OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení)"

Transkript

1 1 Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení) OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami společnosti SLUTO s.r.o., IČ: , sídlem Týnská 21, Praha (dále jen Poskytovatel). Tvoří v souladu s 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku část obsahu smlouvy, nestanoví-li smlouva jinak. Tyto VOP, aktuální nabídka služeb a jejich cen jsou zveřejněny na internetové stránce Definice a interpretace Poskytovatel poskytuje služby v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, výpočtu mezd a další související a administrativní činnosti a to fyzickým a právnickým osobám (dále jen Objednatel) v souvislosti s jejich podnikatelskými nebo zdaňovanými aktivitami. Služby vztahující se k aktivitám Objednatele v zemi sídla Poskytovatele poskytuje především prostřednictvím svých zaměstnanců, služby vztahující se k aktivitám Objednatele mimo zemi sídla Poskytovatele mohou být dodávány prostřednictvím subdodávek na základě obchodních smluv sjednaných mezi Poskytovatelem a skutečným Dodavatelem s tím, že odpovědnost za služby přechází na Dodavatele. Činnost Poskytovatele probíhá v souladu s platnými a účinnými ustanoveními příslušných zákonných norem v souladu se smluvními ujednáními s Objednatelem, v souladu s těmito VOP a to za sjednanou cenu. Poskytovatel předpokládá, že všechny Objednatelem dodané doklady a údaje na nich uvedené proběhly ve skutečnosti tak, jak jsou na nich zachyceny a mají bezprostřední souvislost jen s podnikatelskou činností Objednatele. Smysl, obsah a zadání ze strany Objednatele chápe Poskytovatel především dle písemně uvedených a z textu nebo ústního sdělení vyplývajících informací bez ohledu na úmysl, záměr nebo dodatečně doplněný nebo změněný obsah a smysl. Poskytovatel však nemůže vůči jakékoliv straně potvrzovat a dosvědčovat, že tyto skutečnosti reálně nastaly. Předávání dokladů a informací mezi Poskytovatelem a Objednatelem se uskutečňuje elektronickou poštou, ústně, osobním předáním či zasláním listin, telefonicky, prostřednictvím faxu, nebo jiným vhodným způsobem, na němž se strany dohodnou. Poskytovatel bude činit všechny úkony, které jsou pro Objednatele v mezích sjednaných parametrů služeb poskytovaných Poskytovatelem povinné dle platné legislativy, a to bez jednotlivého odsouhlasování Objednatelem, nevyjádří-li Objednatel vždy pro každý jednotlivý úkon v dostatečném předstihu jiné zadání. Doručením se rozumí obdržení informace Objednatelem od Poskytovatele. V případech, kdy informace nemůže být předána osobně, je doručením fikce doručení v 5-ti denní lhůtě od odeslání informace Poskytovatelem. Po této době předpokládá, že Objednatel informaci obdržel a seznámil se s ní. Odeslání bude realizováno obvykle em, případě poštovní zásilkou. Fikce doručení se však neuplatní, existuje-li opodstatněné zdůvodnění, že Objednatel nemohl na tuto informaci v uvedené lhůtě reagovat. Za osobu oprávněnou k jednání ze strany Objednatele je považována osoba (osoby) uvedená jako oprávněná osoba ve veřejných zdrojích informací. Za osobu pověřenou ze strany Objednatele je považována osoba (osoby), kterou takto za Objednatele určí osoba oprávněná s tím, že bude určen i rozsah pověření každé jednotlivé osoby. Za osobu pověřenou ze strany Poskytovatele je považována osoba (osoby), kterou takto určí osoba oprávněná za Poskytovatele s tím, že bude určen i rozsah pověření každé jednotlivé osoby. V případech, kdy není mezi Poskytovatelem a Objednatelem sjednán dokument Parametry Smlouvy, řídí se pravidla vzájemných vztahů ujednáními ve Smlouvě, a obsah služeb nesjednaný v dokumentu Parametry Služeb se řídí přílohou Smlouvy. Smluvní parametry/odpovědnost Smlouvou se rozumí buď písemně, ústně nebo elektronicky dojednaný obsah Objednatelem požadovaných služeb a Poskytovatelem požadovaná cena za tyto služby s tím, že všechny okolnosti vzájemného vztahu se řídí těmito VOP. Poskytovatel bude pro Objednatele nebo za Objednatele provádět služby sjednané v dokumentu Parametry Služeb, který je nedílnou součástí písemné smlouvy a to dle informací a zadání sjednaných v dokumentu Parametry Smlouvy.

2 Pokud je smlouva uzavřena ústně nebo prostřednictvím elektronické pošty, bude takto i specifikován požadavek Objednatele na obsah služeb bez nároku na jakoukoliv náhradu v případě neúplnosti, neurčitosti či nesrozumitelnosti takového požadavku. Poskytovatel odpovídá za to, že jím poskytované služby budou vždy v souladu s aktuálně platnými zákony a předpisy. Poskytovatel uhradí objednateli veškeré pokuty, penále a úroky z prodlení, které prokazatelně vzniknou z nesprávně prováděných činností Poskytovatelem. Pro zajištění případného závazku má Poskytovatel sjednané pojištění za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb u Kooperativy, pojišťovny, a.s. s působností pro celou Evropu. Poskytovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Objednatele především o těchto skutečnostech: Zahájení kontrol ze strany státních úřadů Ukončení kontrol ze strany státních úřadů, včetně sdělení výsledku Sdělení výše odvodové povinnosti na daň, zálohu na daň, sociální a zdravotní pojištění, odvody z mezd Výstupech ze zpracovaných mezd Informovat bude Poskytovatel konkrétního adresáta uvedeného v Parametrech Smlouvy a to v takovém předstihu, aby Objednateli neplynuly žádné sankce z prodlení, pokud sám splnil všechny sjednané podmínky. Poskytovatel poskytuje služby pouze na základě Objednatelem dodaných informací a dokladů. Jakékoliv jiné zjišťování informací, zajišťování dokladů nebo vytváření dokladů Poskytovatelem bude předmětem samostatně stanovené ceny uvedené v položce Ostatní činnosti aktuálního zveřejněného ceníku, není-li sjednáno jinak. Doklady je Poskytovatel, v případě požadavku Objednatele, povinen po jejich zpracování vrátit Objednateli. Jinak budou uloženy v prostorách provozovny Poskytovatele, ale nejdéle 1 rok po roce, jehož se týkají. V případě výzvy Poskytovatele je Objednatel povinen doklady na své náklady přemístit. Pokud tak Objednatel neučiní, může mu být ze strany Poskytovatele po uplynutí uvedené doby účtován poplatek za uložení. Poskytovatel předpokládá při předání dokladů a informací Objednatelem, že se jedná o všechny informace za předávané období, nevyjádří-li se Objednatel jinak. V případě, že se následně zjistí opak, respektive Objednatelem bude požadována oprava zaúčtování, oprava již zpracovaných, případně podaných přiznání a jiných výstupů, či opětovné zpracování mezd, budou s opravami nebo s přepracováním spojené vícepráce předmětem samostatně stanovené ceny dle jednotlivých položek uvedených v aktuálním zveřejněném ceníku. Pokud chyba, která povede k požadavku opravy zaúčtování, vznikne na straně Poskytovatele, nemá Poskytovatel na úhradu víceprací nárok. Poskytovatel považuje všechny jím zaslané informace a sestavy za odsouhlasené ze strany Objednatele, důkazní prostředky za dodané a potvrzující tímto úplnost dodaných podkladů a informací a odsouhlasení ceny účtované Poskytovatelem v případech, kdy Objednatel neodpoví na doručení Poskytovatele do 5-ti pracovních dní. Poskytovatel nenese odpovědnost ani nemůže akceptovat následky úkonů, které provedl Objednatel ve vztahu ke státním institucím bez konzultace nebo vědomí Poskytovatele. Jedná se o úkony, které měl nebo mohl činit Poskytovatel, buď samostatně nebo na žádost/zadání Objednatele a dále o úkony, které mění Parametry Smlouvy nebo Parametry Služeb. To platí i ve vztahu ke službám poskytovaným Poskytovatelem po ukončení platnosti smlouvy. Případné sankce, pokuty a újmy, které plynou z takového jednání, nemohou být předepsány k tíži Poskytovatele. Případně vzniklé vícepráce Poskytovatele budou předmětem samostatně stanovené ceny dle jednotlivých položek uvedených v aktuálním zveřejněném ceníku. Objednatel je povinen Poskytovateli neprodleně oznámit změny svých identifikačních, kontaktních, osobních či jiných údajů. V případě, že tak Objednatel neprodleně neučiní, nenese Poskytovatel zodpovědnost za případně způsobené škody a újmy ani porušení ochrany sdělovaných informací. V případě on-line poskytování služeb formou hostování ekonomického systému provozovaného na serverech Poskytovatele pro Objednatele bude Poskytovatel zabezpečovat aktualizace ekonomického systému, uchování dat včetně zálohování, zajišťovat objektivně maximální možnou funkčnost systému tak, aby minimalizoval omezení využití ekonomického systému Objednatelem. Za objektivní příčiny nefunkčnosti se považuje především technická závada na zařízení Poskytovatele anebo závada na zařízeních a dodávkách služeb třetích stran potřebných pro provoz terminálové služby a dále instalace provozovaných systémů a jejich aktualizace. Za jakoukoliv škodu vzniklou Objednateli nefunkčností ekonomického systému z důvodu těchto objektivních příčin nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost ani spoluúčast. V případě poskytování služeb docházkou k Objednateli zajistí Objednatel v určené provozovně pro pracovníky Poskytovatele potřebné vybavení a volnou kapacitu pracoviště, na němž budou pracovníci Poskytovatele provádět 2

3 činnosti pro Objednatele v jeho ekonomickém systému. Přístup na toto pracoviště bude pracovníkům Poskytovatele umožněn kdykoliv v provozní době Objednatele, případně po vzájemné dohodě i jinak. Ve výše uvedeném případě a v případě poskytování služeb Poskytovatelem vzdáleným přístupem do ekonomického systému Objednatele zajistí Objednatel pro pracovníky Poskytovatele, a to pouze pro tyto pracovníky, přístupy s nejvyššími právy pro správu a využití systému. Bude-li dohodnuto jinak, může být odpovědnost Poskytovatele za záznamy v ekonomickém systému omezena. Dále bude Objednatel zabezpečovat aktualizace svého ekonomického systému, uchování dat včetně zálohování, zajišťovat objektivně maximální možnou funkčnost systému tak, aby minimalizoval omezení využití ekonomického systému Poskytovatelem. Bude-li mít nesplnění této povinnosti za následek vznik vícenákladů na straně Poskytovatele, bude Poskytovatel oprávněn je Objednateli vyúčtovat zvlášť. Poskytovatel je oprávněn provádět zálohy dat z ekonomického systému Objednatele a ukládat je ve své počítačové síti. Za jakoukoliv škodu vzniklou Objednateli nefunkčností jeho ekonomického systému z jakýchkoliv příčin nenese Poskytovatel odpovědnost. V případě nefunkčnosti ekonomického systému Objednatele nelze po Poskytovateli požadovat splnění smluvních nebo zákonných termínů, není-li dohodnuto v jednotlivém případě jinak. Termín splnění těchto závazků se prodlužuje o dobu, po kterou byl ekonomický systém Objednatele nefunkční. Databáze účetních záznamů vytvořená Poskytovatelem v jeho ekonomickém systému je ve smyslu autorského zákona majetkem Poskytovatele a tento ji nemusí předat Objednateli ani při ukončení účinnosti Smlouvy. V případě uvalení exekuce na majetek Objednatele si Poskytovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení služeb a to shodným postupem jako v případě existence dluhů Objednatele vůči Poskytovateli nad 90 dní po splatnosti. Poskytovatel si v souladu s 1895 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku vyhrazuje právo na postoupení Smlouvy na třetí subjekt. Nebude-li Objednatel s postoupením smlouvy souhlasit, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s Objednatelem zahájeno insolvenční řízení, je Poskytovatel oprávněn poskytování služeb okamžitě ukončit, odstoupit od smlouvy a požádat zaplacení všech služeb, které byly do zahájení insolvenčního řízení poskytnuty. Obnovení poskytování služeb může být v takovém případě podmíněno zaplacením zálohy minimálně na jedno fakturační období. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Strany pro toto řízení volí tyto ové adresy pro vedení řízení on-line: za Poskytovatele: adresa uvedená v hlavičce smlouvy u zástupce Poskytovatele, případně za Objednatele: adresa osoby oprávněné k jednání uvedená v Parametrech Smlouvy Termíny Rokem se v dalším rozumí zdaňovací období v délce minimálně 12 měsíců. V případě pozdního dodání dokladů a informací Objednatelem, tedy při nesplnění smluvních parametrů ze strany Objednatele uvedených v Parametrech Smlouvy si Poskytovatel vyhrazuje právo na prodloužení doby zpracování dokladů, výstupů a podání, a to až o dobu, která se rovná rozdílu mezi datem sjednaným pro dodávání dokladů a informací uvedeným v Parametrech Smlouvy a datem skutečného dodání posledního dokladu či informace za zpracovávané období Objednatelem. Stejně se postupuje v případě on-line poskytování služeb, kdy dodáním dokladů a informací je myšleno i zadávání záznamů do ekonomického systému Objednatelem. V případě dodržení termínu pro dodaní dokladů a informací Objednatelem, a to v obvyklém množství zahrnutém ve sjednané ceně, se Poskytovatel zavazuje, že poskytované služby budou provedeny vždy včas s ohledem na aktuální zákonné termíny. Poskytovatel může vyhovět Objednatelovu urgentnímu požadavku na zpracování dokladů a informací ve zkráceném mimosmluvním termínu. Konkrétní stanovení termínu pro zpracování určí a projedná s Objednatelem vedoucí pracovník Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo na samostatně stanovenou cenu za tyto úkony, která bude předem Objednateli nabídnuta. Cena uvedená u položek v aktuálním zveřejněném ceníku se zvyšuje o 30% za Objednatelem požadované provedení úkonů ve dnech pracovního volna a klidu. 3

4 4 Výpovědní doba Smlouvy o poskytování služeb je sjednána v Parametrech Smlouvy. Výpovědní doba začíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi služeb. V případě neuhrazení dluhů Objednatele může Poskytovatel přistoupit k uplatnění smluvních sankcí již ve lhůtě 30 dnů po splatnosti. Jedná se jak o zákonné smluvní sankce, tak o úrok z prodlení ve výši sjednané v Parametrech smlouvy. V případě neuhrazení dluhů Objednatele může Poskytovatel po 60 dnech po splatnosti přistoupit k pozastavení poskytovaných služeb. To se týká i dočasného odpojení vzdáleného přístupu do ekonomického systému provozovaného Poskytovatelem. Obnovení služeb může být podmíněno uhrazením veškerých dluhů Objednatele včetně smluvních sankcí. Poskytovatel si také vyhrazuje právo na poskytování dalších služeb pouze na základě úhrady zálohy minimálně vždy na jedno fakturační období a to až po dobu 1 roku. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoliv dluhu vůči Poskytovateli delšímu než 90 dnů si Poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a ukončit poskytování služeb okamžitě a to bez jakýchkoliv dalších záruk a závazků a to ani z činností Poskytovatele do té doby provedených. Právo Poskytovatele na úhradu vzniklých dluhů Objednatele včetně úroků z prodlení a dalších případných sankcí tím však nezaniká. Dále si Poskytovatel vyhrazuje právo oznámit Objednatele do registrů dlužníků a postoupit své pohledávky za Objednatelem. Právo na podání arbitrážní žaloby dle sjednané Rozhodčí doložky zůstává nedotčeno. Při nedodržení termínů splátkového kalendáře ze strany Objednatele v případě jeho sjednání si Poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a ukončit poskytování služeb okamžitě s obdobným postupem jako v případě prodlení s úhradou jakékoliv částky nad 90 dnů V případě ukončení poskytovaných služeb si Poskytovatel vyhrazuje právo na předání účetních výstupů, podkladů jako i záloh databází účetního systému Objednateli až po uhrazení všech dluhů Objednatele vůči Poskytovateli. V případě pozdní úhrady dluhu Objednatele si Poskytovatel vyhrazuje právo na prodloužení doby zpracování dokladů, výstupů a podání, a to až o dobu, která se rovná rozdílu mezi datem splatnosti dluhu a datem jeho plné úhrady. Při zpracování dokladů, výstupů a podání za zdaňovací období se takto posuzuje úhrada všech dluhů Objednatele vůči Poskytovateli za toto období předepsaných a prodloužená doba se počítá od úhrady posledního z nich. Objednatel bere na vědomí, že zaměstnanci Poskytovatele mají flexibilní pracovní dobu a že bez předchozí dohody s Poskytovatelem není jejich přítomnost na pracovišti zaručena. Obvyklá otevírací doba kanceláří Poskytovatele je v pracovní dny od 9:00 do 17:00. Cena, úhrady,, platební podmínky Cenou je částka předepisovaná Poskytovatelem za služby poskytnuté Objednateli. Výše ceny je sjednána ve Smlouvě o poskytování služeb účetní kanceláře a to vždy bez DPH, případně se řídí aktuálním ceníkem zveřejněným Poskytovatelem. Cena je stanovena dohodou. Paušálem se rozumí, konstantní měsíční platba za služby sjednané v dokumentu Parametry Služeb, který je součástí smlouvy. Ve sjednaném paušálu je zahrnut rozsah a formy služeb poskytovaných na základě legislativy platné v době jeho sjednání. Veškeré služby, které nejsou vyjmenovány v dokumentu Parametry Služeb, budou předmětem samostatně stanovené ceny uvedené v aktuálním zveřejněném ceníku Poskytovatele a bude o ně navýšen případný paušál. Paušál je sjednaný ve smlouvě a bude předepsán Objednateli k úhradě i v případě, že v daném měsíci Poskytovatel žádné služby pro Objednatele neposkytl. Výjimku představuje paušál za zpracování mezd, který se vždy počítá jako součin ceníkové položky zpracovávání mezd jednoho zaměstnance a počtu zpracovaných mezd zaměstnanců Objednatele. Paušál je předepisován Objednateli k úhradě i v případě pozastavení poskytování služeb z důvodu jejich neplacení, a to až do doby případného ukončení poskytování služeb Poskytovatelem. Služby poskytované Poskytovatelem v rozsahu sjednaném v dokumentu Parametry Služeb, který je součástí smlouvy, týkající se případů nastalých ode dne sjednání účinnosti placení formou paušální částky, jsou zahrnuty v těchto paušálních částkách. Služby poskytované Poskytovatelem, týkající se případů proběhlých přede dnem sjednání účinnosti placení formou paušální částky, budou předmětem samostatně stanovené ceny uvedené v aktuálním zveřejněném ceníku Poskytovatele. Tento princip platí pro jakékoliv úkony, jejichž splnění je ze strany Objednatele po Poskytovateli požadováno v období ode dne sjednání účinnosti placení formou paušální částky nebo vyplývající ze smlouvy, ale týkají se období přede dnem sjednání účinnosti placení formou paušální částky. Obdobně se postupuje při ukončení účinnosti placení za služby formou paušální částky.

5 5 Fakturace probíhá po skončení měsíce a zahrnuje všechny úkony a činnosti v měsíci provedené Poskytovatelem v agendách Objednatele, není-li sjednáno jinak. Nepřesáhne-li předepsaná částka sazbu za hodinu běžných účetních prací uvedených v položce Ostatní činnosti aktuálního zveřejněného ceníku, je fakturace posunuta do dalšího fakturačního období. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednání o změně ceny, jestliže dojde k prokazatelnému nárůstu účetních dokladů za dané období. Toto zvýšení ceny musí být Poskytovatelem oznámeno před předáním zpracovaných účetních písemností Objednateli a Objednatelem schváleno. Nestane-li se tak nebo nedojde k dohodě o nové ceně, má Poskytovatel právo předat nezpracované účetní doklady zpět Objednateli do lhůty uvedené pro předání zpracovaných dokladů. Toto lze považovat za vypovězení smlouvy ze strany Objednatele a Poskytovatel zároveň předá Objednateli kompletní účetní písemnosti do té doby zpracovaného účetnictví. Poskytovatel bude obdobně jednat i při návrhu na snížení ceny ze strany Objednatele. Roční účetní závěrka včetně přiznání a příloh je součástí paušálu pouze pokud za uzavíraný rok předepsal Poskytovatel Objednateli minimálně 6 měsíčních paušálů. Podmínkou zahrnutí první roční účetní závěrky po uzavření smlouvy do paušálu je dodání plnohodnotné roční účetní uzávěrky a závěrky za rok předcházející uzavření smlouvy s Objednatelem. V případě, že není účetní uzávěrka a závěrka dodána Poskytovateli v obsahu a rozsahu daném aktuálně platnou legislativou, vyhrazuje si Poskytovatel právo na účtování ceny obdobně jako při zajišťování dokladů nebo vytváření dokladů nedodaných Objednatelem. Obsahem ceny vstupního poplatku při poskytování služby hostování POHODY Poskytovatelem je právo Objednatele využívat ekonomický systém POHODA provozovaný na serverech Poskytovatele v intencích sjednané smlouvy a VOP. Vstupní poplatek je stanoven pro jednoho uživatele Objednatele, který může do systému v daném čase přistupovat. Za každého dalšího uživatele, který má do systému ve stejném čase přistupovat, musí objednatel uhradit další vstupní poplatek. Při ukončení smlouvy nemá Objednatel nárok na jakoukoliv náhradu ze strany Poskytovatele za uhrazené vstupní poplatky. Vstupní poplatky nemůže Objednatel bez souhlasu Poskytovatele převést na třetí stranu. Minimální položky Poskytovatelem předepsané Objednateli k úhradě činí: u služeb poradenství - každá započatá 1 celá hodina u služeb běžné účetní práce každá započatá 0,5 hodina při ústně sjednané smlouvě nebo jednorázovém úkonu - každá započatá 1 celá hodina u služeb zpracování mezd minimální měsíční částka odpovídající 1 hodině běžných účetních prací uvedených v položce Ostatní činnosti aktuálního zveřejněného ceníku Poskytovatel nenese odpovědnost za případy, kdy si Objednatel sám provede některé úkony, byť sjednané jako Parametry Služeb poskytovaných Objednatelem. Případně vzniklé vícepráce související s nápravou chyb způsobených Objednatelem takovou činností budou předmětem samostatně stanovené ceny Poskytovatele dle jednotlivých položek uvedených v aktuálním zveřejněném ceníku. Případná dokončení těchto činností i započatých Objednatelem budou předmětem celé sjednané ceny nebo ceny uvedené v aktuálním ceníku Poskytovatele za dané úkony. Objednatel se bude při úhradách svých dluhů řídit platebními instrukcemi uvedenými nejčastěji na dokladech (fakturách) Poskytovatele nebo na jeho internetové prezentaci. V případě nedodržení sdělených platebních instrukcí mohou být předepsány Objednateli k úhradě náklady Poskytovatele související s nedodržením platebních instrukcí. Shromažďování a ochrana osobních údajů a marketingová komunikace Objednatel je povinen podrobit se identifikaci podle zvláštních předpisů. Za tím účelem předloží Poskytovateli příslušné doklady a předá mu jejich kopie nebo umožní jejich pořízení. Objednatel poskytne Poskytovateli veškerou součinnost, které je zapotřebí pro plnění povinností Poskytovatele vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen "AML zákon ), a to zejména při provádění kontroly objednatele ve smyslu 9 AML zákona. Poskytovatel pro účely AML zákona pořídí kopie nebo výpisy z předložených dokladů Objednatele a zpracuje takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona. Poskytovatel při vzniku závazku identifikuje každou fyzickou osobu zastupující Objednatele, který je právnickou osobou, a to za fyzické přítomnosti identifikovaného, ledaže je ujednáno jinak.

6 6 Poskytovatel při vzniku závazku identifikuje každou fyzickou osobu uvedenou Objednatelem jako kontaktní osobu za fyzické přítomnosti identifikovaného, ledaže je ujednáno jinak. Objednatel informuje Poskytovatele o zdrojích peněžních prostředků, pokud nebyly dosaženy řádnou podnikatelskou činností Objednatele. Objednatel, pokud se jedná o právnickou osobu, informuje Poskytovatele o svém skutečném majiteli. Při identifikaci Objednatele, který je: - fyzickou osobou, za její fyzické přítomnosti Poskytovatel identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti, - právnickou osobou, Poskytovatel identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede za fyzické přítomnosti identifikaci fyzické osoby, která ji zastupuje v dané záležitosti; je li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje, - zastoupen na základě dohody o plné moci, Poskytovatel provede za fyzické přítomnosti identifikaci zmocněnce podle písm. a) a b) a dále předložením plné moci. Objednatel po dobu trvání závazku informuje Poskytovatele o veškerých změnách, které by mohly mít vliv na správnou identifikaci Objednatele, a to zejména pokud jde o platnost a úplnost identifikačních údajů. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednatel odmítne podrobit identifikaci anebo odmítne doložit plnou moc nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci, že Objednatel neposkytne potřebnou součinnost k naplnění účelu AML zákona nebo z jiného důvodu nelze naplnit účel tohoto zákona anebo má-li Poskytovatel důvodné pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Objednatelem nebo o pravosti předložených dokladů. Objednatel bere na vědomí a souhlasí se shromažďováním a zpracováváním údajů Poskytovatelem o své osobě v souvislosti s výkonem daňového poradenství, vedením spisu a plněním povinností podle zvláštních předpisů (např. AML zákona). Zrušení souhlasu se shromažďováním a zpracováním údajů Objednatelem je důvodem pro odstoupení od smlouvy Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které zjistil při výkonu své činnosti pro Objednatele a mají být v zájmu Objednavatele utajeny, a to i po případném ukončení poskytovaní služeb Poskytovatelem po dobu nejméně jednoho roku. Všechny poskytnuté a získané informace se implicitně považují za důvěrné informace charakteru obchodního tajemství. Jedná se především o informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění Poskytovatelem by Objednavateli nebo jeho obchodnímu partnerovi mohlo způsobit škodu. Poskytovatel obecně neposkytuje nikomu žádné reference na Objednatele, každé jednotlivé poskytnutí referencí bude využito pouze na základě předchozího souhlasu Objednatele.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb (uzavřená podle ustanovení 1724 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Dodavatel: Jméno: Ing. Jan Čáslavský Sídlo: Štefáčkova 7, Brno Líšeň,

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) upravují právní vztah mezi společností Step TRUTNOV a.s., se sídlem Na Příkopě

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb Č.j.: PPR-18233-9/ČJ-2015-990670 uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Objednatel: znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch S M L O U V A O V E D E N Í K U R Z U O B R A Z O V É S P E K T R O S K O P I E V O D N Í C H P L O C H O B J E D N A T E L Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A P O S K

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NeoMedia-Czech s.r.o. (platné od 1. 2. 2013)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NeoMedia-Czech s.r.o. (platné od 1. 2. 2013) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NeoMedia-Czech s.r.o. (platné od 1. 2. 2013) Článek 1 Vymezení pojmů 1.1. Dodavatel Dodavatelem Služby je společnost NeoMedia-Czech s.r.o. se sídlem: Praha - Vinohrady,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více