OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení)"

Transkript

1 1 Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení) OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami společnosti SLUTO s.r.o., IČ: , sídlem Týnská 21, Praha (dále jen Poskytovatel). Tvoří v souladu s 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku část obsahu smlouvy, nestanoví-li smlouva jinak. Tyto VOP, aktuální nabídka služeb a jejich cen jsou zveřejněny na internetové stránce Definice a interpretace Poskytovatel poskytuje služby v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, výpočtu mezd a další související a administrativní činnosti a to fyzickým a právnickým osobám (dále jen Objednatel) v souvislosti s jejich podnikatelskými nebo zdaňovanými aktivitami. Služby vztahující se k aktivitám Objednatele v zemi sídla Poskytovatele poskytuje především prostřednictvím svých zaměstnanců, služby vztahující se k aktivitám Objednatele mimo zemi sídla Poskytovatele mohou být dodávány prostřednictvím subdodávek na základě obchodních smluv sjednaných mezi Poskytovatelem a skutečným Dodavatelem s tím, že odpovědnost za služby přechází na Dodavatele. Činnost Poskytovatele probíhá v souladu s platnými a účinnými ustanoveními příslušných zákonných norem v souladu se smluvními ujednáními s Objednatelem, v souladu s těmito VOP a to za sjednanou cenu. Poskytovatel předpokládá, že všechny Objednatelem dodané doklady a údaje na nich uvedené proběhly ve skutečnosti tak, jak jsou na nich zachyceny a mají bezprostřední souvislost jen s podnikatelskou činností Objednatele. Smysl, obsah a zadání ze strany Objednatele chápe Poskytovatel především dle písemně uvedených a z textu nebo ústního sdělení vyplývajících informací bez ohledu na úmysl, záměr nebo dodatečně doplněný nebo změněný obsah a smysl. Poskytovatel však nemůže vůči jakékoliv straně potvrzovat a dosvědčovat, že tyto skutečnosti reálně nastaly. Předávání dokladů a informací mezi Poskytovatelem a Objednatelem se uskutečňuje elektronickou poštou, ústně, osobním předáním či zasláním listin, telefonicky, prostřednictvím faxu, nebo jiným vhodným způsobem, na němž se strany dohodnou. Poskytovatel bude činit všechny úkony, které jsou pro Objednatele v mezích sjednaných parametrů služeb poskytovaných Poskytovatelem povinné dle platné legislativy, a to bez jednotlivého odsouhlasování Objednatelem, nevyjádří-li Objednatel vždy pro každý jednotlivý úkon v dostatečném předstihu jiné zadání. Doručením se rozumí obdržení informace Objednatelem od Poskytovatele. V případech, kdy informace nemůže být předána osobně, je doručením fikce doručení v 5-ti denní lhůtě od odeslání informace Poskytovatelem. Po této době předpokládá, že Objednatel informaci obdržel a seznámil se s ní. Odeslání bude realizováno obvykle em, případě poštovní zásilkou. Fikce doručení se však neuplatní, existuje-li opodstatněné zdůvodnění, že Objednatel nemohl na tuto informaci v uvedené lhůtě reagovat. Za osobu oprávněnou k jednání ze strany Objednatele je považována osoba (osoby) uvedená jako oprávněná osoba ve veřejných zdrojích informací. Za osobu pověřenou ze strany Objednatele je považována osoba (osoby), kterou takto za Objednatele určí osoba oprávněná s tím, že bude určen i rozsah pověření každé jednotlivé osoby. Za osobu pověřenou ze strany Poskytovatele je považována osoba (osoby), kterou takto určí osoba oprávněná za Poskytovatele s tím, že bude určen i rozsah pověření každé jednotlivé osoby. V případech, kdy není mezi Poskytovatelem a Objednatelem sjednán dokument Parametry Smlouvy, řídí se pravidla vzájemných vztahů ujednáními ve Smlouvě, a obsah služeb nesjednaný v dokumentu Parametry Služeb se řídí přílohou Smlouvy. Smluvní parametry/odpovědnost Smlouvou se rozumí buď písemně, ústně nebo elektronicky dojednaný obsah Objednatelem požadovaných služeb a Poskytovatelem požadovaná cena za tyto služby s tím, že všechny okolnosti vzájemného vztahu se řídí těmito VOP. Poskytovatel bude pro Objednatele nebo za Objednatele provádět služby sjednané v dokumentu Parametry Služeb, který je nedílnou součástí písemné smlouvy a to dle informací a zadání sjednaných v dokumentu Parametry Smlouvy.

2 Pokud je smlouva uzavřena ústně nebo prostřednictvím elektronické pošty, bude takto i specifikován požadavek Objednatele na obsah služeb bez nároku na jakoukoliv náhradu v případě neúplnosti, neurčitosti či nesrozumitelnosti takového požadavku. Poskytovatel odpovídá za to, že jím poskytované služby budou vždy v souladu s aktuálně platnými zákony a předpisy. Poskytovatel uhradí objednateli veškeré pokuty, penále a úroky z prodlení, které prokazatelně vzniknou z nesprávně prováděných činností Poskytovatelem. Pro zajištění případného závazku má Poskytovatel sjednané pojištění za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb u Kooperativy, pojišťovny, a.s. s působností pro celou Evropu. Poskytovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Objednatele především o těchto skutečnostech: Zahájení kontrol ze strany státních úřadů Ukončení kontrol ze strany státních úřadů, včetně sdělení výsledku Sdělení výše odvodové povinnosti na daň, zálohu na daň, sociální a zdravotní pojištění, odvody z mezd Výstupech ze zpracovaných mezd Informovat bude Poskytovatel konkrétního adresáta uvedeného v Parametrech Smlouvy a to v takovém předstihu, aby Objednateli neplynuly žádné sankce z prodlení, pokud sám splnil všechny sjednané podmínky. Poskytovatel poskytuje služby pouze na základě Objednatelem dodaných informací a dokladů. Jakékoliv jiné zjišťování informací, zajišťování dokladů nebo vytváření dokladů Poskytovatelem bude předmětem samostatně stanovené ceny uvedené v položce Ostatní činnosti aktuálního zveřejněného ceníku, není-li sjednáno jinak. Doklady je Poskytovatel, v případě požadavku Objednatele, povinen po jejich zpracování vrátit Objednateli. Jinak budou uloženy v prostorách provozovny Poskytovatele, ale nejdéle 1 rok po roce, jehož se týkají. V případě výzvy Poskytovatele je Objednatel povinen doklady na své náklady přemístit. Pokud tak Objednatel neučiní, může mu být ze strany Poskytovatele po uplynutí uvedené doby účtován poplatek za uložení. Poskytovatel předpokládá při předání dokladů a informací Objednatelem, že se jedná o všechny informace za předávané období, nevyjádří-li se Objednatel jinak. V případě, že se následně zjistí opak, respektive Objednatelem bude požadována oprava zaúčtování, oprava již zpracovaných, případně podaných přiznání a jiných výstupů, či opětovné zpracování mezd, budou s opravami nebo s přepracováním spojené vícepráce předmětem samostatně stanovené ceny dle jednotlivých položek uvedených v aktuálním zveřejněném ceníku. Pokud chyba, která povede k požadavku opravy zaúčtování, vznikne na straně Poskytovatele, nemá Poskytovatel na úhradu víceprací nárok. Poskytovatel považuje všechny jím zaslané informace a sestavy za odsouhlasené ze strany Objednatele, důkazní prostředky za dodané a potvrzující tímto úplnost dodaných podkladů a informací a odsouhlasení ceny účtované Poskytovatelem v případech, kdy Objednatel neodpoví na doručení Poskytovatele do 5-ti pracovních dní. Poskytovatel nenese odpovědnost ani nemůže akceptovat následky úkonů, které provedl Objednatel ve vztahu ke státním institucím bez konzultace nebo vědomí Poskytovatele. Jedná se o úkony, které měl nebo mohl činit Poskytovatel, buď samostatně nebo na žádost/zadání Objednatele a dále o úkony, které mění Parametry Smlouvy nebo Parametry Služeb. To platí i ve vztahu ke službám poskytovaným Poskytovatelem po ukončení platnosti smlouvy. Případné sankce, pokuty a újmy, které plynou z takového jednání, nemohou být předepsány k tíži Poskytovatele. Případně vzniklé vícepráce Poskytovatele budou předmětem samostatně stanovené ceny dle jednotlivých položek uvedených v aktuálním zveřejněném ceníku. Objednatel je povinen Poskytovateli neprodleně oznámit změny svých identifikačních, kontaktních, osobních či jiných údajů. V případě, že tak Objednatel neprodleně neučiní, nenese Poskytovatel zodpovědnost za případně způsobené škody a újmy ani porušení ochrany sdělovaných informací. V případě on-line poskytování služeb formou hostování ekonomického systému provozovaného na serverech Poskytovatele pro Objednatele bude Poskytovatel zabezpečovat aktualizace ekonomického systému, uchování dat včetně zálohování, zajišťovat objektivně maximální možnou funkčnost systému tak, aby minimalizoval omezení využití ekonomického systému Objednatelem. Za objektivní příčiny nefunkčnosti se považuje především technická závada na zařízení Poskytovatele anebo závada na zařízeních a dodávkách služeb třetích stran potřebných pro provoz terminálové služby a dále instalace provozovaných systémů a jejich aktualizace. Za jakoukoliv škodu vzniklou Objednateli nefunkčností ekonomického systému z důvodu těchto objektivních příčin nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost ani spoluúčast. V případě poskytování služeb docházkou k Objednateli zajistí Objednatel v určené provozovně pro pracovníky Poskytovatele potřebné vybavení a volnou kapacitu pracoviště, na němž budou pracovníci Poskytovatele provádět 2

3 činnosti pro Objednatele v jeho ekonomickém systému. Přístup na toto pracoviště bude pracovníkům Poskytovatele umožněn kdykoliv v provozní době Objednatele, případně po vzájemné dohodě i jinak. Ve výše uvedeném případě a v případě poskytování služeb Poskytovatelem vzdáleným přístupem do ekonomického systému Objednatele zajistí Objednatel pro pracovníky Poskytovatele, a to pouze pro tyto pracovníky, přístupy s nejvyššími právy pro správu a využití systému. Bude-li dohodnuto jinak, může být odpovědnost Poskytovatele za záznamy v ekonomickém systému omezena. Dále bude Objednatel zabezpečovat aktualizace svého ekonomického systému, uchování dat včetně zálohování, zajišťovat objektivně maximální možnou funkčnost systému tak, aby minimalizoval omezení využití ekonomického systému Poskytovatelem. Bude-li mít nesplnění této povinnosti za následek vznik vícenákladů na straně Poskytovatele, bude Poskytovatel oprávněn je Objednateli vyúčtovat zvlášť. Poskytovatel je oprávněn provádět zálohy dat z ekonomického systému Objednatele a ukládat je ve své počítačové síti. Za jakoukoliv škodu vzniklou Objednateli nefunkčností jeho ekonomického systému z jakýchkoliv příčin nenese Poskytovatel odpovědnost. V případě nefunkčnosti ekonomického systému Objednatele nelze po Poskytovateli požadovat splnění smluvních nebo zákonných termínů, není-li dohodnuto v jednotlivém případě jinak. Termín splnění těchto závazků se prodlužuje o dobu, po kterou byl ekonomický systém Objednatele nefunkční. Databáze účetních záznamů vytvořená Poskytovatelem v jeho ekonomickém systému je ve smyslu autorského zákona majetkem Poskytovatele a tento ji nemusí předat Objednateli ani při ukončení účinnosti Smlouvy. V případě uvalení exekuce na majetek Objednatele si Poskytovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení služeb a to shodným postupem jako v případě existence dluhů Objednatele vůči Poskytovateli nad 90 dní po splatnosti. Poskytovatel si v souladu s 1895 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku vyhrazuje právo na postoupení Smlouvy na třetí subjekt. Nebude-li Objednatel s postoupením smlouvy souhlasit, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s Objednatelem zahájeno insolvenční řízení, je Poskytovatel oprávněn poskytování služeb okamžitě ukončit, odstoupit od smlouvy a požádat zaplacení všech služeb, které byly do zahájení insolvenčního řízení poskytnuty. Obnovení poskytování služeb může být v takovém případě podmíněno zaplacením zálohy minimálně na jedno fakturační období. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Strany pro toto řízení volí tyto ové adresy pro vedení řízení on-line: za Poskytovatele: adresa uvedená v hlavičce smlouvy u zástupce Poskytovatele, případně za Objednatele: adresa osoby oprávněné k jednání uvedená v Parametrech Smlouvy Termíny Rokem se v dalším rozumí zdaňovací období v délce minimálně 12 měsíců. V případě pozdního dodání dokladů a informací Objednatelem, tedy při nesplnění smluvních parametrů ze strany Objednatele uvedených v Parametrech Smlouvy si Poskytovatel vyhrazuje právo na prodloužení doby zpracování dokladů, výstupů a podání, a to až o dobu, která se rovná rozdílu mezi datem sjednaným pro dodávání dokladů a informací uvedeným v Parametrech Smlouvy a datem skutečného dodání posledního dokladu či informace za zpracovávané období Objednatelem. Stejně se postupuje v případě on-line poskytování služeb, kdy dodáním dokladů a informací je myšleno i zadávání záznamů do ekonomického systému Objednatelem. V případě dodržení termínu pro dodaní dokladů a informací Objednatelem, a to v obvyklém množství zahrnutém ve sjednané ceně, se Poskytovatel zavazuje, že poskytované služby budou provedeny vždy včas s ohledem na aktuální zákonné termíny. Poskytovatel může vyhovět Objednatelovu urgentnímu požadavku na zpracování dokladů a informací ve zkráceném mimosmluvním termínu. Konkrétní stanovení termínu pro zpracování určí a projedná s Objednatelem vedoucí pracovník Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo na samostatně stanovenou cenu za tyto úkony, která bude předem Objednateli nabídnuta. Cena uvedená u položek v aktuálním zveřejněném ceníku se zvyšuje o 30% za Objednatelem požadované provedení úkonů ve dnech pracovního volna a klidu. 3

4 4 Výpovědní doba Smlouvy o poskytování služeb je sjednána v Parametrech Smlouvy. Výpovědní doba začíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi služeb. V případě neuhrazení dluhů Objednatele může Poskytovatel přistoupit k uplatnění smluvních sankcí již ve lhůtě 30 dnů po splatnosti. Jedná se jak o zákonné smluvní sankce, tak o úrok z prodlení ve výši sjednané v Parametrech smlouvy. V případě neuhrazení dluhů Objednatele může Poskytovatel po 60 dnech po splatnosti přistoupit k pozastavení poskytovaných služeb. To se týká i dočasného odpojení vzdáleného přístupu do ekonomického systému provozovaného Poskytovatelem. Obnovení služeb může být podmíněno uhrazením veškerých dluhů Objednatele včetně smluvních sankcí. Poskytovatel si také vyhrazuje právo na poskytování dalších služeb pouze na základě úhrady zálohy minimálně vždy na jedno fakturační období a to až po dobu 1 roku. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoliv dluhu vůči Poskytovateli delšímu než 90 dnů si Poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a ukončit poskytování služeb okamžitě a to bez jakýchkoliv dalších záruk a závazků a to ani z činností Poskytovatele do té doby provedených. Právo Poskytovatele na úhradu vzniklých dluhů Objednatele včetně úroků z prodlení a dalších případných sankcí tím však nezaniká. Dále si Poskytovatel vyhrazuje právo oznámit Objednatele do registrů dlužníků a postoupit své pohledávky za Objednatelem. Právo na podání arbitrážní žaloby dle sjednané Rozhodčí doložky zůstává nedotčeno. Při nedodržení termínů splátkového kalendáře ze strany Objednatele v případě jeho sjednání si Poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a ukončit poskytování služeb okamžitě s obdobným postupem jako v případě prodlení s úhradou jakékoliv částky nad 90 dnů V případě ukončení poskytovaných služeb si Poskytovatel vyhrazuje právo na předání účetních výstupů, podkladů jako i záloh databází účetního systému Objednateli až po uhrazení všech dluhů Objednatele vůči Poskytovateli. V případě pozdní úhrady dluhu Objednatele si Poskytovatel vyhrazuje právo na prodloužení doby zpracování dokladů, výstupů a podání, a to až o dobu, která se rovná rozdílu mezi datem splatnosti dluhu a datem jeho plné úhrady. Při zpracování dokladů, výstupů a podání za zdaňovací období se takto posuzuje úhrada všech dluhů Objednatele vůči Poskytovateli za toto období předepsaných a prodloužená doba se počítá od úhrady posledního z nich. Objednatel bere na vědomí, že zaměstnanci Poskytovatele mají flexibilní pracovní dobu a že bez předchozí dohody s Poskytovatelem není jejich přítomnost na pracovišti zaručena. Obvyklá otevírací doba kanceláří Poskytovatele je v pracovní dny od 9:00 do 17:00. Cena, úhrady,, platební podmínky Cenou je částka předepisovaná Poskytovatelem za služby poskytnuté Objednateli. Výše ceny je sjednána ve Smlouvě o poskytování služeb účetní kanceláře a to vždy bez DPH, případně se řídí aktuálním ceníkem zveřejněným Poskytovatelem. Cena je stanovena dohodou. Paušálem se rozumí, konstantní měsíční platba za služby sjednané v dokumentu Parametry Služeb, který je součástí smlouvy. Ve sjednaném paušálu je zahrnut rozsah a formy služeb poskytovaných na základě legislativy platné v době jeho sjednání. Veškeré služby, které nejsou vyjmenovány v dokumentu Parametry Služeb, budou předmětem samostatně stanovené ceny uvedené v aktuálním zveřejněném ceníku Poskytovatele a bude o ně navýšen případný paušál. Paušál je sjednaný ve smlouvě a bude předepsán Objednateli k úhradě i v případě, že v daném měsíci Poskytovatel žádné služby pro Objednatele neposkytl. Výjimku představuje paušál za zpracování mezd, který se vždy počítá jako součin ceníkové položky zpracovávání mezd jednoho zaměstnance a počtu zpracovaných mezd zaměstnanců Objednatele. Paušál je předepisován Objednateli k úhradě i v případě pozastavení poskytování služeb z důvodu jejich neplacení, a to až do doby případného ukončení poskytování služeb Poskytovatelem. Služby poskytované Poskytovatelem v rozsahu sjednaném v dokumentu Parametry Služeb, který je součástí smlouvy, týkající se případů nastalých ode dne sjednání účinnosti placení formou paušální částky, jsou zahrnuty v těchto paušálních částkách. Služby poskytované Poskytovatelem, týkající se případů proběhlých přede dnem sjednání účinnosti placení formou paušální částky, budou předmětem samostatně stanovené ceny uvedené v aktuálním zveřejněném ceníku Poskytovatele. Tento princip platí pro jakékoliv úkony, jejichž splnění je ze strany Objednatele po Poskytovateli požadováno v období ode dne sjednání účinnosti placení formou paušální částky nebo vyplývající ze smlouvy, ale týkají se období přede dnem sjednání účinnosti placení formou paušální částky. Obdobně se postupuje při ukončení účinnosti placení za služby formou paušální částky.

5 5 Fakturace probíhá po skončení měsíce a zahrnuje všechny úkony a činnosti v měsíci provedené Poskytovatelem v agendách Objednatele, není-li sjednáno jinak. Nepřesáhne-li předepsaná částka sazbu za hodinu běžných účetních prací uvedených v položce Ostatní činnosti aktuálního zveřejněného ceníku, je fakturace posunuta do dalšího fakturačního období. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednání o změně ceny, jestliže dojde k prokazatelnému nárůstu účetních dokladů za dané období. Toto zvýšení ceny musí být Poskytovatelem oznámeno před předáním zpracovaných účetních písemností Objednateli a Objednatelem schváleno. Nestane-li se tak nebo nedojde k dohodě o nové ceně, má Poskytovatel právo předat nezpracované účetní doklady zpět Objednateli do lhůty uvedené pro předání zpracovaných dokladů. Toto lze považovat za vypovězení smlouvy ze strany Objednatele a Poskytovatel zároveň předá Objednateli kompletní účetní písemnosti do té doby zpracovaného účetnictví. Poskytovatel bude obdobně jednat i při návrhu na snížení ceny ze strany Objednatele. Roční účetní závěrka včetně přiznání a příloh je součástí paušálu pouze pokud za uzavíraný rok předepsal Poskytovatel Objednateli minimálně 6 měsíčních paušálů. Podmínkou zahrnutí první roční účetní závěrky po uzavření smlouvy do paušálu je dodání plnohodnotné roční účetní uzávěrky a závěrky za rok předcházející uzavření smlouvy s Objednatelem. V případě, že není účetní uzávěrka a závěrka dodána Poskytovateli v obsahu a rozsahu daném aktuálně platnou legislativou, vyhrazuje si Poskytovatel právo na účtování ceny obdobně jako při zajišťování dokladů nebo vytváření dokladů nedodaných Objednatelem. Obsahem ceny vstupního poplatku při poskytování služby hostování POHODY Poskytovatelem je právo Objednatele využívat ekonomický systém POHODA provozovaný na serverech Poskytovatele v intencích sjednané smlouvy a VOP. Vstupní poplatek je stanoven pro jednoho uživatele Objednatele, který může do systému v daném čase přistupovat. Za každého dalšího uživatele, který má do systému ve stejném čase přistupovat, musí objednatel uhradit další vstupní poplatek. Při ukončení smlouvy nemá Objednatel nárok na jakoukoliv náhradu ze strany Poskytovatele za uhrazené vstupní poplatky. Vstupní poplatky nemůže Objednatel bez souhlasu Poskytovatele převést na třetí stranu. Minimální položky Poskytovatelem předepsané Objednateli k úhradě činí: u služeb poradenství - každá započatá 1 celá hodina u služeb běžné účetní práce každá započatá 0,5 hodina při ústně sjednané smlouvě nebo jednorázovém úkonu - každá započatá 1 celá hodina u služeb zpracování mezd minimální měsíční částka odpovídající 1 hodině běžných účetních prací uvedených v položce Ostatní činnosti aktuálního zveřejněného ceníku Poskytovatel nenese odpovědnost za případy, kdy si Objednatel sám provede některé úkony, byť sjednané jako Parametry Služeb poskytovaných Objednatelem. Případně vzniklé vícepráce související s nápravou chyb způsobených Objednatelem takovou činností budou předmětem samostatně stanovené ceny Poskytovatele dle jednotlivých položek uvedených v aktuálním zveřejněném ceníku. Případná dokončení těchto činností i započatých Objednatelem budou předmětem celé sjednané ceny nebo ceny uvedené v aktuálním ceníku Poskytovatele za dané úkony. Objednatel se bude při úhradách svých dluhů řídit platebními instrukcemi uvedenými nejčastěji na dokladech (fakturách) Poskytovatele nebo na jeho internetové prezentaci. V případě nedodržení sdělených platebních instrukcí mohou být předepsány Objednateli k úhradě náklady Poskytovatele související s nedodržením platebních instrukcí. Shromažďování a ochrana osobních údajů a marketingová komunikace Objednatel je povinen podrobit se identifikaci podle zvláštních předpisů. Za tím účelem předloží Poskytovateli příslušné doklady a předá mu jejich kopie nebo umožní jejich pořízení. Objednatel poskytne Poskytovateli veškerou součinnost, které je zapotřebí pro plnění povinností Poskytovatele vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen "AML zákon ), a to zejména při provádění kontroly objednatele ve smyslu 9 AML zákona. Poskytovatel pro účely AML zákona pořídí kopie nebo výpisy z předložených dokladů Objednatele a zpracuje takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona. Poskytovatel při vzniku závazku identifikuje každou fyzickou osobu zastupující Objednatele, který je právnickou osobou, a to za fyzické přítomnosti identifikovaného, ledaže je ujednáno jinak.

6 6 Poskytovatel při vzniku závazku identifikuje každou fyzickou osobu uvedenou Objednatelem jako kontaktní osobu za fyzické přítomnosti identifikovaného, ledaže je ujednáno jinak. Objednatel informuje Poskytovatele o zdrojích peněžních prostředků, pokud nebyly dosaženy řádnou podnikatelskou činností Objednatele. Objednatel, pokud se jedná o právnickou osobu, informuje Poskytovatele o svém skutečném majiteli. Při identifikaci Objednatele, který je: - fyzickou osobou, za její fyzické přítomnosti Poskytovatel identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti, - právnickou osobou, Poskytovatel identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede za fyzické přítomnosti identifikaci fyzické osoby, která ji zastupuje v dané záležitosti; je li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje, - zastoupen na základě dohody o plné moci, Poskytovatel provede za fyzické přítomnosti identifikaci zmocněnce podle písm. a) a b) a dále předložením plné moci. Objednatel po dobu trvání závazku informuje Poskytovatele o veškerých změnách, které by mohly mít vliv na správnou identifikaci Objednatele, a to zejména pokud jde o platnost a úplnost identifikačních údajů. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednatel odmítne podrobit identifikaci anebo odmítne doložit plnou moc nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci, že Objednatel neposkytne potřebnou součinnost k naplnění účelu AML zákona nebo z jiného důvodu nelze naplnit účel tohoto zákona anebo má-li Poskytovatel důvodné pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Objednatelem nebo o pravosti předložených dokladů. Objednatel bere na vědomí a souhlasí se shromažďováním a zpracováváním údajů Poskytovatelem o své osobě v souvislosti s výkonem daňového poradenství, vedením spisu a plněním povinností podle zvláštních předpisů (např. AML zákona). Zrušení souhlasu se shromažďováním a zpracováním údajů Objednatelem je důvodem pro odstoupení od smlouvy Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které zjistil při výkonu své činnosti pro Objednatele a mají být v zájmu Objednavatele utajeny, a to i po případném ukončení poskytovaní služeb Poskytovatelem po dobu nejméně jednoho roku. Všechny poskytnuté a získané informace se implicitně považují za důvěrné informace charakteru obchodního tajemství. Jedná se především o informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění Poskytovatelem by Objednavateli nebo jeho obchodnímu partnerovi mohlo způsobit škodu. Poskytovatel obecně neposkytuje nikomu žádné reference na Objednatele, každé jednotlivé poskytnutí referencí bude využito pouze na základě předchozího souhlasu Objednatele.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více