těchto pochozích ploch může příznivě snížit tepelné namáhání vlastního provozního souvrství a tím i ovlivnit jeho materiálové i barevné provedení. 3. Sklon 1 až 2 % (viz dále o odvodnění těchto ploch) Obvykle se doporučuje sklon vlastního povrchu těchto provozních pochozích ploch 1 až 2 %, dlažba na podložkách však může být i vodorovná (ovšem s podmínkou, že pod ní je vodotěsná izolace ve sklonu k odvodňovacím prvkům). U některých provozních souvrství, jako např. u dlažby přilepené lepidlem přímo na stěrkovou vodotěsnou izolaci nebo u dlažby položené na betonovou mazaninu nabetonovanou (s drenážní nebo separační vrstvou) na vodotěsné izolaci, sleduje jejich sklon i sklon hydroizolace. U dlažby na podložkách nebo u dlažby do podsypu však může být sklon povrchu vodotěsné izolace i větší. ČSN :1999 Navrhování střech Základní ustanovení uvádí minimální sklon vodotěsné izolace 1 = 1,75 % směrem k odvodňovacím prvkům. Zároveň však uvádí, že povrch provozních vrstev je třeba navrhnout v takovém sklonu, který zajistí, aby srážková voda odtékala do odvodňovacích prvků, aniž by na tomto povrchu vytvářela kaluže. Minimální sklon povrchu pochozí plochy může také předepsat např. i výrobce dlažby v závislosti na způsobu její pokládky. 4. Výběr stavebního provedení provozního souvrství Vhodné stavební provedení provozního souvrství (např. s dlažbou pokládanou do lepicí malty nebo dlažbou na podložkách, se stěrkovou pochozí vrstvou, s dřevěnou palubovou podlahou atp.) je třeba navrhnout v závislosti na předpokládaném využití balkónu, lodžie nebo terasy. Při výběru provozního souvrství je také nutné zohlednit Obr. 5: Bytový dům s balkóny, lodžiemi a terasami Obr. 6: Zasklené lodžie možný přístup veřejnosti na tyto plochy. Tak např. dlažba na podložkách nemusí být nejvhodnější u veřejně přístupné terasy nebo v bezprostřední blízkosti lesa. 5. Návrh a provedení vodotěsné izolace Materiálové provedení vodotěsné izolace má významný vliv nejen na dlouhodobou spolehlivost balkónů, lodžií a teras, ale významně ovlivňuje i technické požadavky na provedení provozního souvrství. Tak např. pochozí plochy balkónů a lodžií vytvořené z dlažby pokládané do lepicí malty nebo lepidla se v současné době nejčastěji provádějí přímo na stěrkovou hydroizolaci (kromě asfaltových hydroizolačních stěrek). Při použití klasické vodotěsné izolace z asfaltových pásů nebo z hydroizolačních fólií jak u balkónů nebo lodžií, tak samozřejmě i u teras je však vždy nutné tuto dlažbu pokládat na dilatovanou betonovou mazaninu, která musí být vždy oddělena od této povlakové izolace vhodnou separační, dilatační nebo i drenážní vrstvou. 6. Dilatační pole Betonovou mazaninu i vlastní dlažbu (lepenou nebo i pokládanou do maltového lože) je nutno vždy

4 49 dilatovat a tím minimalizovat jejich vzájemné dilatační pohyby. Tepelná roztažnost dlažby a betonové mazaniny je totiž rozdílná. Koeficient tepelné roztažnosti keramické dlažby má hodnotu 0,007 mm/m.k a betonové mazaniny 0,012 mm/m.k. Ve svých důsledcích to znamená, že např. při rozdílu teplot 70 K jsou jejich dilatační pohyby v závislosti na délce dilatačního úseku: Délka dilatačního úseku 1 m 2 m 3 m 5 m Keramická dlažba 0,49 mm 0,98 mm 1,47 mm 2,45 mm Betonová mazanina 0,84 mm 1,68 mm 2,52 mm 4,20 mm Při nerespektování účinků těchto teplotních vlivů dochází k poruchám keramické dlažby napětím, které vzniká mezi těmito dvěma vrstvami provozního souvrství. Z uvedených důvodů je předepsána maximální velikost dilatačního pole betonové mazaniny a při pokládce dlažby do lepicí malty nebo lepidla by právě proto měly být vždy používány, tzv. flexibilní lepicí hmoty. Dilatační pole musí být z těchto důvodů vytvořena i u dlažby lepené přímo na stěrkovou hydroizolaci. (Zásady pro rozdělení plochy balkónů a teras na dilatační úseky viz část věnovaná betonové mazanině.) 7. Výběr a provedení dlažby V případě nejčastěji používané pochozí plochy vytvořené z dlaždic je nutno vždy zvážit nejen rozměry dlaždic a jejich barvu s ohledem na jejich dilatační pohyby, ale i způsob pokládky. Z tohoto pohledu jsou nejlepší světlé barvy dlaždic. Poloha dilatačních spár v dlažbě se musí ztotožňovat s polohou dilatací v podkladní vrstvě např. v betonové mazanině. S ohledem na dilatační pole a provedení dilatačních spár by se proto měly vždy dlaždice v exteriéru pokládat na střih, výjimečně na vazbu, a nikdy by se neměly pokládat diagonálně. 8. Práh balkónových dveří Práh balkónových dveří vedoucích na tyto pochozí plochy by měl mít dle zahraničních předpisů minimální výšku 150 mm nad jejich úrovní tedy např. nad úrovní dlažby. Naše platná ČSN :1999 Navrhování střech Základní ustanovení uvádí pouze v bodě H.20 informativní přílohy, že v místě napojení střechy na práh dveří se doporučuje výškový přesah hydroizolační konstrukce prahu nad přilehlou plochou střechy nejméně 80 mm, zamezující vtékání srážkové vody do vnitřního prostředí. Není-li možné potřebný výškový rozdíl vytvořit, je nutno před balkónové dveře osadit odvodněný sběrný žlab zakrytý mřížkou. Potřebný hydroizolační přesah se v tom případě uvažuje ode dna žlabu. Minimální výška prahu dveří nad povrchem mřížky tohoto sběrného žlabu je v tom případě dle zahraničních předpisů 50 mm (viz např Provozní využitelnost balkónů, lodžií a teras Hloubka, půdorysný tvar a plošná velikost těchto provozních střech mají významný vliv nejen na náklady na jejich pořízení, ale i na možnost jejich skutečného provozního využití a následně i na náklady na jejich údržbu a opravy. Velmi úzký balkón obíhající kolem celého objektu může být z hlediska architektonického opticky zajímavý, ale z hlediska investičního, funkčního i provozního je zcela nevhodný. Naproti tomu skutečné využití terasy, jejíž plocha je větší než plocha bytu, bude jistě problematické a taková terasa zbytečně neúměrně zvýší pořizovací náklady bytu. 10. Bezpečnostní hledisko Architektonický a následně i stavební návrh těchto pochozích ploch by měl zohlednit i možnost vstupu nepovolaných osob. Z tohoto pohledu mohou být problematické průběžné balkóny nebo společné terasy oddělené jen optickými dělicími stěnami. Prosklené balkónové dveře na průběžných balkónech (někdy relativně snadno přístupných) jsou jistě méně spolehlivé než masivní bezpečnostní vstupní dveře do bytů, často opatřené soustavou složitých zámků. 1/2 90x254 spad 110x300

5 50 Obr. 7: Detail izonosníku Schöck Isokorb Obr. 8: Schematický řez konstrukcí balkónu s izonosníkem 11. Hygienické hledisko Hygienické hledisko není při výběru provedení vlastní pochozí plochy obvykle zmiňováno. Klasická keramická, teracová, kamenná nebo betonová dlažba bude pravděpodobně lépe čistitelná, a proto hygieničtější na veřejných (a někdy i na privátních) balkónech a terasách než např. dřevěná palubová podlaha. Podobně dlažba na podložkách vyžaduje občasné opatrné odstraňování nečistot, které se mezerami mezi dlaždicemi mohou pod dlažbu dostat např. listí z okolních stromů. Vliv zatížení na konstrukci balkónů, lodžií a teras Základní podmínkou nosné konstrukce balkónů, lodžií a teras je spolehlivá únosnost, a to nejen s ohledem na hmotnost vlastního souvrství střešního pláště a hmotnost provozního souvrství, ale i s ohledem na předepsané užitné zatížení a zatížení sněhem. Dle platné ČSN :1988 Zatížení stavebních konstrukcí je užitné rovnoměrné normové zatížení teras 2 kn/m 2 tam, kde nedochází k velkému shlukování lidí, a 4 kn/m 2 tam, kde je možnost shlukování velkého počtu lidí, vycházejících např. z poslucháren, sálů atp. Pro balkóny a lodžie lze v podstatě uvažovat zatížení stejné, jako je zatížení souvisejících místností, tj. obvykle 1,5 až 2 kn/m 2, pro nosné konstrukce balkónů je však předepsáno normové zatížení od 2 do 4 kn/m 2. Toto užitné zatížení včetně zatížení hmotností provozního souvrství však zejména u teras významně ovlivňuje jak návrh provedení vlastního provozního souvrství, tak volbu druhu střešního pláště (jednoplášťová střecha, střecha obrácená nebo DUO střecha) včetně výběru vhodné tepelné izolace. Tak např. dlažba na podložkách bude soustředěným bodovým zatížením jistě více namáhat tepelnou izolaci než dlažba plnoplošně položená do podsypu. V této souvislosti je proto nutné připomenout, že zatímco dimenzování a návrh nosné konstrukce je vždy dominantní záležitostí statika, u těchto provozních střech musí být i při výběru vhodné tepelné izolace vždy přihlédnuto také k jejímu namáhání v tlaku. Obr. 9: Zabudované izonosníky Schöck Isokorb Nosná konstrukce balkónů, lodžií a teras Nosnou konstrukci dnes tvoří nejčastěji železobeton, může být vytvořena i z keramických prvků nebo z oceli. U teras je nutné vyřešit tvar nosné konstrukce v interiéru a v exteriéru s ohledem na významně větší konstrukční výšku střešního pláště a provozního souvrství terasy oproti konstrukční výšce podlahy v interiéru. Při zachování stejné výškové úrovně nosné konstrukce je totiž vždy povrch terasy u dveří výrazně vyšší než v přilehlé místnosti. Řešením je např. snížení (výškové odsazení) povrchu vodorovné nosné konstrukce střešního pláště terasy oproti povrchu nosné konstrukce podlahy v interiéru (tedy zpravidla snížením světlé výšky místnosti pod terasou). Tepelně-technické požadavky Již při návrhu těchto provozních střech je nutné respektovat zásady tepelné techniky. Terasy nad obytnými místnostmi musí samozřejmě splňovat požadavky platné tepelně-technické normy ČSN Tepelná ochrana budov na dodržení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U i příznivé bilance vlhkosti a vnitřní povrchové teploty. To platí samozřejmě např. i pro balkóny, které zejména u rodinných domů často přecházejí přes arkýře vysunuté z obrysu budovy jejich stropní konstrukce musí být proto v těchto místech také (stejně jako u teras) s tepelnou izolací a parozábranou. Tepelně neizolované konstrukce klasických balkónů a lodžií vytvářejí v místech napojení na obvodový plášť objektu velké liniové tepelné mosty, které se nejvíce projevují v koutech místností. Pokud nejsou místa s tepelnými mosty náležitě stavebně ošetřena (tepelně izolována), může jejich vnitřní povrchová teplota klesnout při nízkých venkovních teplotách pod teplotu rosného bodu vnitřního vzduchu, což pak způsobí kondenzaci vodní páry a následně i vznik plísní. Jedním z možných řešení je tepelná izolace nosné konstrukce balkónů nebo lodžií zespoda v pruhu širokém 500 až 1000 mm podél obvodového pláště a svisle na přilehlých vnějších stěnách (u lodžií) např. pěnovým polystyrenem nebo minerální vlnou v tl. alespoň 80 mm, případně oba-

6 51 lení celé lodžie tepelnou izolací. Někdy je však nutné celý detail tepelně izolovat i výrazněji. V podobných případech je vždy vhodné provést podrobný výpočet dvourozměrného teplotního pole v řešené oblasti a s jeho pomocí ověřit jak návrh tlouštěk tepelných izolací, tak jejich umístění. Jednou z možností, jak u novostaveb výrazně omezit vliv liniových tepelných mostů v místech napojení nosné železobetonové nebo ocelové konstrukce vykonzolovaných balkónů na stropní konstrukci v budově, je přerušení tepelných mostů pomocí tzv. izonosníků, které k nám dodává např. firma Schöck-Wittek, s. r. o., pod obchodním názvem Schöck Isokorb. Izonosníky jsou tepelněizolační prvky umožňující přerušení tepelných mostů u vykonzolovaných balkónových konstrukcí. Principem tohoto řešení je přerušení tepelného mostu pomocí tepelné izolace (z pěnového polystyrenu) vložené mezi balkónovou nosnou desku a stropní desku v interiéru. Obě tyto desky jsou navzájem staticky propojeny pomocí nosných prvků z nerezové oceli (obr. 7, 8, 9). Tyto izonosníky řeší jak tepelné mosty v materiálovém přechodu nosné konstrukce beton beton, tak beton ocel nebo ocel ocel. (Detailně viz U oprav nebo rekonstrukcí tepelně izolovaných teras je nutno vždy sondami ověřit nejen stav provozního souvrství, ale i stav vlastního souvrství střešního pláště. K hygienickým závadám (kondenzace vlhkosti a následně vznik plísní) vyplývajícím např. z tepelných mostů v nadpraží oken, podél obvodové stěny nebo v koutech místností dochází převážně v zimním období nebo v přechodných obdobích roku, zatímco zatékání do interiéru, které se projevuje v průběhu celého roku, je způsobeno zpravidla vždy poruchami hlavní vodotěsné izolace. S přihlédnutím k neustále se zvyšujícím požadavkům tepelně-technických norem na tepelně-technické parametry střešních i obvodových plášťů budov je možno konstatovat, že téměř všechny stávající terasy jsou z tohoto pohledu poddimenzované. Oproti plochým střechám, u kterých zpravidla není problém přidat další vrstvu tepelné izolace (vytvořit PLUS střechu nebo DUO střechu), je u teras téměř vždy limitujícím prvkem výška prahu stávajících balkónových dveří. U vysokých balkónových dveří je někdy možné zvážit zvýšení jejich prahu (a tím snížení jejich výšky). Při úplné rekonstrukci terasy je možné také zvážit použití nové tepelné izolace z pěnového polyuretanu, který má oproti jiným tepelným izolacím lepší tepelně-technické vlastnosti (má nejnižší hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ). Tepelná izolace z pěnového polyuretanu může mít proto až o třetinu menší tloušťku než např. ekvivalentní tepelná izolace z pěnového polystyrenu. Obr. 10: Kotvení sloupku zábradlí Součástí profesionálního návrhu či posouzení jak nově navrhovaných teras, tak jejich rekonstrukcí by měl být vždy tepelně-technický výpočet. V tomto výpočtu se obvykle při hodnocení součinitele prostupu tepla U a vnitřní povrchové teploty, včetně výpočtu kondenzace vodní páry a její roční bilance, zanedbávají všechny vrstvy střešního pláště, které leží nad hlavní hydroizolační vrstvou. Pouze v případě, že je do provozního souvrství zabudován materiál o vyšším difuzním odporu jako je třeba celistvá (neperforovaná) nopová fólie pod betonovou mazaninou, je třeba jej do výpočtu difuze vodní páry zahrnout. Pokud bude na betonové mazanině znovu pod lepenou dlažbou provedena stěrková vodotěsná izolace (někteří výrobci lepicích malt a lepidel to doporučují), i tu bude nutné do výpočtu difuze vodní páry zahrnout. Ne všichni výrobci stěrkových izolací však uvádějí v technických listech svých výrobků hodnotu faktoru difuzního odporu. Do tepelně-technického výpočtu je však nutné vždy zahrnout tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu u obrácené nebo DUO střechy. V těchto případech je nutné počítat s vlivem dešťových srážek pod touto tepelnou izolací a zohlednit jej přirážkou k součiniteli prostupu tepla U dle ČSN EN ISO Zábradlí Zábradlí je nezbytnou součástí každého balkónu, každé lodžie nebo terasy. Je to trvalá konstrukce určená k ochraně osob proti neúmyslnému pádu z volného okraje pochozí plochy. Tvoří jej zpravidla sloupky, madla, zábradelní výplň a někdy i zábradelní zarážky. Někdy může nahradit zábradlí jiná konstrukce s ochrannou funkcí, splňuje-li požadavky předepsané příslušnými předpisy, např. platné ČSN : 1988 Ochranná zábradlí. Je proto možné se setkat i se zděnou nebo betonovou konstrukcí tvořící zábradlí. Výška zábradlí je dle citované normy od 900 do 1200 mm v závislosti na hloubce volného prostoru. Volný prostor je definován jako svislá vzdálenost mezi úrovní volného okraje pochozího prostoru a dnem volného prostoru. V podstatě se však vychází z nejmenší základní výšky zábradlí h = 1000 mm s tím, že je-li hloubka volného prostoru větší než 12 m, je nejmenší výška zábradlí h = 1100 mm, a je-li hloubka volného prostoru větší než 30 m, je nejmenší výška zábradlí h =1200 mm. Mezery v zábradelní výplni musí také vyhovovat požadavkům normy např. svislé a šikmé mezery mezi svislými tyčemi, tabulovými prvky a sloupky nesmějí být větší než 120 mm a meze- Obr. 11: Terasový vtok HL se suchou zápachovou uzávěrkou (od firmy HL Hutterer Lechner)

7 52 Obr. 12: Bytový dům s lodžiemi opatřenými zasklívacím systémem Obr. 13: Netypický způsob zasklení lodžií ra mezi vodorovnou pochozí plochou a zábradelní výplní u zábradlí bez zarážky nesmí být širší než 120 mm. U předsazeného zábradlí nesmí být mezera mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochozí plochy větší než 50 mm. Zábradlí a zábradelní výplně jsou dnes dodávány v různém materiálovém provedení. Nejčastěji tvoří nosnou konstrukci zábradlí ocelové nebo hliníkové prvky. Sloupky zábradlí by měly být s ohledem na hydroizolační spolehlivost a celistvost pochozí vrstvy (např. dlažby) kotveny do nosné konstrukce balkónů, lodžií nebo teras z boku nebo zdola (obr. 10). (Viz např. a Odvodnění balkónů, lodžií a teras Sklon balkónů, lodžií nebo teras k odvodňovacím prvkům u nás není jmenovitě předepsán. Lze vyjít z požadavku platné ČSN :1999 Navrhování střech Základní ustanovení, kde se uvádí minimální sklon střechy 1 = 1,75 %. V zahraničí se uvádí sklon povrchu těchto provozních střech 1 až 2 %. Některé technologie provozního souvrství však umožňují provést povrch pochozí plochy vodorovný např. dlažba na podložkách, nebo v malém sklonu, zajišťujícím jen spolehlivý odvod vody z povrchu pochozí vrstvy např. z palubové podlahy vytvořené z exotických dřevin. Je nutno si uvědomit, že dlažby a obklady nejsou ve své podstatě nikdy zcela vodotěsné, a proto pod nimi vždy musí být spolehlivá vodotěsná izolace. Drenážní systém umístěný pod betonovou mazaninou nesmí sloužit jako odvodňovací systém balkónu nebo terasy. Vodotěsná izolace musí být vždy ve sklonu, aby spolehlivě odvedla vodu k odvodňovacím prvkům. Ze střešních vtoků nebo z výtoků střešních žlabů odvodňujících tyto provozní střechy nesmí unikat zápach. Protože u těchto odvodňovacích prvků nelze použít vodní zápachovou uzávěrku (která musí být instalována v místě chráněném před mrazem), lze použít pouze mechanickou zápachovou uzávěrku (obr. 11). Výrobců střešních vtoků s mechanickou zápachovou uzávěrkou není mnoho. Je však nutno upozornit na skutečnost, že mechanická zápachová uzávěrka obvykle výrazně omezí odtokovou kapacitu střešního vtoku (v tomto případě přesněji střešní vpusti). Jsou však na trhu i střešní vpusti, které lze pomocí doplňkových prvků vybavit i mechanickou zápachovou uzávěrkou s dostatečnou odtokovou kapacitou a napojovacími manžetami jak pro napojení parozábrany, tak nástavcem s manžetou pro napojení vlastní vodotěsné izolace střechy (např. výrobky od firmy Hutterer-Lechner) viz nebo vtoky GRUMBACH vtoky od českého výrobce viz Starší odborná literatura (např. Krch: Technická zařízení budov, SNTL 1968) uváděla, že ze zcela malých ploch do 5 m 2 lze srážkové vody odvádět vyústěnými chrliči nebo je nechat volně stékat z okapnice. Lodžie nebo balkóny jsou obvykle vyspádovány vně budovy a jsou zpravidla ukončeny okapnicí, u větších balkónů nebo teras okapnicí napojenou na podokapní žlaby. Mohou být odvodněny případně jen tzv. balkónovými chrliči (výtoky). U teras bývá odvodnění zpravidla vnitřními vtoky nebo také podokapními žlaby. V případě odvodnění vnitřními vtoky se mají z bezpečnostních důvodů navrhovat vždy nejméně dva vtoky nebo vtok a bezpečnostní přepad. V souvislosti s terasami je třeba také upozornit na čl ČSN :2003 Vnitřní kanalizace, který říká: Nejmenší vodorovná vzdálenost vyústění větracího potrubí od teras, oken nebo jiných otvorů, které jsou spojené s trvale používanými místnostmi budovy, je 3 m. Při menších vzdálenostech je třeba větrací potrubí vyústit nejméně 1 m nad úroveň nejvyšší části tohoto otvoru nebo 3 m nad úroveň terasy. Zasklívání lodžií V posledním desetiletí se stále častěji vybavují lodžie zasklívacími systémy (obr. 12, 13). Tyto stavební úpravy na jednu stranu snižují náklady na vytápění bytů, snižují hladinu hluku pronikajícího z vnějšího prostředí, omezují vnik prachu do interiéru a přispívají výrazně i k bezpečnému zajištění bytů. Na druhou stranu je třeba upozornit na to, že i u osluněných lodžií se stoupající teplotou vnějšího vzduchu stoupá teplota vzduchu v prostoru zasklené lodžie. Zasklení lodžií má také negativní dopad na množství denního světla pronikajícího do přilehlé místnosti. Dnes jsou nabízeny různé technologické systémy zasklení. Základní podmínkou pro jejich použití by měla být možnost snadné údržby zasklených ploch z exteriérové strany a zajištění výměny vzduchu v přilehlých obytných místnostech (např. mezerami mezi skly) tak, aby vyhověly hygienickým požadavkům (viz např. KAREL CHALOUPKA foto autor a archiv firmy Schöck-Wittek (9) Ing. Karel Chaloupka (*1945) je absolventem SvF ČVUT. Přes 20 let se zabýval projektováním průmyslových a občanských staveb, je autorem řady stavebních projektů složitých staveb z oblasti automobilového a leteckého průmyslu. V letech pracoval jako inženýr-specialista v obchodním zastoupení firmy ICOPAL Praha, v současnosti je technickým poradcem ve firmě STAV-INVEST střešní systémy, s. r. o., kde se zabývá problematikou plochých střech

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

ÚVOD. - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob ÚVOD, ODVODNĚNÍ STŘECH

ÚVOD. - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob ÚVOD, ODVODNĚNÍ STŘECH ÚVOD - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 OBVODOVÝ PLÁŠŤ OBJEKTU

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev Seminář portálu TZB-info na veletrhu For Arch 2011 Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev Ing. Vladimír Vymětalík MONTAKO s.r.o., vedoucí střediska technické podpory Předpisy a normy

Více

Terasy s malou konstrukční stavební výškou

Terasy s malou konstrukční stavební výškou technologie 49 Terasy s malou konstrukční stavební výškou Terasy jsou dnes stále častější součástí bytových a občanských staveb. Při jejich návrhu, realizaci a zejména rekonstrukcích se často setkáváme

Více

Detaily z pohledu spolehlivosti, návrh, výpočet a realizace odvodnění plochých střech. pondělí, 25. února 13

Detaily z pohledu spolehlivosti, návrh, výpočet a realizace odvodnění plochých střech. pondělí, 25. února 13 Detaily z pohledu spolehlivosti, návrh, výpočet a realizace odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901-2011 Navrhování střech (novelizovaná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 12. POJÍZDNÉ A POCHŮZNÉ STŘECHY FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU, STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ PROBLEMATIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901 Navrhování střech (novelizovaná v únoru 2011) ČSN EN 12

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

OBSAH. - tyto detaily mají informační charakter, jejich použití doporučujeme konzultovat s techniky firmy ARDEX

OBSAH. - tyto detaily mají informační charakter, jejich použití doporučujeme konzultovat s techniky firmy ARDEX I OBSAH A Balkóny A volně položené dlažby bez fixace k podkladu, kamenné a betonové desky AquaDrain T+ A. Napojení dveří A... Podle DIN, část............... A... S drenážním roštem.................. A...

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ZÁŘÍ 2013 Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI Česká hydroizolační

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 9. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Balkóny lodžie terasy III Vodotěsné a tepelné izolace, parozábrany, opravy a rekonstrukce

Balkóny lodžie terasy III Vodotěsné a tepelné izolace, parozábrany, opravy a rekonstrukce 37 Balkóny lodžie terasy III Vodotěsné a tepelné izolace, parozábrany, opravy a rekonstrukce Třetí, závěrečná část seriálu Balkóny lodžie terasy se zabývá vlastním stavebním souvrstvím ploché střechy,

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

Co je terasa Základní požadavky Čeho si všímat Pochůzí plochy Podklady pro dlažby + CAD detaily Technologie kladení dlažeb Detail atiky Odvodnění

Co je terasa Základní požadavky Čeho si všímat Pochůzí plochy Podklady pro dlažby + CAD detaily Technologie kladení dlažeb Detail atiky Odvodnění Co je terasa Základní požadavky Čeho si všímat Pochůzí plochy Podklady pro dlažby + CAD detaily Technologie kladení dlažeb Detail atiky Odvodnění střešních teras Cemix konstrukce balkonů a teras Co je

Více

STŘECHY PLOCHÉ. 08. Základní pojmy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony

STŘECHY PLOCHÉ. 08. Základní pojmy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony S třední škola stavební Jihlava STŘECHY PLOCHÉ 08. Základní pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Termické přerušení a nosná funkce V každém případě

Termické přerušení a nosná funkce V každém případě Termické přerušení a nosná funkce V každém případě Riziko tepelného mostu A jak jej eliminovat Příčiny vzniku tepelných mostů Za nízkých venkovních teplot dochází v oblastech nedostatečně tepelně-izolovaných

Více

TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ Verze I/2016 TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ Skladba H01 Novostavby s tloušťkou tepelné izolace do 350 mm RD i BD Administrativní budovy Výrobní a skladovací haly Mechanicky kotvená, s tepelnou izolací

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

09. Druhy plochých střech, návrh

09. Druhy plochých střech, návrh S třední škola stavební Jihlava STŘECHY PLOCHÉ 09. Druhy plochých střech, návrh Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Konstrukční skladby 1-4 Balkony a terasy

Konstrukční skladby 1-4 Balkony a terasy Konstrukční skladby 1-4 Balkony a terasy IZOLACE, SEPARACE A VYROVNÁNÍ PŘETLAKU VODNÍ PÁRY KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Konstrukce balkonů se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace - separace - vyrovnání přetlaku

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Převislé a ustupující konstrukce Členění stavby rozdělovací spáry Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Převislé a ustupující konstrukce Převislé a ustupující konstrukce Z hlediska účelu

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád

Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád Každá stavba musí být navržena a provedena tak, aby v případě požáru byla po určitou dobu zachována nosnost konstrukce, byl uvnitř stavby omezen vznik

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s.

Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s. Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s. www.termoholding.cz Úvod Renovace dříve provedených opatření: 1) střešní plášť- přivětrávací

Více

Konstrukční řešení charakteristických detailů

Konstrukční řešení charakteristických detailů Konstrukční řešení charakteristických detailů Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů Detail

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: Ročník: Předmět: Téma: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2

Více

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO OPRAVA STŘECHY

Více

Skladby stavebních konstrukcí

Skladby stavebních konstrukcí Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Dokumentace pro provedení stavby Skladby stavebních

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více