OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení)"

Transkript

1 1 Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení) OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami společnosti SLUTO s.r.o., IČ: , sídlem Týnská 21, Praha (dále jen Poskytovatel). Tvoří v souladu s 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku část obsahu smlouvy, nestanoví-li smlouva jinak. Tyto VOP, aktuální nabídka služeb a jejich cen jsou zveřejněny na internetové stránce Definice a interpretace Poskytovatel poskytuje služby v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, výpočtu mezd a další související a administrativní činnosti a to fyzickým a právnickým osobám (dále jen Objednatel) v souvislosti s jejich podnikatelskými nebo zdaňovanými aktivitami. Služby vztahující se k aktivitám Objednatele v zemi sídla Poskytovatele poskytuje především prostřednictvím svých zaměstnanců, služby vztahující se k aktivitám Objednatele mimo zemi sídla Poskytovatele mohou být dodávány prostřednictvím subdodávek na základě obchodních smluv sjednaných mezi Poskytovatelem a skutečným Dodavatelem s tím, že odpovědnost za služby přechází na Dodavatele. Činnost Poskytovatele probíhá v souladu s platnými a účinnými ustanoveními příslušných zákonných norem v souladu se smluvními ujednáními s Objednatelem, v souladu s těmito VOP a to za sjednanou cenu. Poskytovatel předpokládá, že všechny Objednatelem dodané doklady a údaje na nich uvedené proběhly ve skutečnosti tak, jak jsou na nich zachyceny a mají bezprostřední souvislost jen s podnikatelskou činností Objednatele. Smysl, obsah a zadání ze strany Objednatele chápe Poskytovatel především dle písemně uvedených a z textu nebo ústního sdělení vyplývajících informací bez ohledu na úmysl, záměr nebo dodatečně doplněný nebo změněný obsah a smysl. Poskytovatel však nemůže vůči jakékoliv straně potvrzovat a dosvědčovat, že tyto skutečnosti reálně nastaly. Předávání dokladů a informací mezi Poskytovatelem a Objednatelem se uskutečňuje elektronickou poštou, ústně, osobním předáním či zasláním listin, telefonicky, prostřednictvím faxu, nebo jiným vhodným způsobem, na němž se strany dohodnou. Poskytovatel bude činit všechny úkony, které jsou pro Objednatele v mezích sjednaných parametrů služeb poskytovaných Poskytovatelem povinné dle platné legislativy, a to bez jednotlivého odsouhlasování Objednatelem, nevyjádří-li Objednatel vždy pro každý jednotlivý úkon v dostatečném předstihu jiné zadání. Doručením se rozumí obdržení informace Objednatelem od Poskytovatele. V případech, kdy informace nemůže být předána osobně, je doručením fikce doručení v 5-ti denní lhůtě od odeslání informace Poskytovatelem. Po této době předpokládá, že Objednatel informaci obdržel a seznámil se s ní. Odeslání bude realizováno obvykle em, případě poštovní zásilkou. Fikce doručení se však neuplatní, existuje-li opodstatněné zdůvodnění, že Objednatel nemohl na tuto informaci v uvedené lhůtě reagovat. Za osobu oprávněnou k jednání ze strany Objednatele je považována osoba (osoby) uvedená jako oprávněná osoba ve veřejných zdrojích informací. Za osobu pověřenou ze strany Objednatele je považována osoba (osoby), kterou takto za Objednatele určí osoba oprávněná s tím, že bude určen i rozsah pověření každé jednotlivé osoby. Za osobu pověřenou ze strany Poskytovatele je považována osoba (osoby), kterou takto určí osoba oprávněná za Poskytovatele s tím, že bude určen i rozsah pověření každé jednotlivé osoby. V případech, kdy není mezi Poskytovatelem a Objednatelem sjednán dokument Parametry Smlouvy, řídí se pravidla vzájemných vztahů ujednáními ve Smlouvě, a obsah služeb nesjednaný v dokumentu Parametry Služeb se řídí přílohou Smlouvy. Smluvní parametry/odpovědnost Smlouvou se rozumí buď písemně, ústně nebo elektronicky dojednaný obsah Objednatelem požadovaných služeb a Poskytovatelem požadovaná cena za tyto služby s tím, že všechny okolnosti vzájemného vztahu se řídí těmito VOP. Poskytovatel bude pro Objednatele nebo za Objednatele provádět služby sjednané v dokumentu Parametry Služeb, který je nedílnou součástí písemné smlouvy a to dle informací a zadání sjednaných v dokumentu Parametry Smlouvy.

2 Pokud je smlouva uzavřena ústně nebo prostřednictvím elektronické pošty, bude takto i specifikován požadavek Objednatele na obsah služeb bez nároku na jakoukoliv náhradu v případě neúplnosti, neurčitosti či nesrozumitelnosti takového požadavku. Poskytovatel odpovídá za to, že jím poskytované služby budou vždy v souladu s aktuálně platnými zákony a předpisy. Poskytovatel uhradí objednateli veškeré pokuty, penále a úroky z prodlení, které prokazatelně vzniknou z nesprávně prováděných činností Poskytovatelem. Pro zajištění případného závazku má Poskytovatel sjednané pojištění za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb u Kooperativy, pojišťovny, a.s. s působností pro celou Evropu. Poskytovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Objednatele především o těchto skutečnostech: Zahájení kontrol ze strany státních úřadů Ukončení kontrol ze strany státních úřadů, včetně sdělení výsledku Sdělení výše odvodové povinnosti na daň, zálohu na daň, sociální a zdravotní pojištění, odvody z mezd Výstupech ze zpracovaných mezd Informovat bude Poskytovatel konkrétního adresáta uvedeného v Parametrech Smlouvy a to v takovém předstihu, aby Objednateli neplynuly žádné sankce z prodlení, pokud sám splnil všechny sjednané podmínky. Poskytovatel poskytuje služby pouze na základě Objednatelem dodaných informací a dokladů. Jakékoliv jiné zjišťování informací, zajišťování dokladů nebo vytváření dokladů Poskytovatelem bude předmětem samostatně stanovené ceny uvedené v položce Ostatní činnosti aktuálního zveřejněného ceníku, není-li sjednáno jinak. Doklady je Poskytovatel, v případě požadavku Objednatele, povinen po jejich zpracování vrátit Objednateli. Jinak budou uloženy v prostorách provozovny Poskytovatele, ale nejdéle 1 rok po roce, jehož se týkají. V případě výzvy Poskytovatele je Objednatel povinen doklady na své náklady přemístit. Pokud tak Objednatel neučiní, může mu být ze strany Poskytovatele po uplynutí uvedené doby účtován poplatek za uložení. Poskytovatel předpokládá při předání dokladů a informací Objednatelem, že se jedná o všechny informace za předávané období, nevyjádří-li se Objednatel jinak. V případě, že se následně zjistí opak, respektive Objednatelem bude požadována oprava zaúčtování, oprava již zpracovaných, případně podaných přiznání a jiných výstupů, či opětovné zpracování mezd, budou s opravami nebo s přepracováním spojené vícepráce předmětem samostatně stanovené ceny dle jednotlivých položek uvedených v aktuálním zveřejněném ceníku. Pokud chyba, která povede k požadavku opravy zaúčtování, vznikne na straně Poskytovatele, nemá Poskytovatel na úhradu víceprací nárok. Poskytovatel považuje všechny jím zaslané informace a sestavy za odsouhlasené ze strany Objednatele, důkazní prostředky za dodané a potvrzující tímto úplnost dodaných podkladů a informací a odsouhlasení ceny účtované Poskytovatelem v případech, kdy Objednatel neodpoví na doručení Poskytovatele do 5-ti pracovních dní. Poskytovatel nenese odpovědnost ani nemůže akceptovat následky úkonů, které provedl Objednatel ve vztahu ke státním institucím bez konzultace nebo vědomí Poskytovatele. Jedná se o úkony, které měl nebo mohl činit Poskytovatel, buď samostatně nebo na žádost/zadání Objednatele a dále o úkony, které mění Parametry Smlouvy nebo Parametry Služeb. To platí i ve vztahu ke službám poskytovaným Poskytovatelem po ukončení platnosti smlouvy. Případné sankce, pokuty a újmy, které plynou z takového jednání, nemohou být předepsány k tíži Poskytovatele. Případně vzniklé vícepráce Poskytovatele budou předmětem samostatně stanovené ceny dle jednotlivých položek uvedených v aktuálním zveřejněném ceníku. Objednatel je povinen Poskytovateli neprodleně oznámit změny svých identifikačních, kontaktních, osobních či jiných údajů. V případě, že tak Objednatel neprodleně neučiní, nenese Poskytovatel zodpovědnost za případně způsobené škody a újmy ani porušení ochrany sdělovaných informací. V případě on-line poskytování služeb formou hostování ekonomického systému provozovaného na serverech Poskytovatele pro Objednatele bude Poskytovatel zabezpečovat aktualizace ekonomického systému, uchování dat včetně zálohování, zajišťovat objektivně maximální možnou funkčnost systému tak, aby minimalizoval omezení využití ekonomického systému Objednatelem. Za objektivní příčiny nefunkčnosti se považuje především technická závada na zařízení Poskytovatele anebo závada na zařízeních a dodávkách služeb třetích stran potřebných pro provoz terminálové služby a dále instalace provozovaných systémů a jejich aktualizace. Za jakoukoliv škodu vzniklou Objednateli nefunkčností ekonomického systému z důvodu těchto objektivních příčin nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost ani spoluúčast. V případě poskytování služeb docházkou k Objednateli zajistí Objednatel v určené provozovně pro pracovníky Poskytovatele potřebné vybavení a volnou kapacitu pracoviště, na němž budou pracovníci Poskytovatele provádět 2

3 činnosti pro Objednatele v jeho ekonomickém systému. Přístup na toto pracoviště bude pracovníkům Poskytovatele umožněn kdykoliv v provozní době Objednatele, případně po vzájemné dohodě i jinak. Ve výše uvedeném případě a v případě poskytování služeb Poskytovatelem vzdáleným přístupem do ekonomického systému Objednatele zajistí Objednatel pro pracovníky Poskytovatele, a to pouze pro tyto pracovníky, přístupy s nejvyššími právy pro správu a využití systému. Bude-li dohodnuto jinak, může být odpovědnost Poskytovatele za záznamy v ekonomickém systému omezena. Dále bude Objednatel zabezpečovat aktualizace svého ekonomického systému, uchování dat včetně zálohování, zajišťovat objektivně maximální možnou funkčnost systému tak, aby minimalizoval omezení využití ekonomického systému Poskytovatelem. Bude-li mít nesplnění této povinnosti za následek vznik vícenákladů na straně Poskytovatele, bude Poskytovatel oprávněn je Objednateli vyúčtovat zvlášť. Poskytovatel je oprávněn provádět zálohy dat z ekonomického systému Objednatele a ukládat je ve své počítačové síti. Za jakoukoliv škodu vzniklou Objednateli nefunkčností jeho ekonomického systému z jakýchkoliv příčin nenese Poskytovatel odpovědnost. V případě nefunkčnosti ekonomického systému Objednatele nelze po Poskytovateli požadovat splnění smluvních nebo zákonných termínů, není-li dohodnuto v jednotlivém případě jinak. Termín splnění těchto závazků se prodlužuje o dobu, po kterou byl ekonomický systém Objednatele nefunkční. Databáze účetních záznamů vytvořená Poskytovatelem v jeho ekonomickém systému je ve smyslu autorského zákona majetkem Poskytovatele a tento ji nemusí předat Objednateli ani při ukončení účinnosti Smlouvy. V případě uvalení exekuce na majetek Objednatele si Poskytovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení služeb a to shodným postupem jako v případě existence dluhů Objednatele vůči Poskytovateli nad 90 dní po splatnosti. Poskytovatel si v souladu s 1895 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku vyhrazuje právo na postoupení Smlouvy na třetí subjekt. Nebude-li Objednatel s postoupením smlouvy souhlasit, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s Objednatelem zahájeno insolvenční řízení, je Poskytovatel oprávněn poskytování služeb okamžitě ukončit, odstoupit od smlouvy a požádat zaplacení všech služeb, které byly do zahájení insolvenčního řízení poskytnuty. Obnovení poskytování služeb může být v takovém případě podmíněno zaplacením zálohy minimálně na jedno fakturační období. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Strany pro toto řízení volí tyto ové adresy pro vedení řízení on-line: za Poskytovatele: adresa uvedená v hlavičce smlouvy u zástupce Poskytovatele, případně za Objednatele: adresa osoby oprávněné k jednání uvedená v Parametrech Smlouvy Termíny Rokem se v dalším rozumí zdaňovací období v délce minimálně 12 měsíců. V případě pozdního dodání dokladů a informací Objednatelem, tedy při nesplnění smluvních parametrů ze strany Objednatele uvedených v Parametrech Smlouvy si Poskytovatel vyhrazuje právo na prodloužení doby zpracování dokladů, výstupů a podání, a to až o dobu, která se rovná rozdílu mezi datem sjednaným pro dodávání dokladů a informací uvedeným v Parametrech Smlouvy a datem skutečného dodání posledního dokladu či informace za zpracovávané období Objednatelem. Stejně se postupuje v případě on-line poskytování služeb, kdy dodáním dokladů a informací je myšleno i zadávání záznamů do ekonomického systému Objednatelem. V případě dodržení termínu pro dodaní dokladů a informací Objednatelem, a to v obvyklém množství zahrnutém ve sjednané ceně, se Poskytovatel zavazuje, že poskytované služby budou provedeny vždy včas s ohledem na aktuální zákonné termíny. Poskytovatel může vyhovět Objednatelovu urgentnímu požadavku na zpracování dokladů a informací ve zkráceném mimosmluvním termínu. Konkrétní stanovení termínu pro zpracování určí a projedná s Objednatelem vedoucí pracovník Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo na samostatně stanovenou cenu za tyto úkony, která bude předem Objednateli nabídnuta. Cena uvedená u položek v aktuálním zveřejněném ceníku se zvyšuje o 30% za Objednatelem požadované provedení úkonů ve dnech pracovního volna a klidu. 3

4 4 Výpovědní doba Smlouvy o poskytování služeb je sjednána v Parametrech Smlouvy. Výpovědní doba začíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi služeb. V případě neuhrazení dluhů Objednatele může Poskytovatel přistoupit k uplatnění smluvních sankcí již ve lhůtě 30 dnů po splatnosti. Jedná se jak o zákonné smluvní sankce, tak o úrok z prodlení ve výši sjednané v Parametrech smlouvy. V případě neuhrazení dluhů Objednatele může Poskytovatel po 60 dnech po splatnosti přistoupit k pozastavení poskytovaných služeb. To se týká i dočasného odpojení vzdáleného přístupu do ekonomického systému provozovaného Poskytovatelem. Obnovení služeb může být podmíněno uhrazením veškerých dluhů Objednatele včetně smluvních sankcí. Poskytovatel si také vyhrazuje právo na poskytování dalších služeb pouze na základě úhrady zálohy minimálně vždy na jedno fakturační období a to až po dobu 1 roku. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoliv dluhu vůči Poskytovateli delšímu než 90 dnů si Poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a ukončit poskytování služeb okamžitě a to bez jakýchkoliv dalších záruk a závazků a to ani z činností Poskytovatele do té doby provedených. Právo Poskytovatele na úhradu vzniklých dluhů Objednatele včetně úroků z prodlení a dalších případných sankcí tím však nezaniká. Dále si Poskytovatel vyhrazuje právo oznámit Objednatele do registrů dlužníků a postoupit své pohledávky za Objednatelem. Právo na podání arbitrážní žaloby dle sjednané Rozhodčí doložky zůstává nedotčeno. Při nedodržení termínů splátkového kalendáře ze strany Objednatele v případě jeho sjednání si Poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a ukončit poskytování služeb okamžitě s obdobným postupem jako v případě prodlení s úhradou jakékoliv částky nad 90 dnů V případě ukončení poskytovaných služeb si Poskytovatel vyhrazuje právo na předání účetních výstupů, podkladů jako i záloh databází účetního systému Objednateli až po uhrazení všech dluhů Objednatele vůči Poskytovateli. V případě pozdní úhrady dluhu Objednatele si Poskytovatel vyhrazuje právo na prodloužení doby zpracování dokladů, výstupů a podání, a to až o dobu, která se rovná rozdílu mezi datem splatnosti dluhu a datem jeho plné úhrady. Při zpracování dokladů, výstupů a podání za zdaňovací období se takto posuzuje úhrada všech dluhů Objednatele vůči Poskytovateli za toto období předepsaných a prodloužená doba se počítá od úhrady posledního z nich. Objednatel bere na vědomí, že zaměstnanci Poskytovatele mají flexibilní pracovní dobu a že bez předchozí dohody s Poskytovatelem není jejich přítomnost na pracovišti zaručena. Obvyklá otevírací doba kanceláří Poskytovatele je v pracovní dny od 9:00 do 17:00. Cena, úhrady,, platební podmínky Cenou je částka předepisovaná Poskytovatelem za služby poskytnuté Objednateli. Výše ceny je sjednána ve Smlouvě o poskytování služeb účetní kanceláře a to vždy bez DPH, případně se řídí aktuálním ceníkem zveřejněným Poskytovatelem. Cena je stanovena dohodou. Paušálem se rozumí, konstantní měsíční platba za služby sjednané v dokumentu Parametry Služeb, který je součástí smlouvy. Ve sjednaném paušálu je zahrnut rozsah a formy služeb poskytovaných na základě legislativy platné v době jeho sjednání. Veškeré služby, které nejsou vyjmenovány v dokumentu Parametry Služeb, budou předmětem samostatně stanovené ceny uvedené v aktuálním zveřejněném ceníku Poskytovatele a bude o ně navýšen případný paušál. Paušál je sjednaný ve smlouvě a bude předepsán Objednateli k úhradě i v případě, že v daném měsíci Poskytovatel žádné služby pro Objednatele neposkytl. Výjimku představuje paušál za zpracování mezd, který se vždy počítá jako součin ceníkové položky zpracovávání mezd jednoho zaměstnance a počtu zpracovaných mezd zaměstnanců Objednatele. Paušál je předepisován Objednateli k úhradě i v případě pozastavení poskytování služeb z důvodu jejich neplacení, a to až do doby případného ukončení poskytování služeb Poskytovatelem. Služby poskytované Poskytovatelem v rozsahu sjednaném v dokumentu Parametry Služeb, který je součástí smlouvy, týkající se případů nastalých ode dne sjednání účinnosti placení formou paušální částky, jsou zahrnuty v těchto paušálních částkách. Služby poskytované Poskytovatelem, týkající se případů proběhlých přede dnem sjednání účinnosti placení formou paušální částky, budou předmětem samostatně stanovené ceny uvedené v aktuálním zveřejněném ceníku Poskytovatele. Tento princip platí pro jakékoliv úkony, jejichž splnění je ze strany Objednatele po Poskytovateli požadováno v období ode dne sjednání účinnosti placení formou paušální částky nebo vyplývající ze smlouvy, ale týkají se období přede dnem sjednání účinnosti placení formou paušální částky. Obdobně se postupuje při ukončení účinnosti placení za služby formou paušální částky.

5 5 Fakturace probíhá po skončení měsíce a zahrnuje všechny úkony a činnosti v měsíci provedené Poskytovatelem v agendách Objednatele, není-li sjednáno jinak. Nepřesáhne-li předepsaná částka sazbu za hodinu běžných účetních prací uvedených v položce Ostatní činnosti aktuálního zveřejněného ceníku, je fakturace posunuta do dalšího fakturačního období. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednání o změně ceny, jestliže dojde k prokazatelnému nárůstu účetních dokladů za dané období. Toto zvýšení ceny musí být Poskytovatelem oznámeno před předáním zpracovaných účetních písemností Objednateli a Objednatelem schváleno. Nestane-li se tak nebo nedojde k dohodě o nové ceně, má Poskytovatel právo předat nezpracované účetní doklady zpět Objednateli do lhůty uvedené pro předání zpracovaných dokladů. Toto lze považovat za vypovězení smlouvy ze strany Objednatele a Poskytovatel zároveň předá Objednateli kompletní účetní písemnosti do té doby zpracovaného účetnictví. Poskytovatel bude obdobně jednat i při návrhu na snížení ceny ze strany Objednatele. Roční účetní závěrka včetně přiznání a příloh je součástí paušálu pouze pokud za uzavíraný rok předepsal Poskytovatel Objednateli minimálně 6 měsíčních paušálů. Podmínkou zahrnutí první roční účetní závěrky po uzavření smlouvy do paušálu je dodání plnohodnotné roční účetní uzávěrky a závěrky za rok předcházející uzavření smlouvy s Objednatelem. V případě, že není účetní uzávěrka a závěrka dodána Poskytovateli v obsahu a rozsahu daném aktuálně platnou legislativou, vyhrazuje si Poskytovatel právo na účtování ceny obdobně jako při zajišťování dokladů nebo vytváření dokladů nedodaných Objednatelem. Obsahem ceny vstupního poplatku při poskytování služby hostování POHODY Poskytovatelem je právo Objednatele využívat ekonomický systém POHODA provozovaný na serverech Poskytovatele v intencích sjednané smlouvy a VOP. Vstupní poplatek je stanoven pro jednoho uživatele Objednatele, který může do systému v daném čase přistupovat. Za každého dalšího uživatele, který má do systému ve stejném čase přistupovat, musí objednatel uhradit další vstupní poplatek. Při ukončení smlouvy nemá Objednatel nárok na jakoukoliv náhradu ze strany Poskytovatele za uhrazené vstupní poplatky. Vstupní poplatky nemůže Objednatel bez souhlasu Poskytovatele převést na třetí stranu. Minimální položky Poskytovatelem předepsané Objednateli k úhradě činí: u služeb poradenství - každá započatá 1 celá hodina u služeb běžné účetní práce každá započatá 0,5 hodina při ústně sjednané smlouvě nebo jednorázovém úkonu - každá započatá 1 celá hodina u služeb zpracování mezd minimální měsíční částka odpovídající 1 hodině běžných účetních prací uvedených v položce Ostatní činnosti aktuálního zveřejněného ceníku Poskytovatel nenese odpovědnost za případy, kdy si Objednatel sám provede některé úkony, byť sjednané jako Parametry Služeb poskytovaných Objednatelem. Případně vzniklé vícepráce související s nápravou chyb způsobených Objednatelem takovou činností budou předmětem samostatně stanovené ceny Poskytovatele dle jednotlivých položek uvedených v aktuálním zveřejněném ceníku. Případná dokončení těchto činností i započatých Objednatelem budou předmětem celé sjednané ceny nebo ceny uvedené v aktuálním ceníku Poskytovatele za dané úkony. Objednatel se bude při úhradách svých dluhů řídit platebními instrukcemi uvedenými nejčastěji na dokladech (fakturách) Poskytovatele nebo na jeho internetové prezentaci. V případě nedodržení sdělených platebních instrukcí mohou být předepsány Objednateli k úhradě náklady Poskytovatele související s nedodržením platebních instrukcí. Shromažďování a ochrana osobních údajů a marketingová komunikace Objednatel je povinen podrobit se identifikaci podle zvláštních předpisů. Za tím účelem předloží Poskytovateli příslušné doklady a předá mu jejich kopie nebo umožní jejich pořízení. Objednatel poskytne Poskytovateli veškerou součinnost, které je zapotřebí pro plnění povinností Poskytovatele vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen "AML zákon ), a to zejména při provádění kontroly objednatele ve smyslu 9 AML zákona. Poskytovatel pro účely AML zákona pořídí kopie nebo výpisy z předložených dokladů Objednatele a zpracuje takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona. Poskytovatel při vzniku závazku identifikuje každou fyzickou osobu zastupující Objednatele, který je právnickou osobou, a to za fyzické přítomnosti identifikovaného, ledaže je ujednáno jinak.

6 6 Poskytovatel při vzniku závazku identifikuje každou fyzickou osobu uvedenou Objednatelem jako kontaktní osobu za fyzické přítomnosti identifikovaného, ledaže je ujednáno jinak. Objednatel informuje Poskytovatele o zdrojích peněžních prostředků, pokud nebyly dosaženy řádnou podnikatelskou činností Objednatele. Objednatel, pokud se jedná o právnickou osobu, informuje Poskytovatele o svém skutečném majiteli. Při identifikaci Objednatele, který je: - fyzickou osobou, za její fyzické přítomnosti Poskytovatel identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti, - právnickou osobou, Poskytovatel identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede za fyzické přítomnosti identifikaci fyzické osoby, která ji zastupuje v dané záležitosti; je li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje, - zastoupen na základě dohody o plné moci, Poskytovatel provede za fyzické přítomnosti identifikaci zmocněnce podle písm. a) a b) a dále předložením plné moci. Objednatel po dobu trvání závazku informuje Poskytovatele o veškerých změnách, které by mohly mít vliv na správnou identifikaci Objednatele, a to zejména pokud jde o platnost a úplnost identifikačních údajů. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednatel odmítne podrobit identifikaci anebo odmítne doložit plnou moc nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci, že Objednatel neposkytne potřebnou součinnost k naplnění účelu AML zákona nebo z jiného důvodu nelze naplnit účel tohoto zákona anebo má-li Poskytovatel důvodné pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Objednatelem nebo o pravosti předložených dokladů. Objednatel bere na vědomí a souhlasí se shromažďováním a zpracováváním údajů Poskytovatelem o své osobě v souvislosti s výkonem daňového poradenství, vedením spisu a plněním povinností podle zvláštních předpisů (např. AML zákona). Zrušení souhlasu se shromažďováním a zpracováním údajů Objednatelem je důvodem pro odstoupení od smlouvy Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které zjistil při výkonu své činnosti pro Objednatele a mají být v zájmu Objednavatele utajeny, a to i po případném ukončení poskytovaní služeb Poskytovatelem po dobu nejméně jednoho roku. Všechny poskytnuté a získané informace se implicitně považují za důvěrné informace charakteru obchodního tajemství. Jedná se především o informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění Poskytovatelem by Objednavateli nebo jeho obchodnímu partnerovi mohlo způsobit škodu. Poskytovatel obecně neposkytuje nikomu žádné reference na Objednatele, každé jednotlivé poskytnutí referencí bude využito pouze na základě předchozího souhlasu Objednatele.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti NAGES s.r.o. platné od 1.1. 2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti NAGES s.r.o. platné od 1.1. 2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti NAGES s.r.o. platné od 1.1. 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní prodejní podmínky (dále také jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení Obchodní podmínky www.silawebu.cz Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují závazkové obchodní vztahy zhotovitele s objednateli při poskytování služeb a dodávek v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více