V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní provozní odpovûdnosti za kodu (VPPO 2003)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní provozní odpovûdnosti za kodu (VPPO 2003)"

Transkript

1 Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, Praha 2 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní provozní odpovûdnosti za kodu (VPPO 2003) verze 01 Pro oblasti: obãané, prûmysl, podnikatelé, obchod Obsah VPPO 2003 âlánek 1 âlánek 2 âlánek 3 âlánek 4 âlánek 5 âlánek 6 âlánek 7 âlánek 8 âlánek 9 âlánek 10 âlánek 11 âlánek 12 âlánek 13 âlánek 14 âlánek 15 âlánek 16 âlánek 17 Úvodní ustanovení kodní událost, sériová koda Pojistná událost, ãasov rozsah poji tûní Rozsah pojistné ochrany, územní platnost Uzavfiení pojistné smlouvy, poãátek poji tûní, pojistné období Poji tûní ve prospûch jiné osoby V luky z poji tûní Pojistné, stanovení pojistného, pfiebytky pojistného Placení pojistného Rozsah pojistného plnûní Splatnost pojistného plnûní Spoluúãast Povinnosti poji tûného Zmûna a zánik poji tûní Pfiechod práv Písemná forma projevu a doruãování Závûreãná ustanovení âlánek 1 Úvodní ustanovení Pro smluvní poji tûní odpovûdnosti za kodu zpûsobenou jinému, které uzavírá Generali Poji Èovna a.s., se sídlem v Praze 2, Bûlehradská 132 (dále jen pojistitel ), platí pfiíslu ná ustanovení obãanského zákoníku, tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní provozní odpovûdnosti za kodu (VPPO 2003), které jsou vydávány v souladu se zákonem ã. 363/1999 Sb., o poji Èovnictví, a tvofií nedílnou souãást pojistné smlouvy, a pojistná smlouva. âlánek 2 kodní událost, sériová koda 1) Za kodní událost se povaïuje vznik kody na Ïivotû, zdraví nebo na vûci jiného, za kterou poji tûn odpovídá podle právních pfiedpisû v dûsledku svého jednání nebo vztahu. 2) Za jednu kodní událost se povaïují v echny kodní události vzniklé: a) z téïe pfiíãiny; b) z více pfiíãin, pokud mezi nimi existuje pfiíãinná, ãasová nebo jiná pfiímá souvislost. 3) Sériová koda vzniká okamïikem, ve kterém nastala první kodní událost, pfiiãemï je rozhodn rozsah pojistné ochrany sjednan v okamïiku první kodní události. âlánek 3 Pojistná událost, ãasov rozsah poji tûní 1) Za pojistnou událost se povaïuje vznik povinnosti pojistitele nahradit za poji tûného kodu vzniklou z ãinnosti nebo vztahu uvedeného v pojistné smlouvû. 2) Poji tûní se vztahuje na odpovûdnost poji tûného za kodu, ke které dojde v dobû trvání poji tûní a pokud byl nárok na náhradu kody poprvé písemnû uplatnûn vûãi poji tûnému v dobû trvání poji tûní. 3) Odpovûdnost za kodu, ke které dojde v dobû trvání poji tûní, av ak jejíï pfiíãina spadá do období pfied uzavfiením pojistné smlouvy, je poji tûním kryta pouze tehdy, pokud poji tûnému tato pfiíãina v dobû uzavfiení pojistné smlouvy nemohla b t známa. âlánek 4 Rozsah poji tûní, územní platnost 1) Vûcn rozsah poji tûní 1) Z poji tûní odpovûdnosti za kodu má poji tûn právo, aby za nûho pojistitel uhradil kodu na Ïivotû, zdraví nebo na vûci jiného, za kterou poji tûn odpovídá podle právních pfiedpisû v dûsledku svého jednání nebo vztahu. 2) kodou na Ïivotû se rozumí usmrcení, pfiípadnû jiná majetková újma vypl vající ze kody na Ïivotû. 3) kodou na zdraví se rozumí tûlesné po kození a po kození zdraví, pfiípadnû jiná majetková újma vypl vající z tûlesného po kození a po kození zdraví. 4) kodou na vûci se rozumí po kození a zniãení vûci, pfiípadnû jiná majetková újma vypl vající z po kození ãi zniãení vûci. kodou na vûci není její pohfie ování, ztráta, krádeï nebo loupeï vûci. Za vûci se nepovaïují peníze, smûnky, cenné papíry a ceniny. 5) Z poji tûní odpovûdnosti za kodu má poji tûn dále právo, aby za nûho pojistitel v souvislosti s pojistnou událostí uhradil: a) náklady obhajoby do v e tarifní odmûny advokáta v pfiípravném fiízení a trestním fiízení pfied soudem prvního stupnû, vedeném proti poji tûnému; b) náklady obãanského soudního fiízení o náhradû kody, pokud bylo nutné ke zji tûní odpovûdnosti poji tûného nebo v e kody, je-li poji tûn povinen tyto náklady uhradit, a dále náklady právního zastoupení poji tûného v tomto fiízení do v e tarifní odmûny advokáta; c) náklady ad) a - b) se zapoãítávají do pojistné ãástky a pojistitel je oprávnûn odmítnout jejich úhradu, pokud poji tûn poru í povinnosti jemu uloïené v ãlánku 13; d) v ostatních pfiípadech náklady soudního nebo mimosoudního fiízení pouze za pfiedpokladu, Ïe se k tomu pojistitel v pojistné smlouvû zaváïe. 6) Z poji tûní odpovûdnosti za kodu má poji tûn dále právo, aby za nûho pojistitel uhradil nutné a úãelnû vynaloïené náklady smûfiující k minimalizaci jiï vzniklé kody (tzv. zachraàovací v lohy). 2) Územní rozsah poji tûní a) Poji tûní se vztahuje na ty kodní události, které nastaly na území âeské republiky, jejichï pfiíãina (jednání nebo opomenutí poji tûného) nastala na území âeské republiky, a u nichï byl zároveà i nárok na náhradu kody vznesen na území âeské republiky. b) Na základû zvlá tního ujednání mezi pojistitelem a pojistníkem lze roz ífiit územní platnost poji tûní také na odpovûdnost poji tûného za kodu zpûsobenou v zahraniãí. Generali Poji Èovna a.s., se sídlem Bûlehradská 132, Praha 2, je zapsána v obchodním rejstfiíku, vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl B, vloïka Iâ: , DIâ: ; infolinka ,

2 âlánek 5 Uzavfiení pojistné smlouvy, poãátek poji tûní a pojistné období 1) Pojistná smlouva musí mít vïdy písemnou formu. 2) Poji tûní vzniká dnem následujícím po uzavfiení pojistné smlouvy, není-li ve smlouvû ujednáno, Ïe vzniká jiï dnem uzavfiení smlouvy nebo pozdûji. 3) Není-li ve smlouvû ujednáno jinak, uzavírá se pojistná smlouva na dobu neurãitou s pojistn m obdobím jeden rok. Není-li pojistná smlouva nûkterou ze smluvních stran vypovûzena nejpozdûji 6 t dnû pfied uplynutím roãního pojistného období, prodluïuje se automaticky na dal í pojistné období. âlánek 6 Poji tûní ve prospûch jiné osoby Zahrnuje-li poji tûní vedle odpovûdnosti toho, kdo s pojistitelem uzavfiel pojistnou smlouvu (pojistník), téï odpovûdnost za kodu jin ch osob, vztahují se v echna ustanovení t kající se pojistníka a jeho povinností téï na dal í spolupoji tûné osoby. Vykonávání práv z pojistné smlouvy v ak pfiíslu í pouze tomu, kdo pojistnou smlouvu s pojistitelem uzavfiel. âlánek 7 V luky z poji tûní 1) Poji tûní se nevztahuje na odpovûdnost za kodu: a) zpûsobenou úmyslnû nebo hrubou nedbalostí. Za hrubou nedbalost se povaïuje vûdomá nedbalost, pfii které poji tûn vûdûl, Ïe svou ãinností mûïe kodu zpûsobit, ale bez pfiimûfien ch dûvodû spoléhal, Ïe koda nevznikne, pfiípadnû byl s jejím vznikem srozumûn; b) zpûsobenou vyrobením vadného zboïí nebo vadnû provedené práce, pfiiãemï poji tûn o tûchto skuteãnostech vûdûl; c) pfievzatou nebo uznanou poji tûn m nad rámec stanoven právními pfiedpisy, za kterou poji tûn odpovídá v dûsledku svého jednání nebo vztahu, a dále z pfiíslibû záruky, smluvních pokut a penále. Dále se poji tûní nevztahuje na odpovûdnost za kodu vzniklou soudnû nafiízen mi platbami majícími sankãní povahu (napfi. penále, pokuty); d) vzniklou z vlastnictví, provozu nebo uïívání leti È, leteck ch ploch, dále vlastnictvím, drïením a provozem leteck ch dopravních prostfiedkû a vzná edel jakéhokoliv druhu, vãetnû odpovûdnosti za kodu vypl vající z provádûní stavebních, údrïbov ch a montáïních prací na palubû tûchto prostfiedkû; e) vzniklou z vlastnictví, drïení, uïívání a provozu v ech dopravních prostfiedkû, vãetnû pfiívûsû a plavidel, které mají pfiidûlenou registraãní znaãku. Poji tûní se dále nevztahuje na odpovûdnost za kodu vypl vající z vlastnictví, drïení, uïívání a provozu vysokozdviïn ch vozíkû a v tahû v eho druhu. Poji tûní se dále nevztahuje na odpovûdnost za kodu vzniklou z vlastnictví, provozu nebo uïívání Ïeleznic a tramvají a dopravních a pfiepravních sluïeb; f) zpûsobenou nesplnûním povinnosti k odvrácení bezprostfiednû hrozící kody a k zabránûní zvût ení kody; g) vzniklou v pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s jadern mi technick mi reakcemi, jadern m záfiením, jadern m zamofiením, ionizujícím záfiením, zamofiením radioaktivitou z jaderního paliva nebo radioaktivního odpadu nebo odpadu z vyhofielého radioaktivního paliva. Dále se poji tûní nevztahuje na odpovûdnost za kodu vzniklou pûsobením magnetického nebo elektromagnetického pole nebo radiace, jakkoliv byla zapfiíãinûna; h) vzniklou pfiímo nebo nepfiímo pûsobením formaldehydu a azbestu, nebo materiálû, které azbest obsahují; i) vzniklou v dûsledku sesedání a sesouvání pûdy, poddolování, pozvolného vnikání vlhka a kapalin v eho druhu, nebo pûsobením plynû, par a vlhkosti nebo sráïek. Dále se poji tûní nevztahuje na odpovûdnost za kodu vzniklou odkapáváním nebo únikem olejû, nafty nebo jin ch kapalin z nádob nebo nádrïí; j) zpûsobenou exhalacemi, emisemi a imisemi, popílkem, koufiem, odpadními vodami nebo odpadem v eho druhu a vibracemi. Dále se poji tûní nevztahuje na odpovûdnost za kodu vzniklou z vlastnictví, provozu nebo uïívání spaloven odpadû a skládek; k) zneãi tûním nebo otrávením vod v eho druhu, ovzdu í a pûdy nebo zemského povrchu, a kaïd m po kozením Ïivotního prostfiedí; l) zpûsobenou hospodáfisk mi zvífiaty nebo divokou zvûfií na porostech a zemûdûlsk ch kulturách; m) zpûsobenou jinému zavleãením nebo roz ífiením nakaïlivé choroby lidí, zvífiat. Dále je vylouãena odpovûdnost za kodu, vzniklou pfiímo nebo nepfiímo ve spojení s lidsk m lymfatropick m trombocytárním virem typu III (HTLV III) nebo lymfadenopatick m virem (LAV) nebo jeho mutacemi, derivacemi nebo ostatními variantami nebo pfiíbuzn m s nûjak m jin m zpûsobem získan m syndromem selhání imunity (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) nebo jak mkoliv syndromem stejného druhu nebo zdravotním stavem, nezávisle na pfiíslu ném oznaãení; n) vzniklou z ãinnosti poji tûného pfii provádûní zkou ek, zmûn, získávání, úpravy nebo pfiípravy, zpracování, v roby, manipulace, rozdûlování, skladování, pouïívání nebo jiného vyuïívání látek takového druhu, které zcela nebo ãásteãnû pocházejí z lidského tûla (vãetnû mj. tkánû, bunûk, orgánû, transplantátû, krve, moãe, exkrementû a sekretû), stejnû jako z tûchto látek a materiálû získan ch derivátû a biosyntetick ch v robkû; o) zpûsobenou pfiímo nebo nepfiímo pfies nebo v dûsledku nemocí nebo syndromû skupiny spongiformních encefalopatií nebo jejich mutací nebo derivátû, jako napfi. bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), scrapie, pfienosná encefalopatie vyskytující se u norkû (TME), chronické vyãerpání (Chronic Easting Decease- CWD), Creutzfeld-Jakobova choroba (CJD), Gerstmann-Straussler-ScheinkerÛv syndrom (GSS), kuru a fatální dûdiãná spánková insomnie (Fatal Familliar Insomnia-FFI); p) kterou by byl pojistitel jinak povinen uhradit, av ak poji tûn bez jeho vûdomí nevznesl námitku promlãení, nepodal odvolání proti rozhodnutí nebo odpor proti platebnímu rozkazu, uzavfiel dohodu o narovnání nebo soudní smír; q) vzniklou pfiímo nebo nepfiímo v dûsledku váleãn ch událostí, zásahem vojensk ch nebo policejních orgánû nebo uznané ãi neuznané moci, jak chkoliv teroristick ch ãinû vãetnû bioterorismu, stávek a ozbrojen ch konfliktû, obãansk ch nepokojû, násiln ch jednání politick ch a teroristick ch organizací a násiln ch jednání pfii vefiejn ch shromáïdûních, manifestacích a pochodech; r) vypl vající z pracovnûprávních a sluïebních vztahû, vãetnû odpovûdnosti za kodu pfii pracovních úrazech a nemocích z povolání, vãetnû regresních nárokû; s) vypl vající z pfiepravy, pfiepravních smluv a provozních rizik vypl vajících z vlastnictví, provozu nebo pouïití napfi. mofisk ch pfiístavû, such ch dokû, pfiístavi È, nábfieïí a hrází, vrtn ch plo in a plovoucích plo in; t) zpûsobenou vadn m v robkem, dále z odpovûdnosti za vady jak chkoli dodávek nebo plnûní a staïení v robku z trhu; u) vypl vající z bourání a demoliãní ãinnosti, provádûní staveb a údrïby pfiehrad a prací pod vodou, hornické ãinnosti spoãívající v hlubinné tûïbû a tûïbû pod vodou, vãetnû v ech souvisejících podzemních sluïeb; v) vzniklou plyny, trhavinami a jedovat mi látkami, a to zejména v souvislosti s tûmito provozy: v roba a/nebo zhotovování, skladování, plnûní, rozbor nebo pfieprava : nitroglycerinu nebo trhavin v eho druhu; plynu a/nebo vzduchu v nádobách na stlaãen vzduch; butanu, methanu, propanu nebo jin ch kapaln ch plynû; jedovat ch látek a jedovat ch odpadû; Dále se poji tûní nevztahuje na odpovûdnost za kodu vypl vající z ãinnosti související se získáváním, skladováním, distribucí a/nebo odbytem zemního plynu, vrtání, dob vání, rafinace a/nebo distribuce (kromû vefiejného prodeje); x) vzniklou podniky zpracujícími ropu v souvislosti s jejím získáváním a dal ími ãinnostmi spojen mi s vrty a tûïbou; y) zpûsobenou provozem ãerpacích stanic v souvislosti s pozvoln m pûsobením vlivû na Ïivotní prostfiedí; z) zpûsobenou ãinností pfii pouïití genetické techniky. 2) Pojistitel nehradí kodu zpûsobenou: - poji tûnému nebo poji tûn m - osobám blízk m poji tûnému - spoleãníkûm poji tûného a jejich blízk m osobám - spoleãnosti/firmû, ve které jsou poji tûn nebo osoby jemu blízké spoleãníkem, a sice v rozsahu odpovídajícím procentuální úãasti poji tûného a jemu blízk ch osob na této spoleãnosti. Osobou blízkou se rozumí pfiíbuzn v fiadû pfiímé, sourozenec a manïel; jiné osoby v pomûru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké, jestliïe by újmu, kterou utrpûla jedna VPPO 2003 strana 2/5

3 z nich, druhá dûvodnû pocièovala jako újmu vlastní ( 116 obãanského zákoníku). Spoleãníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má ve spoleãnosti podíl na jmûní ve v i umoïàující jí se pfiímo nebo nepfiímo podílet na vedení nebo na kontrole spoleãnosti. 3) JestliÏe není v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, poji tûní se nevztahuje na odpovûdnost za kodu: a) za kterou poji tûn odpovídá v dûsledku své profesionální nebo aktivní závodní úãasti na dostizích, závodech a sportovních akcích v eho druhu, jakoï i pfiípravû k nim; b) na vûcech dodan ch poji tûn m nebo na vûcech, na nichï poji - tûn provádûl objednanou ãinnost, jestliïe ke kodû do lo v dûsledku vadné jakosti dodané vûci nebo vadného provedení objednané ãinnosti, vãetnû odpovûdnosti za kodu na vûcech, které pfievzal v souvislosti s provádûnou ãinností do úschovy, i pokud tato úschova pfiedstavuje vedlej í závazek; c) na vûcech, které si poji tûn nebo za nûj jednající osoby vypûjãily, najaly, uïívají na leasing nebo vzaly do úschovy, i pokud tato úschova pfiedstavuje vedlej í závazek; d) na movit ch vûcech, ke které dojde pfii anebo v dûsledku jejich pouïívání, pfiepravy, zpracování, nebo jiné ãinnosti na nich nebo s nimi; e) na tûch ãástech nemovit ch vûcí, které jsou bezprostfiednû pfiedmûtem zpracování, pouïívání nebo jiné ãinnosti na nich nebo s nimi; f) z ãinnosti projektové, inïen rské a z geologického prûzkumu; g) na zafiízeních a ze zafiízení k ãi tûní vody, odpadních vod, zafiízení k nakládání s odpadem a jeho zne kodàování; h) zpûsobenou pfii ãinnosti, na kterou se ze zákona nebo ze zvlá tních pfiedpisû vztahuje povinnost uzavfiít pojistnou smlouvu nebo je stanoveno, Ïe poji tûní vznikne bez uzavfiení pojistné smlouvy na základû jin ch skuteãností. 4) Z titulu odpovûdnosti za kodu zpûsobenou jinému vzniká povinnost pojistitele plnit za poji tûného potud, pokud poji tûnému nevznikl nárok na plnûní ve prospûch po kozeného ze stejného dûvodu z jiného pojistného vztahu. âlánek 8 Pojistné, stanovení pojistného, pfiebytky pojistného 1) V e pojistného se stanoví v pojistné smlouvû podle rozsahu ochrany, pojistné ãástky a v e rizika. Pojistitel je oprávnûn ovûfiovat si správnost a úplnost údajû rozhodn ch pro stanovení v e pojistného. 2) Povinnost platit pojistné má ten, kdo uzavfiel s pojistitelem pojistnou smlouvu (pojistník). 3) Pojistitel má právo na pojistné do zániku poji tûní. 4) Pfii zmûnû podmínek, resp. okolností rozhodn ch pro stanovení v e pojistného má pojistitel právo upravit v i novû splatného pojistného ke dni jeho splatnosti. Novû stanovenou v i pojistného je pojistitel povinen písemnû sdûlit pojistníkovi (poji tûnému) nejpozdûji 2 mûsíce pfied splatností pojistného. 5) Nastane-li pojistná událost a dûvod dal ího poji tûní tím odpadne, náleïí pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v nûmï pojistná událost nastala. 6) Pfiebytky pojistného vzniklé dlouhodobû pfiízniv m kodním prûbûhem budou pouïity ke zv hodnûní podmínek pojistné ochrany roz ífiením pojistné ochrany, zv ením pojistn ch ãástek, pfiípadnû sníïením pojistného. âlánek 9 Placení pojistného 1) Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, je pojistné za první pojistné období splatné dnem poãátku poji tûní. Pojistné za dal í pojistné období je splatné dnem jeho poãátku. 2) Pojistné je splatné jednorázovou platbou za celé dohodnuté pojistné období, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak. Je-li dohodnuto splácení pojistného ve splátkách, musí b t termíny splátek stanoveny v pojistné smlouvû. âlánek 10 Rozsah pojistného plnûní 1) Rozsah pojistného plnûní pojistitele, v jakém je povinen nahradit kodu za poji tûného, je limitován rozsahem kody, za kterou odpovídá poji tûn po kozenému. 2) Plnûní pojistitele z jedné pojistné události vãetnû náhrady nákladû podle ãl. 4 nesmí pfiesáhnout limit stanoven v pojistné smlouvû (pojistná ãástka), a to i tehdy, vztahuje-li se pojistná ochrana na nûkolik osob povinn ch hradit kodu. 3) Celkové plnûní pojistitele ze v ech pojistn ch událostí vãetnû náhrady nákladû v jednom roãním pojistném období nesmí pfiesáhnout dvojnásobek pojistné ãástky, pokud ve smlouvû není dohodnuto jinak. 4) Je-li poji tûní sjednáno na dobu krat í neï jeden rok, nesmí celkové plnûní pojistitele ze v ech pojistn ch událostí vãetnû náhrady nákladû pfiesáhnout pojistnou ãástku. 5) Má-li poji tûn vyplácet dûchod a finanãní hodnota dûchodu pfiesahuje pojistnou ãástku (nebo obnos, kter je tû z pojistné ãástky zb vá po odeãtení pfiípadn ch ostatních plnûní z téïe pojistné události), pak bude dûchod vyplácen pouze do vyãerpání pojistné ãástky (nebo obnosu, kter je tû z pojistné ãástky zb vá). âlánek 11 Splatnost pojistného plnûní 1) Je-li dán po právu nárok na náhradu kody, je plnûní splatné do 15 dnû od skonãení etfiení nutného ke zji tûní rozsahu odpovûdnosti poji tûného za vzniklou kodu a v e náhrady. Rozhoduje-li o dûvodu nebo v i náhrady kody oprávnûn orgán, vzniká povinnost poskytnout pojistné plnûní aï po právní moci rozhodnutí. 2) Pojistné plnûní je splatné na území a v mûnû âeské republiky, pokud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak. 3) Náhradu kody platí pojistitel za poji tûného po kozenému, po kozen v ak nemá pfiím nárok na náhradu kody vûãi pojistiteli. âlánek 12 Spoluúãast 1) Poji tûní odpovûdnosti mûïe b t sjednáno se spoluúãastí poji tûného na náhradû kody. V e spoluúãasti je uvedena v pojistné smlouvû. 2) Nedosáhne-li v e kody, za kterou poïaduje po kozen od poji tûného náhradu, v i sjednané spoluúãasti, je pojistitel zpro tûn povinnosti plnit. âlánek 13 Povinnosti poji tûného 1) Pfii uzavírání pojistné smlouvy je pojistník povinen zejména: a) oznámit pojistiteli v echny jemu známé okolnosti, které jsou pro pfievzetí rizika podstatné ( 793 obãanského zákoníku); okolnost, na níï se pojistitel v slovnû a písemnû ptal, se v pfiípadû pochybnosti povaïuje za podstatnou vïdy; b) pojistitel mûïe od smlouvy odstoupit, pokud bylo o dûleïité / podstatné okolnosti uãinûno nesprávné oznámení; odstoupení od smlouvy je v ak vylouãeno, pokud nesprávnost oznámení byla pojistiteli známa; c) dozví-li se pojistitel po vzniku pojistné události, Ïe její pfiíãinou je skuteãnost, kterou nemohl pfii uzavírání poji tûní v dûsledku nepravdivého nebo neúplného oznámení pojistníka znát a která byla pro uzavfiení pojistné smlouvy podstatná, je oprávnûn pojistné plnûní odmítnout; odmítnutím plnûní poji tûní zanikne; d) oznámit pojistiteli, Ïe uzavfiel pro poji tûní odpovûdnosti za kodu dal í poji tûní proti témuï riziku, sdûlit jméno pojistitele a v i pojistné ãástky; 2) Dále je ten, kdo poji tûní uzavfiel, nebo ten, na jehoï odpovûdnost se poji tûní vztahuje, povinen zejména: a) pojistiteli bez zbyteãného odkladu oznámit kaïdé zv ení rizika vzniku kody, o kterém ví, a které nastane po uzavfiení pojistné smlouvy, a v echny zmûny v údajích, které byly rozhodné pro uzavfiení pojistné smlouvy a pro stanovení v e pojistného; b) dbát, aby pojistná událost nenastala, pfiedev ím nesmí poru ovat povinnosti smûfiující k odvracení nebo zmen ení nebezpeãí, které jsou mu právními pfiedpisy uloïeny nebo které pro nûj vypl vají z pojistné smlouvy, nesmí ani trpût poru ování tûchto povinností ze strany tfietích osob; c) odstranit v pfiimûfiené lhûtû podle poïadavkû pojistitele v echny nedostatky nebo okolnosti obzvlá tû hrozící vznikem rizika, zejména takové, které jiï ke kodû vedly, a jejichï odstranûní pojistitel právem mohl poïadovat a poïadoval. 3) Po vzniku kodní události je poji tûn povinen: a) bez zbyteãného odkladu pojistiteli písemnû, telefonicky, v elektronické podobû, telegraficky nebo telefaxem oznámit, Ïe nastala kodní událost, dát pravdivé vysvûtlení o jejím vzniku a rozsahu VPPO 2003 strana 3/5

4 jejích následkû, ve stanovené lhûtû pfiedloïit doklady, které si pojistitel vyïádá a poskytnout mu souãinnost potfiebnou ke zji tûní pfiíãiny a rozsahu kody. Pokud byla kodní událost oznámena jinak neï písemnû, je poji - tûn povinen toto oznámení uãinit je tû písemnû na pfiíslu ném formuláfii. b) podat dûkaz o vzniku a rozsahu pojistné události a umoïnit pojistiteli provedení vlastního etfiení t kajícího se pfiíãiny a rozsahu vzniklé kody; c) oznámit neprodlenû pfiíslu n m policejním orgánûm kaïdou kodní událost, která by mohla b t dûvodem pro uplatnûní nároku na náhradu kody vûãi poji tûnému a která vznikla za okolnosti vzbuzujících podezfiení z trestné ãinnosti; d) oznámit, Ïe po kozen uplatnil právo na náhradu kody, kterou má uhradit pojistitel, a vyjádfiit se k uplatnûnému nároku a jeho v i, e) oznámit bez odkladu, Ïe po kozen uplatàuje nárok na náhradu kody u soudu nebo jiného pfiíslu ného orgánu; f) oznámit, Ïe v souvislosti se kodní událostí bylo zahájeno trestní fiízení proti poji tûnému, poskytnout pojistiteli údaje o v bûru právního zástupce, kterého si zvolil, a informovat o prûbûhu a v sledku fiízení; g) zabezpeãit vûãi jinému právo na náhradu kody, jakoï i právo na postih a vypofiádání; h) informovat po kozeného o uplatnûní nároku na pojistné plnûní u pojistitele v souvislosti se kodní událostí, a dále o zpûsobu zpracování osobních údajû po kozeného pojistitelem podle ãlánku 17., odst. 4. 4) Poji tûn není oprávnûn bez pfiedchozího souhlasu pojistitele zcela nebo zãásti uznat nebo vyrovnat nárok na náhradu kody. 5) JestliÏe poji tûn poru í povinnosti uvedené v odst. 1) a 2) tohoto ãlánku a mezi tímto poru ením a pojistnou událostí existuje pfiíãinná souvislost, má pojistitel právo Ïádat od poji tûného pfiimûfienou úhradu toho, co za nûj ve prospûch po kozeného plnil. Stejné právo na úhradu aï do plné v e pojistného plnûní vzniká pojistiteli v pfiípadû, Ïe poji tûn zpûsobí kodu jinému následkem poïití alkoholu nebo jin ch omamn ch nebo psychotropních látek. 6) Pojistník je povinen informovat poji tûného o sjednání poji tûní v jeho prospûch a o zpûsobu zpracování osobních údajû poji tûného pojistitelem podle ãlánku 17., odst.4. âlánek 14 Zmûna a zánik poji tûní 1) JestliÏe je poji tûna odpovûdnost za kodu, jeï vypl vá z vlastnictví vûci patfiící do spoleãného jmûní manïelû, vstupuje po smrti nebo prohlá ení za mrtvého toho z manïelû, jeï uzavfiel smlouvu o poji tûní odpovûdnosti za kodu, na jeho místo pozûstal manïel nebo manïelka, pokud je nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem pfiedmûtné vûci. 2) Pokud je poji tûna odpovûdnost za kodu, která vypl vá z vlastnictví vûci patfiící do spoleãného jmûní manïelû a spoleãné jmûní manïelû zaniklo jinak, neï z dûvodû uveden ch v odst. 1, povaïuje se za toho, kdo uzavfiel smlouvu o poji tûní, ten z manïelû, jemuï vûc pfiipadla pfii vypofiádání podle pfiíslu n ch ustanovení obãanského zákoníku. 3) Pokud je poji tûna odpovûdnost za kodu vypl vající z vlastnictví nemovitosti, vstupuje nov vlastník nabytím vlastnictví do poji tûní na místo dosavadního vlastníka. Pfievedení vlastnictví musí b t pojistiteli neprodlenû oznámeno. Byla-li nemovitost ve spoleãném jmûní manïelû, vstupuje v pfiípadû zániku spoleãného jmûní do poji tûní ten z manïelû, kter je nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti. 4) Kromû pfiípadû stanoven ch v obãanském zákoníku a v tûchto v eobecn ch pojistn ch podmínkách zaniká poji tûní: a) zmûnou vlastníka movité vûci, jestliïe je poji tûna odpovûdnost za kodu vypl vající z vlastnictví vûci; b) uplynutím doby poji tûní, bylo-li sjednáno na urãitou dobu. 5) Poji tûní mûïe kaïd z úãastníkû vypovûdût ve lhûtû do 2 mûsícû od uzavfiení smlouvy. V povûdní lhûta ãiní 8 dnû a pojistiteli náleïí v tomto pfiípadû pomûrné pojistné pfiipadající na dobu poskytnuté ochrany. 6) Po vzniku pojistné události je oprávnûn pojistnou smlouvu vypovûdût: a) pojistník ve lhûtû jednoho mûsíce od odmítnutí pojistného plnûní; b) pojistník i pojistitel ve lhûtû jednoho mûsíce od oznámení kodní události; poji tûní zaniká v takovém pfiípadû uplynutím této lhûty; c) pojistitel ve lhûtû jednoho mûsíce s okamïitou platností, pokud poji tûn úmyslnû vznesl neoprávnûn nárok. 7) Pokud dojde zmûnou právních pfiedpisû k roz ífiení odpovûdnosti poji tûného za kodu nebo k roz ífiení rozsahu náhrady kody, je pojistitel oprávnûn k v povûdi pojistné smlouvy nejpozdûji do 2 mûsícû od úãinnosti právního pfiepisu upravujícího uvedenou zmûnu. Poji tûní zaniká uplynutím 1 mûsíce. 8) Zanikne-li moïnost, Ïe pojistná událost nastane, poji tûní zaniká. âlánek 15 Pfiechod práv 1) Pokud pojistitel nahradil za poji tûného kodu, pfiechází na nûho právo poji tûného na náhradu kody nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s jeho odpovûdností za kodu vzniklo proti jinému. 2) Na pojistitele nepfiecházejí nároky poji tûného proti osobám, které s ním Ïijí ve spoleãné domácnosti nebo které jsou na nûho odkázány svou v Ïivou. To v ak neplatí, jestliïe tyto osoby zpûsobily kodu úmyslnû. 3) JestliÏe poji tûn neumoïnil pojistiteli uplatnit právo, které na nûj pfie lo, je pojistitel oprávnûn poïadovat od poji tûného náhradu kody aï do v e vyplaceného plnûní. 4) JestliÏe má poji tûn proti po kozenému nebo jiné osobû právo na vrácení vyplacené ãástky, sníïení dûchodu nebo na zastavení jeho v platy, pfiechází toto právo na pojistitele v pfiípadû, Ïe za poji tûného tuto ãástku zaplatil nebo za nûj vyplácí dûchod. 5) Na pojistitele pfiechází právo poji tûného na úhradu tûch v loh fiízení o náhradu kody, které byly poji tûnému pfiiznány proti odpûrci, pokud je pojistitel zaplatil za poji tûného. 6) Poji tûn je povinen neprodlenû pojistiteli oznámit, Ïe nastaly okolnosti odûvodàující vznik práva pojistitele ve smyslu v e uveden ch odstavcû a odevzdat mu doklady potfiebné k uplatnûní tûchto práv. âlánek 16 Písemná forma projevu a doruãování 1) Ve kerá sdûlení a prohlá ení jsou závazná pouze v písemné formû. 2) Zmûní-li poji tûn své bydli tû nebo adresu, zmûnu ale pojistiteli neoznámil, staãí pro projev vûle, kter je tfieba uãinit vûãi poji tûnému, odeslání doporuãeného dopisu na poslední pojistiteli známou adresu. 3) Písemnosti pojistitele urãené poji tûnému se doruãují zpravidla po tou, mohou b t doruãeny i pracovníkem pojistitele. Odepfie-li poji tûn písemnost pfiijmout, je písemnost doruãena dnem, kdy její pfiijetí bylo odepfieno. Nebyl-li poji tûn zastiïen a písemnost byla uloïena na po tû, povaïuje se písemnost za doruãenou posledním dnem úloïní lhûty nezávisle na tom, zda se poji tûn o uloïení dozvûdûl nebo ne. âlánek 17 Závûreãná ustanovení 1) Od pojistn ch podmínek se lze v pojistné smlouvû odch lit pouze v pfiípadech v nich urãen ch. V jin ch pfiípadech se lze odch lit, pokud je to ku prospûchu poji tûného. 2) Spory mezi pojistitelem a poji tûn m, vzniklé z pojistné smlouvy uzavfiené podle tûchto pojistn ch podmínek, budou rozhodovány soudem pfiíslu n m podle sídla pojistitele, pokud v pojistné smlouvû není ujednáno fie ení sporû rozhodãím fiízením. 3) Prohlá ení Pojistník / poji tûn prohla uje, Ïe byl seznámen ve smyslu 11, zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajû se zpracováváním sv ch osobních údajû, o sv ch právech a o povinnostech správce nebo zpracovatele. Pojistník / poji tûn souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikaãní osobní údaje byly zpracovávány správcem Generali Poji Èovna a.s., Bûlehradská 132, Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli splàujícími podmínky zákona ã.101/2000 Sb., o ochranû osobních údajû pro úãely poji Èovací ãinnosti a dal ích ãinností vymezen ch zákonem ã. 363/1999 Sb., o poji Èovnictví, a to po dobu nezbytnû nutnou k zaji tûní práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vypl vající z obecnû závazn ch právních pfiedpisû. Souhlasí s pfiedáváním tûchto údajû subjektûm mezinárodního koncernu Generali Group a jeho zaji Èovacím partnerûm v souladu s právními pfiedpisy pro úãely a dobu uvedenou v pfiedchozí vûtû. 4) Pouãení subjektu údajû V souvislosti se zákonem ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajû si Vás Generali Poji Èovna a.s., se sídlem Bûlehradská 132, Praha 2, Iâ: dovoluje informovat o zpracování Va ich osobních údajû a o Va ich právech a o povinnostech správce nebo zpracovatele. Va e osobní údaje povaïujeme striktnû za dûvûrné a jsme povinni VPPO 2003 strana 4/5

5 o nich zachovávat mlãenlivost, stejnû jako o údajích t kajících se Va eho poji tûní podle 39 zákona ã. 363/1999 Sb., o poji Èovnictví. Tuto povinnost lze prolomit pouze se souhlasem osoby, jíï se tyto údaje t kají a na písemné vyïádání v zákonû vyjmenovan ch orgánû vefiejné správy. Zpracovávat osobní údaje bude správce Generali Poji Èovna a.s. a její smluvní zpracovatelé splàující podmínky zákona ã. 101/2000 Sb., a to v rozsahu, v jakém jste je nám poskytl/a v souvislosti s na ím smluvním nebo jin m právním vztahem ( napfi. jako pojistník, poji tûn, osoba s pojistn m zájmem, po kozen, povûfiená osoba subjektem údajû, apod.) pro úãely poji Èovací ãinnosti a dal í ãinnosti vymezené zákonem ã. 363/1999 Sb., o poji - Èovnictví, a to po dobu nezbytnû nutnou k zaji tûní práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vypl vající z obecnû závazn ch právních pfiedpisû. Va e osobní údaje mohou b t za splnûní zákonn ch pfiedpokladû pfiedávány subjektûm mezinárodního koncernu Generali Group a jeho zaji Èovacím partnerûm. Správce je oprávnûn na základû povolení Úfiadu na ochranu osobních údajû a v souladu s právními pfiedpisy pfiedávat osobní údaje do zahraniãí, neboè je to v nûkter ch pfiípadech nezbytné pro uzavfiení smluvního vztahu a plnûní povinností z nûho vypl vajících. Ke zpracování bude docházet automatizovan m zpûsobem i manuálnû. Poskytnutí osobních údajû je dobrovolné, av ak nezbytné pro uzavfiení pojistné smlouvy a pro plnûní práv a povinností z ní vypl vajících, jakoï i pro plnûní povinností a v kon práv z jin ch právních vztahû. Správce a zpracovatel jsou povinni: - pfiijmout taková opatfiení, aby nemohlo dojít k neoprávnûnému nebo nahodilému pfiístupu k osobním údajûm, jakoï i k jinému neoprávnûnému zneuïití; tato povinnost platí i po ukonãení zpracování osobních údajû - shromaïìovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému úãelu - nesdruïovat osobní údaje, které byly získány k rûzn m úãelûm - pfii zpracování dbát na ochranu soukromého Ïivota subjektû údajû - jakékoli osoby, které pfiijdou do styku s osobními údaji (vãetnû zamûstnancû správce nebo zpracovatele) jsou povinny dodrïovat povinnost mlãenlivosti jak o osobních údajích samotn ch, tak i o bezpeãnostních opatfieních k jejich ochranû; tato povinnost trvá neomezenû i po skonãení zamûstnání nebo pfiíslu ného vztahu. Pro pfiípad, Ïe by do lo k poru ení povinností správce nebo zpracovatele, má subjekt údajû právo zejména obrátit se na pfiíslu n státní úfiad se Ïádostí o zaji tûní nápravy, poïadovat zdrïení se závadného jednání a odstranûní neïádoucího stavu a pfiípadnû omluvu nebo jiné zadostiuãinûní. Ten, jehoï osobní údaje jsou zpracovávány, je povinen bezodkladnû nahlásit jakoukoli zmûnu osobních údajû verze 01 VPPO 2003 strana 5/5

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást -

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Kas/08 EU

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 1 Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 Poji tûní vozidel EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 2 EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 3 V eobecné pojistné

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

V eobecné pojistné podmínky stavebního poji tûní (VPP-STAV)

V eobecné pojistné podmínky stavebního poji tûní (VPP-STAV) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 V eobecné pojistné podmínky stavebního poji tûní (VPP-STAV) Schváleno Ministerstvem financí âeské republiky dne 4. fiíjna

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek Poji tûní vozidel EU 4229/1 V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 UCZ/05 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel

Více

V eobecné pojistné podmínky poji tûní domácnosti - specifická ãást (VPP-D-98)

V eobecné pojistné podmínky poji tûní domácnosti - specifická ãást (VPP-D-98) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 V eobecné pojistné podmínky poji tûní domácnosti - specifická ãást (VPP-D-98) Schváleno Ministerstvem financí âeské republiky

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu Úvod............................... 23 A. NÁJEM BYTU................. 27 1. Pojem bytu...................... 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v pfiípadû

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max Limity plnûní v Kã Poji tûní Comfort Exclusive Gold Léãebné v lohy 1 500 000 2 500 000 3 500 000 Dal í sluïby poskytované asistenãní sluïbou pojistitele Repatriace * 500 000 1 500 000 bez limitu Repatriace

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní (VPP IÎP)

V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní (VPP IÎP) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní () Úvodní ustanovení Investiãní Ïivotní poji tûní, které poskytuje

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Pfiedmluva....................... 27 A. Právní úkony.................. 29 1. K povaze usnesení valné hromady....................... 29 2.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní budov - specifická ãást (VPP-B-99)

V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní budov - specifická ãást (VPP-B-99) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní budov - specifická ãást () Schváleno Ministerstvem financí âeské republiky pod

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást -

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

UCZ/Î/10. V eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/Î/10. V eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/Î/10

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení Úvod............................... 21 A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA BEZDÒVODNÉHO OBOHACENÍ................. 25 1. Funkce bezdûvodného obohacení...................

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Bûlohorská 19, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/1 Obecná

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech katastru nemovitostí

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech katastru nemovitostí P EHLED JUDIKATURY ve vûcech katastru nemovitostí Úvod............................ 11 UÏité zkratky..................... 12 A. DRUHY ZÁPISÒ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ............... 15 I. Vklad.........................

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE

STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi

Více

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA V eobecné pojistné podmínky EU 2141/1/E V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 V eobecné pojistné podmínky poji tûní majetku pro pfiípad po kození nebo zniãení

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s.

V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s. 71-103E 13. 12. 2007 V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s. z 1. listopadu 1999 ÚPLNÉ ZNùNÍ SE ZAPRACOVAN MI ZMùNAMI A DOPL KY ze dne 23. fiíjna 2000, 1. záfií 2001, 22. fiíjna 2001, 1. ledna

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ I. Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu nost Úvod Úãelem publikace úvodních rozhodnutí bylo bez nároku na vûcnou správnost v ech osvûtlit, jak probíhalo

Více

UCZ/Îiv/06. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní majetku pro pfiípad po kození nebo zniãení Ïivelní událostí - zvlá tní ãást -

UCZ/Îiv/06. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní majetku pro pfiípad po kození nebo zniãení Ïivelní událostí - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní majetku pro pfiípad po kození nebo zniãení

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást - UCZ/B/10

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást - UCZ/B/10 dne uzavfiení pojistné smlouvy. Dnem doruãení v povûdi poãíná bûïet osmidenní v povûdní lhûta, jejímï uplynutím poji tûní zaniká. 6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou poji tûní vypovûdût do 3 mûsícû

Více

Pokyny pro pfiípad pojistné události (dále jen PU )

Pokyny pro pfiípad pojistné události (dále jen PU ) EU 5165/1 28.11.2010 22:13 Stránka 1 Pokyny pro pfiípad pojistné události (dále jen PU ) Ambulantní a nemocniãní o etfiení, asistenãní sluïby Poji tûn se mûïe pfii potfiebû ambulantního o etfiení obrátit

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

Pokyny pro pfiípad pojistné události (dále jen PU )

Pokyny pro pfiípad pojistné události (dále jen PU ) EU 5075/2 23.11.2006 19:31 Stránka 1 Pokyny pro pfiípad pojistné události (dále jen PU ) Ambulantní a nemocniãní o etfiení, asistenãní sluïby Poji tûn se mûïe pfii potfiebû ambulantního o etfiení obrátit

Více

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Mgr. Martin Doleãek ãást 8, díl 4, kapitola 3, str. 1 8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí V praxi se však velice často stává,

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA,

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, akciová společnost VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU PODNIKATELŮ schválené Ministerstvem financí pod č.j. 321/66002/1996, dne 11.10. 1996 Obsah

Více

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek Právní úprava: 1a, 16 odst. 1 a 110 ZP

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3.

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3. 30.4.2008 17:34:02 ČERVENEC KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 Opatření III.1.3 III.3.1 Podpora

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dûdick ch

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dûdick ch P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dûdick ch Úvod... 15 I. Zahájení fiízení 1. Doruãování rozhodnutí v fiízení o dûdictví... 17 2. Zahájení fiízení... 17 3. Zahájení fiízení... 17 II. Úãastenství v fiízení o

Více

Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.)

Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) Úvodní ustanovení Poji tûní TURISTA se fiídí V eobecn mi pojistn mi podmínkami pro cestovní poji tûní VPPCP 07 (dále jen

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

UCZ/Voz/12. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást

UCZ/Voz/12. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/12 EU

Více