prosinec 2012 Vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2012 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 prosinec 2012 Vážení čtenáři, přichází znovu čas adventu a Vánoce se nezadržitelně blíží. Jakoby nám nestačil tradiční předvánoční shon, přidávají nám v letošním roce naši zákonodárci k tomu všemu pořádnou dávku nejistoty a starostí se změnami, z nichž některé budou platit od nového roku, ale i s navrhovanými změnami, o kterých dosud s jistotou nevíme, zda nastanou či ne. Konkrétně jde o změny v sazbě DPH od roku 2013 jaká vlastně bude? Dále pak například také o změny související se zavedením solidární daně nebo zrušením maximální výše odvodů na zdravotní pojištění a zrušením v médiích hodně diskutované slevy pro důchodce. V tomto kontextu se říjnové schválení veškerých zákonů nezbytných pro implementaci II. pilíře důchodové reformy od 1. ledna 2013 jeví jako malý zázrak. Ať už to s reformním balíčkem vlády dopadne jakkoli, je třeba počítat s tím, že nás jako běžné daňové poplatníky čeká v nejbližší době spousta práce, abychom případné změny, o kterých podrobněji informujeme na následujících stránkách, uvedli do života a do každodenní praxe. Mezitím Vám přeji, ať si užijete poklidné svátky a najdete dostatek času pro odpočinek a strávíte hezké chvíle naplněné vánoční atmosférou v kruhu svých blízkých. Jana Bartyzalová

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Možný scénář schválení daňových změn Všechny varianty sazeb DPH od 1. ledna 2013 jsou stále ve hře: první varianta sazby 21 % a 15 %, druhá varianta zachování současných sazeb, třetí varianta jednotná sazba 17,5 %. Reorganizace daňové správy od 1. ledna 2013 Namísto současných 199 finančních úřadů bude zřízeno jen 14 finančních úřadů, které budou kopírovat území dnešních krajů, vždy se sídlem v krajském městě. Dosavadní finanční úřady se změní na tzv. územní pracoviště (krajských) finančních úřadů. Dílčí změny ve správě daní od ledna 2013 Od ledna 2013 se zkracuje lhůta pro podání přihlášky k registraci u správce daně ze stávajících 30 na 15 dnů od okamžiku naplnění zákonem vymezených rozhodných skutečností. II. pilíř důchodové reformy od 1. ledna 2013 z hlediska povinností zaměstnance a zaměstnavatele Zaměstnanec, který se rozhodne vstoupit do II. pilíře, musí sám uzavřít smlouvu o důchodovém spoření s vybranou penzijní společností. Penzijní společnost následně zašle žádost o registraci smlouvy správci Centrálního registru smluv (spadajícího pod Specializovaný finanční úřad), který zaregistrování smlouvy oznámí přímo zaměstnanci. Jisté vs. nejisté změny ve zdaňování zaměstnanců od roku 2013 Zaměstnavatele čeká od ledna 2013 řada změn. U některých novel zákonů dosud nevíme, zda budou skutečně schváleny, a tak konečné znění zákonů bude známé až těsně před koncem roku. Nový pokyn GFŘ D-10 v oblasti převodních cen mezi spřízněnými osobami Účelem pokynu je zajistit jednotné uplatňování daňových předpisů při hodnocení služeb s nízkou přidanou hodnotou a dále snížit administrativní nároky na daňové subjekty při prokazování správnosti nastavení převodních cen u těchto služeb. JUDIKATURA Ústavní soud: smluvní cenu lze navýšit o DPH pouze tehdy, je-li tato možnost výslovně sjednána Součástí jakéhokoliv ujednání o ceně je i daň z přidané hodnoty. Sjednanou cenu nelze jednostranně zvyšovat o daň z přidané hodnoty, a to ani tehdy, jsou-li obě strany smlouvy plátci DPH. SLOVENSKO Novela zákona o DPH Slovenský zákon o DPH implementuje nová pravidla týkající se vystavování faktur podle směrnice Rady 2010/45/EU ze 13. července 2010, kterou se mění a doplňuje směrnice Rady 2006/112/ES.

3 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Možný scénář schválení daňových změn V úterý 4. prosince měla Sněmovna jednat o návrhu technické novely zákona o DPH (tisk 733), který byl vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Sněmovna nakonec rozhodla o zařazení tohoto bodu na jednání Sněmovny až na úterý 18. prosince. Senátní pozměňovací návrhy zahrnují zachování sazeb DPH na současné úrovni. Ve středu 5. prosince zamítl Senát úsporná opatření zahrnující zvýšení sazeb DPH na 21 % a 15 % (tisk 801). Tento návrh zákona se nyní vrací zpět do Sněmovny a může být projednán nejdříve za 10 dnů, tedy 15. prosince. Naplňuje se tak scénář, podle něhož ustanovení technické novely upravující výši sazeb (setrvání na současných sazbách) budou jakýmsi záložním plánem, pokud by Sněmovna neschválila Senátem zamítnutý tisk 801 (zvýšení sazeb na 21 % a 15 %). S velkou pravděpodobnosti je tak ze hry jednotná sazba 17,5 % (byť i tuto variantu nelze úplně vyloučit). O dalším vývoji Vás budeme včas informovat. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Reorganizace daňové správy od 1. ledna 2013 S blížícím se koncem roku připomínáme, že 1. ledna 2013 vstoupí v účinnost zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který zcela nahradí dosavadní právní úpravu tzv. územních finančních orgánů. Nezmění se pouze název, ale i téměř celá organizační struktura daňové správy. Ze stávající struktury zůstane zachován jen Specializovaný finanční úřad (SFÚ) pro tzv. velké subjekty a Generální finanční ředitelství (GFŘ) v čele celé soustavy. Finanční úřady Nejblíže daňovým subjektům zůstanou finanční úřady. Namísto současných 199 však bude zřízeno jen 14 finančních úřadů, které budou kopírovat území dnešních krajů, vždy se sídlem v krajském městě. Dosavadní finanční úřady se transformují v tzv. územní pracoviště (krajských) finančních úřadů. Seznam nových finančních úřadů a jejich územních pracovišť obsahuje pokyn GFŘ, který je dostupný zde. Přechod k novému finančnímu úřadu nastane od 1. ledna 2013 ze zákona a daňové subjekty o něm nebudou nijak adresně informovány. Daňový subjekt určí svůj místně příslušný finanční úřad podle toho, ve kterém kraji má sídlo (výjimky mohou nastat v případech, v nichž byl správce daně dosud stanoven na základě delegace). Převodový můstek finančních úřadů je k dispozici zde. V této souvislosti je třeba upozornit i na to, že v rámci nové organizační struktury finančních úřadů by dle neoficiálních informací měly rovněž vzniknout nové útvary zaměřené zejména na kontrolní činnost a vymáhání. Tyto útvary zřejmě budou zřízeny při vybraných územních pracovištích nových finančních úřadů, jejich seznam však nebyl zveřejněn.

4 Praktické změny V souvislosti s výše popsanou organizační změnou je třeba se připravit na některé novinky v každodenní komunikaci s finančním úřadem. Podání učiněná po 1. lednu 2013 je nutno adresovat novému (krajskému) finančnímu úřadu. Tato podání nicméně bude možné učinit prostřednictvím územních pracovišť nových finančních úřadů, z nichž každé by mělo mít vlastní podatelnu a datovou schránku. Jinak tomu bude u plateb. Nově bude mít každý krajský finanční úřad pouze jeden matriční účet, na který se budou posílat veškeré platby. Seznam nových čísel účtů finančních úřadů je zveřejněn na stránkách České daňové správy, viz zde. V souvislosti s reorganizací daňové správy by v zásadě neměla vyvstat potřeba nahrazovat stávající plné moci. Pouze v případě nejasností by měly nové finanční úřady vyzvat k upřesnění stávajících plných mocí nebo k podání nových. Písemnosti týkající se konkrétního daňového subjektu budou uloženy buď v sídle místně příslušného orgánu finanční správy či na jeho územním pracovišti (tzv. spravující územní pracoviště). V případě nejasností ohledně konkrétního umístění písemností musí poplatník požádat příslušný finanční úřad o sdělení, ve kterém spravujícím územním pracovišti se spis daňového subjektu nalézá. Nový zákon nestanoví žádná konkrétní pravidla, která by upravovala dosud neukončené daňové kontroly a jiné postupy či řízení. Lze tedy předpokládat, že tyto dokončí nový finanční úřad, v jehož obvodu sídlí stávající finanční úřad provádějící daňovou kontrolu či řízení, resp. jeho příslušné územní pracoviště. S ohledem na současně probíhající vnitřní reorganizaci však nelze vyloučit, že zejména v případě neukončených daňových kontrol budou v kontrole po 1. lednu 2013 pokračovat jiní pracovníci správce daně než doposud. Specializovaný finanční úřad Pro poplatníky, kteří přešli v průběhu roku 2012 pod SFÚ, zůstává tento úřad příslušným i nadále. Dle stávajícího seznamu (zde) bude mít SFÚ územní pracoviště v Brně, v Českých Budějovicích, v Hradci Králové, v Ostravě, v Plzni a v Ústí nad Labem. Podle neoficiálních informací by však počet útvarů neměl být konečný, vzniknout by měly zejména v dalších krajských městech a v Táboře. Nedávná novela zákona o Finanční správě rozšiřuje působnost SFÚ i na další typy poplatníků: investiční společnosti a jejich podílové fondy investiční fondy penzijní společnosti a jejich fondy loterijní společnosti. Tito poplatníci však budou o převedení pod SFÚ předem písemně informováni. SFÚ bude mít nově na starosti také správu Centrálního registru smluv penzijního spoření (II. pilíř důchodového systému, tzv. opt-out ), cenovou kontrolu a státní dozor nad provozovateli loterií a jiných podobných her.

5 Odvolací finanční ředitelství Stávající finanční ředitelství budou ke konci tohoto roku zrušena. Nadřízeným orgánem finančních úřadů se stane nově zřízené Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně. Jeho působnost bude celorepubliková a bude tedy rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím všech nových finančních úřadů. Tato změna je vedena záměrem sjednotit rozhodování o odvoláních. Odvolací finanční ředitelství by mělo převzít ta řízení o odvolání, v nichž nebude rozhodnuto do 31. prosince Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: Dílčí změny ve správě daní od ledna 2013 V lednu 2013 dojde v důsledku novely zákona zavádějícího JIM (jedno inkasní místo) k některým změnám v oblasti správy daní. Uvedený zákon sice jako celek nabývá účinnosti 1. ledna 2015, avšak zmíněná novela posunula účinnost některých ustanovení týkajících se správy daní již na leden Jedná se především o novou úpravu registrační povinnosti u daně z příjmů, obecnou úpravu procesu registrace k daním a její změny a některé další dílčí instituty správy daní. Nová struktura úpravy registrační povinnosti Úprava podmínek vzniku registrační povinnosti fyzických i právnických osob k dani z příjmů se přesune z daňového řádu do zcela nových ustanovení zákona o daních z příjmů. Nová ustanovení zákona o daních z příjmů především zpřesňují formulaci skutečností rozhodných pro vznik registrační povinnosti, a to jednotlivě pro poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty ČR, a nerezidenty. Zároveň se pro všechny subjekty zkracuje lhůta pro podání přihlášky k registraci ze stávajících 30 na 15 dnů od okamžiku naplnění zákonem vymezených rozhodných skutečností. V daňovém řádu zůstane zachována obecná úprava procesu registrace, podle níž se bude postupovat, pokud zvláštní daňový zákon nebo zákon o pojistném na důchodové spoření stanoví povinnost registrace. Okruh údajů povinně vyžadovaných při registraci vyplyne z obsahu registračního tiskopisu. Daňový řád v této souvislosti nově upravuje postup správce daně a daňového subjektu při odstraňování pochybností o registračních údajích. Další dílčí změny Od ledna 2013 dochází k vítané změně ve formulaci podmínek pro podávání dodatečných daňových přiznání na daň nižší. Zcela se ruší podmínka uvedená v dosavadním znění daňového řádu, vyžadující, aby vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy nasvědčující tomu, že daň byla dříve

6 stanovena v nesprávné výši. Podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší je vyloučeno pouze v případě, že by se jím daňový subjekt snažil dosáhnout nápravy procesních pochybení správce daně, k čemuž mu zákon zpravidla poskytuje jiné prostředky (např. odvolání apod.). A konečně, minimální výše pokuty za opožděné daňové tvrzení se snižuje z 500 na 200 Kč. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: II. pilíř důchodové reformy od 1. ledna 2013 z hlediska povinností zaměstnance a zaměstnavatele Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta a důchodová reforma tak bude spuštěna 1. ledna Níže uvádíme povinnosti, které přinese zavedení II. pilíře zaměstnancům a zaměstnavatelům. Zaměstnanec, který se rozhodne vstoupit do II. pilíře, musí sám uzavřít smlouvu o důchodovém spoření s vybranou penzijní společností. Penzijní společnost následně zašle žádost o registraci smlouvy správci Centrálního registru smluv (spadajícího pod Specializovaný finanční úřad), který zaregistrování smlouvy oznámí přímo zaměstnanci. Ten se pak od 1. dne měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o zaregistrování smlouvy stane poplatníkem a jeho zaměstnavatel plátcem pojistného na důchodové spoření. Zaměstnanec je proto povinen každému svému zaměstnavateli neprodleně písemně oznámit datum vzniku jeho účasti v II. pilíři. Za porušení oznamovací povinnosti vyměří finanční úřad zaměstnanci pokutu a bude muset uhradit dodatečný odvod. Zaměstnavateli v takovém případě povinnost odvodu nevzniká. Za zaměstnance v II. pilíři srazí a odvede příspěvky na důchodové spoření ve výši 5 % z jeho vyměřovacího základu na důchodové pojištění zaměstnavatel. Současně s odvodem bude zaměstnavatel povinen zaslat svému finančnímu úřadu elektronicky Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření ( obsahující údaje za jednotlivé poplatníky zaměstnance. Dle pokynů k hlášení je termín pro jeho podání do 20. dne po uplynutí zálohového období. Ve stejném termínu je zaměstnavatel také povinen odvést příspěvky, resp. zálohu na pojistné na důchodové spoření svému finančnímu úřadu. Zaměstnavateli, který je standardně registrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, povinnost speciální registrace pro účely tohoto odvodu nevzniká. Poprvé zaměstnavateli vznikne povinnost podat hlášení a odvést zálohu na pojistné za měsíc, ve kterém se některý z jeho zaměstnanců stal účastníkem II. pilíře. To znamená nejdříve za únor V případě, že zaměstnavatel bude chtít opravit údaje uvedené v hlášení, bude muset elektronicky zaslat Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření ( Po skončení zdaňovacího období pak bude zaměstnavatel do 1. dubna 2014 také povinen podat elektronicky Vyúčtování pojistného na důchodové spoření ( za všechny poplatníky. Současně s odvodem příspěvků na důchodové spoření do II. pilíře zaměstnavatel za tohoto zaměstnance poníží o 3 % odvod pojistného na jeho důchodové pojištění odváděné České správě sociálního zabezpečení do I. pilíře. Zaměstnanci účastni v I. i II. pilíři důchodového systému tak budou celkem odvádět 8,5 % ze svého vyměřovacího základu (3,5 % na důchodové pojištění a 5 % nově na důchodové spoření). U obou typů pojištění bude zaměstnavatel odvádět příspěvky zaměstnance pouze do maximálního základu pojistného, který je stanoven ve stejné výši jako

7 maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění (částka Kč). Výše příspěvků zaměstnavatele na důchodové pojištění (25 %) nebude případnou účastí zaměstnance ve II. pilíři ovlivněna. Zaměstnanci účastní pouze v I. pilíři budou v roce 2013 i nadále platit pojistné na důchodové pojištění ve výši 6,5 % ze svého vyměřovacího základu. Bližší informace k důchodové reformě naleznete na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí Iva Krákorová, tel.: Gabriela Pintová, tel.: Jisté vs. nejisté změny ve zdaňování zaměstnanců od roku 2013 Vzhledem k množství legislativních změn, které by měly vstoupit v platnost v roce 2013, rozdělujeme tyto změny do dvou skupin, a to na ty, které legislativním procesem již zcela prošly a na něž by se zaměstnavatelé měli od roku 2013 určitě připravit, a na ty, které zákonodárci dosud neschválili a jejichž případná platnost bude až do konce roku nejistá. Jisté změny, které budou platit od roku 2013: Důchodová reforma přináší rozšíření o II. pilíř, tzv. důchodové spoření. Důchodový systém tak budou tvořit tři pilíře povinné základní důchodové pojištění (I. pilíř), důchodové spoření (II. pilíř) a doplňkové penzijní spoření (III. pilíř). Zvyšuje se limit pro příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, soukromé životní pojištění a doplňkové penzijní spoření z Kč na Kč za rok celkové příspěvky zaměstnavatele do této částky budou osvobozené od daně a pojistného na straně zaměstnance. Nejisté změny od roku 2013: Tyto změny již schválila Poslanecká sněmovna a nyní je čeká projednání v Senátu, přičemž je pravděpodobné jejich vrácení zpět do Poslanecké sněmovny. Zavedení solidárního zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího maximální výši odvodu na sociální pojištění v letech Zálohu na solidární zvýšení daně je zaměstnavatel povinen vypočítat a odvést z hrubé měsíční mzdy přesahující 1/12 maximální výše odvodu na sociální pojištění. Zrušení maximální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění v letech Zrušení základní slevy na daň z příjmů fyzických osob pro důchodce v letech Zvýšení srážkové daně z 15 % na 35 % u odměn členům statutárních orgánů, kteří jsou daňovými rezidenty některých tzv. daňových rájů. O dalším legislativním vývoji v této oblasti Vás budeme informovat v příštím vydání Finančních aktualit. Iva Krákorová, tel.: Pavel Gorel, tel.:

8 Nový pokyn GFŘ D-10 v oblasti převodních cen mezi spřízněnými osobami Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých internetových stránkách Pokyn GFŘ D-10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami/sdruženými podniky. Pokyn je účinný od 1. ledna Účelem je dle GFŘ zajistit jednotné uplatňování daňových předpisů při hodnocení služeb s nízkou přidanou hodnotou a dále snížit administrativní nároky na daňové subjekty při prokazování správnosti nastavení převodních cen u těchto služeb. Pokyn vychází ze Sdělení Evropské komise ze dne 25. ledna 2011 obsahujícího Zprávu JTPF: Pokyny k vnitropodnikovým službám s nízkou přidanou hodnotou. Za služby s nízkou přidanou hodnotou považuje pokyn služby, které netvoří hlavní činnost subjektů, představují rutinní funkce a netvoří podstatný náklad či příjem zainteresovaných podniků. Tyto služby nesmí překročit 10 % z obratu poskytovatele, 20 % z provozních nákladů příjemce a zároveň nesmí přesáhnout částku 50 mil Kč. Jedná se například o služby správního, technického, finančního, poradenského či obchodního charakteru, které svou povahou slouží skupině podniků jako podpora pro hlavní činnost podniků. Správce daně bude při prověřování vnitroskupinových služeb s nízkou přidanou hodnotou především posuzovat, zda je poskytnutí služby opodstatněné a jaký je její přínos pro příjemce, jaká metoda byla pro stanovení ceny použita a jaké náklady vstupují do nákladové základny u metody cost plus (náklady plus přirážka). Při aplikaci metody cost plus považuje správce daně za tržně obvyklou přirážku v rozpětí 3 7 % z nákladů. Pokud daňový subjekt dostatečně vysvětlí stanovení tržní ceny, správce daně nebude požadovat kompletní dokumentaci k převodním cenám podle pokynu D-334 ministerstva financí. Dokumentace tak nemusí obsahovat pokynem D-334 doporučované části, jako jsou funkční a riziková analýza, srovnávací analýza u metody cost plus a odůvodnění výše stanovené přirážky, analýza trhu a celkové informace o skupině. Lubomír Moučka, tel.: Olga Proroková, tel.: JUDIKATURA Ústavní soud: smluvní cenu lze navýšit pouze tehdy, je-li tato možnost výslovně sjednána Usnesením ze dne 1. října 2012, sp. zn. I. ÚS 3521/12, poskytl Ústavní soud konečné rozhodnutí ve sporu ohledně možnosti zvýšení smluvně sjednané ceny o daň z přidané hodnoty. Přestože se v předmětné věci jednalo o soukromoprávní spor dvou podnikatelských subjektů, mohou mít závěry vyplývající z tohoto rozhodnutí a z jemu předcházejících rozsudků obecných soudů ve svém důsledku výrazné dopady na každodenní obchodní praxi většiny společností.

9 Ve zmiňovaném usnesení se Ústavní soud zabýval otázkou, zda cenu sjednanou ve smlouvě bez současného výslovného ujednání o tom, zda její součástí je či není daň z přidané hodnoty, je třeba považovat za cenu konečnou, či zda je dodavatel oprávněn nad rámec této ceny od odběratele požadovat ještě příslušnou daň z přidané hodnoty. Předmětem sporu bylo konkrétně posouzení, zda může pronajímatel fakturovat za nájem nebytových prostor nájemné navýšené o daň z přidané hodnoty, ačkoliv ve smlouvě byla sjednána pevná částka nájemného bez další specifikace, zda tato částka daň z přidané hodnoty zahrnuje či nikoliv. Nájemce částku daně původně pronajímateli uhradil, avšak následně ji požadoval po pronajímateli zpět s tvrzením, že tato částka byla uhrazena nad rámec jeho smluvní povinnosti. Pronajímatel naopak namítal, že oba zúčastněné subjekty jsou plátci daně z přidané hodnoty a nájemce uplatnil u finančního úřadu odpočet této daně na vstupu. Ústavní soud v dané věci, v souladu s předchozí judikaturou Nejvyššího soudu (viz například rozsudek ze dne 14. června 2011, sp.zn. 32 Cdo 626/2010), konstatoval, že součástí jakéhokoliv ujednání o ceně je i daň z přidané hodnoty. Z toho vyplývá, že sjednanou cenu nelze jednostranně zvyšovat o daň z přidané hodnoty, a to ani v případě, jsou-li obě strany smlouvy plátci DPH. Navýšení celkové ceny o daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši je možné pouze na základě výslovného smluvního ujednání. S ohledem na závěr učiněný Ústavním soudem a v návaznosti na předchozí judikaturu Nejvyššího soudu bychom doporučovali věnovat této oblasti zvýšenou pozornost a prověřit rovněž stávající znění smluvních ujednání o ceně, a to zejména v případech, v nichž Vaše společnost vystupuje na straně dodavatele. Takto bude možné omezit případná rizika soukromoprávních sporů s odběrateli. Novela zákona o DPH Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová tel.: Hlavné zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty účinné od 1. októbra 2012 sú nasledovné: SLOVENSKO Od DPH oslobodené dodávky tovaru do iného členského štátu EÚ Zavádza sa povinnosť potvrdzovať prijatie tovaru odberateľom. Od DPH oslobodený dovoz tovaru s následným dodaním do iného členského štátu EÚ colný úrad môže od dovozcu takéhoto tovaru pri jeho dovoze žiadať zabezpečenie dane. Obmedzenie nároku na odpočítanie DPH na vstupe pri zahraničných osobách. DPH zdaňovacie obdobie Zdaňovacie obdobie pre novo-registrovaných platiteľov DPH je kalendárny mesiac. Štvrťroční platitelia budú povinní mesačne sledovať svoj obrat a ak tento dosiahne eur za predošlých 12 mesiacov, ich zdaňovacím obdobím sa stane kalendárny mesiac. Ručenie za daň Odberateľ ručí za daň nezaplatenú dodávateľom, ak v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo mohol, že dodávateľ daň alebo jej časť nezaplatí. Týka sa to prípadov keď: o o protihodnota za plnenie je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka, zákazník pokračoval v obchodovaní s dodávateľom aj po jeho zverejnení v zozname nespoľahlivých DPH platiteľov vedenom Finančným riaditeľstvom.

10 Rozšírenie domáceho samozdanenia Rozširuje sa rozsah obchodov medzi dvoma slovenskými platiteľmi DPH. DPH registrácia zábezpeka na daň V špecifických prípadoch, napr. v prípade tzv. rizikových subjektov, alebo žiadateľov o dobrovoľnú DPH registráciu, ktorí uskutočňujú len prípravnú činnosť na podnikanie, sú tieto osoby povinné pred DPH registráciou zložiť zábezpeku na daň vo výške najmenej eur a najviac eur. Zrušenie DPH registrácie Rozširujú sa právomoci správcu dane zrušiť DPH registráciu z úradnej moci v odôvodnených prípadoch. Ide hlavne o tzv. nespoľahlivých platiteľov. Hlavné zmeny účinné od 1. januára 2013 sú nasledovné: Dlhodobý nájom dopravných prostriedkov zmena miesta dodania. V zásade to bude miesto, kde má zákazník sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Nové pravidlá fakturácie do slovenského DPH zákona sa preberajú nové pravidlá týkajúce sa vyhotovovania faktúr podľa smernice Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES ( fakturačná smernica ). Zjednodušená faktúra Znižuje sa limit, do ktorého môže dodávateľ vystaviť zjednodušenú faktúru, t.j. faktúru bez údajov o zákazníkovi. Deň vzniku daňovej povinnosti Zavádza sa nové pravidlo dňa vzniku daňovej povinnosti pri intra-komunitárnom dodaní tovaru oslobodenom od DPH, ak sa tento dodáva opakovane počas obdobia dlhšieho ako kalendárny mesiac. Deň dodania sa v takomto prípade určí ako posledný deň každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí. Ďalšie zmeny: Samozdanenie pri dovoze tovaru účinnosť posunutá na 1. január 2014 Zavedenie úpravy, na základe ktorej DPH pri dovoze tovaru zo štátov mimo EÚ už nebude vyrubovať colný organ, ale platiteľ uplatní samozdanenie prostredníctvom svojho DPH priznania, sa znova prekladá, a to na rok Branislav Ďurajka, tel.: +421 (0) KRÁTCE Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 428/2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 408/2012. Novela zákona o spotřebních daních byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 407/2012. Novela zákona o doplňkovém penzijním spoření vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 403/2012. Zákon o pojistném na důchodové spoření (č. 397/2012) a doprovodný zákon k němu (č. 399/2012 Sb.) vyšly ve Sbírce zákonů. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 má ve Sbírce zákonů č. 392/2012. Ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách prezentaci z tiskové konference na téma Důchodové spoření OPT-OUT. Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti.

11 Ministerstvo financí ČR oznámilo, že dne 26. listopadu 2012 vstoupil v platnost protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem. Protokol se začne uplatňovat od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo webovou stránku k důchodové reformě. Naleznete zde i modelové propočty výhodnosti vstupu do II. pilíře. Změny, které přináší novela zákona o podporovaných zdrojích energie, mohou mít také výrazné dopady do uplatňování daně z přidané hodnoty. Konkrétními dopady se zabýval příspěvek v rámci tzv. koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (např. Zelený bonus vyplácený operátorem trhu společnosti OTE nebude představovat úplatu za zdanitelné plnění a nebude tak předmětem DPH. Tato změna může mít v některých případech dopady do uplatnění nároku na odpočet DPH na straně výrobce. Celý příspěvek k tomuto tématu je k dispozici na stránkách české daňové správy zde: Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Generální finanční ředitelství. Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému

Generální finanční ředitelství. Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému 1 Finanční správa ČR je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní (zákon č. 456/2011 Sb.). Jako orgány Finanční správy ČR jsou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva)

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

243/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům

243/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 34529/17/7100-20116-050484 Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení Cílem této informace

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Kasl ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Plzeň, 3.10. 2013 Úvodem Aktuální informace o organizačních a kompetenčních změnách ve Finanční

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Ing. Martin Jareš, Ph.D. Ministerstvo financí Obsah prezentace Daňové změny 2011

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2007 5. volební období 319/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření VARIANTA 1: Standardní legislativní proces cíl účinnost změn od 1. ledna 2017 Přehled jednotlivých kroků legislativního procesu a lhůty pro jejich

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude používat.";

d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude používat.; Žádám o poskytnutí informace podle zákona c.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v jeho platném znění, jmenovitě o poskytnutí materiálu dle čl. 1 Směrnice Rady2013/43/EU ze dne 22. 6. 2013, pro

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více