Projektování a instalace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektování a instalace"

Transkript

1 Elektrické vytápìní Projektování a instalace Vydání èerven 2001

2 Tiskové chyby a technické zmìny jsou vyhrazeny.

3 Obsah Typ Strana Akumulaèní kamna 4 59 Dimenzování akumulaèních kamen 9 11 Tabulky pro dimenzování 11 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWE Hybridní plochá nízká akumulaèní kamna ETWZE Standardní akumulaèní kamna ETSS, ETSE Nabíjecí regulace akumulaèních kamen EAS, ZSE Vybíjecí regulace akumulaèních kamen RTAS, RTIS, Keramické obklady akumulaèních kamen Statická akumulaèní kamna ETC Pøímotopné pøístroje Pøímotopné konvektory CON, CAES Rychloohøívaèe CK, CKZ Pøenosné pøímotopné konvektory CS Protizámrazové ochrany CFK 5 69 Infrazáøièe IW 12, IW Osoušeèe rukou HTE 4, HTE Dimenzování pøímotopných konvektorù 73 Dodávky se provádí dle našich dodacích a platebních podmínek. Dokumentace je pøiložena ke všem výrobkùm Stiebel Eltron a obsahuje závazné pokyny pro montáž a provoz pøístrojù. Na všechny výrobky jsou vystavena prohlášení o shodì s technickými pøedpisy dle sbírky zákonù è. 22/

4 Akumulaèní vytápìní Argumenty pro montážní firmy, prodejce, projektanty a rozvodné závody Vytápìní akumulaèními kamny je hospodárné, šetøící energii, komfortní a jeho instalace je jednoduchá. Vedle nízkých nákladù na vytápìní daných využitím nízkého tarifu nabízí zákazníkùm mnoho dalších výhod: l pohodlnou plnì automatickou dodávku tepla l možnost regulace teploty v každé místnosti l bezproblémový výpoèet nákladù na vytápìní l nízké poøizovací náklady a další výhody jako: l všude zdravé klima žádný tah, žádná spotøeba kyslíku l èisté a ekologické vytápìní žádný prach,popel ani saze a zápach l rychlý ohøev místnosti l témìø bezhluèný provoz l bezztrátovou pøemìnu el.energie na tepelnou l konstantní úèinnost l optimální možnosti regulace sériovou regulaci místnosti l pøímý vliv na náklady na vytápìní l bezúdržbový provoz l špièkovou techniku s vysokým topným výkonem pøi malých rozmìrech kamen l solidní konstrukci s dlouhou životností dlouholetou zkušenost firmy v oboru l snadné pøipojení a individuální pøizpùsobení místnosti pomocí keramických obkladù l není tøeba žádný komín l žádný sklep, žádný sklad na paliva nebo nádrže oleje l pøesvìdèivý pomìr cena/výkon l využití domácí el.energie, nezávislé na zmìnách cen dovážených paliv (plyn, olej) ETS 408 S s keramickým obkladem Romantic Konstrukce akumulaèních kamen Akumulaèní kamna Stiebel Eltron obsahují vysoce kvalitní vyzdívku, která je ohøívána topnými tìlesy z ušlechtilé oceli. Instalace cihel vyzdívky probíhá zepøedu. I pøi odstraòování poruch tak kamna mohou stát ve výklenku nebo pod oknem. Velmi kvalitní bezazbestová vícevrstvá tepelná izolace zajiš uje optimální schopnost udržení tepla a nízkou povrchovou teplotu pøístroje. Každá jednotlivá cihla vyzdívky je uložena ve vzduchovém kanálu a ploché výhodné vedení vzduchu uvnitø vyzdívky zaruèuje vynikající možnost akumulace. Tato technická koncepce umožòuje úèinnou akumulaci pøi extrémnì nízké rychlosti vzduchu. Vnìjší kryt kamen je zhotoven z ocelového plechu. Èelní, pøední a boèní stìny a horní kryt jsou opatøeny vypalovaným lakem. Hliníkové vzduchové møížky jsou eloxovány. Pro obèasnou nepøedvídanou potøebu tepla je možné do všech dynamických akumulaèních kamen Stiebel Eltron vestavìt pøímotopné tìleso napájené denní sazbou. 4

5 Nová generace akumulaèních kamen ETW a ETS l tepelnì izolaèní technika thermosolid s osvìdèenými tepelnì izolaèními deskami Vermiculit a Microtherm l volitelná sada topných tìles u typu ETW nebo sériovì vestavìná a elektricky zapojená topná tìlesa u typu ETS l sériovì vestavìné sítko pro zachycení prachových neèistot sériovì vestavìné sítko tepelnì izolaèní technika thermosolid výstup vzduchu vstup vzduchu detail 1 víko 2 tepelná izolace 3 pøední stìna 4 tepelná izolace 5 tepelná izolace 6 vzduchový kanál 7 topné tìleso 8 bimetal 9 møížka výstupního teplého vzduchu 10 møížka vstupního vzduchu 11 sítko proti prachu 12 tepelná izolace 13 vrchní keramická vyzdívka 14 zadní stìna 15 tepelná izolace ovládací panel na pravé boèní stranì 16 nosná keramická vyzdívka pohodlný pro obsluhu a dobøe viditelný 17 tepelná izolace 18 mísicí klapka 19 ventilátor 20 elektronický regulátor nabíjení (jen u ETS E) Øez akumulaèními kamny 5

6 Pøesvìdèivá technika pøístroje Nabídka akumulaèních kamen Typ ETWE Pìt velikostí akumulaèních kamen s elektronickým regulátorem nabíjení s 24 variantami výkonù topných tìles. Úroveò nabití nastavitelná ve 4 stupních. Typ ETWZE Hybridní akumulaèní kamna se sériovì vestavìnými akumulaèními a pøímotopnými tìlesy. Elektronický regulátor nabíjení. Typ ETSE Šest velikostí akumulaèních kamen se sériovì vestavìným topným tìlesem. Možnost zapojení topných tìles ve 4 stupních. Elektronický regulátor nabíjení. Úroveò nabití nastavitelná ve 4 stupních. Typ ETSS Šest velikostí akumulaèních kamen se sériovì vestavìným topným tìlesem. Možnost zapojení topných tìles ve 4 stupních. Termomechanický regulátor nabíjení. Úroveò nabití nastavitelná ve 4 stupních. Jednoduchá montáž kamen Pøed vestavbou vyzdívky a elektrickým pøipojením kamen ETS 408 E/S je nutno odstranit jen ètyøi šrouby a povolit jeden šroub (møížky výstupního vzduchu). sériová lišta pro zachování odstupu od stìny pomocí lišty pro zachování odstupu od stìny je zároveò možno zajistit kamna proti pøeklopení 6

7 Elektronické regulátory nabíjení a vybíjení Jako pøední výrobce akumulaèních kamen vyvinula a zaèala používat firma Stiebel Eltron elektronické regulátory nabíjení. Pøesná regulaèní charakteristika a další možnosti úspor jsou zárukou pokrokového zpùsobu vytápìní. Pøesvìdèivé argumenty pro volbu elektronického regulátoru nabíjení: l úspora energie díky mikroprocesorem øízenému nabíjení l úspora energie díky odpadnutí vytápìní øídícího odporu l pøesné pøizpùsobení individuální volbou pøipojovacího výkonu a teploty vyzdívky l použitelné v nízkoenergetických domech popø. v bytech s optimální tepelnou izolací l pøipraveno na požadavky budoucích naøízení o šetøení energiemi l použitelné pro systémy s EIB sbìrnicí l volba pozitivního èi negativního chování v pøípadì poruch l možnost volby stejnosmìrného nebo støídavého øídícího signálu l optická signalizace (LED) poruch l vícenásobné konektorové propojení mezi regulací nabíjení a vybíjení žádné chyby pøi zapojování l není nutné žádné další termorelé pro spínání výkonu kompletní sada elektroniky: l prostorový termostat RTIE l èidlo nabíjení a vybíjení l nastavovací prvek nabíjení a vybíjení Hospodárnost díky inteligentnímu systému Pøesná regulaèní charakteristika odpadnutí øídícího odporu umožòují další úspory energie 7

8 Elektronické regulátory nabíjení a vybíjení Elektronický prostorový termostat Toto øešení usnadòuje montáž. Pro kamna s elektronickým regulátorem nabíjení je možno použít elektronický prostorový termostat RTII. Hlavní blok se pak nasouvá na základní desku elektronického regulátoru nabíjení. Pomocí konektorù se provede el. pøipojení èidel a nastavovacích prvkù termostatu RTIE a pomocí pøiložených šroubù jejich mechanické pøipojení. Nastavovací prvky pro nabíjení a vybíjení jsou umístìny na ovládacím panelu na pravé stranì kamen. Komunikace se servisem Elektronický regulátor nabíjení poskytuje servisu výhodu automatické poruchové diagnózy. Svìtelná dioda (LED) signalizuje následující stavy: LED dioda svítí zelenì à bez poruchy Regulátor nabíjení funguje bezvadnì. LED dioda svítí èervenì à porucha Nastavovací prvek nabíjení a /nebo èidlo akumulaèního jádra je vadné nebo není pøipojeno. Kamna se nenabijí. LED dioda svítí oranžovì à porucha (jen jeli pøipojen regulátor vybíjení RTIE) a) Nastavovací prvek pro vybíjení je vadný nebo není zapojen. Teplota v místnosti bude regulována na 2022 C. b) Èidlo teploty v místnosti je vadné nebo není pøipojeno. Nedojde k vybíjení kamen. 8

9 Dimenzování akumulaèních kamen Podklady pro dimenzování Pro správné nadimenzování akumulaèních kamen je nutno zjistit o vytápìném objektu následující údaje: tepelné ztráty (potøeba tepla) možnosti umístìní místní pøipojovací podmínky elektrorozvodných závodù Tepelné ztráty Nejdøíve je nutno stanovit tepelné ztráty. Pro jejich pøibližné stanovení je možno využít níže uvedeného formuláøe vydávaného nìmeckou energetickou agenturou HEA. Pøíklad rodinný dùm o dvou poschodích postavený v roce 1970, èásteènì tepelnì zaizolovaný, v normální poloze v oblasti s mírnými vìtry, støednì velká plocha izolovaných oken, prùmìrné nejnižší teploty 12 C. Požadovaná pokojová teplota 20 C. 1 druh budovy x samostatný dùm øadový dùm vícepodlažní dùm 2 rok výstavby do 1960 x 1960 až 1977 po poloha budovy volná x normální 4 vítr silný x slabý 5 poloha místností seshora a zdola nevytápìné x seshora a zdola nevytápìné seshora a zdola vytápìné poschodí pøi etáž. top 1 poschodí 2 poschodí 34 poschodí 6 poèet vnìjších stìn x okna jednoduchá dvojitá x vakuovaná 8 prosklenost plochy velká x støední malá 9 požadovaná teplota + 22 C x +20 C + 15 C 10 min. venkovní teplota 18 C/ 16 C x 14 C/ 12 C 10 C 11 Poèet køížkù v øádcích x x x 12 Faktor = = = = tepelnì neizolováno x 1,3 místnost budova x èást. tepel. izolováno x 1,0 = 115 W/m 2 16 vysoce tepel. izolováno x 0,7 x x 17 vytápìná plocha (místnosti nebo pøípadnì celkové budovy) 34 m 2 = = 18 pøibližná potøeba tepla 3910 W Výsledek Výpoètem jsme obdrželi mìrnou tepelnou ztrátu 115 W/m 2 a pro 34 m 2 pak celkovou tepelnou ztrátu 3910 W. Pøi nabíjecí dobì 8 hodin je možno podle tabulky pro dimenzování navrhnout dvoje akumulaèní kamna ETS 508 S/5 kw. 9

10 Dimenzování akumulaèních kamen 1 druh budovy samostatný dùm øadový dùm vícepodlažní dùm 2 rok výstavby do až 1977 po poloha budovy volná normální 4 vítr silný slabý 5 poloha místností seshora a zdola nevytápìné seshora a zdola nevytápìné seshora a zdola vytápìné poschodí pøi etáž. top 1 poschodí 2 poschodí 34 poschodí 6 poèet vnìjších stìn okna jednoduchá dvojitá vakuovaná 8 prosklenost plochy velká støední malá 9 požadovaná teplota + 22 C +20 C + 15 C 10 min. venkovní teplota 18 C/ 16 C 14 C/ 12 C 10 C 11 Poèet køížkù v øádcích 1 10 x x x 12 Faktor = = = + + = 14 tepelnì neizolováno x 1,3 místnost budova 15 x èást. tepel. izolováno x 1,0 = W/m 2 16 vysoce tepel. izolováno x 0,7 x x 17 vytápìná plocha (místnosti nebo pøípadnì celkové budovy) m 2 = = 18 pøibližná potøeba tepla W Vysvìtlení: 1. Ve vodorovných øádcích (110) zadáme odpovídající údaje o vytápìném prostoru zaškrtnutím køížkem. 2. Køížky v každém sloupci seèteme a souèet zapíšeme do øádku Výsledek násobíme èinitelem uvedeným v øádku 12 a zapisujeme do øádku Výsledky na øádku 13. seèteme a 5. násobíme opravným èinitelem, zohledòujícím tepelnou izolaci místnosti popø. domu. Výsledek = W/m Tuto hodnotu násobíme vytápìnou plochou. 7. Výsledkem je pøibližná tepelná ztráta jednotlivé místnosti ve Wattech (z této hodnoty je možno vycházet pøi vyhledávání v tabulkách pro dimenzování. Výsledek: topné výkony pøístrojù pøi nabíjecí dobì: 8 hodin hodin akumulaèní faktor fs 0,8 0,3 typ obj. èíslo PN kw obj. èíslo W kamen top. tìlesa ETS 508 S ETS 508 E ,75 4,17 4,

11 Dimenzování akumulaèních kamen Podklady pro dimenzování topné výkony pøístrojù pøi nabíjecí dobì: 8 hodin hodin akumulaèní faktor f s 0,8 0,3 typ obj. èíslo pøíkon kw obj. èíslo topný výkon W kamen top. tìlesa ETW 12 E ,6 0,8 1 1, ETW 18 E ,2 1,5 1,65 ETW 24 E ,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,2 ETW 30 E ,7 1,9 2,2 2,4 2,7 ETW 36 E ,1 2,4 2,7 2,9 3,3 ETS 208 S ETS 208 E ETS 308 S ETS 308 E ETS 408 S ETS 408 E ETS 508 S ETS 508 E ETS 608 S ETS 608 E ETS 708 S ETS 708 E ,5 1,66 1,83 2 2,25 2,5 2, ,33 3,66 4 3,75 4,17 4,58 5 4,5 5 5,5 6 5,25 5,83 6, Topné výkony v tabulce jsou minimální hodnoty pøi dobì plného využívání t d =19,6 hodin, pøi maximálním akumulaèním korekèním faktoru fs. 11

12 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWE electronic Umístìní, funkce, instalace 12

13 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWE electronic Schéma zapojení A1 elektron. regulátor nabíjení B1 èidlo nabíjení akum. jádra E1 E3 top. tìleso akum. jádra F1 ochranný regulátor teploty F2 pojistka (250 V, 630 ma) H1 kontrolka nouz. provozu a normálního provozu K1 trojpólové tepelné relé M1 M2 ventilátor N1 ochranný regulátor teploty pøi nabíjení R1 nastav. prvek nabíjení (voliè) S3 voliè sníženého nabíjení, ètyøstupòový S4 voliè poruch. provozu (PSNS) X1 svorka sí ové pøípojky X2 interní vícepólová zásuvka X3 interní vícepólová zásuvka X11zkušební konektor. zásuvka Pøídavné topení (zvláštní pøíslušenství) E4 pøímotopné tìleso N2 ochranný regulátor teploty pøíd. topení S1 spínaè ZAP/VYP pøímého topení Øízení akumulaèních kamen bez stykaèe vytápìní Nemáli být nainstalován stykaè vytápìní (èásteènì požadavek elektrorozvodného závodu), lze využít tepelné relé sériovì zabudované do kamen ETWE již závodì. Signály elektrorozvodného závodu LF+N" nebo signály SH+N" pøíslušné regulace nabíjení se pøi tom pøipojují ke svorkám LSH+H". Odstraòte pøemos ovací spojky oznaèené hvìzdièkou *. Topná tìlesa v akumulaèních kamnech se pak zapnou teprve tehdy, když dojde k uvolnìní signálu LF ze strany elektrorozvodného závodu, a když elektronický regulátor zapne proces nabíjení. 13

14 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWE electronic Úspora elektrické energie V pøedstihu pøed naøízeními o šetøení energií pøichází firma Stiebel Eltron s novou typovou øadou akumulaèních kamen vybavených elektronickou nabíjecí regulací, pøipravených pro instalaci v nízkoenergetických domech. Teplotu jádra akumulaèních kamen ( stupeò nabití ) je možno pomocí pøepínaèe elektronické nabíjecí regulace v závislosti na potøebì tepla stupòovitì mìnit Nastavení chování kamen pøi poruše U pøedchozího typu akumulaèních kamen s termomechanickou nabíjecí regulací docházelo v pøípadì poruchy, když napøíklad došlo k poruše øídící èidla vytápìní nebo k netìsnosti hydraulického systému regulátoru nabíjení, k plnému nabití akumulaèních kamen. Pokud si této poruchy uživatel brzy nepovšiml bylo zbyteènì naakumulováno nepotøebné teplo. Naproti tomu elektronický regulátor nabíjení je možné pomocí pøepínaèe naprogramovat na tzv. pozitivní nebo negativní chování ( PS = pozitivní chování, NS = negativní chování ). V pøípadì poruchy pak pøi nastavení PS (sériové nastavení) dojde k plnému nabití kamen a pøi nastavení NS ( je možné použít pouze ve spojení s regulací nabíjení EAC) dojde k omezenému nabíjení kamen. Pøesné zjiš ování zbytkového tepla Nabíjení kamen je øízeno plnì elektronicky mikroprocesorem. Platinové èidlo je nainstalováno v spodní nosné vyzdívce zhotovené z materiálu Vermiculit a zachycuje každý výkyv teploty vyzdívky. Spolu s øídícím signálem od nabíjecí regulace (anologovým nebo digitálním) je pak stanoven spínací a vypínací bod. Pøizpùsobení stupnì nabití S3 mùstek sníženého nabíjení S4 mùstek øídícího signálu V4 provozní a poruchový indikátor X11 konektor nastav. prvku nabíjení X12 konektor èidla akum. jádra X13 DCpøipojení Výøez elektronický regulátor nabíjení 14

15 Nástìnná plochá akumulaèní kamna ETWE electronic Umístìní pøístroje Akumulaèní kamna nejsou vhodná pro vytápìní místností, které jsou v dùsledku hromadìní chemikálií, prachu, plynù nebo par ohroženy nebezpeèím požáru nebo výbuchu. V garážích, dílnách a ostatních prostorách, ve kterých se vyskytují výfukové plyny, olejové a benzinové páry apod. nebo kde se pracuje s rozpouštìdly a jinými chemikáliemi, mùže docházet k déletrvajícímu zápachu a popø. ke zneèištìní. Je nutno dbát místních naøízení o stavbách a garážích. Podlaha Je tøeba dát pozor, aby podlaha mìla v místì instalace kamen dostateènou nosnost. Hmotnosti akumulaèních kamen jsou uvedeny v Technických údajích. Teplota u podlahy mùže podle typu kamen dosáhnout až 80 C. Pro zamezení pøípadných škod dbejte na to, aby byla pro použitý typ podlahy pøípustná. Plocha urèená pro umístìní kamen musí být rovná tak, aby se kamna po vložení vyzdívky dala zavøít a nevydávala žádné rušivé zvuky. Pro pøípadné vyrovnání køivé plochy a na ochranu kobercových krytin (s teplotní odolností nižší než 80 C) nebo u obzvláštì mìkkých kobercù s dlouhým vlasem musí být jako podložka použita bìžnì dostupná cca 20 mm silná deska z tepelnì odolného materiálu, jako napø. z kamene, umìlého kamene èi mramoru apod. Stìna Pøedpokladem pro montáž nástìnných plochých akumulaèních kamen je dostateèná nosnost stìny s pevnì uchycenými hmoždinkami. U zdí s nedostateènou nosností musí být konzole pøipevnìny též k podlaze. Pak je stìna využita pouze k zajištìní kamen proti pøeklopení. Proto je tøeba dbát na pevné uchycení hmoždinek! Odstupy od sousedních ploch V tabulce Technické údaje uvedené hodnoty minimálních odstupù musí být dodrženy. Instalace s nástìnnou konzolí Hmoždinky a vruty pro upevnìní konzole nejsou souèástí dodávky. Jejich volbu musí provést odborník s ohledem na materiál stìny. Umístìní na podlaze Montáž na stìnu s dostateènou nosností Nástìnné lišty vyrovnejte a pomocí hmoždinek a šroubù pøipevnìte ke stìnì. Minimální doporuèený odstup od stìny je cca100 mm. Pøed montáží šroubù do horních hmoždinek vložte do nástìnné lišty pojistku proti pøeklopení kamen a vše pøišroubujte ke stìnì. Pøitom nos pojistky musí zapadnout do drážky nástìnné lišty. Dbejte na to, aby nástìnná konzole v prostoru pod spodními hmoždinkami pevnì doléhala na stìnu. Pøipevnìte akumulaèní kamna. Umístìní na stìnì s dostateènou nosností Montáž na stìnì s nedostateènou nosností K nástìnné lištì pøipevnìte nosné rameno. Konzole umístìte na podlahu, vyrovnejte a pomocí hmoždinek a vrutù pøipevnìte ke stìnì. Pokud není u šikmé podlahy možné zajistit kontakt lišty s podlahou, je nutno pro vyrovnání použít pevnou podložku. Kamna upevnìte na lištu. Dbejte na pevnost všech spojù konstrukce. Montáž na nedostateènì nosné stìnì Instalace s konzolí profilu U Odstup od podlahy cca. 100 mm. Proti pøeklopení pøipevnìno na stìnì. 15

16 Nástìnná plochá akumulaèní kamna ETWE electronic Montáž na dostateènì nosné stìnì ETW 12 E typ rozteè dìr pro pøipevnìní ke stìnì šíøka kamen odstup otvorù pro pøipevnìní k podlaze a mm mm mm ETW 12 E ETW 18 E ETW 24 E ETW 30 E ETW 36 E

17 Nástìnná plochá akumulaèní kamna ETWE electronic Elektrické pøipojení Všechny práce na elektrickém pripojení a instalaci je nutno provést podle ustanovení ÈSN a podle pøedpisù kompetentního elektrorozvodného závodu. Pøístroj musí být možno na všech pólech odpojit od sítì pøídavným zaøízením vzdušnou vzdáleností minimálnì 3 mm. K tomu úèelu je možno nainstalovat stykaèe, jistièe, pojistky apod. Nabíjecí èást (topná tìlesa) je možno zapojit na støídavé trojfázové (400 V~50 Hz) nebo jednofázové (230 V~50 Hz) napìtí. Topná tìlesa jsou dimenzována na provozní napìtí 230 V~ a jsou zapojena do Y. Vybíjecí èást (ventilátor) je pøipojena na jednofázové napìtí (230 V~50 Hz). Pøi vestavbì pøímotopného tìlesa je nutno instalovaný výkon zohlednit pøi volbì prostorového termostatu. Pøipojení kamen na ekvitermní regulaci nabíjení je nutno provést podle pøiloženého montážního návodu. Nabíjení Zaèátek a trvání nabíjení urèuje pøíslušný elektrorozvodný závod. Ekvitermní regulace nabíjení zohledòuje venkovní teplotu a zbytkové teplo v kamnech a umožòuje tak obzvláštì úsporný provoz. Teplotu vyzdívky je možno plynule mìnit nastavovacím prvkem regulátoru nabíjení. Nástìnná akumulaèní kamna jsou chránìna proti pøehøátí vestavìným bezpeènostním termostatem. Vybíjení Prostorový termostat spíná v pøípadì potøeby ventilátor. Vstupní vzduchovou møížkou je nasáván vzduch z místnosti a je prohánìn vzduchovými kanály. Teplý vzduch z vyzdívky je míchán se vzduchem v místnosti. Bimetalem ovládaná klapka ve spodní èásti kamen zajiš uje, aby nebyla pøekroèena max. pøípustná teplota a bylo tak v místnosti dosaženo pøíjemné klima. * mùstek v rámci montáže 17

18 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWE electronic ETW 24 E Krátce a struènì l technika orientováná na budoucnost díky elektronickému regulátoru nabíjení l sériovì montovaná distanèní lišta pro dodržení odstupu od stìny l sériovì montované sítko proti nasávání prachu l tepelnì izolaèní technika thermosolid l možná instalace na zeï i na podlahu l nízká hluènost 2730 db (A) l jemnì odstupòovaná øada topných tìles l pøímé pøipojení možné l obzvláštì nízké provedení 49 cm l moderní design l snadná montáž a servis je plynule nastavitelná ruènì nebo nabíjecí automatikou. Vybíjení je možno øídit buï nástìnným nebo vestavným prostorovým termostatem. Prostorové termostaty nejsou v dodávce kamen. Kamna mají velmi nízkou hluènost 2730 db(a). Topná tìlesa jsou zhotovena ze žáruvzdorné oceli, f 8,5 mm v jemnì odstupòované výkonové øadì. Vestavba (pøídavného) pøímotopného tìlesa je možná (zvláštní pøíslušenství). Kryt kamen je vyroben z ocelového plechu opatøeného perlovì bílým ovým lakem (RAL 9001). Møížka výstupního vzduchu je z hnìdì eloxovaného hliníku. Popis pøístroje Nástìnná akumulaèní kamna s elektronickým regulátorem nabíjení, použitelná pro všechny doby nabíjení. Možno použít pro instalaci na podlahu nebo v kombinaci s konzolemi (zvláštní pøíslušenství) pro nástìnnou instalaci. Všechny strany jsou opatøeny tepelnou vícevrstvou izolací thermosolid". Kamna jsou vybavena speciální velmi kvalitní vyzdívkou s vysokým akumulaèním výkonem pøi malém objemu. Nasávání vzduchu probíhá zepøedu. V kamnech je sériovì vestavìno sítko pro zachycování prachových neèistot a lišta pro dodržení minimálního odstupu od stìny. Pøístroj má bezpeènostní termostat. Vestavìná nabíjecí regulace 18

19 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWE electronic Technické údaje typ ETW 12 E ETW 18 E ETW 24 E objednací èíslo (kryt) el. pøípojka 3/N/PE ~ 400 V možnost propojení na 1/N/PE ~ 230 V jmenovité nabití kwh 8,8 13,2 17,6 tepelná kapacita W max kwh 7, ,5 stupeò nabití redukce na 4 stupnì % 100/90/80/70 el. pøíkon ventilátoru VA provozní hluènost db(a) rozmìry výška H mm šíøka B mm hloubka T mm hmotnost kg barva perlovì bílá RAL 9001 Sady akumulaèních topných tìles výkon P/N obj. èíslo výkon P/N obj. èíslo výkon P/N obj. èíslo kw kw kw 0, , , , , , , , , , , , Rozmìry, pøipojovací rozmìry v mm ETW 12 E ETW 18 E ETW 24 E ETW 30 E ETW 36 E typ a c minimální odstupy * nehoølavý popø. teplotnì odolný materiál nehoølavý popø. teplotnì neodolný materiál ve všech smìrech pøed møížkou 500 mm 500 mm výstupního tepelného vzduchu od zadní stìny kamen 30 mm* 30 mm* od levé strany kamen 30 mm* 30 mm* od pravé strany kamen 70 mm** 70 mm* od horního plechu kamen 20 mm 40 mm dvou akumulaèních kamen = 70 mm od textilií všeho druhu k akum. kamnùm 100 mm * Maximální dosažitelná teplota na zadních a boèních stranách pøístroje je 85 C. Teplotní odolnost stìny za kamny je nutno provìøit a v nezbytných pøípadech odstup mezi stìnou a kamny zvìtšit. ** Volný prostor nutný pro pøístup k ovládání. 19

20 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWE electronic Technické údaje typ ETW 30 E ETW 36 E objednací èíslo (kryt) el. pøípojka 3/N/PE ~ 400 V možnost propojení na 1/N/PE~ 230V jmenovité nabití kwh 21,6 26,4 tepelná kapacita W max kwh 18,8 22,9 stupeò nabití redukce na 4 stupnì % 100/90/80/70 el. pøíkon ventilátoru VA provozní hluènost db(a) rozmìry výška H mm šíøka B mm hloubka T mm hmotnost kg barva perlovì bílá RAL 9001 Sady akumulaèních topných tìles výkon P/N obj. èíslo výkon P/N obj. èíslo kw kw 1, , , , , , , , , , Rozmìry, pøipojovací rozmìry a minimální odstupy* v mm * Pøesné rozmìry jsou uvedeny v montážním návodu Pøipevnìní na podlahu (zajištìní proti pøevrhnutí) 20

21 Instalaèní a zvláštní pøíslušenství plochých nízkých akumulaèních kamen ETWE popis (viz. technické údaje ETWE, nabíjecích a vybíjecích regulací) typ pro typ pøídavné topení Pøídavné topení Pøímotopné tìleso v kompletu s vypínaèem, regulátorem teploty a upevòovacím materiálem. Použití jak pro pøechodné, tak pro pøídavné vytápìní, když potøeba tepla není pokryta naakumulovaným teplem. Topné tìleso spíná pøi teplotách vyzdívky pod cca C. Vestavba do bloku ventilátoru. Pøipojovací výkon v kw 0,5 0,7 1 1,2 1,5 obj. è ETW 12 E ETW 18 E ETW 24 E ETW 30 E ETW 36 E Kombinovaná konzole Konzole pro montáž kamen na podlahu nebo na stìnu. Sada obsahuje dvì nástìnné lišty, nosná ramena, pojistku proti pøevrácení kamen a pøíslušenství. Použitelné pro nástìnnou instalaci nebo v pøípadì nedostateèné nosnosti stìny pro montáž na dvou nohách. Pøi poslednì jmenované montáži je pak nosné rameno ve výšce 100 mm od podlahy. ETWE montáž nástìnná na podlahu montáž Sada konzole tvaru U (1 pár) Výška od podlahy 100 mm ETWE U konzole Kryt regulátoru nabíjení/vybíjení Kryt pro pøípad, kdy regulátor nabíjení nebo vybíjení není nutno ruènì nastavovat. Nabíjecí automatika EAS, ZSE 3, SU 2 WF, EA viz. technické údaje ETWE ETWE EAS Nástìnný prostorový termostat RTAS, RTNZS, RTUS, RTPS, RTPZS. viz. technické údaje ETWE RTAS Vestavitelný prostorový termostat Elektronický 2bodový prostorový termostat pro vestavbu do spínací skøíòky akumulaèních kamen ETWE. Jednoduché propojení na základní desku elektronického regulátoru nabíjení. Vypínaè, spínací diference < 1 K, spínací proud max. 10 A ~ 230V. Noèní útlum cca 4 K. RTIE ETWE RTIE 21

22 Plochá nízká hybridní akumulaèní kamna ETWZE duo plus electronic Umístìní, funkce, instalace 22

23 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWZE duo plus electronic Elektrické pøipojení Všechny elektrické pøipojovací a instalaèní práce je nutno provádìt podle pøedpisù a ustanovení ÈSN a místních rozvodných závodù. Akumulaèní kamna ETWZE se sestávají z akumulaèní a pøímotopné èásti. Obì tyto èásti jsou napájeny jednofázovým støídavým proudem. Vybíjecí èást (ventilátor) je pøipojena rovnìž na 230 V ~ 50 Hz. Nabíjení Zaèátek a konec nabíjení akumulaèní èásti je urèen místními rozvodnými závody. Použitím nabíjecích automatik, zohledòujících venkovní teplotu a zbytkové teplo akumulaèních kamen, je možno dosáhnout obzvláštì hospodárného provozu. Akumulaèní a pøímotopná èást je oddìlena pomocí øídících vedení S a SF a je øízena elektrorozvodnými závody. Zátìž je spínáná dvìmi v kamnech sériovì vestavìnými tepelnými relé. Nabíjení akumulaèní èásti je provádìno sepnutím nízkého tarifu pomoci signálu HDO øídícím vodièem S, provoz pøímotopné èásti sepnutím pøímotopné sazby øídícím vodièem SF. Pøi pøímotopném provozu je pøímo sepnuto nejspodnìjší ze tøí topných tìles nainstalovaných ve vyzdívce. Pøímotopné tìleso umístìné na bloku ventilátoru je spínáno v pøípadì potøeby prostorovým termostatem. Pro regulaci nabíjení je možné použít nabíjecí automatiku EAS. Doporuèené hodnoty nastavení: prvek E1 = 10 C, prvek E2 = 18 C. Vybíjení K vybíjení akumulaèních kamen dochází, když je zablokován kontaktem HDO pøímotopný díl. Prostorový termostat pak v pøípadì potøeby spíná ventilátor. Vstupní vzduchovou møížkou akumulaèních kamen je nasáván z místnosti vzduch, který je pøi prùchodu vzduchovými kanály ve vyzdívce ohøíván. Bimetalový regulátor pak zajiš uje pomocí mísící vzduchové klapky vhodné smìšování se studeným nasávaným vzduchem tak, aby teplota výstupního vzduchu nepøekraèovala nejvyšší pøípustnou teplotu. Pro vybíjení mùže být použit externí na stìnu montovaný prostorový termostat nebo do akumulaèních kamen vestavitelný 2bodový prostorový termostat. Ovládací panel ETWZE s termostatem RTIE 1 vypínaè VYP/ZAP vestavìného prostor. termostatu (zvl. pøíslušenství) 2 voliè vestavìného prostor. termostatu (zvl. pøíslušenství) 3 vypínaè pøímotopného vytápìní 4 voliè regulace nabíjení 5 popisný štítek ovládacích prvkù 23

24 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWZE duoplus electronic Schéma zapojení ETWZE s elektronickým regulátorem nabíjení Standard A1 elektron. regulátor nabíjení B1 èidlo nabíjení akum. jádra E1 pøímotopné tìleso akum. jádra SF E2E3 top. tìleso akum. jádra S E4 pøímotopné tìleso blok ventilátoru SF F1 ochranný regulátor teploty F2 pojistka (250 V, 630 ma) H1 kontrolka nouz. provozu a normálního provozu K1 dvojpólové tepelné relé K2 jednopólové tepelné relé SF M1M2 ventilátor N1 ochranný regulátor teploty pøi nabíjení N2 ochranný regulátor teploty pøíd. topení blok ventilátoru R1 nastav. prvek nabíjení (voliè) S1 spínaè ZAP/VYP pøímého topení S3 voliè sníženého nabíjení, ètyøstupòový S4 voliè poruch. provozu (PSNS) X1 svorka sí ové pøípojky X2 interní vícepólová zásuvka X3 interní vícepólová zásuvka X11zkušební konektor. zásuvka Øízení akumulaèních kamen bez stykaèe vytápìní Nemáli být nainstalován stykaè vytápìní (èásteènì požadavek elektrorozvodného závodu), lze využít tepelné relé zabudované do kamen ETWZE již v závodì. Signály elektrorozvodného závodu LF+N pøíslušné regulace nabíjení se pøitom pøipojují ke svorkám LSH+H. Odstraòte pøemos ovací spojky oznaèené hvìzdièkou*. Topná tìlesa v akumulaèních kamnech se pak zapnou teprve tehdy, když dojde k uvolnìní signálu LF ze strany elektrorozvodného závodu, a když elektronický regulátor zapne proces nabíjení. 24

25 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWZE duoplus electronic s prostorovým termostatem RTAS Schéma zapojení ETWZE s elektronickým regulátorem nabíjení a RTAS Prostorový termostat je možno využít pro více kamen ETWZE, nesmí však být pøekroèeno povolené zatížení kontaktù prostor. termostatu (max. 10 A). Pokud není možno tuto podmínku dodržet mùžeme použít øadový spínaè ERS 5. První pøístroj øadový spínaè nepotøebuje. Do všech ostatních kamen ovládaných spoleèným prostor. termostatem musí být ERS 5 vestavìn. ETWZE s RTAS (1. pøístroj) Standard A1 elektron. regulátor nabíjení B1 èidlo nabíjení akum. jádra E1 pøímotopné tìleso akum. jádra SF E2E3 top. tìleso akum. jádra S E4 pøímotopné tìleso blok ventilátoru SF F1 ochranný regulátor teploty F2 pojistka (250 V, 630 ma) H1 kontrolka nouz. provozu a normálního provozu K1 dvojpólové tepelné relé K2 jednopólové tepelné relé SF K2 dvojpólové tepelné relé SF M1M2 ventilátor N1 ochranný regulátor teploty pøi nabíjení N2 ochranný regulátor teploty pøíd. topení blok ventilátoru R1 nastav. prvek nabíjení (voliè) S1 spínaè ZAP/VYP pøímého topení S3 voliè sníženého nabíjení, ètyøstupòový S4 voliè poruch. provozu (PSNS) X1 svorka sí ové pøípojky X2 interní vícepólová zásuvka X3 interní vícepólová zásuvka X11 zkušební konektor. zásuvka ETWZE s ERS 5 (2. pøístroj a další) ERS 5 (zvláštní pøíslušenství) A3 elektronický øadový spínaè Øízení akumulaèních kamen bez stykaèe vytápìní Nemáli být nainstalován stykaè vytápìní (èásteènì požadavek elektrorozvodného závodu), lze využít tepelné relé zabudované do kamen ETWZE již v závodì. Signály elektrorozvodného závodu LF+N pøíslušné regulace nabíjení se pøitom pøipojují ke svorkám LSH+H. Ostraòte pøemos ovací spojky oznaèené hvìzdièkou*. Topná tìlesa v akumulaèních kamnech se pak zapnou teprve tehdy, když dojde k uvolnìní signálu LF ze strany elektrorozvodného závodu, a když elektronický regulátor zapne proces nabíjení. 25

26 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWZE duoplus electronic s vestavitelným prostorovým termostatem RTIE a ERS 5 Schéma zapojení Prostorový termostat je možno využít pro více kamen ETWZE, nesmí však být pøekroèeno povolené zatížení kontaktù prostor. termostatu (max. 10 A). Pokud není možno tuto podmínku dodržet mùžeme použít øadový spínaè ERS 5. První pøístroj øadový spínaè nepotøebuje. Do všech ostatních kamen ovládaných spoleèným prostor. termostatem musí být ERS 5 vestavìn. ETWZE s RTIE (1.pøístroj) Standard A1 elektron. regulátor nabíjení B1 èidlo nabíjení akum. jádra E1 pøímotopné tìleso akum. jádra SF E2E3 top. tìleso akum. jádra S E4 pøímotopné tìleso blok ventilátoru SF F1 ochranný regulátor teploty F2 pojistka (250 V 630 ma) H1 kontrolka nouz. provozu a normálního provozu K1 dvojpólové tepelné relé K2 jednopólové tepelné relé S K2 dvojpólové tepelné relé SF M1M2 ventilátor N1 ochranný regulátor teploty pøi nabíjení N2 ochranný regulátor teploty pøíd. topení blok ventilátoru R1 nastav. prvek nabíjení (voliè) S1 spínaè ZAP/VYP pøímého topení S3 voliè sníženého nabíjení, ètyøstupòový S4 voliè poruch. provozu (PSNS) X1 svorka sí ové pøípojky X2 interní vícepólová zásuvka X3 interní vícepólová zásuvka X11 zkušební konektor. zásuvka ETWZE s RTIE (2.pøístroj a další) Prostorový termostat RTIE (zvláštní pøíslušenství) A2 elektronický regulátor vybíjení B2 èidlo teploty místnosti pøíd. topení blok ventilátoru R2 nastav. prvek vybíjení (voliè) S2 spínaè ZAP/VYP prostor. termostatu X12 propojovací vedení mezi nabíjecí a vybíjecí regulací ERS 5 (zvláštní pøíslušenství) A3 elektronický øadový spínaè Øízení akumulaèních kamen bez stykaèe vytápìní Nemáli být nainstalován stykaè vytápìní (èásteènì požadavek elektrorozvodného závodu), lze využít tepelné relé zabudované do kamen ETWZE již v závodì. Signály elektrorozvodného závodu LF+N pøíslušné regulace nabíjení se pøitom pøipojují ke svorkám LSH+H. Ostraòte pøemos ovací spojky oznaèené hvìzdièkou*. Topná tìlesa v akumulaèních kamnech se pak zapnou teprve tehdy, když dojde k uvolnìní signálu LF ze strany elektrorozvodného závodu, a když elektronický regulátor zapne proces nabíjení. 26

27 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWZE elektronic ETW 18/14 ZE Krátce a struènì l elektronický regulátor nabíjení l sériovì montovaná distanèní møížka pro dodržení odstupu od stìny l sériovì montované sítko proti nasávání prachu l tepelnì izolaèní technika thermosolid l oddìlení akumulaèní a pøímotopné èásti l dvì sériovì vestavìná tepelná relé l pøepínaè režimu léto/zima l možná instalace na zeï i na podlahu l nízká hluènost db (A) l jemnì odstupòovaná øada topných tìles l pøímé pøipojení možné l obzvláštì nízké provedení 49 cm l velmi ploché provedení 18 cm l moderní design l snadná montáž a servis Nástìnná akumulaèní kamna s akumulaèní èástí použitelnou pro 8 hodinovou nabíjecí dobu a pøímotopnou èástí pro vytápìní v závislosti na potøebì. Akumulaèní a pøímotopná èást jsou spínatelné oddìlenì. U pøímotopného vytápìní pøipadá 30% na topné tìleso v akum. jádru a 70% na topné tìleso na bloku ventilátoru. Topné tìleso na bloku ventilátoru je v pøípadì potøeby spínáno prostorovým termostatem. Je možno použít pro instalaci na podlahu nebo v kombinaci s konzolemi (zvláštní pøíslušenství pro nástìnnou instalaci). Všechny strany jsou opatøeny tepelnou vícevrstvou izolací thermosolid. Kamna jsou vybavena speciální vysoce kvalitní vyzdívkou s vysokým akumulaèním výkonem pøi malém objemu. Pøístroj je vybaven bezpeènostním termostatem a nabíjecí regulací plynule nastavitelnou ruènì nebo nabíjecí automatikou. Zátìž je spínána dvìmi v kamnech sériovì vestavìnými tepelnými relé. Vybíjení je možno øídit buï nástìnným nebo vestavným prostorovým termostatem. Prostorové termostaty nejsou v dodávce kamen. Kamna mají vlmi nízkou hluènost db (A). Topná tìlesa jsou zhotovena z žáruvzdorné oceli, ø 8,5 mm. V pøístroji je vestavìn pøepínaè léto/ zima pro vypínání pøímotopné èásti. Kryt kamen je vyroben z ocelového plechu opatøeného perlovì bílým ovým lakem (RAL 9001). Møížka výstupního vzduchu je z hnìdì eloxovaného hliníku. Popis pøístroje 27

28 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWZE electronic Technické údaje typ ETW 9/7 ZE ETW 14/10 ZE objednací èíslo (kryt) el. pøípojka 2 x 1/N/PE ~ 230 V pøipojovací výkon akumulaèní èásti P S kwh 0,9 1,4 pøipojovací výkon pøímotopné èásti P SF kw 0,7 0,95 z toho topné tìleso ve vyzdívce kw 0,2 0,25 a topné tìleso na bloku ventilátoru kw 0,5 0,7 el. pøíkon ventilátoru VA topný výkon P H kw 0,9 1,4 provozní hluènost db(a) rozmìry výška H mm šíøka B mm hloubka T mm hmotnost kg barva perlovì bílá RAL 9001 Rozmìry, pøipojovací rozmìry ETW 9/7 ZE ETW 14/10 ZE ETW 18/14 ZE ETW 23/17 ZE a minimální odstupy* v mm typ a c minimální odstupy nehoølavý popø. teplotnì odolný materiál nehoølavý popø. teplotnì neodolný materiál ve všech smìrech pøed møížkou 500 mm 500 mm výstupního tepelného vzduchu od zadní stìny kamen 30 mm* 30 mm* od levé strany kamen 30 mm* 30 mm* od pravé strany kamen 70 mm** 70 mm* od horního plechu kamen 20 mm 40 mm dvou akumulaèních kamen = 70 mm od textilií všeho druhu k akum. kamnùm 100 mm *Maximální dosažitelná teplota na zadních a boèních stranách pøístroje je 85 C. Teplotní odolnost stìny za kamny je nutno provìøit a v nezbytných pøípadech odstup mezi stìnou a kamny zvìtšit. **Volný prostor nutný pro pøístup k ovládání. 28

29 Plochá nízká akumulaèní kamna ETWZE electronic Technické údaje typ ETW 8/14 ZE ETW 23/17 ZE objednací èíslo (kryt) el. pøípojka 2 x 1/N/PE ~ 230 V pøipojovací výkon akumulaèní èásti P S kwh 1,8 2,3 pøipojovací výkon pøímotopné èásti P SF kw 1,4 1,7 z toho topné tìleso ve vyzdívce kw 0,4 0,5 a topné tìleso na bloku ventilátoru kw 1 1,2 el. pøíkon ventilátoru VA topný výkon P H kw 1,8 2,3 provozní hluènost db(a) rozmìry výška H mm šíøka B mm hloubka T mm hmotnost kg barva perlovì bílá RAL 9001 Rozmìry, pøipojovací rozmìry a minimální odstupy* v mm * Pøesné rozmìry jsou uvedeny v montážním návodu Pøipevnìní na podlahu (zajištìní proti pøevrhnutí) 29

30 Instalaèní a zvláštní pøíslušenství plochých nízkých akumulaèních kamen ETWZE popis (viz. technické údaje ETWZE, nabíjecích a vybíjecích regulací) Kombinovaná konzole Konzole pro montáž kamen na podlahu nebo na stìnu. Sada obsahuje dvì nástìnné lišty, nosná ramena, pojistku proti pøevrácení kamen a pøíslušenství. Použitelné pro nástìnnou instalaci nebo v pøípadì nedostateèné nosnosti stìny pro montáž na dvou nohách. Pøi poslednì jmenované montáži je pak nosné rameno ve výšce 100 mm od podlahy. typ obj. è. pro typ ETWZE montáž nástìnná na podlahu montáž Sada konzole tvaru U (1 pár) Výška od podlahy 100 mm ETWZE U konzole Kryt regulátoru nabíjení/vybíjení Kryt pro pøípad, kdy regulátor nabíjení nebo vybíjení není nutno ruènì nastavovat ETWZE Nabíjecí automatika EAS, ZSE 3, SU 2 WF, EA viz. technické údaje ETWZE EAS Nástìnný prostorový termostat RTAS, RTNZS, RTUS, RTPS, RTPZS viz. technické údaje ETWZE RTAS Vestavitelný prostorový termostat Elektronický 2bodový prostorový termostat pro vestavbu do spínací skøíòky akumulaèních kamen ETWZE. Jednoduché propojení na základní desku elektronického regulátoru nabíjení. Vypínaè, spínací diference < 1 K, spínací proud max. 10 A ~ 230V. Noèní útlum cca 4 K. RTIE ETWZE RTIE Øadový spínaè ERS 5 pro vestavbu Výkonový spínaè nutný pøi zatížení prostor. termostatu RTAS nebo RTIE spínacím proudem vìtším než 10 A ERS 5 ETWZE ERS

31 Standardní akumulaèní kamna ETS Umístìní, funkce, instalace 31

32 Standardní akumulaèní kamna ETS Umístìní pøístroje Akumulaèní kamna nejsou vhodná pro vytápìní místností, které jsou v dùsledku hromadìní chemikálií, prachu, plynù nebo par ohroženy nebezpeèím požáru nebo výbuchu. V garážích, dílnách a ostatních prostorách, ve kterých se vyskytují výfukové plyny, olejové a benzinové páry apod. nebo kde se pracuje s rozpouštìdly a jinými chemikáliemi, mùže docházet k déletrvajícímu zápachu a popø. ke zneèištìní. Je nutno dbát místních naøízení o stavbách a garážích. Podlaha Je tøeba dát pozor, aby podlaha mìla v místì instalace kamen dostateènou nosnost. Hmotnosti akumulaèních kamen jsou uvedeny v Technických údajích. Teplota u podlahy mùže podle typu kamen dosáhnout až 80 C. Pro zamezení pøípadných škod dbejte na to, aby byla pro použitý typ podlahy pøípustná. Plocha urèená pro umístìní kamen musí být rovná tak, aby se kamna po vložení vyzdívky dala zavøít a nevydávala žádné rušivé zvuky. Pro pøípadné vyrovnání køivé plochy a na ochranu kobercových krytin (s teplotní odolností nižší než 80 C) nebo u obzvláštì mìkkých kobercù s dlouhým vlasem musí být jako podložka použita bìžnì dostupná cca 20 mm silná deska z tepelnì odolného materiálu, jako napø. z kamene, umìlého kamene èi mramoru apod. Odstupy od sousedních ploch V tabulce Technické údaje uvedené hodnoty minimálních odstupù musí být dodrženy. Upevnìní Z bezpeènostních dùvodù doporuèujeme akumulaèní kamna z dùvodu zajištìní proti pøeklopení zásadnì pøipevòovat ke stìnì. Upevnìní ke stìnì V dodávce kamen jsou též dva stìnové držáky, montáž kterých zajistí bezpeènost proti pøevržení. Pro montáž držákù je nutno podle provedení stìny zvolit vhodné upevòovací prostøedky (napø. hmoždinky a šrouby). Je nutno provìøit, zda je stìna pro pøipevnìní vhodná. Pokud není (napø. sklenìná stìna), pak je nutno kamna zajistit pøipevnìním k podlaze. Rozmìry pro upevnìní na stìnu nebo podlahu najdete v kapitole Technické údaje. Elektrické pøipojení Všechny práce na elektrickém pripojení a instalaci je nutno provést podle ustanovení ÈSN a podle pøedpisu kompetentního elektrorozvodného závodu. Pøístroj musí být možno na všech pólech odpojit od sítì pøídavným zaøízením vzdušnou vzdáleností minimálnì 3 mm. K tomu úèelu je možno nainstalovat stykaèe, jistièe, pojistky apod. Nabíjecí èást (topná tìlesa) je možno zapojit na støídavé trojfázové (400 V~50 Hz) nebo jednofázové (230 V~50 Hz) napìtí. Topná tìlesa jsou dimenzována na provozní napìtí 230 V~ a jsou zapojena do Y. Vybíjecí èást (ventilátor) je pøipojena na jednofázové napìtí (230 V~50 Hz). Pøi vestavbì pøímotopného tìlesa je nutno instalovaný výkon zohlednit pøi volbì prostorového termostatu. Pøipojení kamen na ekvitermní regulaci nabíjení je nutno provést podle pøiloženého montážního návodu. Nabíjení Zaèátek a trvání nabíjení urèuje pøíslušný elektrorozvodný závod. Ekvitermní regulace nabíjení zohledòuje venkovní teplotu a zbytkové teplo v kamnech a umožòuje tak obzvláštì úsporný provoz. Teplotu vyzdívky je možno plynule mìnit nastavovacím prvkem regulátoru nabíjení. Nástìnná akumulaèní kamna jsou chránìna proti pøehøátí vestavìným bezpeènostním termostatem. Vybíjení Prostorový termostat spíná v pøípadì potøeby ventilátor. Vstupní vzduchovou møížkou je nasáván vzduch z místnosti a je prohánìn vzduchovými kanály. Teplý vzduch z vyzdívky je míchán se vzduchem v místnosti. Bimetalem ovládaná klapka ve spodní èásti kamen zajiš uje, aby nebyla pøekroèena max. pøípustná teplota a bylo tak v místnosti dosaženo pøíjemné klima. Pøídavné vytápìní Do akumulaèních kamen je možné vestavìt speciální pøídavné topení. To pracuje jako pøímotopné vytápìní a mùže být doplòkovì provozováno jako samostatný zdroj vytápìní napø. v pøechodném období. Pøipevnìní k podlaze Všechna akumulaèní kamna jsou ve spodní èásti pøístroje opatøena ètyømi pøipevòovacími otvory o φ 8 mm. Jako upevòovací materiál doporuèujeme: 4 hmoždinky S 6 4 vruty 6x30 (s šestihranou hlavou) 6x50 pøi použití podložky 20 mm silné 4 podložky A 6 Do podlahy musí být zapuštìny hmožninky. 32

33 Standardní akumulaèní kamna ETSE electronic Elektronický regulátor nabíjení Díky elektronickému regulátoru nabíjení mohou být akumulaèní kamna pøipojena na všechny regulace nabíjení s výstupem 230 V ~ 50 HZ a 80 % dobou plného sepnutí (ED). Samozøejmì mohou být kamna øízena moderními úspornými domovními regulacemi pomocí sbìrnice EIB. Mikroprocesor regulátoru nabíjení urèí pomocí platinového èidla instalovaného ve vyzdívce na stupeò pøesnì potøebnou teplotu vyzdívky a reguluje pøesnì v závislosti na venkovní teplotì nabíjení akumulaèních kamen. Pøesné zjiš ování zbytkového tepla Nabíjení kamen je øízeno plnì elektronicky mikroprocesorem. Platinové èidlo je nainstalováno ve spodní nosné vyzdívce zhotovené z materiálu Vermiculit a zachycuje každý výkyv teploty vyzdívky. Spolu s øídícím signálem od nabíjecí regulace (anologovým nebo digitálním) je pak stanoven spínací a vypínací bod a doba trvání sepnutí zátìže vestavìných tepelných relé. Žádné øídící èidlo vytápìní již není potøeba. Nastavení chování kamen pøi poruše U pøedchozího typu akumulaèních kamen s termomechanickou nabíjecí regulací docházelo v pøípadì poruchy, když napøíklad došlo k poruše øídícího èidla vytápìní nebo k netìsnosti hydraulického systému regulátoru nabíjení, k plnému nabití akumulaèních kamen. Pokud si této poruchy uživatel brzy nepovšiml bylo zbyteènì naakumulováno nepotøebné teplo. Naproti tomu elektronický regulátor nabíjení je možné pomocí pøepínaèe naprogramovat na tzv. pozitivní nebo negativní chování (PS = pozitivní chování, NS = negativní chování). V pøípadì poruchy pak pøi nastavení PS (sériové nastavení) dojde k plnému nabití kamen a pøi nastavení NS (je možné použít pouze ve spojení s regulací nabíjení EAC) dojde k omezenému nabíjení kamen. Pøizpùsobení stupnì nabití S3 mùstek sníženého nabíjení S4 mùstek øídícího signálu V4 provozní a poruchový indikátor X11 konektor nastav. prvku nabíjení X12 konektor èidla akum. jádra X13 DCpøipojení Výøez elektronický regulátor nabíjení 33

34 Standardní akumulaèní kamna ETSE electronic Schéma zapojení Standard A1 elektron. regulátor nabíjení B1 èidlo nabíjení akum. jádra E1E6 pøímotopné tìleso akum. jádra M1M2 ventilátor X1 svorka sí ové pøípojky X2 interní vícepólová zásuvka K1 tepelné relé N4 ochranný regulátor teploty pøi nabíjení F1 ochranný regulátor teploty F2 pojistka (250 V 630 ma) R1 nastav. prvek nabíjení (voliè) S3 voliè sníženého nabíjení, ètyøstupòový S4 H1 voliè poruch. provozu (PSNS) kontrolka nouz. provozu a normálního provozu zkušební konektor. zásuvka X11 Zvláštní pøíslušenství (není souèástí dodávky) Prostorový termostat RTIE A2 B2 R2 S2 X12 elektronický regulátor vybíjení èidlo teploty místnosti pøíd. topení blok ventilátoru nastav. prvek vybíjení (voliè) spínaè ZAP/VYP prostor. termostatu propojovací vedení mezi nabíjecí a vybíjecí regulací Pøídavné topení E8 pøímotopné topné tìleso N2 regulátor teploty pøíd. topení N3 regulátor teploty pøíd. topení S1 spínaè ZAP/VYP pøíd. topení Øízení akumulaèních kamen bez stykaèe vytápìní Nemáli být nainstalován stykaè vytápìní (èásteènì požadavek elektrorozvodného závodu), lze využít tepelné relé zabudované do kamen ETSE již v závodì. Signály elektrorozvodného závodu LF+N pøíslušné regulace nabíjení se pøitom pøipojují ke svorkám LSH+N. Ostraòte pøemos ovací spojky oznaèené hvìzdièkou*. Topná tìlesa v akumulaèních kamnech se pak zapnou teprve tehdy, když dojde k uvolnìní signálu LF ze strany elektrorozvodného závodu, a když elektronický regulátor zapne proces nabíjení. 34

35 Standardní akumulaèní kamna ETSE electronic ETS 408 E Krátce a struènì l elektronický regulátor nabíjení l možnost nastavení nabití ve ètyøech stupních l sériovì montované sítko proti nasávání prachu l tepelnì izolaèní technika thermosolid" l žádný zápach pøi prvním uvádìní do provozu l sériovì montovaná distanèní møížka pro dodržení odstupu od stìny l velký topný výkon l kompaktní, provedení šetøící prostor l snadná montáž a servis l elektrická pøípojka se snadno pøístupnou výkyvnou svorkovnicí l trubková topná tìlesa o prùmìru 8,5 mm (dlouhá životnost) s konektorovým pøipojením l pøímé pøipojení možné možno nastavit 4stupòovì stupeò nabití kamen. Pøístroj je vybaven bezpeènostním termostatem. Nasávání vzduchu probíhá zepøedu. V kamnech je sériovì vestavìné sítko pro zachycování prachových neèistot a møížka pro dodržení minimálního odstupu od stìny; sloužící souèasnì jako pojistka proti pøeklopení kamen. Vestavìná nabíjecí regulace je plynule nastavitelná ruènì nebo nabíjecí automatikou. Vybíjení je možno øídit buï nástìnným nebo vestavným prostorovým termostatem. Prostorové termostaty nejsou v dodávce kamen. Kamna vybavená tangenciálním ventilátorem mají velmi nízkou hluènost. Šest topných tìles je zhotoveno ze žáruvzdorné oceli, ø 8,5 mm. Vestavba (pøídavného) pøímotopného tìlesa je možná (zvláštní pøíslušenství). Kryt kamen je vyroben z ocelového plechu opatøeného perlovì bílým ovým lakem (RAL 9001). Møížka výstupního vzduchu je z hnìdì eloxovaného hliníku. Kamna je možno opatøit dekoraèními obklady. Popis pøístroje Akumulaèní kamna s možností instalace na podlahu nebo na konzole (zvláštní pøíslušenství). Všechny strany jsou opatøeny tepelnou vícevrstvou izolací thermosolid". Kamna jsou vybavena speciální vysoce kvalitní vyzdívkou s vysokým akumulaèním výkonem. Elektronický regulátor nabíjení. Jmenovitý pøipojovací výkon je možno vnitøním prosvorkováním snížit na 90, 80 a 70 %. Na elektronickém regulátoru nabíjení je 35

36 Standardní akumulaèní kamna ETSE electronic Technické údaje typ ETS 208 E ETS 308 E ETS 408 E objednací èíslo (kryt) el. pøípojka 3/N/PE ~ 400 V jmenovité nabití kwh el. pøipojovací výkon kw 2/1,83/1,67/1,5 3/2,75/2,5/2,25 4/3,67/3,33/3 stupeò nabití redukce na 4 stupnì % 100/90/80/70 zpìtné získání tepla % el. pøíkon ventilátoru VA 8, provozní hluènost db(a) rozmìry výška H mm šíøka B mm hloubka T mm hmotnost kg barva perlovì bílá RAL 9001 Rozmìry, pøipojovací rozmìry ETS 208 E ETS 308 E ETS 408 E ETS 508 E ETS 608 E ETS 708 E a minimální odstupy* v mm typ a b minimální odstupy nehoølavý popø. teplotnì odolný materiál nehoølavý popø. teplotnì neodolný materiál ve všech smìrech pøed møížkou 500 mm 500 mm výstupního tepelného vzduchu od zadní stìny kamen 30 mm* 30 mm* od levé strany kamen 30 mm* 30 mm* od pravé strany kamen 70 mm** 70 mm** od horního plechu kamen 20 mm 40 mm dvou akumulaèních kamen = 70 mm od textilií všeho druhu k akum. kamnùm 100 mm pro lepší manipulaci s ovládacími prvky je doporuèen odstup 150 mm * Maximální dosažitelná teplota na zadních a boèních stranách pøístroje je 85 C. Teplotní odolnost stìny za kamny je nutno provìøit a v nezbytných pøípadech odstup mezi stìnou a kamny zvìtšit. U vnitønì izolovaných stìn, obzvláštì ve výklencích, je nutno poèítat se zvýšenou teplotou za zadní stìnou pøístroje. V tomto pøípadì je doporuèeno zvìtšit bezpodmíneènì odstup kamen od zadní stìny na 80 mm. ** Volný prostor nutný pro pøístup k ovládání. 36

TECHNICKÉ INFORMACE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÉ INFORMACE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ OHŘEV VODY VYTÁPĚNÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE TECHNICKÉ INFORMACE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ» VYDÁNÍ LISTOPAD 2007 2 OBSAH strana Akumulační kamna 450 Decentrální elektrické vytápění argumenty pro prodej 4 Dynamická

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYTÁPĚNÍ ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ STAV 09 2008 » AKUMULAČNÍ KAMNA» PŘÍMOTOPNÉ VYTÁPĚNÍ» OSOUŠEČE RUKOU

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYTÁPĚNÍ ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ STAV 09 2008 » AKUMULAČNÍ KAMNA» PŘÍMOTOPNÉ VYTÁPĚNÍ» OSOUŠEČE RUKOU OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYTÁPĚNÍ ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ STAV 09 2008» AKUMULAČNÍ KAMNA» PŘÍMOTOPNÉ VYTÁPĚNÍ» OSOUŠEČE RUKOU OBSAH Elektrický proud Efektivní energie ze sítě 03 Naše produkty»

Více

Tepelná èerpadla. Projektování a instalace

Tepelná èerpadla. Projektování a instalace Tepelná èerpadla Projektování a instalace vydání èerven 2002 Tiskové chyby a technické zmìny jsou vyhrazeny. Obsah. Úvod 4-7 Princip funkce tepelného èerpadla 5 Správné tepelné èerpadlo pro každý pøípad

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát p. R. tel. 0656/837 450

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Publikace je urèena nejen pro uèitele odborného výcviku a teorie, ale také pro žáky SPŠ, SOŠ a SOU v oboru elektrotechnickém. Je vhodná též pro pracující v oboru i laickou veøejnost. Všechna publikovaná

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Skartovací stroj KOBRA 390/400

Skartovací stroj KOBRA 390/400 Skartovací stroj KOBRA 390/400 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 390 a 400 jsou nejsilnìjší a nejvyšší

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a èistý systém ohøevu vody pomocí tepelného èerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohøevu vody zaloený na technologii

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Technický list Závěsné elektrické zásobníkové ohřívače vody EWH 30 200 Trend Popis

Technický list Závěsné elektrické zásobníkové ohřívače vody EWH 30 200 Trend Popis Technický list Závěsné elektrické zásobníkové ohřívače vody EWH 30 200 Popis Produktovou řadu EWH tvoří zásobníkové nástěnné elektrické ohřívače vody ve válcovém provedení. Vnitřní nádrž ohřívače je opatřena

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

KOMFORTNÍ CLONY, ŘADA C,D PRŮMYSLOVÉ CLONY, ŘADA P

KOMFORTNÍ CLONY, ŘADA C,D PRŮMYSLOVÉ CLONY, ŘADA P KOMFORTÍ CLOY, ŘADA C,D PRŮMYSLOVÉ CLOY, ŘADA P Jak fuguje DVEří ClOa? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zařízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odděluje vnitřní a vnější prostředí

Více

KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL

KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL Veito CH1200LT je volně stojící malý kompaktní ohřívač, vhodný pro zónové vytápění nebo menší pokoje s možností výběru ze 2 různých nastavení tepelné energie

Více

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Produktovou řadu OVK tvoří zásobníkové nástěnné kombinované ohřívače vody ve válcovém provedení. Vnitřní nádrž ohřívače je

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 0871550/3 IM-P087-21 MI vydání 4 R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 1. Úvod 2. Popis 3. Instalace 4. Uvedení do chodu 5. Vzdálené napojení 6. Vyhledávání závad 7.

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 ÈR Možnosti financování Stacionární plynové kotle Vitogas 100 Nástìnné plynové kotle Vitopend 100 Nástìnné kondenzaèní plynové kotle Vitodens 100 Nástìnné

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení ŠKODA OCTAVIA 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení Objednací èislo: YKM 309 003 (1AU10600E/6+MAN039/1) Klimatizace pro dodateènou montáž Železnièní 469/4,

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více